VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE"

Transkript

1 VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

2 Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2 Opbygning af støttestrukturer...3 Bevæggrunde for etablering af VISPU...3 Formål med VISPU...4 Del 2: Organisering og opgaveløsning...4 VISPU s organisationsstruktur...4 Målsætning...4 Målgruppen for VISPU s arbejde...5 VISPU s opgaver...5 Indholds- og arbejdsbeskrivelse for de specialpædagogiske vejledere...5 De specialpædagogiske vejlederes baggrund...6 Henvisningsprocedurer...6 Del 3: Projektets udvikling...6 Oversigt over vejledningsaktiviteter...6 Kronologisk beskrivelse af tiltag / / / / / Generelle aktiviteter...9 Del 4: Bilag...10 Bilagsoversigt...10 Bilag 1 Visioner...11 Bilag 2 Budget...13 Bilag 3 Henvisningsskema...14 Bilag 4 Dagsorden...15 Bilag 5 Casebeskrivelse...16 Bilag 6 Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU...18 Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse

3 Indledning VISPU er et videncenter om børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse. Videncenter VISPU er et kommunalt vidensog vejledningsorgan tilknyttet Højvangskolen i Horsens, der har en specialklasserække, centerklasserne, for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser. VISPU fungerer som støttestruktur i forhold til inklusion af elever med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD og/eller autismespektrumforstyrrelser i almensystemet. Dokumentet er opdelt i 4 dele. Del 1 beskriver baggrunden for etableringen af videncentret og dets formål Del 2 danner et overblik over den nuværende organisering og opgaveløsning Del 3 giver en beskrivelse af forløb og aktiviteter siden etablering og Del 4 indeholder væsentlige bilag til belysning af projektet Dokumentet er tænkt som værende levende, så der indskrives nye aktiviteter, evalueringer, tiltag og lignende, efterhånden som det udvikles og forekommer. Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret Inklusionsopgaven Siden Danmark og 91 andre lande i 1994 underskrev Salamanca-erklæringen, har der fra politisk og pædagogisk side været fokus på inklusionsbegrebet. Med Salamancaerklæringen tilsluttede Danmark sig at ville arbejde hen imod en inkluderende skolepraksis, dvs. at afskaffe segregerende miljøer og i stedet undervise børn, uanset behov og funktionsniveau, sammen. Inklusionsbegrebet blev i Danmark introduceret som rummelighed, og ofte bruges begreberne synonymt. Med FN s handicapkonvention, som Danmark underskrev i 2007 og som ratificeres i 2009, er der fokus på bl.a. ikke-diskrimination, lige muligheder og tilgængelighed for alle. I Horsens Kommune arbejdes der aktivt for at inkludere elever med særlige behov, så længe det giver mening for den enkelte og klassefællesskabet. Det er en grundholdning, at børn og unge bør møde og opleve mangfoldighed blandt mennesker, som grundlag for at kunne udvikle empati og tolerance over for andre med anderledes forudsætninger end dem selv. I Horsens Kommunes visionsbeskrivelse for det specialpædagogiske undervisningsområde (bilag 1) hedder det: Alle børn med særlige behov skal tilbydes et kvalificeret undervisningstilbud så tæt på den almene folkeskole, som det giver mening for barnet. Forskellige grader af inklusion må overvejes før ekskluderende tiltag iværksættes. Det er derfor en vigtig og omfattende opgave skolerne står over for, og som bl.a. kalder på specialpædagogisk viden. 2

4 For at kunne løfte denne inklusionsopgave på kvalificeret vis, er det afgørende, at det pædagogiske personale kan få viden, hjælp, rådgivning og sparring i forhold til den specifikke opgave. Der skal med andre ord opbygges en række støttestrukturer, som det pædagogiske personale har til rådighed. Opbygning af støttestrukturer Arbejdet med inklusion af børn med særlige behov er en opgave, som fortsat stiller store krav til personalet på skolerne, ligesom det er en opgave, der kvantitativt fylder mere og mere. På flere områder arbejdes der med denne problemstilling. Bl.a. arbejdes der med en omlægning af arbejdet i skolernes støttecentre, så de bliver ressourcecentre på de enkelte skoler. PPR er i gang med en ændring i retning af en mere rådgivende funktion, og der har været en omfattende og øget uddannelsesaktivitet gennem de sidste år. En del af arbejdet er centreret omkring at uddanne et antal ressourcepersoner på de enkelte skoler, og et hold medarbejdere inden for specialpædagogik, med særligt henblik på undervisning af elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Inden for de senere år er der udviklet ITmaterialer, der kan hjælpe i undervisningen af børn med skriftsproglige vanskeligheder. Med de seneste års øgede indkøb af computere til brug i undervisningen, er der sat yderligere fokus på anvendelse af disse i specialundervisningssammenhæng. Undervisningsudvalget har sat fokus på området, og der lægges op til en udvikling af det digitale undervisningsmiljø og en mere fleksibel støttestruktur. Som nyeste projekt blev inklusionsprojektet IT-støtte i almenundervisningen iværksat pr. 1. august 2009, hvor alle lærere i kommunen i løbet af 3 år skal på kursus i IT-støtte-programmet CD-ORD, og herefter implementere det i den almene undervisning, som et redskab på linje med briller og blyant. Undervisningsudvalget har et budget til at understøtte arbejdet med at skabe en øget rummelighed i folkeskolen, herunder undervisningens organisering på de enkelte skoler og i kommunen som helhed. Målet er at reducere udskillelsen af elever fra almenundervisningen. Med henblik herpå etableres derfor et udvidet uddannelsestilbud for personale i både almen- og specialundervisningen. Budgettet er foreløbigt disponeret, som det fremgår af bilag 2. Puljen til fremmelse af inklusion på folkeskoleområdet blev etableret i forbindelse med en sparerunde, hvor man sparede ekstra ressourcer. Disponering af puljen sker efter politisk prioritering. Etablering af kommunale videncentre er ligeledes en støttestruktur, som lærere og pædagoger kan bruge i inklusionsarbejdet. Bevæggrunde for etablering af VISPU På baggrund af drøftelser i Børn- og Ungeudvalget omkring værdigrundlaget for Børn og Unge og med afsæt i ønsket om, at børn og unge i højere grad kan forblive og indgå i almensystemet, nedsatte chefen for undervisningsområdet i 2005 en kommunal arbejdsgruppe. Gruppens opgave var at udvikle og beskrive et konkret forslag til, hvordan Højvangskolen kunne udgøre et videncenter i forhold til de øvrige skoler i kommunen. Det overordnede formål var, via en konkret indsats, at fremme tankerne om større rummelighed og inklusion i skolerne og institutionerne. 3

5 Formål med VISPU Formålet med etableringen af videncenter VISPU er: at kvalificere indsatsen overfor elever med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD og autismespektrumforstyrrelser, herunder kvalificering i at arbejde med barnet ud fra et helhedssyn at styrke kompetencerne hos medarbejderne på folkeskolerne og i institutionerne i forhold til at håndtere den pædagogiske praksis i institutionen/klasserne/sfo-delen Del 2: Organisering og opgaveløsning VISPU s organisationsstruktur VISPU er organiseret som et projekt tilknyttet specialklasserne på Højvangskolen. Projektorganisationen har egen økonomi, der styres af ledelsen på Højvangsko- len. Projektorganisationen refererer via skoleinspektøren på Højvangskolen til chefen for undervisningsområdet. Deltagere i projektorganisationen er: leder fra Højvangskolen (leder af specialklasserne) psykologer fra specialklasserne specialpædagogiske vejledere fra specialklasserne (lærere og pædagoger) repræsentant for h-gruppen Videncentret er arkitekt, tovholder og eventuel aktør for uddannelse af nøglepersoner i skolernes ressourcecentre. Grafisk kan organisationsplanen skitseres som på figur 1. Målsætning Målsætningen for VISPU er at give specialpædagogisk vejledning til fagfolk i folkeskoler, SFO er og børnehaver, der arbejder med børn og unge i målgruppen. Denne vejledning gives med henblik på at understøtte inklusion af elever i målgruppen. Undervisningsområdet Chef for undervisningsområdet Højvangskolen Skoleinspektør VISPU Leder af specialklasserne ved Højvangskolen Vejledere ved VISPU Skole/SFO Ressourcecentre Klasser/teams Lærere og pædagoger Elever Børnehaver Pædagoger Børn Figur 1 4

6 Målgruppen for VISPU s arbejde VISPU s målgruppe er elever i den almene folkeskole, der er diagnosticerede, eller som formodes at få stillet en diagnose, inden for de nævnte udviklingsforstyrrelser: Autismespektrumforstyrrelser (gennemgribende udviklingsforstyrrelser) ADHD (specifikke udviklingsforstyrrelser) ADD Tourettes Syndrom OCD (tvangstanker/handlinger) (højrehemisfæresyndrom/socialkogniti ve vanskeligheder) Sen hjerneskade (med symptomer der ligner målgruppens) Ved udvikling af en særlig specialpædagogisk indsats, samt en ændret tænkning og praksis omkring organiseringen af skolens undervisning, kan disse elever oftere inkluderes i folkeskolen. Der arbejdes med elevens nærmeste, dvs. det pædagogiske personale i skole/sfo/institution og klassekammerater. Forældre, evt. skolebestyrelse, inddrages ad hoc. De elever, der har massive vanskeligheder, skal fortsat visiteres til en vidtgående foranstaltning. VISPU s opgaver Videncentrets opgave er at udvikle og servicere folkeskolernes egne vejledningsfunktioner. VISPU skal tilbyde hjælp til såvel ledelse og skolens ressourcecenter som direkte til det pædagogiske personale, der har den aktuelle inklusionsopgave. Hjælpen skal, fleksibelt og efter bedste evne, ydes i tråd med skolens behov. Indsatsen kan bestå af vejledning, observation og supervision i forhold til konkrete elevers fortsatte inklusion. VISPU kan ikke indgå som en del af en visitation til videregående foranstaltning. Indholds- og arbejdsbeskrivelse for de specialpædagogiske vejledere VISPU's tilknyttede vejlederes opgaver er primært af konsultativ karakter. I forbindelse med starten på projektet blev der lagt en plan for kompetenceudvikling på området både i forhold til lærerne generelt og i forhold til medarbejdere i ressourcecentret. De specialpædagogiske vejlederes opgaver består af følgende: Vejledning til forståelse af ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse Afklarende og udviklende samtaler Elevsamtaler Klasseobservation Samtale og vejledning om visuelt baseret struktureret skema og miljø Konkrete eksempler og fremstilling af skema til fremme af overskuelighed i hverdagen Indretning af skole-/institutionsmiljø Ideer til frikvartersaktiviteter og hvordan de kan gennemføres mest hensigtsmæssigt for barnet Ideer til undervisningsmateriale og anderledes anvendelsesmuligheder Oplæg/undervisning om ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse på pædagogiske rådsmøder Kursus om ADHD, ADD, Tourette Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse Besøg i specialklasser Vejledning og oplysning om sagsbehandlerkontakt og andre kommunale muligheder 5

7 De specialpædagogiske vejlederes baggrund De specialpædagogiske vejledere har alle en baggrund indenfor praksis, suppleret med en teoretisk overbygning indenfor såvel målgruppens problematikker samt vejledningsrollen. Vejlederne modtager selv supervision af ekstern supervisor. Henvisningsprocedurer Ønskes pædagogisk vejledning kan der efter aftale med institutionens eller skolens ledelse rettes henvendelse til VISPU-koordinatoren via henvisningsskemaet, som findes på fællesnettet. PPR og elevens forældre skal være indforstået med henvendelsen. Henvisningsskemaet returneres udfyldt. Efterfølgende vil kontaktpersonen blive kontaktet af en specialpædagogisk vejleder med henblik på fastsættelse af en aftale. Del 3: Projektets udvikling I det følgende er det intentionen at beskrive projektets udvikling og initiativer, som har været sat i værk undervejs, og som er grundlaget for, hvor projektet i dag er. Oversigt over vejledningsaktiviteter Den følgende oversigt anskueliggør bl.a. hvilke ressourcer, der har været afsat til opgaven samt antal henvendelser pr. år. Det skal understreges, at antal sager i pågældende år ikke beskriver omfanget af hver enkelte sag, der kan variere i omfang og varighed af møder/samtaler/observationer/sparringssean cer og lign. Nogle sager kører over flere år. Antal ugentlige timer til opgaven Antal VISPUvejledere Antal sager i indeværende år Antal skoler, der har benyttet VISPU 2004/ / / / / / (Aktive) 14 (Standby) 18 (Afsluttede) 18 6

8 Kronologisk beskrivelse af tiltag 2005/2006 September 2005: Afholdelse af en 42 timers basisuddannelse I september afholdte Horsens Kommune en 42 timers basisuddannelse rettet mod pædagogisk personale i folkeskolerne, der arbejder med målgruppen. Undervisningen blev varetaget af en børneneuropsykolog, en fysioterapeut, en vejleder, en psykolog og en talepædagog. Formålet med basisuddannelsen var at kvalificere personalet i forhold til arbejdet med elever med gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Der blev især lagt vægt på: Opfattelser gennem tiderne kulturhistorisk perspektiv Tilstande under autismespektret Aktuelle teorier om autisme og tilgrænsende tilstande Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og tilgrænsende tilstande set ud fra et kognitivt / neuropsykologisk perspektiv Gennemgribende udviklingsforstyrrelser i relation til normaludviklingen med særligt fokus på de interaktionelle, kognitive, sproglige og kommunikative aspekter Sansemotoriske vanskeligheder Velstruktureret specialpædagogik Februar 2006: Kursus omkring intern konsultation og rådgivning I februar deltog de pædagogiske vejledere fra VISPU samt ressourcepersoner og rådgivere på skoler og specialklasser i Horsens kommune i et vejledningskursus. Kurset var på 40 timer og havde til formål at styrke deltagernes kompetencer i forhold til intern og ekstern pædagogisk vejledning. Der blev lagt særlig vægt på: Konsultativ teori og rådgivningsmetodik Arbejdet med større systemer og netværk Arbejdet med det dobbelte perspektiv: barnet og de voksne Sprogets betydning og virksomme faktorer Den tværfaglige og den monofaglige tilgang til konsultativt arbejde Personlige, faglige og etiske elementer Arbejdet med personlige kvalifikationer Demonstration og øvelser Februar 2006: Udarbejdelse af henvisningsskema De specialpædagogiske vejledere i VISPU udarbejdede i februar 2006 et henvisningsskema. Baggrunden for udarbejdelsen var at sikre at: opgaverne er rettet mod VISPU s målgruppe der fås relevante informationer klasseteam, ledelse og forældre er enige i formålet med henvisningen alle forpligtiger sig på et samarbejde omkring eleven I forhold til efterfølgende henvendelser har det betydet at den der henviser: har rettet opmærksomhed på egen praksis har gjort sig overvejelser om ønsker og behov er indstillet på samarbejde Se bilag 3. 7

9 Februar 2006: Udarbejdelse af dagordensskabelon for opstartsmøde De specialpædagogiske vejledere i VISPU udarbejdede i februar 2006 en dagsordensskabelon for opstartsmøder. Baggrunden for udarbejdelsen var: at sikre en god start for vejledningsforløbet at give mulighed for at alle bliver hørt at tydeliggøre sagens kerne at afklare, hvad der er nemt, og hvad der er svært at afklare, hvem der forpligtiger sig på hvilke opgaver at afklare, hvornår der evalueres Dermed får dagsordenen ligeledes funktion som reference- og aftalepapir i mellem parterne. Se bilag 4. April 2006: Inspirationskasser Der blev i april måned etableret 4 inspirationskasser til udlån. Inspirationskassen er målrettet inklusion af børn og unge med særlige vanskeligheder. Tanken med inspirationskassen er, at pædagoger og lærere, der i Horsens Kommune arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller lignende vanskeligheder, har mulighed for at låne kassen til gennemsyn og afprøvning. Inspirationskassen indeholder forskellige materialer, bl.a. hæfter og bøger, der nemt og sikkert kan fremme forståelsen af barnets vanskeligheder. Kassen indeholder også forskellige ting til konkrete handlemuligheder. 2006/2007 Det nationale gennembrudsprojekt Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet og Amtsrådsforeningen blev i maj 2005 enige om at etablere og finansiere et nationalt kvalitetsprojekt i børne- og ungdomspsykiatrien med titlen "Styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien". Man satte sig bl.a. for at undersøge: Hvordan sikres en sammenhængende og effektiv indsats over for psykisk syge børn og unge samt deres familier? Hvordan styrkes det tværsektorielle samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien, socialsektoren og undervisningssektoren i Danmark? Der blev i forbindelse med projektet etableret et samarbejde mellem Region Midt, Børnepsykiatrisk hospital i Risskov, H- gruppen, Bakkeskolen, PPR og VISPU. Der blev afholdt 10 temadage med henblik på at få en fælles metode til at igangsætte aktiviteter, beskrive, måle og vurdere projektaktiviteter. Der blev afholdt 4 konferencedage med oplæg, hvor VISPU lavede oplæg på alle konferencer, og der var stor opmærksomhed på VISPU-projektet generelt. Se bilag 7. 8

10 2007/2008 Reorganisering af specialundervisning I kølvandet på kommunalreformen er der på Børn og Unge-området lavet en status over de eksisterende tilbud på specialundervisningsområdet, et forslag til en fremtidig organisering af området, en vision for området og en række handleplaner. Der er i arbejdet med reorganiseringen lagt vægt på, at hvert specialundervisningstilbud har en klar og afgrænset målgruppe, der visiteres inden for. Dette betyder, at elever i specialtilbuddene undervises sammen med andre elever, der har lignende vanskeligheder og behov. Dette skulle gerne medføre en højere grad af specialisering og opbygning af viden hos personalet i de enkelte tilbud, hvilket for elever og forældre bør resultere i et kvalitativt bedre tilbud og en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Dette understreger ligeledes vigtigheden af et kommunalt videncenter specialiseret indenfor målgruppen September 2007: Pædagogisk Biennale om specialpædagogik Afholdelse af Biennale omkring særlige pædagogiske tiltag i Horsens Kommune. Formålet var, at give personale og politikere i Horsens Kommune indsigt i de forskellige specialkompetencer der er til stede i kommunen. 2008/2009 Kursusaktiviteter Børn og unge med ADHD og /eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen. 4 kursusgange, der behandler hvert sit tema: Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD Kognitiv adfærdspædagogik Kom godt fra start inklusion af børn med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen Opfølgning på oplæg i relation til praksiserfaringer 2009/2010 Kursusaktiviteter Børn og unge med ADHD og /eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen. De 2 x 4 kursusgange behandler hvert sit tema: Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD Kognitiv adfærdspædagogik Kom godt fra start inklusion af børn med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen Opfølgning på oplæg i relation til praksiserfaringer Generelle aktiviteter Temadage VISPU arrangerer en årlig konference over 1 eller 2 dage, der ud fra forskellige vinkler sætter spot på børn og unge med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser. 9

11 Del 4: Bilag Bilagsoversigt Bilag 1 Visioner for det specialpædagogiske område (Horsens Kommune) Bilag 2 Oversigt over disponering af budget til rummelighed i folkeskolen Bilag 3 Henvisningsskema til VISPU Bilag 4 Dagordensskabelon for opstartsmøde Bilag 5 Casebeskrivelse Bilag 6 Evalueringsskema Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse 10

12 Bilag 1 Visioner Visioner for det specialpædagogiske område Med udgangspunkt i kommunens Sammenhængende politik for sårbare børn og unge og Partnerskab om folkeskolens fokusområder samt under hensyntagen til Salamanca-erklæringen, FN s børnekonvention, FN s handicapkonvention og forskningsresultater, er følgende visioner, mål og handleplaner for specialundervisningsområdet i Horsens Kommune formuleret. Visioner Horsens Kommune ønsker, at alle børn, uanset graden og arten af behov, får et undervisningstilbud, der tilgodeser den enkeltes særlige behov og giver optimal mulighed for, at såvel faglig, social og personlig udvikling kan finde sted. Grundstammen i barnet og den unges liv må bygge på livsglæde, livsduelighed og livskvalitet, og det tilstræbes, at barnet/det unge menneske er medskaber af og aktiv deltager i eget liv. Alle børn med særlige behov skal tilbydes et kvalificeret undervisningstilbud så tæt på den almene folkeskole, som det giver mening for barnet. Forskellige grader af inklusion må overvejes før ekskluderende tiltag iværksættes. I takt med elevens udvikling må det vurderes, om behovene ændrer sig, og at tilbuddet derfor også må ændre karakter. Værdifulde informationer og erfaringer med barnet skal bibeholdes og videreformidles også i nye sammenhænge og det tværfaglige samarbejde i kommunen skal koordineres, så der bliver helhed i forhold til indsatsen omkring det enkelte barn. Der skal være tilgængelig viden og hjælp at få hos uddannede ressourcepersoner både på den enkelte skole og i andre systemer, som både lærere, pædagoger og forældre kan benytte sig af, således at indsatsen bliver kvalificeret og målrettet på alle plan. Der ønskes en fortsat udvikling og forbedring af de forskellige tilbud og indsatser, der etableres (dokumentation og evaluering). Mål ud fra visionerne Ud fra en vision om, at alle børn og unge med særlige behov skal have et tilbud, der tilgodeser udvikling på såvel faglige som trivselsmæssige områder, må der ske en vurdering af et tilbuds kvaliteter i relation til den enkelte elev ud fra mindst følgende 4 aspekter: Eleven skal opleve at blive set, respekteret og anerkendt i den kontekst, barnet indgår i (anerkendelse) Eleven skal have mulighed for at skabe relationer med ligesindede, dvs. at der skal være mindst ét andet barn, der ligner barnet selv (samhørighedsfølelse/ligeværdige relationer) Eleven skal have mulighed for at finde ønskede identifikationsmodeller (idealiseringsmuligheder) Eleven skal tilbydes passende faglige udfordringer indenfor hans/hendes nærmeste udviklingszone (mestringsdimension) Så længe det giver mening for barnet, det vil sige, hvor det er muligt at tilgodese de 4 beskrevne aspekter, skal forskellige former for inklusion iværksættes, førend ekskluderende tiltag overvejes. Ressourcepersoner i skolerne skal kontinuerligt udbygge deres viden om elever med særlige behov, og den enkelte lærer skal have kendskab til det kommunale beredskab, når behovet for råd og vejledning opstår. 11

13 Børn med særlige behov identificeres så tidligt som muligt, så en foregribende indsats kan iværksættes. Systemet skal generelt understøtte fleksibilitet, således at det bliver forholdsvist uproblematisk at skifte tilbud, hvis arten/graden af behov hos barnet ændres undervejs i skoleforløbet. Viden om og erfaringer med barnet skal bevares og videregives, når nye samarbejdsparter kommer på banen. En gennemgående voksen, der kender elevens livssituation, er barnets tovholder. Tovholderfunktionen kræver bl.a. deltagelse i møder, og vedkommende skal sørge for, at erfaringer og information ikke går tabt men videregives ved f.eks. udslusning/overgang til andet tilbud etc. Barnets forældre, familiære netværk og lign. inddrages mest muligt. Indsatsen omkring barnet/den unge koordineres tværfagligt, så den bliver sammenhængende og entydig. De forskellige samarbejdsparter kender og forstår hinandens arbejdsområder og kompetencer, og der skal skabes klarhed vedrørende snitflader. Tilbuddet evalueres i relation til elevens behov på en enkel og overskuelig måde min. 1 gang årligt og lægges i elevens journal, således det er muligt at følge elevens udvikling (evt. en slags udvidet elevplan). Tilbuddene udvikles kontinuerligt, og der evalueres løbende, om tilbuddene modsvarer behovene. Handlinger ud fra mål og visioner For at arbejde hen imod en realisering af målene er det nødvendigt at iværksætte tiltag. De følgende tiltag udspecificeres i implementeringsplanen, hvor de indgår som arbejdspunkter fremover: De 4 dannelsesmæssige aspekter (jf. Tønnesvang) indarbejdes som pejlemærker i såvel i visitationsprocessen som i de enkelte tilbuds vurderinger af barnets trivsel Såvel forvaltning som den enkelte skole sætter fokus på uddannelse og opkvalificering af personale, der arbejder med børn/unge med særlige behov Der tænkes i etablering af nye former for videncentre, og de eksisterende videncentres arbejdsområder synliggøres i endnu højere grad overfor lærerne i folkeskolen. Bl.a. lægges videncentrenes foldere ud på fællesnettet samt på kommunens hjemmeside Der udvikles en budgetmodel, der tilgodeser fleksibilitet imellem tilbuddene, og som understøtter inkluderende tiltag på elevens hjemskole Såvel forvaltning som den enkelte skole sætter fokus på udvikling af mellemformer i folkeskolen samt udvikling af praksisformer i skolen Der laves en folder om tilbud til børn indenfor de forskellige overordnede målgrupper Der sættes fokus på inklusionsfremmende faktorer (ud fra forskning), og der udarbejdes et førstehjælps-katalog i forhold til disse - sat i relation til forskellige problematikker Der udarbejdes et bekymrings- og handlingsanvisende katalog (bekymringstegn hos børn og unge, anvisninger på handlemuligheder, lovpligtigheder mm.) Kataloget gøres netbaseret og tilgængeligt for lærere i Horsens Kommune Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et eller flere forslag til, hvordan relevant information og erfaringer omkring børn videreformidles optimalt (tovholder-idéen). Hver skole overvejer og beslutter, hvordan de på en enkel og overskuelig måde bedst evaluerer den enkelte elevs behov i relation til tilbuddet 12

14 Bilag 2 Budget Oversigt over disponering af budget til rummelighed i folkeskolen, kr. Aktiviteter Pulje til rummelighed i folkeskolen Rådgivningstjeneste Bakkeskolen, (B&U januar 2004) Indskolingsrådgiver centerklasserne (B&U 5. maj 2004) Uddannelse af læsevejledere Uddannelse, specialpædagogik GUFkursus* Specialundervisning (vedtaget ) AKT-kursus IT-rygsæk (pæd.arrangement samt indkøb) IT som kompenserende redskab (uddannelse) Kursus for dansk specialundervisningslærere (læsning & skrivning) Koordinator til uddannelsesforløb på læseområdet Rådgivningstjeneste Ungdomsskolen Restbeløb til anvendelse på en udvidet kursusvirksomhed inden for opgaven. Se tabel Datagrundlag: Børn og Unge, Undervisningsområdet Udvidelse af pladstallet i specialklasser 13

15 Bilag 3 Henvisningsskema BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN VISPU Pædagogisk vejlednings team v/ Centerklasserne Højvangskolen Alle felter i henvisningsskemaet skal udfyldes elektronisk. Højvangsallè 8700 Horsens Telefon Telefax Internet: Henvisningsskema med henblik på pædagogisk vejledning til pædagoger og lærere, der arbejder med børn og unge, som har ADHD, ADD, Tourette, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse. Vejledning henvender sig til: - Skoler - SFO - Børnehaver Barnets navn Klassetrin Alder Skole Relevante familiære forhold: Hvem har foretaget psykologisk udredning: Hvad er barnets diagnose/formodet diagnose: Beskrivelse af hvad personalet ønsker at opnå med vejledning: Tiltag, der har været iværksat: Hvilke? Hvem har gjort hvad? Hvad har virket? Tidsinterval? Forskellige erfaringer, oplevelser og/eller bekymringer ift. barnet: Teamet SFOén Hjemmet Ledelsen Psykologen Kollegaer Har forældrene givet skriftlig tilladelse til pædagogisk vejledning fra VISPU? Har skolens ledelses givet sin accept af, at der ønskes pædagogisk vejledning? Har PPR givet sin accept af, at der ønskes pædagogisk vejledning? Hvem har opfordret til at søge vejledning? Navn og mailadresse på samtlige pædagoger/lærer der ønsker vejledning: Dato for henvendelse: Navn og mailadresse på primær kontaktperson? Oplysningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes til pædagogisk vejleder Dorthe Holm eller Centerklasseleder Vivian Anditsch 14

16 Bilag 4 Dagsorden Dagsorden til opstartsmøde og vejlednings kontrakt Dagsorden dag d. vedr. Valg af referent Referat skal danne grundlag for kontrakt for vejledningsforløb. Kontrakten kan løbende reformuleres. Information om VISPU vejlederens funktion og kompetencer Forskellige arbejdsmetoder Præsentation af deltagerne ved mødet Præcisering af, hvem der ønsker vejledning PPR, skolens ledelse, forældrene, teamet omkring barnet. Hvor afklaret er teamet omkring opgaven Beskrivelse af barnet, samt de situationer der ønskes vejledning til. Undervisning, samtaler, konkrete anvisninger, gode råd, arbejde direkte med barnet, indretning, samtale med forældre osv. Forventninger til det tværfaglige samarbejde Hvilke succeskriterier er der til opgaven, hvad er målet/ønsket? Rettigheder og forpligtigelser ift. Hinanden Plan for det videre forløb Tidsramme/perspektiv. Dato for observation, nyt møde, vejledning, start tidspunkt ol. Hvem er tovholder En person i barnets nærmiljø Dato for evaluering Ovenstående dagsorden er udgangspunkt for opstartsmøde og vejledningskontrakt, hvis I har andre ønske må I gerne tilføje punkter. 15

17 Bilag 5 Casebeskrivelse Følgende casebeskrivelse er en eksemplarisk beskrivelse fra VISPU s arbejde. Opstart Skolen henvender sig til VISPU angående Ida i 2. klasse. Lærerne og pædagogerne ønsker at få vejledning og sparring i forhold at kunne imødekomme Idas særlige behov bedst muligt. Ida er for nyligt blevet diagnosticeret med ADHD, og skolepsykologen har opfordret klasseteamet til at udfylde et henvisningsskema til VISPU. VISPU er kommunens tilbud til skoler, der har elever med diagnoser, primært indenfor specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser og andre lignende neurologiske vanskeligheder. I henvisningsskemaet beskriver skolen, hvordan Ida fungerer i skoletiden, herunder hendes ressourcer og hendes udviklingsområder, samt de tiltag skolen har forsøgt iværksat. Derefter kontakter specialpædagogisk vejleder fra VISPU den ansvarlige kontaktperson og der aftales et opstartsmøde. I dette møde deltager: skolepsykologen, klasseteamet, en repræsentant fra SFO, ledelsen og 2 specialpædagogiske vejledere fra VISPU. Årsagen til at der er 2 specialpædagogiske vejledere til opstartsmødet er, at der kan stilles flest mulige opklarende spørgsmål til brug i det videre forløb. Derudover er der mulighed for, at vejlederne internt kan sparre med hinanden. På opstartsmødet tegnes et så fyldestgørende billede af Ida som muligt. Der snakkes om hvad der er positivt for Ida, for at se hvor der konstruktivt kan gives støtte i Idas hverdag. Samtidig tales der om hvad der opleves som svært, og hvorvidt der kan være andre vinkler på udfordringerne, som kan åbne op for nye veje. Vejlederne taler om teamets motivation og engagement til de opgaver, der skal igangsættes. Dette er vigtigt for at få klarhed over om teamet er klar på at afprøve nye veje. Hvis der er tilbageholdenhed i forhold til det, bruges der tid på at snakke om årsagen. Der opsættes en tids - og handleplan for det videre forløb. Efter 3 måneder mødes alle involverede parter igen til et statusmøde, hvor forløbet evalueres. Til opstartsmødet omkring Ida, er der en åben indstilling fra personalets side til at afprøve nye faglige og pædagogiske metoder i deres møde med Ida. De beskriver Ida som en meget åben pige, der har et godt forhold til de andre piger i klassen. Hun er dygtig til at danse og høster stor anerkendelse. Hun er god til at sætte aktiviteter i gang, og er åben overfor dem der gerne vil være med. I timerne fungerer Ida godt, og hun er dygtig til det faglige arbejde, især med matematik, som er hendes yndlingsfag. Lærerne og pædagogerne oplever generelt, at de har en god kontakt til Ida, og at hun er tryg ved dem. Når personalet har søgt hjælp, er det på baggrund af, at Ida har svært ved at acceptere, hvis de andre piger ikke lader hende bestemme. Dette kan udløse meget voldsomme konflikter, hvor Ida bliver aggressiv, og de voksne oplever det som svært at snakke hende til ro. De voksne har været nødsaget til at flytte hende fysisk mod hendes vilje. Disse konflikter har fyldt meget hos både Ida og personalet, hvorfor denne problematik vælges som fokus i første omgang. Der tales om forskellige pædagogiske muligheder, og der aftales, at inden det næste møde, 2 uger senere, skal de voksne starte med at have samtaletimer med Ida. Tiltag og forløb De voksne skal, i samarbejde med Ida, få talt om strategier og muligheder hun kan bruge i de situationer, der risikerer at ende i voldsomme konflikter. De taler også med Ida om ugens skema og eventuelle ændringer. Dette for at Ida skal få et større overblik, og dermed større overskud, så hun ikke stresser sig selv ved at være på overarbejde med krævende egenplanlægning. Der aftales at samtaletimerne holdes 2 gange om ugen forløbende over ca. 10 uger. Herefter revurderes behovet. 16

18 Evaluering Til næste møde evalueres tiltag og forløbet af dem. Ida er glad for samtalerne, og de voksne synes, at de kan mærke en forskel, som de tilskriver, at hun nu har fået et større overblik. Hun har derfor flere ressourcer til bedre at kunne håndtere samværet med de øvrige elever. Der tales om vigtigheden af, at de voksne er på forkant med, hvad der sker i Idas hverdag, for herved at kunne guide og hjælpe hende bedst muligt. Gennem et par måneder afholdes møder mellem de specialpædagogiske vejledere og klasseteamet hver uge. Det viser sig at det går fremad, og at Ida selv bidrager og gør sig gode overvejelser over, hvad hun kan gøre som alternativ til at blive ked af det og derefter gal. Personalet oplever at de har fået pædagogiske handlemuligheder og indsigt gennem VISPU s sparring, der gør, at Ida fungerer meget bedre i klassen som helhed. Den usikkerhed personalet for 3 måneder siden oplevede omkring Idas inklusion i klassen, er således ikke længere gældende. 17

19 Bilag 6 Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU Formål med evalueringen: at kvalitetssikre den pædagogiske vejledning at opkvalificere det inkluderende miljø Skole: Elev: Tidsrum: Hvordan har I oplevet følgende: Henvisningsskemaets overskuelighed Meget godt Godt Mindr e godt Dårligt Opstartsmøde dagsorden og struktur Formidling af handicapforståelse (ADHD, Autisme mm) Formidling af pædagogiske handlemuligheder Handlemulighedernes overkommelighed i praksis Teamets fælles engagement og enighed i processen Vejledningens effekt for teamet omkring eleven Vejledningens betydning for eleven i skoledagen Vejledningens betydning i SFO Vejledningens afsmittende virkning/effekt på ledelsen, øvrige kollegaer og elever på skolen (vidensdeling) Uddybende kommentar og ideer 18

20 Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse Tanken med inspirationskassen er, at pædagoger og lærer der i Horsens Kommune arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller lignende vanskeligheder har mulighed for at låne kassen til gennemsyn og afprøvning. Inspirationskassen indeholder forskellige materialer, bl.a. hæfter og bøger der nemt og sikkert kan fremme forståelse af barnets vanskeligheder, kassen indeholder også forskellige ting til konkrete handlemuligheder. Det er muligt at låne inspirationskassen i 4 uger. Der udstedes et lånebevis, hvorpå der noteres hvilke materialer der lånes, tidsrammen for lånet, samt hvem der er ansvarlig for materialet. Bortkommen eller beskadiget materialet dækkes af den skole, som inspirationskassen er udlånt til. Den der låner Inspirationskassen skal selv sørge for fragt og renholdelse af materialerne. Ved lånets afslutning udfylder den ansvarlige låner lånebeviset med en beskrivelse af, hvilken betydning det har haft at kunne låne inspirationskassen samt hvilken betydning anvendelsen af materialet har haft for barnet, klassen og de voksne. Ønsker eller gode ideer til hvad inspirationskassen yderligere kan indeholde er meget velkommen. 19

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning. viden til praksis

Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning. viden til praksis Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis Strategi for Ressourcecenter for

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere