Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken."

Transkript

1 Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 12. april 2011 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i

2 lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nymalet. Slid og ælde 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det, og kan derfor bære præg af almindeligt slid og ælde og boligens alder. Ved overtagelse kan der forekomme huller i karme og rammer. Ridser/slitage/farveforskelle på paneler og gulve kan forekomme og skal accepteres. Køkkenbordsplade kan fremstå mindre med skæremærker. Indvendige døre og skabslåger kan have enkelte ridser/farveforskelle. Der kan forekomme enkelte borehuller i fliser i på badeværelse og køkken. Det kan ikke forventes, at køle-fryseskabe og komfurer er nye. Farvevalg 3. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Men hvis udlejer skal foretages normalistandsættelse (som er maling af vægge og lofter i farven hvid) kan man ønske farver., mod merbetaling kan man få imødekommet specielle ønsker. Syn ved indflytning 4. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet, som foretages senest 14 dage efter overtagelsesdatoen.

3 Indflytningsrapport Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter overtagelsesdatoen, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse overfor udlejeren på den udleverede mangelliste. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. III Vedligeholdelse i boperioden Lejers vedligeholdelsespligt Indvendig vedligeholdelse Stuer, værelser og entré Vægbehandling Der kan i henhold til aftaler i forbindelse med råderetten være truffet særlige aftaler vedr. lejerens vedligeholdelsespligt. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 3. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 4. Vægge er ved indflytningen tapetseret/malet med tapet, glasvæv eller savsmuldstapet. Der skal anvendes samme type tapet i samme lokale. Vedligeholdelse sker efter eget valg, dog må følgende tapet- og malingstyper ikke anvendes i boligen: Strukturmaling Hessian Skumtapet Vinyltapet Ved maling skal anvendes kvalitetsmaling og væggene skal før maling rengøres grundigt med grundrens.

4 Loftbehandling 5. Lofter er malet Maling tåler afvaskning med vand tilsat grundrens, som dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. malerbehandling kan efter rengøring foretages med en egnet plastmaling. Gulv 6. Gulvene er lakerede og skal vedligeholdes med vandbaseret lak. Gulvene skal lakeres inden lakken slides igennem og der opstår skader på træet. Særligt udsatte dele som f.eks. dørtrin og steder slidt af stoleben, kan oplakeres inden en lakering af hele gulvet. Køkken Vægbehandling 7. Som stue, værelser og entré. Rengøring kan ske med lettere vask af glasvævsvægge. På fliser kan bruges et lettere afkalkningsmiddel. Loftbehandling 8. Som stue, værelser og entré. Gulv 9. Som stue, værelser og entré. Bordplader 10. Bordplader er af træ og træ belagt med plastlaminat. Skabe og låger Badeværelse Væg- og gulvbehandling Skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler samt stærke alkalieopløsninger må ikke anvendes. 11. Skabe og låger er af træ. Trælåger vedligeholdes med vandbaseret lak eller maling. 12. Det anbefales at udlufte baderum, samt aftørre vægge, når baderummet har været benyttet, så fugtigheden i rummet nedsættes hurtigst muligt. Hvis der er sket gråfarvning af vægge/fliser på grund af kalk i vandet, må det ikke fjernes med syre men med et til formålet fremstillet rensemiddel. Loftbehandling Vægge males med vådrumsmaling. Der kan opsættes glasvæv. 13. Loft males med vådrumsmaling. Der kan opsættes glasvæv.

5 Træværk Radiatorer og rør Øvrige forhold 14. Døre, karme, fodpaneler og vindueslysninger i lejligheden vedligeholdes ved uspartling af evt. revner med efterfølgende maling. 15. Almindeligvis frarådes det at male radiatorerne grundet forringelse af varmeafgivelsen. Ved eventuel maling af radiatorerne kan de efter grundig afvaskning og skylning males med alkydmaling. De skal være helt kolde, inden malingen påføres. Det anbefales at anvende specielle pensler. 16. (punktet er helt slettes, men beholdes pt. Til det, vi har glemt) Udvendig vedligeholdelse Hække og havebeplantning Hegn Indgangspartier Lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, i umiddelbar tilknytning til boligen i henhold til nedenstående anvisninger. 17. Der henvises til Titusparkens Husordensreglement. 18. Havehegn vedligeholdes af lejer, men afdelingen indkøber maling og træolie. Træhegn må ikke overmales med pigmenteret maling. 19. Lejer skal renholde under egen måtte ved indgangen til egen bolig. Trappegange/svalegange 20. Der henvises til Titusparkens Husordensreglement.

6 Tagrender og nedløb 21. Renholdes og vedligeholdes af udlejer Altan 22. Altaner skal holdes rene og ryddelige. Der må ikke laves huller i jernramme eller eternitpladerne. Altanrækværk renholdes med almindelig rengøringsmidler eller rent vand. Udvendige altanrækværk, herunder værn og plader, på flader, hvor lejeren ikke kan nå op selv vedligeholdes/renholdes af udlejer. Trægelænderet kan behandles med træolie eller patinere af sig selv. Altangulv vedligeholdes regelmæssigt af lejer med algefjerner og behandles med træolie. Afdelingen stiller træolien til rådighed for lejeren. Altandøre renholdes udvendigt regelmæssigt med almindelige rengøringsmidler af lejer. Kroge til altankasser må ikke hvile direkte på trægelænderet, jernrammen og eternitpladen. Krogene skal i stedet være påfør blødgørende belægning el. lign. Det anbefales, at flytte krogene regelmæssigt, således at træværket patinerer ensartet. Særlige aftaler Anmeldelse af skader Udlejerens vedligeholdelsespligt 23. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særligt udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejeren er ligeledes bemyndiget til at indgå særlige aftaler, som tilgodeser ældre og handicappede lejere. 24. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades en sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Udlejers vedligeholdelsespligt 25. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, blandingsbatterier, elafbrydere, wc-kummer,

7 cisterner, vaskekummer, komfurer, låse og lignende, der er installeret i boligen af udlejeren (eller af en lejer som led i dennes råderet). Termostatblandingsbatterier i brusekabinen må kun opsættes af lejer efter særlig skriftlig godkendelse. Lejer afholder selv udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer ud over de til en bolig standard installationer installeret af udlejeren f.eks. termostatblandingsbatteri, fryser, vaskemaskine, og opvaskemaskine og lignende. Lejeren sørger ligeledes selv for bortskaffelsen af ovennævnte tekniske installationer, installeret ud over standardinstallationen Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Ved indflytning udlånes 3 stk. nøgler til hoveddør og 3 stk. nøgler til kælder og andre fællesrum. Derudover udlånes 1 stk. vaskekort. Det udlånte afleveres igen ved fraflytning. Udgifter i forbindelse med bortkomne nøgler og vaskekort afholdes af lejeren. Vaskekortet skal opbevares væk fra magnetiske felter. Normalistandsættelse ved fraflytning 26. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det ovenfor beskrevne. VI Ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig Maling af lofter og overvægge i hvidlig farve Maling eller tapetsering af vægge i hvidlig farve Rengøring Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt,, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i

8 vedligeholdelsesreglementets afsnit III. 2. Lejeren afholder alle udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Alt nagelfast som f.eks. beplantning eller tekniske installationer som er opsat af udlejer eller via råderetten må ikke medtages ved fraflytning. Det tilhører boligafdelingen. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Rengøring 5. Boligen skal ved fraflytning efterlades i almindelig rengjort stand. Manglende rengøring vil blive foretaget for fraflytters regning, såfremt den ikke er udført ved fraflytning. Ekstraordinær rengøring Undladelse af normalistandsættelse 6. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. 7. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Syn ved fraflytning 8. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

9 Fraflytningsrapport 9. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller hvilke istandsættelsesarbejder der betales af udlejeren. Oplysning om istandsættelsesudgifter Endelig opgørelse 10. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. 11. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. 12. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 13. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

10 Arbejdets udførelse 14. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 15. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Forsikring 16. Titusparken har en lovpligtig bygningsforsikring. Denne dækker alle skader på ejendommen, som opstår i forbindelse med brand, akutte vandskader m.v. Forsikringen dækker kun bygningsdele, det vil sige, alt som er i lejligheden, når man overtager denne ved indflytning. Ejendommen har ikke en forsikring, som dækker glas- og kummer i lejlighederne. En sådan forsikring bør tegnes af lejeren selv. Når man bor til leje er det ikke lovpligtigt at have en indboforsikring. Men man kan under ingen omstændigheder få dækket sit indbo af bygningsforsikringen, også selv om man ikke selv er skyld i skaden, f.eks., hvis lejligheden ved siden af brænder, og man får sod- og vandskadet sit indbo. Det er derfor vigtigt, at man får tegnet en indboforsikring, da det er den der også dækker, hvis man bliver udsat for indbrud. Forslag udarbejdet af Titusparkens afdelingsbestyrelse, jan. 2003, med efterfølgende ændringer 2011 og Niels Møller

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Egevej Pilevej Elmevænget

Egevej Pilevej Elmevænget Til beboere i afdeling 56/66 Egevej Pilevej Elmevænget 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes på Frøslev

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen Vedligeholdelsesreglement Beddingen Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr. 238-0, Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom

Afd. 8 - Rosenhaven. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom Afd. 8 - Rosenhaven Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere