Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:"

Transkript

1 GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Parkvænget Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier: Se herunder Drifts- og Udviklingsaftalen Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Poul Berthelsen Stilling: Forstander (pædagog) Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Bente Riegels Stilling: Funktionsleder (sygeplejerske) Mailadresse: Beskriv den uddannelsesansvarliges ansvars og funktionsområde: Den uddannelsesansvarlige varetager kontakten til eksterne uddannelsesinstitutioner og forestår den overordnede planlægning af fordeling af elever og studerende. Hun planlægger løbende undervisning for alle elever og studerende. Varetages opgaven af kliniske vejleder med minimum 1/6 diplomuddannelse: Ja BESKRIVELSE AF SYGEPLEJEFAGLIGE FORHOLD Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: Parkvænget modtager visiterede borgere med psykiske lidelser fra de omkringliggende kommuner. Det er unge og ældre med psykosociale problemer med et aldersspænd fra 18 år og til livet slutter. De psykiske vanskeligheder varierer fra unge mennesker, der har brug for støtte til at mestre eget liv og evt. flytte fra Parkvænget igen til ældre mennesker, der har en lang psykiatrisk karriere bag sig, der skal have vedligeholdt personlige kompetencer. Parkvængets specialiseringsgrad gør det muligt, at rumme, støtte og understøtte udvikling for beboere med komplekse problemstillinger, som f.eks. psykisk lidelse kombineret med senhjerneskade og/eller misbrugsproblematikker og/eller fysisk handicap. 1

2 Parkvænget har fokus på det levede liv og mestringen af dette. Derfor tilbydes alle beboere psykosocial rehabilitering med et recoveryorienteret perspektiv. Tværfaglige og tværsektorielle forhold. Beskriv tværfagligt samarbejde, ressourcepersoner, personalegrupper og eksterne institutioner og der samarbejdes med: På Parkvænget arbejdes der i tværfagligt sammensatte team. I enhedsteamene er ansat pædagog, socialog sundshedsassistent, ergoterapeut, socialrådgiver, sygeplejerske, social- og sundhedshjælper og sygehjælper. I øvrige team er ansat fysioterapeut, cand. comm., kost- og ernæringsfaglig, ernæringsassistent, administrativ medarbejder (økonomi, IT og administration), idrætskoordinator, aktivitetsmedarbejder, pedelmedarbejder, husassistent og ledergruppe, som har eller er i gang med relevante lederuddannelser, medarbejder med brugererfaring, job med løntilskud og virksomhedspraktik. Den tværfagligt sammensatte personalegruppe arbejder tæt sammen og der laves mange forskellige aktiviteter på tværs i huset. Samarbejdet består både af faglig refleksion og diskussioner i enhedsteamene, men også af arbejdsgrupper der beskæftiger sig med forskellige emner der har socialfaglig interesse. (eksempler sundhedsgruppe, selvadministration af medicin, efterværn, faglig eftermiddage, stormøder m.v.). Parkvænget tilbyder praktikophold for: Social- og Sundhedsassistentelev, pædagogstuderende, ergoterapuetstuderende, sygeplejestuderende og ernæringsassistentstelev. Eksternt samarbejdes med sexualvejleder, psykolog, psykiater, praktiserende læger og speciallæger, specialsygeplejerskler, distriktpsykiatrisk center, sygehusafdelinger primært Glostrup Sygehus og Psykiatrisk Center Glostrup. Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Beskriv konkrete kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, fx indsats i forhold til specifikke patientgrupper, pårørendesamarbejde, patienttilfredshed, sundfremme og forebyggelsesaspekter: På Parkvænget udarbejdes kommissorier for forskellige udviklingstiltag i øjeblikket arbejdes med Marte Meo, NADA (øreakupunktur), stemmehørernetværk, undervisningsteam, efterværn, mindfullness, kunstterapi, motion/idræt/dans, erhvervsteam (arbejde i og udenfor Parkvænget), musik/sang, kreative aktiviteter, kostvejledningog samarbejdsaftaler. I 2013 iværksættes et projekt hvor beboere og medarbejdere arbejder tæt sammen omkring virkninger og bivirkninger af beboernes medicin. Her vil der være fokus på medicinens påvirkning, på medicinreduktion og håndtering af egen medicin. Det kræver specifik sygeplejefaglig indsigt at undervise og diskutere sådanne emner. BESKRIVELSE AF UDDANNELSESMÆSSIGE FORHOLD 2

3 Undervisningens organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og de afsatte ressourcer Beskriv undervisningens organisering, herunder samarbejd mellem den uddannelsesansvarlige og den kliniske vejleder: På Parkvænget er den uddannelsesansvarlige og den kliniske vejleder samme person og i perioder eneste sygeplejerske. Beskriv tilrettelæggelse af den kliniske undervisning: I det daglige vejledes den studerende af det tværfagligt sammensatte team i enheden, hvor hovedparten af de ansatte har lang tids erfaring indenfor området. Der er fastlagt undervisning 2 timer hver 14. dag (undervisningen kan f.eks. handle om mestring af stemmer, personcentreret planlægning, recovery, Marte Meo, misbrug m.v.) og derudover mødes alle elever og studerende på Parkvænget til fælles erfaringsudveksling og refleksion hver 14. dag. De sygeplejestuderende har desuden mulighed for at planlægge at mødes efter behov. Beskriv den kliniske vejleders funktion, herunder ansvarsområder for den daglige og kontinuerlig vejledning, samt deres sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer: Den kliniske vejleder har via daglig kontakt med de sygeplejestuderende ansvar for at sikre mulighed for kontinuerlig læring, derudover har den kliniske vejleder 2 timer ugentlig til refleksionsøvelser, studiesamtaler, opgavevejledning eller andet som planlægges sammen med de studerende. Den kliniske vejleders tidsforbrug til uddannelsesopgaven: Den kliniske vejleder har andre arbejdsopgaver, men planlægger selv sin arbejdstid og bruger daglig tid på de studerende. Beskriv samarbejdsformer mellem klinisk vejleder og studerende: Der er mulighed for daglig vejledning idet den kliniske vejleder er til stede på hverdage i dagtimerne. Ved 1. studiesamtale planlægges klinikken med faste refleksionsøvelser og samtaler Beskriv øvrige sygeplejefaglige ekspertise, fx klinisk erfaring og efter- og videreuddannelse, i området/afdelingen: Den kliniske vejleder har mange års erfaring indenfor socialpsykiatrien og uddannelsen som klinisk vejleder fra Lærings- og studiemiljøet Beskriv tilrettelæggelse og rammer for den studerendes deltagelse i den kliniske undervisning, i relation til modulets foreskrevne læringsudbytte, herunder anvendelse af studiemetoder som bl.a. brug af portfolio: Den studerendes samarbejde m ed enheden tager udgangspunkt i den individuelle studieplan. De studerende vil i løbet af klinikken have mulighed for at opleve, hvordan den rehabiliterende indsats tilrettelægges på Parkvænget, de vil i denne forbindelse blive inddraget i faglige refleksioner om relationsarbejde, kommunikationsformer, etik og motivationsarbejde. De vil deltage i evaluering af udført omsorg og støtte samt planlægning af den videre indsats i samarbejde med beboer og øvrige ansatte. Det indbefatter observationer af reaktioner på psykisk sygdom, og hvordan man kan arbejde med mestringsstrategier. Den enkelte studerende vil blive tilknyttet 1-2 beboere, hvor de får mulighed for at deltage i alle opgaver herunder observation af virkning og bivirkning af medicin og medicinadministration. 3

4 Beskriv hvilke undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul: De studerende indgår i den daglige refleksion på enheden og har mulighed for at deltage i møder og udvalg med deltagelse af beboere med fokus på særlige indsatsområder på Parkvænget. Parkvænget har gode erfaringer med brug af den individuelle studieplan som basis for læring i det tværfaglige miljø. Evaluering Pågår der løbende evaluering af det kliniske undervisningssted: Ja Beskriv hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling: De studerendes evalueringer bliver anvendt på den måde, at efter hvert klinikforløb bliver konstruktive forslag og kritik fra de studerende indarbejdet i kommende planlægning af studieforløb. Det kliniske undervisningssted er godkendt til modul 8 jf. generel klinisk studieplan GENEREL STUDIEPLAN TIL MODUL 8 BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Parkvænget Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier : Se herunder Drifts- og udviklingsaftalen Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Poul Berthelsen Stilling: Forstander (pædagog) Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? 4

5 Navn: Bente Riegels Stilling: Funktionsleder (sygeplejerske) Mailadresse: Modul 8 Med udgangspunkt i det ansøgte modulets læringsudbytte og beskrivelsen af det typiske borger- /patientforløb beskrives de sygeplejefaglige opgaver og metoder (den generelle studieplan skal give den studerende mulighed for at udarbejde den individuelle studieplan) Parkvænget tilbyder beboerne følgende ydelser: Aflastning for borgere i eget hjem for en periode Medicinomlægning uden indlæggelse i samråd med psykiater Undgå /forebygge risiko for genindlæggelse på psykiatriske afdelinger Udslusning Etablering af netværk Støtte til afklaring inden valg af fremtidig boform for borgeren Tilbud om efterværn Tilbud om gerontopsykiatrisk pleje og omsorg med fokus på den anerkendende tilgang Målrettet arbejde med vedligeholdelses- og udviklingsmål Indsats til forbedring af den generelle sundhed Modulets læringsudbytte med forslag til mulighed for opnåelse af mål: - At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter Deltage i relevante arbejdsgrupper, undervisning og refleksion på Parkvænget - At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/ borgere med psykiske problemer og sygdomme Deltage i daglige opsamlinger og refleksioner i enheden samt med klinisk vejleder - At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme Være tilstede i enheden observere og undre sig, bringe observation og undring videre til relevante refleksionsfora samt læse relevant litteratur - At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensynstagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet Deltage i daglige motivations- og relations arbejde i enheden med tilhørende refleksion over egen praksis - At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere Sætte sig ind i de lokale retningslinier, læse om farmakologi og administrere medicin til udvalgte beboere - At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske 5

6 retningslinier. Deltage i dagligdagen i enheden, herunder daglig planlægning og faglige refleksioner samt sætte sig ind i relevant lovstof. - At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdspartnere I samarbejde med enhedens personale at varetage den totale omsorg for en til to beboere, samt læse om opbygning af relationer, herunder psykiatrisk sygepleje og kommunikationsformer. - At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre. Læse relevant litteratur og deltage i arbejdsgrupper om f.eks. sundhed og medicinvirkning samt anvende denne viden i forhold til beboere, pårørende og andre. Beskriv læringsmulighederne indenfor medicinsk og kirurgisk sygepleje: Mange beboere har komplekse problemstillinger, som giver mulighed for læring i den specifikke situation i forhold til medicinsk og kirurgisk sygepleje. Der vil også ofte være mulighed for, at følge beboere til undersøgelse og/eller behandling på somatisk sygehus. Beskriv hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter de studerende har mulighed for at forholde sig til: På Parkvænget arbejdes hele tiden med nye tiltag, og på nuværende tidspunkt har Parkvænget følgende tilbud til beboerne: Tilbud: - Marte Meo - NADA (øreakupunktur) - Stemmehørernetværk - Undervisningsteam - Efterværn - Psykolog - Seksualvejledning - Mindfullness - Kunstterapi - Motion/idræt/dans - Erhvervsteam (arbejde i og udenfor Parkvænget) - Musik/sang - Kreative aktiviteter - Kostvejledning - Samarbejdsaftale Udvalg/grupper: - Innovationsudvalg - Madgruppe - Sundhedsgruppe - Beboerråd - Beboermøder - Café 6

7 Foredrag/undervisning: - Styr livet kursus - Jævnlige foredrag for beboere og medarbejdere (f.eks. om medicins virkninger og bivirkninger) - Fælles temadage for beboere og medarbejdere - Konferencer og seminarer for socialpsykiatrien Arrangementer: - Stormøder for beboere og medarbejdere - Fælles idrætsdage for psykiatribrugere på Vestegnen - Pårørende arrangementer med socialt og fagligt input Fundamentet for alt arbejde på Parkvænget er båret af relationen. Medarbejdere og beboere deltager på lige fod i mange af tilbuddene. De mange ydelser gør det muligt, at tilbyde alle beboere en rehabiliterende indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation, behov og adfærd. At arbejde på den måde er recoveryorienteret, da beboeren er i centrum. Udarbejdet af Dato: Navn (e): Bente Riegels Titel (er): Funktionsleder (sygeplejerske) Mailadresse: Tlf.:

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2014

Drifts- og udviklingsaftale 2014 Drifts- og udviklingsaftale 2014 1 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland.

Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 8. For Psykiatrisk Ambulatorium, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Midtjylland. Beskrivelse

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Ældreområdet i Skanderborg Kommune. Vi håber, du som studerende får et udbytterigt og fyldestgørende læringsforløb,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere