Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever"

Transkript

1 KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Krav til OK 2015 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler. Med henvisning til køreplansaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er de, indtil 1. april 2015 gældende overenskomster og aftaler samtidig rettidigt opsagt. Kravene supplerer de generelle krav fra Forhandlingsfællesskabet. Forbundets krav angår de nedenfor oplistede overenskomster og aftaler. De konkrete krav til de enkelte overenskomster og aftaler fremgår under hver overenskomsttitel. FOA- tværgående krav Forbundet har desuden en række krav af tværgående karakter til de enkelte overenskomster og aftaler, herunder i tilknytning til gældende KTO-aftaler. Disse krav ønsker vi forhandlet samlet og tværgående for alle overenskomster og aftaler mellem FOA og KL. Dato: Sagsnummer: 14/ Ref.: DK/JOAB/asan 1. Deltidsansattes merarbejde betales som overarbejde 2. Der indføres en fælles minimumsløn for FOAs ufaglærte grupper 3. Lokal løndannelse Aftaleret på tilbageløbsmidlerne for den enkelte overenskomstgruppe 4. Der etableres en kommunebaseret ligelønsmekanisme, som sikrer opretning af kønsspecifikke skævheder som følge af lokale lønforhandlinger 5. Pension af mere Eksempelvis tillæg 6. Pension til flere Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever 7. Det præciseres, at alle ansatte med en daglig beskæftigelse over 4 timer, er omfattet af bestemmelser om adgang til en spisepause af under en halv times varighed Præciseringen skal medfører, at alle ansatte med mere end 4 timers daglig arbejdstid, har ret til at holde pause, og at pausen FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Giro /http://go.kl.dk/cases/SAG33/SAG /Dokumenter/ fremsendelsesskrivelse KL 2015.doc _ _0.doc/

2 - 2 - som hovedregel finder sted midtvejs i arbejdstiden og have en sådan længde, at formålet med pausen skal tilgodeses. Elever 8. Overenskomsterne tilpasses erhvervsuddannelsesreformen. Erhvervsuddannelserne står overfor en reform. Den endelige udformning af de enkelte erhvervsuddannelser er ikke kendt endnu. Der tages derfor forbehold for at rejse krav, når det endelige overblik herover foreligger, formentlig i januar Nyuddannede sikres 37 timers beskæftigelse i en periode efter uddannelsens afslutning, min. 3 mdr. Derved sikres nyuddannede et bedre afsæt i arbejdslivet, samt en bedre start hvis de ikke kan finde arbejde efterfølgende. 10. Etablering af studietid under elevpraktik Elever på arbejdsmarkedsuddannelser er i praktik i 37 timer om ugen. Det indebærer, at de ikke i deres arbejdstid har tid til at relatere praktikken til den teori de enten har haft eller skal have. Der er ej heller tid til fordybelse. Forslaget indebærer at der afsættes 7 timer om ugen af de 37 timers praktik til studier og fordybelse. 11. Alle elever omfattes af regler for arbejdstidsbestemte tillæg, herunder kolonibestemmelser I dag er tillæg for aften/nat og weekendarbejde indeholdt i elevlønnen, men det efterlader en massiv forskelsbehandling mellem fx dagområder, der sjældent har aften og weekendarbejde, og døgnområdet de får den samme løn. Det giver også anledning til spekulation i at tildele elever aften-, natte- og weekendvagter, da det er billigt, da de skal ikke have tillæg som ordinært ansatte. 12. Elevlønnen forhøjes udover den almindelige regulering 13. Andre elever sikres samme mulighed som social- og sundhedselever i forhold til aflønning med voksenelevløn. I sosu-overenskomstens 27, stk. 3 er der mulighed for at dispensere fra kravet om 1 års relevant beskæftigelse indenfor de sidste 4 år, når der aflønnes med voksenelevløn. 14. Elever omfattes fuldt ud af aftale om lokal løndannelse Efteruddannelse og kompetenceudvikling 15. Kompetencefondene i kommunerne videreføres og justeres i forhold til FOA-gruppernes behov

3 - 3 - Vi kan konstatere at forbruget af kompetencefonden for FOAs medlemmers vedkommende, ikke er så stor som forventet. Det kan skyldes mange forhold. Der kan derfor være behov for at regulere fundatsen og tildelingspraksis, så den passer bedre til FOAs medlemmers uddannelsesbehov. 16. De ansatte tildeles ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling finansieret af fondene I dag sal der være enighed om at den enkelte ansatte kan deltage i uddannelse finansieret over Uddannelsesfonden. Det kan være en hindring, at man skal tage et eventuelt slagsmål med sin leder om deltagelse. Der sikres derfor den enkelte en egentlig ret til uddannelse, finansieret via fonden. Øvrige temaer 17. Der aftales om rammer for tjenstlige samtaler og sygefraværssamtaler Herunder om forudgående obligatorisk orientering til tillidsrepræsentanten om samtalens afholdelse 18. Der skal drøftes modeller (timebank eller lignende) for medarbejderindflydelse, der henover et samlet arbejdsliv, kan skabe større sammenhæng i den enkeltes arbejds- og familieliv Samspil mellem arbejde og fritid varierer gennem et arbejdsliv. Der bør gennem et udvalgsarbejde diskuteres hvordan arbejdslivet og fritids-/familielivet kan tilrettelægges, således den ansattes ønsker kan tilgodeses i højere grad end i dag. 19. Der aftales et projekt om forståeliggørelse af overenskomster Der inddrages ekspertise i kommunikation Vores overenskomster er i dag skrevet af jurister til sagsbehandlere i kommunerne, i et sprog medlemmerne ikke umiddelbart kan forstå. Der i gangsættes et projekt, for at skrive forståelige overenskomster, der samtidigt sikrer at de er juridisk holdbare. 20. Etablering af parternes fond til samarbejde om Den danske Model Bemærkning: eventuelt overskud går tilbage til OK-området Den danske forhandlingsmodel er under pres for tiden, i særlig grad på det offentlige område, hvor arbejdsgiversiden i et vist omfang synes at undsige aftalevejen, og i stedet understrege ledelsesretten. Ærindet med en fond, der via etablering af samarbejdsprojekter, skal være med til at sikre og forbedre den danske model, med de vilkår der, der er gældende for det offentlige område. Selve fondsmodellen skal svare til de fonde, der blev etableret på det private område ved OK 14. Krav til de enkelte overenskomster og aftaler:

4 - 4 - De følgende krav indgår til forhandling om fornyelse af de enkelte overenskomster og aftaler. Krav til fælles overenskomster og aftaler indgået af forbundet sammen med andre lønmodtagerorganisationer vil i nogle tilfælde også blive fremsendt fra anden side. I andre tilfælde vil det - ved de her fremsendte krav - være angivet på vegne af, hvilke parter kravene fremsendes. FOA nr./kl nr. Overenskomst/aftale titel Pædagogisk sektor 458/65.11 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL Forhøjelse af grundlønnen Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af fritvalgstillægget Seniorfridage fra det 58. år 1264/60.11 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger m.v. Der indføres en bestemmelse om at den enkelte medarbejder skal have kendskab til sin mødeplan 4 uger frem. Der tilføjes en bestemmelse om at Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned Tillæg for delt tjeneste forhøjes Tillæg for aftenarbejde ændres og forhøjes 1467/64.11 Aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste samt aftale om koloni og ferierejser for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Højere ulempetillæg. Forhøjelse af varslingstillæg Forbedret honorering for delt tjeneste Forbedret honorering for den 24. december, 31. december, 1. maj, og 5. juni. Lørdage skal honoreres som søn- og helligdage Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december. Erstatningsfridag for arbejde på disse dage Dagsnorm ændres til: Mellem 6 og 9 timer. Nedre grænse på 4 timer for deltidsansatte

5 - 5-37/3 reglen ændres, så der optjenes afspadsering for hele vagten, hvis der arbejdes ud over kl Bestemmelserne om nedskrivning af normperiode samt erstatningsfri ( 7 og 25) sammenskrives 462/67.01 Pædagogisk personale ved kommunale legepladser KL Forhøjelse af grundløn Legepladsmedhjælpere der tager meritpædagoguddannelse skal som minimum efter endt uddannelse og tilbagevenden til arbejde som legepladspædagog, have en samlet lønindplacering, der ikke er lavere end den de havde som legepladsmedarbejder. Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forhøjelse af tillæg Forhøjelse af helligdagstillæg Der indføres en ret for pædagoger til Pædagogisk Diplomuddannelse efter 5 års samlet beskæftigelse på området Legepladsmedarbejdere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Medarbejdere, herunder tilkaldevikarer, der har tilknytning til en arbejdsplads i mere end 1 måned aflønnes med månedsløn uanset ugentligt timetal og uanset at der i alle uger ikke har været præsteret arbejdstimer. 488/65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune KL Pædagogiske pladsanvisere: Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Dagplejepædagogerne Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Der skal indføres tillæg til ansatte der har en pædagogisk Diplomuddannelse eller en Master-

6 - 6 - uddannelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Forbedring af aftentillæg og weekendtillæg 489/66.01 Overenskomst for dagplejere KL Forhøjelse af grundløn Forbedring af kvalifikationslønsbestemmelserne Forhøjelse af pensionsprocenten Dagplejere med 3 års erfaring eller mere skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Ret til grunduddannelse indenfor det første ansættelsesår 1467/64.21 Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL 1467/64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL. Krav fremsendes af 3F på vegne af FOA 515/ Overenskomst for pæd. personale ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner m.v. samt for tjenestemænd på det pågældende område (Specialområdet) KL Forhøjelse af grundløn Forhøjelse af fritvalgstillæg Overenskomstens dækningsområde omfatter alle pædagoger, der udfører arbejde til personer der er omfattet af Servicelovens / Overenskomst for pædagogisk personale ved Københavns Kommunes kommunale daginstitutioner med tilhørende Tjenestemandsaftale, Almenområdet, - KL Forhøjelse af grundløn Skivetillæg for eneansvar for undervisning på alle klassetrin Tillæg for understøttende undervisning i folkeskolen Forhøjelse af fritvalgstillæg Foreligger der ikke konkret objektiv årsdag til tidsbegrænset ansættelse, skal der inden en eventuelt aftale indgås, indhentes accept hos den lokale forhandlingsberettigede organisation. Medarbejdere med tilknytning til en arbejds-

7 - 7 - plads i mere en 1 mdr. aflønnes med månedsløn, uanset antal ugentlige timer og uanset at der ikke i alle uger har været præsteret arbejdstimer 517/69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Højere grundløn Der indføres bestemmelser om kvalifikationsløn. Der indføres fritvalg i overenskomsten Forhøjelse af pensionsprocenten Der indføres bestemmelser for honorering af arbejde på særlige tidspunkter samt for overarbejde 1264/63.01 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold (dagområdet/ koloniaftalen) KL Koloniregler som på skoleområdet 1264/61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL Lønstigninger tillægget skal gives til alle ansatte i skolen Praktikvejledertillæg til praktikvejledere Pension af alle løndele Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU. Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere indenfor det første beskæftigesesår skal tilbydes et grundkursus. Stillingsbetegnelsen undervisningsassistent skrives ind i overenskomsten for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter. Der tilføjes i områdeparagraffen i overenskomsten, at overenskomsten også omfatter pædagogiske assistenter som er ansat i stillinger der ikke er omfattet af en anden overenskomst for pædagogisk assistent uddannede og, hvor de teoretiske og faglige kvalifikationer, der er en naturlig del af den pædagogiske assistent uddannelse er fundet væsentlige i forbindelse med stillingens opslag, stillingsbeskrivelsen eller stillingens besættelse /09.06 Fællesaftale om lokal løndannelse med organisationerne i pædagogisk branche KL

8 - 8 - Se FOA-Fælles, krav /69.01 OK for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne - KL Lønstigninger Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forbedring af seniorordning Social- og sundheds sektor 572/ /44.02 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL. samt Aftale for tjenestemandsansatte ledende værkstedspersonale - KL Forlængelse af anciennitetsforløb Forhøjelse af fritvalg Særlig prioritering af værkstedsassistenter uden faglig relevant uddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens Mere i pension 576/77.01 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KL Højere grundløn Indførelse af særligt funktionstillæg for arbejde ved 110 boformer Forhøjelse af fritvalg Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens /72.01 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL Klarere vejledning for grundlønsindplacering Særligt kvalifikationstillæg for gennemført lederuddannelse Forhøjelse af fritvalgstillægget 578/73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL Hurtigere anciennitetsstigninger Længere anciennietetsforløb Sikring af lønfremgang ved videreuddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser

9 - 9 - Afskaffelse af pensionskarens Kolonitillæg Mere i frit valg Forbud mod alenearbejde ved farligt arbejde Forhøjelse af cykeltillæg Forhøjelse af beklædningsgodtgørelse Forlængelse af protokollat 4 Medtagelse af anciennitet for 9 stillingerne 578/79.01 Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale KL. Krav til denne aftale fremgår desuden evt. i mere specificeret form - af krav til de enkelte overenskomster, som dækker personale omfattet af arbejdstidsaftalen. Forhøjelse af særydelser Forbedrede varslingsbestemmelser Udvidelse af lørdagstillægget 31/12 og 5/6 gøres til søgnehelligdage 582/78.01 Overenskomst om løn og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL (3F) 3F fremsender krav på vegne af FOA /09.02 Aftale om lokal løndannelse for Social- og sundhedspersonale KL Se FOA-Fælles, krav 3 Kost- Servicesektoren 1267/ /75.01 /41.21 Ikke faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lign. (tidl. FKKAkommuner) KL, Overenskomst for husassistenter KL og Overenskomst for rengøringsassistenter - KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forhøjelse af lønnen for ungarbejdere Længere lønforløb, f.eks. kvalifikationsløn efter 8, 10 eller 15 år Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Grundlønnen hæves med fuldt gennemslag Lokal løndannelse

10 Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Der skal aftales funktionslønstillæg for rengøringsassistenter der er pålagt funktion som afløsere Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj (ikke på ikke faglærte ), 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til betalt spisepause Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj (ikke på ikke faglærte ) Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond Der indføres krav om obligatorisk grundkursus for rengøringsassistenter senest efter 6. mdr. s ansættelse. Der indføres krav om gennemførelse af hygiejnekursus senest efter 6. mdrs. ansættelse 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning

11 Arbejdstid, dagområdet (overenskomst for rengøringsassistenter): Der indføres mulighed for, at der i særlige tilfælde kan planlægges med delt tjeneste under forudsætning af: At tjenesten har været adskilt af en pause på mindst 2 timer, At det anviste arbejde udgør 6 timer eller derover og At tidsrummet mellem påbegyndelsen og afslutningen af dagens arbejde overstiger 8 timer Der ydes betaling for delt tjeneste på minimum et niveau som i overenskomsten for fx Ikke-faglærte ansatte. 363/41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer KL Lønstigninger som frit valg mellem løn, pension og frihed Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Flere seniordage Forhøjelse af pensionsprocent Flere omsorgsdage Rådighedstillæg ift. telefonopkald i fritiden 618/41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede Serviceassistenter KL FOA og 3F rejser i fællesskab: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forbedrede lønvilkår for elever Længere lønforløb Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Lokal løndannelse Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Pension til elever

12 Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til frihed med løn til samtale i fagforening/a-kasse ved afskedigelse Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Vikardækning under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning Ønsker til redigering: Redigering 1 Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-og aftaleretten ændres: Stk1 punkt 3, sidste afsnit i bemærkningen: [O.13] Allerede ansatte, som af en ansættelsesmyndighed bevilliges orlov til ikrafttræden den 1. januar 2014 eller sendere til at gennemføre uddannelsen som serviceassistent/rengøringstekniker, og umiddelbart efter orlov vender tilbage til et rengøringsjob i samme ansættelsesmyndighed/kommune, efter bestået uddannelse, forudsættes ansat som serviceassistent/rengøringstekniker[o.13]

13 /09.08 Aftale om lokal løndannelse på HUS /Ren området KL + 3F Udover de, under de enkelte overenskomster nævnte krav, henvises til FOA-Fælles, krav 3 Teknik- og servicesektoren 518/ /41.02 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL Grundløn til svømmebadsassistentuddannede Grundlønsindplaceringen skal kunne indbringes for tvisteløsningssystemet Flere anciennitetsløntrin Til hvert grundlønstrin formuleres forventninger Alle stillinger skal være omfattet af skalbestemmelser Ejendomsserviceteknikere skal have grundløn 24 Gennemskuelige lønsedler Ingen karenstid hvis man har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning Elever skal omfattes af pensionsordningen Ved udkald gives minimumsbetaling for 3 timer Afskaffelse af delt tjeneste Frit valg mellem udbetaling eller afspadsering Betalt frokostpause Efter to års ansættelse tilbydes uddannelse som ejendomsservicetekniker, badeassistent eller sikkerhedsvagt Teknisk servicechef og teknisk serviceleder tilbydes relevant lederuddannelse Seniordage fra det 58. år Krav om iværksættelse af uddannelsesaktiviteter, når antallet af ekstraordinært ansatte overstiger x procent Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 540/33.01 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber samt Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de

14 kommunale redningsberedskaber KL Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 541/ Overenskomst/Aftale for Brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune og Frederiksberg kommuner Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til

15 alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 528/ /40.32 Overenskomst for Arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. samt Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. KL KL Grundlønstigning 1 Løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Efter 2 års ansættelse skal medarbejdere tilbydes ret til en erhvervsuddannelse eller relevant lederuddannelse Den normale arbejdstid er den for arbejdspladsen gældende dog maksimalt 1924 pr. år Forhøjelse af pension med 2% Feriegodtgørelsen hæves med 2 % 1550/04.89 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet KL Krav fremsendes af Dansk Metal på vegne af FOA m.fl. 530/42.01 Overenskomst for maritimt personale KL 530/42.02 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL Frit valg mellem løn, pension og fridage Tidligere pensionsindbetaling - nedsat karensperiode Højere pensionsprocent Alle tillæg gøres pensionsgivende Model der sikrer en mere retfærdig lokal lønudvikling Transporttid til beordret kursus medregnes i normtid Mere i løn Betalt spisepause Erfaringstrin efter 10,12 og 15 år Lønstigning i kroner og øre Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte og vikarer der sikrer imod udnyttelse af billig intern arbejdskraft At alle lavt- og mellemlønnede som minimum skal have sikret reallønnen

16 Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Fri den 5/6, 24/12 og 31/12 Overtid skal opgøres pr. påbegyndt hele time For ansatte på løntrin 39 og derover skal gælde samme regler vedr. overarbejde som for ansatte under løntrin 39 At alle FOA-medlemmer sikres adgang til uddannelse og efteruddannelse Mere forpligtende dialog om fordelingen af ekstraordinært ansatte Skærpede sanktioner overfor arbejdsgivere, der ikke inddrager de ansatte i kommende ændringer i opgaverne (MED-aftalen) Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 531/ Overenskomst/aftale for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Grundløn 22 Mulighed for at forhandle højere grundløn Særlig feriegodtgørelse hæves Karenstid på pensionsordning fjernes eller reduceres Pensionsprocent forhøjes Frit valgs ordning mellem løn, pension og frihed Betalt frokost Arbejdstid skal kendes 4 uger før Ret til fuldtid Formaliseret ret til relevant uddannelse og kurser Sundhedsfremmende tiltag Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 533/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere v. I/S Vestforbrændingen KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Juleaftensdag og nytårsaftensdag er hele fri-

17 dage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage / Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjg. i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 546/ /41.92 Overenskomst for Trafikkontrollører/driftsassistenter samt Aftale for tjenestemandsansatte Trafikkontrollører/driftsassistenter KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 547/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. samt Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max. en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Ingen udbetaling af ferie og den 6. ferieuge /40.12 Aftale for håndværkere m.fl. Protokollat vedr. tjenestemandsansatte faglærte lønarbejdere, Kbh. KL Der henvises til krav gældende for de overenskomstansatte, fremsendt fa Dansk Metal

18 / Overenskomst/aftale for buschauffører ved Odense Bybusser samt aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser KL Grundlønstillægget hæves SH-Timer skal afvikles inden for turnusperioden eller aftales lokalt Arbejdsugen i overenskomstmæssig forstand skal begynde mandag Den ugentlige arbejdstid for en fuldtidsansat må maks. variere mellem 32 og 42 timer Alle arbejdsperioder på 7 dage skal indeholde min. 2 sammenhængende fridage Vagttyper skal defineres i tidsintervaller. Fx morgenvagt , eftermiddagsvagt og aftenvagt % pause skal udregnes af hele arbejdstiden Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage Aftale for tjenestemandsansatte chauffører ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage /09.07 Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område KL Se FOA-Fælles, krav 3 Forbundet tager følgende forbehold generelt: Forbehold for at rejse modkrav i forhold til krav fra arbejdsgiverside. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af ændring af relevant lovgivning. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

19 Forbehold for at rejse krav som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked. FOAs krav inkl. bilag fremsendes elektronisk. Vi anmoder om at modtage arbejdsgiverkrav elektronisk på følgende mailadresse: Såfremt der skulle opstå problemer med fremsendelsen kan Asbjørn Andersen i FOA-Overenskomst kontaktes på eller på direkte telefon: , eller på mobil: Med venlig hilsen Dennis Kristensen / Jakob Bang Forbundsformand Forhandlingschef

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 F O A f a g o g a r b e j d e Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 er et oplysningshæfte, der er sendt til alle stemmeberettigede

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune INDLEDNING Denne lønpjece er udarbejdet af fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus kommune. Den er en vejledning til tillidsrepræsentanter i dagtilbud og skoler og forsøger, at skabe et overblik over de

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S

Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere/assistenter og kost- og ernæringsfagligt uddannede medarbejdere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold

Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere