ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

2 INDHOLD 2012 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE...8 BERETNING REGNSKABSBERETNING GLOBAL MARKEDSLEDER GLOBAL SUPPLY CHAIN PRODUKTINNOVATION OG KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMMERCIELLE RISICI BØRNS RET TIL LEG (CSR - OG PERSONALEFORHOLD) CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE...47 NOTER MODERSELSKABSREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...79 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER BESTYRELSE, DIREKTION OG KONCERNLEDELSE NØGLETALSDEFINITIONER ADRESSER PLAY THE KOMPAN WAY 2 FORSIDE: MOMENTS STORY MAKERS

3 DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER EGEN SALGSORGANISATION DISTRIBUTØRER / AGENTER SALGSKONTORER 40 års leg med barnet i centrum For 40 år siden overværede en ung kunstner ved navn Tom Lindhardt Wils noget, som fik afgørende betydning for børns leg. En af hans store farvestrålende skulpturer var blevet placeret i et nyt boligområde som kontrast til de grå og ensformige bygninger. Han opdagede dog snart, at børn var mere interesserede i at lege på dem end at beundre dem. På den baggrund grundlagde han KOMPAN - en engageret virksomhed, der fremstiller legeredskaber med barnet i centrum. Siden dengang har KOMPAN etableret sig i hele verden og er på markedet i 67 lande. 3

4 2012 I KORTE TRÆK (Tal for 2011 i parentes) KOMPAN optimerede forretningen og vandt markedsandele på udfordrende markeder i I 2012 udgjorde KOMPANs koncernomsætning mio. kr. (1.416 mio. kr.) svarende til et fald på 4%. KOMPAN vandt markedsandele samlet set på de europæiske markeder og fortsatte den positive udvikling på vækstmarkederne uden for Europa. Markedsforholdene i Europa blev gennem 2012 stadigt vanskeligere i takt med gældskrisens forværring. Markederne i Syd- og Vesteuropa var hårdest ramt af udviklingen, mens de nordiske lande stort set gik fri. KOMPAN styrkede sin markedsposition i årets løb og investerede i produktudvikling, viden om børn, marketing, salgstræning og salg på nye markeder. KOMPANs forretning udviklede sig bedre end de underliggende markeder, og KOMPAN formåede i vid udstrækning at tilpasse produktionsomkostningerne til faldet i omsætningen. Bruttoresultatet faldt således moderat til 575 mio. kr. (614 mio. kr.). EBITDA udgjorde 150 mio. kr. før særlige poster (198 mio. kr.), og EBITDA-marginen 11,0% (14,0%). KOMPAN iværksatte en række initiativer inden for optimering af indkøb og produktion, sanering af produktporteføljen og centralisering af back office funktioner. Initiativerne forventes at styrke EBITDA marginen i 2013 med fuld effekt og således stille KOMPAN stærkere i den globale konkurrence. KOMPAN investerede fortsat i offensive tiltag i Nordamerika, Mellemøsten og Asien. I 2012 åbnede vi kontor i Dubai for at understøtte de forøgede aktiviteter i Mellemøsten samt intensiverede indsatsen på udvalgte markeder i Asien. KOMPAN restrukturerede produktionsnetværket og konsoliderede produktion og distribution i Brno (Tjekkiet) for at øge effektiviteten og skabe optimale rammer for vækst. Restruktureringen medførte en stigning i særlige poster, som udgjorde 40 mio. kr. (12 mio. kr.). På den baggrund faldt EBIT til 92 mio. kr. (152 mio. kr.). Årets normaliserede resultat efter skat blev 78 mio. kr. (120 mio. kr.). Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af udviklingen på KOMPANs markeder. Justeret for restruktureringsomkostninger og andre driftsindtægter blev frit cash flow 85 mio. kr. (55 mio. kr.), en stigning på 55%. Netto rentebærende gæld ultimo 2012 var 300 mio. kr. (328 mio. kr.). Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA udgjorde 2,0 ultimo 2012 (1,7). KOMPAN købte i 2012 norske DICA, som distribuerer et bredt sortiment af højkvalitetsprodukter til børnehaver og skoler. Selskabet er integreret i koncernen, og KOMPAN kan nu i højere grad efterkomme danske og norske kunders efterspørgsel efter et fuldt sortiment af både udendørs legepladser og andre udenog indendørs legeprodukter. KOMPAN øgede investeringerne i produktudvikling i 2012 og styrkede aktiviteterne i KOMPAN Play Institute bl.a. i indsatsen for at indhente og udbrede viden om legepladsers positive indflydelse på børns sundhed, indlæring og sociale integration. De europæiske markeder forventes også at være udfordrende i 2013, mens vækstmarkederne uden for Europa forventes at fortsætte den positive udvikling. Som følge af de øgede investeringer i innovation, salgstræning og udvidelse af produktpaletten med adgang til nye kundesegmenter samt ekspansion på markederne uden for Europa, forventer KOMPAN således fortsat at vinde markedsandele i Omsætningen forventes at være uændret til svagt stigende, og indtjeningen på driften ventes at stige. 4

5 Faktisk er denne legeplads et unikt læringsmiljø, hvor hun tilegner sig basale færdigheder, alt imens hun har det sjovt * FAKTA FRA KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMPAN Børn LEGEPLADSER FORBEDRER BARNETS MOTORISKE EVNER GENNEM AKTIV LEG* elsker at lege og legen er en nødvendighed! Studier viser at fri aktiv leg, holder børn sundere og hjælper dem med at opbygge vitale motorikske evner - samtidig etableres grundlaget for abstrakt tænkning. En af grundene til at KOMPAN er verdens førende leverandør af legepladsløsninger er, at alle vores legepladser er bevidst designet til at fremme børns sundhed og læring samtidig med at de har uendelige timer af sjov. Husk at legetid også er læringstid! NÅR EMILIE LEGER, LÆRER HUN OGSÅ! 5

6 HOVEDTAL OG NØGLETAL Mio. DKK Resultatopgørelse Omsætning 1.162, , , , ,1 EBITDA 1) 147,5 168,9 207,0 198,4 150,2 EBITA 1) 114,4 125,2 166,0 172,1 127,2 Amortiseringer 2) -52,5-13,3-14,5-33,2-9,5 Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter 3) -14,1-8,7-32,8 13,4-25,5 Resultat af primær drift (EBIT) 47,7 103,2 118,7 152,3 92,2 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0-2,9 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster, netto -50,0-9,3-4,3-14,2-16,7 Skat -11,2-24,0-30,7-36,7-25,3 Årets resultat -13,4 67,0 83,7 101,4 50,2 Normaliseringer Årets resultat -13,4 67,0 83,7 101,4 50,2 Valutakursreguleringer 12,7-3,6-3,6 4,4 1,9 Amortiseringer 2) 52,5 13,3 14,5 33,2 9,5 Restruktureringsomkostninger mv. 14,1 14,5 32,8 11,7 39,9 Andre driftsindtægter - -5, ,1-14,4 Skat af normaliseringer -11,8-4,6-10,9-6,1-9,2 Normaliseret resultat efter skat 54,1 80,8 116,5 119,5 77,9 1) EBITDA, EBITA og frit cash flow er præsenteret før restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter. 2) Indeholdende afskrivninger af tilkøbte immaterielle aktiver samt nedskrivning af goodwill. 3) Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter omfatter poster, der i kraft af deres karakter ikke skønnes at være en del af den ordinære drift, som f.eks. avance ved salg af virksomheder, regulering af betinget købesum i forbindelse med virksomhedsopkøb, omkostninger i forbindelse med nedlukning af produktionsenheder, transaktionsomkostninger vedrørende virksomhedssammenslutninger (fra og med 2010) mv. Mio. DKK Omsætning og årlig vækst % EBITA og margin 1) Mio. DKK % Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) Mio. DKK % Omsætning Årlig vækst EBITA EBITA margin Resultat efter skat ROE 6

7 Mio. DKK Balance Aktiver i alt 1.120, , , , ,1 Aktiekapital 106,3 112,4 113,0 113,0 113,0 Egenkapital 285,4 400,1 532,1 622,9 672,2 Investeret kapital 287,1 264,8 268,1 332,8 306,4 Netto arbejdskapital 123,5 125,8 137,2 189,6 174,0 Rentebærende gæld, netto 4) 500,7 380,3 332,9 328,1 300,4 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 189,3 155,0 150,0 122,0 102,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -82,6-36,2-100,3-55,5-23,8 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -81,3-28,7-143,4-65,1-60,8 Frit cash flow 1) 154,3 137,2 122,1 55,3 85,3 Investeringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 5) 49,2 26,5 39,6 53,2 23,2 Afskrivninger (ekskl. amortisering af tilkøbte varemærker) 33,1 43,6 41,0 26,4 23,1 Nøgletal Vækst i omsætning 6,9% -4,2% 24,7% 2,0% -3,9% EBITDA 1) margin 12,7% 15,2% 14,9% 14,0% 11,0% EBITA 1) margin 9,8% 11,2% 12,0% 12,2% 9,3% Afkast på investeret kapital (ROIC) 35,9% 45,4% 62,3% 57,3% 39,8% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 16,7% 23,6% 25,0% 20,7% 12,0% Egenkapital andel 25,5% 32,7% 38,8% 45,9% 51,1% Netto rentebærende gæld/ebitda 1) 3,4 2,3 1,6 1,7 2,0 Resultat (normaliseret) pr. aktie, DKK 5,1 7,2 10,3 10,6 6,9 Gennemsnitligt antal ansatte ) Rentebærende gæld er i 2009, 2010 og 2011 henholdsvis tillagt (2009: DKK 60 mio.) og fratrukket (2010: DKK 50 mio. og 2011: DKK 4 mio. kr.) negativ/positiv værdi af valutaterminsforretninger på kreditinstitutter. 5) Investeringer er ekskl. virksomhedskøb. I investeringer indgår i 2010 og 2011 henholdsvis DKK 18,1 mio. og DKK 24,1 mio. vedr. ny domicilbygning. Definitioner: Regnskabstal, der kan udledes direkte fra det officielle regnskab for , er udarbejdet i overensstem melse med IFRS. Øvrige hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med definitioner side 92. Normaliserede resultater er baseret på KOMPANs identifikation og vurdering af særlige resultatposter og medtaget for at give et sammenligneligt grundlag for opgjort normaliseret indtjening. Mio. DKK 60 5) Investeringer og afskrivninger % 70 Afkast af investeret kapital Mio. DKK 600 Netto rentebærende gæld og 4) netto rentebærende gæld /EBITDA 4) 1) Investeringer Afskrivninger Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld/ebitda 7

8 Connie Astrup-Larsen, CEO STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE KOMPAN eksekverede på sin strategi og vandt markedsandele i et vanskeligt marked gennem forretningstilpasning og offensive tiltag. En ny og unægteligt barskere virkelighed skyllede ind over KOMPANs europæiske hovedmarkeder i De første tegn viste sig allerede i 2011, hvor den økonomiske krise tvang blandt andre Grækenland, Spanien og Italien til at skære i de offentlige budgetter. I 2012 måtte alle europæiske lande i forskellig udstrækning indskrænke de offentlige budgetter og indkøb i krisens kølvand. Da den offentlige sektor fortsat er KOMPANs største kundegruppe, påvirkede det uundgåeligt vores markeder og efterspørgslen efter vores produkter. Vigende efterspørgsel, skærpet konkurrence om ordrer og markedsandele, prispres og kamp for at opfylde stigende kundekrav det var den nye virkelighed i så godt som hele Europa. På en så vanskelig baggrund klarede KOMPAN sig tilfredsstillende. Ganske vist faldt omsætningen, men dog kun 4%. Dette skal ses i forhold til, at vore markeder generelt var langt hårdere ramt. Driftsindtjeningen blev presset af ændringer i produktmikset, og selvom vi opnåede en overskudsgrad (EBITDA margin) på 11% før særlige poster, står det klart, at vi skal forbedre KOMPANs evne til at skabe vækst - også udenfor 8

9 Unique Playground Solutions Allerede tidligt i 2012 stod det klart, at den nye virkelighed var kommet for at blive, i hvert fald for en tid. Det var en realitet, vi måtte reagere på. Europa og forbedre KOMPANs omkostningseffektivitet. Det arbejde intensiverede vi i 2012, og det forventes således at have fuld effekt i Samtidig og nok så vigtigt fik vi styrket cash flow, nedbragt arbejdskapitalen og reduceret gælden. KOMPAN blev styrket finansielt, men også forretningsmæssigt. Vi vandt markedsandele også på de markeder, hvor det gjorde mest ondt. NØDVENDIGE OMLÆGNINGER Allerede tidligt i 2012 stod det klart, at den nye virkelighed var kommet for at blive, i hvert fald for en tid. Det var en realitet, vi måtte reagere på. Derfor iværksatte vi en række initiativer med afsæt i den opdaterede strategiplan, som KOMPAN udarbejdede i KOMPANs nye facilitet i Brno (Tjekkiet) blev produktionsog distributionscenter for hele KOMPAN suppleret af COROCORD (Tyskland) og Slottsbro fabrikken (Sverige), der fortrinsvis fremstiller specialprodukter. Derfor afviklede vi fabrikkerne i Belgien og Danmark og konsoliderede dem ind i Brno produktionen, ligesom vi lukkede fabrikken Megatoy i Australien og erstattede produkterne med en ny designlinje produceret i Brno. Gennem vedholdende fokus på optimering og effektivisering er produktiviteten i Brno forbedret markant, distributionen er smidiggjort, og produktionsanlægget har både kapaciteten og rammerne for betydelig vækst. Samtidig skabte vi grundlaget for en markant reduktion af produktions- og distributionsomkostningerne, og supply chain funktionen skærpede fokus på det indirekte indkøb af produkter og ydelser foreløbig med pæne resultater. Endelig ændrede vi strukturen i salgsleddet og skabte fælles back office funktioner, der servicerer flere lande. Omlægningerne har desværre også betydet, at vi har måttet sige farvel til 75 medarbejdere, og KOMPAN har som en konsekvens heraf båret restruktureringsomkostninger på DKK 40 mio. i Men vi er allerede i begyndelsen af 2013 begyndt at se effekten af omlægningerne, og fordelene vil slå fuldt igennem i løbet af året, hvor de vil medvirke til at sikre en helt nødvendig forbedring af indtjeningen. SUNDHED Legepladser forebygger overvægt og fedme Legepladser øger sundheden på en sjov måde Legepladsaktivitet øger børns koncentrationsevne Legepladsaktivitet forbedrer børns akademiske færdigheder LÆRING Legepladser hjælper til at forhindre hærværk og kriminalitet Legepladser bygger broer mellem generationer og kulturer Legepladser er for alle aldre SOCIAL INKLUSION 9

10 OFFENSIVE TILTAG Vi tror ikke på, at vi alene kan spare og optimere os gennem den krise, som har ramt de fleste af vores europæiske markeder. Derfor tager vi en række offensive skridt. Vi styrker forretningen uden for Europa. Salget uden for Europa steg i 2012 med 20%, og den ikke-europæiske forretning tegnede sig for 22% af KOMPANs omsætning og en højere andel af indtjeningen. Andelen vil vokse yderligere ikke kun fordi vore kunder i Europa er påvirket af besparelser, men fordi vi investerer i vækst i Nordamerika, Mellemøsten og Asien. I 2012 åbnede vi kontor i Dubai for at understøtte de forøgede aktiviteter i Mellemøsten. Vi intensiverede indsatsen på udvalgte markeder i Asien, og i USA øgede vi salgsindsatsen i flere delstater for at gribe og holde momentum i et marked, hvor KOMPAN fortsat vokser trods generel afmatning. Flere af den slags initiativer er på vej. Vi udvider paletten med nye produkter for at få adgang til nye kundesegmenter. Den udendørs legeplads er og vil altid være kernen i KOMPAN, men kunderne efterspørger et fuldt sortiment, som også omfatter andre uden- og indendørs legeprodukter. Derfor købte vi i 2012 norske DICA, som distribuerer et bredt sortiment af højkvalitetsprodukter til børnehaver og skoler. Vi forbereder en opdatering af sortimentet i løbet af de kommende år. Opdateringen vil tage udgangspunkt i, hvordan vi kan bidrage til kampen mod det stigende samfundsmæssige overvægtsproblem ved at få børn og teenagere til at blive mere fysisk aktive på en måde, hvor vi forener leg og indlæring. Vi behøver heldigvis ikke fortælle børn, hvordan de skal lege. Men vi har en opgave i at hjælpe med til, at legen bliver et middel til at fremme både indlæring og kampen mod inaktivitet. Opdateringen omfatter også initiativet Design for manufacturing, som skal optimere antallet af komponenter og dele i KOMPANs produkter og resultere i udfasning af mindre karakteristiske produkter og dermed forbedre vores konkurrenceevne i flere dele af verden. Vi investerer også yderligere i KOMPAN Play Institute med dets netværk af interne legepladsspecialister og eksterne eksperter, der inddrages fra sag til sag. Instituttet giver os og vores interessenter en enestående viden om børns leg, legepladser og legepladsers udstyr. Den viden har vi i 2012 stillet til rådighed for byplanlæggere og arkitekter verden over på seminarer med afsæt i videnskabelig dokumentation om intelligente legepladsers indflydelse på børns aktivitet og indlæring. Desuden har KOMPAN Play Institute bidraget til at uddanne KOMPANs egne sælgere i, hvad legepladser kan gøre for børns trivsel og indlæring i skoler og børnehaver. Endelig har vi styrket og vil fortsat styrke KOMPANs salgskorps både kompetencemæssigt og i antal. Det er en af de vigtigste forudsætninger for KOMPANs vækst, at vores sælgere kan hjælpe kunderne til at vælge de rigtige løsninger ud fra deres analyse af brugerne, legepladsen og omgivelserne, hvilke færdigheder legepladsen skal fremme, det fysiske layout og placering af legeredskaberne. KOMPANS KERNE Børns velfærd og deres motoriske og intellektuelle udvikling er kernen i KOMPANs forretning. Det følger næsten naturligt heraf, at vi prioriterer miljøbevidsthed og forretningsetik meget højt. Når det gælder miljøskadelige materialer, efterlever vi de strengeste regler på de markeder, hvor vi opererer. Det er ikke blot etisk, men også økonomisk ansvarligt. Her går strategi, social ansvarlighed og økonomi hånd i hånd. Det samme gælder, når vi samler produktionen i store enheder og derved sparer energi, eller når vi sikrer efterlevelse af vores Code of Conduct i egne rækker og hos vores samarbejdspartnere. Vi arbejder for børn og med børn. Og vi insisterer på at gøre det ordentligt i ordets bredeste forstand. En stor tak til KOMPANs medarbejdere, der i et udfordret år har ydet en stor indsats. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at vi er lykkedes med at fastholde førerpositionen, når det gælder kvalitetslegepladser, der sikrer læring, sundhed, udvikling og social integration. Vores investeringer i innovation, konstant effektivisering og opkvalificering af vores medarbejdere vil medvirke til yderligere vækst i de kommende år. Connie Astrup-Larsen, Adm. direktør 10

11 UNITED BY PLAY 11

12 BERETNING 2012 REGNSKABSBERETNING 2012 De finansielle resultater i 2012 blev påvirket af den økonomiske krise i store dele af KOMPANs europæiske markeder samt væsentlige omkostninger til restruktureringer. I et udfordret marked lykkedes det KOMPAN at styrke cash flow, nedbringe gælden og øge soliditeten, og efter årets investeringer i offensive tiltag og restruktureringer er KOMPAN godt rustet til at forbedre indtjeningen i På de øvrige europæiske markeder mødte KOMPAN også tilbageholdenhed i offentlige indkøb, skærpet konkurrence og forstærket prispres. Men her lykkedes det stort set KOMPAN at fastholde og i nogle lande endda at øge omsætningen og derigennem kompensere for faldet i de 5 europæiske lande samt Australien. KOMPAN vandt således markedsandele i det faldende europæiske marked for legepladser. OMSÆTNING KOMPANs omsætning faldt i 2012 med 4% fra mio. kr. til mio. kr. På vækstmarkederne uden for Europa steg salget samlet med 20%. Stigningen kom i Mellemøsten, Nordamerika, Rusland og Asien. OMSÆTNING FRA TILKØBTE VIRKSOMHEDER KOMPAN købte i juni 2012 det norske selskab DICA AS, der indgår i resultatopgørelsen og balancen fra overtagelsesdagen. Korrigeret for virksomhedskøb og valutakursudsving var KOMPANs organiske vækst i året -5%. Fremgangen blev dog mere end opvejet af markedsmæssige tilbageslag i 5 store europæiske lande. I Spanien og Italien faldt omsætningen ligesom året før på grund af landenes dybe økonomiske krise, men også i England blev omsætningen i 2012 påvirket af reducerede offentlige indkøb. Det var også tilfældet i Belgien og Holland, hvor salget tillige blev ramt af investeringspauser i forbindelse med valg. Endelig faldt salget i Australien som følge af beslutningen om at lukke Megatoy fabrikken og fokusere salget under KOMPAN brandet med en ny designlinje. Samlet faldt KOMPANs omsætning i de 5 europæiske lande og Australien med 24%. BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet blev påvirket af faldende omsætning, prispres i Europa og en ændring i produktmikset med flere tredjepartsydelser, primært relateret til installationsarbejder. Det øgede salg af produkter og services fra tredjepart skyldes primært KOMPANs strategiske indsats for at blive totalleverandør ved etablering af nye legepladser samt integrationen af de to DICA selskaber i Danmark og Norge. Bruttoresultatet blev 575 mio. kr. (614 mio. kr.), og bruttomarginen faldt fra 43,4% til 42,2%. KOMPAN har taget en række initiativer til at strømline supply chainog produktionsprocesser, og initiativerne forventes at understøtte marginerne fra Global omsætningsudvikling 2012 (indekseret) Region 2011 Organisk vækst Tilkøb/frasalg Valutakurspåvirkning 2012 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asien/Pacific og Mellemøsten Nord- og Sydamerika Special segmenter Omsætning fra andre driftssegmenter Koncern

13 Freegame OMKOSTNINGER Kapacitetsomkostningerne steg 1% til 447 mio. kr., idet der forsat investeres i vækstfremmende initiativer, og idet de iværksatte effektiviseringstiltag på tværs af koncernen først får effekt i Udviklingsomkostningerne var uændrede, og administrationsomkostningerne steg 3%. På trods af optimering af distributionen steg distributionsomkostningerne 1% som følge af øget salg uden for Europa. RESULTATER Den lavere omsætning og de faldende marginer påvirkede indtjeningen på driften. Driftsresultatet (EBITDA) blev således 150 mio. kr. før særlige poster (198 mio. kr.), og overskudsgraden (EBITDA-marginen) faldt dermed til 11,0% (14%). EBITA blev 127 mio. kr. før særlige poster (172 mio. kr.). EBITA-marginen blev 9,3% (12,2%). Andre driftsindtægter beløb sig til 14 mio. kr. (25 mio. kr.) og hidrører fra reguleringer af betingede købesummer ved tidligere års køb af virksomheder. Særlige poster udgjorde 40 mio. kr. (12 mio. kr.), og stigningen var især knyttet til restruktureringen af produktionsnetværket med samlingen af de fleste produktionsopgaver i Brno. I kombination med lavere omsætning og faldende marginer betød de stigende omkostninger til restruktureringer, at det primære driftsresultat (EBIT) faldt til 92 mio. kr. (152 mio. kr.). 13

14 BERETNING 2012 Resultatet før skat blev 76 mio. kr. (138 mio. kr.), og årets resultat udgjorde 50 mio. kr. (101 mio. kr.). Justeret for valutakurseffekter, amortisering af varemærker, andre driftsindtægter og restrukturering blev det normaliserede resultat efter skat 78 mio. kr. (120 mio. kr.). DISPONERING AF ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret. Resultatet overføres til reserverne. CASH FLOW Justeret for restruktureringsomkostninger og andre driftsindtægter blev frit cash flow 85 mio. kr. (55 mio. kr.), en stigning på 55%. Forbedringen skyldtes lavere arbejdskapital, som følge af mere agil og kosteffektiv drift samt lavere anlægsinvesteringer. EGENKAPITAL Egenkapitalen var ved årets udgang 672 mio. kr. mod 623 mio. kr. året før. Væksten i egenkapitalen øgede soliditeten fra 45,9% til 51,1%. FINANSIERING KOMPAN har over de seneste 7 år konstant nedbragt den netto rentebærende gæld for at styrke den finansielle stilling og derved få bedre muligheder for både at vokse organisk og ved opkøb. Ved udgangen af 2012 beløb den netto rentebærende gæld sig til 300 mio. kr. mod 328 mio. kr. året før. Det svarer til en gearing (netto rentebærende gæld/ebitda) på 2,0 mod 1,7 året før. Gælden består af committerede kreditfaciliteter med en samlet trækningsret på 460 mio. kr., underlagt almindelige covenants, der alle er opfyldt. Kreditfaciliteterne løber frem til marts 2015, og der er ikke aftalt afdrag i perioden. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet FORVENTNINGER KOMPAN antager, at markederne i langt de fleste europæiske lande også i 2013 vil være udfordrende med offentlige budgetreduktioner, men med de øgede investeringer i innovation, salgstræning og udvidelse af produktpaletten med adgang til nye kundesegmenter, forventer KOMPAN fortsat at vinde markedsandele i Uden for Europa forventer KOMPAN fortsat markedsvækst i Asien, Mellemøsten og andre oversøiske markeder. På den baggrund forventes en uændret til svagt stigende omsætning. Indtjeningen på driften ventes at stige som følge af den restrukturering af produktion, distribution og organisation, der er gennemført i MOMENTS 14

15 MOMENTS TODDLERS 15

16 BERETNING 2012 GLOBAL MARKEDSLEDER KOMPAN sætter standarden og udbygger sin position som global markedsleder under vanskelige markedsvilkår. Indsatsen for at bekæmpe det samfundsmæssige problem med fysisk inaktivitet og overvægt fortsætter. Med afsæt i godt 40 års indsats for at forbedre børns udvikling, læring og sociale integration gennem design af legeredskaber og legepladser vinder KOMPAN markedsandele i en tid, hvor kunderne er underlagt stramme budgetrestriktioner. Hovedparten af KOMPANs omsætning kommer fra de europæiske markeder, som i 2012 var præget af betydelige besparelser på de offentlige budgetter. Udviklingen medfører, at kunderne i stigende grad sender samlede anlægsopgaver i udbud for at opnå stordriftsfordele og lavere priser på etablering af blandt andet nye parker og legepladsområder. Det bidrager til en professionalisering af markederne og skaber grundlaget for en ny virkelighed, hvor øgede krav fra kunderne og intensiveret konkurrence understreger vigtigheden af at kunne levere samlede løsninger af høj kvalitet. KOMPANs mangeårige erfaring og stærke markedsposition giver virksomheden en unik mulighed for at tilbyde nøglefærdige løsninger til kunderne gennem salg af egne og tredjepartsprodukter samt samarbejde med partnere verden over. Derudover lancerer KOMPAN løbende nye forskningsbaserede produkter og løsninger, som sætter standarden i industrien og tilbyder kunderne kvalitet, lave vedligeholdelsesomkostninger og høje sikkerhedsstandarder. KOMPAN sætter fokus på og adresserer gennem løbende forskning og produktudvikling det store samfundsmæssige problem, som fysisk inaktivitet og overvægt blandt børn og teenagere er blevet. Derfor er KOMPAN godt rustet til fortsat at vinde markedsandele på både de stagnerende europæiske markeder og vækstmarkederne uden for Europa i de kommende år. BALANCERET OMSÆTNING KOMPAN har en geografisk balanceret omsætning fordelt på 67 lande, og intet land bidrager med mere end 14% af den samlede omsætning. I 2012 oplevede KOMPAN særligt vanskelige markedsvilkår i 5 europæiske lande (Holland, Belgien, Storbritannien, Spanien og Italien). Den positive udvikling på de øvrige markeder betød dog, at KOMPAN formåede at begrænse faldet i omsætningen til 4% på koncernniveau. KOMPANs kundebase udvides løbende og omfatter blandt andet børneinstitutioner, skoler, internationale fastfood kæder og offentlige samt kommunale forvaltninger. KOMPAN arbejder løbende med at udvide kundebasen gennem målrettet salgsarbejde og oplysning om de sundhedsmæssige fordele ved KOMPANs legepladser med henblik på at sætte bekæmpelse af fysisk inaktivitet og overvægt gennem udendørs leg på dagsordenen. Mio. DKK Mio. DKK Omsætningsudvikling produkter Omsætningsudvikling produkter 0 0 Egenproducerede produkter Egenproducerede produkter Andre produkter Andre produkter Mio. DKK 450 Mio. DKK Omsætningsudvikling segmenter Omsætningsudvikling segmenter 0 0 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asien/Pacific Nord- og Special Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa og Mellemøsten Asien/Pacific Sydamerika Nord- og segmenter Special og Mellemøsten Sydamerika segmenter

17 Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Legeredskaber og legepladser udgør langt størstedelen af KOMPANs omsætning, men produktpaletten ændrer sig i takt med kundernes stigende efterspørgsel efter et fuldt sortiment og totalleverancer. NORDEN Udviklingen var positiv på KOMPANs nærmarkeder i Norden, som samlet set oplevede omsætningsvækst og et øget ordreindtag i KOMPAN er repræsenteret med egne sælgere i landene, og derudover afsættes koncernens produkter via partnere og agenter. I forlængelse af KOMPANs køb og integration af DICA-selskaberne i Danmark (2010) og Norge (2012) dækker koncernen også børnehaver og skoler med egne sælgere. KOMPAN har således udvidet både produktprogram og kundebase i landene, så KOMPAN i dag også sælger produkter til indendørs og udendørs leg og dermed kan optræde som totalleverandør til børnehaver og skoler. VESTEUROPA KOMPAN er markedsleder i Vesteuropa og vurderer, at koncernen vandt markedsandele i regionen. KOMPAN oplevede et samlet fald i omsætning og ordreindtag i 2012, hvilket kan henføres til 3 specifikke markeder. Holland og Belgien leverede stærk vækst i 2011, men i 2012 var begge markeder negativt påvirket af afholdelsen af langstrakte valg og deraf følgende udskydelser i offentlige investeringer. Samtidig var Storbritannien ramt af markante budgetreduktioner inden for KOMPANs forretningsområde. I den øvrige del af Vesteuropa var omsætningsudviklingen uændret i SYD- OG ØSTEUROPA Der var ingen bedring at spore på de syd- og østeuropæiske markeder, som også i 2012 var stærkt påvirket af den europæiske gældskrise. Det spanske og italienske marked oplevede tilmed en forværring af situationen, og omsætningen faldt som følge af drastiske offentlige besparelser. KOMPAN fastholdt omsætningsniveauet i de øvrige markeder i Sydeuropa. Trods de vanskelige markedsforhold vurderer ledelsen, at KOMPAN også i 2012 vandt markedsandele i regionen. Det russiske marked viste pæne vækstrater, og KOMPANs omsætning i området er stigende. ASIEN/PACIFIC OG MELLEMØSTEN Omsætningen steg i Mellemøsten, hvor et fald i aktivitetsniveauet i byggeriet i blev afløst af vækst og derigennem et forbedret ordreindtag i KOMPAN etablerede et salgskontor i Dubai i 2012 og forventer en fortsat positiv udvikling i

18 ROBINIA KOMPAN lukkede produktionen af varemærket Megatoy i Australien i 2012, og omsætningen faldt på den baggrund. Det australske marked er ramt af nedskæringer, men KOMPAN står stærkt og introducerede en ny designlinje, som giver mulighed for at afsætte koncernens produkter til nye segmenter under KOMPAN brandet. De asiatiske markeder oplevede fortsat vækst. Samlet set udviklede forretningen i regionen sig positivt i 2012, og såvel omsætning som ordreindtag steg. KOMPAN har styrket indsatsen i Asien i årets løb, og den positive udvikling i regionen forventes at fortsætte i de kommende år. NORD- OG SYDAMERIKA I 2012 udvidede KOMPAN salgsindsatsen i flere delstater på det Nordamerikanske marked, hvor virksomheden har en førende high-end niche-position. Det amerikanske marked betjenes fortsat af både egne sælgere og agenter, og styrkelsen af KOMPANs salgsorganisation afspejlede sig i øget ordreindgang i sidste del af året. Den amerikanske forretning oplevede vækst i 2012, og de positive effekter af styrkelsen af salgsorganisationen forventes at fortsætte i SPECIALSEGMENTER KOMPAN Commercial Systems arbejder i stigende grad med salg af legepladser til internationale fastfood kæder. Salget foregår primært i Europa, hvor selskabet er markedsleder. På de europæiske markeder har kunderne reageret på den negative økonomiske udvikling i regionen i 2012 og reduceret investeringsniveauet med et fald i omsætningen og ordreindtaget til følge. KOMPAN udvidede aktiviteterne i Mellemøsten og Asien i 2012, og udviklingen har været positiv i årets løb. 18

19 BLOQX 19

20 BERETNING 2012 GLOBAL SUPPLY CHAIN Konsolideringen af produktionen i Brno har medført en række stordriftsfordele og skabt optimale rammer for vækst. I 2012 fortsatte indsatsen for at skabe en mere effektiv supply chain funktion på tværs af KOMPANs markeder. De nye faciliteter i Brno (Tjekkiet) blev taget i brug og fungerer som koncernens globale produktions- og distributionscenter, mens COROCORD (Tyskland) og Slottsbro fabrikkerne (Sverige) hovedsageligt fremstiller specialprodukter. Den fortsatte fokusering af produktionsnetværket medførte, at KOMPAN flyttede produktionsaktiviteterne i KOMPAN Commercial Systems (Belgien) og uniq nordic systems (Danmark) til Brno enheden. Derudover lukkede KOMPAN produktionsenheden Megatoy (Australien) og erstattede produkterne med en ny designlinje produceret i Brno. Enheden i Brno varetager nu omkring 85% af KOMPANs samlede produktion. ØGET EFFEKTIVITET Konsolideringen af produktionen i Brno har medført en række stordriftsfordele og skabt optimale rammer for vækst, idet de nuværende m 2 kan udvides med yderligere m 2 efter behov. Der er implementeret Lean principper, som danner grundlaget for operational excellence og sikrer et optimeret materialeflow fra varemodtagelse til forsendelse samt et fleksibelt produktionssystem og integreret kvalitetskontrol i alle led af produktionsprocesserne. Gennem løbende optimering og implementering af Lean initiativer er der sket en betydelig forbedring af alle nøgletalsindikatorer. Produktionsomkostningerne er reduceret betragteligt gennem øget produktivitet, lagerbindingen er reduceret markant via tættere samarbejde med leverandører mv., og samtidig er den høje leveringssikkerhed fastholdt. I 2012 analyserede KOMPAN det samlede sortiment og udfasede en række perifere produkter. Mod udgangen af året blev indsatsen suppleret af initiativet Designing for manufacturing, der fokuserer på at reducere kompleksitet. KOMPAN ønsker fortsat at tilbyde det bedste og mest innovative produktprogram med løsninger til alle aldersgrupper, og indsatsen for at optimere produktporteføljen har derfor taget udgangspunkt i at øge produkternes legeværdi, skabe en optimeret komponentplatform og udfase mindre karakteristiske komponenter. Arbejdet vil øge effektiviteten yderligere og forventes at bidrage til en forbedring af KOMPANs produktprogram, konkurrenceevne og økonomiske resultater i de kommende år. BALANCERET SOURCING Centraliseringen af produktionen har givet KOMPAN mulighed for at optimere sourcing strategien. Gennem fortsat fokus på indkøb blev der i 2012 skabt betydelige forbedringer i indkøbspriserne. Sourcing strategien er fortsat flerstrenget, og ingen enkeltleverandør udgør mere end 10% af KOMPANs direkte materialeomkostninger. 20

21 GALAXY 21

22 BERETNING 2012 PRODUKTINNOVATION OG KOMPAN PLAY INSTITUTE Øget fokus på innovation, sundhed og læring. Børnene er i centrum, når KOMPAN udvikler innovative produkter med virksomhedens tydelige designprofil. Produkterne skal på samme tid være spændende, udfordrende og sikre for børnene, æstetisk designede, solide og holdbare samt sikre lave vedligeholdelsesomkostninger. Produktinnovation er afgørende for KOMPANs fortsatte succes, og i 2012 øgede virksomheden investeringerne på området med henblik på at udbygge den førende position på det globale marked for legeredskaber og legepladser. Produktinnovationen tager udgangspunkt i, at leg er mere end bare for sjov. Intelligente legeredskaber og legepladser skaber de bedste rammer for sundhed, læring og social integration og KOMPANs konkurrencemæssige fordel udspringer af virksomhedens unikke evne til at forene netop disse hensyn. KOMPANs innovationscenter er placeret på hovedkontoret, og produktinnovationen foregår i et tæt samarbejde med en række interessenter. KOMPAN Play Institute og dets globale netværk af specialister i leg og udendørsaktiviteter bidrager med relevant forskningsbaseret viden, og det globale salgsnetværk giver værdifuld information om kundernes ønsker og behov. Supply chain afdelingen inddrages tidligt i innovationsprocessen for at sikre optimale forhold i den efterfølgende produktion og installation af redskaberne. Endelig samarbejder KOMPANs lokale selskaber og medarbejdere tæt med en række kunder om udvikling af skræddersyede løsninger til specifikke geografiske markeder eller ved særlige behov i enkelte kundesegmenter. Den holistiske tilgang til produktinnovation sikrer, at KOMPAN opnår en vekselvirkning mellem forskningsbaseret viden om børns udvikling og leg samt praktiske erfaringer fra hele organisationen og kunderne. Produktinnovationen koordineres i en komité, som består af koncernledelsen og repræsentanter for de involverede afdelinger. Arbejdet sikrer en effektiv proces, så KOMPAN typisk kan lancere nye produkter to gange årligt. Innovationsafdelingen vedligeholder og optimerer løbende den eksisterende produktportefølje, så KOMPANs sortiment altid lever op til relevant lovgivning, imødekommer nye tekniske krav, opretholder den høje kvalitet og fremstilles så effektivt og miljørigtigt som muligt. På baggrund af sammenlægningen af produktionen på færre fabrikker og den ændrede konkurrencesituation strømlinede KOMPAN produktporteføljen i Indsatsen og de øgede investeringer i produktinnovation skaber en solid platform for at styrke KOMPANs globale markedsposition yderligere. LEGEPLADSENS UDVIKLING OG SIKKERHED Enhver legeplads indeholder et paradoks. På den ene side skal legepladsen inspirere brugerne børnene til at bevæge sig og samtidig udfordre og udvikle deres fysiske grænser. På den anden side skal legepladsen være et sikkert område, hvor skader så vidt muligt undgås. Derfor er der regionalt udviklet en række regelsæt, som fastlægger rammerne for udvikling af legeredskaber og legepladser. EU har implementeret standarden EN1176, mens ASTM i USA har vedtaget regelsættet ASTM F , hvor den amerikanske brancheorganisation IPEMA i samarbejde med TÜV America står for certificeringen. I Australien er der udviklet en lokal standard for sikkerhed på legepladser; AS4685:2004. Standarderne er ikke ens, og KOMPAN har opbygget den nødvendige viden til at sikre, at nyudviklede produkter er i overensstemmelse med alle standarder eller alternativt kun markedsføres i geografisk afgrænsede områder. Det er ikke kun regelsæt, der varierer verden over. Opfattelsen af design på en legeplads er også afhængig af lokale traditioner og i særdeleshed den enkelte kundes ønsker. KOMPAN har derfor industriens stærkeste produktprogram med løsninger for alle ønsker og behov. Samtidig udvikler KOMPAN produkter med en høj legeværdi, et karakteristisk udseende og en bred appel. Det gør KOMPAN legepladser let genkendelige og til et foretrukket valg for mange kunder og børn. 22

23 KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMPAN etablerede i 1989 KOMPAN Play Institute. Formålet var og er at indsamle og formidle viden og forskning om børns leg og de positive effekter af leg og etablering af legepladser. KOMPAN Play Institute består i dag af et internt netværk af legepladsspecialister samt en række uafhængige specialister, der tilknyttes opgaver efter deres specialområder. KOMPAN Play Institute spiller en stadig vigtigere rolle i produktinnovationen og indsatsen for at fremme fysisk aktivitet blandt børn og teenagere. Det sker blandt andet gennem oplysning og rådgivning i forbindelse med byplanlægning. I den sammenhæng afholder KOMPAN Play Institute seminarer for byplanlæggere og arkitekter verden over med afsæt i videnskabelig dokumentation vedrørende urbaniseringens indflydelse på børn og intelligente legepladsers effekt i byrummet. Kompetencerne i KOMPAN Play Institute danner grundlag for et øget samarbejde med kommuner og byer på tværs af de tekniske, kulturelle og sundhedsfaglige forvaltninger. På længere sigt forventes indsatsen at åbne nye markeder for KOMPAN. I årets løb udviklede og introducerede KOMPAN Play Institute en ny planlægningsproces, som sikrer, at enhver etablering af en ny legeplads tager hensyn til kundens individuelle behov med afsæt i 5 overvejelser: 1. Hvilke børn bruger legepladsen? 2. Hvilket område og hvilke omgivelser ligger legepladsen i? 3. Hvilke oplevelser og færdigheder skal legepladsen fremme? 4. Hvordan skal legepladsen opdeles, så den inspirerer til forskellige typer leg? 5. Hvordan integreres hvert legeredskab bedst muligt i den samlede løsning, så børnenes kompetencer og oplevelser stimuleres? Planlægningsprocessen er udgangspunktet for KOMPANs arbejde med kundetilpassede legepladser, og alle koncernens sælgere modtog undervisning i konceptet i Barn/bruger Omgivelser Typer af leg Kompetencer Rum 23

24 THE LEARNING PLAYGROUND DESIGNPRISER KOMPAN har gennem årene modtaget et stort antal danske og internationale designpriser for sine produkter. I de senere år er følgende priser blevet tildelt: 2011: Design Award of the Year, Australien for ICON 2010: Let s Play Award, Odense Kommune 2009: Janus de l Industrie for ICON 2009: The European Innovative Games Award for ICON MOMENTS - TODDLERS I 2012 fokuserede KOMPAN Play Institute endvidere på at styrke samspillet mellem leg og indlæring, og KOMPAN lancerede konceptet Den Lærende Legeplads, som særligt er målrettet børnehaver og skoler. Konceptet og de nye produkter er indledningsvis blevet lanceret på enkelte udvalgte markeder i Nordeuropa med henblik på at forbedre udbuddet til kunderne og udvide til nye markeder i LANCERINGER KOMPAN har industriens stærkeste produktprogram og tilpasser produktporteføljen, så udbuddet lever op til kundernes behov. Hvert år præsenterer KOMPAN innovation gennem lancering af både nye designlinjer og fornyelse inden for eksisterende designlinjer. I foråret 2012 lancerede KOMPAN et nyt modulkoncept for designlinjen MOMENTS under overskriften Play it your way. Med det nye modulkoncept er det muligt at sammensætte en lang række nye farver, materialer og aktiviteter, og MOMENTS serien byder nu på flere end 500 kombinationsmuligheder. Den modulære opbygning af produkterne giver kunderne og sælgerne et bedre udgangspunkt for at anvende KOMPAN Play Institutes planlægningsproces og skabe skræddersyede legepladser. IMAGINATOR 24

25 Ultimo 2012 udviklede KOMPAN den strategisk vigtige designlinje IMAGINATOR, der supporterer fantasien, og giver endeløse timer af fantasifuld leg og rollespil. IMAGINATOR tilbyder et stort udvalg af farverige legepladsredskaber og adskillige fysiske legeaktiviteter samt forskellige let genkendelige temaer for børn i alle aldre. IMAGINATOR er modulopbygget og giver kunden mulighed for at sammensætte en individuel løsning og supplere med flere legeredskaber løbende. IMAGINATOR produkterne er opbygget over de tre temaer Basic, Pirate og Castle, og lanceringen skal styrke KOMPANs produktudbud og konkurrencedygtighed. KOMPAN supplerede også den eksisterende designlinje Story Makers med 7 nye produkter til de mindste børn i aldersgruppen 1-6 år. De nye produkter omfattede blandt andet sand- og vandleg samt nye facader, så Story Makers serien nu dækker de tre temaer tæt på hjemmet, min by og langt hjemmefra. MOMENTS - Play it your way 25

26 BERETNING 2012 Endelig udviklede KOMPAN udbuddet af net-legeredskaber inden for COROCORD serien i løbet af året, og primo 2013 blev den nye produktgruppe COROCORD BasiX lanceret. De nye klatrenet i langtidsholdbare kvalitetsmaterialer er tilpasset børn i aldersgruppen fra 3 år og opefter og kombinerer sikker og ergonomisk leg med motoriske udfordringer. BASIX 26

27 MOMENTS 27

28 BERETNING 2012 KOMMERCIELLE RISICI MARKEDER OG KUNDER KOMPANs markedsposition globalt er stærk med en bred kundebase og relativt mange projekter. Det mindsker afhængigheden af såvel den enkelte kunde som det enkelte marked. Gennem stadigt mere avancerede rapporteringssystemer projekteres den kortsigtede udvikling. KOMPAN estimerer den mellemlange og lange markedsudvikling gennem generelle økonomiske indikatorer samt sæsonbetonede trends. Størstedelen af KOMPANs omsætning sker direkte eller indirekte til offentlige myndigheder. Derfor er KOMPAN påvirket af udviklingen i efterspørgsel fra disse områder. Hovedmarkedet er Europa, hvor besparelsestiltag i flere europæiske lande ligeledes vil påvirke efterspørgslen. KOMPAN vurderer, at størrelsen af den løbende ordrebog i det europæiske marked medfører, at koncernen har mulighed for effektivt at tilpasse salgs- og produktionskapaciteten til den aktuelle markedsudvikling. I Nord- og Sydamerika og Asien/Pacific er der etableret en lønsom nichestrategi, hvor kravene til kritisk masse er begrænsede. Det er derfor ledelsens vurdering, at koncernens kapacitetsrisiko er begrænset. PRODUKTER Det vurderes, at selskabet med den nuværende produktudviklingsindsats og identificerede opkøbsmål kan fastholde positionen som markedets mest innovative leverandør af legeredskaber. Koncernen anser risikoen for at miste markedsandele som følge af en forældet produktportefølje som begrænset. LEVERANDØRER OG RÅVARER KOMPAN har et globalt net af leverandører. Det vurderes, at leveringssvigt hos enkeltleverandører relativt hurtigt kan kompenseres ved substitution med andre leverandører. Udviklingen i råvarepriserne især på stålog plastemner, HPL-plader samt fragtraterne er resultatpåvirkende og afdækkes på det mellemlange sigt med fastprisaftaler. Koncernen har mulighed for over tid at overføre komponent- og råvareprisstigninger til salgspriserne afhængigt af den aktuelle konkurrencesituation. VARELAGER Koncernen er i udgangspunktet ordreproducerende. Kommercielle ønsker om hurtig leveringstid samt minimumsordrer for enkeltkomponenter og reservedelsforpligtelser betyder dog, at selskabet til enhver tid fører et vist lager af færdigvarer. Salgsdatterselskaberne oppebærer som hovedprincip ikke varelager ud over svømmende varer. Det samlede lager søges løbende nedbragt ved brug af stadigt mere effektive forecast- og supply chain modeller samt implementering af fælles komponentplatforme på tværs af designlinjer. Dog lagerføres en række hurtigt sælgende produkter i et Quick Supply program, hvorfor der er en vis kapitalbinding heri. DEBITORER KOMPANs kreditrisiko vurderes at være lav. Den væsentligste del af virksomhedens europæiske salg sker til offentlige myndigheder, hvorfor den historiske tabsprocent er beskeden. Gældskrisen har dog særligt i Sydeuropa forårsaget, at kunderne betaler senere end hidtil, hvilket i nogle lande har øget bindingen i debitorer. Udestående kundefordringer vurderes løbende og hensættelser til imødegåelse af tab foretages, når det skønnes nødvendigt. I USA, Australien, Østeuropa og Mellemøsten sker en del af salget til salgsagenter, der sælger videre til myndigheder og offentlige institutioner. Der er derfor en større tabsrisiko indbygget i denne salgskanal. Til imødegåelse heraf tegnes der kreditforsikring på en række importører i Østeuropa, Mellemøsten og Asien/ Pacific. INSTALLATION KOMPAN har outsourcet installationen af legepladser og løber i den forbindelse en risiko i forhold til, om installationen sker i overensstemmelse med KOMPANs retningslinjer. For at mindske denne risiko har KOMPAN søgt at standardisere installationsservicen via udarbejdelse af retningslinjer indeholdende best practice vejledninger og forventet installationstid for produkterne. KOMPAN har en dedikeret global installationsafdeling, som yder support til datterselskaberne og foretager løbende kvalitetskontrol. 28

29 MOMENTS Toddlers ANDRE RISICI DRIFTSSTOP Koncernen er eksponeret for en vis driftsrisiko, idet eventuelle flaskehalse eller tekniske sammenbrud kan forårsage leveringsforsinkelser. Et driftsstop i forbindelse med eksempelvis brand vil kunne standse virksomhedens produktion og levering i en kortere periode. De fleste designlinjer er baseret på underleverancer af komponenter, så leverancer kan genetableres relativt hurtigt. FINANSIELLE RISICI For opdatering af koncernens finansielle risici henvises til note 29 i koncernregnskabet. 29

30 BERETNING 2012 BØRNS RET TIL LEG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OG PERSONALEFORHOLD Siden 2011 har KOMPAN arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af FN Global Compact, og KOMPANs fremskridtsrapport for 2012 er tilgængelig på Oplysningerne i denne årsrapport er en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter på området i FNs børnekonvention omtaler blandt andet adgangen til at lege som en del af børns grundlæggende rettigheder og udvikling. KOMPAN er en stærk fortaler for disse rettigheder, og virksomhedens produkter legeredskaber og legepladser medvirker dagligt til at styrke børns sundhed, motorik, intellektuelle udvikling og sociale evner. Samfundsansvar har altid været, og vil altid være, en integreret del af forretningen for KOMPAN, og virksomheden har henvendt sig til børn med udgangspunkt i overbevisningen om, at lønsomhed og ansvarlig virksomhedsdrift kan forenes. Arbejdet med samfundsansvar er forankret i alle dele af organisationen, og KOMPAN bestræber sig på til enhver tid at efterleve dansk og international lovgivning samt FN Global Compacts politikker. KOMPAN fokuserer særligt på temaerne: Leg/sundhed, læring og social inklusion Miljø og design Derudover spiller produktsikkerhed, menneskerettigheder og indsatsen for at undgå børnearbejde og korruption en væsentlig rolle i KOMPANs arbejde med samfundsansvar. LEG/SUNDHED, LÆRING OG SOCIAL INKLUSION KOMPAN spiller en aktiv rolle i indsatsen mod fysisk inaktivitet og det stadig større samfundsmæssige overvægtsproblem blandt børn og teenagere på virksomhedens hovedmarkeder ved at designe og tilbyde sikre og udfordrende legepladser. KOMPANs produkter MOMENTS 30

Årsrapport. www.kompan.com

Årsrapport. www.kompan.com Årsrapport www.kompan.com DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab Årsrapport 2011 2012 Kort om Ambu's forretning The destination på vej mod målet Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Indhold LEDELSESBERETNING 3 Kort

Læs mere

Kort om dlh / Et skelsættende År for dlh / hoved- og nøgletal / strategi / regnskabsberetning

Kort om dlh / Et skelsættende År for dlh / hoved- og nøgletal / strategi / regnskabsberetning Årsrapport 2011 DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S / CVR-nr. 34 41 19 13 / Årsrapport 2011 / 1 Kort om DLH DLH er en ledende global grossist inden for træ og træprodukter, fremstillet af ansvarligt producerede

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Indhold LEDELSESBERETNING

Indhold LEDELSESBERETNING Årsrapport 2010 2011 side 2 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Tuned for Growth 6 Hovedpunkter 7 Hoved- og nøgletal 8 Innovation produkter og produktudvikling 12 Markeder og salg 18 Effektivitet operation og

Læs mere

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 Vi er overbeviste om, at den langsigtede værdiskabelse i Harboe starter med, at vores kunder kan have tillid til os og vores produkter. Det gør vi os meget umage med at leve op til,

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere