3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet."

Transkript

1 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg nig i Ordenen efter den Betydning, de have i I'orhotd til Iladet eller mecl aldre Ord, eftersom de hel have forekommet i storst Mengde og med forholdsviis det bedste Resultat her harre varet behandlede. 1. Gigt og chronisk Rheumatisrne: af 339 Patienter ere 57 helbredede, 218 betycleligi bedrede eller' naar Dran leggel ilisse TaI sarurueu som indbefattelde dem, der med afgjort Fordeel haye benyttet Sandefiords Batl, saa udgjor det noget over 81 0/o af de Behaudlede. De noget Bedrede ere 41 eller lidt oyer 12 o/0, meden deres Antal, der intet Udbytte havile af deres Badereise, kuns udgjor lidt oler 6 o/o. Lcegges nu hertil, at alle de Tilfalde, som her ere forekomne til Behanilliug, have veret af &lvorligste Art, d.er forgieves have veret forssgte helbred.ede i Ejemrnet, saa tor man nok berettiget til den Slutning, at iler vel neppe gives uogei Middel, der metl Hensyn iil de her nevnte Sygilomme overgaaer Sandefiordsbadet i Virksomhed. Belrandlingsmaaden er valure Svovlbad o R. - gjentagne Indgnidningcr af de afficelede Dele med vanl Gyttie, Dusch paa samt kold Styrt. Hvor Smerten er fixelet paa erkelte Steder. og ikke vil vige, bruges med Foldeel ll&neteren. - I de fleste Tilfelde bruges ogsaa Bronddrikning lyo. l. 93 f. S y ge hi sto riel: Acut Rheurnatisme, der gik over i den clu'oniske For:u, Larnhecl i hoire Arm og Been og i Svdgets Muskler - Svovlbaci - 3 Aars Cuur - Ilelbrerlelse. 1840, Juni. Fatiiglem, OIe Chrisiiau Hahnholmen, af Saudherreds Lanclsogn, 20 Aa.l gamruel, blev Hssten 1837 argrebet af heftige, vage Smel.tel over hde Legemet og I'eter', Smertclne verlr'areile mecl ubetydelige fri Melleurrum et heelt Aar, i hrilken Titl han uafbrudt rnaatte holde Sergen Efter denle Tid toge SnefterDe eftelhannclel af, men paafulgtes af Laurhed i hoire Over- og Underextlemitet. Ean maatte loftes af og i Seng og helslrebede paa denne Maade Livet, indtil llan i Juni Maaned 1840 for fsrste Garg lod mig kalde. Hans Udseende i'ar blegi og udteret, den syge Ann 0g Foil betydeligi afinagret, Bevagelsesevrel r&sien gauske tabt, Folelsen uskadt; Svelgmusklerne oiensynligt sy ekkede, Sylklingen rneget besverlig og foregik med et Slags bobleude eller klukkende Lyd og hyppig Opstoduing af clet Nyrlte. Uld.ellivet var betydeligt trukket iuclad og har klagede ovel en stranmenile Fslelse i sarnne, del isiel forogedes, naar har vilde rette sig iveiret, hvorfol hans srcclvanlige Stilling eller Eolfuing af Legeuret yal sterlit foroverbsiet" Appetiten var goil og de sarige Organer syntes at functionere med Ortlen. Da Dilectionen havcle rogle Fribad at disponete over, folskafl'ede jeg hau1 et saadant. Efter logle folberedenrle Karbail begyndte han med Svovlbatl 27o, hvormed han fortsatte, til Ba.det lukke-

2 9+ des, i d.et llele omtrent 2 Maaneder. Resultatet af dette forste Aal's Badning var., at han, der i BegyndelseD maatte sa& godt sonl beres til og fra Batlehuset, kunrle i Slutningeu af Culen ved Ejalp af en Siok gaae frem og tilbage iil sit Hjem, del laae ontront en Fjerdeileel Miil fra Byen. Gangeu var naturligviis stolplende og besverlig. Synkningen yar ikke befuet og cle straurmende Fortremmelser i Uuderlivet vedvarede. I 1841 fortsatte han Badecuren, Ilans Udseende blev uu fyldigere og friskere, Iftefterne tiltoge, Gangen blev ruele sto, Synkningen lettere; men Straurningen i Undellivet uforaudlet. Efter Badecurel i 1842 helbrededes han courplet. Ilans Gang aar let og rask, han tr&ttedes ikke lettelig, saaledes gik hau nemlig kort clter endt, Badning sorn Erpresse til det halvanden l\{iil helfra liggende Laurvig frerrr og tilbage paa eeu Dag uden at geteres deraf. Syrkningsbesverlighederne og clen straumende f'slelse i Underlilet olholte ga0ske. Denne hans Helbr.edplse har siden uforstyu'et vedlalet, uagtet, han paa Grunil af sin Siilling soru Fisker. ofte har v elet udsat for 'Storn og Regn..No, 9. Chronisk Rheumatisne med Digestionsbesverligheder, Hudel lei svedende og deraf Dispositiou til Forkjolelse - Sr'ovlvand indvenilig og udvendig som Bad * Ilelbredelse. 1848, Juni llte. N. N., ed 38aarig, gift MaDd, havde for 3 Aar siilen yeil strelk Forkjolelse paadr.agei sig en rheumatisk Lid.else, der bestod i periodiske, om- 95 vadkende Smefter i hele Legemet, som fowetredes morl Veirforandringe r og vare isar heftige om Natten. Eutlsystemet s1'ekket, han svedede ved den mind.ste Anled-!ing, var negei kuldskjrer og for\oledes let. Eertil havde i den sidste Tid sluttet sig Onheil i lljertekulen, sorn fbrogedes ved Trlk; den var fi'emstaaende, ligesom syulden. IIan torstede neget, fik let Opkastning efier at have spiist, udeu Ilersyn til Besliafenheden det Nydte; cler var iugen r\ppetit, Sovrcn urolig og afbrudt, Afforiugeu treg, Udseendet, lnagert, blegt og gustetrt. Paa nogeu olgauisk Lidelse i Bryst ellel Underliv var der intet Tegn. Ord. Svorlb. 27o, Dusch l90 og Styrt kold..l Olglas (JIV) Svovh'and 3 Gange daglig. Ilclmed fortsattes til.ilfreiseu den 22de August, da der noteredes: Huden stediere, ingen Svedning, ruindre omfindtlig fol I(ulden; de rheumatiske Smerter ophorte, Ornheden i Hjeriekulen ubeiydelig Appetiten god, taaler godt Maden, Sovn og Aforing normal, Udseeurlet sundt og blotrstrende. -lb. 5. Chronisk Rheuuratisme ned Spinalirritation; foruden den sedvanlige Behanrlling Strygning med trian eter - I Aars Badning - betydelig Bedring. 1847, J[li 6te. Johanne S., 28 Aar', ugift, ordentlig mensirueret, blev for' 2 Aar siden argrebet efter en sterk Forkjolelse a,f jagende, flyvende Smerter i Armcne, isal i hoire, i Underextremiteterne, Baghoyeilet og llalsmusklerre, derhos Taage for Oinene. Veirliget har stol Iudflydelse paa hendes Befrnileude. For om' trent I Aar siden begyndte huu at klage over Bankeil

3 96 og Trykkel i Hjertekulen, Ornheil i Ryggen, der foroges ved TIyk og hvoned tillige opstaaer Besver ved Aand.edr' ettet. tr'or Resten Alt i Orclen. Ord. Svovlb. 25o, Dusch 20o, Styrt kold' Indvendigi 3 Dramglas, tler senete maatte foroges til tle halve Olglas claglig, hvoreftel gocl.virkning' Den lsie August begyndtes meil Mauater, der' anvendtes afvexlende paa A-r'me' Been, Ryg og rundt Underlivet ned temuelig krafiig Yirkning' 'hun 21de August a:freiste i saa betydelig Bedring, at hun skuld.e vare alleet for helbledet, raat clsr ikke endnu havde 1'eret tilbage nogen Omhed i Ryggen og Trykling i Hjertckulen, -ltfo. 4, tr'leeraarig Rheunatisure metl krampagtige Tilfekle - kolde Duschbad - Bedring - Tilbagefald - varule Svor'lbacl - Helbredelse. 1840, Juni lsie. Madrn. N. N., 58 Aa'r, meget newesvag og sensibel, hatde i flere Aar lidt af Krampetilfelcle, lwortil havcle sluitet sig en rheumatisk Lidelse i Und.erertremitetcrne, saa at det ral' hende besve}ligt, ja som oltest umuligt at gaae, Fodderne iiskokle, naar hun ikke foruden den sadvanlige Bedeekning havde dem indhyllede i et Uldteppe. IIun havde Sorurneren 1839 brugt kolde Duschbad og folte sig eu lang Tid bedre, meu Attaquer af Krarnpe nred Sovrllsshed vendte tilbage ud paa Yilteren og efterfulgtes af det lheumatiske Onde i Benene. Hun rnaatte holde Sengen og fsrsi henimoil Bailesaisonnens Begyndelse var' hun saavidt restituerei, at hun kunde vere oyer Sengen. Eun blev kjort ned til Bailehuset 0g begytrdte 97 strax med va,rne Svovlbacl - 27 o - Indgnidning af Benene meil varm Gyttie og d,erpaa Dusch 22o. Efter at hale taget 40 Bad, oph0rte hun i meget goil Bedring, og denne skreetl efterhaanden saaledes gradviis frenad, at hun i Lobet af Vinteretr fuldkonmen helbrcdeclcs. Baadc Krart pel og Rheumatisuren forsvandt, hun olertog igjcl sine huuslige Forretninger og hal siden ikke havt cn syg Dag' Disse Sygehistoliel ville fomrocleutlig vare tilstrekkelige til at rise,ll'ad Badet founaacr rnod er Sygdom, der ofie horer til de lreest haardnakkede, Lagen har at kj rrrpe mod. Det cl et saa paalideligt og sikked Midclel, at ruau kuns i ydelst sjeldne og ureget complicered.e Tilfelde lades i Stikkeu..{L ScloPhler ere med Ilensyu til Frcqventser den neste Sygilomsform, som skal ourtales. Deu ltat forekorumet uuder de ssedvanlige Forurcr, uenlig den erethiske og torpid.e, meil Affectioser af forskjelligt Slags, snart i Lynphesysternet solrr Glaudelsvulster, cler hyppigst hale havt deres Seedc paa Siclerlre af Ilalsen og stundon af cn ganske betyclelig Storrelse, snart i Slirnhiudelne, iser Nesens, ellel som eu Affectiou af OiIrerte, Euden' Beensystemet etc.; EmuriDgen har 1'oret mangelfuld, Afmagring, med tynde, slappe Muskler, trrcg Afroring' undertid.en uregelmtessig snart Obstructioq snart Dierrhoe -kort, der cr iugen af disse fors\cllige Former' uilen at der har vteret her iil Behlnilliug og for yderst Faa har Curen vfllet' udcn NYite. 7

4 98 Behandlingen har bestaaet i varme Svor'lbail meil kolil Overgydning eller med Dusch og Siyft, Gyitie d.eels til Intlgnidning i Badet, deels som Ornslag. Ildyendigt har Svovlvandet v eret givei fra 1 Dlamglas til et halvt Olglas to-tre Cuurresultat: Gange daglig. af 23I Patienter ere 204 helbredede ellel beiydeligt bedt'ede, altsaa loget over88o/o;19ele noget bedlede, d. e, liilt over 8 o/o og kuns 8 ellel nogei over 3 o/o ere uhelbredede. Uden at gaae ild paa el Detailler n af Sygehistorier, skal jeg dog kortelig nmyne enkelte Tilfelde, dct' fortjene at erinclres fonuedelst de ledsagenile Complicationer'. I 1846 val hel et Barn, hvor Slirnhinden i Nesen var angrebet og betyrleligt svulden og derhos en hoi Grad af Tunghorighed. Veil Afi'eiseu vare disse Ondcr' saa godt som beseirede og Barnet paa det N erneste helbreilet. Hos en llaarig Pige, hvor ogsaa Tunghorighed sotu ledsagencle Symptom ved Kiltellidelsen val tilsteile, indtraa te fuldstendig lfelbredelse I 1848 ankom hertil en Taarig Pige, der nogle Maaneder fsr' havde licli af oniladet Ilalsesygdom og som senere ved den ubetydeligste For\olelse blev hes og ffk ondt i Ealsen. l\{ancllerne Yare sa& svulihe, at Svalget ikke havde stone Aabning enil en Lillefrngers Tykkelse. Eer gjolde Svovlbadet, Brouddrikning og Gyttieonslag foririnlig Nyite. Eypertlophien af Mandlerne svandt, Huden styrkedes, saa at Luft og Veirlig 99 ikke lengere bavde nogeu skadelig Indflydelse paa hend.e - hun vat helbredet. Jeg kan ei gaae ovet til en Dy Sygdomsclasse, uilen med et Par Ord at ontale Tuberculosis, ihvorvel Antallei af cle Behandlede har for lidei til deraf at donrne meil fuld Siklielhed. I{uus saaneget synes man berettiget til at artage, at naar ikke Sygdommeu er for vidt fremski-eden, r'il en urodificeret Bacle- og Brsnilcuul ikke vare contrainrlicerei. Af 14 ere 4 betydeligt bedleitc, altsaa 28f o/0, 5 ellel noget over 35,5 % noget bedrede, 4 uhelbredede og I dod. fll Nervesmelter' (Neulalgie) ere en hel hyppigt forekormuende Sygdorn. Af 222 Behantllede ere 27 helbredeile, ll5 hvilke tilsarnmeu udgjore nar 64'/"; betydeligt bedrede, 49 ele uoget bedrede, altsaa liilt, over 22 o/0, rnedens 3l ellel henved 14 "/o ere uhelbledede. I deune Sygdoni underststtes tsadet hppigt Maneteren, og ila iler alleretle er leveret adskillige Sygehistorier som Exernpler herpaa, yil her kuns kortelig blive omtalt folgende: IVo. 1. Langvarige Ansigtssmerter med Hemotrhoidallidelse - 2 Aals Badning - Helbredelse N. N., middelaldrelde Manil, blev for Aar siden efi,er Forkjolelse anglebet af heftige, riventle Smerter i Ansigtet; ile optraadte paroxysmeviis, ofte uilen tjendt Anledning, snart paa den etre, strart Paa den anilen Siile; der var hvelken Svulst, Hede eller Rsdhed i den 7* af

5 100 afficerede Deel. Omtrent saurticligt vare ogsaa flydentle Ilemonhoider indtraadte, der. uden Indflydelse paa Neulalgien sider jevuligt have indfunclet sig og stundour saa, st erlit, at en anenisk Tilstanrl hal vier.ei n r'. Ord. Svollb. 25 o, der senere gjorcles en Grad koldere. Dusch 20o, Styrt l8o ned til kold. Indvelcligt: 3 halve Otglas, hvor.cfter gocl Yillnirg. Det folgcnde Aar gjentog han Badeculeu og eftel fen Ugels Opholcl afreiste han helbr.edet. lyo. 9. Eeftige, i 5,tar. vedvarelcle NervestleLter i Fodsaalen og opad tsenct, - 3-4,ar.s Baclccuur - betydelig Bedring Jonfr.. N. N., 4f Aar, blcv efter. en Forkjolelse, vcrl sredendc at tage et aabent Sobad, for i Aar sider pludseligt angrebet af heftige, rivencle Surerter i Foclsaaleure ned Ufor.muenhed iil at, flytte tlem fra Stcdet. Eftel en Svedecuur kour den hoir.e Fod sig, uen den l'errstre forvcllecles. Eut bcslir.iver. Srlertertre som ydet'st heftige, pcr.iodiske og udstraalende opacl Beuet; ved at tliede paa Foden hal hun For.nernurelse, son ou hun tlaadte paa tusinde Synaale, r-ecl let, ovel.- fladisk Serorelsc flertkaldes de, medens der.iurod et fast Trlk lian lindre den, Hun fonuaaer kun ved Haancleus Ejelp at lofte Foden ileir.et, den for.ekommer heude blytung. Der er intei, uclvencligt, at see. Gargen er. ydel'st bes\'&rlig og klrns ved IIje[ af Kr.vkker.. Desuden leed hul af Digestionsuor.dner, Qvahne og slimede Brekninger'. Efter' 2 Ma ueders Bade- og llroudcuul afreiste hun i nogen Berlring, gjeuiog Cur.en det folgende Aar 10I og da huu for tredie Galg havde veret her, 1848, rnauglede kuu lidt i at erkl;ere hende helbledet. Sr[erterne vare saa godt sorn forsvundne, huu kuntle udcn Krykke spadserc uafbrudt fr.a en halv til tre fjeldeileels Timc; ihkun lauger.e og tuere anstrengende Fodtoure besverede hende uoget. 12. S pi rali r r i t at i o n el forekorurnct hor mcd alle deus lexlclde Sytnptonrer; det meest clnralitelistiske, ncmlig Surcrten i Rygger, har dog sjeldcn nanglet, Denne Rygsrnerte, der baade har veret spontan og fremkaldt ved Tlyk, har havt sit Sede snart i enkelte, suart i allc Ryghvirvler. De peripheriske Smerter have sr.atet til clet, afficerede Sted af Rygsoilen. Heuucd har. hyppigt i'ocfet, for.enet en eiendommelig trykkerde snar.t borelde snafi br endetrde Smerte i fssen. I nogle Tilfielde vare chorealignende Symptomer tilstede. - Paa faa Undtagelser nar have Alle veret voxue og rned Ilensyr til Kjonret har det overveiende Fleertal vzeret Qvinder'. Sygclomuren har ikke sjelden veeret compliceret ureil en eller anden organisk Lidelse i Bryst eller Underlir', med chrouisk Rheumatisurc eller Iludsygdomrne. Behandlingen har r'elet varne Svollbad fia o rnetl Dusch 22*18 o og kold Overgydning eller StyrL De enkelte Undtagelsestilfelde, hvor eu koldere eller varmere Behandliug har v;eret bragt i Anvendelse, ere faa. - Manetereu har oftere yfret meil Fordeel benyttet men meil stor Moderatiou, ila ilen i denne

6 102 Sygdom vir.'lier. ualmindelig heftigt. * Bronddrikniug betinges mindr.e af Hovetlsygdonmen end af tilstedevntende Conplicationer, saasom Obstruction, Menstlua_ tiorcuorden etc., der indicelc Minelalvanclets Anvenclelse. Resultatet af Behantllingen har lterei folgelde: Af 160 Sygc er.e 12 hclbredede og gg beiycleligt bedlcde, altsaa tilsamuren 100 eller. 62,b %; 2g ere nogct beclrctle og 31 uhelbredcde. _r\f sarnrne Grund son ved Neuralgier.ne anfort skal jeg ocsaa her irdskrerke mig til et par Sygehistor.ier: No. l. Spinalirritation _ en Sourmers Bad_ og 3r'oudcuur -- Helbr.eilelse. 1844, Juli 24de. Sophie K., Tjenestepige hersterls, 22 Aar, bloril, rnavel, har i dc sidste Maanedel klaget over Trl4ining og Omhed i Hjertekulen, uudertiden ned Brekning sarut, Smertel i den neder.ste Tfakt af Under_ liret, hvilke forcges noget ved Tr.yk. Ifertil maae fsies forskjelligc kranpagtige og hystcdske ^ffectiorer., sant, trog, rlegct haard Aflor.ing, Menstruationen nornal. I de sidstc 8 Dage havc }.odderne begyndt, at hoyne. Enkelte Ryghvirvler smettc l,cd Tryli, Smelten radierer. fortil. Old. Sr.ollb. 27o, Dusch 22o, Styrt, 1go. 1 Olglas Sror{r.anrl. Juli 29de. IIun befildet sig bech.e, sol.el. godt og Afroringen ruere ordentlig. Aug. 5tc. Bcfinclendet frenrcleles bedre, Srnerten i Ryggeu ubetydelig, Sor.n og lppetit god. - 30te. Irfter at haye taget il2 Bad, -standsecle hun med Curen. I.Idseendet l-ar nu godt, Aforingen I03 ordentlig; god Aplreiit og Nattesorr; ved Undersogelse af Ryggen kunde ingeu Onhed spores. Da hun i langere Tid. folblev her. i Byen, havile jeg Anledning til at ol'erbevise urig om, at hendes Helbredelse var varig. No. 9. Spinalinitatiot - 2 Aars Bail og Badecuur - betydclig Bedring. 1844, Juli 24de. Madu. H., 27 Aar, spmd, brunet, Model til 2 Born, del begge dode i eu tidlig Alder; for ontrent ed l\{aaned tilbage mistede hun sin Mand, Disse folskjellige ulykkelige Orustrendigheder. nedbrod hendes ikke stcrke llelbletl. IIlad hun isar klager over, er Tlykring og Beklenuuelse for Brystet, dump, trykkeutle Surerte i Iloleclet langs Pilesammen, der foroges uniler Anstrangelse vcd Affolingen. For Oiet er ofte Skyer og Taage, isel naar. hun anstrenger. Sytret loget, Huu taaler. ei Aandsanstrengelse og tlettes suart vecl Lcgerusbevegelse. Yed Utder.sogelse afrygladen foltes paa et Par Purcter temrnelig levende Smerter, der udstraaletle for.til til Iljertekulen og Underlivet. Afiolingcn er treg, kuns hver 3die, 4de Dag metl haalde Dxcreuentet, N tterne ofte soynlose, Pulsen 80. Ord. Svovlbad 25 o, Dusch 20o, Siyrt l7o. I Olglas Si'ovlvanil. Aug. Slte afi.eiste hun i Bedring; Smerterne i Hoveilet ele bor.te,i Ryggen mindre; derinod yedvaretle de ubehagelige Fornemmelser i Cardia. - Senere Eftenetning fra hende loil frerndeles gunstigt, uden at hun dog kunde erklere sig for fuldstendig helbredet.

7 r- I04 IVo. 5. Spinalirlitation, heftig og langvarig - 5 Aars Badecuut - hetydelig BetL'ing. 18,{7, Juni lste. Jonfr. N. N., 33 Aar, speed, blcg, har i 17 Aar vmret syg, lidende af hysterislie Paloxysmcr', mecl Snerter i Iloveilet, hvorfor hul for 6 -ilrtr sirlen gjcurcurgili en Vandcuur ued Lindring af Ilovedsrnertcme, Forrige Aar havd.e hun en Cerebraltyphu.s, hvolefi,er herdes gamle Ondel tiltoge. Hun klager isar olel Srnerter i Lumbarregionen, der tiltage vetl Tlyk, generc heude ved Gangen, hvolveil hun tliettes sna$ og faaer skerk Banlietr for Brystet, Desudel er der Smelter i hoire ljah.ileel af Eovedet og langs Issen, Cardialgie og undertiden heftige KrampetilfElde. Neiierne som oftest sovnlose, Afforingen treeg. Hun har under fors\ellige Leger brugt en Mengde Autihysterica, Antispasmadica, Nervina, kolde Styrtebad og i den sidste Tid yaleliansuutt Zink - rnen uileu Nyite. Ord. Svovlbad 28o, efter logen Tids For'lob 27o, Dusch 24o gtadviis ned til 22o, Styrt kold. daglig. Indvendigt: Syovh'and 2 Drarnglas til 3 Olglas Undel Badecuren rdaatte Morph. acet. (d- gr.) uogle Gange auvencles tbrdledelst Parorysner af Kranper,,A.ug. 23 alieiste hun i nogen Bedring, der r-arede til henimod Julen, tla atter herdes Tilstand folverredes, I Midten af Juni det folgende Aal kom hun hel tilbage, badede et Par Maaneclel med god I'remgang og saaledes gjentog hun Curel i rtareue 1849, 1850 og Huu befaudt sig nu saa vel, soru hun kurde 105 vente, efter i saa mange Aal at have v )et lidentle, skriver hun. Naar htn blot iagttog Forsigiig\ed, ikke adstrengeda sig verl at gaae fol langt eller forceret, gik betimeligt tilsengs og i clet Hele forte et regelmessigt Liv, havde huu Intei at klage oyer, lyo, 4. Spiualirlitatior rned epileptiske Kramper - I Aars Ctur - Iledling. 1850, Juni l9tle. Jomfr'. N. N ' 2l Aa ', ternmelig corpulent, ueil tuork Teint, uordenilig Menstluation, der siden Januar ganske er udeblevet, hal i de sidste Aar lidt af folskjellige og stundour heftige Krampctilfalde, der enkelie Gange havde Charakteren af Epilepsie, hvoraf hun ogsaa skal have lidt som Barn. De il kornme Srnetter i flovedet, Sovnloshed, Sting for Brystei, Ulyst til Arbeide, nedstemt lluneur. Underlivet' hvori ofte fornentmes en Tyngde og Trykken, el omfiniltligt ycd Berorelse. Affolingen uregelmessig, snart Obstruction, snad Diar.rhoe. For eu Tid siden et Hududslet paa Hander og Arme, men som nu er borte. Ryggen paa flere Punkter om Yed Tryk. Ord.Svovlb.260 ned til 2bo, Dusch2l o til 190, Styrt 18o til kold. 3 Olglas Svovh'antl ilaglig. Saaledes fortsatte hun, incltil huu Aug. lste afreiste i Bedling. Kranpetilfeldene vare betydeligt aftagne, Digestionel i Orden, Udseendet 6undere. Z. C hronisk e Hudsygdomrne ere forekornne her under fors\ellige Former og have

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899 11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887 Isbjørnen 1899 I. Tænk Dem et stort, luerødt Ansigt, ned fra hvilket der voxer et langt, hvidt og filtret Skjæg, som i

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden

Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Deltagernes beskrivelse af hvordan sålerne har virket på dem i testperioden Bilag 6 Gruppeopdeling af besvarelserne Gruppe A Besvarelser hvor deltageren har opnået bedre balance. 1. Gruppe A Gangdistance

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX FORORD. 01 KRING are et 1900 foretog jeg en Del Vandringer paa Jydske Aas og i de tilstodende Egne for, om muligt, at opspore en eller anden

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere