Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever"

Transkript

1 KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Krav til OK 2015 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler. Med henvisning til køreplansaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er de, indtil 1. april 2015 gældende overenskomster og aftaler samtidig rettidigt opsagt. Kravene supplerer de generelle krav fra Forhandlingsfællesskabet. Forbundets krav angår de nedenfor oplistede overenskomster og aftaler. De konkrete krav til de enkelte overenskomster og aftaler fremgår under hver overenskomsttitel. FOA- tværgående krav Forbundet har desuden en række krav af tværgående karakter til de enkelte overenskomster og aftaler, herunder i tilknytning til gældende KTO-aftaler. Disse krav ønsker vi forhandlet samlet og tværgående for alle overenskomster og aftaler mellem FOA og KL. Dato: Sagsnummer: 14/ Ref.: DK/JOAB/asan 1. Deltidsansattes merarbejde betales som overarbejde 2. Der indføres en fælles minimumsløn for FOAs ufaglærte grupper 3. Lokal løndannelse Aftaleret på tilbageløbsmidlerne for den enkelte overenskomstgruppe 4. Der etableres en kommunebaseret ligelønsmekanisme, som sikrer opretning af kønsspecifikke skævheder som følge af lokale lønforhandlinger 5. Pension af mere Eksempelvis tillæg 6. Pension til flere Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever 7. Det præciseres, at alle ansatte med en daglig beskæftigelse over 4 timer, er omfattet af bestemmelser om adgang til en spisepause af under en halv times varighed Præciseringen skal medfører, at alle ansatte med mere end 4 timers daglig arbejdstid, har ret til at holde pause, og at pausen FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Giro /http://go.kl.dk/cases/SAG33/SAG /Dokumenter/ fremsendelsesskrivelse KL 2015.doc _ _0.doc/

2 - 2 - som hovedregel finder sted midtvejs i arbejdstiden og have en sådan længde, at formålet med pausen skal tilgodeses. Elever 8. Overenskomsterne tilpasses erhvervsuddannelsesreformen. Erhvervsuddannelserne står overfor en reform. Den endelige udformning af de enkelte erhvervsuddannelser er ikke kendt endnu. Der tages derfor forbehold for at rejse krav, når det endelige overblik herover foreligger, formentlig i januar Nyuddannede sikres 37 timers beskæftigelse i en periode efter uddannelsens afslutning, min. 3 mdr. Derved sikres nyuddannede et bedre afsæt i arbejdslivet, samt en bedre start hvis de ikke kan finde arbejde efterfølgende. 10. Etablering af studietid under elevpraktik Elever på arbejdsmarkedsuddannelser er i praktik i 37 timer om ugen. Det indebærer, at de ikke i deres arbejdstid har tid til at relatere praktikken til den teori de enten har haft eller skal have. Der er ej heller tid til fordybelse. Forslaget indebærer at der afsættes 7 timer om ugen af de 37 timers praktik til studier og fordybelse. 11. Alle elever omfattes af regler for arbejdstidsbestemte tillæg, herunder kolonibestemmelser I dag er tillæg for aften/nat og weekendarbejde indeholdt i elevlønnen, men det efterlader en massiv forskelsbehandling mellem fx dagområder, der sjældent har aften og weekendarbejde, og døgnområdet de får den samme løn. Det giver også anledning til spekulation i at tildele elever aften-, natte- og weekendvagter, da det er billigt, da de skal ikke have tillæg som ordinært ansatte. 12. Elevlønnen forhøjes udover den almindelige regulering 13. Andre elever sikres samme mulighed som social- og sundhedselever i forhold til aflønning med voksenelevløn. I sosu-overenskomstens 27, stk. 3 er der mulighed for at dispensere fra kravet om 1 års relevant beskæftigelse indenfor de sidste 4 år, når der aflønnes med voksenelevløn. 14. Elever omfattes fuldt ud af aftale om lokal løndannelse Efteruddannelse og kompetenceudvikling 15. Kompetencefondene i kommunerne videreføres og justeres i forhold til FOA-gruppernes behov

3 - 3 - Vi kan konstatere at forbruget af kompetencefonden for FOAs medlemmers vedkommende, ikke er så stor som forventet. Det kan skyldes mange forhold. Der kan derfor være behov for at regulere fundatsen og tildelingspraksis, så den passer bedre til FOAs medlemmers uddannelsesbehov. 16. De ansatte tildeles ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling finansieret af fondene I dag sal der være enighed om at den enkelte ansatte kan deltage i uddannelse finansieret over Uddannelsesfonden. Det kan være en hindring, at man skal tage et eventuelt slagsmål med sin leder om deltagelse. Der sikres derfor den enkelte en egentlig ret til uddannelse, finansieret via fonden. Øvrige temaer 17. Der aftales om rammer for tjenstlige samtaler og sygefraværssamtaler Herunder om forudgående obligatorisk orientering til tillidsrepræsentanten om samtalens afholdelse 18. Der skal drøftes modeller (timebank eller lignende) for medarbejderindflydelse, der henover et samlet arbejdsliv, kan skabe større sammenhæng i den enkeltes arbejds- og familieliv Samspil mellem arbejde og fritid varierer gennem et arbejdsliv. Der bør gennem et udvalgsarbejde diskuteres hvordan arbejdslivet og fritids-/familielivet kan tilrettelægges, således den ansattes ønsker kan tilgodeses i højere grad end i dag. 19. Der aftales et projekt om forståeliggørelse af overenskomster Der inddrages ekspertise i kommunikation Vores overenskomster er i dag skrevet af jurister til sagsbehandlere i kommunerne, i et sprog medlemmerne ikke umiddelbart kan forstå. Der i gangsættes et projekt, for at skrive forståelige overenskomster, der samtidigt sikrer at de er juridisk holdbare. 20. Etablering af parternes fond til samarbejde om Den danske Model Bemærkning: eventuelt overskud går tilbage til OK-området Den danske forhandlingsmodel er under pres for tiden, i særlig grad på det offentlige område, hvor arbejdsgiversiden i et vist omfang synes at undsige aftalevejen, og i stedet understrege ledelsesretten. Ærindet med en fond, der via etablering af samarbejdsprojekter, skal være med til at sikre og forbedre den danske model, med de vilkår der, der er gældende for det offentlige område. Selve fondsmodellen skal svare til de fonde, der blev etableret på det private område ved OK 14. Krav til de enkelte overenskomster og aftaler:

4 - 4 - De følgende krav indgår til forhandling om fornyelse af de enkelte overenskomster og aftaler. Krav til fælles overenskomster og aftaler indgået af forbundet sammen med andre lønmodtagerorganisationer vil i nogle tilfælde også blive fremsendt fra anden side. I andre tilfælde vil det - ved de her fremsendte krav - være angivet på vegne af, hvilke parter kravene fremsendes. FOA nr./kl nr. Overenskomst/aftale titel Pædagogisk sektor 458/65.11 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL Forhøjelse af grundlønnen Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af fritvalgstillægget Seniorfridage fra det 58. år 1264/60.11 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger m.v. Der indføres en bestemmelse om at den enkelte medarbejder skal have kendskab til sin mødeplan 4 uger frem. Der tilføjes en bestemmelse om at Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned Tillæg for delt tjeneste forhøjes Tillæg for aftenarbejde ændres og forhøjes 1467/64.11 Aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste samt aftale om koloni og ferierejser for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Højere ulempetillæg. Forhøjelse af varslingstillæg Forbedret honorering for delt tjeneste Forbedret honorering for den 24. december, 31. december, 1. maj, og 5. juni. Lørdage skal honoreres som søn- og helligdage Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december. Erstatningsfridag for arbejde på disse dage Dagsnorm ændres til: Mellem 6 og 9 timer. Nedre grænse på 4 timer for deltidsansatte

5 - 5-37/3 reglen ændres, så der optjenes afspadsering for hele vagten, hvis der arbejdes ud over kl Bestemmelserne om nedskrivning af normperiode samt erstatningsfri ( 7 og 25) sammenskrives 462/67.01 Pædagogisk personale ved kommunale legepladser KL Forhøjelse af grundløn Legepladsmedhjælpere der tager meritpædagoguddannelse skal som minimum efter endt uddannelse og tilbagevenden til arbejde som legepladspædagog, have en samlet lønindplacering, der ikke er lavere end den de havde som legepladsmedarbejder. Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forhøjelse af tillæg Forhøjelse af helligdagstillæg Der indføres en ret for pædagoger til Pædagogisk Diplomuddannelse efter 5 års samlet beskæftigelse på området Legepladsmedarbejdere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Medarbejdere, herunder tilkaldevikarer, der har tilknytning til en arbejdsplads i mere end 1 måned aflønnes med månedsløn uanset ugentligt timetal og uanset at der i alle uger ikke har været præsteret arbejdstimer. 488/65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune KL Pædagogiske pladsanvisere: Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Dagplejepædagogerne Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Der skal indføres tillæg til ansatte der har en pædagogisk Diplomuddannelse eller en Master-

6 - 6 - uddannelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Forbedring af aftentillæg og weekendtillæg 489/66.01 Overenskomst for dagplejere KL Forhøjelse af grundløn Forbedring af kvalifikationslønsbestemmelserne Forhøjelse af pensionsprocenten Dagplejere med 3 års erfaring eller mere skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Ret til grunduddannelse indenfor det første ansættelsesår 1467/64.21 Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL 1467/64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL. Krav fremsendes af 3F på vegne af FOA 515/ Overenskomst for pæd. personale ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner m.v. samt for tjenestemænd på det pågældende område (Specialområdet) KL Forhøjelse af grundløn Forhøjelse af fritvalgstillæg Overenskomstens dækningsområde omfatter alle pædagoger, der udfører arbejde til personer der er omfattet af Servicelovens / Overenskomst for pædagogisk personale ved Københavns Kommunes kommunale daginstitutioner med tilhørende Tjenestemandsaftale, Almenområdet, - KL Forhøjelse af grundløn Skivetillæg for eneansvar for undervisning på alle klassetrin Tillæg for understøttende undervisning i folkeskolen Forhøjelse af fritvalgstillæg Foreligger der ikke konkret objektiv årsdag til tidsbegrænset ansættelse, skal der inden en eventuelt aftale indgås, indhentes accept hos den lokale forhandlingsberettigede organisation. Medarbejdere med tilknytning til en arbejds-

7 - 7 - plads i mere en 1 mdr. aflønnes med månedsløn, uanset antal ugentlige timer og uanset at der ikke i alle uger har været præsteret arbejdstimer 517/69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Højere grundløn Der indføres bestemmelser om kvalifikationsløn. Der indføres fritvalg i overenskomsten Forhøjelse af pensionsprocenten Der indføres bestemmelser for honorering af arbejde på særlige tidspunkter samt for overarbejde 1264/63.01 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold (dagområdet/ koloniaftalen) KL Koloniregler som på skoleområdet 1264/61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL Lønstigninger tillægget skal gives til alle ansatte i skolen Praktikvejledertillæg til praktikvejledere Pension af alle løndele Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU. Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere indenfor det første beskæftigesesår skal tilbydes et grundkursus. Stillingsbetegnelsen undervisningsassistent skrives ind i overenskomsten for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter. Der tilføjes i områdeparagraffen i overenskomsten, at overenskomsten også omfatter pædagogiske assistenter som er ansat i stillinger der ikke er omfattet af en anden overenskomst for pædagogisk assistent uddannede og, hvor de teoretiske og faglige kvalifikationer, der er en naturlig del af den pædagogiske assistent uddannelse er fundet væsentlige i forbindelse med stillingens opslag, stillingsbeskrivelsen eller stillingens besættelse /09.06 Fællesaftale om lokal løndannelse med organisationerne i pædagogisk branche KL

8 - 8 - Se FOA-Fælles, krav /69.01 OK for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne - KL Lønstigninger Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forbedring af seniorordning Social- og sundheds sektor 572/ /44.02 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL. samt Aftale for tjenestemandsansatte ledende værkstedspersonale - KL Forlængelse af anciennitetsforløb Forhøjelse af fritvalg Særlig prioritering af værkstedsassistenter uden faglig relevant uddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens Mere i pension 576/77.01 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KL Højere grundløn Indførelse af særligt funktionstillæg for arbejde ved 110 boformer Forhøjelse af fritvalg Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens /72.01 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL Klarere vejledning for grundlønsindplacering Særligt kvalifikationstillæg for gennemført lederuddannelse Forhøjelse af fritvalgstillægget 578/73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL Hurtigere anciennitetsstigninger Længere anciennietetsforløb Sikring af lønfremgang ved videreuddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser

9 - 9 - Afskaffelse af pensionskarens Kolonitillæg Mere i frit valg Forbud mod alenearbejde ved farligt arbejde Forhøjelse af cykeltillæg Forhøjelse af beklædningsgodtgørelse Forlængelse af protokollat 4 Medtagelse af anciennitet for 9 stillingerne 578/79.01 Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale KL. Krav til denne aftale fremgår desuden evt. i mere specificeret form - af krav til de enkelte overenskomster, som dækker personale omfattet af arbejdstidsaftalen. Forhøjelse af særydelser Forbedrede varslingsbestemmelser Udvidelse af lørdagstillægget 31/12 og 5/6 gøres til søgnehelligdage 582/78.01 Overenskomst om løn og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL (3F) 3F fremsender krav på vegne af FOA /09.02 Aftale om lokal løndannelse for Social- og sundhedspersonale KL Se FOA-Fælles, krav 3 Kost- Servicesektoren 1267/ /75.01 /41.21 Ikke faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lign. (tidl. FKKAkommuner) KL, Overenskomst for husassistenter KL og Overenskomst for rengøringsassistenter - KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forhøjelse af lønnen for ungarbejdere Længere lønforløb, f.eks. kvalifikationsløn efter 8, 10 eller 15 år Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Grundlønnen hæves med fuldt gennemslag Lokal løndannelse

10 Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Der skal aftales funktionslønstillæg for rengøringsassistenter der er pålagt funktion som afløsere Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj (ikke på ikke faglærte ), 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til betalt spisepause Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj (ikke på ikke faglærte ) Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond Der indføres krav om obligatorisk grundkursus for rengøringsassistenter senest efter 6. mdr. s ansættelse. Der indføres krav om gennemførelse af hygiejnekursus senest efter 6. mdrs. ansættelse 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning

11 Arbejdstid, dagområdet (overenskomst for rengøringsassistenter): Der indføres mulighed for, at der i særlige tilfælde kan planlægges med delt tjeneste under forudsætning af: At tjenesten har været adskilt af en pause på mindst 2 timer, At det anviste arbejde udgør 6 timer eller derover og At tidsrummet mellem påbegyndelsen og afslutningen af dagens arbejde overstiger 8 timer Der ydes betaling for delt tjeneste på minimum et niveau som i overenskomsten for fx Ikke-faglærte ansatte. 363/41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer KL Lønstigninger som frit valg mellem løn, pension og frihed Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Flere seniordage Forhøjelse af pensionsprocent Flere omsorgsdage Rådighedstillæg ift. telefonopkald i fritiden 618/41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede Serviceassistenter KL FOA og 3F rejser i fællesskab: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forbedrede lønvilkår for elever Længere lønforløb Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Lokal løndannelse Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Pension til elever

12 Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til frihed med løn til samtale i fagforening/a-kasse ved afskedigelse Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Vikardækning under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning Ønsker til redigering: Redigering 1 Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-og aftaleretten ændres: Stk1 punkt 3, sidste afsnit i bemærkningen: [O.13] Allerede ansatte, som af en ansættelsesmyndighed bevilliges orlov til ikrafttræden den 1. januar 2014 eller sendere til at gennemføre uddannelsen som serviceassistent/rengøringstekniker, og umiddelbart efter orlov vender tilbage til et rengøringsjob i samme ansættelsesmyndighed/kommune, efter bestået uddannelse, forudsættes ansat som serviceassistent/rengøringstekniker[o.13]

13 /09.08 Aftale om lokal løndannelse på HUS /Ren området KL + 3F Udover de, under de enkelte overenskomster nævnte krav, henvises til FOA-Fælles, krav 3 Teknik- og servicesektoren 518/ /41.02 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL Grundløn til svømmebadsassistentuddannede Grundlønsindplaceringen skal kunne indbringes for tvisteløsningssystemet Flere anciennitetsløntrin Til hvert grundlønstrin formuleres forventninger Alle stillinger skal være omfattet af skalbestemmelser Ejendomsserviceteknikere skal have grundløn 24 Gennemskuelige lønsedler Ingen karenstid hvis man har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning Elever skal omfattes af pensionsordningen Ved udkald gives minimumsbetaling for 3 timer Afskaffelse af delt tjeneste Frit valg mellem udbetaling eller afspadsering Betalt frokostpause Efter to års ansættelse tilbydes uddannelse som ejendomsservicetekniker, badeassistent eller sikkerhedsvagt Teknisk servicechef og teknisk serviceleder tilbydes relevant lederuddannelse Seniordage fra det 58. år Krav om iværksættelse af uddannelsesaktiviteter, når antallet af ekstraordinært ansatte overstiger x procent Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 540/33.01 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber samt Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de

14 kommunale redningsberedskaber KL Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 541/ Overenskomst/Aftale for Brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune og Frederiksberg kommuner Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til

15 alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 528/ /40.32 Overenskomst for Arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. samt Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. KL KL Grundlønstigning 1 Løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Efter 2 års ansættelse skal medarbejdere tilbydes ret til en erhvervsuddannelse eller relevant lederuddannelse Den normale arbejdstid er den for arbejdspladsen gældende dog maksimalt 1924 pr. år Forhøjelse af pension med 2% Feriegodtgørelsen hæves med 2 % 1550/04.89 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet KL Krav fremsendes af Dansk Metal på vegne af FOA m.fl. 530/42.01 Overenskomst for maritimt personale KL 530/42.02 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL Frit valg mellem løn, pension og fridage Tidligere pensionsindbetaling - nedsat karensperiode Højere pensionsprocent Alle tillæg gøres pensionsgivende Model der sikrer en mere retfærdig lokal lønudvikling Transporttid til beordret kursus medregnes i normtid Mere i løn Betalt spisepause Erfaringstrin efter 10,12 og 15 år Lønstigning i kroner og øre Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte og vikarer der sikrer imod udnyttelse af billig intern arbejdskraft At alle lavt- og mellemlønnede som minimum skal have sikret reallønnen

16 Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Fri den 5/6, 24/12 og 31/12 Overtid skal opgøres pr. påbegyndt hele time For ansatte på løntrin 39 og derover skal gælde samme regler vedr. overarbejde som for ansatte under løntrin 39 At alle FOA-medlemmer sikres adgang til uddannelse og efteruddannelse Mere forpligtende dialog om fordelingen af ekstraordinært ansatte Skærpede sanktioner overfor arbejdsgivere, der ikke inddrager de ansatte i kommende ændringer i opgaverne (MED-aftalen) Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 531/ Overenskomst/aftale for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Grundløn 22 Mulighed for at forhandle højere grundløn Særlig feriegodtgørelse hæves Karenstid på pensionsordning fjernes eller reduceres Pensionsprocent forhøjes Frit valgs ordning mellem løn, pension og frihed Betalt frokost Arbejdstid skal kendes 4 uger før Ret til fuldtid Formaliseret ret til relevant uddannelse og kurser Sundhedsfremmende tiltag Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 533/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere v. I/S Vestforbrændingen KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Juleaftensdag og nytårsaftensdag er hele fri-

17 dage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage / Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjg. i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 546/ /41.92 Overenskomst for Trafikkontrollører/driftsassistenter samt Aftale for tjenestemandsansatte Trafikkontrollører/driftsassistenter KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 547/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. samt Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max. en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Ingen udbetaling af ferie og den 6. ferieuge /40.12 Aftale for håndværkere m.fl. Protokollat vedr. tjenestemandsansatte faglærte lønarbejdere, Kbh. KL Der henvises til krav gældende for de overenskomstansatte, fremsendt fa Dansk Metal

18 / Overenskomst/aftale for buschauffører ved Odense Bybusser samt aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser KL Grundlønstillægget hæves SH-Timer skal afvikles inden for turnusperioden eller aftales lokalt Arbejdsugen i overenskomstmæssig forstand skal begynde mandag Den ugentlige arbejdstid for en fuldtidsansat må maks. variere mellem 32 og 42 timer Alle arbejdsperioder på 7 dage skal indeholde min. 2 sammenhængende fridage Vagttyper skal defineres i tidsintervaller. Fx morgenvagt , eftermiddagsvagt og aftenvagt % pause skal udregnes af hele arbejdstiden Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage Aftale for tjenestemandsansatte chauffører ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage /09.07 Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område KL Se FOA-Fælles, krav 3 Forbundet tager følgende forbehold generelt: Forbehold for at rejse modkrav i forhold til krav fra arbejdsgiverside. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af ændring af relevant lovgivning. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

19 Forbehold for at rejse krav som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked. FOAs krav inkl. bilag fremsendes elektronisk. Vi anmoder om at modtage arbejdsgiverkrav elektronisk på følgende mailadresse: Såfremt der skulle opstå problemer med fremsendelsen kan Asbjørn Andersen i FOA-Overenskomst kontaktes på eller på direkte telefon: , eller på mobil: Med venlig hilsen Dennis Kristensen / Jakob Bang Forbundsformand Forhandlingschef

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service GÆLDENDE Overenskomst for teknisk service Nr. 41.01 af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings og aftaleret 1. Hvem er omfattet. handlings og aftaleret Overenskomsten

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011

25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011 25. udbud Bybuskørsel i Aarhus Kommune Bilagsbind 3 Personale- og overenskomstforhold April 2011 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Personaleforhold Oplysninger om personaleforhold fra Busselskabet Aarhus

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser

O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Århus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser KL Fagligt Fælles forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side O.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere