ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT KOMPAN.COM

2 INDHOLD 2012 I KORTE TRÆK...4 HOVEDTAL OG NØGLETAL...6 STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE...8 BERETNING REGNSKABSBERETNING GLOBAL MARKEDSLEDER GLOBAL SUPPLY CHAIN PRODUKTINNOVATION OG KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMMERCIELLE RISICI BØRNS RET TIL LEG (CSR - OG PERSONALEFORHOLD) CORPORATE GOVERNANCE AKTIONÆRFORHOLD PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER KONCERNREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE...47 NOTER MODERSELSKABSREGNSKAB RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...79 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER BESTYRELSE, DIREKTION OG KONCERNLEDELSE NØGLETALSDEFINITIONER ADRESSER PLAY THE KOMPAN WAY 2 FORSIDE: MOMENTS STORY MAKERS

3 DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER EGEN SALGSORGANISATION DISTRIBUTØRER / AGENTER SALGSKONTORER 40 års leg med barnet i centrum For 40 år siden overværede en ung kunstner ved navn Tom Lindhardt Wils noget, som fik afgørende betydning for børns leg. En af hans store farvestrålende skulpturer var blevet placeret i et nyt boligområde som kontrast til de grå og ensformige bygninger. Han opdagede dog snart, at børn var mere interesserede i at lege på dem end at beundre dem. På den baggrund grundlagde han KOMPAN - en engageret virksomhed, der fremstiller legeredskaber med barnet i centrum. Siden dengang har KOMPAN etableret sig i hele verden og er på markedet i 67 lande. 3

4 2012 I KORTE TRÆK (Tal for 2011 i parentes) KOMPAN optimerede forretningen og vandt markedsandele på udfordrende markeder i I 2012 udgjorde KOMPANs koncernomsætning mio. kr. (1.416 mio. kr.) svarende til et fald på 4%. KOMPAN vandt markedsandele samlet set på de europæiske markeder og fortsatte den positive udvikling på vækstmarkederne uden for Europa. Markedsforholdene i Europa blev gennem 2012 stadigt vanskeligere i takt med gældskrisens forværring. Markederne i Syd- og Vesteuropa var hårdest ramt af udviklingen, mens de nordiske lande stort set gik fri. KOMPAN styrkede sin markedsposition i årets løb og investerede i produktudvikling, viden om børn, marketing, salgstræning og salg på nye markeder. KOMPANs forretning udviklede sig bedre end de underliggende markeder, og KOMPAN formåede i vid udstrækning at tilpasse produktionsomkostningerne til faldet i omsætningen. Bruttoresultatet faldt således moderat til 575 mio. kr. (614 mio. kr.). EBITDA udgjorde 150 mio. kr. før særlige poster (198 mio. kr.), og EBITDA-marginen 11,0% (14,0%). KOMPAN iværksatte en række initiativer inden for optimering af indkøb og produktion, sanering af produktporteføljen og centralisering af back office funktioner. Initiativerne forventes at styrke EBITDA marginen i 2013 med fuld effekt og således stille KOMPAN stærkere i den globale konkurrence. KOMPAN investerede fortsat i offensive tiltag i Nordamerika, Mellemøsten og Asien. I 2012 åbnede vi kontor i Dubai for at understøtte de forøgede aktiviteter i Mellemøsten samt intensiverede indsatsen på udvalgte markeder i Asien. KOMPAN restrukturerede produktionsnetværket og konsoliderede produktion og distribution i Brno (Tjekkiet) for at øge effektiviteten og skabe optimale rammer for vækst. Restruktureringen medførte en stigning i særlige poster, som udgjorde 40 mio. kr. (12 mio. kr.). På den baggrund faldt EBIT til 92 mio. kr. (152 mio. kr.). Årets normaliserede resultat efter skat blev 78 mio. kr. (120 mio. kr.). Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af udviklingen på KOMPANs markeder. Justeret for restruktureringsomkostninger og andre driftsindtægter blev frit cash flow 85 mio. kr. (55 mio. kr.), en stigning på 55%. Netto rentebærende gæld ultimo 2012 var 300 mio. kr. (328 mio. kr.). Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA udgjorde 2,0 ultimo 2012 (1,7). KOMPAN købte i 2012 norske DICA, som distribuerer et bredt sortiment af højkvalitetsprodukter til børnehaver og skoler. Selskabet er integreret i koncernen, og KOMPAN kan nu i højere grad efterkomme danske og norske kunders efterspørgsel efter et fuldt sortiment af både udendørs legepladser og andre udenog indendørs legeprodukter. KOMPAN øgede investeringerne i produktudvikling i 2012 og styrkede aktiviteterne i KOMPAN Play Institute bl.a. i indsatsen for at indhente og udbrede viden om legepladsers positive indflydelse på børns sundhed, indlæring og sociale integration. De europæiske markeder forventes også at være udfordrende i 2013, mens vækstmarkederne uden for Europa forventes at fortsætte den positive udvikling. Som følge af de øgede investeringer i innovation, salgstræning og udvidelse af produktpaletten med adgang til nye kundesegmenter samt ekspansion på markederne uden for Europa, forventer KOMPAN således fortsat at vinde markedsandele i Omsætningen forventes at være uændret til svagt stigende, og indtjeningen på driften ventes at stige. 4

5 Faktisk er denne legeplads et unikt læringsmiljø, hvor hun tilegner sig basale færdigheder, alt imens hun har det sjovt * FAKTA FRA KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMPAN Børn LEGEPLADSER FORBEDRER BARNETS MOTORISKE EVNER GENNEM AKTIV LEG* elsker at lege og legen er en nødvendighed! Studier viser at fri aktiv leg, holder børn sundere og hjælper dem med at opbygge vitale motorikske evner - samtidig etableres grundlaget for abstrakt tænkning. En af grundene til at KOMPAN er verdens førende leverandør af legepladsløsninger er, at alle vores legepladser er bevidst designet til at fremme børns sundhed og læring samtidig med at de har uendelige timer af sjov. Husk at legetid også er læringstid! NÅR EMILIE LEGER, LÆRER HUN OGSÅ! 5

6 HOVEDTAL OG NØGLETAL Mio. DKK Resultatopgørelse Omsætning 1.162, , , , ,1 EBITDA 1) 147,5 168,9 207,0 198,4 150,2 EBITA 1) 114,4 125,2 166,0 172,1 127,2 Amortiseringer 2) -52,5-13,3-14,5-33,2-9,5 Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter 3) -14,1-8,7-32,8 13,4-25,5 Resultat af primær drift (EBIT) 47,7 103,2 118,7 152,3 92,2 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0-2,9 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster, netto -50,0-9,3-4,3-14,2-16,7 Skat -11,2-24,0-30,7-36,7-25,3 Årets resultat -13,4 67,0 83,7 101,4 50,2 Normaliseringer Årets resultat -13,4 67,0 83,7 101,4 50,2 Valutakursreguleringer 12,7-3,6-3,6 4,4 1,9 Amortiseringer 2) 52,5 13,3 14,5 33,2 9,5 Restruktureringsomkostninger mv. 14,1 14,5 32,8 11,7 39,9 Andre driftsindtægter - -5, ,1-14,4 Skat af normaliseringer -11,8-4,6-10,9-6,1-9,2 Normaliseret resultat efter skat 54,1 80,8 116,5 119,5 77,9 1) EBITDA, EBITA og frit cash flow er præsenteret før restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter. 2) Indeholdende afskrivninger af tilkøbte immaterielle aktiver samt nedskrivning af goodwill. 3) Restruktureringsomkostninger mv. og andre driftsindtægter omfatter poster, der i kraft af deres karakter ikke skønnes at være en del af den ordinære drift, som f.eks. avance ved salg af virksomheder, regulering af betinget købesum i forbindelse med virksomhedsopkøb, omkostninger i forbindelse med nedlukning af produktionsenheder, transaktionsomkostninger vedrørende virksomhedssammenslutninger (fra og med 2010) mv. Mio. DKK Omsætning og årlig vækst % EBITA og margin 1) Mio. DKK % Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) Mio. DKK % Omsætning Årlig vækst EBITA EBITA margin Resultat efter skat ROE 6

7 Mio. DKK Balance Aktiver i alt 1.120, , , , ,1 Aktiekapital 106,3 112,4 113,0 113,0 113,0 Egenkapital 285,4 400,1 532,1 622,9 672,2 Investeret kapital 287,1 264,8 268,1 332,8 306,4 Netto arbejdskapital 123,5 125,8 137,2 189,6 174,0 Rentebærende gæld, netto 4) 500,7 380,3 332,9 328,1 300,4 Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet 189,3 155,0 150,0 122,0 102,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -82,6-36,2-100,3-55,5-23,8 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -81,3-28,7-143,4-65,1-60,8 Frit cash flow 1) 154,3 137,2 122,1 55,3 85,3 Investeringer Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 5) 49,2 26,5 39,6 53,2 23,2 Afskrivninger (ekskl. amortisering af tilkøbte varemærker) 33,1 43,6 41,0 26,4 23,1 Nøgletal Vækst i omsætning 6,9% -4,2% 24,7% 2,0% -3,9% EBITDA 1) margin 12,7% 15,2% 14,9% 14,0% 11,0% EBITA 1) margin 9,8% 11,2% 12,0% 12,2% 9,3% Afkast på investeret kapital (ROIC) 35,9% 45,4% 62,3% 57,3% 39,8% Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 16,7% 23,6% 25,0% 20,7% 12,0% Egenkapital andel 25,5% 32,7% 38,8% 45,9% 51,1% Netto rentebærende gæld/ebitda 1) 3,4 2,3 1,6 1,7 2,0 Resultat (normaliseret) pr. aktie, DKK 5,1 7,2 10,3 10,6 6,9 Gennemsnitligt antal ansatte ) Rentebærende gæld er i 2009, 2010 og 2011 henholdsvis tillagt (2009: DKK 60 mio.) og fratrukket (2010: DKK 50 mio. og 2011: DKK 4 mio. kr.) negativ/positiv værdi af valutaterminsforretninger på kreditinstitutter. 5) Investeringer er ekskl. virksomhedskøb. I investeringer indgår i 2010 og 2011 henholdsvis DKK 18,1 mio. og DKK 24,1 mio. vedr. ny domicilbygning. Definitioner: Regnskabstal, der kan udledes direkte fra det officielle regnskab for , er udarbejdet i overensstem melse med IFRS. Øvrige hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med definitioner side 92. Normaliserede resultater er baseret på KOMPANs identifikation og vurdering af særlige resultatposter og medtaget for at give et sammenligneligt grundlag for opgjort normaliseret indtjening. Mio. DKK 60 5) Investeringer og afskrivninger % 70 Afkast af investeret kapital Mio. DKK 600 Netto rentebærende gæld og 4) netto rentebærende gæld /EBITDA 4) 1) Investeringer Afskrivninger Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld/ebitda 7

8 Connie Astrup-Larsen, CEO STRATEGIEN STÅR SIN PRØVE KOMPAN eksekverede på sin strategi og vandt markedsandele i et vanskeligt marked gennem forretningstilpasning og offensive tiltag. En ny og unægteligt barskere virkelighed skyllede ind over KOMPANs europæiske hovedmarkeder i De første tegn viste sig allerede i 2011, hvor den økonomiske krise tvang blandt andre Grækenland, Spanien og Italien til at skære i de offentlige budgetter. I 2012 måtte alle europæiske lande i forskellig udstrækning indskrænke de offentlige budgetter og indkøb i krisens kølvand. Da den offentlige sektor fortsat er KOMPANs største kundegruppe, påvirkede det uundgåeligt vores markeder og efterspørgslen efter vores produkter. Vigende efterspørgsel, skærpet konkurrence om ordrer og markedsandele, prispres og kamp for at opfylde stigende kundekrav det var den nye virkelighed i så godt som hele Europa. På en så vanskelig baggrund klarede KOMPAN sig tilfredsstillende. Ganske vist faldt omsætningen, men dog kun 4%. Dette skal ses i forhold til, at vore markeder generelt var langt hårdere ramt. Driftsindtjeningen blev presset af ændringer i produktmikset, og selvom vi opnåede en overskudsgrad (EBITDA margin) på 11% før særlige poster, står det klart, at vi skal forbedre KOMPANs evne til at skabe vækst - også udenfor 8

9 Unique Playground Solutions Allerede tidligt i 2012 stod det klart, at den nye virkelighed var kommet for at blive, i hvert fald for en tid. Det var en realitet, vi måtte reagere på. Europa og forbedre KOMPANs omkostningseffektivitet. Det arbejde intensiverede vi i 2012, og det forventes således at have fuld effekt i Samtidig og nok så vigtigt fik vi styrket cash flow, nedbragt arbejdskapitalen og reduceret gælden. KOMPAN blev styrket finansielt, men også forretningsmæssigt. Vi vandt markedsandele også på de markeder, hvor det gjorde mest ondt. NØDVENDIGE OMLÆGNINGER Allerede tidligt i 2012 stod det klart, at den nye virkelighed var kommet for at blive, i hvert fald for en tid. Det var en realitet, vi måtte reagere på. Derfor iværksatte vi en række initiativer med afsæt i den opdaterede strategiplan, som KOMPAN udarbejdede i KOMPANs nye facilitet i Brno (Tjekkiet) blev produktionsog distributionscenter for hele KOMPAN suppleret af COROCORD (Tyskland) og Slottsbro fabrikken (Sverige), der fortrinsvis fremstiller specialprodukter. Derfor afviklede vi fabrikkerne i Belgien og Danmark og konsoliderede dem ind i Brno produktionen, ligesom vi lukkede fabrikken Megatoy i Australien og erstattede produkterne med en ny designlinje produceret i Brno. Gennem vedholdende fokus på optimering og effektivisering er produktiviteten i Brno forbedret markant, distributionen er smidiggjort, og produktionsanlægget har både kapaciteten og rammerne for betydelig vækst. Samtidig skabte vi grundlaget for en markant reduktion af produktions- og distributionsomkostningerne, og supply chain funktionen skærpede fokus på det indirekte indkøb af produkter og ydelser foreløbig med pæne resultater. Endelig ændrede vi strukturen i salgsleddet og skabte fælles back office funktioner, der servicerer flere lande. Omlægningerne har desværre også betydet, at vi har måttet sige farvel til 75 medarbejdere, og KOMPAN har som en konsekvens heraf båret restruktureringsomkostninger på DKK 40 mio. i Men vi er allerede i begyndelsen af 2013 begyndt at se effekten af omlægningerne, og fordelene vil slå fuldt igennem i løbet af året, hvor de vil medvirke til at sikre en helt nødvendig forbedring af indtjeningen. SUNDHED Legepladser forebygger overvægt og fedme Legepladser øger sundheden på en sjov måde Legepladsaktivitet øger børns koncentrationsevne Legepladsaktivitet forbedrer børns akademiske færdigheder LÆRING Legepladser hjælper til at forhindre hærværk og kriminalitet Legepladser bygger broer mellem generationer og kulturer Legepladser er for alle aldre SOCIAL INKLUSION 9

10 OFFENSIVE TILTAG Vi tror ikke på, at vi alene kan spare og optimere os gennem den krise, som har ramt de fleste af vores europæiske markeder. Derfor tager vi en række offensive skridt. Vi styrker forretningen uden for Europa. Salget uden for Europa steg i 2012 med 20%, og den ikke-europæiske forretning tegnede sig for 22% af KOMPANs omsætning og en højere andel af indtjeningen. Andelen vil vokse yderligere ikke kun fordi vore kunder i Europa er påvirket af besparelser, men fordi vi investerer i vækst i Nordamerika, Mellemøsten og Asien. I 2012 åbnede vi kontor i Dubai for at understøtte de forøgede aktiviteter i Mellemøsten. Vi intensiverede indsatsen på udvalgte markeder i Asien, og i USA øgede vi salgsindsatsen i flere delstater for at gribe og holde momentum i et marked, hvor KOMPAN fortsat vokser trods generel afmatning. Flere af den slags initiativer er på vej. Vi udvider paletten med nye produkter for at få adgang til nye kundesegmenter. Den udendørs legeplads er og vil altid være kernen i KOMPAN, men kunderne efterspørger et fuldt sortiment, som også omfatter andre uden- og indendørs legeprodukter. Derfor købte vi i 2012 norske DICA, som distribuerer et bredt sortiment af højkvalitetsprodukter til børnehaver og skoler. Vi forbereder en opdatering af sortimentet i løbet af de kommende år. Opdateringen vil tage udgangspunkt i, hvordan vi kan bidrage til kampen mod det stigende samfundsmæssige overvægtsproblem ved at få børn og teenagere til at blive mere fysisk aktive på en måde, hvor vi forener leg og indlæring. Vi behøver heldigvis ikke fortælle børn, hvordan de skal lege. Men vi har en opgave i at hjælpe med til, at legen bliver et middel til at fremme både indlæring og kampen mod inaktivitet. Opdateringen omfatter også initiativet Design for manufacturing, som skal optimere antallet af komponenter og dele i KOMPANs produkter og resultere i udfasning af mindre karakteristiske produkter og dermed forbedre vores konkurrenceevne i flere dele af verden. Vi investerer også yderligere i KOMPAN Play Institute med dets netværk af interne legepladsspecialister og eksterne eksperter, der inddrages fra sag til sag. Instituttet giver os og vores interessenter en enestående viden om børns leg, legepladser og legepladsers udstyr. Den viden har vi i 2012 stillet til rådighed for byplanlæggere og arkitekter verden over på seminarer med afsæt i videnskabelig dokumentation om intelligente legepladsers indflydelse på børns aktivitet og indlæring. Desuden har KOMPAN Play Institute bidraget til at uddanne KOMPANs egne sælgere i, hvad legepladser kan gøre for børns trivsel og indlæring i skoler og børnehaver. Endelig har vi styrket og vil fortsat styrke KOMPANs salgskorps både kompetencemæssigt og i antal. Det er en af de vigtigste forudsætninger for KOMPANs vækst, at vores sælgere kan hjælpe kunderne til at vælge de rigtige løsninger ud fra deres analyse af brugerne, legepladsen og omgivelserne, hvilke færdigheder legepladsen skal fremme, det fysiske layout og placering af legeredskaberne. KOMPANS KERNE Børns velfærd og deres motoriske og intellektuelle udvikling er kernen i KOMPANs forretning. Det følger næsten naturligt heraf, at vi prioriterer miljøbevidsthed og forretningsetik meget højt. Når det gælder miljøskadelige materialer, efterlever vi de strengeste regler på de markeder, hvor vi opererer. Det er ikke blot etisk, men også økonomisk ansvarligt. Her går strategi, social ansvarlighed og økonomi hånd i hånd. Det samme gælder, når vi samler produktionen i store enheder og derved sparer energi, eller når vi sikrer efterlevelse af vores Code of Conduct i egne rækker og hos vores samarbejdspartnere. Vi arbejder for børn og med børn. Og vi insisterer på at gøre det ordentligt i ordets bredeste forstand. En stor tak til KOMPANs medarbejdere, der i et udfordret år har ydet en stor indsats. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at vi er lykkedes med at fastholde førerpositionen, når det gælder kvalitetslegepladser, der sikrer læring, sundhed, udvikling og social integration. Vores investeringer i innovation, konstant effektivisering og opkvalificering af vores medarbejdere vil medvirke til yderligere vækst i de kommende år. Connie Astrup-Larsen, Adm. direktør 10

11 UNITED BY PLAY 11

12 BERETNING 2012 REGNSKABSBERETNING 2012 De finansielle resultater i 2012 blev påvirket af den økonomiske krise i store dele af KOMPANs europæiske markeder samt væsentlige omkostninger til restruktureringer. I et udfordret marked lykkedes det KOMPAN at styrke cash flow, nedbringe gælden og øge soliditeten, og efter årets investeringer i offensive tiltag og restruktureringer er KOMPAN godt rustet til at forbedre indtjeningen i På de øvrige europæiske markeder mødte KOMPAN også tilbageholdenhed i offentlige indkøb, skærpet konkurrence og forstærket prispres. Men her lykkedes det stort set KOMPAN at fastholde og i nogle lande endda at øge omsætningen og derigennem kompensere for faldet i de 5 europæiske lande samt Australien. KOMPAN vandt således markedsandele i det faldende europæiske marked for legepladser. OMSÆTNING KOMPANs omsætning faldt i 2012 med 4% fra mio. kr. til mio. kr. På vækstmarkederne uden for Europa steg salget samlet med 20%. Stigningen kom i Mellemøsten, Nordamerika, Rusland og Asien. OMSÆTNING FRA TILKØBTE VIRKSOMHEDER KOMPAN købte i juni 2012 det norske selskab DICA AS, der indgår i resultatopgørelsen og balancen fra overtagelsesdagen. Korrigeret for virksomhedskøb og valutakursudsving var KOMPANs organiske vækst i året -5%. Fremgangen blev dog mere end opvejet af markedsmæssige tilbageslag i 5 store europæiske lande. I Spanien og Italien faldt omsætningen ligesom året før på grund af landenes dybe økonomiske krise, men også i England blev omsætningen i 2012 påvirket af reducerede offentlige indkøb. Det var også tilfældet i Belgien og Holland, hvor salget tillige blev ramt af investeringspauser i forbindelse med valg. Endelig faldt salget i Australien som følge af beslutningen om at lukke Megatoy fabrikken og fokusere salget under KOMPAN brandet med en ny designlinje. Samlet faldt KOMPANs omsætning i de 5 europæiske lande og Australien med 24%. BRUTTORESULTAT Bruttoresultatet blev påvirket af faldende omsætning, prispres i Europa og en ændring i produktmikset med flere tredjepartsydelser, primært relateret til installationsarbejder. Det øgede salg af produkter og services fra tredjepart skyldes primært KOMPANs strategiske indsats for at blive totalleverandør ved etablering af nye legepladser samt integrationen af de to DICA selskaber i Danmark og Norge. Bruttoresultatet blev 575 mio. kr. (614 mio. kr.), og bruttomarginen faldt fra 43,4% til 42,2%. KOMPAN har taget en række initiativer til at strømline supply chainog produktionsprocesser, og initiativerne forventes at understøtte marginerne fra Global omsætningsudvikling 2012 (indekseret) Region 2011 Organisk vækst Tilkøb/frasalg Valutakurspåvirkning 2012 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asien/Pacific og Mellemøsten Nord- og Sydamerika Special segmenter Omsætning fra andre driftssegmenter Koncern

13 Freegame OMKOSTNINGER Kapacitetsomkostningerne steg 1% til 447 mio. kr., idet der forsat investeres i vækstfremmende initiativer, og idet de iværksatte effektiviseringstiltag på tværs af koncernen først får effekt i Udviklingsomkostningerne var uændrede, og administrationsomkostningerne steg 3%. På trods af optimering af distributionen steg distributionsomkostningerne 1% som følge af øget salg uden for Europa. RESULTATER Den lavere omsætning og de faldende marginer påvirkede indtjeningen på driften. Driftsresultatet (EBITDA) blev således 150 mio. kr. før særlige poster (198 mio. kr.), og overskudsgraden (EBITDA-marginen) faldt dermed til 11,0% (14%). EBITA blev 127 mio. kr. før særlige poster (172 mio. kr.). EBITA-marginen blev 9,3% (12,2%). Andre driftsindtægter beløb sig til 14 mio. kr. (25 mio. kr.) og hidrører fra reguleringer af betingede købesummer ved tidligere års køb af virksomheder. Særlige poster udgjorde 40 mio. kr. (12 mio. kr.), og stigningen var især knyttet til restruktureringen af produktionsnetværket med samlingen af de fleste produktionsopgaver i Brno. I kombination med lavere omsætning og faldende marginer betød de stigende omkostninger til restruktureringer, at det primære driftsresultat (EBIT) faldt til 92 mio. kr. (152 mio. kr.). 13

14 BERETNING 2012 Resultatet før skat blev 76 mio. kr. (138 mio. kr.), og årets resultat udgjorde 50 mio. kr. (101 mio. kr.). Justeret for valutakurseffekter, amortisering af varemærker, andre driftsindtægter og restrukturering blev det normaliserede resultat efter skat 78 mio. kr. (120 mio. kr.). DISPONERING AF ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret. Resultatet overføres til reserverne. CASH FLOW Justeret for restruktureringsomkostninger og andre driftsindtægter blev frit cash flow 85 mio. kr. (55 mio. kr.), en stigning på 55%. Forbedringen skyldtes lavere arbejdskapital, som følge af mere agil og kosteffektiv drift samt lavere anlægsinvesteringer. EGENKAPITAL Egenkapitalen var ved årets udgang 672 mio. kr. mod 623 mio. kr. året før. Væksten i egenkapitalen øgede soliditeten fra 45,9% til 51,1%. FINANSIERING KOMPAN har over de seneste 7 år konstant nedbragt den netto rentebærende gæld for at styrke den finansielle stilling og derved få bedre muligheder for både at vokse organisk og ved opkøb. Ved udgangen af 2012 beløb den netto rentebærende gæld sig til 300 mio. kr. mod 328 mio. kr. året før. Det svarer til en gearing (netto rentebærende gæld/ebitda) på 2,0 mod 1,7 året før. Gælden består af committerede kreditfaciliteter med en samlet trækningsret på 460 mio. kr., underlagt almindelige covenants, der alle er opfyldt. Kreditfaciliteterne løber frem til marts 2015, og der er ikke aftalt afdrag i perioden. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet FORVENTNINGER KOMPAN antager, at markederne i langt de fleste europæiske lande også i 2013 vil være udfordrende med offentlige budgetreduktioner, men med de øgede investeringer i innovation, salgstræning og udvidelse af produktpaletten med adgang til nye kundesegmenter, forventer KOMPAN fortsat at vinde markedsandele i Uden for Europa forventer KOMPAN fortsat markedsvækst i Asien, Mellemøsten og andre oversøiske markeder. På den baggrund forventes en uændret til svagt stigende omsætning. Indtjeningen på driften ventes at stige som følge af den restrukturering af produktion, distribution og organisation, der er gennemført i MOMENTS 14

15 MOMENTS TODDLERS 15

16 BERETNING 2012 GLOBAL MARKEDSLEDER KOMPAN sætter standarden og udbygger sin position som global markedsleder under vanskelige markedsvilkår. Indsatsen for at bekæmpe det samfundsmæssige problem med fysisk inaktivitet og overvægt fortsætter. Med afsæt i godt 40 års indsats for at forbedre børns udvikling, læring og sociale integration gennem design af legeredskaber og legepladser vinder KOMPAN markedsandele i en tid, hvor kunderne er underlagt stramme budgetrestriktioner. Hovedparten af KOMPANs omsætning kommer fra de europæiske markeder, som i 2012 var præget af betydelige besparelser på de offentlige budgetter. Udviklingen medfører, at kunderne i stigende grad sender samlede anlægsopgaver i udbud for at opnå stordriftsfordele og lavere priser på etablering af blandt andet nye parker og legepladsområder. Det bidrager til en professionalisering af markederne og skaber grundlaget for en ny virkelighed, hvor øgede krav fra kunderne og intensiveret konkurrence understreger vigtigheden af at kunne levere samlede løsninger af høj kvalitet. KOMPANs mangeårige erfaring og stærke markedsposition giver virksomheden en unik mulighed for at tilbyde nøglefærdige løsninger til kunderne gennem salg af egne og tredjepartsprodukter samt samarbejde med partnere verden over. Derudover lancerer KOMPAN løbende nye forskningsbaserede produkter og løsninger, som sætter standarden i industrien og tilbyder kunderne kvalitet, lave vedligeholdelsesomkostninger og høje sikkerhedsstandarder. KOMPAN sætter fokus på og adresserer gennem løbende forskning og produktudvikling det store samfundsmæssige problem, som fysisk inaktivitet og overvægt blandt børn og teenagere er blevet. Derfor er KOMPAN godt rustet til fortsat at vinde markedsandele på både de stagnerende europæiske markeder og vækstmarkederne uden for Europa i de kommende år. BALANCERET OMSÆTNING KOMPAN har en geografisk balanceret omsætning fordelt på 67 lande, og intet land bidrager med mere end 14% af den samlede omsætning. I 2012 oplevede KOMPAN særligt vanskelige markedsvilkår i 5 europæiske lande (Holland, Belgien, Storbritannien, Spanien og Italien). Den positive udvikling på de øvrige markeder betød dog, at KOMPAN formåede at begrænse faldet i omsætningen til 4% på koncernniveau. KOMPANs kundebase udvides løbende og omfatter blandt andet børneinstitutioner, skoler, internationale fastfood kæder og offentlige samt kommunale forvaltninger. KOMPAN arbejder løbende med at udvide kundebasen gennem målrettet salgsarbejde og oplysning om de sundhedsmæssige fordele ved KOMPANs legepladser med henblik på at sætte bekæmpelse af fysisk inaktivitet og overvægt gennem udendørs leg på dagsordenen. Mio. DKK Mio. DKK Omsætningsudvikling produkter Omsætningsudvikling produkter 0 0 Egenproducerede produkter Egenproducerede produkter Andre produkter Andre produkter Mio. DKK 450 Mio. DKK Omsætningsudvikling segmenter Omsætningsudvikling segmenter 0 0 Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa Asien/Pacific Nord- og Special Norden Vesteuropa Syd- og Østeuropa og Mellemøsten Asien/Pacific Sydamerika Nord- og segmenter Special og Mellemøsten Sydamerika segmenter

17 Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Egen salgsorganisation Distributører/agenter Kontorer Legeredskaber og legepladser udgør langt størstedelen af KOMPANs omsætning, men produktpaletten ændrer sig i takt med kundernes stigende efterspørgsel efter et fuldt sortiment og totalleverancer. NORDEN Udviklingen var positiv på KOMPANs nærmarkeder i Norden, som samlet set oplevede omsætningsvækst og et øget ordreindtag i KOMPAN er repræsenteret med egne sælgere i landene, og derudover afsættes koncernens produkter via partnere og agenter. I forlængelse af KOMPANs køb og integration af DICA-selskaberne i Danmark (2010) og Norge (2012) dækker koncernen også børnehaver og skoler med egne sælgere. KOMPAN har således udvidet både produktprogram og kundebase i landene, så KOMPAN i dag også sælger produkter til indendørs og udendørs leg og dermed kan optræde som totalleverandør til børnehaver og skoler. VESTEUROPA KOMPAN er markedsleder i Vesteuropa og vurderer, at koncernen vandt markedsandele i regionen. KOMPAN oplevede et samlet fald i omsætning og ordreindtag i 2012, hvilket kan henføres til 3 specifikke markeder. Holland og Belgien leverede stærk vækst i 2011, men i 2012 var begge markeder negativt påvirket af afholdelsen af langstrakte valg og deraf følgende udskydelser i offentlige investeringer. Samtidig var Storbritannien ramt af markante budgetreduktioner inden for KOMPANs forretningsområde. I den øvrige del af Vesteuropa var omsætningsudviklingen uændret i SYD- OG ØSTEUROPA Der var ingen bedring at spore på de syd- og østeuropæiske markeder, som også i 2012 var stærkt påvirket af den europæiske gældskrise. Det spanske og italienske marked oplevede tilmed en forværring af situationen, og omsætningen faldt som følge af drastiske offentlige besparelser. KOMPAN fastholdt omsætningsniveauet i de øvrige markeder i Sydeuropa. Trods de vanskelige markedsforhold vurderer ledelsen, at KOMPAN også i 2012 vandt markedsandele i regionen. Det russiske marked viste pæne vækstrater, og KOMPANs omsætning i området er stigende. ASIEN/PACIFIC OG MELLEMØSTEN Omsætningen steg i Mellemøsten, hvor et fald i aktivitetsniveauet i byggeriet i blev afløst af vækst og derigennem et forbedret ordreindtag i KOMPAN etablerede et salgskontor i Dubai i 2012 og forventer en fortsat positiv udvikling i

18 ROBINIA KOMPAN lukkede produktionen af varemærket Megatoy i Australien i 2012, og omsætningen faldt på den baggrund. Det australske marked er ramt af nedskæringer, men KOMPAN står stærkt og introducerede en ny designlinje, som giver mulighed for at afsætte koncernens produkter til nye segmenter under KOMPAN brandet. De asiatiske markeder oplevede fortsat vækst. Samlet set udviklede forretningen i regionen sig positivt i 2012, og såvel omsætning som ordreindtag steg. KOMPAN har styrket indsatsen i Asien i årets løb, og den positive udvikling i regionen forventes at fortsætte i de kommende år. NORD- OG SYDAMERIKA I 2012 udvidede KOMPAN salgsindsatsen i flere delstater på det Nordamerikanske marked, hvor virksomheden har en førende high-end niche-position. Det amerikanske marked betjenes fortsat af både egne sælgere og agenter, og styrkelsen af KOMPANs salgsorganisation afspejlede sig i øget ordreindgang i sidste del af året. Den amerikanske forretning oplevede vækst i 2012, og de positive effekter af styrkelsen af salgsorganisationen forventes at fortsætte i SPECIALSEGMENTER KOMPAN Commercial Systems arbejder i stigende grad med salg af legepladser til internationale fastfood kæder. Salget foregår primært i Europa, hvor selskabet er markedsleder. På de europæiske markeder har kunderne reageret på den negative økonomiske udvikling i regionen i 2012 og reduceret investeringsniveauet med et fald i omsætningen og ordreindtaget til følge. KOMPAN udvidede aktiviteterne i Mellemøsten og Asien i 2012, og udviklingen har været positiv i årets løb. 18

19 BLOQX 19

20 BERETNING 2012 GLOBAL SUPPLY CHAIN Konsolideringen af produktionen i Brno har medført en række stordriftsfordele og skabt optimale rammer for vækst. I 2012 fortsatte indsatsen for at skabe en mere effektiv supply chain funktion på tværs af KOMPANs markeder. De nye faciliteter i Brno (Tjekkiet) blev taget i brug og fungerer som koncernens globale produktions- og distributionscenter, mens COROCORD (Tyskland) og Slottsbro fabrikkerne (Sverige) hovedsageligt fremstiller specialprodukter. Den fortsatte fokusering af produktionsnetværket medførte, at KOMPAN flyttede produktionsaktiviteterne i KOMPAN Commercial Systems (Belgien) og uniq nordic systems (Danmark) til Brno enheden. Derudover lukkede KOMPAN produktionsenheden Megatoy (Australien) og erstattede produkterne med en ny designlinje produceret i Brno. Enheden i Brno varetager nu omkring 85% af KOMPANs samlede produktion. ØGET EFFEKTIVITET Konsolideringen af produktionen i Brno har medført en række stordriftsfordele og skabt optimale rammer for vækst, idet de nuværende m 2 kan udvides med yderligere m 2 efter behov. Der er implementeret Lean principper, som danner grundlaget for operational excellence og sikrer et optimeret materialeflow fra varemodtagelse til forsendelse samt et fleksibelt produktionssystem og integreret kvalitetskontrol i alle led af produktionsprocesserne. Gennem løbende optimering og implementering af Lean initiativer er der sket en betydelig forbedring af alle nøgletalsindikatorer. Produktionsomkostningerne er reduceret betragteligt gennem øget produktivitet, lagerbindingen er reduceret markant via tættere samarbejde med leverandører mv., og samtidig er den høje leveringssikkerhed fastholdt. I 2012 analyserede KOMPAN det samlede sortiment og udfasede en række perifere produkter. Mod udgangen af året blev indsatsen suppleret af initiativet Designing for manufacturing, der fokuserer på at reducere kompleksitet. KOMPAN ønsker fortsat at tilbyde det bedste og mest innovative produktprogram med løsninger til alle aldersgrupper, og indsatsen for at optimere produktporteføljen har derfor taget udgangspunkt i at øge produkternes legeværdi, skabe en optimeret komponentplatform og udfase mindre karakteristiske komponenter. Arbejdet vil øge effektiviteten yderligere og forventes at bidrage til en forbedring af KOMPANs produktprogram, konkurrenceevne og økonomiske resultater i de kommende år. BALANCERET SOURCING Centraliseringen af produktionen har givet KOMPAN mulighed for at optimere sourcing strategien. Gennem fortsat fokus på indkøb blev der i 2012 skabt betydelige forbedringer i indkøbspriserne. Sourcing strategien er fortsat flerstrenget, og ingen enkeltleverandør udgør mere end 10% af KOMPANs direkte materialeomkostninger. 20

21 GALAXY 21

22 BERETNING 2012 PRODUKTINNOVATION OG KOMPAN PLAY INSTITUTE Øget fokus på innovation, sundhed og læring. Børnene er i centrum, når KOMPAN udvikler innovative produkter med virksomhedens tydelige designprofil. Produkterne skal på samme tid være spændende, udfordrende og sikre for børnene, æstetisk designede, solide og holdbare samt sikre lave vedligeholdelsesomkostninger. Produktinnovation er afgørende for KOMPANs fortsatte succes, og i 2012 øgede virksomheden investeringerne på området med henblik på at udbygge den førende position på det globale marked for legeredskaber og legepladser. Produktinnovationen tager udgangspunkt i, at leg er mere end bare for sjov. Intelligente legeredskaber og legepladser skaber de bedste rammer for sundhed, læring og social integration og KOMPANs konkurrencemæssige fordel udspringer af virksomhedens unikke evne til at forene netop disse hensyn. KOMPANs innovationscenter er placeret på hovedkontoret, og produktinnovationen foregår i et tæt samarbejde med en række interessenter. KOMPAN Play Institute og dets globale netværk af specialister i leg og udendørsaktiviteter bidrager med relevant forskningsbaseret viden, og det globale salgsnetværk giver værdifuld information om kundernes ønsker og behov. Supply chain afdelingen inddrages tidligt i innovationsprocessen for at sikre optimale forhold i den efterfølgende produktion og installation af redskaberne. Endelig samarbejder KOMPANs lokale selskaber og medarbejdere tæt med en række kunder om udvikling af skræddersyede løsninger til specifikke geografiske markeder eller ved særlige behov i enkelte kundesegmenter. Den holistiske tilgang til produktinnovation sikrer, at KOMPAN opnår en vekselvirkning mellem forskningsbaseret viden om børns udvikling og leg samt praktiske erfaringer fra hele organisationen og kunderne. Produktinnovationen koordineres i en komité, som består af koncernledelsen og repræsentanter for de involverede afdelinger. Arbejdet sikrer en effektiv proces, så KOMPAN typisk kan lancere nye produkter to gange årligt. Innovationsafdelingen vedligeholder og optimerer løbende den eksisterende produktportefølje, så KOMPANs sortiment altid lever op til relevant lovgivning, imødekommer nye tekniske krav, opretholder den høje kvalitet og fremstilles så effektivt og miljørigtigt som muligt. På baggrund af sammenlægningen af produktionen på færre fabrikker og den ændrede konkurrencesituation strømlinede KOMPAN produktporteføljen i Indsatsen og de øgede investeringer i produktinnovation skaber en solid platform for at styrke KOMPANs globale markedsposition yderligere. LEGEPLADSENS UDVIKLING OG SIKKERHED Enhver legeplads indeholder et paradoks. På den ene side skal legepladsen inspirere brugerne børnene til at bevæge sig og samtidig udfordre og udvikle deres fysiske grænser. På den anden side skal legepladsen være et sikkert område, hvor skader så vidt muligt undgås. Derfor er der regionalt udviklet en række regelsæt, som fastlægger rammerne for udvikling af legeredskaber og legepladser. EU har implementeret standarden EN1176, mens ASTM i USA har vedtaget regelsættet ASTM F , hvor den amerikanske brancheorganisation IPEMA i samarbejde med TÜV America står for certificeringen. I Australien er der udviklet en lokal standard for sikkerhed på legepladser; AS4685:2004. Standarderne er ikke ens, og KOMPAN har opbygget den nødvendige viden til at sikre, at nyudviklede produkter er i overensstemmelse med alle standarder eller alternativt kun markedsføres i geografisk afgrænsede områder. Det er ikke kun regelsæt, der varierer verden over. Opfattelsen af design på en legeplads er også afhængig af lokale traditioner og i særdeleshed den enkelte kundes ønsker. KOMPAN har derfor industriens stærkeste produktprogram med løsninger for alle ønsker og behov. Samtidig udvikler KOMPAN produkter med en høj legeværdi, et karakteristisk udseende og en bred appel. Det gør KOMPAN legepladser let genkendelige og til et foretrukket valg for mange kunder og børn. 22

23 KOMPAN PLAY INSTITUTE KOMPAN etablerede i 1989 KOMPAN Play Institute. Formålet var og er at indsamle og formidle viden og forskning om børns leg og de positive effekter af leg og etablering af legepladser. KOMPAN Play Institute består i dag af et internt netværk af legepladsspecialister samt en række uafhængige specialister, der tilknyttes opgaver efter deres specialområder. KOMPAN Play Institute spiller en stadig vigtigere rolle i produktinnovationen og indsatsen for at fremme fysisk aktivitet blandt børn og teenagere. Det sker blandt andet gennem oplysning og rådgivning i forbindelse med byplanlægning. I den sammenhæng afholder KOMPAN Play Institute seminarer for byplanlæggere og arkitekter verden over med afsæt i videnskabelig dokumentation vedrørende urbaniseringens indflydelse på børn og intelligente legepladsers effekt i byrummet. Kompetencerne i KOMPAN Play Institute danner grundlag for et øget samarbejde med kommuner og byer på tværs af de tekniske, kulturelle og sundhedsfaglige forvaltninger. På længere sigt forventes indsatsen at åbne nye markeder for KOMPAN. I årets løb udviklede og introducerede KOMPAN Play Institute en ny planlægningsproces, som sikrer, at enhver etablering af en ny legeplads tager hensyn til kundens individuelle behov med afsæt i 5 overvejelser: 1. Hvilke børn bruger legepladsen? 2. Hvilket område og hvilke omgivelser ligger legepladsen i? 3. Hvilke oplevelser og færdigheder skal legepladsen fremme? 4. Hvordan skal legepladsen opdeles, så den inspirerer til forskellige typer leg? 5. Hvordan integreres hvert legeredskab bedst muligt i den samlede løsning, så børnenes kompetencer og oplevelser stimuleres? Planlægningsprocessen er udgangspunktet for KOMPANs arbejde med kundetilpassede legepladser, og alle koncernens sælgere modtog undervisning i konceptet i Barn/bruger Omgivelser Typer af leg Kompetencer Rum 23

24 THE LEARNING PLAYGROUND DESIGNPRISER KOMPAN har gennem årene modtaget et stort antal danske og internationale designpriser for sine produkter. I de senere år er følgende priser blevet tildelt: 2011: Design Award of the Year, Australien for ICON 2010: Let s Play Award, Odense Kommune 2009: Janus de l Industrie for ICON 2009: The European Innovative Games Award for ICON MOMENTS - TODDLERS I 2012 fokuserede KOMPAN Play Institute endvidere på at styrke samspillet mellem leg og indlæring, og KOMPAN lancerede konceptet Den Lærende Legeplads, som særligt er målrettet børnehaver og skoler. Konceptet og de nye produkter er indledningsvis blevet lanceret på enkelte udvalgte markeder i Nordeuropa med henblik på at forbedre udbuddet til kunderne og udvide til nye markeder i LANCERINGER KOMPAN har industriens stærkeste produktprogram og tilpasser produktporteføljen, så udbuddet lever op til kundernes behov. Hvert år præsenterer KOMPAN innovation gennem lancering af både nye designlinjer og fornyelse inden for eksisterende designlinjer. I foråret 2012 lancerede KOMPAN et nyt modulkoncept for designlinjen MOMENTS under overskriften Play it your way. Med det nye modulkoncept er det muligt at sammensætte en lang række nye farver, materialer og aktiviteter, og MOMENTS serien byder nu på flere end 500 kombinationsmuligheder. Den modulære opbygning af produkterne giver kunderne og sælgerne et bedre udgangspunkt for at anvende KOMPAN Play Institutes planlægningsproces og skabe skræddersyede legepladser. IMAGINATOR 24

25 Ultimo 2012 udviklede KOMPAN den strategisk vigtige designlinje IMAGINATOR, der supporterer fantasien, og giver endeløse timer af fantasifuld leg og rollespil. IMAGINATOR tilbyder et stort udvalg af farverige legepladsredskaber og adskillige fysiske legeaktiviteter samt forskellige let genkendelige temaer for børn i alle aldre. IMAGINATOR er modulopbygget og giver kunden mulighed for at sammensætte en individuel løsning og supplere med flere legeredskaber løbende. IMAGINATOR produkterne er opbygget over de tre temaer Basic, Pirate og Castle, og lanceringen skal styrke KOMPANs produktudbud og konkurrencedygtighed. KOMPAN supplerede også den eksisterende designlinje Story Makers med 7 nye produkter til de mindste børn i aldersgruppen 1-6 år. De nye produkter omfattede blandt andet sand- og vandleg samt nye facader, så Story Makers serien nu dækker de tre temaer tæt på hjemmet, min by og langt hjemmefra. MOMENTS - Play it your way 25

26 BERETNING 2012 Endelig udviklede KOMPAN udbuddet af net-legeredskaber inden for COROCORD serien i løbet af året, og primo 2013 blev den nye produktgruppe COROCORD BasiX lanceret. De nye klatrenet i langtidsholdbare kvalitetsmaterialer er tilpasset børn i aldersgruppen fra 3 år og opefter og kombinerer sikker og ergonomisk leg med motoriske udfordringer. BASIX 26

27 MOMENTS 27

28 BERETNING 2012 KOMMERCIELLE RISICI MARKEDER OG KUNDER KOMPANs markedsposition globalt er stærk med en bred kundebase og relativt mange projekter. Det mindsker afhængigheden af såvel den enkelte kunde som det enkelte marked. Gennem stadigt mere avancerede rapporteringssystemer projekteres den kortsigtede udvikling. KOMPAN estimerer den mellemlange og lange markedsudvikling gennem generelle økonomiske indikatorer samt sæsonbetonede trends. Størstedelen af KOMPANs omsætning sker direkte eller indirekte til offentlige myndigheder. Derfor er KOMPAN påvirket af udviklingen i efterspørgsel fra disse områder. Hovedmarkedet er Europa, hvor besparelsestiltag i flere europæiske lande ligeledes vil påvirke efterspørgslen. KOMPAN vurderer, at størrelsen af den løbende ordrebog i det europæiske marked medfører, at koncernen har mulighed for effektivt at tilpasse salgs- og produktionskapaciteten til den aktuelle markedsudvikling. I Nord- og Sydamerika og Asien/Pacific er der etableret en lønsom nichestrategi, hvor kravene til kritisk masse er begrænsede. Det er derfor ledelsens vurdering, at koncernens kapacitetsrisiko er begrænset. PRODUKTER Det vurderes, at selskabet med den nuværende produktudviklingsindsats og identificerede opkøbsmål kan fastholde positionen som markedets mest innovative leverandør af legeredskaber. Koncernen anser risikoen for at miste markedsandele som følge af en forældet produktportefølje som begrænset. LEVERANDØRER OG RÅVARER KOMPAN har et globalt net af leverandører. Det vurderes, at leveringssvigt hos enkeltleverandører relativt hurtigt kan kompenseres ved substitution med andre leverandører. Udviklingen i råvarepriserne især på stålog plastemner, HPL-plader samt fragtraterne er resultatpåvirkende og afdækkes på det mellemlange sigt med fastprisaftaler. Koncernen har mulighed for over tid at overføre komponent- og råvareprisstigninger til salgspriserne afhængigt af den aktuelle konkurrencesituation. VARELAGER Koncernen er i udgangspunktet ordreproducerende. Kommercielle ønsker om hurtig leveringstid samt minimumsordrer for enkeltkomponenter og reservedelsforpligtelser betyder dog, at selskabet til enhver tid fører et vist lager af færdigvarer. Salgsdatterselskaberne oppebærer som hovedprincip ikke varelager ud over svømmende varer. Det samlede lager søges løbende nedbragt ved brug af stadigt mere effektive forecast- og supply chain modeller samt implementering af fælles komponentplatforme på tværs af designlinjer. Dog lagerføres en række hurtigt sælgende produkter i et Quick Supply program, hvorfor der er en vis kapitalbinding heri. DEBITORER KOMPANs kreditrisiko vurderes at være lav. Den væsentligste del af virksomhedens europæiske salg sker til offentlige myndigheder, hvorfor den historiske tabsprocent er beskeden. Gældskrisen har dog særligt i Sydeuropa forårsaget, at kunderne betaler senere end hidtil, hvilket i nogle lande har øget bindingen i debitorer. Udestående kundefordringer vurderes løbende og hensættelser til imødegåelse af tab foretages, når det skønnes nødvendigt. I USA, Australien, Østeuropa og Mellemøsten sker en del af salget til salgsagenter, der sælger videre til myndigheder og offentlige institutioner. Der er derfor en større tabsrisiko indbygget i denne salgskanal. Til imødegåelse heraf tegnes der kreditforsikring på en række importører i Østeuropa, Mellemøsten og Asien/ Pacific. INSTALLATION KOMPAN har outsourcet installationen af legepladser og løber i den forbindelse en risiko i forhold til, om installationen sker i overensstemmelse med KOMPANs retningslinjer. For at mindske denne risiko har KOMPAN søgt at standardisere installationsservicen via udarbejdelse af retningslinjer indeholdende best practice vejledninger og forventet installationstid for produkterne. KOMPAN har en dedikeret global installationsafdeling, som yder support til datterselskaberne og foretager løbende kvalitetskontrol. 28

29 MOMENTS Toddlers ANDRE RISICI DRIFTSSTOP Koncernen er eksponeret for en vis driftsrisiko, idet eventuelle flaskehalse eller tekniske sammenbrud kan forårsage leveringsforsinkelser. Et driftsstop i forbindelse med eksempelvis brand vil kunne standse virksomhedens produktion og levering i en kortere periode. De fleste designlinjer er baseret på underleverancer af komponenter, så leverancer kan genetableres relativt hurtigt. FINANSIELLE RISICI For opdatering af koncernens finansielle risici henvises til note 29 i koncernregnskabet. 29

30 BERETNING 2012 BØRNS RET TIL LEG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OG PERSONALEFORHOLD Siden 2011 har KOMPAN arbejdet med samfundsansvar inden for rammerne af FN Global Compact, og KOMPANs fremskridtsrapport for 2012 er tilgængelig på Oplysningerne i denne årsrapport er en beskrivelse af de væsentligste aktiviteter på området i FNs børnekonvention omtaler blandt andet adgangen til at lege som en del af børns grundlæggende rettigheder og udvikling. KOMPAN er en stærk fortaler for disse rettigheder, og virksomhedens produkter legeredskaber og legepladser medvirker dagligt til at styrke børns sundhed, motorik, intellektuelle udvikling og sociale evner. Samfundsansvar har altid været, og vil altid være, en integreret del af forretningen for KOMPAN, og virksomheden har henvendt sig til børn med udgangspunkt i overbevisningen om, at lønsomhed og ansvarlig virksomhedsdrift kan forenes. Arbejdet med samfundsansvar er forankret i alle dele af organisationen, og KOMPAN bestræber sig på til enhver tid at efterleve dansk og international lovgivning samt FN Global Compacts politikker. KOMPAN fokuserer særligt på temaerne: Leg/sundhed, læring og social inklusion Miljø og design Derudover spiller produktsikkerhed, menneskerettigheder og indsatsen for at undgå børnearbejde og korruption en væsentlig rolle i KOMPANs arbejde med samfundsansvar. LEG/SUNDHED, LÆRING OG SOCIAL INKLUSION KOMPAN spiller en aktiv rolle i indsatsen mod fysisk inaktivitet og det stadig større samfundsmæssige overvægtsproblem blandt børn og teenagere på virksomhedens hovedmarkeder ved at designe og tilbyde sikre og udfordrende legepladser. KOMPANs produkter MOMENTS 30

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Årsrapport. www.kompan.com

Årsrapport. www.kompan.com Årsrapport www.kompan.com DET KRÆVER EN FILOSOFI AT VÆRE MARKEDSLEDER NORGE SVERIGE DANMARK FINLAND RUSLAND USA IRLAND HOLLAND TYSKLAND STORBRITANNIEN BELGIEN MELLEMØSTEN OG AFRIKA ASIEN FRANKRIG ITALIEN

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Ny CEO eksekverer InterMails planer

Ny CEO eksekverer InterMails planer InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 1. kvartal 2012/13 1. oktober 31. december 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7-2012/13 24. januar 2013 Ny CEO eksekverer InterMails planer

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere