Bofællesskabsforsikring B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskabsforsikring B1.112012"

Transkript

1 Bofællesskabsforsikring B Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1. SIKRET EFTER DENNE POLICE ER Forsikringstageren og dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn. Det er en betingelse, at ægtefællen eller samleveren er tilmeldt forsikringstagerens adresse hos folkeregistreret. Desuden ugifte børn under 21 år, men kun hvis de bor alene og ikke har egne børn boende hos sig. Andre familiemedlemmer og fastboende medhjælp i husholdningen, der er tilmeldt forsikringstagerens adresse hos folkeregisteret. Anden medhjælp, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 2. HVOR DÆKKES 1. Indboforsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), når de forsikrede genstande befinder sig: 1.1. I og ved den helårsbolig, hvor forsikringstageren er tilmeldt folkeregisteret Midlertidigt udenfor helårsboligen, dog højst op til 6 måneder I kundeboks i pengeinstitut. 2. Indboforsikringen dækker ikke: 2.1. I og ved ubeboede fritidshuse, campingvogne, motorkøretøjer der benyttes til beboelse, telte og lystfartøjer. Ved ubeboet forstås, at overnatning ikke finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i mellemliggende tid. I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regel som på helårsboligen) dog almindeligt privat indbo der er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selvom dette ikke er beboet. Genstande nævnt i 4.stk. 4 b er ikke omfattet af denne bestemmelse Under opmagasinering Rejsegods er dækket udenfor Danmark under ferie- og forretningsrejser i indtil 3 måneder. Der dækkes også under ud og hjemrejsen Ansvar og retshjælp er dækket i Danmark og i indtil 3 måneder under rejse i udlandet, Færøerne og Grønland. 3. FORSIKREDE GENSTANDE 1. Forsikringen omfatter privat indbo herunder hobbyværktøj, haveredskaber (max. 10 hk), barnevogne, cykler m. v tilhørende de sikrede samt indbogenstande, som de sikrede bærer risikoen for. ( se dog 5 Ansvar). Motordrevne køretøjer, luftfartøjer, søfartøjer og surfbrætter samt tilbehør hertil anses ikke som privat indbo. 2. Kanoer, kajakker og robåde uden påhængsmotor (se 4 pkt. 5.7). 3. Knallerter, der ikke er dækket ved anden police, er udelukkende forsikret mod brand, lynnedslag og eksplosion. 4. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som tilhører de sikrede, og som disse personligt benytter i deres erhverv som lønmodtager, er dækket mod brand, lynnedslag og eksplosion med indtil 5 % af forsikringssummen, max kr Penge, pengepræsentativer, ubrugte frimærker, samt enhver form for værdipapirer dækkes med max. 2 % af forsikringssummen. Ved pengepræsentativer og værdipapirer forstås f. eks aktier, obligationer, pantebreve, bank- og sparekassebøger, credit card, veksler, rejsechecks, stempelmærker, feriegiro, bus, tog og klippekort, tilgodesedler og teaterbilletter. Beløb der i forbindelse med tyveri hæves på bank-, sparekassebøger og lignende samt på betalingskort erstattes kun, når pengeinstituttet eller andre kortudstedere ikke har pligt til at bære tabet. 6. Guld, sølv, platin, ægte perler, kultur perler, ædelstene, smykker samt umøntet ædelt metal dækkes med indtil max. 10 % af forsikringssummen. 7. Mønt- og frimærkesamlinger dækkes med i alt 5 % af forsikringssummen, max. Kr Side 1 af 9

2 8. Almindelige husdyr i form af kæledyr, der traditionelt befinder sig i hjemmet og ikke på nogen måde benyttes erhvervsmæssigt er dækket mod brand, lynnedslag, eksplosion og indbrudstyveri med indtil max. 2 % af forsikringssummen. 4. HVILKE SKADESÅRSAGER DÆKKES. 1. Forsikringen erstatter direkte skade og tab, som påføres de forsikrede genstande ved: 1.1. Brand (ildsvåde) hvorved forstås løssluppen, flammedannende ild, der har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har større omfang Lynnedslag hvorved forstås, at lynet har slået direkte ned i de forsikrede genstande eller i den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig Eksplosion, hvorved forstås en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og lysglimt Kortslutning i elektriske køkkenudstyr, herunder vaske og opvaskemaskiner, samt støvsugere, symaskiner, hobbyværktøj, radio- og tv apparater, grammofoner og båndoptagere. Ved kortslutning forstås en ikke tilsigtet kortslutningsstrøm mellem elektriske ledere, hvorved udløses en strøm, der er væsentligt større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker ikke: 1.5. Skade der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning eller smeltning af små huller forårsaget af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme, samt skade på genstande under behandling og opbevaring i maskiner og apparater Skade forårsaget af stikflammer, hvor den kortsluttede genstand ikke selvstændigt bryder i brand Kortslutningsskade på genstande, der er mere end 6 år gamle. Er genstanden mere end 2 år gamle, erstattes med følgende % - sats af nyværdien eller af reparationsprisen: indtil 2 år: 100 % indtil 5 å5: 40 % indtil 3 år: 80 % indtil 6 år: 20 % indtil 4 år: 60 % derefter: 0 % 1.8. Kortslutningsskade erstattes ikke som følge af slid, tæring, mekanisk ødelæggelse, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, når skaden er dækket af garanti, på spoler i synkronmotorer, som anvendes i el-ure, programværker, timere, styre enheder eller lignende når skaden er under kr Nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande herfra, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 3. Tilsodning der opstår pludseligt fra forskriftmæssige indrettet rum opvarmnings anlæg. 4. Indbrudstyveri. Indbrud foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåset bygning eller aflåset værelse, herunder lofts- og kælderrum, samt til hotelboks. Ved forsvarligt aflåst forstås, at samtlige døre og andre indgangsåbninger er låste, og at vinduer og øvrige åbninger er lukket og til haspede. Det er en betingelse, at der kan konstateres voldelig opbrydning. Adgang, der sker ved hjælp af rette eller falske nøgler eller ved dirk, er ikke voldelig opbrydning Selvrisiko ved ethvert indbrudstyveri kr Ved indbrudstyveri fra garager og udhuse, samt fra lofts og kælderrum i etagebyggeri, erstattes med max. 5 % af forsikringssummen. Der ydes ingen erstatning for penge, penge repræsentative og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger, antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højtaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, videobånd, Cd er, radio-, TV og videoapparater med tilbehør, EDB udstyr af enhver art, herunder software, spilcomputere og spil hertil, telefax, bærbare telefoner, pelsværk, skind og skindbeklædning, våben, spiritus og tobaksvarer Er den faste bopæl ubeboet, således at forsikringstageren eller andre ikke dagligt overnatter på bopælen, er penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker og feriemærker, værdipapirer samt guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker, umøntet ædelt metal, samt mønt- og frimærkesamlinger dækket mod indbrudstyveri i indtil max. 2 måneder. Andre private indbogenstande i ubeboet bolig er dækket mod indbrudstyveri i indtil max. 6 måneder. Side 2 af 9

3 4.4. I forbindelse med indbrud og indbrudsforsøg erstattes tillige beskadigelse af bygningsdele, som sikrede i sin egenskab af lejer har vedligeholdelsespligten for og som ikke er omfattet af en bygningsforsikring. Selvrisiko er kr Simpelt tyveri er alle former for tyveri end indbrudstyveri, ran eller røveri Selvrisiko ved ethvert simpelt tyveri kr Simpelt tyveri af særligt indbo (anført i 4 punkt 5 d) erstattes med indtil 10 % af forsikringssummen, max kr Der ydes ingen erstatning for simpelt tyveri af: Penge, pengepræsentativer og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger Ved simpelt tyveri fra garager og udhuse, fra lofts- og kælderrum i etagebyggeri, samt uden for bygningen, erstattes med max. 2 % af forsikringssummen. Der ydes ingen erstatning for: Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musik instrumenter, forstærker, højtaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, videobånd, Cd er, radio, TV og videoapparater med tilbehør, EDB -udstyr af enhver art, herunder software, spilcomputere og spil hertil, telefax, bærbare telefoner, pelsværk, skind og skindbeklædning, våben, spiritus og tobaksvarer Uanset voldelig opbrydning ydes der ingen erstatning ved tyveri fra automobil, campingvogn, telt og lystfartøj for: Penge, pengepræsentativer og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger Ved voldelig opbrydning af aflåset automobil, campingvogn, lystfartøj og telt dækkes af de ovenfor under pkt. 5.4 nævnte genstande med indtil max. 5 % af forsikringssummen. Det er en betingelse, at genstandene har været anbragt i et fra automobilens adskilt kabine og aflåset bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Automobilens handskerum betragtes ikke som bagagerum. Andre private indbogenstande dækkes fra automobil (inkl. førerkabine), campingvogn, lystfartøj og telt, men kun hvis voldelig opbrydning kan konstateres Tilbehør til robåde, kanoer og kajakker, herunder årer, mast, sejl, påhængsmotor og andet udstyr, der benyttes i forbindelse med båden er ikke dækket mod simpelt tyveri Tyveri af udvendig bagage på automobiler dækkes med indtil max. 2 % af forsikringssummen, dog ydes der ingen erstatning for de ovenfor punkt. 5.4 nævnte genstande Der ydes ingen erstatning for: Glemte, tabte og forlagte genstande Tyveri begået af en af de sikrede, af medhjælp i husholdningen, af logerende og dermed ligestillede, af gæster samt af personer, der helt eller delvis har lejet forsikringsstedet/har fået stillet dette til rådighed Simpelt tyveri, når forsikringsstedet er ubeboet Simpelt tyveri, når de sikrede har udvist grov uagtsomhed. 6. Ran. Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst og uden anvendelse af vold og bemærket af forsikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Det er en betingelse, at der øjeblikkelig er gjort anskrig. Røveri foreligger, når de forsikrede genstande eller værdier fratages eller aftvinges ved vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 7. Hærværk. Hærværk på indbo der befinder sig i og ved forsikredes helårsbolig. Ved hærværk forstås skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt af en person uden lovlig adgang til lokaliteterne. Selvrisiko kr De begrænsninger, der gælder for indbrudstyveri, gælder også for hærværksskader. Der ydes ingen erstatning for skader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret perron, af medhjælp i husholdningen, af logerende og dermed ligestillede samt personer, der helt eller delvis har lejet Side 3 af 9

4 forsikringsstedet/har fået stillet dette til rådighed. 8. Færdselsuheld og overfald. Ved færdselsuheld forstås sammenstød, påkørsel eller væltning, hvor trafikmiddel er indblandet. Ski, skøjter, trehjulet barnecykel, løbehjul, legevogn, rulleskøjter, kælk, lystfartøj og lignende betragtes ikke som trafikmiddel. Overfald foreligger, når en gerningsmand vil kunne idømmes straf for vold mod sagesløs. Dækningen omfatter kun privat indbo Selvrisiko ved enhver færdsels- og overfaldsskader er kr Der ydes kun erstatning for færdselsuheld og overfald i det omfang, der ikke kan opnås erstatning fra anden side. 8.3.Ved færdselsskade ydes der ingen erstatning for skade på: Flyttegods, dyr, motoriserede haveredskaber og eget trafikmiddel. 9. Vandskade mv. Pludselig og uforudset udstrømning af vand, olie eller kølervæske fra rør anlæg og dertil knyttede installationer, kummer og badeindretninger, varme og fryseanlæg samt andre beholdere med rumindhold på 20 liter eller derover, herunder akvarier og vandsenge. Der ydes ingen erstatning for: 9.1. Skade som følge af dryp eller udsivning Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg samt akvarier og vandsenge Skade fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrende og nedløbsrør Skade som følge af frostsprængning af installationer i utilstrækkelig opvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning Skade på genstande, der ikke befinder sig i bygning. 10. Voldsomt skybrud eller tøbrud. Voldsomt skybrud eller tøbrud hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger Der ydes ingen erstatning for Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø, eller vandløb Skade på genstande, der befinder sig udenfor bygningen Skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. 11. Storm, skypumpe og sne tryk. Det er en betingelse, at de beskadigede genstande befinder sig i bygning, hvorpå der kan påvises beskadigelse ved storm, skypumpe eller sne tryk. 12. Køle- og dybfrostskader. Forsikringen erstatter skade som følge af en tilfældig, uforudseelig strømafbrydelse, herunder kortslutning. Varer i køle- og fryseanlæg erstattes med indtil max. 2 % af forsikringssummen Selvrisiko ved enhver køle- og dybfrostskade kr Skade på selve køle- og fryseanlægget som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig uforudseelig strømafbrydelse, herunder kortslutning, erstattes med følgende % - sats af nyværdien eller reparationsprisen: indtil 2 år: 100 % indtil 5 å5: 40 % indtil 3 år: 80 % indtil 6 år: 20 % indtil 4 år: 60 % derefter: 0 % Der ydes ingen erstatning for: Skade som omfattes af garanti Skade der skyldes, at en af de sikrede har afbrudt strømmen Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. 13. Rejsegods. Side 4 af 9

5 Som rejsegods dækkes genstande, som er omfattet af indboforsikringen, og som kan medbringes eller sendes som rejsegods. Rejsegods dækkes med indtil 10 % af forsikringssummen, dog max. Kr Dækkede skadesårsager: Som gældende for indboforsikringen med de samme undtagelser og begrænsninger Herudover skade ved forveksling og beskadigelse, selvrisiko kr. 872, Der ydes ingen erstatning for: Skade der skyldes mangelfuld eller uhensigtsmæssig emballage, udflyden af medbragte væsker samt almindelig og forudseelig ramponering af kufferter eller anden emballage Udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst Smykkedele, der falder ud af fatningen Skader opgøres efter samme regler, som i øvrigt er gældende for indboforsikringen Forsikringen dækker kun i det omfang, der ikke er tegnet særskilt rejsegodsforsikring. 14. Cykeltyveri. Forsikringen erstatter tyveri af cykler Selvrisiko ved ethvert cykeltyveri kr Der ydes ingen erstatning hvis: Cyklens stelnummer ikke kan oplyses Cyklen har været henstillet i mere end 1 uge på et offentligt tilgængelig sted Cyklen ikke har været aflåst med en godkendt lås Bevis for låsens anskaffelse og anskaffelsestidspunkt (låsebevis) ikke indsendes i skadetilfælde Kravet om godkendt lås gælder ikke for børne og legecykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder, og som ikke er beregnet til brug for voksne Cykler erstattes med følgende % - sats af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel, dog højst af en genanskaffelsespris på kr indtil 1 år: 100 % indtil 10 år: 39 % indtil 2 år: 90 % indtil 11 år: 35 % indtil 3 år 81 % indtil 12 år: 31 % indtil 4 år: 73 % indtil 13 år: 28 % indtil 5 år: 65 % indtil 14 år: 25 % indtil 6 år: 59 % indtil 15 år: 22 % indtil 7 år: 53 % indtil 16 år: 19 % indtil 8 år: 48 % indtil 17 % 16 % indtil 9 år: 43 % indtil 18 år: 13 % indtil 19 år og derover 10% Dokumenteres at cyklen er købt som brugt, fuldstændigt istandsat, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelses prisen for en tilsvarende brugt cykel. 15. Forsikringen dækker ikke skade på de sikredes ting, som en af de sikrede, uanset sindstilstand, forvolder med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika. 5. ANSVAR 5.1. Hvornår er man ansvarlig. Efter gældende dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man erstatningsansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, er der tale om et hændeligt uheld, og det er man ikke erstatningsansvarlig for. Børn under 4 år pålægges normalt ikke ansvar. Ansvarsforsikringens formål er at betale for de sikrede, hvis de som privatpersoner har pådraget sig et ansvar og bistå dem, hvis der rejses uberettiget erstatningskrav. Sker der en skade, skal det altid overlades til selskabet at tage stilling til, om en af de sikrede har påfraget sig et erstatningsansvar. Anerkender man selv erstatningspligten eller kravet, risikere man selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger, idet sådanne tilsagn ikke er bindende for selskabet Forsikringssummer Personskader erstattes med i henhold til loven Skader på ting og dyr erstattes med indtil 2 millioner kr Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse betales kun, hvis der er afholdt efter Side 5 af 9

6 aftale med selskabet, selvom forsikringssummen herved overskrides. Dette gælder ligeledes ved betaling af renter af erstatningsbeløbet Forsikringen betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen yder erstatning for skade på personer, dyr, ting, som sikrede som privatperson efter gældende ret er blevet juridisk erstatningsansvarlig for, når det forhold, der forpligter til at yde erstatning, finder sted mens forsikringen er i kraft. Under dækningen hører erstatningsansvar for: Privat grund med eller uden hus, som kun er til sikredes private brug Antenner, herunder ansvar overfor husejeren efter lejeloven Motordrevne haveredskaber under 10 hk, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet Sejlads med kano, kajak, og andre både under 3 meters længde uden motor eller hvis motorkraft ikke overstiger 3 hk. Ved sejlads med andre både uden motor, eller med både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk, dækkes ansvar for personskade, men ikke for tingskade. I det omfang sejladsansvar er dækket ved særlig ansvarsforsikring, går en sådan dækning forud for nærværende forsikring Rideheste ved amatørridning Jagt i det omfang ansvaret ikke er eller skulle være dækket ved jagtforsikring Forurening af luft. Jordbund eller vand og derved forvoldt skade på dyr og ting. Det er en betingelse, at skaden er opstået ved enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat gældende regler og love. Særlig dækning: Gæstebudsskader, hvorved forstås skade på ting, der uagtsomt forvoldes under privat samvær. Skade, der forvoldes ved hændeligt uheld erstattes ikke. Man betragtes ikke som gæst, når man udfører egentlig hjælp i husholdningen, f.eks. rengøring, børnepasning m.v. Dækningen for gæstebudsskader er begrænset til kr pr. forsikrings år. Selvrisiko af enhver gæstebudsskade kr Skade på lånte og lejede indbogenstande i indtil en måned fra overtagelsen. Det er en betingelse, at ingen af de sikrede er med ejer af genstandene. Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for bortkomst af lånte og lejede indbogenstande. Dækningen er begrænset til kr pr. forsikrings år. Selvrisiko af enhver skade kr Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade som følge af, at sikrede ved aftale eller anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end ved dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontraktforhold Skade på dyr eller ting, som de sikrede ejer eller har til lån, leje, opbevaring, brug, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden rund bortset fra de ovenfor under nævnte tilfælde Skade forvoldt ved udførelse af arbejde for andre, opfordret vsom uopfordret, med eller uden betaling. Ved arbejde for andre forstås også såkaldte vennetjenester f.eks. ved flyttearbejde, pasning af andres hus og have, rengøring, samt arbejde i klubber og foreninger Skade, der uanset skadevolderen sindstilstand, forvoldes med forsæt, under selvforskyldt beruselse, eller under påvirkning af narkotika. Dog dækkes forsætlig skade forvoldt af børn under 14 år Skade forvoldt af hunde Skade forvoldt ved brug af sø fartøjer, luftfartøjer eller motordrevne køretøjer (se dog under punkt og Skade på de nævnte køre- og fartøjer er heller ikke dækket. 6. RETSHJÆLP Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår i privatlivet uden forbindelse med den sikredes erhvervsudøvelse, og som kan indbringes for domstole eller afgørelse ved voldgift. Der dækkes op til kr. pr. forsikringsbegivenhed med en selvrisiko på 10% minimum kr Får sikrede brug for forsikringen, må henvendelse ske til en advokat, der, såfremt denne påtager sig sagen, skal indgive anmeldelse til selskabet. Nærmere oplysning om retshjælpsforsikringen og betingelserne herfor ka, fås ved at ringe eller skrive til selskabets hovedkontor. 7. FORHOLD I SKADETILFÆLDE Side 6 af 9

7 7.1. Afværgelse af skade. I skadetilfælde er forsikringstageren pligtig så vidt muligt at afværge eller begrænse skade, ligesom selskabet er berettiget til at foretage lignende foranstaltninger Anmeldelse. Sker der en skade, skal selskabet hurtigst muligt underrettes. Dette sker ved, at der indsendes en skadesanmeldelse, som kan fås ved henvendelse til selskabets hovedkontor eller lokale medarbejdere Politianmeldelse. Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet. Sker skaden i udlandet, skal der til selskabet sammen med skadesanmeldelsen indsendes en skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte det stedlige politi, skal der udarbejdes en bekræftelse fra anden stedlig repræsentation, som rejseleder eller hotel Anden anmeldelse. Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentlig lokale, hotel, skole, institution o.l. er det en betingelse, at tyveriet er konstateret inden stedet forlades og anmeldes det pågældende sted Dokumentation ved tyveri. Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveriet foreligger, samt kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de stjålne eller beskadigede genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen. Sikrede skal så vidt muligt inden 14 dage levere selskabet fortegnelse og dokumentation over de stjålne eller beskadigede genstande, samt hvis selskabet forlanger det, fortegnelse over ikke skaderamte genstande Udbetaling ved tyveriskade. For tyveriskade kan erstatning tidligst fordres betalt 1 måned efter skadens anmeldelse Udbedring. Udbedring eller destruktion af beskadigede ting må kun finde sted efter forudgående aftale med selskabet. Er det nødvendigt for at afværge alvorlig følger, må foreløbig udbedring dog finde sted, men evt. udskiftede dele skal opbevares, indtil skadessagen afsluttes. 8. FORSIKRING I ANDET SELSKAB Har en andens sikret person end forsikringstageren dækket sin interesse i andet selskab, dækker nærværende forsikring ikke den pågældende. Er der tegnet forsikring i andet selskab mod samme risiko (dobbeltforsikring), dækker forsikringen sideordnet og med samme forbehold som den anden forsikring. Hvor der i betingelserne er angivet et maksimumbeløb, nedsættes erstatningen således, at der tilsammen højst ydes erstatning med højeste af de anførte beløb. 9. KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADDER M.V. Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skader, som følge af: 9.1. Krig, krigslignende forhold, oprør, eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de sikrede opholder sig i et land uden for Danmark, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for dækningen, at De sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer De sikrede ikke selv deltager i handlingerne Skaden ikke skyldes brug af atomvåben Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission) kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. 10. ERSTATNINGENS OPGØRELSE Udgangspunktet er, at den sikrede så vidt muligt skal stilles i samme økonomiske situation som umiddelbart før skaden. Er beskadigede eller stjålne ting unikke eller specielfremstillet, har selskabet ikke pligt til at yde større erstatning end, hvad nærmest identiske ting koster Ting, der er indkøbt som nye og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting For ting, der er mere end 1 år gamle foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelsen som følge af alder, brug, slid, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette fradrag foretages uden hensyn Side 7 af 9

8 til det beskadigede eller stjålne nytteværdi Selskabet kan erstatte tab ved at: Sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, hvorved forstås, at tingene repareres, så de ydelsesmæssigt og udseendemæssigt i al væsentlighed er som før skaden Godtgøre værdiforringelsen genlevere tilsvarende genstande, evt. brugte, som de skadesramte Udligne det lidte tab kontant. Selskabet er dog ikke forpligtet til at betale et større beløb, end de tilsvarende genstande kunne være indkøbt for hos de leverandører, selskabet anviser Opgøres skaden som totalskade, tilfalder de erstattede genstande selskabet Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter o.l. erstattes kun med udgifterne til anvendt råmateriale. 11. UNDERFORSIKRING Det påhviler de sikrede at drage omsorg for, at forsikringssummen altid er tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige de forsikrede genstande. Hvis værdien af samtlige de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen på skadestidspunktet, foreligger der underforsikring, og erstatningen nedsættes forholdsmæssigt. 12. REDNING, BEVARING, OPRYDNING OG FLYTNING I forbindelse med en af forsikringen dækket skade erstattes rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Endvidere dækkes nødvendige udgifter til ud- og indflytning, opmagasinering samt andre rimelige merudgifter i højst 1 år, hvis helårsboligen må fraflyttes, medens skaden udbedres. 13. FLYTNING OG RISIKOÆNDRING Selskabet skal straks underrettes hvis Forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig Risikoforholdende ændres, f.eks. fra hårdt tag til stråtag Indboet opmagasineres. Undlades af at give selskabet ovennævnte oplysninger kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Disse forhold kan endvidere få betydning for ændring af præmien i op - eller nedadgående retning. 14. PRÆMIEN BETALING Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie til de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift, afgift til stormflodsrådet samt andre udgifter til staten. Forsikringstageren betaler alle udgifter forbundet med præmiens opkrævning. Af enhver præmieopkrævning vil fremgå en sidste betalingsdag. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves et gebyr for sen indbetaling og der vil tidligst 14 dage efter sidste betalingsdag blive fremsendt rykkerskrivelse. Betales præmien ikke indenfor 14 dage fra modtagelsen af rykkerskrivelsen, bortfalder selskabets erstatningspligt. 15. INDEKSREGULERING Præmien og forsikringssum samt selvrisikobeløb reguleres i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik offentliggjort løntal, hvorved forstås den gennemsnitlige timefortjeneste i industri og håndværk. Forsikringssummen og selvrisikobeløbende reguleres pr. 1. januar, præmien reguleres ved førstkommende forfaldsdato i kalenderåret (indeks 1999) Den til enhver tid gældende forsikringssum og præmie fremgår af giroindbetalingskortet, ved hvilket præmien opkræves. De dækninger, der specielt er nævnt i forsikringsbetingelserne indeksreguleres ikke. 16. FORNYELSE, OPSIGELSE OG ÆNDRING AF FORSIKRINGEN Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og forsætter for en ny 1-årig periode, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel før forsikringens hovedforfaldsdato, som fremgår af policen. Fra den dag selskabet har modtaget en skadesanmeldelse og indtil 14 dage efter at selskabet har færdigbehandlet skaden, kan både forsikringstageren og selskabet opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. Side 8 af 9

9 Ved ændring forstås f.eks. undladelse af visse dækninger, indførelsen af højere selvrisiko, krav om sikkerhedsforanstaltninger m.v. For indbo i bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt når indboet befinder sig i forladte bygninger, kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. 17. LOVGIVNINGEN Foruden police og forsikringsbetingelser gælder Forsikringsaftaleloven, Erstatningsansvarslov og Lov om Forsikringsvirksomhed. 18. ANKENÆVN Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Mellem kl Klageskema og girokort til brug for gebyrbetaling kan rekvireres hos selskabet hovedkontor eller Ankenævnet for Forsikring. 19. FORTRYDELSESRET Forsikringsaftalen kan fortrydes iht. Forsikringsaftaleloven Fortrydelsesfristen Fristen for fortrydelse er 14 dage fra det tidspunkt forsikringstager har modtaget denne meddelelse om fortrydelsesretten enten på mail eller på papir. Det vil sige, hvis rettet til fortrydelse er modtaget mandag den 1. er sidste frist for fortrydelse mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Forsikringstager skal - skriftlig eller pr. mail underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for at fortrydelsen er afsendt inden fristens udløb, kan man sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til H-G-F-Forsikring, Rolighedsvej 14 B, 3460 Birkerød eller 20. AFDÆKNING AF FORSIKRING 20.1 Risikoen afdækkes 100% af Alpha Insurance A/S reg.nr Side 9 af 9

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere