Forpagtningsaftale. Fra til mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningsaftale. Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem"

Transkript

1 Forpagtningsaftale Fra til mellem Assens Kommune, Plan & Kultur (bortforpagter) og Marcussens hotel ved Daniel Juul (forpagter) 1 Ejendommen Forpagtningen omfatter hele ejendommen beliggende Adelgade 26, matr. nr. 124, Assens Bygrunde, 5610 Assens. Vandrerhjemmet incl. lejligheden på 2. sal stilles til rådighed i den stand det forefindes med inventar, service m.v. og skal ved kontraktens ophør afleveres i samme stand, bortset fra almindelig brug og ælde. Ved forpagtningsforholdets overtagelse udarbejdes en fortegnelse over al inventar. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Det forpagtede er forsynet med el, vand og fjernvarme, ligesom der er installeret fedtudskiller, ventilationsanlæg, køkkenudsugningsanlæg, teknisk strøm m.v., og alt er godkendt af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, ligesom Bortforpagter indestår for, at indretning og inventar overalt er i overensstemmelse med lovgivningens regler. Forpagteren er ikke forpligtet til at tage fast bopæl i den på vandrerhjemmet dertil indrettede bolig. Boligen kan udlejes til eventuel medhjælp på vandrerhjemmet eller benyttes som vandrerhjem efter forpagters ønske. Ved ophør af forpagtningskontrakten skal boligen for forpagterens egen regning bringes i samme stand, som ved kontraktens indgåelse og være fraflyttet, idet forpagter ved aftale, ikke kan forpligte bortforpagter ud over forpagtningsperioden. Det forpagtede overtages af Forpagteren som beset. Senest på overtagelsesdagen foretager partnerne i fællesskab en gennemgang af lokaler, driftsmateriel, inventar m.v., således at det kan konstateres, om der er mangler eller fejl, som i givet fald skal udbedres af Bortforpagter. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse med hensyn til eventuelle løbende ydelser herunder grønne afgifter. Der foretages aflæsning af varme-, gas, vand- og elmålere, telefon m.v. Saldoen på refusionsopgørelsen betales kontant. Endelig kontrolleres at adresser, hjemmeside, telefon og fax mm. fungerer og er i overensstemmelse med det aktuelle markedsføringsmateriale mv.

2 Forpagteren forestår vandrerhjemmets daglige drift efter de til enhver tid gældende regler. Som bilag 1 til nærværende kontrakt er vedhæftet kopi af Samarbejdsaftale mellem Bortforpagter og DDV med bemærkning om, at vandrerhjemmet i øvrigt skal drives på en måde, der respekterer de i denne aftale gældende vilkår. 2 VEDLIGEHOLD Forpagteren skal sørge for almindelig indvendig vedligeholdelse af vandrerhjemmet. Dette indebærer, at inventarvedligeholdelse påhviler Forpagteren, hvilket også omfatter hårde hvidevarer, komfur, ovn og lign. samt installationer til opvarmning af vandrerhjemmet. Egentlig fornyelse eller udskiftning af disse apparater sker dog efter nærmere aftale med Bortforpagter for dennes regning. Ny varmluftsovn indsættes af bortforpagter. Forpagter forestår og afholder endvidere omkostningerne til ind- og udvendig vinduespudsning og skal sørge for og bekoste nødvendig reparation af låse, nøgler, ruder, hasper, vandhaner, håndvaske, elektriske pærer og lysstofrør, elektriske kontakter, telefonapparater, kasseapparater samt samtlige installationer i køkken, fedtudskiller og vandrerhjemmets ruder. Forpagter skal ved påkrav dokumentere sine udgifter til vedligeholdelse. Forpagter skal tegne indboforsikring for eget indbo og eventuel glas- og sanitetsforsikring. Absolut nødvendig udskiftning af nagelfast udstyr afholdes af bortforpagter, og kun efter forudgående aftale med bortforpagter Forpagter har rengøringspligten for vandrerhjemmet indvendigt samt for vandrerhjemmets udenomsarealer, herunder evt. fortove. Rengøringspligten omfatter klipning af hække, græsplæne og buske samt snerydning og grusning. Forpagteren har brugsret til det i køkkenet værende porcelæn, jfr. Bilag 2. Det påhviler Forpagter for egen regning at supplere, hvis dette porcelæn ødelægges eller bortkommer. Andet løsøre, herunder serveringsbakker, service, glas og bestik anskaffes af Forpagteren for dennes egen regning. Side 2 af 7

3 Ved forpagtningsforholdets ophør uanset af hvilken ophørsgrund påhviler det Forpagter at aflevere det forpagtede i samme stand som ved overtagelsen, det vil sige lokalerne samt inventar og løsøre skal være i samme stand som ved forpagtningsforholdets påbegyndelse uden anden forringelse end den, som tid og forsvarlig brug medfører. Forpagteren og det af Forpagteren ansatte personale er forpligtet til at omgås og behandle det forpagtede, herunder det Bortforpagteren tilhørende driftsinventar og driftsmateriel samt løsøre, på forsvarlig og korrekt vis. Forpagteren antager fornøden medhjælp og er ansvarlig for personalets krav på løn, feriepenge m.v. samt for indeholdelse af og betaling af den personalet pålignede kildeskat og ATP-ordning. Endvidere for betaling af lovpligtig ulykkesog ansvarsforsikring og eventuelt andre forsikringer vedr. personalet. Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved arbejdsgiverskift. Eventuelle forpligtelser, som Forpagter måtte pådrage sig over for tidligere ansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse er Bortforpagter uvedkommende. Udgifter til den absolut nødvendige udvendige vedligeholdelse af bygningerne og disses mur- og nagelfaste installationer afholdes af Bortforpagter. Der er truffet aftale om, at forpagter kan råde over kr ,- til indkøb af maling af gavlen i foråret Maling foretages af forpagter, for egen regning. Evt. graffiti fjernes af Bortforpagter. Bortforpagter forpligter sig til at betale udgifterne til ejendomsforsikring, herunder brand-, vand- og stormskadeforsikring af bygningerne. Hertil kommer, at Bortforpagter tillige har ansvaret for forsikring af inventar tilhørende ejer. Bortforpagter betaler endvidere ejendomsskatterne (ekskl. vandafgifter mv.) 3 DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER Forpagteren oppebærer alle indtægter ved vandrerhjemmet (overnatningsgebyrer, fortjeneste ved mad- og kiosksalg m.m.) og afholder alle udgifter til almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendommens bygninger, el og varme, rengøring, renovation, forsikringer(som ikke påhviler ejeren), vand, abonnement på TVbynet, telefon og eventuelt andre udgifter af lignende art, herunder afgifter og bidrag, der knytter sig til forbruget og driften, jfr. i øvrigt pkt. 5. Endvidere er det forpagteren, som afregner gebyret i 2012 på baggrund af regnskab 2011 til DDV, jf. Samarbejdsaftalen mellem DDV og Assens Kommune. Side 3 af 7

4 Kommunen opsiger samarbejdsaftalen med LDV, med virkning fra , hvilket medfører, at der ikke skal betales gebyr til LDV i FORPAGTNINGSAFGIFT Forpagteren svarer til Bortforpagteren en forpagtningsafgift: Den er aftalt til 4,5 % af vandrerhjemmets totale omsætning (ekskl. moms). Vandrerhjemmets omsætning omfatter overnatning, vandrerkort, kurser, leje af linned, morgenmad, konferencer, private fester, temaaftener etc. samt al catering og udlejning af lejligheden. Listen er ikke udtømmende. A conto indbetalinger foretages på basis af foregående års reviderede driftsregnskab for det pågældende år. Regnskabstal for år 2011 vil ligge til grund for opkrævningen i A conto indbetalingerne foretages således: 25% af den beregnede totale forpagtningsafgift den 1. juni 50% af den beregnede totale forpagtningsafgift den 1. august 25% af den beregnede totale forpagtningsafgift den 1. december Særlige krav ved afholdelse af visse arrangementer. Arrangementer, hvortil der er knyttet overnatning skal prioriteres forud for arrangementer uden tilknyttede overnatninger, dog således at arrangementer uden overnatning aftalt i god tid ikke skal vige for senere indkomne arrangementer med overnatning. Udlejning af lokaler til møde-, kursus-, konference- og festarrangementer, som ikke har en umiddelbar og direkte sammenhæng med driften af vandrerhjemmet skal ske til markedspris. Der skal kunne aflægges særskilt regnskab for alle ovennævnte arrangementer, der ikke har direkte sammenhæng med driften af vandrerhjemmet Adelsgade REGNSKABER OG GENSIDIG ORIENTERING Forpagteren fører et særskilt regnskab over indtægter og udgifter ved vandrerhjemmet. Side 4 af 7

5 Forpagteren er endvidere forpligtet til senest den 1. april 2013 at indsende et af en registreret revisor revideret regnskab til bortforpagter. Forpagter benytter regnskabssystemet Picasso og indsender regnskabet via dette system. På baggrund heraf udarbejdes endelige opgørelse af forpagtningsafgiften for 2012, som skal være afregnet senest den 1. juni 2013 Bortforpagteren er ved en af denne udpeget registreret revisor berettiget til med rimeligt varsel at få adgang til at gennemgå Forpagterens bogførings- og regnskabsmateriale med henblik på at bekræfte, at den i nævnte opgørelse af Forpagtningsafgift er korrekt udregnet. Forpagtningsaftalen omfatter alene året Eventuelle aftaler om lejeaftaler for 2013, skal drøftes med bortforpagter før de indgås. I forbindelse med opsigelse af forpagtningsforholdet efter 2013 oppebærer forpagteren en provision af de på ophørstidspunktet indgåede kontrakter Provisionen dækker bl.a. forpagterens udgifter til markedsføring og andre salgsomkostninger. Provisionen udgør 5% af kontraktsummen for individuelle gæster og 10% for grupper/større arrangementer. Hverken depositum eller afbestillingsgebyr kan medtages De på ophørstidspunktet indgåede kontrakter forpligter forpagter sig til at registrere således, at der over for bortforpagter i overskuelig form kan dokumenteres, hvilken procentsats, der skal afregnes med for den enkelte gæst/gruppe. Registreringen skal minimum være på ankomst- og afrejsedag, gæstens navn, værelsesnummer, indhold i aftalen samt med angivelse af om der er tale om en 5% eller 10% gæst og med hvilket beløb, der skal afregnes. I forbindelse med evt. ophør af forpagtningsforholdet, jfr. pkt. 9 og 10, afregner forpagteren til Bortforpagteren alle forudbetalinger. Repræsentanter fra Bortforpagter har til enhver tid adgang til at besigtige vandrerhjemmet. Bygningsmæssige ændringer må kun foretages efter aftale med Bortforpagter. 6 OPSIGELSE Forpagtningen vedvarer - bortset fra misligholdelse - indtil kontrakten af en af parterne opsiges med mindst 6 måneders varsel til en 1. i en måned Side 5 af 7

6 Kontrakten udløber dog uden særlig opsigelse den 31. december Forinden kan forpagtningsforholdet tages op til eventuel genforhandling med henblik på evt. forlængelse og forhandling om vilkårene generelt. Forhandling indledes 6 måneder før kontraktens ophør og skal være færdigbehandlet senest 3 måneder før kontraktens udløb, såfremt bortforpagter ønsker en forlængelse af aftalen. Ved ophør af nærværende aftale foretages en endelig afleveringsforretning til LDV, for så vidt angår mærker, vandrerhjemskort, dyner, puder, flag, skilte m.v. 7 MISLIGHOLDELSE Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende Forpagtningsaftale, skal den anden part hvis han vil påberåbe sig misligholdelsen være forpligtet til ved anbefalet brev at pålægge den misligholdende part at bringe misligholdelsen til ophør inden en frist på 8 dage regnet fra påkravets modtagelse. Såfremt misligholdelsen er af en sådan karakter, at en fuldstændig efterlevelse af de kontraktlige forpligtelser kræver foranstaltninger gennemført, som rimeligvis vil strække sig ud over fristen for forholdets berigtigelse, anses fristen for suspenderet fra det tidspunkt, hvor den misligholdende part har iværksat foranstaltningerne, forudsat at disses gennemførelse til stadighed fremmes mest muligt. Såfremt den misligholdende part undlader at efterleve et påkrav meddelt i henhold hertil, og der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal den anden part være berettiget til at ophæve nærværende forpagtningsaftale uden yderligere varsel. Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten kan denne opsiges med øjeblikkelig varsel af begge parter. Som væsentlig misligholdelse anser Bortforpagter bl.a. at: Forpagter undlader at betale forpagtningsafgift i overensstemmelse med Forpagtningsaftalens bestemmelser Forpagter standser sine betalinger, kommer under konkurs eller skifteretsbehandling eller der indledes forhandling om tvangsakkord Forpagter mister de til driften af det forpagtede fornødne bevillinger Side 6 af 7

7 Forpagter ofte og gentagne gange gør dig skyldig i misligholdelse i øvrigt af nærværende Forpagtningsaftale, og hvorom Bortforpagter har meddelt påkrav efter 10, som Forpagter har undladt af efterleve Forpagteren skal- indtil aftalen med LDV ophører, pr følge de retningslinier, som DDV fastsætter, herunder drive vandrerhjemmet i overensstemmelse med det gældende vandrerhjemskoncept, DDVs klassifikation og navn og logo Som væsentlig misligholdelse anser Forpagter blandt andet: Bortforpagter standser alle sine betalinger, kommer under konkurs eller skifteretsbehandling eller der indledes forhandling om tvangsakkord, Bortforpagter i øvrigt ofte og gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse i øvrigt af nærværende Forpagtningsaftale, og hvorom Forpagter har meddelt påkrav som Bortforpagter har undladt at efterleve. Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende forpagtningsaftale, skal den anden part være berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. 8 OMKOSTNINGER Hver part betaler honorar til egne rådgivere og udgifter til eventuel stempling af kontrakten deles ligeligt mellem parterne. Dato: 29. november Peter Nielsen Daniel Juul Kultur- og Udviklingschef Marcussens hotel, Assens Bortforpagter Forpagter Side 7 af 7

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 E-mail: jrk@ishoj.dk UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: 201000600 Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere