VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr ) ("Selskabet')

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')"

Transkript

1 VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr ) ("Selskabet') Marts 2014

2 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder som øverste moder- og holdingselskab i COWI-kokernen, samfi dermed rorbundet virksomhed, herunder a~ yde fiinansiel og administrativ bistand til koncernsels~caberne. 2.2 COWI-bconcernen driver rådgivende virksomhed inden for ingeniør~c~knik, miljø og samfundsøkonomi samt akfiiviteter i naturlig iil4znylning hertil. MålsætninØen er a~ udere rådgivning af højet mulig kvalitet målt med international måi~stok. Koncernens virksomhed skal drives i overensstemmelse med god forretningsskik samt de for Selskabet og koncernen vedtagne værdier og strategier. 2.3 Stemmemajoriteten i S~IsI<abef ska! fil enhver tid besiddes af C~Wl~onden, CVR-nr , i overensstemmelse Øed fondens fundats 3, stk. 1, idefi COV1lffionden dog kan ~~fstå stemmemajoriteten i overensstemmelse med iond~ns fundats 3, stk. 6. ~, Ak#i~kapifa9 3.1 Selskabets aktiekapital er kr fordelt med kr A-aktier, kr aktier og kr C-aktier. 4. AGctier 4.1 Akfiierne er ford~l'c i ak~~ier å kr. 100, kr og kr Aktierne skal IyØe på navn og kan kun transponeres pø navn og skal noteres på navn i SelskØbefs ejerbog. Selskabe'«ejerbog fores af Computershare AIS, CVR-nr $99, der a~ Selskabefi er udpeget som ejerbogsfører på Selskabsis vegne. 4.3 AEc~ierne er i4~4~e-oms~iningsøapirer. d~.4 Aktierne kin i~k~ overdrages uden bistyrelsens sam'rykke. 4.5 Selskabe'cs aktier har lige ref i Selskabet borgyset fra; hvad der er bes'cem~i om: Amortisario~, j~f. pkt. Ø.6. Refifen til udbytte; jfi. pki. 5. Fortegningsret ved l~api~alforhøjelse, ji`. pkf. 6 og 7. Den fil ~k~ierne knytt~øe stemmeret; jf. pkf ~ 9

3 ~.6 1 en perigde på 6D dage efter Selskabets ordtinære general~orsamtitis~g s 2015 karg Øest~reSsen beslutte; af samflige SelskaØets C-akfier skal indløses (amortisation) på e~ gang. C-aktierne indløses til en kurs; der svarer til C-aktiernes andel af Selekabels indre værdi i henhold Yil den på Selskabsfis ordinære g~n~ralfiorsamling godkendte årsr~ppor~ for regnskabsåret Ind- I~sningen gennemføres ved annullafiion af samtlige C-aktier (kapifalnedsætt~lse ved udbe~aling fill tiaktionærerne). IV å,r bistyrelsen har truffet beslutning om kapi~alnedsæ~f~lsen meddeies dete C-aktionærerne efter reølerne for indkaldelse til generalforsamling. Indløsningssummen skal betalis til C-aktion~rerne senest 14 dage efter, at kapi~alnedsætfelsen er gennemf~rt og registreret i Erhvervsstyrelsen. destyrelsen kan vedtage de nødvendige v~dtægtsændringer. ~o ~~F~y~:~~ 5.1 Udbyte udbetales således: Til B- og C-aktionærerne udbetales et forlods udbytte på indril 0;6 % Såfiremf B- og C-aktionærerne har fået 0;6 %, udbetales dernæst fil P,-aktionærerne et udøyfite Øå hidtil 0,6 1a I yderligere udloytte ud over 0;6 %, delrager A-; ~- og C-aktierne på lige fincl Resterende overskud anvendes eøer gen~ralforsamlinøens besremmelse. 5.2 Hvis udbytte ikke udbetales, ~ræf~~r generalforsamlingen bislutning om anvendelse a~ oversi<udder. 5.3 Udbyte; der il<f<e er hævel inden tre Ør fra forfaldstiden, filtalder Eels{<abets ov~rførte resulfat. ~o ~~~~;~gni~gsre~ e~~d Iea~it~i~~r~s~~~~~~ 6.1 Konfani forh~jelse a~ SelSkabe7s aktiekapital sker med A-, ~- og C-aktier efter ~~orholdef mellem de ire akiie~lasser på ~orhøjelsesfiidspunkfiet; jf. dog pk~ og pkt. 7. Forh~j~s akiiekapitalen på denne måde samtidig med såvel A-, [3- som C-aktier, har A-aktionærerne ~orf~gningsret fil nye A-aktier, B-aktion~rerne fortegningsret til nye B-aktier og C-aktionærerne fortegningsret til nye C-a4~fiier. 6.2 Forhøjes a{~'~iekapifalen kontant mid enten A-, B- eller G-aktier; har den pågøld~nde aktieklasses aktionerer fortegningsret til de nye artier indenor deres egen klasse. Generalforsamlingen kan dog med samme majoritet soø til vedtaegtsændring, jr. pkt. 10.3; beslutte a~ kapitalforhøjelse skal sf<e med ~~orfeøningsrei alene for A-aktionærer uanset i hvilken eller hvilke al~tieklass~r; kapitalforhøjelsen finder sf~d. Aktiekapifiale~ kan ~ndviøere med samme majoritet forhøjes med arne B-akfiier enten med for~~gningsret for A- og ~-akfionaer~r far ~

4 holdsmæssigt og på lige flod eller med fiorfiegningsret for bestemte medarbejdere i COWIkonc~rnen. 6.3 EØer forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med samme majoritet som til vedtægtsændring ; jf. pkt. 10.3, vedtage en fiorhajelse af aktiekapitalen uden fortegninøsref for akiionærer; såfremt forh~jelsen sker som hel ei{er delvis befaling for overfiagelse af en b~stående virksomhed. Forhøjelsen skal i så fald alene ske med B-aktier, med mindre general~orsamlingen med malorifiet som fill vedfæg~sændring ved~aøer, afi forhøjelsen skal ski med A- og B-aktier i saøme forhold som Øå forh~jelsestidspunkfie~. 6.4 Uanset ovenstående pkf skal A-~kfionærer ved enhver forhujelse af B-ak~iekapi~alen alfiid have ret til af ~~gne deb fornødne antal 8-ak~i~r for a~ kunne opretholde en ejerandel på mindst 10,1 % a~f ~-akiiekapi~alen. 6.5 Fortegningsretfiigheder kan ikke overørages til firedjema~d. åa ~err~y~digeb~e til ~~~~yrelsen tig kapita6forh~je~~e 7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at florhøje Selskabets akti~k~pifial sore Bolger: Bestyrelsen er bemyndiget fill i perioden frem til den 7. maj 2015 ad en eller filere gange at forhøje Selskabets Q-aktiekapital ved nytegning med indfil nominelt kr De nye aktier skal vø re ikke-omsæfiningspapirer og lyde på navn. Forhøjelsen kin ske ved kontant indbetalinø eller apportindskud og kan gennemøres uden iorfegningsret for Selskabets ~ksisterende ~kfiionærer, idet A-aktionærer dog ~Itid skal have ret fil at 'tegne det ~orn~dne antal B-a~fier 7`or at kunne opreihoide en ejerandel på mindsk 10.1 /o a~ B-aktiekapifialen. Ved fremtidige kapifal~orhøjelser gælder de generelle indskrænkninger i de nye aktionærers forfegningsre~; der følger af vedtægternes pk~ De nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bes'cyrelsen Besiyreisen har din 22. maj 2013 udnyt~e~ bemyndigelsen i pkt , hvorved S~Iskabefis ~- ak~iekapifal er r'orhøje~t yøerligere med nomine(~ kr Bestyrelsens bemyndigelse i rr~eø~ør a~ ps~f. 7.'S.1 udgør herei~er nominel. ~Cr ~e ~r~~~~6~~e~~ t~~ ~~~er~6~u~r~~~r~i~u~g ~.1 Selskabets generalfors~mling~r afholdes på Selsk~be~s hjemsted eller i Storkøbenhavn. 8.2 Den ordinære generalforsamling afholøes hvert år i så god flid, afi den reviderede og godkendt~ årsrappo~t kan være Erhvervsstyrelsen reøidigt i hinde efter gældende IovgivninØ. ~.3 Gen~raiforsamlinger indkildes af bestyrelsen med Øindst 2 og højst 4 ugers varsel via Selskabets hjemmeside; wwuv.cowiholding.com og/eller `

5 8.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorøenen ~`or generalforsamlingen. Skal der Øå generalforsamlingen forhandles florslag ; hvis vedtagelse kræver en særlig majorifief, s4<al dette fremhæves iindkaldelsen. 8.5 indkaldelse ril generalforsamling, hvor der skal traffes beslutning om ændring af Selskabets ved ægfer, sl<~i angive forslagels væsenlligs~e indhold. 8.6 Enhver al~tionær har rit fil Øt få e~ eller ~~lere angivne forslag o~~ag~y på dagsordenen pif den ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen skriftligt har modf~ge~ sådønne forslag senes~ 6 uger rør a~holøelsen af generalforsamlingen. Modtages beg ringen senere afgør b~styrelsen, hvorvidt begæringen kan imødekommes. 8.7 Senest 8 uger før afholdelse af den pøfænkfe ordinere g~neral~~orsamling offen~ligøares d~toen flor afholdelse samt udl~asf fil dagsorden ved meddelelse på Selskabets hjemmeside og med angivelse af datoen flor udiøbe~ a~ den i pkt. 8.6 nævnie 7`risfi. 8.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bes~yrel~en finder det nødvendigt, eller når det beg~res af ae<fionærer, der fiisamm~n repræsenterer mindst 5 % af ~nf~n A-aktiekapifialen eller B-aktiekapitalen eller ~ % ar hele a{~~iekapitalen eller af Selskabe~~ rivision. Sådan begæring skal fremsædfes skriffiligt over for bestyrelsen og være ledsagel a~ formuleret florslag. Såfremt sådan begæring fremsæøes; skal generalforsamlingen indkaldes inden 14 dage eder begaringer~s mod~ag~ise. 8.9 Senesi 2 uger dør enhver generalforsamling freølægges på Selskab~fs hjemmeside, og/eller w~rvv.cowi.com: $.~.i Si1Ci~{åfC~8ti5GTl. x.9.2 Def samlede anfial aktier og s~~mrr~eretfigh~d~r p~ datoen for indkaldelsen, herunder del samlyde antal for hver aktieklasse (A-a{~tier, ~-ak'[ier og C-aktier) DaØsordene~ oø de ~uldstæ~dige forssa~, der s~a1 ~remsøttes dos Øeneral#orsamtiingen De fiormular~r, der skal anvendes ved sremmeafgivelse ved fuldmagt og ved sremmeafgivelse ved brev. x.9.5 For Øen ordinære gec~e~alfo~saml~ngs ved4~ommende fremlægges endvide~~ e~ af 4edelsen aflagt og revideret årsrappo~t. ~o ~ag~~r~e~ for ge~~~a~f~~sa~6or~~~~ 9.1 Dagsordenen ~~or den ordinære generalforsamling skal o~nyafte: Ledelsens beretning om Selskab~~s virksornheø i det forløbne år ] f C~

6 9.1.2 Fremlæggelse af den af ledelsen afilagte og reviderede årsrapporf. Godkendelse af Ørsrapporten samt beslutning om decharge for dire!<tion og bestyrelse Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold fiil den godkendte årsrappor~ Honorar fil bestyrelsen flor indevomrende år Valg af bestyrelsens formand og næstformand Valg afi avrige medlemmer til bestyrelsen Valg af statsautoriseret revisor for tiden indfil næste generalforsamling bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Bemyndigelse af bestyrelsen til udlodning af eksfiraordinær~ udbytte Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller ~k~ionærer Eventuelt 10. ~eneralforsarn9s~ag~~s forlib 10.1 Generalforsamlingen ledes a~` en a~ bestyrelsen valgi dirigen~, der afigør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen herunder i hvilket omfang skriftlig afstemning skal finde sted Generalforsamlingen trøfifer afø~r~lse ved simpel sfemmefilerhed, medmindre der efter lovgivningen eller vedtægterne gælder særlige krav hertil Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning, herunder ved fusion; kræves; af beslutningen vedtages med mindst Z/3 såvel af de afgivne stemmer som af din på generalforsamlingen repræsenterede stemmebere~figede akfiekapital Over forhandlingerne på general~orsamling~rne skal der `øres en protokol, der underskrives ai dirigenfien og som o~fentligg~res på Selskabets hjemmeside senest 2 uger etfer generalforsamlingens afholdelse ~I~~~ret og stemmeret 11.1 En akfiionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i fiorhold til de akfiier, aktionsren besidder på regisfreringsdafoen ; som ligger 1 uge før general ~ 9

7 forsamlingens afholdelse. D~1taØelse ~i generaiforsamlingen forudsætter tiiiig~; at aktionaeren har anmodefi orn adgangskort fil den pågældende generalforsamling senesi 3 dage forud for afihol~elsen. Adgangskors udstedes fil den, der ifølge ejerbogen er no~ere~ som ak~ion~r på registreringsdatoen, eller som Selskabst pr. registreringsdatoen har modfaøe't behørig med- Øe4eSse fire med #~e~ø4tik Øå tir~ø~ø~se4 s eyerk~og~~ (~lledmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskork enskes s~ndf; skal adgøngskorfef afhentes på SelsEcabe~s konor senest dagen inden general~arsamlinger~ A-aktionærer har ~i stemmer for hvert aktiebeløb på kr ~-al{tionærer og C-akfiion~rer haren stemme for hvert aktiebeløb på kr a~. ~r~~er~~~ø~~ ~~ ~I~~%~~r~åsl~ l~~r~m~~ikat~~~ 12.1 Selskabet kan vælge, a~ al kommunika,tinn fra Sel~kabef #it d~ enkelte aktionærer skal ske elekfiror~isk, herunder ved , og af generelle meddelelser skal gøres ~ilc~ængelige for aktionærerne på Stiskabets hjemmesiøe; wwvv.cowiy~olding.com ogfetiler medmindr~ endes f~lger af selskabsloven. Uanset ovenst~er~de kan Selskabet Etsi vælge afi kommunikere fil de enkele aktionærer med almindelig post soø supplement eller al~ernafiiv til elektronisk kommunikation indkaldelse isl generalforsamlinger såvel ordinær som ekstraordinær, herunder de fuldsfændige fiorsløg fil vedtægts~ndringer, tilsendelse afi dagsorden, årsrapporfer; seisk~bsmeddel~lser og adgangskort saml øvrige gener~ll~ oplysninger rerom rra Selsl~abet Yil aktionærerne, kan fremsendes ar' Selskabet fil aktionærerne elektronisk; herunder via . ~ortsef ~r~ adganøskori iii generalforsamling, vil ovenn~vnt~ do4~umenter kunne firdes på Selskabets hjemmeside: w~vv.cowiholding.com og/eller.cowi.com Selskabet er fiorpligtef til at anmode navnenoier~de aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil ~neddeielser m.v. kan sendes. Deb er Øen enkelte aktionærs ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse Øf den ~orrekfe ele{~tronisl~e adresse Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside, vvww.cowiholding.com oc~/eller ~nnnnrv.eowi.com, ~ti~de nærmere aplysnir~øer om 4c~aver~e ~i1 de anvende systemer samt om ~remgangsmåde~ i forbindelse med elektronisk ~CommuniL~ation. 1 ~. ~e~tyr~l~esrr~ed emmer 13.1 Selskabet ledes af ~n af gener~lfiorsamlingen for 1år ad gyngen valgt bestyrelse på indril 6 medleømer samt medarbejdervalgte bestyr~lsesmedlemrr~er, j~. pkf De gen~r~lforsamlingsvalgfe bestyrelsesmedlemmer skal hive erfiaring fra betydende poster inden r'or koncernen eller fra ledelses- eller bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet i koncernens geografiske virkeområde. Det skal ~ils~r~bes, a~ halvd~l~n ar de generalforsamlingsvalg'ce bestyrelsesmed- I~mmer har indgående erfaring fra ledelse Iler bestyrelsesarbejde i rådgiverbranchen ester / 9

8 lignende videnvirksomhed. Det tilsfiræbes yderligere, ~t de general~orsamlingsvalø~e besfiyrelsesmedlemm~r afispejler Seiskabetis behov for mangfotiøig'ned i relation 'til b1.a. fnterna~ional erfaring ; køn og alder Besfyrelsesm~dlemmer kan genvælges, men skal serest afgå vid den ordin~r~ generalforsamling efter udgøngen a~ det regnskabsir, hvor de er ~`yldt 67 år Selskabet har indført ~n frivillig ordning for m~darbejderrepræsenfation. 14. ~estyrelser~s arbejde 14.1 ~esfiyrelsen har den overordnede ledelse afi Selskabets anliggenøer Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere Øes~emmelser om udførelsen a~ sit hverv. Forrefiningsordenen gennemgås mindsr en gang ~rligt a~f den samlede bestyrelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindsfi 2/3 af bistyrelsens m~dl~mmer er fil stede Ved afstemning afgøres enhver sag vid ~ler~alsbeslu~ning. Slur sfiemmern~ lige, g~~ fiormandens eller i hans fravær n~s~formandens, stemme udslagefi Over dit p~ bestyrelsesmederne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medleømer af besfiyrels~n. På deft førs'ce b~styrelsesm~d~ efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen ag b~sty~-elsens medlemmer skal med deres underskri~ri bekræfte, afi de er gjorfi bekendt med indholdet. 15. Direktå~~ 15.1 Bestyrelsen ansae~~er en direktion ~å indtil 6 medlemmer og bestemmer, hvem der skal være administrerende direktør. Bestyrelsen fasisæ~fer vilkør~ne for direktionens arbejde og de nærmere regler for dens virksomheø Bestyretisen Year u~arbe~det vederlagspolitik for Øe~tyrefse og direktion ; dyr er benanåf~t og godkendt a~` Selskabets ordinere generalforsamling Øen 27. marts Gældende vederlagspolitik er gjort offenfligi tilgængelig på Selskabets hjemmeside. `~~. Tegning~~ege Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af ei b~sfyrelsesmedlem sammen med en direktør elur afi fo direktører i forening ~ 9

9 7 7. Revisor 17.1 Revision af Selskabets ~rsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt, statsautoriseret revisor. 1~. Regnskabsår 18.1 Selskabets regnskabsg løber fra 1. januar fil den efterfølgende 31. december. Selskabets første regnskabsår løber firg stiftelsesdatoen ; den 7. maj 2010, til den 31. december Årsrapport 19.1 Selskabets årsrappor~ opgøres under omhyggelig hensyntagen til ~ilsfeøeværende værdier og forpligtelser og under fioretagelse af de efter bestyrelsens skøn farnødne afskrivninger og henlæggelser. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med revisionens påfiegning Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Således vedtaget på Selskabefs ordinære generalforsamling den 27. marts Som dirigent: ~ 9

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere