Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene"

Transkript

1 ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde 30. april 2007 kl på Kildevang - Gøl MØDEDATO: 30. april 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Punkt nr Godkendelse af dagsorden...2 Punkt nr Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts Punkt nr Meddelelser fra formanden...2 Punkt nr Mad og måltidsservice...4 Punkt nr Kriterier for tildeling af 18 midler....5 Punkt nr Samordnet kørselsordning...7 Punkt nr mio kr. puljen...12 Punkt nr Meddelelser fra udvalg og medlemmer...13 Punkt nr Eventuelt...13 Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene for plejecenter Kildevang på Gøl

2 Punkt nr. 158 Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet 2 punkter til dagsorden Punkt nr. 160 A : Fællesforsikringer på plejecentrene Punkt nr. 160 B Klage over uoverensstemmelse mellem angivelse af træffetider i Myndighedsafdelingen og en udsendt orienteringsfolder. Punkt nr. 159 Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts 2007 Referatet blev godkendt Punkt nr. 160 Meddelelser fra formanden Forebyggende hjemmebesøg. Forslag om nedsættelse af aldersgrænsen Forslaget blev trukket tilbage. Tilgængelighed i det offentlige rum. Der arbejdes på at skabe et samlet om tilgængelighed til det offentlige rum og genskabelse af Banestien Lindholm Thisted. Budget 2007 Der er budgetteret med kr til ældrerådets virksomhed. Fællesforsikringer på Hune plejecenter Behandlet under punkt 160A Ældrerådsrepræsentation i bruger borger pårørenderåd. Kommunalbestyrelsen søges om tilladelse til dette. KLs inspirationspapir til tilsyn på plejecentre Inspirationspapiret kan fås ved henvendelse til sekretæren Referat fra møde med udvalgsformændene den Der sendes en skriftlig anmodning om dialogmøder mellem udvalgsformændene og ældrerådet -i lighed med møderne med socialudvalget. Tidsfrist for høringssvar vedr. måltidsservice næste møde er 23.maj og høringssvar skal foreligge før kommunalbesytrelsesmødet d. 24. maj.

3 Punkt nr. 160 A : Fællesforsikringer på plejecentrene Ved udbud af forsikringer og i henhold til forsikringspolitik for Jammerbugt Kommune blev det besluttet at slette den private ansvars- og indboforsikring for plejehjemsbeboere f ra den Det betød, at beboerne på Toftehøj og flere andre plejecentre var uden forsikring. Efterfølgende har de fleste beboere indgået private aftaler med individuelle forsikringsselskaber. Denne nytegning har betydet en væsentlig ekstraudgift for den enkelte beboer, der også sideløbende har betalt til fællesforsikringen, der udgør en del af en servicepakke. På økonomiudvalgsmøde, den blev det godkendt at tilbyde beboerne på Toftehøj en fællesforsikring for 36 personer til ensamlet pris pr. år på 3.321,- kr. svarende til 92,25 pr. beboer. Herudover blev det godkendt, at beboerne på alle plejecentrene i Jammerbugt kommune skulle tilbydes en tilsvarende forsikring. Bruger- pårørenderådet ved Hune Plejecenter har indsendt en klage over, at beslutningen endnu ikke er effektueret. Ældrerådet, den Der rettes henvendelse til økonomiudvalget om hvornår fællesforsikringen træder i kraft og hvornår beboeren får refunderet det fratrukne forsikringsbeløb i den månedlige betaling til servicepakken. Punkt nr. 160 B Klage over informationer. Resume Der er indgået klage over, at der er uoverensstemmelse mellem servicefolder om telefontræffetider i myndighedsafdelingen og den faktiske træffetid og manglende information om henvendelsesprocedure i forhold til udlevering af hjælpemidler. Sagsfremstilling I informationsfolderen Velkommen til Jammerbugt Kommune er det oplyst, at Visitationen i Myndighedsafdelingen træffes mandag torsdag fra kl og fredag kl og Klager har indenfor dette tidsrum foretaget gentagne ubesvarede opkald til visitationen for til sidst at få oplyst, at træffetiden var ændret til Årsagen til henvendelse var en forespørgsel om udlån af hjælpemidler til brug i en periode inden indlæggelse på sygehus og klager får oplyst, at henvendelsen skulle rettes til det sygehus der har indkaldt til behandling.

4 Klager efterlyser information om hvornår det henholdsvis er kommunen eller sygehuset, der bevilger udlån af hjælpemidler. Ældrerådet, den Der rettes henvendelse til social- og sundhedsudvalget om at information til borgerne opdateres. Punkt nr. 161 Mad og måltidsservice Orientering om status på analysearbejdet. Resultatet af de sidste måneders hårde arbejde med registreringer af både produktion og tidsanvendelse i de 8 køkkener i Jammerbugt Kommune er lige nu ved at blive finpudset af Anne-Mette og Bo fra Kommunernes Revision.Således at det kan blive klar til at præsentere for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den, formentlig 3. maj. Repræsentanterne fra de 8 køkkener har fået forelagt en kladde, og har haft mulighed for at kommentere de enkelte resultater. Formålet med analysen har ikke været at finde gode og dårlige køkkener. Alle 8 køkkener er gode, og har arbejdet og udviklet deres serviceniveauer indenfor de rammer de har fået tildelt. Prisberegningerne kan ikke stå alene, og vil blive anvendt som undermateriale til nedenstående punkter. På temamødet vil Kommunalbestyrelsen blive bedt om at tage stilling til nedenstående punkter således, at vi kan fortsætte arbejdet med at efterleve de politiske ønsker: Produktionsform - køl, varm, frost Produktionssteder inkl. madservice Visitation Køkkenet som virksomhed - betaling for alt Menuvalg Personale/pædagogiske måltider/kaffe Portionsstørrelser Leve-Bo miljø - pilot projekt Ansvar - hvor langt ud har Mad- og Måltidsorganisationen ansvaret Mad- og Måltidsservice vil også være på dagsordenen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. maj, og der arbejdes på at der bliver truffet beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj. Samtidig forventes det at mål og visioner, der blev udarbejdet i forbindelse med Fase 2 vil blive godkendt. Inden den endelige beslutning træffes den 24. maj vil forslagene komme til høring i MEDudvalget for Mad- og Måltidsservice, Handicaprådet og Ældrerådet. I slutningen af maj eller først i juni vil der blive afholdt et personalemøde, hvor der vil blive redegjort for status. Kvalitetsstandarderne vil blive godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni. Ældrerådet, den Orienteringen taget til efterretning.

5 Punkt nr. 162 Kriterier for tildeling af 18 midler. Forslag udarbejdet af Frivillighusets Bestyrelse. Resume og sagsfremstilling Genbehandling. Som det er udvalget bekendt har det i en årrække været lovpligtigt, at kommunerne skal uddele midler til frivilligt socialt arbejde. Fra Folketingets side har der været øremærket midler netop til denne indsats med henblik en styrkelse af området. Området har været administreret forskelligt i de 4 kommuner. Nogle steder har det været en ansøgning om støtte direkte til socialudvalget, andre steder har administrationen afgjort ansøgningerne, og et enkelt sted har der siddet et frivillighedsråd der har haft kompetencen til at træffe afgørelse om fordeling af midlerne. Det forslag som Bestyrelsen for Frivillighuset fremlægger for socialudvalget i dag er en kombination af de forskellige måder at fordele pengene på. Bestyrelsen har også drøftet, hvorvidt det driftstilskud der hidtil har været brugt til uddeling til pensionistforeninger som et medlemstilskud, skulle indgå i 18 midlerne. Det har bestyrelsen ikke ønsket ud fra, at de nuværende pensionistforeninger har været vant til at få dette tilskud, som en forudsætning for deres forening. Hvis det skal ændres kunne det nedtrappes over 2 3 år og med et varsel på et år. Oplægget tager alene udgangspunkt i de afsatte midler i budgettet til 18 frivilligt socialt arbejde. Definition : Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger : En frivillig social organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud:

6 Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for: den aktivitet, der søges midler til hvilke målgrupper, man henvender sig til hvor mange personer, aktiviteten retter sig imod Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlægges et budget. Efterfølgende aflægges aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler. Bestyrelsen ønsker i 2007 at prioritere frivillige sociale aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: ældre tokulturelle sygdom og fysisk / psykisk handicap selvhjælp misbrug og lignende Procedure : Ansøgningen sendes på skemaet, der kan hentes på under frivilligt socialt arbejde, til Frivilighusets bestyrelse, der efter kriterierne indstiller til Social- og Sundhedsudvalget i Har man brug for hjælp eller spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan man kontakte Frivillighuset, tlf Retsgrundlag Lov om Social service 18 Økonomiske forudsætninger Der er i budgettet for 2007 afsat kr , som skal bruges til formålet. Kompetence I 2007 foreslår Bestyrelsen for Frivillighuset, at bestyrelsen laver indstilling til Social- og sundhedsudvalget om fordelingen af midlerne på baggrund af de indkomne ansøgninger. Efter 2. ansøgningsrunde i efteråret 2007 evalueres de 2 runder med henblik på at drøfte kompetenceniveauet for tildeling af midlerne i 2008 og fremefter. Indstilling : Socialdirektøren indstiller forslaget fra Bestyrelsen for Frivillighuset til godkendelse som administrationsgrundlag i 2007 med evaluering i slutningen af Social- og Sundhedsudvalget den Udsat til d

7 Spørgsmålet om, omsorgmidler indgår skal tilføjes sagsfremstillingen. Social- og Sundhedsudvalget den Der udloddes i første ansøgningsrunde kr. Den beskrevne procedure godkendes med de foreslåede prioriteringer. Vedrørende omsorgsmidlerne træffes beslutning på mødet den 8. maj 2007 Ældrerådet, den Kriterierne blev godkendt. Der gøres opmærksom på, at ansøgningsskemaet ikke p.t. er tilgængeligt på hjemmesiden. Punkt nr. 163 Samordnet kørselsordning Resume I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2007 blev det besluttet, at de forskellige kørselsordninger på både Social-, Børne- og Kultur- og Miljø- og Teknikområdet skulle samordnes med henblik på harmonisering af opgaveløsningen og i den forbindelse en eventuel rationaliseringsgevinst. En tværgående arbejdsgruppe har nu udarbejdet et beslutningsgrundlag for så vidt angår serviceniveau, principielle visitationsprocedurer, visitationskriterier, samt administrationssystem. Dette forelægges til politisk stillingtagen. Arbejdsgruppen har for overskuelighedens skyld opdelt beslutningsgrundlaget i to separate indstillinger. Èn vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets kompetenceområde og én vedrørende Børne- og Kulturudvalgets kompetenceområde. Til orientering vedlægges kopi af indstillingen til Børne- og Kulturudvalget. Sagsfremstilling Jammerbugt Kommune har overtaget en del forskelligheder i serviceniveau, visitation og administration af kørselsordninger fra de gamle kommuner. Således kan borgerne opleve forskelligheder alt efter, hvilke af de tidligere kommuner, de bor i. Med henblik på harmonisering af kørselsordningerne er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de 3 forvaltninger. Der anmodes om stillingtagen til serviceniveau, visitationsprocedure, visitationskriterier samt administrationsgrundlag for kategori 1 kørsel (individuelt bestilt taxakørsel). I det nedenstående præsenteres først de kørselsordninger, som harmoniseringsarbejdet omfatter samt status for arbejdsgruppens arbejde. I de efterfølgende afsnit beskrives forskelligheder i samt arbejdsgruppens forslag til fremtidigt serviceniveau, visitation og administration af kørselsordningerne. Definition af kørselsordninger Kørselsordningerne kan kategoriseres i følgende tre typer:

8 Kørsel 1 Kørsel, der udføres som individuelt bestilt taxakørsel, og hvor der i dag ikke er nogen kørselsordning (F.eks. lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til bandagist, høreklinikker, genoptræning, syge skoleelever, kørsel osv. Altså kørsel, der i dag bestilles af kommunen eller borgeren stort set fra gang til gang.) Kørsel 2 Kørsel, der udføres som taxakørsel eller minibuskørsel, og hvor der køres en bestemt rute. (F.eks. kørsel til specialskoler, specialbørnehaver, kørsel med folkeskoleelever, der ikke dækkes af kørsel 3. Kørsel til specialinstitutioner, aktivitetscentre mm.) Kørsel 3 Kørsel, der udføres som rutekørsel i busser (herunder også kørsel med skoleelever, der udføres som rutekørsel). Status Arbejdsgruppen har udarbejdet et arbejdsskema over de p.t. kendte tal for omfanget af de 3 kørselstyper i de gamle kommuner. Det drejer sig om voksenområdet fortrinsvis kørsel 1 og delvist kørsel 2. De centrale tal fra skemaet fremgår af tabel 1. Tabel 1:Udgifter til læge/speciallæge kørsel i de gamle kommuner - R2005 og B2006 Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Antal personer: 365 visiterede 432 visiterede ca. 400 ture/md. ingen visitaion Antal ukendt ingen visitation Bestillingen: Borger ringer vognmand direkte. Borger til kommune eller NT. Borger ringer vognmand direkte. Borger ringer vognmand direkte. Regnskab 05: Budget 06: Pensionister (*) Jf. (*) Omfatter alle personer i 2006 der var omfattet af: Folkepension, forhøjet alm. førtidspension, højeste førtidspension, alm. førtidspension, invaliditets- el. venteydelse, mellemste førtidspension og ny lov om førtidspension, i alt 7689 personer, jf. Statistikbanken.dk. Udgifterne til kørsel til læge/speciallæge har været meget forskellige i de 4 kommuner. Tallene i tabel 1 er ikke direkte sammenlignelige. Men det overordnede billede er, at Fjerritslev har haft de laveste udgifter og trods det højeste antal visiterede personer. Hertil kommer, at der fra Fjerritslev er den længste distance for ture når de vedrører speciallæge, som især sker i Aalborg. Brovst og Pandrup ligger begger på et markant højere udgiftsniveau end Fjerritslev, men har hft forskellig praksis mht. brug af visitation. Overordnet set peger tallene i retning, at en ordning med visition og brug af NT s løsning vil medfører en markant lavere udgift for Jammerbugt Kommune. Det skal dog tilføjes, at der vil være udgifter til visitaion samt telefonbetjening ved denne løsning. Disse udgifter forventes dog, at ligge markant under en løsning med ingen visitation og direkte kontakt med vognmanden. 1 Tidligere 103.

9 Derudover er der har udarbejdet materiale til brug for afklaring af serviceniveau, visitation og administration af kørselsordninger fortrinsvist for så vidt angår kørsel 1. Dette præsenteres i det nedenstående. Der vil løbende blive fremlagt indstillinger til politisk behandling, efterhånden som der udarbejdes beslutningsgrundlag på de enkelte områder. (((Hvad tænkes der her på???) Forskelligheder i serviceniveau, visitation og administration af kørselsordninger. På voksenområdet, dvs. kørsel 1 og delvist kørsel 2, er der forskel imellem de gamle kommuner på, hvorvidt der bliver foretaget visitation til de enkelte ydelser, og på hvordan kørslen administreres. Dette betyder, at serviceniveauet er forskelligt alt efter, hvor man bor i kommunen. Serviceniveau I den tidligere Fjerritslev Kommune blev der ved indgåelse af aftale med NT, aftalt efter hvilke serviceparametre kørslen skulle foretages. I de øvrige tre kommuner har der ikke været et egentligt nedskrevet regelsæt for serviceniveau, hvilket i sig selv kan give forskelligheder i forhold til den service, som den enkelte borger oplever. NT har udarbejdet en standard for serviceniveauet for den kommunale specialkørsels udførelse under NT s FLEXtur. Standarden vedlægges som bilag. I standarden opereres med 8 serviceparametre, som udgør NT s standard. Der kan dog reguleres på disse alt efter det serviceniveau, som Jammerbugt Kommune fastlægger. NT opstiller tre forslag til alternative serviceniveauer (A, B og C i Standarden). Disse kan vælges/fravælges uafhængigt af hinanden. Jævnfør direktionsbeslutning af 30. januar 2007 indstilles det, at NT s standardniveau er gældende for Jammerbugt Kommune. Tidspunkt for konkret implementering af standarden vil blive fremlagt i en kommende indstilling. Fordelen ved etablering af dette fælles serviceniveau er, at der umiddelbart etableres en fælles standard for alle borgere i Jammerbugt Kommune. For nogle borgere kan dette opleves som en forringelse i forhold til tidligere serviceniveau; der kan blive tale om længere vente- og transporttid; det kan medføre længere sagsbehandlingstid, idet borgerne skal igennem en visitation, inden der kan foretages kørselsbestilling. Det kan ikke udelukkes, at etableringen af en fælles standard vil kunne medføre et økonomisk rationaliseringspotentiale. Visitation Der er i dag forskel på, i hvilket omfang, der foretages en egentlig visitation vedrørende omfanget af den enkelte borgers ret til kørsel. Det indstilles, at visitationen fremover bliver placeret i Myndighedsafdelingen for samtlige kategori 1 kørsler undtagen sygetransport af folkeskoleelever, og uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne, der foreslås placeret i Børne- og Kulturforvaltningen. Der arbejdes p.t. på forslag til konkrete visitationskriterier, samt tidsplan for implementering af nye visitationsprocedurer for begge områder. Disse vil blive fremlagt til politisk godkendelse, såfremt indstillingen tiltrædes. Fordelene ved ovennævnte procedure er for det første, at der opnås lighed for borgerne i forhold til tildeling af ydelser. For det andet, at der opnås mulighed for centralt overblik og kontrol over de økonomiske konsekvenser af ydelsestildelingen. Ulemperne er øgede ressourcer til visitation, samt at nogle borgere måske vil opleve det som en

10 serviceforringelse, at der ikke kan foretages bestilling af kørsel, før borgeren er visiteret til ydelsen. Visitationskriterier I Bekendtgørelse nr. 37 af 12. januar 2007(se bilag) er beskrevet de krav borgerne skal opfylde få befordringsgodtgørelse. Arbejdsgruppen indstiller, at bekendtgørelsen bruges som grundlag for visitationen. De centrale visitationskrav som Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse til vil da være: Befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling i praksissektoren: - i sygdomstilfælde - for nødvendig befordring - gruppe 1 sikrede - til behandling som ydes for regionens regning efter sundhedsloven - med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling, hvis personens tilstand gør det nødvendigt - personer der modtager pension efter de sociale pensionslove (til alment praktiserende læge ved udgift over 25 kr. i alt) - personer der modtager pension efter de sociale pensionslove (til nærmeste beliggende speciallæge efter henvisning ved udgift over 25 kr. i alt - når den sikredes bopæl og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt. Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning: - ved behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus - personer der modtager pension efter de sociale pensionslove, når udgiften overstiger 25 kr. i alt - personer der i forb. med udskrivning fra sygehus er visiteret til genoptræning, og personens tilstand udelukker benyttelse af offentlige transportmidler og udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt - når afstanden til eller fra genoptræningsstedet overstiger 50 km og udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt Bopælskommunen yder befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens bopæl og genoptrækningsstedet. Det kan aftales med regionen, at befordring til specialiseret genoptræning, der efter udskrivningen skal finde sted på sygehus, varetages af regionen for bopælskommunens regning. Det skal bemærkes, at bekendtgørelsen har været gældende fra 12. januar Det er forvaltningens vurdering at målgruppen af borgere der nu er omfattet er udvidet og antallet af borgere der er omfattet at befordringsgodtgørelse vil blive større. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvad den samlede udgift vil blive. Som oplyst på temamødet forventes, der mellem telefonopkald pr. år vedr. kørsel på dette område. Ved en gennemsnitlig samtale tid på 5-8 minutter, svarer dette til en normering på mellem ½-1 fuldtidsansat. Administration af kørslen I forhold til administrationen af kørslen er der i dag forskel på, hvorledes bestillingen af kørsler foregår. Det er ofte borgeren selv, der kan henvende sig til vognmanden og bestille

11 kørsel. I nogle tilfælde går bestillingen via sagsbehandler i kommunen og i et enkelt tilfælde bestiller borgeren direkte hos NT. NT tilbyder et elektronisk bestillingssystem kaldet WebSolen primært for kategori 1 kørsel (individuelt bestilt kørsel). Bestillingssystemet vedlægges som bilag. Systemet muliggør en optimal udnyttelse af de bestilte kørsler, idet bestillingerne koordineres, således, at spildtid for køretøjerne reduceres, og køretøjerne i størst muligt omfang bliver fyldt op. Desuden vil det løbende afregningsarbejde og øvrige administration med vognmændene blive håndteret af NT. For denne grundydelse skal NT have en betaling svarende til 9% af kørselsomkostningerne. Det må formodes, at koordinationen af kørsler vil kunne medføre en økonomisk rationaliseringsgevinst. Muligheden for og omfanget af en rationaliseringsgevinst er afhængigt af, hvilket serviceniveau der vælges. Udover at stille bestillingssystemet til rådighed som beskrevet vil NT også mod en øget betaling kunne varetage funktionen vedrørende modtagelse af bestillinger fra borgerne i NT s Callcenter. Denne funktion kan alternativt varetages af Borgerservice. Såfremt NT skal varetage funktionen, skal NT have en betaling svarende til 6% af kørselsomkostningen. Det indstilles, at NT s bestillingssystem anvendes til koordinering af kørslerne jf. ovenstående. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil der i en kommende indstilling blive forelagt ressourceberegninger og anmodet om en stillingtagen til, hvorvidt funktionen omkring modtagelse af bestillinger skal placeres i Borgerservice eller hos NT`s Callcenter. Høring Forinden Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning skal Ældrerådet høres. Retsgrundlag Serviceloven, Sundhedsloven, Lov om sygesikring, Folkeskoleloven, Befordringsrabatloven Økonomiske konsekvenser Det må forventes, at de beskrevne visitations- og bestillingsprocedurer kan kræve øgede ressourcer til Myndighedsafdelingen og til telefonbetjening. Tilsvarende vil der muligvis være økonomiske rationaliseringer grundet ensartet visitation og serviceniveau. De budgetmæssige konsekvenser er dog uafklaret idet efterspørgslen på de opgaver der er overtaget fra amtet er uafklaret p.t. Mere eksakte økonomiske konsekvenser vil på et senere tidspunkt blive fremlagt til politisk behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at Socialudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at NT s standard serviceniveau skal være gældende standard at visitationen til individuelt bestilt kørsel placeres i Myndighedsafdelingen at visitationskriterierne følger bekendtgørelsen, nr. 37 af 12. januar 2007 at Forslag til forretnings- og sagsgange vedr. NT anvendes at NT s bestillingssystem anvendes at spørgsmålet om organisatorisk placering af telefonbetjeningen sker på et senere tidspunkt.

12 Ældrerådet, den Høringssvar udsat til næste møde den 23. maj Punkt nr mio kr. puljen Resume Socialministeriet har i årene 2007 og 2008 en pulje på 100 mio kr til udviklilng af bedre ældrepleje. Sagsfremstilling Puljens formål er at fremme en bred vifte af aktiviteter og initiativer, der kan forbedre ældreplejen. Det kan være gode ideer og initiativer fra brugere eller medarbejdere. Projekterne kan enten være rettet mod de ældre borgere eller mod personalets vilkår og dermed indirekte på de ældres vilkår og livskvalitet. Projekterne kan have sigte på at forbedre ældreplejen både på kort og på langt sigt. Midlerne kan søges til projekter, der forbedrer hverdagen for ældre og personale. Ældrepelejn skal forstås i en bred sammenhæng, f.eks. i plejeboliger, ældreboliger på hjemmehjælpsområdet, træningsområdet samt i tilknytning til aktivitets/dagcentre. Projekterne skal have et formål indenfor: Personalets Arbejdstilrettelæggelse Kompetenceudvikling og uddannelse af personale Aktiviteter på madområdet kostpolitikker m.v. Materialer og udstyr motionsredskaber, erindringsrum, udendørsarealer Sociale og fagligt udviklende aktiviteter udflugter, festivaller eller faglige arrangementer og der kan ydes tilskud til Driftsudgifter løn, kontorhold, husleje m.v. Etableringsudgifter dog højest kr til ombygning/renovering Mindre materialeanskaffelser dog højest kr Revision og lovpligtige forsikringer Der kan ikke søges midler til: Enkeltpersoners underhold, behandling eller kursusophold Anskaffelse af fast ejendom Aktiviteter i udlandet Der er ansøgningsfrist for 2007 projekter den 7. maj Ansøgningsfrist for 2007 er 7. maj og 1. januar for 2008 Administrationen har på nuværende tidspunkt 2 projekter Projekt 1 Fra institution til privat hjem

13 På baggrund af beboere, pårørende og personalets oplevelser af plejecenter Solbakkens dagligdag, har Plejecentrer har sendt et projekt vedrørende udvikling og forbedring af kvaliteten af servicen på Plejecentret til politisk godkendelse. Projektet omfatter en omlægning af plejecentret fra institutionalisering til mere hjemlige forhold ved at og ved at omlægge mad-aktiviteten fra anretning til fremstilling. Omlægningen omfatter også vask af beboernes eget linned. Begge omlægninger vil i betyde større medinddragelse og aktivering af beboerne og give plejecentret et større præg af eget hjem. Projekt 2 - Projekt 2 For at kunne overholde ansøgningsfristen har administrationen forlods udarbejdet en projektbeskrivelse vedrørende inkontinens. Projektets formål er at give borgere med inkontinens mulighed for et mere aktivt liv og dermed en større livskrallitet. Projektet er endnu i idefasen. Ældrerådet, den Projekt 1 anbefales, fordi det er i tråd med Ældrerådets tidligere udtalelse om at der skal være mulighed for at lave mad og bages i leve-bo miljøerne, på plejehjem og i boenheder. Projekt 2 Formålet i projektet anbefales. Punktet genoptages på næste møde, hvor forslag til projekter i 2008 kan fremsættes Punkt nr. 165 Meddelelser fra udvalg og medlemmer Udlevering af batterier til høreapparater er efter flyttet fra aktivitetscentrene/sundby-butik til borgerservice på de tidligere rådhusene. Service og høreomsorg gives i Brovst og Fjerritslev i Aktivitetscentrene og i Åbybro i Sundby. Det betyder, at brugerne skal henvende sig 2 steder for at få foretaget justeringer eller løst andre problemer med høreapparater. Ældrerådet, den Der rettes henvendelse til socialudvalget om samling af både udlevering og service til høreapparater. Punkt nr. 166 Eventuelt Næste ordinære møde den 23. maj på Solgården i Fjerritslev

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 959 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303838 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Bruger- pårørenderådene for plejecentrene i Pandrupområdet.

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Bruger- pårørenderådene for plejecentrene i Pandrupområdet. ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde 22. marts 2007 kl. 9.30 på Vester Hjermitslev plejecenter Ingstrupvej 7 MØDEDATO: 22. marts 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Indholdsfortegnelse 055. Meddelelser til Ældrerådets møde den 18. august 2009 113 056. Orientering

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen Visitationsprojekt udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen April 2016 Indhold Beskrivelse af kørselsordninger Kørsel til læge og speciallæge (pensionister) - Sundhedsloven 170 01 Kørsel

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg ÆLDRERÅDET R E F E R A T Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg Fraværende: Lene Olrik. Henrik Mandrup deltog fra pkt. 19. Punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel.

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. Punkt 9. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. 2010-9296. Forvaltningen indstiller, Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie-

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe REFERAT SOCIALUDVALGET den 04.05.2010 på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Besøg på Ribelund... 4 3 Arken. Genbehandling af ansøgning om 18 midler til

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere