3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet."

Transkript

1 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg nig i Ordenen efter den Betydning, de have i I'orhotd til Iladet eller mecl aldre Ord, eftersom de hel have forekommet i storst Mengde og med forholdsviis det bedste Resultat her harre varet behandlede. 1. Gigt og chronisk Rheumatisrne: af 339 Patienter ere 57 helbredede, 218 betycleligi bedrede eller' naar Dran leggel ilisse TaI sarurueu som indbefattelde dem, der med afgjort Fordeel haye benyttet Sandefiords Batl, saa udgjor det noget over 81 0/o af de Behaudlede. De noget Bedrede ere 41 eller lidt oyer 12 o/0, meden deres Antal, der intet Udbytte havile af deres Badereise, kuns udgjor lidt oler 6 o/o. Lcegges nu hertil, at alle de Tilfalde, som her ere forekomne til Behanilliug, have veret af &lvorligste Art, d.er forgieves have veret forssgte helbred.ede i Ejemrnet, saa tor man nok berettiget til den Slutning, at iler vel neppe gives uogei Middel, der metl Hensyn iil de her nevnte Sygilomme overgaaer Sandefiordsbadet i Virksomhed. Belrandlingsmaaden er valure Svovlbad o R. - gjentagne Indgnidningcr af de afficelede Dele med vanl Gyttie, Dusch paa samt kold Styrt. Hvor Smerten er fixelet paa erkelte Steder. og ikke vil vige, bruges med Foldeel ll&neteren. - I de fleste Tilfelde bruges ogsaa Bronddrikning lyo. l. 93 f. S y ge hi sto riel: Acut Rheurnatisme, der gik over i den clu'oniske For:u, Larnhecl i hoire Arm og Been og i Svdgets Muskler - Svovlbaci - 3 Aars Cuur - Ilelbrerlelse. 1840, Juni. Fatiiglem, OIe Chrisiiau Hahnholmen, af Saudherreds Lanclsogn, 20 Aa.l gamruel, blev Hssten 1837 argrebet af heftige, vage Smel.tel over hde Legemet og I'eter', Smertclne verlr'areile mecl ubetydelige fri Melleurrum et heelt Aar, i hrilken Titl han uafbrudt rnaatte holde Sergen Efter denle Tid toge SnefterDe eftelhannclel af, men paafulgtes af Laurhed i hoire Over- og Underextlemitet. Ean maatte loftes af og i Seng og helslrebede paa denne Maade Livet, indtil llan i Juni Maaned 1840 for fsrste Garg lod mig kalde. Hans Udseende i'ar blegi og udteret, den syge Ann 0g Foil betydeligi afinagret, Bevagelsesevrel r&sien gauske tabt, Folelsen uskadt; Svelgmusklerne oiensynligt sy ekkede, Sylklingen rneget besverlig og foregik med et Slags bobleude eller klukkende Lyd og hyppig Opstoduing af clet Nyrlte. Uld.ellivet var betydeligt trukket iuclad og har klagede ovel en stranmenile Fslelse i sarnne, del isiel forogedes, naar har vilde rette sig iveiret, hvorfol hans srcclvanlige Stilling eller Eolfuing af Legeuret yal sterlit foroverbsiet" Appetiten var goil og de sarige Organer syntes at functionere med Ortlen. Da Dilectionen havcle rogle Fribad at disponete over, folskafl'ede jeg hau1 et saadant. Efter logle folberedenrle Karbail begyndte han med Svovlbatl 27o, hvormed han fortsatte, til Ba.det lukke-

2 9+ des, i d.et llele omtrent 2 Maaneder. Resultatet af dette forste Aal's Badning var., at han, der i BegyndelseD maatte sa& godt sonl beres til og fra Batlehuset, kunrle i Slutningeu af Culen ved Ejalp af en Siok gaae frem og tilbage iil sit Hjem, del laae ontront en Fjerdeileel Miil fra Byen. Gangeu var naturligviis stolplende og besverlig. Synkningen yar ikke befuet og cle straurmende Fortremmelser i Uuderlivet vedvarede. I 1841 fortsatte han Badecuren, Ilans Udseende blev uu fyldigere og friskere, Iftefterne tiltoge, Gangen blev ruele sto, Synkningen lettere; men Straurningen i Undellivet uforaudlet. Efter Badecurel i 1842 helbrededes han courplet. Ilans Gang aar let og rask, han tr&ttedes ikke lettelig, saaledes gik hau nemlig kort clter endt, Badning sorn Erpresse til det halvanden l\{iil helfra liggende Laurvig frerrr og tilbage paa eeu Dag uden at geteres deraf. Syrkningsbesverlighederne og clen straumende f'slelse i Underlilet olholte ga0ske. Denne hans Helbr.edplse har siden uforstyu'et vedlalet, uagtet, han paa Grunil af sin Siilling soru Fisker. ofte har v elet udsat for 'Storn og Regn..No, 9. Chronisk Rheumatisne med Digestionsbesverligheder, Hudel lei svedende og deraf Dispositiou til Forkjolelse - Sr'ovlvand indvenilig og udvendig som Bad * Ilelbredelse. 1848, Juni llte. N. N., ed 38aarig, gift MaDd, havde for 3 Aar siilen yeil strelk Forkjolelse paadr.agei sig en rheumatisk Lid.else, der bestod i periodiske, om- 95 vadkende Smefter i hele Legemet, som fowetredes morl Veirforandringe r og vare isar heftige om Natten. Eutlsystemet s1'ekket, han svedede ved den mind.ste Anled-!ing, var negei kuldskjrer og for\oledes let. Eertil havde i den sidste Tid sluttet sig Onheil i lljertekulen, sorn fbrogedes ved Trlk; den var fi'emstaaende, ligesom syulden. IIan torstede neget, fik let Opkastning efier at have spiist, udeu Ilersyn til Besliafenheden det Nydte; cler var iugen r\ppetit, Sovrcn urolig og afbrudt, Afforiugeu treg, Udseendet, lnagert, blegt og gustetrt. Paa nogeu olgauisk Lidelse i Bryst ellel Underliv var der intet Tegn. Ord. Svorlb. 27o, Dusch l90 og Styrt kold..l Olglas (JIV) Svovh'and 3 Gange daglig. Ilclmed fortsattes til.ilfreiseu den 22de August, da der noteredes: Huden stediere, ingen Svedning, ruindre omfindtlig fol I(ulden; de rheumatiske Smerter ophorte, Ornheden i Hjeriekulen ubeiydelig Appetiten god, taaler godt Maden, Sovn og Aforing normal, Udseeurlet sundt og blotrstrende. -lb. 5. Chronisk Rheuuratisme ned Spinalirritation; foruden den sedvanlige Behanrlling Strygning med trian eter - I Aars Badning - betydelig Bedring. 1847, J[li 6te. Johanne S., 28 Aar', ugift, ordentlig mensirueret, blev for' 2 Aar siden argrebet efter en sterk Forkjolelse a,f jagende, flyvende Smerter i Armcne, isal i hoire, i Underextremiteterne, Baghoyeilet og llalsmusklerre, derhos Taage for Oinene. Veirliget har stol Iudflydelse paa hendes Befrnileude. For om' trent I Aar siden begyndte huu at klage over Bankeil

3 96 og Trykkel i Hjertekulen, Ornheil i Ryggen, der foroges ved TIyk og hvoned tillige opstaaer Besver ved Aand.edr' ettet. tr'or Resten Alt i Orclen. Ord. Svovlb. 25o, Dusch 20o, Styrt kold' Indvendigi 3 Dramglas, tler senete maatte foroges til tle halve Olglas claglig, hvoreftel gocl.virkning' Den lsie August begyndtes meil Mauater, der' anvendtes afvexlende paa A-r'me' Been, Ryg og rundt Underlivet ned temuelig krafiig Yirkning' 'hun 21de August a:freiste i saa betydelig Bedring, at hun skuld.e vare alleet for helbledet, raat clsr ikke endnu havde 1'eret tilbage nogen Omhed i Ryggen og Trykling i Hjertckulen, -ltfo. 4, tr'leeraarig Rheunatisure metl krampagtige Tilfekle - kolde Duschbad - Bedring - Tilbagefald - varule Svor'lbacl - Helbredelse. 1840, Juni lsie. Madrn. N. N., 58 Aa'r, meget newesvag og sensibel, hatde i flere Aar lidt af Krampetilfelcle, lwortil havcle sluitet sig en rheumatisk Lidelse i Und.erertremitetcrne, saa at det ral' hende besve}ligt, ja som oltest umuligt at gaae, Fodderne iiskokle, naar hun ikke foruden den sadvanlige Bedeekning havde dem indhyllede i et Uldteppe. IIun havde Sorurneren 1839 brugt kolde Duschbad og folte sig eu lang Tid bedre, meu Attaquer af Krarnpe nred Sovrllsshed vendte tilbage ud paa Yilteren og efterfulgtes af det lheumatiske Onde i Benene. Hun rnaatte holde Sengen og fsrsi henimoil Bailesaisonnens Begyndelse var' hun saavidt restituerei, at hun kunde vere oyer Sengen. Eun blev kjort ned til Bailehuset 0g begytrdte 97 strax med va,rne Svovlbacl - 27 o - Indgnidning af Benene meil varm Gyttie og d,erpaa Dusch 22o. Efter at hale taget 40 Bad, oph0rte hun i meget goil Bedring, og denne skreetl efterhaanden saaledes gradviis frenad, at hun i Lobet af Vinteretr fuldkonmen helbrcdeclcs. Baadc Krart pel og Rheumatisuren forsvandt, hun olertog igjcl sine huuslige Forretninger og hal siden ikke havt cn syg Dag' Disse Sygehistoliel ville fomrocleutlig vare tilstrekkelige til at rise,ll'ad Badet founaacr rnod er Sygdom, der ofie horer til de lreest haardnakkede, Lagen har at kj rrrpe mod. Det cl et saa paalideligt og sikked Midclel, at ruau kuns i ydelst sjeldne og ureget complicered.e Tilfelde lades i Stikkeu..{L ScloPhler ere med Ilensyu til Frcqventser den neste Sygilomsform, som skal ourtales. Deu ltat forekorumet uuder de ssedvanlige Forurcr, uenlig den erethiske og torpid.e, meil Affectioser af forskjelligt Slags, snart i Lynphesysternet solrr Glaudelsvulster, cler hyppigst hale havt deres Seedc paa Siclerlre af Ilalsen og stundon af cn ganske betyclelig Storrelse, snart i Slirnhiudelne, iser Nesens, ellel som eu Affectiou af OiIrerte, Euden' Beensystemet etc.; EmuriDgen har 1'oret mangelfuld, Afmagring, med tynde, slappe Muskler, trrcg Afroring' undertid.en uregelmtessig snart Obstructioq snart Dierrhoe -kort, der cr iugen af disse fors\cllige Former' uilen at der har vteret her iil Behlnilliug og for yderst Faa har Curen vfllet' udcn NYite. 7

4 98 Behandlingen har bestaaet i varme Svor'lbail meil kolil Overgydning eller med Dusch og Siyft, Gyitie d.eels til Intlgnidning i Badet, deels som Ornslag. Ildyendigt har Svovlvandet v eret givei fra 1 Dlamglas til et halvt Olglas to-tre Cuurresultat: Gange daglig. af 23I Patienter ere 204 helbredede ellel beiydeligt bedt'ede, altsaa loget over88o/o;19ele noget bedlede, d. e, liilt over 8 o/o og kuns 8 ellel nogei over 3 o/o ere uhelbredede. Uden at gaae ild paa el Detailler n af Sygehistorier, skal jeg dog kortelig nmyne enkelte Tilfelde, dct' fortjene at erinclres fonuedelst de ledsagenile Complicationer'. I 1846 val hel et Barn, hvor Slirnhinden i Nesen var angrebet og betyrleligt svulden og derhos en hoi Grad af Tunghorighed. Veil Afi'eiseu vare disse Ondcr' saa godt som beseirede og Barnet paa det N erneste helbreilet. Hos en llaarig Pige, hvor ogsaa Tunghorighed sotu ledsagencle Symptom ved Kiltellidelsen val tilsteile, indtraa te fuldstendig lfelbredelse I 1848 ankom hertil en Taarig Pige, der nogle Maaneder fsr' havde licli af oniladet Ilalsesygdom og som senere ved den ubetydeligste For\olelse blev hes og ffk ondt i Ealsen. l\{ancllerne Yare sa& svulihe, at Svalget ikke havde stone Aabning enil en Lillefrngers Tykkelse. Eer gjolde Svovlbadet, Brouddrikning og Gyttieonslag foririnlig Nyite. Eypertlophien af Mandlerne svandt, Huden styrkedes, saa at Luft og Veirlig 99 ikke lengere bavde nogeu skadelig Indflydelse paa hend.e - hun vat helbredet. Jeg kan ei gaae ovet til en Dy Sygdomsclasse, uilen med et Par Ord at ontale Tuberculosis, ihvorvel Antallei af cle Behandlede har for lidei til deraf at donrne meil fuld Siklielhed. I{uus saaneget synes man berettiget til at artage, at naar ikke Sygdommeu er for vidt fremski-eden, r'il en urodificeret Bacle- og Brsnilcuul ikke vare contrainrlicerei. Af 14 ere 4 betydeligt bedleitc, altsaa 28f o/0, 5 ellel noget over 35,5 % noget bedrede, 4 uhelbredede og I dod. fll Nervesmelter' (Neulalgie) ere en hel hyppigt forekormuende Sygdorn. Af 222 Behantllede ere 27 helbredeile, ll5 hvilke tilsarnmeu udgjore nar 64'/"; betydeligt bedrede, 49 ele uoget bedrede, altsaa liilt, over 22 o/0, rnedens 3l ellel henved 14 "/o ere uhelbledede. I deune Sygdoni underststtes tsadet hppigt Maneteren, og ila iler alleretle er leveret adskillige Sygehistorier som Exernpler herpaa, yil her kuns kortelig blive omtalt folgende: IVo. 1. Langvarige Ansigtssmerter med Hemotrhoidallidelse - 2 Aals Badning - Helbredelse N. N., middelaldrelde Manil, blev for Aar siden efi,er Forkjolelse anglebet af heftige, riventle Smerter i Ansigtet; ile optraadte paroxysmeviis, ofte uilen tjendt Anledning, snart paa den etre, strart Paa den anilen Siile; der var hvelken Svulst, Hede eller Rsdhed i den 7* af

5 100 afficerede Deel. Omtrent saurticligt vare ogsaa flydentle Ilemonhoider indtraadte, der. uden Indflydelse paa Neulalgien sider jevuligt have indfunclet sig og stundour saa, st erlit, at en anenisk Tilstanrl hal vier.ei n r'. Ord. Svollb. 25 o, der senere gjorcles en Grad koldere. Dusch 20o, Styrt l8o ned til kold. Indvelcligt: 3 halve Otglas, hvor.cfter gocl Yillnirg. Det folgcnde Aar gjentog han Badeculeu og eftel fen Ugels Opholcl afreiste han helbr.edet. lyo. 9. Eeftige, i 5,tar. vedvarelcle NervestleLter i Fodsaalen og opad tsenct, - 3-4,ar.s Baclccuur - betydelig Bedring Jonfr.. N. N., 4f Aar, blcv efter. en Forkjolelse, vcrl sredendc at tage et aabent Sobad, for i Aar sider pludseligt angrebet af heftige, rivencle Surerter i Foclsaaleure ned Ufor.muenhed iil at, flytte tlem fra Stcdet. Eftel en Svedecuur kour den hoir.e Fod sig, uen den l'errstre forvcllecles. Eut bcslir.iver. Srlertertre som ydet'st heftige, pcr.iodiske og udstraalende opacl Beuet; ved at tliede paa Foden hal hun For.nernurelse, son ou hun tlaadte paa tusinde Synaale, r-ecl let, ovel.- fladisk Serorelsc flertkaldes de, medens der.iurod et fast Trlk lian lindre den, Hun fonuaaer kun ved Haancleus Ejelp at lofte Foden ileir.et, den for.ekommer heude blytung. Der er intei, uclvencligt, at see. Gargen er. ydel'st bes\'&rlig og klrns ved IIje[ af Kr.vkker.. Desuden leed hul af Digestionsuor.dner, Qvahne og slimede Brekninger'. Efter' 2 Ma ueders Bade- og llroudcuul afreiste hun i nogen Berlring, gjeuiog Cur.en det folgende Aar 10I og da huu for tredie Galg havde veret her, 1848, rnauglede kuu lidt i at erkl;ere hende helbledet. Sr[erterne vare saa godt sorn forsvundne, huu kuntle udcn Krykke spadserc uafbrudt fr.a en halv til tre fjeldeileels Timc; ihkun lauger.e og tuere anstrengende Fodtoure besverede hende uoget. 12. S pi rali r r i t at i o n el forekorurnct hor mcd alle deus lexlclde Sytnptonrer; det meest clnralitelistiske, ncmlig Surcrten i Rygger, har dog sjeldcn nanglet, Denne Rygsrnerte, der baade har veret spontan og fremkaldt ved Tlyk, har havt sit Sede snart i enkelte, suart i allc Ryghvirvler. De peripheriske Smerter have sr.atet til clet, afficerede Sted af Rygsoilen. Heuucd har. hyppigt i'ocfet, for.enet en eiendommelig trykkerde snar.t borelde snafi br endetrde Smerte i fssen. I nogle Tilfielde vare chorealignende Symptomer tilstede. - Paa faa Undtagelser nar have Alle veret voxue og rned Ilensyr til Kjonret har det overveiende Fleertal vzeret Qvinder'. Sygclomuren har ikke sjelden veeret compliceret ureil en eller anden organisk Lidelse i Bryst eller Underlir', med chrouisk Rheumatisurc eller Iludsygdomrne. Behandlingen har r'elet varne Svollbad fia o rnetl Dusch 22*18 o og kold Overgydning eller StyrL De enkelte Undtagelsestilfelde, hvor eu koldere eller varmere Behandliug har v;eret bragt i Anvendelse, ere faa. - Manetereu har oftere yfret meil Fordeel benyttet men meil stor Moderatiou, ila ilen i denne

6 102 Sygdom vir.'lier. ualmindelig heftigt. * Bronddrikniug betinges mindr.e af Hovetlsygdonmen end af tilstedevntende Conplicationer, saasom Obstruction, Menstlua_ tiorcuorden etc., der indicelc Minelalvanclets Anvenclelse. Resultatet af Behantllingen har lterei folgelde: Af 160 Sygc er.e 12 hclbredede og gg beiycleligt bedlcde, altsaa tilsamuren 100 eller. 62,b %; 2g ere nogct beclrctle og 31 uhelbredcde. _r\f sarnrne Grund son ved Neuralgier.ne anfort skal jeg ocsaa her irdskrerke mig til et par Sygehistor.ier: No. l. Spinalirritation _ en Sourmers Bad_ og 3r'oudcuur -- Helbr.eilelse. 1844, Juli 24de. Sophie K., Tjenestepige hersterls, 22 Aar, bloril, rnavel, har i dc sidste Maanedel klaget over Trl4ining og Omhed i Hjertekulen, uudertiden ned Brekning sarut, Smertel i den neder.ste Tfakt af Under_ liret, hvilke forcges noget ved Tr.yk. Ifertil maae fsies forskjelligc kranpagtige og hystcdske ^ffectiorer., sant, trog, rlegct haard Aflor.ing, Menstruationen nornal. I de sidstc 8 Dage havc }.odderne begyndt, at hoyne. Enkelte Ryghvirvler smettc l,cd Tryli, Smelten radierer. fortil. Old. Sr.ollb. 27o, Dusch 22o, Styrt, 1go. 1 Olglas Sror{r.anrl. Juli 29de. IIun befildet sig bech.e, sol.el. godt og Afroringen ruere ordentlig. Aug. 5tc. Bcfinclendet frenrcleles bedre, Srnerten i Ryggeu ubetydelig, Sor.n og lppetit god. - 30te. Irfter at haye taget il2 Bad, -standsecle hun med Curen. I.Idseendet l-ar nu godt, Aforingen I03 ordentlig; god Aplreiit og Nattesorr; ved Undersogelse af Ryggen kunde ingeu Onhed spores. Da hun i langere Tid. folblev her. i Byen, havile jeg Anledning til at ol'erbevise urig om, at hendes Helbredelse var varig. No. 9. Spinalinitatiot - 2 Aars Bail og Badecuur - betydclig Bedring. 1844, Juli 24de. Madu. H., 27 Aar, spmd, brunet, Model til 2 Born, del begge dode i eu tidlig Alder; for ontrent ed l\{aaned tilbage mistede hun sin Mand, Disse folskjellige ulykkelige Orustrendigheder. nedbrod hendes ikke stcrke llelbletl. IIlad hun isar klager over, er Tlykring og Beklenuuelse for Brystet, dump, trykkeutle Surerte i Iloleclet langs Pilesammen, der foroges uniler Anstrangelse vcd Affolingen. For Oiet er ofte Skyer og Taage, isel naar. hun anstrenger. Sytret loget, Huu taaler. ei Aandsanstrengelse og tlettes suart vecl Lcgerusbevegelse. Yed Utder.sogelse afrygladen foltes paa et Par Purcter temrnelig levende Smerter, der udstraaletle for.til til Iljertekulen og Underlivet. Afiolingcn er treg, kuns hver 3die, 4de Dag metl haalde Dxcreuentet, N tterne ofte soynlose, Pulsen 80. Ord. Svovlbad 25 o, Dusch 20o, Siyrt l7o. I Olglas Si'ovlvanil. Aug. Slte afi.eiste hun i Bedring; Smerterne i Hoveilet ele bor.te,i Ryggen mindre; derinod yedvaretle de ubehagelige Fornemmelser i Cardia. - Senere Eftenetning fra hende loil frerndeles gunstigt, uden at hun dog kunde erklere sig for fuldstendig helbredet.

7 r- I04 IVo. 5. Spinalirlitation, heftig og langvarig - 5 Aars Badecuut - hetydelig BetL'ing. 18,{7, Juni lste. Jonfr. N. N., 33 Aar, speed, blcg, har i 17 Aar vmret syg, lidende af hysterislie Paloxysmcr', mecl Snerter i Iloveilet, hvorfor hul for 6 -ilrtr sirlen gjcurcurgili en Vandcuur ued Lindring af Ilovedsrnertcme, Forrige Aar havd.e hun en Cerebraltyphu.s, hvolefi,er herdes gamle Ondel tiltoge. Hun klager isar olel Srnerter i Lumbarregionen, der tiltage vetl Tlyk, generc heude ved Gangen, hvolveil hun tliettes sna$ og faaer skerk Banlietr for Brystet, Desudel er der Smelter i hoire ljah.ileel af Eovedet og langs Issen, Cardialgie og undertiden heftige KrampetilfElde. Neiierne som oftest sovnlose, Afforingen treeg. Hun har under fors\ellige Leger brugt en Mengde Autihysterica, Antispasmadica, Nervina, kolde Styrtebad og i den sidste Tid yaleliansuutt Zink - rnen uileu Nyite. Ord. Svovlbad 28o, efter logen Tids For'lob 27o, Dusch 24o gtadviis ned til 22o, Styrt kold. daglig. Indvendigt: Syovh'and 2 Drarnglas til 3 Olglas Undel Badecuren rdaatte Morph. acet. (d- gr.) uogle Gange auvencles tbrdledelst Parorysner af Kranper,,A.ug. 23 alieiste hun i nogen Bedring, der r-arede til henimod Julen, tla atter herdes Tilstand folverredes, I Midten af Juni det folgende Aal kom hun hel tilbage, badede et Par Maaneclel med god I'remgang og saaledes gjentog hun Curel i rtareue 1849, 1850 og Huu befaudt sig nu saa vel, soru hun kurde 105 vente, efter i saa mange Aal at have v )et lidentle, skriver hun. Naar htn blot iagttog Forsigiig\ed, ikke adstrengeda sig verl at gaae fol langt eller forceret, gik betimeligt tilsengs og i clet Hele forte et regelmessigt Liv, havde huu Intei at klage oyer, lyo, 4. Spiualirlitatior rned epileptiske Kramper - I Aars Ctur - Iledling. 1850, Juni l9tle. Jomfr'. N. N ' 2l Aa ', ternmelig corpulent, ueil tuork Teint, uordenilig Menstluation, der siden Januar ganske er udeblevet, hal i de sidste Aar lidt af folskjellige og stundour heftige Krampctilfalde, der enkelie Gange havde Charakteren af Epilepsie, hvoraf hun ogsaa skal have lidt som Barn. De il kornme Srnetter i flovedet, Sovnloshed, Sting for Brystei, Ulyst til Arbeide, nedstemt lluneur. Underlivet' hvori ofte fornentmes en Tyngde og Trykken, el omfiniltligt ycd Berorelse. Affolingen uregelmessig, snart Obstruction, snad Diar.rhoe. For eu Tid siden et Hududslet paa Hander og Arme, men som nu er borte. Ryggen paa flere Punkter om Yed Tryk. Ord.Svovlb.260 ned til 2bo, Dusch2l o til 190, Styrt 18o til kold. 3 Olglas Svovh'antl ilaglig. Saaledes fortsatte hun, incltil huu Aug. lste afreiste i Bedling. Kranpetilfeldene vare betydeligt aftagne, Digestionel i Orden, Udseendet 6undere. Z. C hronisk e Hudsygdomrne ere forekornne her under fors\ellige Former og have

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten

Læs mere

Zf. Nervos Svekkelse. Hermed har jeg betegnet den feberfrie Tilstaud, d.er charakteriserer sig ved en alnindelig Muskelsvaghed,

Zf. Nervos Svekkelse. Hermed har jeg betegnet den feberfrie Tilstaud, d.er charakteriserer sig ved en alnindelig Muskelsvaghed, 't I06 som oftest v.elet af elt meget, haardna,kket Cha:r.aktecr.. De behandles rned varne Svovlbad, Gyttieindgnidniug meu forsigtigt, thi Badet i og fol sig iuiterer ofte de betendte Iludpaltier', sa&

Læs mere

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask'

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask' 68 rigtignok irriteres ved gjentagen Anvendelse Euden og iler opstaaer hiint tidligere omtalte papulose, kloentle Udslag, men dette svinder ig;'ed neget hurtigt, naa:r man statrdser metl Anvendelsen i

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juli 8de begyudtes med Maneterstrygrdng paa Arm. og Been.

Juli 8de begyudtes med Maneterstrygrdng paa Arm. og Been. v 80 i Extremiteterne. Mundeu trukket til den ene Side. Fuld.kommen Paralyse har ikke veret tilstetle, ihvorvel Hudi'olelsen engang var megei svag. Hans Tilstand ved. Ankomsten er folgende: Gangen usikker,

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

sammentrekke og udvide Legernet. Oine eller Sandseredskaber De for.plante sig ved dg og synes blot at leve en Somrner.

sammentrekke og udvide Legernet. Oine eller Sandseredskaber De for.plante sig ved dg og synes blot at leve en Somrner. JO er vel saa! men i Regelen iniltreile de og, for ikke at, forstyrre dem, bor defor hellerikke nogen Medicamentbehandling finde Sted undtagen i Nadsfald. De For.- skrifter, som gives ved Afreisen, angaae

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er:

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: Kronish led- og muskelrheumatisnre, podagra (gigt). Sygdomne i neraesyslentet, neurttstltui, hysteri. (Ogsaa Weir Mitchels regime kommer til

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

MED DE ;ELDRE RI]NER.

MED DE ;ELDRE RI]NER. MED DE ;ELDRE RI]NER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE HISTORISKE KILPNSKRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIAI\IA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. i-- t i urerde Bog. Runenavnenes Oprindelse. Kapitel I.

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v.

,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v. ! l :,"',,Sanf,efioril paf,; f,ots $f,virfing rn. v. \nnnerlord BAD blev grundlagt 1837 af dt. H' A. \/ Thaulo'"u - ctet eies og bestyres nu af dr. Thaulows arvinger. Gjennem sine stadige bestr:ebelser

Læs mere

Spisetirler og en tarvelig, letsmeltelig Kost regnes clerhos som et va,sentligt lloment ved l]ebandlineen. ^

Spisetirler og en tarvelig, letsmeltelig Kost regnes clerhos som et va,sentligt lloment ved l]ebandlineen. ^ 15 et'ter 4 Uger var Katalrhen vak og lfanrctelen fi'emkaldte kun ubetydelig Sekretion I efter ti llger var alle tr'unktionel i Orden. Et 3aarigt Pigebarn fi'a!'ittntarketr behaudledes sall)rre Aal i 5

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Chlor... 100,0. 100'0. Bron.,...,. 0,38. 0,46. + Svovlsyre... 1I,48, 4,91' 2,40. 4,b3. 10,76. 0,27. 0,16. 10,56. 1,91.

Chlor... 100,0. 100'0. Bron.,...,. 0,38. 0,46. + Svovlsyre... 1I,48, 4,91' 2,40. 4,b3. 10,76. 0,27. 0,16. 10,56. 1,91. 40 5. At Svovlvandet inileholiler en ringere Mengde Svovlsyre, hvorimod Svovlvanilstof er tilsteile, son Fjortlvandet manglerl 4. At Svovlvandet indeholtler organiske Substantser oploste, sorn Ssvandet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Kapitel 7. 7.december 965

Kapitel 7. 7.december 965 Kapitel 7 7.december 965 Fra Fruen vågnede af sine sælsomme drømme måske i går nat, Fruen var ikke sikker på at hendes tidsfornemmelser var i orden i dette rum hvor det var vanskeligt at holde styr på

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

19. Om Kreaturenes Røgt

19. Om Kreaturenes Røgt 19. Om Kreaturenes Røgt Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de fornemmelig lægge Vind paa at

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

r32 1853, Juli l5de. Madm. N, omkring 35 Aar, ffk foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted.

r32 1853, Juli l5de. Madm. N, omkring 35 Aar, ffk foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted. r32 foretage smaa Bevagelser fra Sted til Sted. badcde her i.aarene 1849-50-51 Eun og 53, hver Gang omtreni 40 Bail, blugte foruden den serlvanlige Badeog Brondcuur Gyitieouslag samt Man telstrygning.

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende 20. Om Fiskerierne. Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvoraf Eger især er berømt, og som den fornemmelig har den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned til Drammen. Dette Fiskerie har

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Praktisk Skibbyggerie.

Praktisk Skibbyggerie. D. H. Funch Underskibbygmester Praktisk Skibbyggerie. Et Forsøg Tredje Deel Kjøbenhavn. 1834 Om Klædningen udenbords Klædningens Forbinding udenbords Transskription af s. 187 194 Udført af Tom Rasmussen

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE Hvordan kan dette være interessant/relevant for dig? Jo - hvis du f.eks. har problemer med: Ødemer/Væskeophobninger og andre hævelser Hudproblemer,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser.

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. DST hospice 2000 Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. Behandlingsteknikkerne der anvendes er : Massage

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011

Den, som aldrig turde drikke, Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers. bokselskap.no 2011 bokselskap.no 2011 Johan Herman Wessel: Utvalgte småvers Tekstene i bokselskap.no følger J.H. Wessels samlede Digte fra 1862. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere