DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI DEBAT. EU på vej mod nye mål"

Transkript

1 DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu

2 EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007

3 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året for Rom-traktatens underskrivelse og det faktum, at det i løbet af de seneste 50 år er lykkedes at binde stærke europæiske demokratier sammen på kryds og tværs af Europa. Samtidig kan vi se tilbage på en lang og uafbrudt periode med politisk og økonomisk samarbejde, som har dannet grundlag for den vækst og velstand, Europa oplever i dag. Den europæiske udfordring består nu i at sikre, at de næste 50 år bliver mindst ligeså succesfulde. Det betyder, at værdierne skal konsolideres, at samarbejdet skal styrkes, og at resultaterne skal frembringes. 3 den europæiske udfordring Men EU skal også videre. Ikke mindst set i lyset af, at problemstillingerne i stigende grad bliver globale. Det gælder eksempelvis miljø-, energi-, klima- og handelspolitikken. Derfor ønsker vi et EU, der er på vej mod nye mål. Den europæiske udfordring bliver i denne sammenhæng at sikre erhvervslivets fortsatte globale konkurrenceevne og at bibeholde den høje europæiske velstand. Det kræver en fremsynet og gennemtænkt europæisk erhvervspolitik, som tager højde for erhvervslivets vilkår. Derfor ønsker vi med denne publikation at levere et samlet erhvervspolitisk indspil, der skitserer vejkortet for et fremtidigt konkurrencedygtigt Europa. Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Trygve Gulløv Ilkjær Tryk: Rosendahls ISBN September 2007 Hans Skov Christensen Adm. direktør

4 4 den europæiske udfordring Indhold Europa skal ud af vadestedet 7 Sammenfatning 11 En ny EU-traktat: Fremtidens EU er udvidet og effektivt 15 Implementering af Lissabon-strategien 19 Realisering af det indre marked kernen i EU-samarbejdet 23 EU s handelspolitik: Fokus på bilaterale handels- og investeringsaftaler 27 Miljøpolitikken et europæisk og globalt anliggende 33 Mindre og mere målrettet statsstøtte 37 En fremsynet europæisk energipolitik 41 Den globale kamp mod klimaforandringer 47 Bedre regulering i EU 53 Forskning og udvikling den europæiske fremtidssikring 57 Regnskabs- og revisionsområdet fokus på implementering og global konvergens 61 Bedre forhold for selskaber og aktionærer i EU 65 Forenkling af EU s skatte- og afgiftssystemer 69 5 indhold

5 6 ud af vadestedet Europa skal ud af vadestedet På vej mod et nyt og forbedret traktatgrundlag For 50 år siden underskrev Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg Rom-traktaten om oprettelsen af EF. Rom-traktaten banede vejen for et europæisk fællesmarked og udgør hjørnestenen i det europæiske samarbejde. Rom blev ikke bygget på én dag Men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag. Romtraktaten blev således til på baggrund af to års intense forhandlinger i en turbulent tid, hvor den kolde krig viste sit kølige ansigt ved opstanden i Ungarn og Suez-krisen. Dengang for 50 år siden forsøgte Europas visionære stats- og regeringschefer at sætte skub i den europæiske integrationsproces, der var kuldsejlet i den franske Nationalforsamling i På denne måde synes der at være tydelige paralleller til situationen i dag, hvor Frankrig (og Holland) efter nej et til EU s forfatningstraktat på ny afsporede den europæiske integrationsproces og sendte EU ud i en traktatmæssig tænkepause. Men på samme måde som man for 50 år siden fandt frem til et nyt kompromis om Europas fremtid, ser det nu ud til, at Europas stats- og regeringschefer på ny finder vej ud af en politisk krise og forhandler sig frem til et nyt og forbedret europæisk traktatgrundlag. 7 ud af vadestedet

6 8 ud af vadestedet EU på vej mod nye mål Med markeringen af Rom-traktatens 50-års jubilæum blev der skuet tilbage og gjort status over et halvt århundredes europæisk integration. På den korte bane kunne formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, også gøre status og se tilbage på første halvdel af sin embedsperiode som kommissionsformand. Det er svært at spå især om fremtiden sagde Storm P. engang. Men det står enhver frit for at have klare forestillinger om, hvad man ønsker sig af den. Denne publikation forsøger ikke at spå om EU s udvikling i de kommende år, men den opstiller derimod konkrete erhvervspolitiske ønsker til den fremtidige udvikling i EU. Det gælder ikke mindst på kort sigt, hvor nedtællingen er gået i gang til sommeren 2009, hvor der skal udpeges en ny EU-Komission og vælges et nyt Europa-Parlament. 9 ud af vadestedet Nedtællingen er gået i gang til 2009, hvor der skal udpeges en ny Kommission og vælges et nyt Parlament

7 10 sammenfatning Sammenfatning Nationalstaternes selvstændige rolle bliver fortsat mindre i de politiske processer, der fastlægger reguleringen af erhvervslivet. Det er en helt naturlig følge af, at europæiseringen og globaliseringen trænger igennem, og at virksomhederne bevæger sig uden for landets grænser. Erhvervslivet er indstillet på de nye muligheder og udfordringer, som opstår i kølvandet på internationaliseringen. Den indebærer, at virksomhederne i stadig stigende grad bliver udfordrende, nytænkende og produktive, hvis de skal klare sig i den skærpede globale konkurrence. Men erhvervslivets succes forudsætter også politisk opmærksomhed og velvilje. Fra politisk hold bør fokus i de kommende år derfor rettes stramt mod at forbedre EU s konkurrenceevne, så der skabes vækst, arbejdspladser og fortsat velstand i Europa. Europæiseringen og globaliseringen trænger igennem 11 sammenfatning Fra politisk hold bør fokus i de kommende år rettes stramt mod at forbedre EU s konkurrenceevne I denne publikation forsøger vi at give konkrete bud på, hvordan konkurrenceevnen kan forbedres gennem en styrkelse af de politiske rammer og gennem effektive politikker. Først beskrives det, hvordan de overordnede rammevilkår kan styrkes, så konkurrenceevnen forbedres. Dernæst giver vi 10 konkrete bud på politikområder, hvor de rette politiske beslutninger kan bidrage til at skabe et konkurrencedygtigt og globaliseringsparat EU. Tre rammer for en stærkere europæisk konkurrenceevne Mens Europa har holdt traktatmæssig tænkepause og reflekteret over, hvilken vej vi vil følge, har verdens vækstøkonomier buldret ufortrødent videre. Det er farligt, for i

8 12 sammenfatning sidste ende går det ud over konkurrenceevnen, hvis ikke EU viser sig som en handlekraftig og beslutningsdygtig aktør. Derfor skal EU snarest muligt have en ny og forbedret traktat. EU er på rette spor men halter fortsat bagefter Tre rammer for en stærkere europæisk konkurrenceevne En ny EU-traktat Implementering af Lissabon-strategien Realisering af det indre marked 13 sammenfatning Årlig BNP realvækst i pct EU-27 USA Indien Kina Kilde: Eurostat, IMF Inden for de overordnede rammer skal der træffes politiske beslutninger, ligesom det er vigtigt, at den fælles regulering bliver korrekt implementeret og håndhævet på tværs af EU. Her følger DI s 10 bud på politikområder, hvor de rette beslutninger kan bidrage til at forbedre virksomhedernes globale konkurrenceevne. 10 veje til en stærkere europæisk konkurrenceevne EU s handelspolitik bilaterale handels- og investeringsaftaler Det igangværende opsving skal udnyttes Sidste år oplevede EU den højeste BNP-vækst på denne side af årtusindeskiftet. Ganske vist er der fortsat et stykke op til vækstraterne i andre verdensdele, men EU er så småt på vej ud af hængedyndet. Derfor er det vigtigt, at det nuværende europæiske opsving benyttes til at vedtage de nødvendige politiske reformer. Det gælder både i de enkelte medlemslande og på EU-niveau, hvor Lissabon-strategien er den løftestang, der bidrager til at styrke Europas konkurrenceevne. Samtidig er det vigtigt, at selve kernen i EU-samarbejdet det indre marked bliver konsolideret og forstærket. Det er en illusion at tro, at den frie bevægelighed i dag fungerer gnidningsfrit, og det indre marked rummer fortsat et stort forbedringspotentiale og store potentielle gevinster for både forbrugere og virksomheder. Miljøpolitikken et europæisk og globalt anliggende Mindre og mere målrettet statsstøtte En fremsynet europæisk energipolitik Den globale kamp mod klimaforandringer Bedre regulering i EU Forskning og udvikling den europæiske fremtidssikring Regnskabs- og revisionsområdet fokus på implementering og global konvergens Bedre forhold for selskaber og aktionærer i EU Forenkling af EU s skatte- og afgiftssystemer

9 14 alle skal fremtidens udfordres eu En ny EU-traktat: Fremtidens EU er udvidet og effektivt EU er blevet væsentligt større de seneste år og udgør i dag hele 27 medlemslande mod blot 15 lande før 1. maj Det er positivt, for i takt med EU s udvidelse udvides også den zone af vækst og stabilitet, som er af største betydning for borgere og virksomheder. Men EU s udvidelser har også sat sine spor internt i EU, og det er blevet nødvendigt at ændre på grundlaget for EU-samarbejdet, hvis det udvidede EU skal være beslutningsdygtigt og handlekraftigt i fremtiden. Derfor skal EU have en ny traktat. En ny traktat 15 fremtidens eu Det er nødvendigt at ændre på grundlaget for EU-samarbejdet, hvis det udvidede EU skal være beslutningsdygtigt og handlekraftigt EU s succesfulde udvidelser Med murens fald 9. november 1989 blev det første skridt taget mod europæisk forening. I de efterfølgende år frem til 2004 spillede EU en stor rolle som reformmotor og inspirator for de nye medlemslande, der skulle forny deres politiske institutioner og økonomiske fundament. Dette udvidelsesforløb har på rekordtid omdannet de nye medlemslande fra tilbagestående regimer til moderne demokratier med sunde markedsøkonomier i vækst. Dermed har Europa opnået en politisk stabilitet, som ikke ville have været mulig uden udvidelsesprocessen. For det andet har udvidelsesprocessen bidraget positivt til at stimulere samhandlen og investeringerne på tværs af landegrænserne. Fra de første handelsaftaler i starten af 1990 erne er den økonomiske integration i dag øget betragteligt, og alene den danske samhandel med de nye EU-lande er tredoblet i løbet af de seneste 10 år. EU s udvidelser har utvivlsomt været til fordel for os alle.

10 16 fremtidens eu Danmarks samhandel med de 12 nye medlemslande stiger fortsat Mio. kr Import Eksport Den danske samhandel med EU s nye medlemslande er tredoblet siden midten af 1990 erne, hvor de ansøgte om EU-medlemskab Kilde: Danmarks Statistik tutionernes sammensætning og størrelse, samt de beslutningsprocedurer, der gælder på de forskellige politikområder. Der er særligt behov for flere afgørelser ved kvalificeret flertal frem for enstemmighed i Ministerrådet, ligesom det skal være nemmere end i dag at samle et kvalificeret flertal. For at kunne holde trit med de globale konkurrenter er Europas erhvervsliv afhængigt af, at EU kan træffe hurtige og brugbare beslutninger. Beslutningsdygtighed i EU's ministerråd Andel af mulige stemmekombinationer, som gør det muligt at træffe beslutninger (pct.) Når et forslag skal vedtages i Ministerrådet, skal en række lande gå ind for det. 17 fremtidens eu Optagelsesforhandlinger skal fortsætte Fremtidige udvidelser: Tyrkiet, Kroatien og de øvrige lande på Vestbalkan På samme måde som udsigten til EU-medlemskab har været en katalysator for reformer og vækst i de 12 nye medlemslande, så udgør medlemsperspektivet også en kilde til fortsatte politiske og økonomiske reformer i kandidatlande som Kroatien og Tyrkiet. Derfor er det vigtigt, at optagelsesforhandlingerne fortsætter med medlemskab for øje. Såfremt Kroatien og Tyrkiet lever op til EU s optagelseskrav de såkaldte københavnerkriterier bør landene kunne opnå medlemsskab af EU. Nødvendigt med et nyt traktatgrundlag EU skal dog først nå til enighed om et nyt traktatgrundlag, inden der kan optages flere lande i EU. De eksisterende beslutningsprocedurer og stemmeregler gør det nemlig svært at træffe beslutninger i et EU med næsten dobbelt så mange medlemslande som hidtil. En ny EUtraktat skal derfor gøre EU-samarbejdet mere effektivt, så EU er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger. EU beskæftiger sig i dag med flere emner end tidligere, og i takt med EU s udvidelser har EU ændret udseende. Derfor skal EU s institutioner og beslutningsprocedurer ses efter i sømmene. Det gælder eksempelvis EU-insti Uden reformtraktaten Med reformtraktaten Efter de seneste udvidelser er det kun et par procent af de mulige stemmekombinationer, der vil føre til en beslutning. Det problem skal reformtraktaten løse. Antal medlemslande Kilde: Baldwin & Widgren: Council voting in the Constitutional Treaty, 2004 Det er vigtigt, at EU nu får skabt nogle ordentlige rammer, der sikrer EU s fremtidige beslutnings- og handlekraft. Målet er, at EU kommer til at fremstå som en endnu stærkere og mere handlekraftig aktør, der både er i stand til at levere europæiske resultater indadtil og globale resultater udadtil. Det kræver, at reformtraktaten hurtigst muligt bliver forhandlet på plads. DI ønsker At EU s institutioner afspejler et EU med 27 medlemslande, hvilket blandt andet indebærer flere flertalsafgørelser og ændrede stemmeregler i EU s ministerråd. At EU fastholder muligheden for Tyrkiets og Balkan-landenes medlemskab af EU, såfremt landene efterlever optagelseskriterierne. Stemmereglerne er indviklede, og jo flere medlemslande, desto vanskelige bliver det at nå til enighed.

11 18 lissabon-strategien kvalitet til tiden Implementering af Lissabon-strategien Lissabon-strategien kan blive en ægte europæisk vinderstrategi Da Europas stats- og regeringschefer ved indgangen til det nye årtusinde vedtog Lissabon-strategien og målsætningen om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige region, tænkte de i høj grad på, hvordan man kunne sikre de europæiske samfund den nødvendige konkurrencekraft i en globaliseret verden. Men der er fortsat lang vej igen, hvis målsætningen skal indfries. En europæisk vinderstrategi Der påhviler EU-institutionerne og medlemslandene et stort ansvar for at sikre, at Lissabon-målsætningens ordlyd omsættes til handling. Det gælder både på EU-niveau og i de enkelte medlemslande. På EU-niveau er rækken af fællesskabsinitiativer, der kan løfte EU s konkurrenceevne, lang og forskelligartet. Den omfatter både de områder, hvor EU er politikudviklende (i form af meddelelser og opfordringer), de områder hvor EU er lovgiver, og de områder hvor EU er en økonomisk medspiller (for eksempel det syvende rammeprogram for forskning og udvikling). Fokus på EU s konkurrenceevne 19 lissabon-strategien På disse områder er det vigtigt, at der fokuseres skarpt på nye initiativers indvirkning på EU s globale konkurrenceevne. Samtidig er det vigtigt, at EU s fælles midler fremover rettes mod de erhverv og sektorer, der rummer fremtidens vækstpotentiale. Det er ikke altid tilfældet i dag. Kun gennem en gennemtænkt og koordineret indsats kan EU forfølge målet om at blive verdens mest konkurrencedygtige region, og kun på denne måde kan Lissabon-strategien blive en ægte europæisk vinderstrategi.

12 20 lissabon-strategien Stort uindfriet potentiale En undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen viser, hvor stort et vækstpotentiale EU-landene rummer, hvis de nødvendige reformer gennemføres. Bliver de centrale målsætninger i Lissabon-strategien indfriet, vil EU kunne skabe en mervækst på mellem pct. af BNP i Det svarer til det svimlende beløb af 9 17 billiarder kroner! Det viser, hvor stort reformpotentialet er, og hvor stor en økonomisk gevinst, der gemmer sig, hvis EUlandene i de kommende årtier gennemfører de nødvendige økonomiske og beskæftigelsesmæssige reformer. at vi kan bevare vores høje velstand i Danmark. Det er ikke muligt at blive en global vindernation i en tabende region, og derfor er det vigtigt at fastholde den politiske opmærksomhed på betydningen af europæisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. 21 lissabon-strategien BNP forøgelse i 2025 ved indfrielse af centrale dele af Lissabon-strategien Vækst i pct xxx Sverige Danmark Storbritannien Holland Finland Østrig Tyskland Frankrig Irland Spanien Grækenland Italien EU-Kommissonen har undersøgt, hvor stort et reformpotentiale EU rummer, hvis medlemslandene indfrier Lissabon-målene for forskning og udvikling, beskæftigelse, serviceydelser og administrative byrder. Bem.: Figuren viser gennemsnittet af et minimums- og et maksimumsscenarie Kilde: EU-Kommissionen Selvom Danmark klarer sig godt efter europæisk målestok, er det vigtigt, at vi også i Danmark fastholder fokus på den europæiske reformdagsorden. For dansk velstand er i høj grad afhængig af fremgang på europæisk plan. I dag afsætter vi omkring 70 pct. af vores samlede eksport til EU, og derfor er et stærkt Europa en forudsætning for, DI ønsker At alle nye EU-lovforslag skal vurderes efter i hvor høj grad, de bidrager til at forbedre EU s globale konkurrenceevne At EU s fælles midler i stigende grad rettes mod de sektorer og erhverv, der rummer fremtidens vækstpotentiale

13 22 alle det skal indre udfordres marked Realisering af det indre marked kernen i EU-samarbejdet Det indre marked er én af EU s største bedrifter. Det har styrket den europæiske økonomi, gjort de europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige og skabt lavere priser og større udvalg for forbrugerne. Men det indre marked, der efter planen skulle have været færdigudviklet 1. januar 1993, er endnu ikke fuldt ud en realitet. Derfor kræver det fortsat politisk opmærksomhed, hvis det indre markeds potentiale skal realiseres til gavn for forbrugere og virksomheder. 23 det indre marked Det indre marked er endnu ikke realiseret fuldt ud To ud af tre danskproducerede varer afsættes på EU s indre marked, og op imod en halv million danske arbejdspladser kan henføres til denne eksport. Selvom de nye vækstmarkeder uden for Europa får en stadig større betydning for danske virksomheder, skal man gøre sig klart, at det indre marked fortsat er langt det vigtigste. En stigning i eksporten til det indre marked på blot 1 pct. svarer således til en stigning i eksporten til Kina på hele 50 pct. For dansk erhvervsliv er det derfor afgørende, at det indre marked fungerer godt. Samhandelen på tværs af grænserne er lille Sammenligner man samhandelen på EU s indre marked med samhandelen mellem staterne i USA, så fremgår det, at samhandlen i USA er mere end dobbelt så intens som i EU. Der er derfor fortsat store urealiserede muligheder for at videreudvikle det indre marked, så det i endnu højere grad end i dag bliver til ét sammenhængende fælles europæisk marked. Store urealiserede muligheder

14 24 det indre marked Mere samhandel i USA end i EU Samhandel mellem stater/lande i pct. af BNP USA EU-25 De amerikanske stater handler langt mere med hinanden end de europæiske medlemslande af EU. Samhandlen mellem EU s medlemslande udgør blot 20 pct. af BNP, hvorimod samhandlen mellem USA s stater udgør 47 pct. af BNP. Bem.: Data for USA er for 2002, mens data for EU-25 er for Direktiver der mangler at blive implementeret i national lovgivning Antal DK LT LV SK FI UK CY PL HUMT DE NL SI EE AT IE SE FR ES BE CZ IT LU EL PT Hvis EU s indre marked skal fungere ordentligt, så skal medlemslandene bl.a. implementere direktiverne til tiden. Det er ikke tilfældet i dag. 25 det indre marked Kilde: Eurostat (Comext), IMF, World Economic Outlook, Bureau of Transportation Statistics og DI-beregninger Kilde: EU-Kommissionen 2007 Implementering og håndhævelse Hvad skal der til? Der udvikles hele tiden nye regler, fordi omverdenen ændrer sig, eller fordi der kommer ny teknologi eller ny viden. Derfor er arbejdet med at sikre et velfungerende indre marked en kontinuerlig proces. Derfor er der også behov for, at det indre marked gradvist udvides i omfang, så det kommer til at omfatte områder, der i dag ikke er underlagt fælles regler. I første omgang er det dog vigtigt, at medlemslandene bliver bedre til at implementere og håndhæve de love og regler, som de i fællesskab har vedtaget. Hver eneste regel, der ikke er implementeret i ét eller flere lande, eller som håndhæves uensartet, er med til at underminere det indre marked. Det skaber uens markedsvilkår for virksomhederne og usikkerhed for forbrugerne. Danmark befinder sig i den gode ende, hvad angår både implementering af EU s direktiver og håndhævelse af lovgivningen. Derfor er det bydende nødvendigt, at de øvrige lande følger trop, så danske virksomheder oplever mere lige konkurrenceforhold og større retssikkerhed på det indre marked. Medlemslandene skal derfor bruge flere kræfter på at implementere og håndhæve de fælles regler. I den forbindel- se er det afgørende, at de nationale myndigheder bliver bedre til at samarbejde, så problemer for virksomheder og forbrugere kan løses hurtigst muligt. EU-Kommissionen bør i den forbindelse udarbejde værktøjer, der muliggør et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem myndighederne. Samtidig skal EU-Kommissionen slå ned på protektionistiske foranstaltninger, der hindrer den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. Endelig bør alle nye lovforslag gennemgå en indre markeds test for at afgøre, om de stemmer overens med kravet om fri bevægelighed. DI ønsker At det indre marked realiseres på flere områder, så potentialet udnyttes fuldt ud At der sættes større fokus på implementeringen og håndhævelsen af EU-reglerne At EU-Kommissionen hurtigst muligt udvikler et samarbejde mellem de nationale myndigheder for at optrevle barrierer for den frie bevægelighed At der nationalt og på EU-plan gennemføres en indre markeds test for at afgøre, om planlagte tiltag strider imod principperne for det indre marked

15 26 alle eu s skal handelspolitik udfordres EU s handelspolitik: Fokus på bilaterale handelsog investeringsaftaler Toldunionen og den fælles handelspolitik var fundamentet for dannelsen af EF for 50 år siden, og den er fortsat en væsentlig del af EU s politikker i dag. Men økonomierne uden for EU vokser hastigt, og tiden er i dag kommet til at anlægge en mere globalt orienteret europæisk handelspolitik. Udviklingen i verdensøkonomien betyder, at vækstmarkederne i dag ligger uden for EU. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) vil allerede i 2020 overhale Europa i økonomisk forstand, og europæiske virksomheder skal være til stede på disse hastigt voksende markeder, hvis de også i fremtiden skal sikre den høje europæiske velstand. DI støtter kraftigt, at EU indgår nye 27 eu s handelspolitik Vækstmarkederne ligger i dag uden for EU BRIK-landene overhaler EU i 2020 BNP i mia. euro BRIK-lande EU Beregninger viser, at BRIK-landenes samlede BNP i år 2020 vil overstige EU s. Kilde: Goldman Sachs, Eurostat og DI-beregninger

16 28 eu s handelspolitik Øget frihandel handels- og investeringsaftaler, som skaber bedre markedsadgang for europæiske varer, tjenesteydelser og investeringer, og som giver forbrugerne adgang til flere og bedre produkter. Handelsbarriererne skal fjernes Hvis EU og resten af verden skal drage fordel af de muligheder, som globaliseringen indeholder, skal verdenshandlen liberaliseres og handelsbarriererne reduceres. Gennem øget frihandel vil både verdens industrialiserede lande og udviklingslandene drage fordel af den øgede økonomiske vækst. Næsten halvdelen af alle danske virksomheder møder barrierer på markederne uden for EU. I den forbindelse er især de ikke-toldmæssige barrierer et stort problem, men også de høje toldsatser opfattes af størstedelen af virksomhederne som en voldsom handelsbarriere. Forekomsten af handelsbarrierer Danske virksomheder oplever mange forskellige handelsbarrierer, når de agerer på markeder uden for EU. Bureaukrati Tekniske handelshindringer Langsommelig toldbehandling Høj told Korruption Negativ forskelsbehandling ift nationale selskaber Problemer med immaterielle rettigheder Diskrimination ved offentlige indkøb Pct. Kilde: DI-medlemssurvey, januar eu s handelspolitik Næsten halvdelen af alle danske virksomheder møder handelsbarrierer uden for EU Det Globale Europa I november 2006 præsenterede EU-Kommissionen en ny handelspolitisk strategi med titlen Det Globale Europa. Strategien lægger op til, at der indgås en ny række bilaterale aftaler mellem EU og andre regioner i verden. De bilaterale aftaler skal ses som et supplement til det multilaterale (globale) spor i verdenshandelsorganisationen WTO, hvor forhandlingerne (Doha-runden) står i stampe. I fraværet af en global aftale er det nødvendigt, at EU forhandler bilateralt med lande og handelsblokke i andre verdensdele. DI mener dog, at en global multilateral aftale, der gælder for alle WTO s 150 medlemslande, er at foretrække. DI støtter derfor fortsat helhjertet op omkring WTO-forhandlingerne, hvor den igangværende Doha-runde forhåbentlig bliver succesfuldt afsluttet. EU-Kommissionen har konkrete planer om at indlede forhandlinger med bl.a. de sydøstasiatiske lande i ASEAN, Indien og Sydkorea, samt at genoptage forhandlingerne Bilaterale handels- og investeringsaftaler

17 30 eu s handelspolitik Fokus på Kina Omfattende aftaler med Mercosur-landene i Syd- og Centralamerika. DI s barriereundersøgelse viser imidlertid, at der navnlig er handelsbarrierer på det kinesiske marked. Kina bør derfor prioriteres særligt højt i EU s bilaterale handelssamarbejde ikke mindst set i lyset af Kinas stigende økonomiske betydning for verdenshandelen. De bilaterale aftaler skal desuden omfatte områder, der ikke i tilstrækkelig grad er dækket ind under WTO-forhandlingerne. På denne måde bliver det muligt at målrette kampen mod forskellige former for ikke-toldmæssige barrierer, som europæiske virksomheder kæmper med på markeder uden for EU. Det gælder områder som markedsadgang for tjenesteydelser, offentlige indkøb, reduktion af toldsatser på industrivarer, liberaliseringer på investeringsområdet samt bedre implementering af konkurrenceregler og bedre beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder. DI ønsker At EU bestræber sig på at indgå en multilateral aftale i WTO At EU indgår supplerende bilaterale aftaler med lande og handelsblokke uden for EU, der indeholder problemstillinger som handel med tjenesteydelser og investeringer. Det gælder ikke mindst i forhold til Kina At de bilaterale aftaler indebærer klare liberaliseringer af handel og investeringer og reducerer de ikke-toldmæssige barrierer (standarder, godkendelser og bureaukrati) 31 eu s handelspolitik

18 32 alle miljøpolitikken skal udfordres Miljøpolitikken et europæisk og globalt anliggende EU som løftestang på miljøområdet I takt med globaliseringen er det nødvendigt at have øget fokus på internationale miljøproblemer og miljøregler. Miljøproblemer er ofte grænseoverskridende, og et lille land som Danmark kan ikke løse problemerne selv. Derfor er EU en løftestang på miljøområdet. De fleste lokale miljøproblemer er efterhånden håndteret i Danmark og i det meste af den industrialiserede verden. De store udfordringer, erhvervslivet står over for, er i stigende grad globale problemstillinger som håndtering af kemikalier samt de udfordringer, der er knyttet til globaliserede leverandørkæder. Miljøreguleringen skal derfor udarbejdes på EU-plan og også gerne som led i bindende globale aftaler. I den forbindelse er det vigtigt, at der udarbejdes ordentlige konsekvensvurderinger af ny miljøregulering, som tager højde for effekterne, når lovgivningen implementeres lokalt. EU gør allerede en synlig forskel på miljøområdet i dag. I modsætning til hvad folk ofte tror, så gavner EU ofte miljøet i Danmark. Ud af 187 EU-retsakter på miljøområdet fra 1994 til 2005 har 81 haft en positiv påvirkning af miljøbeskyttelsen i Danmark. Omvendt har kun to EU-reg- Miljøproblemerne er grænseoverskridende 33 miljøpolitikken Et lille land som Danmark kan ikke løse problemerne selv

19 34 miljøpolitikken ler medført en form for forringelse i forhold til de danske regler. Dermed ikke sagt, at mere EU-regulering ubetinget er godt. EU bør nemlig afholde sig fra at regulere de områder, der ikke vedrører grænseoverskridende miljøproblemer. Miljøproblemer, der kan håndteres lokalt, skal behandles i medlemslandene. Det er selve grundlaget i EU s såkaldte subsidiaritetsprincip. EU-reguleringens effekt på de danske miljøbeskyttelsesregler særregler er den igangværende revision af EU s affaldsrammedirektiv. Da varer i stadig større omfang produceres og transporteres globalt, er affaldsgenerering også på mange måder et problem, der kræver harmoniserede løsninger på EU-niveau. Derfor er det ikke godt, hvis den igangværende revision af affaldsrammedirektivet giver medlemslandene mulighed for at indføre uhensigtsmæssige nationale begrænsninger på import og eksport af affald. Det vigtige må være, hvordan affaldet behandles og ikke hvor det behandles. 35 miljøpolitikken Direktiver og forordninger på miljøområdet i perioden Forbedring Neutral effekt Forringelse Ud af 187 vedtagne retsakter i perioden har hele 81 påvirket det danske miljøbeskyttelsesniveau i positiv retning. Omvendt har blot to retsakter haft en negativ påvirkning. Kilde: Miljøministeriet Behov for harmoniseret lovgivning EU s nye kemikalieregulering REACH er et godt eksempel på en fremadrettet regulering, hvor et miljø- og sundhedsproblem er blevet adresseret på EU-niveau. Vedtagelsen af REACH betyder, at alle kemikalier fremover bliver undersøgt for tænkelige effekter, ligesom det nu er den samme lovgivning, der gælder for kemikaliers anvendelse i hele EU. REACH er derfor et eksempel på, at harmoniseret lovgivning kan være gavnlig. Et andet aktuelt eksempel, hvor pilen peger i den modsatte retning altså mod uhensigtsmæssige nationale Alle skal overholde reglerne ellers nytter de ikke For at opnå resultater på miljøområdet er det vigtigt, at EU sætter øget fokus på rettidig implementering og ordentlig håndhævelse af miljøreglerne. Undersøgelser viser, at implementeringen halter på miljøområdet i flere EU-lande, og det betyder dårligere miljø og dårligere konkurrencevilkår for de virksomheder, der overholder reglerne. Eksempelvis er det kun halvdelen af IPPC-virksomhederne i EU (dvs. virksomheder, der er underkastet krav om miljøgodkendelse), der har den fornødne godkendelse. Samtidig er der behov for, at EU skaber bedre rammer for teknologiudvikling og innovation for at løse miljøudfordringerne og til gavn for den langsigtede udvikling af Europas globale konkurrenceevne. DI ønsker At EU i det fremadrettede arbejde er en stærk spiller i de globale miljøforhandlinger At EU-Kommissionen udarbejder bedre konsekvensvurderinger i forbindelse med ny miljøregulering At der sættes fokus på implementeringen af eksisterende miljøregler At der skabes bedre rammer for innovation og teknologiudvikling, der kan bidrage til at løse miljøproblemerne Bedre rammer for teknologiudvikling

20 36 alle mindre skal statsstøtte udfordres Mindre og mere målrettet statsstøtte I midten af 2005 fremlagde EU-Kommissionen en handlingsplan for reformen af EU s statsstøtteregler i perioden Reformen indeholder en række positive tiltag, men byder også på en række udfordringer. Grundlæggende er det fornuftigt, at EU-Kommissionen har sat fokus på, at der fremover skal gives mindre og mere målrettet statsstøtte. Et lille land som Danmark kan nemlig ikke konkurrere på mængden af statsstøtte og vil blive stillet relativt dårligere, hvis mængden af statsstøtte ikke begrænses. Samtidig kan statsstøtte være med til at holde kunstigt liv i virksomheder og sektorer, der slet ikke er i stand til at overleve på markedsvilkår. Det gavner ikke EU s konkurrenceevne. 37 mindre statsstøtte For at sikre en fri og fair konkurrence bør skadelig statsstøtte minimeres Markedskræfterne skal belønne de konkurrencedygtige virksomheder DI er en organisation for internationalt konkurrenceorienterede virksomheder. Derfor arbejder vi for de mest frie og lige rammevilkår i Danmark og i EU. Det betyder blandt andet, at DI er imod statsstøtteordninger, der giver visse virksomheder uberettigede selektive fordele frem for andre. Det forhindrer nemlig markedskræfterne i at belønne de mest konkurrencedygtige virksomheder. For at sikre en fri og fair konkurrence bør skadelig statsstøtte minimeres. I det omfang, der gives statsstøtte, skal den derfor rettes mod brede samfundsøkonomiske (horisontale) formål som eksempelvis forskning og udvikling. Den samlede mængde statsstøtte i EU lå i 2005 på over 45 mia. euro (eksklusive statsstøtte til jernbaner, land-

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere