Referat fra ordinær Generalforsamling Mandag, den 16. marts 2015, Sognegården i Bredballe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær Generalforsamling Mandag, den 16. marts 2015, Sognegården i Bredballe"

Transkript

1 Referat fra ordinær Generalforsamling Mandag, den 16. marts 2015, Sognegården i Bredballe.

2 Formand Jens Nielsen bød forsamlingen velkommen. Fremmødte: 29, i alt 26 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år v/jens Nielsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af budget for det kommende år 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Erik Svanvig blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen er blevet lovligt indkaldt jf. vedtægterne. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år v/jens Nielsen: I slutningen af maj 2014 fratrådte Michael Glavind bestyrelsen og blev udskiftet med suppleant Bjarne Andersen. 15. februar 2015 fratrådte Mogens Svanum bestyrelsen. På grund af den korte tid til generalforsamlingen valgte bestyrelsen ikke at indkalde nogen suppleant, og undertegnet overtog formandsposten og Anna Kjeldsen blev næstformand. Som formand vil jeg takke hele bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og for de flotte resultater. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, samt en del udvalgsmøder. Samarbejdet i bestyrelsen har været enestående og med inspirerende samt energiske diskussioner, som er en nødvendighed for at kunne skabe resultater. 2.

3 I vilkårlig rækkefølge kan nævnes følgende resultater: En ny og meget flot samt brugervenlig webside. Arbejdsbyrden i hjemmesideudvalget har været meget stor så, stort tillykke med det flotte resultat. Affaldsindsamling søndag den 27. april, med 14 deltagere og 12 sække indsamlet affald. Afholdelse af Sct. Hans fest. Udsendelse af info hæfter og som noget nyt er der blevet udsendt en folder til naboerne til fredskoven. Folderen er udsendt for at gøre opmærksom på, hvad man som nabo til fredskoven kan gøre for at bevare skoven, som et dejligt naturområde. Ny karrusel på legepladsen ved Assendrup vejen. Oversigt over stier og bænke m.m. i fredskov/friareal. Opdatering af Håndbog for Bestyrelsen. Håndbogen er dermed blevet et værdifuldt værktøj til at gøre hverdagen nemmere for den nuværende samt kommende bestyrelser. Håndbogen ajourføres løbende med de overordnede beslutninger, der bliver truffet på bestyrelsesmøderne. Udarbejdelse af en årskalender for alle aktiviteter i bestyrelsen og i grundejerforeningen, så alle bestyrelsesmedlemmer har et overblik over årets aktiviteter med terminer og ansvar. Og ikke at forglemme den meget store arbejdsindsats, der løbende er med vedligeholdelsen af grundejerforeningens friarealer, fredskove, legepladser, græsplæner og buskadser. Specielt har Grønt Udvalg haft en stor arbejdsbyrde med at følge op på vedligeholdelse af græsplæner, buskadser, skraldespande, bænke og herunder besvarelse af de mange henvendelser (ca. 40) til Grønt Udvalg fra medlemmer. Nærmere info fra de forskellige udvalg kan findes i infohæftet Året der Gik fra Grundejerforeningen skal ifølge vedtægterne varetage medlemmernes fælles interesser og vedligeholde fælles arealer. For at leve op til vedtægterne og løbende sikre de rekreative værdier i området, sætter bestyrelsen meget stor pris på alle henvendelser fra medlemmer. 3.

4 Henvendelser, vedrørende hærværk på skraldespande, legeredskaber, ødelagt dyrehegn, og lignende Her er vi meget glade for en hurtig opringning, så vi kan få istandsættelse igangsat så hurtig som muligt. Henvendelser, hvor et medlem ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til en given problemstilling, der ønsker vi at sådanne henvendelser er skriftlige. Det gør det væsentlig lettere for hele bestyrelsen at forholde sig til den aktuelle skriftlige problemstilling, og dermed også lettere at følge op på, om der er givet en ordentlig skriftligt tilbagemelding til det respektive medlem. Henvendelser, vedrørende naboers træer og anden beplantning i skel der må vi på grund af manglende ressourcer og kompetence i bestyrelsen henvise til Hegnsynet i Vejle. Beretningen blev vedtaget af forsamlingen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet blev fremlagt af Jens Nielsen og årets resultat viser et underskud på dkr mod det budgetterede underskud på dkr Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget for det kommende år Budgettet blev fremlagt af Jens Nielsen. Der er budgetteret med et underskud på dkr Underskuddet overskrider ikke sikringssum på dkr Budgettet blev godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent Kontingent for 2015 forbliver uændret på dkr 550,- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Anna K. Kjeldsen, Pia Christensen, og Mogens Svanum på valg. Anna ønskede ikke genvalg og Mogens Svanum er fraflyttet GFBV. 4.

5 Valgt blev: Pia Christensen, Overager 24, der modtog genvalg. Elizabeth Rømer, Klokkeager 20 Palle Grundholm, Hirseager 11 Tak til Anna Kjeldsen og Mogens Svanum for deres arbejdsindsats. Valg af suppleanter til bestyrelsen Lene Djurhus, Grønager 19 (1. Suppleant) Anna Kjeldsen, Underager 9 (2. Suppleant. Henrik Sivertsen, Skovager 1 (3. Suppleant) 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant Genvalg af Preben Pedersen, Skovager 7, som revisor og Kurt Kristoffersen, Vangeager 11, som revisor suppleant. 10. Eventuelt Grønt Udvalg blev opfordret til at tage brandfare i beplantningsbæltet ved Juulsbjergvej alvorligt. Grønt Udvalg har i det forgangne år foretaget flere foranstaltninger og der vil i 2015 foretages yderligere, da området er en del af indsatsområdet. Problematisk at der deponeres haveaffald fra beboere. Legepladsudvalget blev opfordret til at prioritere legepladsen ved Kornager, da antallet af legeredskaber har været aftagende over de sidste år. Legepladsudvalget redegjorde for den strategi, legepladsudvalget har kørt efter i nogle år nu, med 3 større legepladser (Smalager, Over/Bredager, Tirsbækvej), samt 3 mindre satellit legepladser i områder med små haver (Prangerager, Tueager). De resterende legepladser i området vil ikke blive vedligeholdt, men vil forsvinde løbende i takt med, at de forfalder. Strategien er lagt ud fra, at udgiften til etablering af legeredskaber, der lever op til de stadig stigende sikkerhedskrav til offentligt benyttede legepladser, indhentning af byggetilladelser og vedligehold er meget høj. Desuden ønsker legepladsudvalget at have få, men attraktive legepladser med legeredskaber der er møntet på flere aldersgrupper, frem for flere mindre legepladser. 5.

6 Legepladsudvalget blev opfordret til at prioritere legepladsen ved Smalager. Legepladsudvalget oplyste, at en del af budgettet for 2015 er tiltænkt en ny legeplads ved Smalager. Legepladsudvalget opfordrede medlemmer til at fremkomme med ønsker og ideer. Bestyrelsen blev gjort bekendt med placeringen af helleanlæggene på Storager ifht. de tidligere busstoppesteder og bedt om at tage kontakt med Vejle Kommune for at få dem flyttet, således at overhaling af holdende bus besværliggøres. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på fejl på hjemmesiden seneste vedtægter vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling og ikke som angivet , samt at navne og underskrifter på den daværende siddende bestyrelse mangler på vedtægtsdokumentet. Bestyrelsen fik ros for den nye hjemmeside. Der blev ytret ønske om mulighed for at kunne kommunikere direkte til Bestyrelsen via hjemmesiden. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på manglende dræn af friarealet ved Smalager. Vandmængderne skaber glatis på omkringliggende stier i frostvejr. Et medlem kunne oplyse at Vejle Kommune år tilbage har lagt dræn ved sti langs Overager. Bestyrelsen vil undersøge mulighed for dræn med Vejle Kommune. Et medlem ønskede at skabe opmærksomhed omkring for høje hastigheder på områdets stik- og hovedveje. Dette er et stort problem og bestyrelsen henstiller til overholdelse af færdselsloven. Et medlem ønskede at gøre opmærksom på problematikken omkring løse hunde og deres efterladenskaber. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at områdets hundeejere overholder hundeloven og kalder hunden ind til sig, når der kommer andre, ligegyldigt hvor man går tur, samt udviser hensyn ved at samle hundens efterladenskaber op. Et medlem appellerede til, at der også blev placeret bænke og skraldespande i området syd for Bredballe Byvej. Bestyrelsen kunne berette, at der var budgetteret 3 nye skraldespande og ny bænk i

7 Et medlem ønskede at appellere til korrekt fyring i brændeovne med henvisning til miljøministeriets vejledning herom, og opfordre brændeovnsbrugere at gå en tur i udenfor efter optænding for at se hvordan ser røgen ud, der kommer op af skorstenen, og hvordan lugter det. Skovudvalget fik ros for de flotte store nye træer plantet ved Skov-/ Vangeager og opfordrede til at forsætte med plantning af nye træer i hele skoven ved Skovager. Et medlem ønskede at påminde bestyrelsen om et udgået træ på Smalager. Bestyrelsen har haft kontakt med Vejle Kommune, men Vejle Kommune har ikke gjort noget ved sagen. Bestyrelsen vil kontakte dem igen. Bestyrelsen ønskede at informere om, at vi igen i år deltager i naturens dag den fra kl i samarbejde med Grønt Forum. Grønt Forum leverer handsker og poser, bestyrelsen byder på øl & vand og vil overveje at udlove præmie til den, der har indsamlet mest henkastet affald. Bestyrelsen ønskede også at gøre opmærksom på, at Grundejerforeningen Bredballe Villapark fejrer 40 års jubilæum i Bestyrelsen modtager gerne gode ideer til markeringen af denne dag. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på de dårlige oversigtsforhold ved stien fra Over-/Bredager til Storager. Bestyrelsen afholdt konstitueringsmøde tirsdag, 14. april 2015: Formand: Jens Nielsen Næstformand, Kasserer & kontingentopkræver: Pia Christensen Sekretær: Charlotte Munk Thaasti Udvalg: Grønt Udvalg: Jens, Elizabeth, Palle Skovudvalg: Elizabeth, Charlotte, Palle Legepladsudvalg: Martin, Bjarne, Charlotte Festudvalg: Pia, Bjarne, Jens Teknisk udvalg: Bjarne, Charlotte, Martin Hjemmeside udvalg: Charlotte og Elizabeth Førstnævnte er udvalgsformand. Se kontaktoplysninger på bagsiden. 7.

8 8. Bestyrelsen Bestyrelsesformand / Formand for Grønt Udvalg Jens Nielsen Bredager 49 Tlf Næstformand / Kasserer & kontingentopkræver / Formand Festudvalg Pia Christensen Overager 24 Mobil Sekretær / Formand Hjemmesideudvalg Charlotte Munk Thaasti Skovager 9 Tlf Formand Skovudvalg Elizabeth Rømer Klokkeager 20 Tlf Formand Legepladsudvalg Martin Degn Vendelbo Klokkeager 16 Tlf Formand Teknisk Udvalg Bjarne Andersen Snareager 6 Tlf Bestyrelsesmedlem Palle Grundholm Hirseager 11 Tlf

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken.

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken. Bestyrelsen. Bestyrelsesformand Henrik K. Sivertsen, Skovager 1, 7120 Vejle Ø Mobil 26 27 79 31 E-mail: siv_218@hotmail.com Næstformand Poul Steen, Nederager 12, 7120 Vejle Ø Tlf. 48 26 84 48 E-mail: fam5steen@hotmail.com

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen.

Årets gang i Grundejerforeningen. Årets gang i Grundejerforeningen. 2010 2010 i Grundejerforeningen: Kalenderåret nærmer sig sin afslutning og for Bestyrelsen er det derfor naturligt, at gøre status for året der er ved at rinde ud. Vores

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen 2014

Årets gang i Grundejerforeningen 2014 Oversigt over fredskov & friareal: Årets gang i Grundejerforeningen 2014 12 Kan ses og hentes på www.bredballe-villapark.dk Formanden har ordet Ebbe Bruun Laursen var hovedpersonen i etableringen af Bredballe

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: 42 + 6 fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere