Bofællesskabsforsikring B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskabsforsikring B1.112012"

Transkript

1 Bofællesskabsforsikring B Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1. SIKRET EFTER DENNE POLICE ER Forsikringstageren og dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn. Det er en betingelse, at ægtefællen eller samleveren er tilmeldt forsikringstagerens adresse hos folkeregistreret. Desuden ugifte børn under 21 år, men kun hvis de bor alene og ikke har egne børn boende hos sig. Andre familiemedlemmer og fastboende medhjælp i husholdningen, der er tilmeldt forsikringstagerens adresse hos folkeregisteret. Anden medhjælp, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 2. HVOR DÆKKES 1. Indboforsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), når de forsikrede genstande befinder sig: 1.1. I og ved den helårsbolig, hvor forsikringstageren er tilmeldt folkeregisteret Midlertidigt udenfor helårsboligen, dog højst op til 6 måneder I kundeboks i pengeinstitut. 2. Indboforsikringen dækker ikke: 2.1. I og ved ubeboede fritidshuse, campingvogne, motorkøretøjer der benyttes til beboelse, telte og lystfartøjer. Ved ubeboet forstås, at overnatning ikke finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i mellemliggende tid. I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regel som på helårsboligen) dog almindeligt privat indbo der er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selvom dette ikke er beboet. Genstande nævnt i 4.stk. 4 b er ikke omfattet af denne bestemmelse Under opmagasinering Rejsegods er dækket udenfor Danmark under ferie- og forretningsrejser i indtil 3 måneder. Der dækkes også under ud og hjemrejsen Ansvar og retshjælp er dækket i Danmark og i indtil 3 måneder under rejse i udlandet, Færøerne og Grønland. 3. FORSIKREDE GENSTANDE 1. Forsikringen omfatter privat indbo herunder hobbyværktøj, haveredskaber (max. 10 hk), barnevogne, cykler m. v tilhørende de sikrede samt indbogenstande, som de sikrede bærer risikoen for. ( se dog 5 Ansvar). Motordrevne køretøjer, luftfartøjer, søfartøjer og surfbrætter samt tilbehør hertil anses ikke som privat indbo. 2. Kanoer, kajakker og robåde uden påhængsmotor (se 4 pkt. 5.7). 3. Knallerter, der ikke er dækket ved anden police, er udelukkende forsikret mod brand, lynnedslag og eksplosion. 4. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som tilhører de sikrede, og som disse personligt benytter i deres erhverv som lønmodtager, er dækket mod brand, lynnedslag og eksplosion med indtil 5 % af forsikringssummen, max kr Penge, pengepræsentativer, ubrugte frimærker, samt enhver form for værdipapirer dækkes med max. 2 % af forsikringssummen. Ved pengepræsentativer og værdipapirer forstås f. eks aktier, obligationer, pantebreve, bank- og sparekassebøger, credit card, veksler, rejsechecks, stempelmærker, feriegiro, bus, tog og klippekort, tilgodesedler og teaterbilletter. Beløb der i forbindelse med tyveri hæves på bank-, sparekassebøger og lignende samt på betalingskort erstattes kun, når pengeinstituttet eller andre kortudstedere ikke har pligt til at bære tabet. 6. Guld, sølv, platin, ægte perler, kultur perler, ædelstene, smykker samt umøntet ædelt metal dækkes med indtil max. 10 % af forsikringssummen. 7. Mønt- og frimærkesamlinger dækkes med i alt 5 % af forsikringssummen, max. Kr Side 1 af 9

2 8. Almindelige husdyr i form af kæledyr, der traditionelt befinder sig i hjemmet og ikke på nogen måde benyttes erhvervsmæssigt er dækket mod brand, lynnedslag, eksplosion og indbrudstyveri med indtil max. 2 % af forsikringssummen. 4. HVILKE SKADESÅRSAGER DÆKKES. 1. Forsikringen erstatter direkte skade og tab, som påføres de forsikrede genstande ved: 1.1. Brand (ildsvåde) hvorved forstås løssluppen, flammedannende ild, der har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har større omfang Lynnedslag hvorved forstås, at lynet har slået direkte ned i de forsikrede genstande eller i den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig Eksplosion, hvorved forstås en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og lysglimt Kortslutning i elektriske køkkenudstyr, herunder vaske og opvaskemaskiner, samt støvsugere, symaskiner, hobbyværktøj, radio- og tv apparater, grammofoner og båndoptagere. Ved kortslutning forstås en ikke tilsigtet kortslutningsstrøm mellem elektriske ledere, hvorved udløses en strøm, der er væsentligt større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker ikke: 1.5. Skade der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning eller smeltning af små huller forårsaget af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme, samt skade på genstande under behandling og opbevaring i maskiner og apparater Skade forårsaget af stikflammer, hvor den kortsluttede genstand ikke selvstændigt bryder i brand Kortslutningsskade på genstande, der er mere end 6 år gamle. Er genstanden mere end 2 år gamle, erstattes med følgende % - sats af nyværdien eller af reparationsprisen: indtil 2 år: 100 % indtil 5 å5: 40 % indtil 3 år: 80 % indtil 6 år: 20 % indtil 4 år: 60 % derefter: 0 % 1.8. Kortslutningsskade erstattes ikke som følge af slid, tæring, mekanisk ødelæggelse, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, når skaden er dækket af garanti, på spoler i synkronmotorer, som anvendes i el-ure, programværker, timere, styre enheder eller lignende når skaden er under kr Nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande herfra, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 3. Tilsodning der opstår pludseligt fra forskriftmæssige indrettet rum opvarmnings anlæg. 4. Indbrudstyveri. Indbrud foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåset bygning eller aflåset værelse, herunder lofts- og kælderrum, samt til hotelboks. Ved forsvarligt aflåst forstås, at samtlige døre og andre indgangsåbninger er låste, og at vinduer og øvrige åbninger er lukket og til haspede. Det er en betingelse, at der kan konstateres voldelig opbrydning. Adgang, der sker ved hjælp af rette eller falske nøgler eller ved dirk, er ikke voldelig opbrydning Selvrisiko ved ethvert indbrudstyveri kr Ved indbrudstyveri fra garager og udhuse, samt fra lofts og kælderrum i etagebyggeri, erstattes med max. 5 % af forsikringssummen. Der ydes ingen erstatning for penge, penge repræsentative og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger, antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højtaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, videobånd, Cd er, radio-, TV og videoapparater med tilbehør, EDB udstyr af enhver art, herunder software, spilcomputere og spil hertil, telefax, bærbare telefoner, pelsværk, skind og skindbeklædning, våben, spiritus og tobaksvarer Er den faste bopæl ubeboet, således at forsikringstageren eller andre ikke dagligt overnatter på bopælen, er penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker og feriemærker, værdipapirer samt guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker, umøntet ædelt metal, samt mønt- og frimærkesamlinger dækket mod indbrudstyveri i indtil max. 2 måneder. Andre private indbogenstande i ubeboet bolig er dækket mod indbrudstyveri i indtil max. 6 måneder. Side 2 af 9

3 4.4. I forbindelse med indbrud og indbrudsforsøg erstattes tillige beskadigelse af bygningsdele, som sikrede i sin egenskab af lejer har vedligeholdelsespligten for og som ikke er omfattet af en bygningsforsikring. Selvrisiko er kr Simpelt tyveri er alle former for tyveri end indbrudstyveri, ran eller røveri Selvrisiko ved ethvert simpelt tyveri kr Simpelt tyveri af særligt indbo (anført i 4 punkt 5 d) erstattes med indtil 10 % af forsikringssummen, max kr Der ydes ingen erstatning for simpelt tyveri af: Penge, pengepræsentativer og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger Ved simpelt tyveri fra garager og udhuse, fra lofts- og kælderrum i etagebyggeri, samt uden for bygningen, erstattes med max. 2 % af forsikringssummen. Der ydes ingen erstatning for: Antikviteter, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musik instrumenter, forstærker, højtaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, videobånd, Cd er, radio, TV og videoapparater med tilbehør, EDB -udstyr af enhver art, herunder software, spilcomputere og spil hertil, telefax, bærbare telefoner, pelsværk, skind og skindbeklædning, våben, spiritus og tobaksvarer Uanset voldelig opbrydning ydes der ingen erstatning ved tyveri fra automobil, campingvogn, telt og lystfartøj for: Penge, pengepræsentativer og værdipapirer, guld, sølv, platin, ægte perler, kulturperler, ædelstene, smykker og umøntet ædelt metal, mønt- og frimærkesamlinger Ved voldelig opbrydning af aflåset automobil, campingvogn, lystfartøj og telt dækkes af de ovenfor under pkt. 5.4 nævnte genstande med indtil max. 5 % af forsikringssummen. Det er en betingelse, at genstandene har været anbragt i et fra automobilens adskilt kabine og aflåset bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Automobilens handskerum betragtes ikke som bagagerum. Andre private indbogenstande dækkes fra automobil (inkl. førerkabine), campingvogn, lystfartøj og telt, men kun hvis voldelig opbrydning kan konstateres Tilbehør til robåde, kanoer og kajakker, herunder årer, mast, sejl, påhængsmotor og andet udstyr, der benyttes i forbindelse med båden er ikke dækket mod simpelt tyveri Tyveri af udvendig bagage på automobiler dækkes med indtil max. 2 % af forsikringssummen, dog ydes der ingen erstatning for de ovenfor punkt. 5.4 nævnte genstande Der ydes ingen erstatning for: Glemte, tabte og forlagte genstande Tyveri begået af en af de sikrede, af medhjælp i husholdningen, af logerende og dermed ligestillede, af gæster samt af personer, der helt eller delvis har lejet forsikringsstedet/har fået stillet dette til rådighed Simpelt tyveri, når forsikringsstedet er ubeboet Simpelt tyveri, når de sikrede har udvist grov uagtsomhed. 6. Ran. Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst og uden anvendelse af vold og bemærket af forsikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Det er en betingelse, at der øjeblikkelig er gjort anskrig. Røveri foreligger, når de forsikrede genstande eller værdier fratages eller aftvinges ved vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 7. Hærværk. Hærværk på indbo der befinder sig i og ved forsikredes helårsbolig. Ved hærværk forstås skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt af en person uden lovlig adgang til lokaliteterne. Selvrisiko kr De begrænsninger, der gælder for indbrudstyveri, gælder også for hærværksskader. Der ydes ingen erstatning for skader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret perron, af medhjælp i husholdningen, af logerende og dermed ligestillede samt personer, der helt eller delvis har lejet Side 3 af 9

4 forsikringsstedet/har fået stillet dette til rådighed. 8. Færdselsuheld og overfald. Ved færdselsuheld forstås sammenstød, påkørsel eller væltning, hvor trafikmiddel er indblandet. Ski, skøjter, trehjulet barnecykel, løbehjul, legevogn, rulleskøjter, kælk, lystfartøj og lignende betragtes ikke som trafikmiddel. Overfald foreligger, når en gerningsmand vil kunne idømmes straf for vold mod sagesløs. Dækningen omfatter kun privat indbo Selvrisiko ved enhver færdsels- og overfaldsskader er kr Der ydes kun erstatning for færdselsuheld og overfald i det omfang, der ikke kan opnås erstatning fra anden side. 8.3.Ved færdselsskade ydes der ingen erstatning for skade på: Flyttegods, dyr, motoriserede haveredskaber og eget trafikmiddel. 9. Vandskade mv. Pludselig og uforudset udstrømning af vand, olie eller kølervæske fra rør anlæg og dertil knyttede installationer, kummer og badeindretninger, varme og fryseanlæg samt andre beholdere med rumindhold på 20 liter eller derover, herunder akvarier og vandsenge. Der ydes ingen erstatning for: 9.1. Skade som følge af dryp eller udsivning Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg samt akvarier og vandsenge Skade fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrende og nedløbsrør Skade som følge af frostsprængning af installationer i utilstrækkelig opvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning Skade på genstande, der ikke befinder sig i bygning. 10. Voldsomt skybrud eller tøbrud. Voldsomt skybrud eller tøbrud hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger Der ydes ingen erstatning for Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø, eller vandløb Skade på genstande, der befinder sig udenfor bygningen Skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. 11. Storm, skypumpe og sne tryk. Det er en betingelse, at de beskadigede genstande befinder sig i bygning, hvorpå der kan påvises beskadigelse ved storm, skypumpe eller sne tryk. 12. Køle- og dybfrostskader. Forsikringen erstatter skade som følge af en tilfældig, uforudseelig strømafbrydelse, herunder kortslutning. Varer i køle- og fryseanlæg erstattes med indtil max. 2 % af forsikringssummen Selvrisiko ved enhver køle- og dybfrostskade kr Skade på selve køle- og fryseanlægget som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig uforudseelig strømafbrydelse, herunder kortslutning, erstattes med følgende % - sats af nyværdien eller reparationsprisen: indtil 2 år: 100 % indtil 5 å5: 40 % indtil 3 år: 80 % indtil 6 år: 20 % indtil 4 år: 60 % derefter: 0 % Der ydes ingen erstatning for: Skade som omfattes af garanti Skade der skyldes, at en af de sikrede har afbrudt strømmen Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. 13. Rejsegods. Side 4 af 9

5 Som rejsegods dækkes genstande, som er omfattet af indboforsikringen, og som kan medbringes eller sendes som rejsegods. Rejsegods dækkes med indtil 10 % af forsikringssummen, dog max. Kr Dækkede skadesårsager: Som gældende for indboforsikringen med de samme undtagelser og begrænsninger Herudover skade ved forveksling og beskadigelse, selvrisiko kr. 872, Der ydes ingen erstatning for: Skade der skyldes mangelfuld eller uhensigtsmæssig emballage, udflyden af medbragte væsker samt almindelig og forudseelig ramponering af kufferter eller anden emballage Udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst Smykkedele, der falder ud af fatningen Skader opgøres efter samme regler, som i øvrigt er gældende for indboforsikringen Forsikringen dækker kun i det omfang, der ikke er tegnet særskilt rejsegodsforsikring. 14. Cykeltyveri. Forsikringen erstatter tyveri af cykler Selvrisiko ved ethvert cykeltyveri kr Der ydes ingen erstatning hvis: Cyklens stelnummer ikke kan oplyses Cyklen har været henstillet i mere end 1 uge på et offentligt tilgængelig sted Cyklen ikke har været aflåst med en godkendt lås Bevis for låsens anskaffelse og anskaffelsestidspunkt (låsebevis) ikke indsendes i skadetilfælde Kravet om godkendt lås gælder ikke for børne og legecykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder, og som ikke er beregnet til brug for voksne Cykler erstattes med følgende % - sats af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel, dog højst af en genanskaffelsespris på kr indtil 1 år: 100 % indtil 10 år: 39 % indtil 2 år: 90 % indtil 11 år: 35 % indtil 3 år 81 % indtil 12 år: 31 % indtil 4 år: 73 % indtil 13 år: 28 % indtil 5 år: 65 % indtil 14 år: 25 % indtil 6 år: 59 % indtil 15 år: 22 % indtil 7 år: 53 % indtil 16 år: 19 % indtil 8 år: 48 % indtil 17 % 16 % indtil 9 år: 43 % indtil 18 år: 13 % indtil 19 år og derover 10% Dokumenteres at cyklen er købt som brugt, fuldstændigt istandsat, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelses prisen for en tilsvarende brugt cykel. 15. Forsikringen dækker ikke skade på de sikredes ting, som en af de sikrede, uanset sindstilstand, forvolder med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika. 5. ANSVAR 5.1. Hvornår er man ansvarlig. Efter gældende dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man erstatningsansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, er der tale om et hændeligt uheld, og det er man ikke erstatningsansvarlig for. Børn under 4 år pålægges normalt ikke ansvar. Ansvarsforsikringens formål er at betale for de sikrede, hvis de som privatpersoner har pådraget sig et ansvar og bistå dem, hvis der rejses uberettiget erstatningskrav. Sker der en skade, skal det altid overlades til selskabet at tage stilling til, om en af de sikrede har påfraget sig et erstatningsansvar. Anerkender man selv erstatningspligten eller kravet, risikere man selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger, idet sådanne tilsagn ikke er bindende for selskabet Forsikringssummer Personskader erstattes med i henhold til loven Skader på ting og dyr erstattes med indtil 2 millioner kr Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse betales kun, hvis der er afholdt efter Side 5 af 9

6 aftale med selskabet, selvom forsikringssummen herved overskrides. Dette gælder ligeledes ved betaling af renter af erstatningsbeløbet Forsikringen betaler også de omkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af en af de sikrede Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen yder erstatning for skade på personer, dyr, ting, som sikrede som privatperson efter gældende ret er blevet juridisk erstatningsansvarlig for, når det forhold, der forpligter til at yde erstatning, finder sted mens forsikringen er i kraft. Under dækningen hører erstatningsansvar for: Privat grund med eller uden hus, som kun er til sikredes private brug Antenner, herunder ansvar overfor husejeren efter lejeloven Motordrevne haveredskaber under 10 hk, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet Sejlads med kano, kajak, og andre både under 3 meters længde uden motor eller hvis motorkraft ikke overstiger 3 hk. Ved sejlads med andre både uden motor, eller med både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk, dækkes ansvar for personskade, men ikke for tingskade. I det omfang sejladsansvar er dækket ved særlig ansvarsforsikring, går en sådan dækning forud for nærværende forsikring Rideheste ved amatørridning Jagt i det omfang ansvaret ikke er eller skulle være dækket ved jagtforsikring Forurening af luft. Jordbund eller vand og derved forvoldt skade på dyr og ting. Det er en betingelse, at skaden er opstået ved enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat gældende regler og love. Særlig dækning: Gæstebudsskader, hvorved forstås skade på ting, der uagtsomt forvoldes under privat samvær. Skade, der forvoldes ved hændeligt uheld erstattes ikke. Man betragtes ikke som gæst, når man udfører egentlig hjælp i husholdningen, f.eks. rengøring, børnepasning m.v. Dækningen for gæstebudsskader er begrænset til kr pr. forsikrings år. Selvrisiko af enhver gæstebudsskade kr Skade på lånte og lejede indbogenstande i indtil en måned fra overtagelsen. Det er en betingelse, at ingen af de sikrede er med ejer af genstandene. Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for bortkomst af lånte og lejede indbogenstande. Dækningen er begrænset til kr pr. forsikrings år. Selvrisiko af enhver skade kr Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade som følge af, at sikrede ved aftale eller anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end ved dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontraktforhold Skade på dyr eller ting, som de sikrede ejer eller har til lån, leje, opbevaring, brug, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden rund bortset fra de ovenfor under nævnte tilfælde Skade forvoldt ved udførelse af arbejde for andre, opfordret vsom uopfordret, med eller uden betaling. Ved arbejde for andre forstås også såkaldte vennetjenester f.eks. ved flyttearbejde, pasning af andres hus og have, rengøring, samt arbejde i klubber og foreninger Skade, der uanset skadevolderen sindstilstand, forvoldes med forsæt, under selvforskyldt beruselse, eller under påvirkning af narkotika. Dog dækkes forsætlig skade forvoldt af børn under 14 år Skade forvoldt af hunde Skade forvoldt ved brug af sø fartøjer, luftfartøjer eller motordrevne køretøjer (se dog under punkt og Skade på de nævnte køre- og fartøjer er heller ikke dækket. 6. RETSHJÆLP Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund til løsning af visse uoverensstemmelser, der opstår i privatlivet uden forbindelse med den sikredes erhvervsudøvelse, og som kan indbringes for domstole eller afgørelse ved voldgift. Der dækkes op til kr. pr. forsikringsbegivenhed med en selvrisiko på 10% minimum kr Får sikrede brug for forsikringen, må henvendelse ske til en advokat, der, såfremt denne påtager sig sagen, skal indgive anmeldelse til selskabet. Nærmere oplysning om retshjælpsforsikringen og betingelserne herfor ka, fås ved at ringe eller skrive til selskabets hovedkontor. 7. FORHOLD I SKADETILFÆLDE Side 6 af 9

7 7.1. Afværgelse af skade. I skadetilfælde er forsikringstageren pligtig så vidt muligt at afværge eller begrænse skade, ligesom selskabet er berettiget til at foretage lignende foranstaltninger Anmeldelse. Sker der en skade, skal selskabet hurtigst muligt underrettes. Dette sker ved, at der indsendes en skadesanmeldelse, som kan fås ved henvendelse til selskabets hovedkontor eller lokale medarbejdere Politianmeldelse. Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet. Sker skaden i udlandet, skal der til selskabet sammen med skadesanmeldelsen indsendes en skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte det stedlige politi, skal der udarbejdes en bekræftelse fra anden stedlig repræsentation, som rejseleder eller hotel Anden anmeldelse. Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentlig lokale, hotel, skole, institution o.l. er det en betingelse, at tyveriet er konstateret inden stedet forlades og anmeldes det pågældende sted Dokumentation ved tyveri. Ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, at tyveriet foreligger, samt kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de stjålne eller beskadigede genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen. Sikrede skal så vidt muligt inden 14 dage levere selskabet fortegnelse og dokumentation over de stjålne eller beskadigede genstande, samt hvis selskabet forlanger det, fortegnelse over ikke skaderamte genstande Udbetaling ved tyveriskade. For tyveriskade kan erstatning tidligst fordres betalt 1 måned efter skadens anmeldelse Udbedring. Udbedring eller destruktion af beskadigede ting må kun finde sted efter forudgående aftale med selskabet. Er det nødvendigt for at afværge alvorlig følger, må foreløbig udbedring dog finde sted, men evt. udskiftede dele skal opbevares, indtil skadessagen afsluttes. 8. FORSIKRING I ANDET SELSKAB Har en andens sikret person end forsikringstageren dækket sin interesse i andet selskab, dækker nærværende forsikring ikke den pågældende. Er der tegnet forsikring i andet selskab mod samme risiko (dobbeltforsikring), dækker forsikringen sideordnet og med samme forbehold som den anden forsikring. Hvor der i betingelserne er angivet et maksimumbeløb, nedsættes erstatningen således, at der tilsammen højst ydes erstatning med højeste af de anførte beløb. 9. KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADDER M.V. Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skader, som følge af: 9.1. Krig, krigslignende forhold, oprør, eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de sikrede opholder sig i et land uden for Danmark, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for dækningen, at De sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer De sikrede ikke selv deltager i handlingerne Skaden ikke skyldes brug af atomvåben Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission) kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. 10. ERSTATNINGENS OPGØRELSE Udgangspunktet er, at den sikrede så vidt muligt skal stilles i samme økonomiske situation som umiddelbart før skaden. Er beskadigede eller stjålne ting unikke eller specielfremstillet, har selskabet ikke pligt til at yde større erstatning end, hvad nærmest identiske ting koster Ting, der er indkøbt som nye og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting For ting, der er mere end 1 år gamle foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelsen som følge af alder, brug, slid, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette fradrag foretages uden hensyn Side 7 af 9

8 til det beskadigede eller stjålne nytteværdi Selskabet kan erstatte tab ved at: Sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, hvorved forstås, at tingene repareres, så de ydelsesmæssigt og udseendemæssigt i al væsentlighed er som før skaden Godtgøre værdiforringelsen genlevere tilsvarende genstande, evt. brugte, som de skadesramte Udligne det lidte tab kontant. Selskabet er dog ikke forpligtet til at betale et større beløb, end de tilsvarende genstande kunne være indkøbt for hos de leverandører, selskabet anviser Opgøres skaden som totalskade, tilfalder de erstattede genstande selskabet Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter o.l. erstattes kun med udgifterne til anvendt råmateriale. 11. UNDERFORSIKRING Det påhviler de sikrede at drage omsorg for, at forsikringssummen altid er tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige de forsikrede genstande. Hvis værdien af samtlige de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen på skadestidspunktet, foreligger der underforsikring, og erstatningen nedsættes forholdsmæssigt. 12. REDNING, BEVARING, OPRYDNING OG FLYTNING I forbindelse med en af forsikringen dækket skade erstattes rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Endvidere dækkes nødvendige udgifter til ud- og indflytning, opmagasinering samt andre rimelige merudgifter i højst 1 år, hvis helårsboligen må fraflyttes, medens skaden udbedres. 13. FLYTNING OG RISIKOÆNDRING Selskabet skal straks underrettes hvis Forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig Risikoforholdende ændres, f.eks. fra hårdt tag til stråtag Indboet opmagasineres. Undlades af at give selskabet ovennævnte oplysninger kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Disse forhold kan endvidere få betydning for ændring af præmien i op - eller nedadgående retning. 14. PRÆMIEN BETALING Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie til de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift, afgift til stormflodsrådet samt andre udgifter til staten. Forsikringstageren betaler alle udgifter forbundet med præmiens opkrævning. Af enhver præmieopkrævning vil fremgå en sidste betalingsdag. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves et gebyr for sen indbetaling og der vil tidligst 14 dage efter sidste betalingsdag blive fremsendt rykkerskrivelse. Betales præmien ikke indenfor 14 dage fra modtagelsen af rykkerskrivelsen, bortfalder selskabets erstatningspligt. 15. INDEKSREGULERING Præmien og forsikringssum samt selvrisikobeløb reguleres i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik offentliggjort løntal, hvorved forstås den gennemsnitlige timefortjeneste i industri og håndværk. Forsikringssummen og selvrisikobeløbende reguleres pr. 1. januar, præmien reguleres ved førstkommende forfaldsdato i kalenderåret (indeks 1999) Den til enhver tid gældende forsikringssum og præmie fremgår af giroindbetalingskortet, ved hvilket præmien opkræves. De dækninger, der specielt er nævnt i forsikringsbetingelserne indeksreguleres ikke. 16. FORNYELSE, OPSIGELSE OG ÆNDRING AF FORSIKRINGEN Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og forsætter for en ny 1-årig periode, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel før forsikringens hovedforfaldsdato, som fremgår af policen. Fra den dag selskabet har modtaget en skadesanmeldelse og indtil 14 dage efter at selskabet har færdigbehandlet skaden, kan både forsikringstageren og selskabet opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. Side 8 af 9

9 Ved ændring forstås f.eks. undladelse af visse dækninger, indførelsen af højere selvrisiko, krav om sikkerhedsforanstaltninger m.v. For indbo i bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt når indboet befinder sig i forladte bygninger, kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. 17. LOVGIVNINGEN Foruden police og forsikringsbetingelser gælder Forsikringsaftaleloven, Erstatningsansvarslov og Lov om Forsikringsvirksomhed. 18. ANKENÆVN Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Mellem kl Klageskema og girokort til brug for gebyrbetaling kan rekvireres hos selskabet hovedkontor eller Ankenævnet for Forsikring. 19. FORTRYDELSESRET Forsikringsaftalen kan fortrydes iht. Forsikringsaftaleloven Fortrydelsesfristen Fristen for fortrydelse er 14 dage fra det tidspunkt forsikringstager har modtaget denne meddelelse om fortrydelsesretten enten på mail eller på papir. Det vil sige, hvis rettet til fortrydelse er modtaget mandag den 1. er sidste frist for fortrydelse mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Forsikringstager skal - skriftlig eller pr. mail underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for at fortrydelsen er afsendt inden fristens udløb, kan man sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til H-G-F-Forsikring, Rolighedsvej 14 B, 3460 Birkerød eller 20. AFDÆKNING AF FORSIKRING 20.1 Risikoen afdækkes 100% af Alpha Insurance A/S reg.nr Side 9 af 9

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 15-09 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere