VEDTÆGTER. for $ 1. er' Hørstrolm kommune. $ z.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for $ 1. er' Hørstrolm kommune. $ z."

Transkript

1 L"- AD\/OKAT TERKEL LUND-NIELSEN MøDERET FOR HøJESTERET ADVOKAT ULLA LUND-NIELSEN TLF. (or) POSTGTRO FREDERIKSGADE 7 I265 KøBENHAVN K MARGRFTHE 8RØGGER Itfu-fHorM 43?9:iO RUNGSTED KYST Trf S?' 35?3 97 VEDTÆGTER for Grunde j erforeningen Hel1eho1m $ 1. Foreningens rravn er Grundejerforeningen He11eho1m. Foreningens hjemsted er' Hørstrolm kommune. Foreningens medlemmer er nrr. 1 cyr L cz, 1 cae, 1 I df, I dår 1 dh, 1 di, 1 der 1 dr, 1 ds, 1 dt, Rungsted sogn. $ z. samtj-ige tinglyste ejere af matr. gt 1da, 1db, 1dc, 1dd, 1de, 1 dk,1 d1, 1 dm,1 dnr J- dor l dpr I du og 1 $4, a1le af Smidstrup by, MedJ-emspl.i-gten for ejere af ovennævnte ejendomme indtræder samtidig med tingj-ysni-ng af endej-ig adkomst, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret ti1 foreningens formue.

2 L 2 Medlemsplj-gten op}:.ør"er., når bestyrelsen modtager urrderretning onr at ejendommen er solgt, at adkomst for ny ejer er ting1yst og at køberen indtræder som nyt medlem med samtlige det udtrædende medlems rettigheder og forp1igtelser', herunder pligt ti1 at betale a1].e restarlcer. Det udtrædende medlem har ikke kraw på refusion overfor foreningen af kontingent el1er andel af foreningens formue. $ :. Foreningens formåj. er at waretage medlemmernes - e1j-er grupper af medlemmers fæl1es interesser, tremnder nawnlig at forestå de i forbindelse med udstykningen fa-stlagte opgaver jfr. deklaration tinglyst d,en a)f B a976 med hensyn til an1æg og wedligeho1de1se af veje og stier, beplantning, vandforsyning, kloakker, ledninger og a1le andre fæ11esanlaeg og fæ1lesareal-er og vedl-igehoj-delse heraf Straks efter stiftelsen erholder areaj-: vejareal og antenneanlæg. afkroj.des af foreningen. foreningen adkomst på fæ11es- Owerdragelsesomko stninger skal De af foreningen ti1 stemmelser er fuldt gennemførej-se af nævnte formål trufne bebindende for de enke].te medlemmer. $ 4. Retten i Hørsholm eller i foreningens valg - Københavns Byret er værneting fon a1j-e tvister forenj-ngen og dens medlemmer j-mel- 1em. $ -i. For foreningens forpligtelser hæfter principalt foreningens formue.

3 ). Subsidiært hæfter medj.emmerne pro rata i forhold ti1 antallet af ejendomme, hvis ejere er medlemmer. Ved foreningens stiftel-.se ud.gør forhol.dstal.let 25, ifr. $ Z stk. 1. Ved foreningens stiftelse betaler hvert medlem et indskudt stort kr. Joor-. Ved nye medlemmers indtræden som følge af ejerskifte beta1-es af det nye medlem et indskud, stort kr. 25or-. Iøvr:-gt betal-er hvert medlem ens administration og øvtige første gang den 1. juj.i f977 kr. Joor-. et år1igt kontingent ti1 foreningudgi-fter, at erlægge år1igt forud, for det indeværende kalenderår med Det årli.ge kontingent fastsættes tøvrtgt af den ordinære generalforsamling, idet opkrærrning og betal-ing sker efter bestyrelserrs rrærmere bestemme.]-se. Udebliver betaling af kontingent udover jo dage efter den af bestyrej.sen fastsatte forfaldsdag, kan beløbet inddrives ad rets- 1ig vej for restantens regni-ng, idet der endvidere skal- betal-es rente med I% pt. påbegyndt måned fra forfal.dsdag samt et administrationsgebyr svarende ti1 f/4 af årskontingentet. $ 6. General-forsamJ-ingen er foreningens øverste myndighed. GeneralforsamJ.ingen ledes af err af forsam1ingen valgt dirigent, der ikke må wære bestyrej-sesmedlem e11er revisor i foreningerr. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandj-1ngsmåde, stemmeafgivningen og dennes resu1-tater. $ z. Den ordinære general.forsaml.ing afhoj.des hvert år i apri1. måned.

4 Jt Indkal.deJ-se ti1 generalforsamj.ing sker ved al.mindej-igt brev til hvert enkej-t medlem med mindst 14 d,ages varse1. Indkaldel-- se sker ved bestyrelsens foranstaj.tning. For den ordinære genera1-forsam1ing gæ1der følgende dagsorden: 1. VaJ-g af dirj.gent. 2. Be s tyrej. sens beretning. 3. Frem1.æggel.se af regnskab og status tij. godkendej-se, herrnder besj-utning om anvende1.se af overskud e11.er dækning af tab i henhol-d tj-1 det godkendte regnskab. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår ti1 godkendelse, herunder besj.utning om fastsættej-se af kontingent VaJ-g af medlemmer Valg af revisor. fndkomne forsj-ag. Eventue].t. til- bestyrej-sen. Forslag fra med1emmerne ti1 bekrandj.ing på den ordinære generalforsamj.ing må være indgivet tij- bestyrelsen senest 1. marts. $ 8. Ekstraordinære generalforsamj-inger afholdes, nå,r bestyre1sen træffer bestemmelse trerom, elj-er når mindst a/4 af medlemmerrre fremsætter ønske herom. Begæring fra medl-emmerne om indkal.de1-se ti1 ekstraordinær generalforsamling skal indel.olde forsj-ag ti1 dagsorden samt redegøre1se om de emner, der ønskes behandj-et. Senest L4 dage efter

5 T. \ *-*-*.*--;'i;;,;l-il!åil";i..e$l}.-r*;.dr: i :Å...*-rJiiq *. ux* begæringens modtagelse ska1- bestyrelsen ordinær generalforsamling med mindst 14 varse].. indkalde til dages og høj ekstrast 1 måneds $ g. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed. f ti-j-fælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ti1 wedtagelse af beslutninger, der går ud på ændret anwendelse af fællesarea1 er, (f. s.w. foreningen Lrar kompetance hertil), forandring af vedtægterne, på1æg om betaling af eengangsbeløb fra medlemmernes side samt tij- optagelse af 1ån, kræves, at beslutningen wedtages med mindst Z/S af de afgirrne stemmerr og at mindst halvde1-en af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Det kan wed sj-mpej- stemmeflertred wedtages, at foreningen tij-- sluttes sammenslrrtninger af grundejerforeninger el1er lignende organisationer, J-igesom det kan wedtages at optage ejere af andre ejendomme end d.e i $ Z stk. 1 anførte som medlemmer. Kræves tij- gennemførej-se af sådanne forslag ændring af wedtægterne, skal vedtagelsen ske som anført i stk. 2. $ ro- På general-forsaml.j-ngen Lrar hvert medlem een stemme for hver tilsluttet ejendom, kran ejer. Medlemmerne har ret ti1 at møde og afgiwe stemme wed fuldmægtig. Skriftlig afstemning skal foretages, når det begæres af t/l af de stemmeberettigede tilstedeværende eller af dirigenten. $ rr. De af den ordinære elj-er ekstraordinære generalforsa-mling trufne besj-utninger samt beslutninger, der i hentroj.d til nærværende

6 !gr 5. vedtægter måtte vedtages af bestyrelsenr. r gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres. rndbringelse af de trufne beslutninger for domstoj-ene har ikke suspensiv virkning. ind"ti]- endelig retsafgøre1se fore.ligger, pli itig at opfylde de i henhold ti1 beslutningerne på1agte pligter det være sig af økonomisk ei-ler anden art ligesom foreningen uanset sagsan].æg ell.er anke skal være berettiget ti1 at foretage retsskridt ti1 forpj.igte1sernes opfyldelse. $ rz. Ti1 varetage].se af foreningens daglige arbejd.e væ1ger generalforsamlingen for eet år ad gangen en bestyrelse beståend.e af 3 medlemmer, trvoraf højst eet karr være ikke-medlem. Genvalg kan finde sted Ethvert medlem er p]-igtig at modtage valg til bestyrelsen, dog 1ængst 2 år i træk e11er 4 år ial-t. Generalforsamlingen kan fastsætte et år1igt honorar ti]. bestyre]-sens med].emmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand., kasserer og sekretærr og fastsætter iøvrigt selw sin forretni-ngsorden og fører protokol over såwe1 fortrandli-nger og beslutninger på gerreral.forsamj-inger som på bestyre1-sens egrle møder. Det tilkommer bestyrel sen at drage omsorg for nødwendig ansættel-se a"f 1ønnet medhjaelp til ved].ige- og renholdelse af bebyggelsens veje, faellesareal og fæ11es an1æg, ligesom det påtrwiler bestyre1sen i fornødent omfang at errgagere tråndværkere og assi s tanc e fra revi sor, advokat el-j.er 1andinsp ektør $ r:. t I Foreningen i forening. tegnes i a1le anl.j-ggender af 2 bestyrej.sesmed.lemmer *

7 $ 14. Foreningens regnskab og bogf ørirrg rewideres af en registreret e11-er statsautoriseret revisor e1-j-er af 2 andre revisorer, valgt af general-forsamj-ingen for eet år ad gangen. $ r:. Foreningerrs mi-dj.er udower en konta-rrtbehoj-dning på højst kr. l.oooroo i-ndsættes på bank- e1j.er girokonto, hvorfra be1øb kun kal kræves efter reglerne i $ f:. $ 16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog at første regnskabsår Aøbel- fra den konstituerende genera1.forsam1ing tij- 3L/L2 rg77 Regnskabet og den dagl-j-ge bogføring ska1 ske i overerrsstemmelse med god regnskabs- og bogføringsskik $ rz. Ethvert med.lem er pligtig sted"se at wedj-igehoj-de den ubebyggede de1 af ejendommen på passende måd.e I tilfælde, hvor grunderr efter bestyrej.sens opfattel-se ikke er holdt som ovenfor anfør^t, vil. dette bj-ive foretaget på foreningens foranstal-tning, med mindr.e medlemmet senest 14 dage efter påkrav fra bestyrelsen krerom sel.w foretager dette. RegnJ.ngen indetroj-dende.foreningens faktiske udgifter med. tj.11æg af 5o"Å vil blive opkrævet hos det pågældende medlem til konta:nt betal.ing. Det herved fremkomne overskrrd. tij.fal-der foreningerrs kasse. t, 1'. i: r

8 .'. ;_.-, t.,,i,:-,":t.j;.".;:1'_l;'r-,llr.' l,'.:o!,-.;.,...,1 ; 'u;*,:r*r,lå-*,'";*i*;+.*;;i.iu.iiiil;."i{"rr.å:tii; :J;,år"rrå l Ålvendelse af motordrevne haveredskaber må ikke finde sted. på hverdage efter kl. 2o.oo og på lørdagel søndage og trelligdage kun mellem kj-. 1o.oo L2.oo og k1. 1J.oo L7.oo. $,:. Foreningens op1øsning kan kun fj-nde sted efter forslag fra bestyrelsen e11er L/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indetrolde bestemmelse om anvende1se af foreni-ngens foz'- mue. Foreningen kari dog kun opløses med. samtykke fra den påtaleberettigede i trentro1d ti1 den på parcel'1en tinglyste dek]-aration. $ r9. (midj.ertidig bestemmelse ) De opri-ndej-ige sj-utninger som re end 3 af de sæ1gere (ud-stykkere) frar.r,'etoret overfor beanført i $ 9 stk. Z oc 3, så 1ænge de ejer metilsluttede ej endomme. $ zo. (midlertidig bestemmelse ) Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betal-es af foreningen. $ zr. (midlertidig bestemmelse ) Bestyrelsen er berettiget ti1 at foretage de ænd.ringer i- e11er tilføjelser ti1 nærwærende vedtægter, som måtte bliwe forj-angt af Hørsholm kommune, når vedtægterne forelægges denne ti1 god- kendelse. Bestyrelsen skal snarest herefter underrette medlem- merne offir trvilke ændringer m.v., der bliver foretaget. i: 7L F & & F #

9 'l F $ 22. (inidlerti dig best emmelse ) De oprindelige sæ1gere (udstykkere) er ikke p1igtige at beta- 1e indskud og indtij- 1. maj a978 ikke pligtige at bj,drage øko_ nomisk ti1 foreningen for så vidt angår rrsolgte ejendomme. ---ooooooo--- Vedtaget på konstituerende general-forsarnling, den 1o. maj L9Z7. Som dirigent: I bestyrelsen: ovenstående wedtægter approberet af Hørstrolm kommune, den t%, /2r'lr> / EærLolm Kommuralbesqnclrg Eørehohl!,,

10 Ændringer til vedtægterne: 95 stk. 3: Ved nye medlemmers indmeldelse som følge af ejerskifte betales af det nye medlem et indskud. Størrelsen af indskuddet besluttes på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen fastsætter samtidig et administrationsgebyr for videregivelse af grundejerforeningsoplysninger til ejendomsmæglere og lignende' (Ændring vedtaget på generalforsamling 21./2-2002). 57 stk. 3: For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: L Valg af dirigent. 2. Bestyrelsensberetning. 3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Indkommende forslag. 5. Fremlaeggelse af budget for indeværende regnskabsår til godkendelse, herunder beslutning om fastsættelse af kontingent samt indskud og gebyr i henhold til 5 5 stk Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere