3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet."

Transkript

1 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg nig i Ordenen efter den Betydning, de have i I'orhotd til Iladet eller mecl aldre Ord, eftersom de hel have forekommet i storst Mengde og med forholdsviis det bedste Resultat her harre varet behandlede. 1. Gigt og chronisk Rheumatisrne: af 339 Patienter ere 57 helbredede, 218 betycleligi bedrede eller' naar Dran leggel ilisse TaI sarurueu som indbefattelde dem, der med afgjort Fordeel haye benyttet Sandefiords Batl, saa udgjor det noget over 81 0/o af de Behaudlede. De noget Bedrede ere 41 eller lidt oyer 12 o/0, meden deres Antal, der intet Udbytte havile af deres Badereise, kuns udgjor lidt oler 6 o/o. Lcegges nu hertil, at alle de Tilfalde, som her ere forekomne til Behanilliug, have veret af &lvorligste Art, d.er forgieves have veret forssgte helbred.ede i Ejemrnet, saa tor man nok berettiget til den Slutning, at iler vel neppe gives uogei Middel, der metl Hensyn iil de her nevnte Sygilomme overgaaer Sandefiordsbadet i Virksomhed. Belrandlingsmaaden er valure Svovlbad o R. - gjentagne Indgnidningcr af de afficelede Dele med vanl Gyttie, Dusch paa samt kold Styrt. Hvor Smerten er fixelet paa erkelte Steder. og ikke vil vige, bruges med Foldeel ll&neteren. - I de fleste Tilfelde bruges ogsaa Bronddrikning lyo. l. 93 f. S y ge hi sto riel: Acut Rheurnatisme, der gik over i den clu'oniske For:u, Larnhecl i hoire Arm og Been og i Svdgets Muskler - Svovlbaci - 3 Aars Cuur - Ilelbrerlelse. 1840, Juni. Fatiiglem, OIe Chrisiiau Hahnholmen, af Saudherreds Lanclsogn, 20 Aa.l gamruel, blev Hssten 1837 argrebet af heftige, vage Smel.tel over hde Legemet og I'eter', Smertclne verlr'areile mecl ubetydelige fri Melleurrum et heelt Aar, i hrilken Titl han uafbrudt rnaatte holde Sergen Efter denle Tid toge SnefterDe eftelhannclel af, men paafulgtes af Laurhed i hoire Over- og Underextlemitet. Ean maatte loftes af og i Seng og helslrebede paa denne Maade Livet, indtil llan i Juni Maaned 1840 for fsrste Garg lod mig kalde. Hans Udseende i'ar blegi og udteret, den syge Ann 0g Foil betydeligi afinagret, Bevagelsesevrel r&sien gauske tabt, Folelsen uskadt; Svelgmusklerne oiensynligt sy ekkede, Sylklingen rneget besverlig og foregik med et Slags bobleude eller klukkende Lyd og hyppig Opstoduing af clet Nyrlte. Uld.ellivet var betydeligt trukket iuclad og har klagede ovel en stranmenile Fslelse i sarnne, del isiel forogedes, naar har vilde rette sig iveiret, hvorfol hans srcclvanlige Stilling eller Eolfuing af Legeuret yal sterlit foroverbsiet" Appetiten var goil og de sarige Organer syntes at functionere med Ortlen. Da Dilectionen havcle rogle Fribad at disponete over, folskafl'ede jeg hau1 et saadant. Efter logle folberedenrle Karbail begyndte han med Svovlbatl 27o, hvormed han fortsatte, til Ba.det lukke-

2 9+ des, i d.et llele omtrent 2 Maaneder. Resultatet af dette forste Aal's Badning var., at han, der i BegyndelseD maatte sa& godt sonl beres til og fra Batlehuset, kunrle i Slutningeu af Culen ved Ejalp af en Siok gaae frem og tilbage iil sit Hjem, del laae ontront en Fjerdeileel Miil fra Byen. Gangeu var naturligviis stolplende og besverlig. Synkningen yar ikke befuet og cle straurmende Fortremmelser i Uuderlivet vedvarede. I 1841 fortsatte han Badecuren, Ilans Udseende blev uu fyldigere og friskere, Iftefterne tiltoge, Gangen blev ruele sto, Synkningen lettere; men Straurningen i Undellivet uforaudlet. Efter Badecurel i 1842 helbrededes han courplet. Ilans Gang aar let og rask, han tr&ttedes ikke lettelig, saaledes gik hau nemlig kort clter endt, Badning sorn Erpresse til det halvanden l\{iil helfra liggende Laurvig frerrr og tilbage paa eeu Dag uden at geteres deraf. Syrkningsbesverlighederne og clen straumende f'slelse i Underlilet olholte ga0ske. Denne hans Helbr.edplse har siden uforstyu'et vedlalet, uagtet, han paa Grunil af sin Siilling soru Fisker. ofte har v elet udsat for 'Storn og Regn..No, 9. Chronisk Rheumatisne med Digestionsbesverligheder, Hudel lei svedende og deraf Dispositiou til Forkjolelse - Sr'ovlvand indvenilig og udvendig som Bad * Ilelbredelse. 1848, Juni llte. N. N., ed 38aarig, gift MaDd, havde for 3 Aar siilen yeil strelk Forkjolelse paadr.agei sig en rheumatisk Lid.else, der bestod i periodiske, om- 95 vadkende Smefter i hele Legemet, som fowetredes morl Veirforandringe r og vare isar heftige om Natten. Eutlsystemet s1'ekket, han svedede ved den mind.ste Anled-!ing, var negei kuldskjrer og for\oledes let. Eertil havde i den sidste Tid sluttet sig Onheil i lljertekulen, sorn fbrogedes ved Trlk; den var fi'emstaaende, ligesom syulden. IIan torstede neget, fik let Opkastning efier at have spiist, udeu Ilersyn til Besliafenheden det Nydte; cler var iugen r\ppetit, Sovrcn urolig og afbrudt, Afforiugeu treg, Udseendet, lnagert, blegt og gustetrt. Paa nogeu olgauisk Lidelse i Bryst ellel Underliv var der intet Tegn. Ord. Svorlb. 27o, Dusch l90 og Styrt kold..l Olglas (JIV) Svovh'and 3 Gange daglig. Ilclmed fortsattes til.ilfreiseu den 22de August, da der noteredes: Huden stediere, ingen Svedning, ruindre omfindtlig fol I(ulden; de rheumatiske Smerter ophorte, Ornheden i Hjeriekulen ubeiydelig Appetiten god, taaler godt Maden, Sovn og Aforing normal, Udseeurlet sundt og blotrstrende. -lb. 5. Chronisk Rheuuratisme ned Spinalirritation; foruden den sedvanlige Behanrlling Strygning med trian eter - I Aars Badning - betydelig Bedring. 1847, J[li 6te. Johanne S., 28 Aar', ugift, ordentlig mensirueret, blev for' 2 Aar siden argrebet efter en sterk Forkjolelse a,f jagende, flyvende Smerter i Armcne, isal i hoire, i Underextremiteterne, Baghoyeilet og llalsmusklerre, derhos Taage for Oinene. Veirliget har stol Iudflydelse paa hendes Befrnileude. For om' trent I Aar siden begyndte huu at klage over Bankeil

3 96 og Trykkel i Hjertekulen, Ornheil i Ryggen, der foroges ved TIyk og hvoned tillige opstaaer Besver ved Aand.edr' ettet. tr'or Resten Alt i Orclen. Ord. Svovlb. 25o, Dusch 20o, Styrt kold' Indvendigi 3 Dramglas, tler senete maatte foroges til tle halve Olglas claglig, hvoreftel gocl.virkning' Den lsie August begyndtes meil Mauater, der' anvendtes afvexlende paa A-r'me' Been, Ryg og rundt Underlivet ned temuelig krafiig Yirkning' 'hun 21de August a:freiste i saa betydelig Bedring, at hun skuld.e vare alleet for helbledet, raat clsr ikke endnu havde 1'eret tilbage nogen Omhed i Ryggen og Trykling i Hjertckulen, -ltfo. 4, tr'leeraarig Rheunatisure metl krampagtige Tilfekle - kolde Duschbad - Bedring - Tilbagefald - varule Svor'lbacl - Helbredelse. 1840, Juni lsie. Madrn. N. N., 58 Aa'r, meget newesvag og sensibel, hatde i flere Aar lidt af Krampetilfelcle, lwortil havcle sluitet sig en rheumatisk Lidelse i Und.erertremitetcrne, saa at det ral' hende besve}ligt, ja som oltest umuligt at gaae, Fodderne iiskokle, naar hun ikke foruden den sadvanlige Bedeekning havde dem indhyllede i et Uldteppe. IIun havde Sorurneren 1839 brugt kolde Duschbad og folte sig eu lang Tid bedre, meu Attaquer af Krarnpe nred Sovrllsshed vendte tilbage ud paa Yilteren og efterfulgtes af det lheumatiske Onde i Benene. Hun rnaatte holde Sengen og fsrsi henimoil Bailesaisonnens Begyndelse var' hun saavidt restituerei, at hun kunde vere oyer Sengen. Eun blev kjort ned til Bailehuset 0g begytrdte 97 strax med va,rne Svovlbacl - 27 o - Indgnidning af Benene meil varm Gyttie og d,erpaa Dusch 22o. Efter at hale taget 40 Bad, oph0rte hun i meget goil Bedring, og denne skreetl efterhaanden saaledes gradviis frenad, at hun i Lobet af Vinteretr fuldkonmen helbrcdeclcs. Baadc Krart pel og Rheumatisuren forsvandt, hun olertog igjcl sine huuslige Forretninger og hal siden ikke havt cn syg Dag' Disse Sygehistoliel ville fomrocleutlig vare tilstrekkelige til at rise,ll'ad Badet founaacr rnod er Sygdom, der ofie horer til de lreest haardnakkede, Lagen har at kj rrrpe mod. Det cl et saa paalideligt og sikked Midclel, at ruau kuns i ydelst sjeldne og ureget complicered.e Tilfelde lades i Stikkeu..{L ScloPhler ere med Ilensyu til Frcqventser den neste Sygilomsform, som skal ourtales. Deu ltat forekorumet uuder de ssedvanlige Forurcr, uenlig den erethiske og torpid.e, meil Affectioser af forskjelligt Slags, snart i Lynphesysternet solrr Glaudelsvulster, cler hyppigst hale havt deres Seedc paa Siclerlre af Ilalsen og stundon af cn ganske betyclelig Storrelse, snart i Slirnhiudelne, iser Nesens, ellel som eu Affectiou af OiIrerte, Euden' Beensystemet etc.; EmuriDgen har 1'oret mangelfuld, Afmagring, med tynde, slappe Muskler, trrcg Afroring' undertid.en uregelmtessig snart Obstructioq snart Dierrhoe -kort, der cr iugen af disse fors\cllige Former' uilen at der har vteret her iil Behlnilliug og for yderst Faa har Curen vfllet' udcn NYite. 7

4 98 Behandlingen har bestaaet i varme Svor'lbail meil kolil Overgydning eller med Dusch og Siyft, Gyitie d.eels til Intlgnidning i Badet, deels som Ornslag. Ildyendigt har Svovlvandet v eret givei fra 1 Dlamglas til et halvt Olglas to-tre Cuurresultat: Gange daglig. af 23I Patienter ere 204 helbredede ellel beiydeligt bedt'ede, altsaa loget over88o/o;19ele noget bedlede, d. e, liilt over 8 o/o og kuns 8 ellel nogei over 3 o/o ere uhelbredede. Uden at gaae ild paa el Detailler n af Sygehistorier, skal jeg dog kortelig nmyne enkelte Tilfelde, dct' fortjene at erinclres fonuedelst de ledsagenile Complicationer'. I 1846 val hel et Barn, hvor Slirnhinden i Nesen var angrebet og betyrleligt svulden og derhos en hoi Grad af Tunghorighed. Veil Afi'eiseu vare disse Ondcr' saa godt som beseirede og Barnet paa det N erneste helbreilet. Hos en llaarig Pige, hvor ogsaa Tunghorighed sotu ledsagencle Symptom ved Kiltellidelsen val tilsteile, indtraa te fuldstendig lfelbredelse I 1848 ankom hertil en Taarig Pige, der nogle Maaneder fsr' havde licli af oniladet Ilalsesygdom og som senere ved den ubetydeligste For\olelse blev hes og ffk ondt i Ealsen. l\{ancllerne Yare sa& svulihe, at Svalget ikke havde stone Aabning enil en Lillefrngers Tykkelse. Eer gjolde Svovlbadet, Brouddrikning og Gyttieonslag foririnlig Nyite. Eypertlophien af Mandlerne svandt, Huden styrkedes, saa at Luft og Veirlig 99 ikke lengere bavde nogeu skadelig Indflydelse paa hend.e - hun vat helbredet. Jeg kan ei gaae ovet til en Dy Sygdomsclasse, uilen med et Par Ord at ontale Tuberculosis, ihvorvel Antallei af cle Behandlede har for lidei til deraf at donrne meil fuld Siklielhed. I{uus saaneget synes man berettiget til at artage, at naar ikke Sygdommeu er for vidt fremski-eden, r'il en urodificeret Bacle- og Brsnilcuul ikke vare contrainrlicerei. Af 14 ere 4 betydeligt bedleitc, altsaa 28f o/0, 5 ellel noget over 35,5 % noget bedrede, 4 uhelbredede og I dod. fll Nervesmelter' (Neulalgie) ere en hel hyppigt forekormuende Sygdorn. Af 222 Behantllede ere 27 helbredeile, ll5 hvilke tilsarnmeu udgjore nar 64'/"; betydeligt bedrede, 49 ele uoget bedrede, altsaa liilt, over 22 o/0, rnedens 3l ellel henved 14 "/o ere uhelbledede. I deune Sygdoni underststtes tsadet hppigt Maneteren, og ila iler alleretle er leveret adskillige Sygehistorier som Exernpler herpaa, yil her kuns kortelig blive omtalt folgende: IVo. 1. Langvarige Ansigtssmerter med Hemotrhoidallidelse - 2 Aals Badning - Helbredelse N. N., middelaldrelde Manil, blev for Aar siden efi,er Forkjolelse anglebet af heftige, riventle Smerter i Ansigtet; ile optraadte paroxysmeviis, ofte uilen tjendt Anledning, snart paa den etre, strart Paa den anilen Siile; der var hvelken Svulst, Hede eller Rsdhed i den 7* af

5 100 afficerede Deel. Omtrent saurticligt vare ogsaa flydentle Ilemonhoider indtraadte, der. uden Indflydelse paa Neulalgien sider jevuligt have indfunclet sig og stundour saa, st erlit, at en anenisk Tilstanrl hal vier.ei n r'. Ord. Svollb. 25 o, der senere gjorcles en Grad koldere. Dusch 20o, Styrt l8o ned til kold. Indvelcligt: 3 halve Otglas, hvor.cfter gocl Yillnirg. Det folgcnde Aar gjentog han Badeculeu og eftel fen Ugels Opholcl afreiste han helbr.edet. lyo. 9. Eeftige, i 5,tar. vedvarelcle NervestleLter i Fodsaalen og opad tsenct, - 3-4,ar.s Baclccuur - betydelig Bedring Jonfr.. N. N., 4f Aar, blcv efter. en Forkjolelse, vcrl sredendc at tage et aabent Sobad, for i Aar sider pludseligt angrebet af heftige, rivencle Surerter i Foclsaaleure ned Ufor.muenhed iil at, flytte tlem fra Stcdet. Eftel en Svedecuur kour den hoir.e Fod sig, uen den l'errstre forvcllecles. Eut bcslir.iver. Srlertertre som ydet'st heftige, pcr.iodiske og udstraalende opacl Beuet; ved at tliede paa Foden hal hun For.nernurelse, son ou hun tlaadte paa tusinde Synaale, r-ecl let, ovel.- fladisk Serorelsc flertkaldes de, medens der.iurod et fast Trlk lian lindre den, Hun fonuaaer kun ved Haancleus Ejelp at lofte Foden ileir.et, den for.ekommer heude blytung. Der er intei, uclvencligt, at see. Gargen er. ydel'st bes\'&rlig og klrns ved IIje[ af Kr.vkker.. Desuden leed hul af Digestionsuor.dner, Qvahne og slimede Brekninger'. Efter' 2 Ma ueders Bade- og llroudcuul afreiste hun i nogen Berlring, gjeuiog Cur.en det folgende Aar 10I og da huu for tredie Galg havde veret her, 1848, rnauglede kuu lidt i at erkl;ere hende helbledet. Sr[erterne vare saa godt sorn forsvundne, huu kuntle udcn Krykke spadserc uafbrudt fr.a en halv til tre fjeldeileels Timc; ihkun lauger.e og tuere anstrengende Fodtoure besverede hende uoget. 12. S pi rali r r i t at i o n el forekorurnct hor mcd alle deus lexlclde Sytnptonrer; det meest clnralitelistiske, ncmlig Surcrten i Rygger, har dog sjeldcn nanglet, Denne Rygsrnerte, der baade har veret spontan og fremkaldt ved Tlyk, har havt sit Sede snart i enkelte, suart i allc Ryghvirvler. De peripheriske Smerter have sr.atet til clet, afficerede Sted af Rygsoilen. Heuucd har. hyppigt i'ocfet, for.enet en eiendommelig trykkerde snar.t borelde snafi br endetrde Smerte i fssen. I nogle Tilfielde vare chorealignende Symptomer tilstede. - Paa faa Undtagelser nar have Alle veret voxue og rned Ilensyr til Kjonret har det overveiende Fleertal vzeret Qvinder'. Sygclomuren har ikke sjelden veeret compliceret ureil en eller anden organisk Lidelse i Bryst eller Underlir', med chrouisk Rheumatisurc eller Iludsygdomrne. Behandlingen har r'elet varne Svollbad fia o rnetl Dusch 22*18 o og kold Overgydning eller StyrL De enkelte Undtagelsestilfelde, hvor eu koldere eller varmere Behandliug har v;eret bragt i Anvendelse, ere faa. - Manetereu har oftere yfret meil Fordeel benyttet men meil stor Moderatiou, ila ilen i denne

6 102 Sygdom vir.'lier. ualmindelig heftigt. * Bronddrikniug betinges mindr.e af Hovetlsygdonmen end af tilstedevntende Conplicationer, saasom Obstruction, Menstlua_ tiorcuorden etc., der indicelc Minelalvanclets Anvenclelse. Resultatet af Behantllingen har lterei folgelde: Af 160 Sygc er.e 12 hclbredede og gg beiycleligt bedlcde, altsaa tilsamuren 100 eller. 62,b %; 2g ere nogct beclrctle og 31 uhelbredcde. _r\f sarnrne Grund son ved Neuralgier.ne anfort skal jeg ocsaa her irdskrerke mig til et par Sygehistor.ier: No. l. Spinalirritation _ en Sourmers Bad_ og 3r'oudcuur -- Helbr.eilelse. 1844, Juli 24de. Sophie K., Tjenestepige hersterls, 22 Aar, bloril, rnavel, har i dc sidste Maanedel klaget over Trl4ining og Omhed i Hjertekulen, uudertiden ned Brekning sarut, Smertel i den neder.ste Tfakt af Under_ liret, hvilke forcges noget ved Tr.yk. Ifertil maae fsies forskjelligc kranpagtige og hystcdske ^ffectiorer., sant, trog, rlegct haard Aflor.ing, Menstruationen nornal. I de sidstc 8 Dage havc }.odderne begyndt, at hoyne. Enkelte Ryghvirvler smettc l,cd Tryli, Smelten radierer. fortil. Old. Sr.ollb. 27o, Dusch 22o, Styrt, 1go. 1 Olglas Sror{r.anrl. Juli 29de. IIun befildet sig bech.e, sol.el. godt og Afroringen ruere ordentlig. Aug. 5tc. Bcfinclendet frenrcleles bedre, Srnerten i Ryggeu ubetydelig, Sor.n og lppetit god. - 30te. Irfter at haye taget il2 Bad, -standsecle hun med Curen. I.Idseendet l-ar nu godt, Aforingen I03 ordentlig; god Aplreiit og Nattesorr; ved Undersogelse af Ryggen kunde ingeu Onhed spores. Da hun i langere Tid. folblev her. i Byen, havile jeg Anledning til at ol'erbevise urig om, at hendes Helbredelse var varig. No. 9. Spinalinitatiot - 2 Aars Bail og Badecuur - betydclig Bedring. 1844, Juli 24de. Madu. H., 27 Aar, spmd, brunet, Model til 2 Born, del begge dode i eu tidlig Alder; for ontrent ed l\{aaned tilbage mistede hun sin Mand, Disse folskjellige ulykkelige Orustrendigheder. nedbrod hendes ikke stcrke llelbletl. IIlad hun isar klager over, er Tlykring og Beklenuuelse for Brystet, dump, trykkeutle Surerte i Iloleclet langs Pilesammen, der foroges uniler Anstrangelse vcd Affolingen. For Oiet er ofte Skyer og Taage, isel naar. hun anstrenger. Sytret loget, Huu taaler. ei Aandsanstrengelse og tlettes suart vecl Lcgerusbevegelse. Yed Utder.sogelse afrygladen foltes paa et Par Purcter temrnelig levende Smerter, der udstraaletle for.til til Iljertekulen og Underlivet. Afiolingcn er treg, kuns hver 3die, 4de Dag metl haalde Dxcreuentet, N tterne ofte soynlose, Pulsen 80. Ord. Svovlbad 25 o, Dusch 20o, Siyrt l7o. I Olglas Si'ovlvanil. Aug. Slte afi.eiste hun i Bedring; Smerterne i Hoveilet ele bor.te,i Ryggen mindre; derinod yedvaretle de ubehagelige Fornemmelser i Cardia. - Senere Eftenetning fra hende loil frerndeles gunstigt, uden at hun dog kunde erklere sig for fuldstendig helbredet.

7 r- I04 IVo. 5. Spinalirlitation, heftig og langvarig - 5 Aars Badecuut - hetydelig BetL'ing. 18,{7, Juni lste. Jonfr. N. N., 33 Aar, speed, blcg, har i 17 Aar vmret syg, lidende af hysterislie Paloxysmcr', mecl Snerter i Iloveilet, hvorfor hul for 6 -ilrtr sirlen gjcurcurgili en Vandcuur ued Lindring af Ilovedsrnertcme, Forrige Aar havd.e hun en Cerebraltyphu.s, hvolefi,er herdes gamle Ondel tiltoge. Hun klager isar olel Srnerter i Lumbarregionen, der tiltage vetl Tlyk, generc heude ved Gangen, hvolveil hun tliettes sna$ og faaer skerk Banlietr for Brystet, Desudel er der Smelter i hoire ljah.ileel af Eovedet og langs Issen, Cardialgie og undertiden heftige KrampetilfElde. Neiierne som oftest sovnlose, Afforingen treeg. Hun har under fors\ellige Leger brugt en Mengde Autihysterica, Antispasmadica, Nervina, kolde Styrtebad og i den sidste Tid yaleliansuutt Zink - rnen uileu Nyite. Ord. Svovlbad 28o, efter logen Tids For'lob 27o, Dusch 24o gtadviis ned til 22o, Styrt kold. daglig. Indvendigt: Syovh'and 2 Drarnglas til 3 Olglas Undel Badecuren rdaatte Morph. acet. (d- gr.) uogle Gange auvencles tbrdledelst Parorysner af Kranper,,A.ug. 23 alieiste hun i nogen Bedring, der r-arede til henimod Julen, tla atter herdes Tilstand folverredes, I Midten af Juni det folgende Aal kom hun hel tilbage, badede et Par Maaneclel med god I'remgang og saaledes gjentog hun Curel i rtareue 1849, 1850 og Huu befaudt sig nu saa vel, soru hun kurde 105 vente, efter i saa mange Aal at have v )et lidentle, skriver hun. Naar htn blot iagttog Forsigiig\ed, ikke adstrengeda sig verl at gaae fol langt eller forceret, gik betimeligt tilsengs og i clet Hele forte et regelmessigt Liv, havde huu Intei at klage oyer, lyo, 4. Spiualirlitatior rned epileptiske Kramper - I Aars Ctur - Iledling. 1850, Juni l9tle. Jomfr'. N. N ' 2l Aa ', ternmelig corpulent, ueil tuork Teint, uordenilig Menstluation, der siden Januar ganske er udeblevet, hal i de sidste Aar lidt af folskjellige og stundour heftige Krampctilfalde, der enkelie Gange havde Charakteren af Epilepsie, hvoraf hun ogsaa skal have lidt som Barn. De il kornme Srnetter i flovedet, Sovnloshed, Sting for Brystei, Ulyst til Arbeide, nedstemt lluneur. Underlivet' hvori ofte fornentmes en Tyngde og Trykken, el omfiniltligt ycd Berorelse. Affolingen uregelmessig, snart Obstruction, snad Diar.rhoe. For eu Tid siden et Hududslet paa Hander og Arme, men som nu er borte. Ryggen paa flere Punkter om Yed Tryk. Ord.Svovlb.260 ned til 2bo, Dusch2l o til 190, Styrt 18o til kold. 3 Olglas Svovh'antl ilaglig. Saaledes fortsatte hun, incltil huu Aug. lste afreiste i Bedling. Kranpetilfeldene vare betydeligt aftagne, Digestionel i Orden, Udseendet 6undere. Z. C hronisk e Hudsygdomrne ere forekornne her under fors\ellige Former og have

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten

Læs mere

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask'

han den 3die Aug afreiste' var han vel titfteds 1d Udor,,u, ut sin Cuur' Ban hat senere kuntret tage srn Examen og er nu fuldkomtnen rask' 68 rigtignok irriteres ved gjentagen Anvendelse Euden og iler opstaaer hiint tidligere omtalte papulose, kloentle Udslag, men dette svinder ig;'ed neget hurtigt, naa:r man statrdser metl Anvendelsen i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Bilag 6 Gruppeopdeling af besvarelserne Gruppe A Besvarelser hvor deltageren har opnået bedre balance. 1. Gruppe A Gangdistance

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO:

Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: Semi-struktureret interview-vejledning til UNDERSØGELSESSKEMA FOR DEPRESSIV SYMPTOMATOLOGI, KLINISK VURDERING (IDS-C) PATIENTENS NAVN: DATO: INTERVIEWER: SCORE: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik af Ivar Aasen Henta frå Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det 19de Århundre. Fjerde bind. Throndhjem, 1846-1859.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen l^oi' OpI/sninZE!' om OZ bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/s'iz>i^ Ancj usei' i'izlilis, please consul^ vwvw.l

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere