MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i Formelet var at {iemme rejselivet i Danmark og virke for, at der kom udlendinge pa ferie i Danmark. Forcningen var delt i 4 afdelinger, hvoraf den ene omfattede Kobenhavn og nlermeste omegn- herunder hort Amager. M n uen fik sin egen turistforcning i 1928 Amager Turistforening, og den eksisterede til engang i begyndelsen af 1960'eme. Wemer Riiber fra Kastrup var i mange er seketer i foreningen. Harry Kaae fra Dngsr var en iwig skibent og forma-nd i foreningen i en del 6r. Amager og Tdrnby sonx motiv for kunstnerne Amager har aldrig veret et yndet turistmal. En af de fsrst til at "opdage" Amager var Johanne Louise Heiberg, der skanked sin kerlighed til denne "stakkels flade, af Kjobenhavnerne lidet pdagtede s... -Sletteskonheden, hror blil:ket ingen Hindring mode men kan strekke fremad i det uendelige hm standset af Ilimlens bue." Hun gjorde i 1848 sen b romt med yaudevillen : En sondag pa Amager. Vi har for de fleste udenfor oell blot veeret Kobenhavns urtehave, og stedet med den hollandske indvandring og de deraf egnsdmgter og traditioner. Mdske hanger det netop sammen med, at oen er flad som en pandekage, og kun har en enkelt "ung" skov, Kongelunden fra I Turistforeningen Danmarks drbog fia 1957 papeger Henrik Bramsen, at det flade landskab pa Amager og Saltholm f6r lyset 1il at vlere mere stalende end pe stcder med skov og dal. FIan omta.ler, at kunstmaleren Viggo Joharsen i fonte omgang kom pa oen, fordi hal havde familie her. Senere lrrte han, at den flade horisont "fortrinligt egnede sig til staffage med dyr og mennesker. Men han yedblev at der Juni/juli998

3 iser sd idyllen: med solnedgang og amagerkoner, de fede velplejede civiliserede ges og i horisonten en lille hoj for dog at bryde den ensafiede flade. Han fortsatte hermed htnstneren Jul. Exners folkelivsskildring af Amager i sine nalerier. Der er dyb forskel' skiver Henrik Bmmser' videre,"mellem disse skildringer og Theodor Philipsens billeder fra Amager og Saltholm. For ham yar amageren ikke en sh,ikkende kone i nationaldragt, men monden, som lasser godning pd en trillebor ved den opkzrte, gennemblodte landevej. Det er en sanderere lerden han giver os, men ogsd en hvor lyset og vejrct hersker. Haw dyr er ikke bare "staffqge" men er dt med lyset." Turistguider Som regel er Amager kun lige n8vnl i turistguideme, og for TAmbys vedkonnende blot lidt om Tamby Kirke. I Politikens hendbog "Ksr en omvej, 35 ture i Danmark" fra 1967 lar man dog lidt anderledes forslag til turisten. Her star bl.a under overskiften "En ssndag p6 Amager". Det at det er rest at na ud til, som f.ela. det Amage4 der ligger uden for Sundby)ester plads. Og det er jo stadigt sd.dan, at kun fd rigtigt kendel den gamle hollender-a, som tlod.s jet-larmen og staltbanernes cementjletverk dog har mange charmerende gemmesteder endnu. Benyt for eksempel "bagdoren" over Sjellandsbroen og gled Dem oyer dette nye i storblens awigt. Styr efter randtarnet ved Td.rnbyvej og rund det ad Englandsvej(men pas pd at holde Dem fri af motoryejen til Lufihavnen, lwis det ikke ligefrem g1lufihwnen, De soger pd denne del afturen), tndtil De efter de nye boligkomplekser pd gartner Suhrs jorder kommer til Tdrnby Bygade. Her drejes igen til hojre og til venstre til den gamle kampestenskirke...gid sdyel kirken som den gamle landsbyidyl md std leenge trod$ storbyens pdtrengende Jt'ni/juli 1998

4 el<spansion.(l) Fra Tdrnby fortsettes ad Prestefelledvej, Ole Klokkersvej og Oliefabriluvej. Vil De se snorlige kolonifuwer side om side med det yildeste Klondike kares videre ad f.eks. Pilegdrdsalle helt ud til Foldbyvej og mod Kongelunden... I en tilsvarende guide fra Politiken knap 30 ar senere: Ture i Danmark 1ia 1996 omtales -ligeledes under ovenkriften "En sondag pd Amager"- foruden Tdmby kirke nu det indd mmede omrdde pa Vestamager og lufthar.nen. M n ruten til TAmby er den sardme, via Sjellandsbroen og ud ad Englandsvej. Om lufthavnen stir der flg.: Lufihavnen, der blev inh)iet i 1925, dekkzr i dag et arcal pd. 10,5 km2, og der fnder stadig udridelser sted. Den har helt opslugt en del af de gamle landsbyer. I lufthavnen er der daglig beskajiiget ca personer, og smd 600 Jly lander og letter hrer dag. Kasnup Lufhavn er Skandinaviens knudepunkt for flytrafik Det indd emmede naturomrade Vestamager lar til gengeld en lang lovsang i bogen "PA Hjul og pa god Fod med Amtet", der i 1990 blev udgivet af Ksbenhavns Amt. Heri skriver Gotfred Hartmann (igen) under overskiften "En sondag pe Amager" side bl.a. folgende: Hvilken gave! Kobenhawerne er ellers ik:ke fonent med stqtens eller kommunens gavmildhed. De tager getne mere, end de giver. Men pludselig har byens indbyggerc Jdet et stykke natur- enestdende i sin art og sd helt forskelligt fra det gammelkendte, der gennem generationer har ligget uden for howdstadens dor. Intet, absolut intet, kan lignes ved Kalvebod Felled og VestamageL Et marsklandskab, der pludselig byder os telkommen. Vi skal til strandengene nord og syd for grensen for at fnde noget, der blot minder om det flade land, sparsomt bevokset med pil og birk og med sivkransede smasoer som ojne i alt det gronne... Jud/juli 1998

5 Da jeg horte oln planen, rar der ikke tvirl i min sjel. Jeg valgte mig Vestamager. Jeg kendte det ikke, men har altid betragtet Amager som en o\)erset lilleyerden med en sksnhed i futaferne, som kun et fatd af digterne eller malerne hat saw for...tr/ist et, Amager noget scerligt og i 1981 bler,2500 ha fojet til de Landslabelige verdier pd Amager, som endnu lader sig opspore.. I en engelsk guide The yisitor's guide to Denmark fra 1989 nevnes Amager med et par linier om St. Magieby og Dragor- men ikke et ord om TArnby... Til gengeld bliver Tirnby kommune tilgodeset med rye turistmal -for farnilier med bom!- i: Politikens Ture med bsm i Kobenhavn og omegn Aa Her foreslas ogsa el1 cykeltur pa Vestanager, et kig pi flyene fra lufthavnen ved enden af Amager Landevej eller pd Tommerupvej ved Viberup. Desuden er der lorslag om et besog pi bibliotekerne i Kobenhavnsomradet her bl.a. Tdmby hovedbibliotek. Man kan ogsa tage en fisketur med M/S Kastrup fra Kashup industdhavn eller en tur med postbad n til den fugledge o Saltholm. De Berlingske lokalaviser udgav i 1980'emen mindre turistguide for Amager forfattet af Gerhard Taarnby. Den var ogsa fols).net med engelsksproget tekst. Her var der foruden omtale af oens historie henvist for Tamby Kommunes vedkommende til Tamby Kirke, lufthavnen og Kaslrupga-rdsamlingen. Saltholm son ferieparadis Saltholm har gennem vod irhundrede veret mal for malge turister, bade her fra sen men ogsi fugle-eller jagtinteresserede kobenhavnere har bessgt den. Men d t er santidig d -for nogen be- Juri./juli 1998

6 $e[sede- oplevelser, der har sat grenser for antallet af besogene pa sen. For den kar "kun" byde pd natur, et par fa gtude, et par hisloriske gmvstene- og nu "itke engaag" en kro. Samtidig er det kun postbadefl fja Kashup, der et par gange om ugen kan fragte tudster til oen, medmindr man da selv har bed I 1940'erne udarbejdede ingeniorfimaet Marniche & Harhnann et projekl om en Oresundstunnel via Amager og Saltholm. Det inspirerede afdelingenior G. R. Christophe$en ved KobenhalTrs sporveje og Dr. phil. C.H. Bomebusch fia Statens forstlige Forssgsv&sen til en plar om at gore Saltholm til et fe e- og rekreationsland. Det skulle i fsrste omgang vere for K-sbenhavns skoleborn og for folk der ikke have rdd til "Rejse og Badehotel". I folge planen skulle 1600 tdr land- det svarede til 2/3 af Saltholm, inddiges. Det forestillede man sig skulle forega ved at grave ud 3 steder pa oen og ben)4te matedalet herta til inddigningen. Samtidig havde mar sa kunstigt skabt 3 sser til opsamling af regnvand, sd man herved kunne fa fersk vand til husholdningsbrug. Drikkevand regnede man dog stadig med at fa bragt ud til sen. Udover dette skulle der anlegges kunstige badestrande, plantes lovtr8er og bygges feriebarakker og somrnerhuse. I alt regnede maii med, at der skulle vere plads til skolebom( hvilket svaxede til datidens antal i Ksbenhavns kommune) og ligesa mange voksne i lubet af en sommer(!). Den del af oen, der ikke skulle benyttes til feriegester sk-ulle dog udlsegges til fuglereservat. Forslagsstillerne pointerede, at projektet forsl og fremmest havde et socialt sigte. Samtidig kunne man benl'tte arbejdslose ved projektets gennemferelse. At kobe oen, mente ma.n, var et mindr problem. Saltholrn ejes af hard<ornsejere pa Amager, og heriblandt val ogsi Kobeniavns Korrnune. Prisen var sikkert rimelig, fordi oell ikke var meg t JDi/juh I998

7 bevendtil landbmgsdrift, og ellers kunne staten jo bafe ekspro- lil nogel- og man kan sradig n1- Priere. Heldigvis blev disse planeraldrig de den uspolerede latur ogdet rige fugleliv pd oen. Planenfor Ferieoen pd. Saltholmfra 1944 S: nye skove eri'eoen Saltholm 4:lejr for bom, 5{erie-og weekendjejrpladser, 6 og l3:idrretspladser, 8:lejrskole, 9: vindmolle rned udsigttam, 1l:klubhus, 14:friluftskole, l5: planleskoie Juli/jdi 1998

8 Andre turistmil i kommunen i dag Udover de ovenn evnte turistmal i vores komrnune, er der mange andre! Hvis man i forste omgang vil se de traditionelle turistrnal er det at rette blikket mod en af de &ldste bygninger i kommune nemlig Kastrup Verk eller Bryggergdrden fra midten af 1700-tallet. Dette smukke bygningsvark rurnmede den forste industrivirksomhed pa Amager. Det kan fslges op med et besog i den gamle fiskerihavn, Broforeningens havn et par hundrede meter syd for Kastrup vark. Her er der lige si meget miljo og idyl som i det meg t omtalte Dragor. Herfra kan man ga en tur op ad Skojtevej til Ved Stationen, hvor der stadig ligger en klyng gamle huse, der bl.a. har veret beboet af fiskere. Turen kar se fortsette til Kastrupgard, hvis histode er tet kn)4tet til Kastiup Hvis man onsker at besoge aadre landsbyidyller i kommunen er der stadig flere muligheder fleks. en rest tilbage i Tarnby landsby omkring kirken, og ikke mindst i Tommerup og Ullerup. I Ullerup kan maa desuden i 2. weekend af august opleve det store Ullerup Marked og om vinteren fastelavnsridningen. Et besug pa de lokale kirkegtuder en god indgang til en kommunes historie. Her kar man pa gmvstenene aflase byens erhvervsliv og navneskik, og maske finde kendte personer. Byens "store navne" er fleks. pd Kastrup kirkegard begavet langs kirkemurcn. Vores kommune er prag t af byggeri fra specielt 1940'eme og frem. Hvis man er interesseret i ajkitektur er der gode muligheder. Her kan det anbefales at ben)tle bogen: Amager Bybilledel der er skevet af arkitekteme Susanne P. Svendsen, Lise Kongsgaard og Kell Elestrom i Juni/juli 1998

9 Der er endviderc stor muligheder for at se pa kunst ikke blot pa KastrupgArdsamlingen, men ogsa udendors- En guide hertil ville vere en oplagt ide. Udover k-unst pd Kastrupgardsamlingen, har Lokalhistorisk Samling 2 udstillingslokaler her og ligeledes pd udstillingsstedet Plydsen p6, Amager Sftandvej, hvor der ogsd er skiftende udstiilinger af lokale kunstner og foreninger. Il&e langt herfra sundsforbindelsen store udstilling ved lystbadehavnen. Og sadan kunne jeg forls tte... Model af broforeningens havn udfort af Sven Otto Magaard i Besog originalen- det er en opletelse.. Juni/j i 1998

10 Pi lokalhistorisk Samling kan vi hjelpe med yderligere oplysning r om de omtalte feriemil f.eks, Vestamager, Kastrup Vaerk, Broforeningens havn og Saltholm.. Jeg onsker alle en rigtig god sommer- og minder om: Lokalhistorisk Samling holder sommerferielukket fra : mandag d lordag den 18.7 Badeprycr fr,r t lllnrp retl Sldw.stpyntil t l9 t0;rn.

11 LOKALHISTORISK SAMLING KAMILLEVEJ KASTRUP TLF ABNINGSTID: MANDAG TIRSDAG FREDAG Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: Lokalhistorisk Samling har desuden udstil- I inger pa Kastrupgardsamlingen : Midt pi Amager og Kastrup Glas Abent: tirsdag - sondag onsdag tillige Og pa Plydsen, Amager Standvej 350, 1.sal: Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og Fra Sverige til Tirnby. Abent: Lordag og sondag 12-16

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Studietur til Athen 2011

Studietur til Athen 2011 Studietur til Athen 2011 Tidlig mandag morgen d. 19/09 stod 2.b fra CELF HHX på Nykøbing F. station klar til den uge som senere ville vise sig at blive den mest sjove, fantastiske og ikke mindst uforglemmelige

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Madklubben Sidste onsdag gik Curt og Karen med deres børn over til Anna og Nikolaj for at spise til aften. De har en madsklub

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Camping uden vandskræk

Camping uden vandskræk Camping uden vandskræk Ikke spor vandkringlende at skifte hjulene ud med en køl. Ole Kofoed-Olsen beretter om sin franske flirt. Flodsejlads ad de franske floder og kanaler, i hvert fald sådan som vi oplevede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m.

Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m. Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m. 1a. Velkommen, tag sutsko på! Hej. Velkommen skal du være O besøgende af dette store hus, på disse lange gange, af alle disse finurlige

Læs mere