Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015"

Transkript

1 Til beboerne i afdeling 22 Arendalsvej Silkeborg, den 6. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 22 onsdag den 19. august 2015 kl. 19:00 Varmecentralen på Arendalsvej 2 I dette materiale kan du læse mere om de emner, der vil blive taget op på mødet. Det drejer sig blandt andet om budgettet for det kommende år samt eventuelt indkomne forslag. Vi håber på at se dig til afdelingsmødet, hvor vi i fællesskab kan blive enige om, hvordan afdeling 22 skal udvikles fremadrettet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Forelæggelse af budget for år Godkendelse af vedligeholdelsesreglement 6. Godkendelse af revideret husorden 7. Indkomne forslag a. Forhøjelse af pris for udlejningslokaler med 100 kr. pr. lokale samt for overnatningsrum med henholdsvis 25 kr. for små rum og 50 for familierum. (Afdelingsbestyrelsen) b. Anlægsændring fra stakit til hæk ved anlagt terrasse til køkkensiden. Anlægsændringen betales af forslagsstiller. (Erik Gert) 8. Valg af: 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på valg er: Carsten Berg Kjeld Larsen (modtager ikke genvalg) 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for ét år 2 suppleanter, på valg er: Lone Engedal Østergaard 9. Eventuelt - 1 -

2 Årsberetning for afd. 22. Der er ikke sket de store ting her i afdelingen i det år som er gået. I december måned forsøgte bestyrelsen i samarbejde med afdeling 25 at afholde en juletræs fest for børnene og deres forældre, det er med meget beklagelse at vi måtte aflyse, da der ikke kom mere end 12 personer fra begge afdelinger. Bestyrelsen afholdte i januar måned en nytårs kur for beboerne, i bestyrelses lokalet i nr 192. Det var en kæmpe succes, på et tidspunkt var der så fyldt op i lokalet at beboerne måtte tage til takke med stående taffel. Det er dejligt at se så mange beboer støtte op om dette arrangement. I februar gjorde vi et forsøg på at få børnene til at komme og slå katten af tønden, igen måtte det aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Der vil i den næste bestyrelses periode IKKE blive planlagt børne arrangementer, fra bestyrelsens side. Skulle der være beboer som vil bruge tid og kræfter på at arrangerer noget for børne familierne, så er de meget velkommen til det. Bestyrelsen modtager gerne ideer og er behjælpelige med formidling ud til beboerne. Der er kommet godt gang i Aktivitetshuset nr. 214.A. Der er etableret internet forbindelse. Der er for tiden åbnet 4 gange om ugen. Mandag er der åbnet fra kl til ca hvor man kan købe kaffe og brød for 10 kr. Der er også mulighed for at få hjælp med sin pc i samme tidsrum. Onsdag er der åben i Kreativ værksted fra kl 19 til ca 21. Torsdag fra kl 15 til kaffe på kanden. Mia fra helhedsplanen. Søndag er der åben i Kreativ værksted fra kl 13 til 16. Der er blevet anskaffet et pool bord, som også kan benyttes til bordtennis og air hockey Dette kan benyttes husets åbningstider af personer over 12 år. ( 12 år til 18 ) så skal der være en over 18 år til stede. Sommerfesten var igen i år en succes, der var mødt omkring 60 personer fra hele Arendalsvej op. Det er dejligt at se beboer fra de andre afdelinger også

3 Der er kommet nye legeredskaber i afdelingen i år, disse er blevet meget godt modtaget og er meget benyttet af børnene. Vores sommerudflugt i samarbejde med afdeling 25 samt Blåbær og Tyttebærhusene, gik igen i år til Jesperhus blomster park. Der var 92 personer tilmeldt fra hele Arendalsvej. Det er dejligt at beboerne støtter op omkring denne udflugt. Blot kunne vi godt ønske os at der var flere børne familier som deltog. Der er kommet gang i vores samarbejde med afdeling 25. Det håber vi på kan udvikle sig. Tak til vores drifts leder og drifts personale, for det stor arbejde de lægger i at vores afdeling kan fremstå pænt og et rart sted at færdes. Vi kan alle være med til at holde det pænt, ved blandt andet, ikke at sætte affald ved siden af molokkerne Stor skral som brugte møbler, vaskemaskine og elektronik skal afleveres på genbrugs terminalen Tietgens vej. Smid affaldet de rigtige steder hen. Næste års udfordring bliver at få lavet en jubilæums fest for afdelingen, da den bliver 40 år. Der til er der brug for gode ideer, og en masse hjælpende hænder fra i beboer til det praktiske. Der arbejdes vider med Helhedsplanen i samarbejde med Mia. Husk at der er åbent på bestyrelses kontoret i nr 192, onsdage mellem kl 18 og kl 19, for udlejning af vores fest sale og overnatningsrum. Der er altid en eller to fra bestyrelsen til sted, skulle du som beboer havde nogle spørgsmål, eller gode ideer til os er du velkommen i det tidsrum

4 - 4 -

5 BUDGET 2016 Afd. 22 ARENDALSVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2015, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/ Forhøjelse pr. 1. januar 2016 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Svarende til 0,00% Det svarer til en årlig huslejenedsættelse på kr - Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 693,44 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md I alt Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) Nedenstående søjler viser udviklingen i antallet af flytninger i afdeligen

6 AAB SILKEBORG Afd ARENDALSVEJ Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug El- og varmeforbrug til fællesarealer Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Bidrag til boligorganisationen Adm.bidrag kr pr.lejemålsenhed Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser Trappevask samt anden renholdelse Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv Kontingent Boligselskabernes Landsforening Diverse udgifter Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab ved fraflytning, max. 323 kr.pr lejemålsenh Særlige henlæggelser Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning forbedringsarbejder Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter

7 AAB SILKEBORG Afd ARENDALSVEJ Budget for året 2016 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden Årets underskud Indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2011 Real 2012 Real 2013 Real 2014 Budget 2015 Budget 2016 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 14% Renter og afdrag kreditforeningslån 19% 49% Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 18% Henlæggelse/Opsparing - 7 -

8 Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2016 Budgettet for 2016 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto ) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,4 og 1,9% i budgettet for Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i den nye kommuneaftale, som er godkendt i juni 2015, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,3 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes i niveauet imellem 1 og 2,5%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for Forsikringer (konto 110) I forbindelse med EU-Udbud af vores forsikringspolicer er præmien nedsat pr. 1/ Det betyder at budgettet for 2016 nedsættes med ca. 37% i forhold til budgettet for Bidrag til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget til AAB er nedsat med 56 kr. fra kr. til kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL, og indeholder en lønstigning i 2016 på 1,9% samt en stigning i pensionsbidraget med 0,5%. AAB har medio 2015 ansat en ejendomsservicetekniker elev. Elevforløbet vil blive på tværs af driftsområderne

9 Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner samt igangsætning af den nye afd. 46 er der i budgetåret 2016 sket justeringer af fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,0%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 1,8 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Posten dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2016 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto ) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2016 maksimalt udgøre 323 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingerne henlægger/opsparer til dækning af denne omkostning. En lang række afdelinger har tidligere opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning hvorfor deres budgetter for 2016 er med 0 kr. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 1,25%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2016 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år

10 LANGTIDSPLAN AFD. 22 ARENDALSVEJ Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Konto Tekst Uforudseelige udgifter Fælleshuse renovering Gildesal vinduer udsk. restere Asfalt beboelser Asfalt varmecentralen Asfalt og fliser eftergå Kloak / tilstand Parklamper renoveres Carporte mal Legepladser renovering Legepladser ekstra gynger Skure og hegn mal Flise / asfalt arealer Facader varmecentralen Eternitskifer gårdhavehuse uds Opgangsdøre udskift Træværk gårdh.h. mal m.m Vin/døre resterende udskiftes, Vinduer og døre mal(genberegne Vin. og døre alta. mal Gulve flyttelejligheder Fodlister udskift Gulve på sand udskift Fliser over køkkenborde Køkken renov. incl. bredere sk Kloset udskift HFI til HPFI Vandmålere udskift Varmefordelingsmålere udskift Ventilatorer ræk. og gårdh. ud Komfur udskift Køl / frys udskift Emhætter udskift Gulve i fælleshuse Opgange mal / renovering Kloak udskiftning ude / inde Elinstallationer Teknikrum målere Tagrum blokke, kobberrør udski Teknikrum renovering 3 stk Teknikrum pumper udskiftning Vaskemaskiner og betalingsanlæ Tørretumblere Ventilation indregulering Ventilation motorer udskift Ventilation kanaler rens Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende leje Årenes totale forbrug Anden finansiering Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Anden kap. pr. m Udskrevet

11 LANGTIDSPLAN AFD. 22 ARENDALSVEJ Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Bygningsareal: m2 Nøgletal Forbrug i kr./m² 103,30 96,73 81,80 134,06 94,03 219,65 132,89 139,94 57,74 82,46 82,59 Henlæggelse i kr./m² 66,49 71,49 72,93 74,36 75,89 77,36 78,93 80,50 82,11 83,76 85,46 Henlæggelses saldo i kr./m² 203,51 178,27 169,31 109,61 91,42 77,36 78,93 80,50 104,86 106,21 109,09 Forbrug/opsparing pr. m Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet

12 Afdeling

13 1. Normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 2. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer samt evt. tillæg. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet

14 3. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 14 dage 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 14 dage efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 4. Boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny istandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Lejlighederne afleveres i AAB Silkeborgs standard farve 5. Vedligeholdelse i boperioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse

15 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit 5 være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren. 6. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. Såfremt lejeren mister en nøgle i bo perioden kan der tilkøbes en ny og låsen skal ved fraflytning om kodes for lejerens regning. 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. 6. Særlig udvendig vedligeholdelse Altan 1. Hvis boligen er inkl. altan, skal altanen i lighed med den indvendige bolig vedligeholdes, og ved fraflytning afleveres i velholdt og rengjort stand. Haver 2. Hvis boligen er inkl. have, skal haven i lighed med den indvendige bolig vedligeholdes, og ved fraflytning afleveres i velholdt og rengjort stand. Lejeren sørger for klipning af hække på indvendig side minimum 2 gange årligt i for/efterår. Hæk højde 1.7 meter

16 7. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Bemærk særlige regler ved fraflytning se punkt 8 Stuer, værelser og entré Vægbehandling 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt, glasvæv eller Rutex og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 10 i farven Ral 9010 For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Loftbehandling 2. Loft i stuer/værelser og entré er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 5 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Køkken Vægbehandling 3. Vægge i køkken er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt, glasvæv eller Rutex og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 10 i farven Ral 9010 For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type/kvalitet og glans. Loftbehandling 4. Loft i køkken er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 5 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Badeværelse Vægbehandling 5. Vægge i badeværelse er ved indflytningen pudset, tapetseret med Filt eller glasvæv og malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 25 i farven Ral For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Loftbehandling 6. Loft i badeværelse er ved indflytning malet med maling i kvalitet som Flügger Flutex glans 5 i farven S 0500-N. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Træværk 7. Dørkarme og fodlister er normalt ved indflytning malet med maling af kvalitet som Flügger Easy finish glans 40 i farven RAL 9010.Dog kan det ikke forventes at træværk males ved hver flytning. For korrekt vedligeholdelse bør det males med maling af samme type og glans. Radiatorer og rør 8. Radiatorer og rør males under normale omstændigheder meget sjældent. Hvis der i bo perioden er behov for pletmaling er der mulighed for at få udleveret maling på driftskontoret

17 Lakerede trægulve 9. Generel vedligeholdelse af lakerede trægulve Et lakeret gulv har en meget slidstærk overflade, der er nem at vedligeholde, men der er naturligvis altid små tips og tricks, der kan hjælpe med at begrænse slitage. Ved indgangspartier er det en god ide at placere riste eller måtter både udenfor og indenfor. Det mindsker mængden af grus og småsten, der kan ridse gulvet. Alle møbler, der placeres direkte på et lakeret gulv, bør have påsat filtdupper under benene for at beskytte gulvets overflade mod ridser. Ved kontorstole med hjul er det en fordel at placere en køreplade under stolen eller evt. udskifte hjulene med bløde hjul. Der bør anbringes underlag under planter, så det lakerede gulv ikke kommer i kontakt med fugt/vand i længere tid ad gangen. Rengøring og vedligeholdelse af lakerede trægulve Støvsugning er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det, vaskes gulvet med produkter som Junckers GulvSæbe; der bruges en hårdt opvredet klud eller moppe, og det er vigtigt, at bruge så lidt vand som muligt. Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger naturligvis af brugen af gulvet, men det er vigtigt at understrege, at genlakering bør ske, inden den originale lak gennemslides. Dette gælder i særlig grad for hvidpigmenterede gulve. En gennemslidning af den originale lak betyder, at gulvet skal slibes til rent træ inden genlakering. Genlakering af lakerede trægulve Inden genlakering afvaskes gulvet med Junckers GulvRens for at neutralisere GulvSæbe. Den lakerede overflade skal være helt tør inden lakering. Der mellemslibes med sandpapir eller slibenet (P120-P150) og gulvet skal være helt fri for slibestøv, inden lakering med en af Junckers Gulvlakker. Slibning og lakering skal altid ske i træets længderetning. Lakken påføres enten med pensel, rulle eller sprøjte. Tørretiden er ca. 4 timer ved 20 C og 50% relativ luftfugtighed. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer. Vedhæftning: For at sikre den bedste vedhæftning er det en god idé at lave en lille lakprøve på et mindre felt. Påfør et lag lak. Dagen efter skraber du på lakken med kanten af en mønt. Hvis overfladen ikke krakelerer, kan du lakere hele gulvet. For yderligere oplysninger kontakt dit driftskontor

18 Fliser/klinker/ på vægge og gulv 10. Daglig rengøring Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler f.eks. Evers Grundrens. Periodisk rengøring for kalkaflejringer Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand, f.eks. badeværelser: 1) Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel, f.eks. Evers Grundrens. 2) Der skylles efter med vand. 3) Overfladen påføres koncentreret Evers kalkfjerner. Lad den virke i fem min. Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp. 4) Skyl og slut af med en let grundrens og efterskylning. Rengøring for kalk, som har siddet længe Fremgangsmåden er den samme som overfor, men det er en fordel at anvende meget varmt vand sammen med Grundrens, da det øger rengøringsmidlets effektivitet. Processen gentages indtil belægningen er væk. Fedt- og oliepletter Ved fedt- og oliepletter anvendes et alkalisk rengøringsmiddel. Man opnår større effekt med varmt vand og længere virkningstid. Gentag processen om nødvendigt. Går pletterne ikke helt af, kan der bruges rensebenzin, acetone eller sprit. Blod og æggehvidestoffer Skyl med koldt vand og rengør derefter med et alkalisk rengøringsmiddel. Hvis fugerne bliver mørke Mørke fuger rengøres først med et alkalisk rengøringsmiddel og derefter med et klorholdigt middel. Skyl efter. Problemet kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med produkt som Evers FB9700. Imprægneringen bør gentages, når fugerne begynder at opsugefugt igen. (NB! Tegn på mug i badeværelser o.lign. steder, skyldes ofte utilstrækkelig ventilation)

19 Vinduer/udvendige døre 11. Smøring. Vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog skal alle bevægelige dele som greb, hængsler osv. renses og evt. have et par dråber olie 1-2 gange om året - hyppigt brugte vinduer og døre skal smøres oftere. Til smøring af bevægelige dele benyttes en syrefri smøreolie Driftspersonalet udfører smørelse af vinduer hvert 3. år. Vask/rengøring af rude, ramme og karm Gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt for at gå af. Træ indvendigt. Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes jævnligt. Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene fx ved aftørring med en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i øvrigt ønsker at male karmen, skal du bruge vandbaseret, diffusionsåben maling - undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister. Korrekt olie og maling kan udleveres ved at kontakte driftskontoret. Inventar 12. Køkken-/klædeskab osv. vedligeholdes ved rengøring med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel Afløb 13. For at mindske risikoen for tilstoppede afløb hvilket kan medføre vandskader og unødvendige udgifter, anbefales det at vandlåse under vaske og i gulvafløb renses 2 gange årligt

20 Termostater på radiatorer/ gulvvarme 14. For at sikre at en termostat virker som den skal, anbefales det at ventilen under termostaten masseres 1-2 gange årligt, normalt om efteråret lige inden fyrings sæsonen starter. Massagen gøres ved, at termostaten skrues op og ned 5-10 gange. På den måde bliver ventilen gjort gangbar da den har tildens til at gro fast efter en lang periode hvor den ikke har været i brug. Samme metode kan bruges hvis der pludselig i løbet af året ikke er varme i radiatoren/gulvvarmen. 8. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig - maling af lofter - maling eller tapetsering af vægge - rengøring efter håndværkere Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af bl.a. hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Undladelse af normalistandsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 14 dage efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes til dette syn med minimum 8 dages varsel

21 Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten sendes til lejeren pr. mail umiddelbart efter synet er fortaget. Har beboeren ikke en mail adresse vil rapporten blive sent pr. post senest 14 dage efter synet er udført. Dette gælder også, hvis beboere ikke er tilstede under synet. Oplysning om istandsættelsesudgifter 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 9. Vejledning ved fraflytning Generelt 1. Malerarbejde skal generelt i alle faser udføres håndværksmæssig forsvarligt/ korrekt. Tapet 2. Hvis der i bo perioden bliver udskiftet til andet tapet end den oprindelige gøres der opmærksom på, at boligen skal afleveres med ens tapet på alle vægge i hvert rum. Tapet skal være at typen Rutex Ekstra (savsmuldtapet) i værelser, stue, entré og køkken. I badeværelser kan der anvendes filt eller glasvæv. Bemærk: Der må ikke opsættes skumtapet, hessianbeklædning, træpaneler, fløjlstapeter, borter el. lign. Der må ligeledes ikke opsættes nyt tapet oven på eksisterende. Maling 3. Nymalede områder skal fremstå fuldt dækket og ensartet i kulør og glans uden helligdage og løbere. Malingslagene skal være fastsiddende. Der må kun anvendes kvalitets maling af anerkendt fabrikat som Flügger Flutex Glans og farve på maling 4. Lofter i bad glans 25 farve S 0500-N

22 Øvrige lofter glans 5 farve S 0500-N Vægge i køkken glans 10 farve RAL 9010 Vægge i bad glans 25 farve RAL 9010 Øvrige vægge glans 10 farve RAL 9010 Træværk glans 40 farve RAL 9010 Radiator og rør glans 40 farve RAL 9010 Spærregrunder 5. Hvis der er røget i lejligheden eller der er tuschstreger på vægge og loft, opnås det bedste resultat ved først at male med en spærregrunder. Her anbefales spærregrund som Flügger Iso 5 eller lignende. Ved først at give denne behandling, er det ofte kun nødvendigt at male en ekstra gang med normal vægmaling. Spartling af huller 6. Ved spartling af huller efter eks. rawplugs skal det færdige resultat ligne det omkringværende underlag. Dette gøres bedst ved kun at fylde selv hullet med spartelmasse. Herefter kan den overflødige spartelmasse aftørres med en fugtig svamp eller klud. Afvask 7. Det er vigtigt, at der inden malerbehandling vaskes grundigt med grundrens idet fedt og snavs giver dårlig vedhæftning for malingen

23 - 23 -

24 Afdeling

25 Husorden for AAB afd. 22 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling 22 vedtaget en husorden, som er et sæt af regler og retningslinjer, som skal være med til at skabe et godt miljø beboerne imellem. I husordenen er der fremlagt bestemmelser omkring en række specifikke emner. Disse bestemmelser ændrer dog ikke på, at det først og fremmest gælder om at tage hensyn til dine medbeboere. Vi håber derfor, at I alle vil hjælpe til at skabe et godt boligmiljø, hvor der er plads til alle. Ønsker du ændringer i husordenen? Husordenen skal hele tiden tilpasses beboernes behov. Alle beboere kan derfor foreslå ændringer til husordenen. Ændringsforslag skal altid vedtages på et afdelingsmøde, før de kan skrives ind i den gældende husorden. Læsevejledning Punkterne i husordenen er sat op i alfabetisk rækkefølge, så det er nemt at slå op, hvis der opstår tvivlsspørgsmål om enkelte bestemmelser. Da husordenen er et sæt af fælles regler og retningslinjer beder vi om, at du ved indflytning læser husordenen igennem og dermed bliver bekendt med de forventninger, der er til alle beboere i afdeling 22. Ved spørgsmål til den konkrete husorden eller beslutningsprocesserne omkring denne er du velkommen til at kontakte enten dit driftskontor eller AAB s administration

26 Affald Altaner Almindelig dagrenovation skal puttes i affaldsposer, som lukkes forsvarligt. Affald skal afleveres i de dertil indrettede undergrundscontainere. Affaldet må ikke stilles ved siden af containerne og heller ikke (end ikke kortvarigt) henstilles i opgangen/foran hoveddør. Smides affald ved siden af undergrundscontainerne, opkræves et håndteringsgebyr på minimum kr , som opkræves over huslejen. Lejer bærer det fulde ansvar og vil blive opkrævet omkostningen, når reglementet ikke følges. Brugte injektionssprøjter må ikke bortskaffes i undergrundscontainerne. Ved fjernelse af større ting, såsom møbler o.l. bedes du kontakte driftskontoret. Der er en container bag varmecentralen til storskrald. Det er desuden muligt at komme af med storskrald på lossepladsen på Tietgensvej. Haveaffald afleveres i kompostområdet bag ved varmecentralen. Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules. Altaner/terrasser må ikke anvendes til hensætning/opbevaring (som deponeringsplads) af andre ting end havemøbler, blomsterkrukker o.lign. Det er tilladt at opsætte altankasser på indvendig side af altan. Den malede væg må ikke males. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde. Fodring af fugle på og fra altanen er ikke tilladt. Der må heller ikke udsmides brødrester m.v., da det kan tiltrække skadedyr. Husk, at altanerne virker som lydforstærkere, hvorfor råben og mobiltelefonering ikke er hensigtsmæssigt. Grilning er kun tilladt med fornødent hensyn til naboerne. Det understreges, at der kun må anvendes el- eller gasgrill. Antenner/parabol Bad og toilet Barnevogne Boldspil Boremaskiner Campingvogne Udvendige antenner af enhver form må ikke sættes op. Via Waoo er det muligt at vælge sprogpakker på sit modersmål. Kontakt Waoo ved spørgsmål. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk, at engangsbleer, vat, avispapir, kanyler o.l. ikke må kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til driftskontoret. Barnevogne må ikke henstilles i opgange og indgangspartier samt under trapper, men skal hensættes på de anviste steder. Boldspil må kun finde sted på de grønne områder. Boremaskiner må kun benyttes hverdage mellem kl og og lørdage mellem kl og På søn- og helligdage må boremaskiner ikke benyttes. Campingvogne/trailere/både må kun parkeres i afdelingen på de dertil indrettede pladser. Bestyrelsen kontaktes 2 gange årligt (jan + juli) for tilladelse mod betaling (100 kr, halvårligt) kun ved fremvisning af registreringsattest og lejlighedsnummer (se desuden afsnittet Parkering) OBS. Ca. 1 gang om året vil ejere af campingvogne/både/trailere blive bedt om at køre deres campingvogn/båd/trailer væk, så ejendomsfunktionærerne kan

27 komme til at luge ukrudt, feje mv. Carporte Døre Erhvervsmæssig virksomhed Foderbrætter Fodtøj Forsikringer Carporte udlejes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer og må ikke anvendes til andre formål. Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brug. Branddøre må aldrig blokeres. Pulterrumsdøre skal altid være aflåsede. Indgangsmåtterne må ikke bruges som dørstoppere. Uden organisationens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne eller andre lejede lokaler. Af hensyn til rottefaren er opsætning af foderbrætter kun tilladt i boliger med egen have. Fodtøj må ikke henstilles i trappeopgangen. Organisationen har tegnet brandforsikring samt hus- og grundejerforsikring for ejendommene. Det er boligorganisationen, der har forpligtigelsen til at vedligeholde glas og sanitet, hvorfor det i forhold til vedligeholdelsesforpligtigelsen er uden betydning, om lejer har en glas- og kummeforsikring. Dog i en situation, hvor skade er en følge af, at lejer f.eks. taber noget i toilettet el.lign., vil der kunne være tale om misligholdelse, som beskrevet i Lov om Leje af Almene Boliger 25, stk. 4, og det vil således være lejer, der skal betale for en udskiftning. Hvis du eller dine børn laver skade på 3. mand eller 3. mands ting - og er juridisk ansvarlig for denne skade - kan du blive gjort erstatningsansvarlig. Din familieansvarsforsikring vil under normale omstændigheder dække det eventuelle krav. Vi gør dig samtidig opmærksom på, at skader på dit eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af organisationens forsikringer. Vi vil derfor råde dig til, at du tegner en indboforsikring (nogle steder hedder denne forsikring familiens basisforsikring) som sædvanligvis automatisk indeholder privatansvarsdækning. Hvis der opstår en skade, bedes du omgående melde den til driftskontoret og dit forsikringsselskab. Forurening Fællesareal Kommer du selv eller dine børn til at forurene bygninger eller fællesarealer ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. Hvis ikke vil du hæfte for omkostningen til renoveringen. Eksempler på forurening: Glasskår, olie, tilsmudsning af vægge, oliespild o.l. Intet må stilles for længere tid på hverken udendørs eller indendørs fællesarealer. Ejendomsfunktionærerne vil uden noget ansvar fjerne sådanne genstande, så de ikke er til gene

28 Færdsel Vis hensyn, når du færdes på trapper og gange. Al færdsel på interne veje og parkeringsarealer skal foregå med allerstørste forsigtighed. Knallert- og bilkørsel på afdelingernes stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Det er ikke tilladt, at knallert/scooter trækkes med motoren i tomgang i gårdene. Hvis der er behov for færdsel med motorkøretøjer i gårdene ved f.eks. sygetransport, skal der forud indhentes skriftlig tilladelse på driftskontoret. Husdyr Hundehold er ikke tilladt. Én indekat er tilladt, hvis du underskriver en husdyrkontrakt og indbetaler et depositum. Henvendelse skal ske til administrationen. Det er tilladt at have et husdyr på ferie i max. 3 uger om året. Enkeltstående besøg i årets løb må ikke overstige det tilladte antal feriedage. Ferie/besøg må kun finde sted efter forudgående aftale med afdelingens driftsleder eller administrationen. Det er dog ikke tilladt at have hunde på ferie eller som gæst, hvis de henhold til den gældende hundelov er forbudt. Det er forbudt at fodre/stille mad ud til fritløbende katte. Det er ikke tilladt at holde rovdyr, vilde dyr, insekter, slanger eller andre krybdyr, uanset disse holdes i terrarier, volierer eller bure. Forbuddet gælder også på altaner/terrasser og i skure, der måtte høre til lejemålet. Det er ikke tilladt at opfostre dyr til fodring af krybdyr/slanger. Det er tilladt at holde små varmblodede kæledyr, som hamstere, marsvin og kanariefugle. Det er ligeledes tilladt at have akvariefisk. Juletræer Klager Knallertkørsel Driftskontorets anvisninger angående bortfjernelse af juletræer skal følges. Træer skal ligesom andet haveaffald afleveres i kompostområdet bag ved varmecentralen. Alt pynt skal fjernes fra træet. Eventuelle klager over andre beboere skal ske skriftligt til administrationen med underskrift fra to eller flere lejemål. Knallertkørsel på afdelingernes stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Det er ikke tilladt, at knallert/scooter trækkes med motoren i tomgang. Kælderrum Kælderrummene må ikke indrettes til værksteder eller beboelse, og det er ikke tilladt at overnatte i rummene. Henstilling af udrangerede køretøjer må ikke finde sted. Benzindampe fra benzindrevne køretøjer må ikke forekomme. Generelt gælder, at kælderrum og mellemdøre altid skal holdes aflåsede, også selvom rummene ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer holdes lukkede

29 Leg Lys (trappe- og kælderlys) Musik/støj Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre, opgange og vaskerier. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige den eller haveanlægget. Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl på lysinstallation bedes omgående meddelt driftskontoret. Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Efter kl bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Altandøre/vinduer holdes lukkede. I særlige tilfælde (fester o.l.) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med en vis grad af støj. Navneskilte Hold altid dit navneskilt ajourført. Kontakt administrationen på Estrupsgade 12 ved navneændring. Ændringer på navneskiltet meldes til driftskontoret. Nøgler Parkering Skal du bruge en ekstra nøgle, kan du henvende dig til driftskontoret. Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Motorcykler må ikke henstilles i kældre eller gårde. Henstilling af motorcykler skal foregå på de anmærkede pladser. Ikke indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg i afdelingerne er forbudt. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ikke tilladt. Parkering af trailere/camp-let ved boligerne er ikke tilladt. Rygning Skadedyr Snefald Sprøjtegifte Tekniske installationer Rygning er ikke tilladt i opgange, vaskerier og fælleslokaler. Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o.l.), skal du omgående meddele det til driftskontoret eller administrationen. Hjælp driftskontoret, så snerydning kan foretages uden hindringer. Dette kan gøres ved at friholde stier og fortove for cykler, legetøj, blomsterkrukker m.v., således snerydningsmaskinerne kan komme frem. I boliger med egen have er det ikke tilladt at bruge sprøjtegifte i haven. Er der fejl i de tekniske installationer, meddel det da omgående til driftskontoret, da reparation kun må foretages af autoriserede installatører. Opstår der fejl uden for normal arbejdstid, som kræver omgående håndværksmæssig bistand, kan Falck kontaktes via administrationens hovednummer (tlf ). Bemærk, at udgiften, i tilfælde af unødig brug af ordningen, vil blive opkrævet hos den rekvirerende beboer

30 Trappevask Vandsenge Vaskepladser Rengøring af trapper og trappeopgange udføres af rengøringsfirma. Det påhviler beboeren, at holde ryddet foran hoveddøren til lejligheden, når der skal gøres rent. Det vil sige, at måtter skal være fjernet. Vandsenge må kun installeres med tilladelse fra organisationen. På bilvaskepladsen må der kun vaskes biler. Husk at rydde op efter dig selv, når du er færdig med at bruge vaskepladsen. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af biler og motorvask. Vaskerier Ved benyttelse af afdelingens vaskerier skal du følge de opsatte brugsanvisninger. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskehuset uden opsyn af voksne. Vaskerierne er beregnet for beboerne og ikke til vask for beboeres familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne skal dette omgående meddeles til driftskontoret samt ved anvendelse af det ophængte»fejlkort«. Udkast til godkendelse ved afdelingsmøde (budgetmøde) den 19. august

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 32 SOLBAKKEVEJ 18 B - 28 D Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Normalistandsættelse... 1. 2. Generelt... 1. 3. Overtagelse af boligen ved indflytning... 2

Indholdsfortegnelse. 1. Normalistandsættelse... 1. 2. Generelt... 1. 3. Overtagelse af boligen ved indflytning... 2 Afdeling 22 Indholdsfortegnelse 1. Normalistandsættelse... 1 2. Generelt... 1 3. Overtagelse af boligen ved indflytning... 2 4. Boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 2 5. Vedligeholdelse

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 31 H-HUSET - SOLBAKKEVEJ 20 B-H Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2017 Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 50. Fiskervænget

Afd. 50. Fiskervænget Afd. 50 Fiskervænget Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 50 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I en afdeling er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Vi skal kunne fungere

Læs mere

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet Vedligeholdelsesreglement for Lillerød Boligforening afd. 5 Model A normalistandsættelse Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 29 Frejasvej 51-111 Silkeborg, den 19. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 29 tirsdag den 1. september 2015 kl.

Læs mere

Afd. 46 Østerkobbel 98-176

Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 46 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 29 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Afd. 60 Toldstrupsgade/Jyllandsparken Vedligeholdelsesreglement Pr. 01 december 2006 (Tilrettet den 24. maj 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Side 1 af 9 Vedligeholdelsesreglement Alabu

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget

Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Afd. 2 Tjørne- og Pilevænget Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 2 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 71. Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej

Afd. 71. Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej Afd. 71 Ottemosevej Tøtmosevej Svanemosevej Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 71 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere