Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever"

Transkript

1 KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Krav til OK 2015 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler. Med henvisning til køreplansaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er de, indtil 1. april 2015 gældende overenskomster og aftaler samtidig rettidigt opsagt. Kravene supplerer de generelle krav fra Forhandlingsfællesskabet. Forbundets krav angår de nedenfor oplistede overenskomster og aftaler. De konkrete krav til de enkelte overenskomster og aftaler fremgår under hver overenskomsttitel. FOA- tværgående krav Forbundet har desuden en række krav af tværgående karakter til de enkelte overenskomster og aftaler, herunder i tilknytning til gældende KTO-aftaler. Disse krav ønsker vi forhandlet samlet og tværgående for alle overenskomster og aftaler mellem FOA og KL. Dato: Sagsnummer: 14/ Ref.: DK/JOAB/asan 1. Deltidsansattes merarbejde betales som overarbejde 2. Der indføres en fælles minimumsløn for FOAs ufaglærte grupper 3. Lokal løndannelse Aftaleret på tilbageløbsmidlerne for den enkelte overenskomstgruppe 4. Der etableres en kommunebaseret ligelønsmekanisme, som sikrer opretning af kønsspecifikke skævheder som følge af lokale lønforhandlinger 5. Pension af mere Eksempelvis tillæg 6. Pension til flere Eksempelvis nedsættelse af aldersbestemt karensperiode og etablering af pension til elever 7. Det præciseres, at alle ansatte med en daglig beskæftigelse over 4 timer, er omfattet af bestemmelser om adgang til en spisepause af under en halv times varighed Præciseringen skal medfører, at alle ansatte med mere end 4 timers daglig arbejdstid, har ret til at holde pause, og at pausen FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Giro /http://go.kl.dk/cases/SAG33/SAG /Dokumenter/ fremsendelsesskrivelse KL 2015.doc _ _0.doc/

2 - 2 - som hovedregel finder sted midtvejs i arbejdstiden og have en sådan længde, at formålet med pausen skal tilgodeses. Elever 8. Overenskomsterne tilpasses erhvervsuddannelsesreformen. Erhvervsuddannelserne står overfor en reform. Den endelige udformning af de enkelte erhvervsuddannelser er ikke kendt endnu. Der tages derfor forbehold for at rejse krav, når det endelige overblik herover foreligger, formentlig i januar Nyuddannede sikres 37 timers beskæftigelse i en periode efter uddannelsens afslutning, min. 3 mdr. Derved sikres nyuddannede et bedre afsæt i arbejdslivet, samt en bedre start hvis de ikke kan finde arbejde efterfølgende. 10. Etablering af studietid under elevpraktik Elever på arbejdsmarkedsuddannelser er i praktik i 37 timer om ugen. Det indebærer, at de ikke i deres arbejdstid har tid til at relatere praktikken til den teori de enten har haft eller skal have. Der er ej heller tid til fordybelse. Forslaget indebærer at der afsættes 7 timer om ugen af de 37 timers praktik til studier og fordybelse. 11. Alle elever omfattes af regler for arbejdstidsbestemte tillæg, herunder kolonibestemmelser I dag er tillæg for aften/nat og weekendarbejde indeholdt i elevlønnen, men det efterlader en massiv forskelsbehandling mellem fx dagområder, der sjældent har aften og weekendarbejde, og døgnområdet de får den samme løn. Det giver også anledning til spekulation i at tildele elever aften-, natte- og weekendvagter, da det er billigt, da de skal ikke have tillæg som ordinært ansatte. 12. Elevlønnen forhøjes udover den almindelige regulering 13. Andre elever sikres samme mulighed som social- og sundhedselever i forhold til aflønning med voksenelevløn. I sosu-overenskomstens 27, stk. 3 er der mulighed for at dispensere fra kravet om 1 års relevant beskæftigelse indenfor de sidste 4 år, når der aflønnes med voksenelevløn. 14. Elever omfattes fuldt ud af aftale om lokal løndannelse Efteruddannelse og kompetenceudvikling 15. Kompetencefondene i kommunerne videreføres og justeres i forhold til FOA-gruppernes behov

3 - 3 - Vi kan konstatere at forbruget af kompetencefonden for FOAs medlemmers vedkommende, ikke er så stor som forventet. Det kan skyldes mange forhold. Der kan derfor være behov for at regulere fundatsen og tildelingspraksis, så den passer bedre til FOAs medlemmers uddannelsesbehov. 16. De ansatte tildeles ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling finansieret af fondene I dag sal der være enighed om at den enkelte ansatte kan deltage i uddannelse finansieret over Uddannelsesfonden. Det kan være en hindring, at man skal tage et eventuelt slagsmål med sin leder om deltagelse. Der sikres derfor den enkelte en egentlig ret til uddannelse, finansieret via fonden. Øvrige temaer 17. Der aftales om rammer for tjenstlige samtaler og sygefraværssamtaler Herunder om forudgående obligatorisk orientering til tillidsrepræsentanten om samtalens afholdelse 18. Der skal drøftes modeller (timebank eller lignende) for medarbejderindflydelse, der henover et samlet arbejdsliv, kan skabe større sammenhæng i den enkeltes arbejds- og familieliv Samspil mellem arbejde og fritid varierer gennem et arbejdsliv. Der bør gennem et udvalgsarbejde diskuteres hvordan arbejdslivet og fritids-/familielivet kan tilrettelægges, således den ansattes ønsker kan tilgodeses i højere grad end i dag. 19. Der aftales et projekt om forståeliggørelse af overenskomster Der inddrages ekspertise i kommunikation Vores overenskomster er i dag skrevet af jurister til sagsbehandlere i kommunerne, i et sprog medlemmerne ikke umiddelbart kan forstå. Der i gangsættes et projekt, for at skrive forståelige overenskomster, der samtidigt sikrer at de er juridisk holdbare. 20. Etablering af parternes fond til samarbejde om Den danske Model Bemærkning: eventuelt overskud går tilbage til OK-området Den danske forhandlingsmodel er under pres for tiden, i særlig grad på det offentlige område, hvor arbejdsgiversiden i et vist omfang synes at undsige aftalevejen, og i stedet understrege ledelsesretten. Ærindet med en fond, der via etablering af samarbejdsprojekter, skal være med til at sikre og forbedre den danske model, med de vilkår der, der er gældende for det offentlige område. Selve fondsmodellen skal svare til de fonde, der blev etableret på det private område ved OK 14. Krav til de enkelte overenskomster og aftaler:

4 - 4 - De følgende krav indgår til forhandling om fornyelse af de enkelte overenskomster og aftaler. Krav til fælles overenskomster og aftaler indgået af forbundet sammen med andre lønmodtagerorganisationer vil i nogle tilfælde også blive fremsendt fra anden side. I andre tilfælde vil det - ved de her fremsendte krav - være angivet på vegne af, hvilke parter kravene fremsendes. FOA nr./kl nr. Overenskomst/aftale titel Pædagogisk sektor 458/65.11 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL Forhøjelse af grundlønnen Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af fritvalgstillægget Seniorfridage fra det 58. år 1264/60.11 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger m.v. Der indføres en bestemmelse om at den enkelte medarbejder skal have kendskab til sin mødeplan 4 uger frem. Der tilføjes en bestemmelse om at Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned Tillæg for delt tjeneste forhøjes Tillæg for aftenarbejde ændres og forhøjes 1467/64.11 Aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste samt aftale om koloni og ferierejser for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Højere ulempetillæg. Forhøjelse af varslingstillæg Forbedret honorering for delt tjeneste Forbedret honorering for den 24. december, 31. december, 1. maj, og 5. juni. Lørdage skal honoreres som søn- og helligdage Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december. Erstatningsfridag for arbejde på disse dage Dagsnorm ændres til: Mellem 6 og 9 timer. Nedre grænse på 4 timer for deltidsansatte

5 - 5-37/3 reglen ændres, så der optjenes afspadsering for hele vagten, hvis der arbejdes ud over kl Bestemmelserne om nedskrivning af normperiode samt erstatningsfri ( 7 og 25) sammenskrives 462/67.01 Pædagogisk personale ved kommunale legepladser KL Forhøjelse af grundløn Legepladsmedhjælpere der tager meritpædagoguddannelse skal som minimum efter endt uddannelse og tilbagevenden til arbejde som legepladspædagog, have en samlet lønindplacering, der ikke er lavere end den de havde som legepladsmedarbejder. Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forhøjelse af tillæg Forhøjelse af helligdagstillæg Der indføres en ret for pædagoger til Pædagogisk Diplomuddannelse efter 5 års samlet beskæftigelse på området Legepladsmedarbejdere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Medarbejdere, herunder tilkaldevikarer, der har tilknytning til en arbejdsplads i mere end 1 måned aflønnes med månedsløn uanset ugentligt timetal og uanset at der i alle uger ikke har været præsteret arbejdstimer. 488/65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune KL Pædagogiske pladsanvisere: Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Dagplejepædagogerne Forhøjelse af grundløn Indførelse af bestemmelser om kvalifikationsløn Der skal indføres tillæg til ansatte der har en pædagogisk Diplomuddannelse eller en Master-

6 - 6 - uddannelse Forhøjelse af pension Forhøjelse af fritvalgstillæg Forbedring af aftentillæg og weekendtillæg 489/66.01 Overenskomst for dagplejere KL Forhøjelse af grundløn Forbedring af kvalifikationslønsbestemmelserne Forhøjelse af pensionsprocenten Dagplejere med 3 års erfaring eller mere skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU Ret til grunduddannelse indenfor det første ansættelsesår 1467/64.21 Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. KL 1467/64.41 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL. Krav fremsendes af 3F på vegne af FOA 515/ Overenskomst for pæd. personale ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner m.v. samt for tjenestemænd på det pågældende område (Specialområdet) KL Forhøjelse af grundløn Forhøjelse af fritvalgstillæg Overenskomstens dækningsområde omfatter alle pædagoger, der udfører arbejde til personer der er omfattet af Servicelovens / Overenskomst for pædagogisk personale ved Københavns Kommunes kommunale daginstitutioner med tilhørende Tjenestemandsaftale, Almenområdet, - KL Forhøjelse af grundløn Skivetillæg for eneansvar for undervisning på alle klassetrin Tillæg for understøttende undervisning i folkeskolen Forhøjelse af fritvalgstillæg Foreligger der ikke konkret objektiv årsdag til tidsbegrænset ansættelse, skal der inden en eventuelt aftale indgås, indhentes accept hos den lokale forhandlingsberettigede organisation. Medarbejdere med tilknytning til en arbejds-

7 - 7 - plads i mere en 1 mdr. aflønnes med månedsløn, uanset antal ugentlige timer og uanset at der ikke i alle uger har været præsteret arbejdstimer 517/69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Højere grundløn Der indføres bestemmelser om kvalifikationsløn. Der indføres fritvalg i overenskomsten Forhøjelse af pensionsprocenten Der indføres bestemmelser for honorering af arbejde på særlige tidspunkter samt for overarbejde 1264/63.01 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold (dagområdet/ koloniaftalen) KL Koloniregler som på skoleområdet 1264/61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL Lønstigninger tillægget skal gives til alle ansatte i skolen Praktikvejledertillæg til praktikvejledere Pension af alle løndele Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere med 3 års erfaring eller derover skal tilbydes at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse som GVU. Der indføres en bestemmelse om, at pædagogmedhjælpere indenfor det første beskæftigesesår skal tilbydes et grundkursus. Stillingsbetegnelsen undervisningsassistent skrives ind i overenskomsten for pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter. Der tilføjes i områdeparagraffen i overenskomsten, at overenskomsten også omfatter pædagogiske assistenter som er ansat i stillinger der ikke er omfattet af en anden overenskomst for pædagogisk assistent uddannede og, hvor de teoretiske og faglige kvalifikationer, der er en naturlig del af den pædagogiske assistent uddannelse er fundet væsentlige i forbindelse med stillingens opslag, stillingsbeskrivelsen eller stillingens besættelse /09.06 Fællesaftale om lokal løndannelse med organisationerne i pædagogisk branche KL

8 - 8 - Se FOA-Fælles, krav /69.01 OK for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne - KL Lønstigninger Forhøjelse af pensionsprocenten Forhøjelse af fritvalgstillægget Forbedring af seniorordning Social- og sundheds sektor 572/ /44.02 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL. samt Aftale for tjenestemandsansatte ledende værkstedspersonale - KL Forlængelse af anciennitetsforløb Forhøjelse af fritvalg Særlig prioritering af værkstedsassistenter uden faglig relevant uddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens Mere i pension 576/77.01 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KL Højere grundløn Indførelse af særligt funktionstillæg for arbejde ved 110 boformer Forhøjelse af fritvalg Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser Afskaffelse af pensionskarens /72.01 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL Klarere vejledning for grundlønsindplacering Særligt kvalifikationstillæg for gennemført lederuddannelse Forhøjelse af fritvalgstillægget 578/73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL Hurtigere anciennitetsstigninger Længere anciennietetsforløb Sikring af lønfremgang ved videreuddannelse Forhøjelse/indførelse af pension for arbejdstidsbestemte ydelser

9 - 9 - Afskaffelse af pensionskarens Kolonitillæg Mere i frit valg Forbud mod alenearbejde ved farligt arbejde Forhøjelse af cykeltillæg Forhøjelse af beklædningsgodtgørelse Forlængelse af protokollat 4 Medtagelse af anciennitet for 9 stillingerne 578/79.01 Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale KL. Krav til denne aftale fremgår desuden evt. i mere specificeret form - af krav til de enkelte overenskomster, som dækker personale omfattet af arbejdstidsaftalen. Forhøjelse af særydelser Forbedrede varslingsbestemmelser Udvidelse af lørdagstillægget 31/12 og 5/6 gøres til søgnehelligdage 582/78.01 Overenskomst om løn og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL (3F) 3F fremsender krav på vegne af FOA /09.02 Aftale om lokal løndannelse for Social- og sundhedspersonale KL Se FOA-Fælles, krav 3 Kost- Servicesektoren 1267/ /75.01 /41.21 Ikke faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lign. (tidl. FKKAkommuner) KL, Overenskomst for husassistenter KL og Overenskomst for rengøringsassistenter - KL FOA og 3F rejser i fællesskab følgende krav: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forhøjelse af lønnen for ungarbejdere Længere lønforløb, f.eks. kvalifikationsløn efter 8, 10 eller 15 år Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Grundlønnen hæves med fuldt gennemslag Lokal løndannelse

10 Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Der skal aftales funktionslønstillæg for rengøringsassistenter der er pålagt funktion som afløsere Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj (ikke på ikke faglærte ), 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til betalt spisepause Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj (ikke på ikke faglærte ) Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond Der indføres krav om obligatorisk grundkursus for rengøringsassistenter senest efter 6. mdr. s ansættelse. Der indføres krav om gennemførelse af hygiejnekursus senest efter 6. mdrs. ansættelse 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning

11 Arbejdstid, dagområdet (overenskomst for rengøringsassistenter): Der indføres mulighed for, at der i særlige tilfælde kan planlægges med delt tjeneste under forudsætning af: At tjenesten har været adskilt af en pause på mindst 2 timer, At det anviste arbejde udgør 6 timer eller derover og At tidsrummet mellem påbegyndelsen og afslutningen af dagens arbejde overstiger 8 timer Der ydes betaling for delt tjeneste på minimum et niveau som i overenskomsten for fx Ikke-faglærte ansatte. 363/41.51 Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer KL Lønstigninger som frit valg mellem løn, pension og frihed Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Flere seniordage Forhøjelse af pensionsprocent Flere omsorgsdage Rådighedstillæg ift. telefonopkald i fritiden 618/41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede Serviceassistenter KL FOA og 3F rejser i fællesskab: Løn: Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forbedrede lønvilkår for elever Længere lønforløb Anciennitet medtages fra andre kommuner/fra regioner ift. kvalifikationsløn Lokal løndannelse Lokal løndannelse model for sikring af tilbageløbsmidler Pension: Nedsættelse/fjernelse af karensbestemmelser Højere pensionsprocent Flere løndele pensionsgivende Pension til elever

12 Arbejdstid: Hele fridage med løn: 1. maj, 5. juni og 31. december Deltidsansattes merarbejde honoreres som overarbejde Helårsansættelse for skolerengøringsassistenterne Ret til pause efter 4 timers arbejde Ferie fridage: Feriefridage (6-ferieuge) skal afholdes og kan ikke udbetales Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Seniorordninger: Seniorordninger fastholdes og forbedres Seniordage skal afholdes Tryghed i ansættelsen: Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden Arbejdstøj: Ret til frihed med løn til samtale i fagforening/a-kasse ved afskedigelse Ret til arbejdstøj, alternativt kompensation for manglende arbejdstøj Kompetenceudvikling: Ret til selvvalgt uddannelse Fuld løn under uddannelse Vikardækning under uddannelse Udbygning af KL s kompetencefond 3F rejser alene følgende krav: Trivsel og sundhed: Oprettelse af arbejdsgiver betalt sundhedsordning Ønsker til redigering: Redigering 1 Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-og aftaleretten ændres: Stk1 punkt 3, sidste afsnit i bemærkningen: [O.13] Allerede ansatte, som af en ansættelsesmyndighed bevilliges orlov til ikrafttræden den 1. januar 2014 eller sendere til at gennemføre uddannelsen som serviceassistent/rengøringstekniker, og umiddelbart efter orlov vender tilbage til et rengøringsjob i samme ansættelsesmyndighed/kommune, efter bestået uddannelse, forudsættes ansat som serviceassistent/rengøringstekniker[o.13]

13 /09.08 Aftale om lokal løndannelse på HUS /Ren området KL + 3F Udover de, under de enkelte overenskomster nævnte krav, henvises til FOA-Fælles, krav 3 Teknik- og servicesektoren 518/ /41.02 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL Grundløn til svømmebadsassistentuddannede Grundlønsindplaceringen skal kunne indbringes for tvisteløsningssystemet Flere anciennitetsløntrin Til hvert grundlønstrin formuleres forventninger Alle stillinger skal være omfattet af skalbestemmelser Ejendomsserviceteknikere skal have grundløn 24 Gennemskuelige lønsedler Ingen karenstid hvis man har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning Elever skal omfattes af pensionsordningen Ved udkald gives minimumsbetaling for 3 timer Afskaffelse af delt tjeneste Frit valg mellem udbetaling eller afspadsering Betalt frokostpause Efter to års ansættelse tilbydes uddannelse som ejendomsservicetekniker, badeassistent eller sikkerhedsvagt Teknisk servicechef og teknisk serviceleder tilbydes relevant lederuddannelse Seniordage fra det 58. år Krav om iværksættelse af uddannelsesaktiviteter, når antallet af ekstraordinært ansatte overstiger x procent Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 540/33.01 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber samt Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de

14 kommunale redningsberedskaber KL Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 541/ Overenskomst/Aftale for Brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune og Frederiksberg kommuner Højere grundløn Obligatorisk kvalifikationsløn Alt overarbejde skal honoreres med 100 % Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse De 50 % der i fleksion til frit valg skal hæves til 75% Den eksisterende tillægspension på 3 % gøres til en fritvalgs ordning Forhøjelse af pensionsbidrag Bedre arbejdstidsregler for ambulancepersonale 45 minutters pause for effektive vagter over 8 timer Ophold under 29 minutter medregnes ikke som pause. ½ time af den effektive tid på døgnvagten skal afsættes til frokostpause Få indskrevet reduktionen i arbejdstid pga. søgnehelligdage i overenskomsten 84 3/8 til

15 alle Krav om at ens vagtplan kendes minimum 8 uger før ikrafttræden Definition af beredskabsfaglige opgaver 528/ /40.32 Overenskomst for Arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. samt Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. KL KL Grundlønstigning 1 Løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Efter 2 års ansættelse skal medarbejdere tilbydes ret til en erhvervsuddannelse eller relevant lederuddannelse Den normale arbejdstid er den for arbejdspladsen gældende dog maksimalt 1924 pr. år Forhøjelse af pension med 2% Feriegodtgørelsen hæves med 2 % 1550/04.89 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet KL Krav fremsendes af Dansk Metal på vegne af FOA m.fl. 530/42.01 Overenskomst for maritimt personale KL 530/42.02 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL Frit valg mellem løn, pension og fridage Tidligere pensionsindbetaling - nedsat karensperiode Højere pensionsprocent Alle tillæg gøres pensionsgivende Model der sikrer en mere retfærdig lokal lønudvikling Transporttid til beordret kursus medregnes i normtid Mere i løn Betalt spisepause Erfaringstrin efter 10,12 og 15 år Lønstigning i kroner og øre Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte og vikarer der sikrer imod udnyttelse af billig intern arbejdskraft At alle lavt- og mellemlønnede som minimum skal have sikret reallønnen

16 Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Fri den 5/6, 24/12 og 31/12 Overtid skal opgøres pr. påbegyndt hele time For ansatte på løntrin 39 og derover skal gælde samme regler vedr. overarbejde som for ansatte under løntrin 39 At alle FOA-medlemmer sikres adgang til uddannelse og efteruddannelse Mere forpligtende dialog om fordelingen af ekstraordinært ansatte Skærpede sanktioner overfor arbejdsgivere, der ikke inddrager de ansatte i kommende ændringer i opgaverne (MED-aftalen) Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 531/ Overenskomst/aftale for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune KL Grundløn 22 Mulighed for at forhandle højere grundløn Særlig feriegodtgørelse hæves Karenstid på pensionsordning fjernes eller reduceres Pensionsprocent forhøjes Frit valgs ordning mellem løn, pension og frihed Betalt frokost Arbejdstid skal kendes 4 uger før Ret til fuldtid Formaliseret ret til relevant uddannelse og kurser Sundhedsfremmende tiltag Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 533/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere v. I/S Vestforbrændingen KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Juleaftensdag og nytårsaftensdag er hele fri-

17 dage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage / Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjg. i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 546/ /41.92 Overenskomst for Trafikkontrollører/driftsassistenter samt Aftale for tjenestemandsansatte Trafikkontrollører/driftsassistenter KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 547/ Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. samt Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere, Kbh. KL Lønforbedringer Forhøjelse af pensionsprocenten Max. en omlagt vagt pr. uge Tillæg ved mere end 26. weekendvagter pr. år Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage 100 % i overarbejde fra første overarbejdstime Ingen udbetaling af ferie og den 6. ferieuge /40.12 Aftale for håndværkere m.fl. Protokollat vedr. tjenestemandsansatte faglærte lønarbejdere, Kbh. KL Der henvises til krav gældende for de overenskomstansatte, fremsendt fa Dansk Metal

18 / Overenskomst/aftale for buschauffører ved Odense Bybusser samt aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser KL Grundlønstillægget hæves SH-Timer skal afvikles inden for turnusperioden eller aftales lokalt Arbejdsugen i overenskomstmæssig forstand skal begynde mandag Den ugentlige arbejdstid for en fuldtidsansat må maks. variere mellem 32 og 42 timer Alle arbejdsperioder på 7 dage skal indeholde min. 2 sammenhængende fridage Vagttyper skal defineres i tidsintervaller. Fx morgenvagt , eftermiddagsvagt og aftenvagt % pause skal udregnes af hele arbejdstiden Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage Aftale for tjenestemandsansatte chauffører ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL Obligatorisk kvalifikationsløn efter 5 års ansættelse 1 løntrin med fuldt gennemslag Forhøjelse af pensionsprocenten Pension af flere løndele Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage, der kompenseres og afregnes som søgnehelligdage /09.07 Fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område KL Se FOA-Fælles, krav 3 Forbundet tager følgende forbehold generelt: Forbehold for at rejse modkrav i forhold til krav fra arbejdsgiverside. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af ændring af relevant lovgivning. Forbehold for at rejse krav som konsekvens af de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

19 Forbehold for at rejse krav som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked. FOAs krav inkl. bilag fremsendes elektronisk. Vi anmoder om at modtage arbejdsgiverkrav elektronisk på følgende mailadresse: Såfremt der skulle opstå problemer med fremsendelsen kan Asbjørn Andersen i FOA-Overenskomst kontaktes på eller på direkte telefon: , eller på mobil: Med venlig hilsen Dennis Kristensen / Jakob Bang Forbundsformand Forhandlingschef

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

RTNL Danske Regioner Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Krav til OK

RTNL Danske Regioner Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Krav til OK RTNL Danske Regioner Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Krav til OK 2013 Hermed fremsendes forbundets krav til fornyelse pr. 1. april 2013 af de mellem parterne indgåede overenskomster og aftaler.

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Overenskomsten - herunder protokollater og bilag - mellem KL og Lager Post & Servicearbejderens Forbund.

Overenskomsten - herunder protokollater og bilag - mellem KL og Lager Post & Servicearbejderens Forbund. Bragt med bud KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att. Jakob Reinholdt 'I/U i LPSF 22. november 2010 Overenskomstfornyelse pr. 1. april 2011 Krav til overenskomst og aftaler for driftsassistenter

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund KL s krav til organisationsforhandlingerne med Socialpædagogernes

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst 2012-2014 Urafstemning om overenskomsterne 2012-2014 er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.18@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2018 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 LØNMAGASIN REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 Lønmagasinet indeholder denne gang oversigter, der dækker lønreguleringer både pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014. Udover

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011

Urafstemning. om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 F O A f a g o g a r b e j d e Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 Urafstemning om den nye kommunale overenskomst 2008-2011 er et oplysningshæfte, der er sendt til alle stemmeberettigede

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012 Fagbladet FOA oktober 2012 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 (Er du kommunalt ansat så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende) Lønningerne

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Generelle lønstigninger og reallønsudvikling

Generelle lønstigninger og reallønsudvikling Generelle lønstigninger og reallønsudvikling Generelle lønstigninger på 5, 42 % i KL og 5,39% i Regionerne incl. reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes at være 4,77 % KL Regionerne 2015 1,31% 1,31%

Læs mere