VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE"

Transkript

1 VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

2 Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2 Opbygning af støttestrukturer...3 Bevæggrunde for etablering af VISPU...3 Formål med VISPU...4 Del 2: Organisering og opgaveløsning...4 VISPU s organisationsstruktur...4 Målsætning...4 Målgruppen for VISPU s arbejde...5 VISPU s opgaver...5 Indholds- og arbejdsbeskrivelse for de specialpædagogiske vejledere...5 De specialpædagogiske vejlederes baggrund...6 Henvisningsprocedurer...6 Del 3: Projektets udvikling...6 Oversigt over vejledningsaktiviteter...6 Kronologisk beskrivelse af tiltag / / / / / Generelle aktiviteter...9 Del 4: Bilag...10 Bilagsoversigt...10 Bilag 1 Visioner...11 Bilag 2 Budget...13 Bilag 3 Henvisningsskema...14 Bilag 4 Dagsorden...15 Bilag 5 Casebeskrivelse...16 Bilag 6 Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU...18 Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse

3 Indledning VISPU er et videncenter om børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse. Videncenter VISPU er et kommunalt vidensog vejledningsorgan tilknyttet Højvangskolen i Horsens, der har en specialklasserække, centerklasserne, for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser. VISPU fungerer som støttestruktur i forhold til inklusion af elever med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD og/eller autismespektrumforstyrrelser i almensystemet. Dokumentet er opdelt i 4 dele. Del 1 beskriver baggrunden for etableringen af videncentret og dets formål Del 2 danner et overblik over den nuværende organisering og opgaveløsning Del 3 giver en beskrivelse af forløb og aktiviteter siden etablering og Del 4 indeholder væsentlige bilag til belysning af projektet Dokumentet er tænkt som værende levende, så der indskrives nye aktiviteter, evalueringer, tiltag og lignende, efterhånden som det udvikles og forekommer. Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret Inklusionsopgaven Siden Danmark og 91 andre lande i 1994 underskrev Salamanca-erklæringen, har der fra politisk og pædagogisk side været fokus på inklusionsbegrebet. Med Salamancaerklæringen tilsluttede Danmark sig at ville arbejde hen imod en inkluderende skolepraksis, dvs. at afskaffe segregerende miljøer og i stedet undervise børn, uanset behov og funktionsniveau, sammen. Inklusionsbegrebet blev i Danmark introduceret som rummelighed, og ofte bruges begreberne synonymt. Med FN s handicapkonvention, som Danmark underskrev i 2007 og som ratificeres i 2009, er der fokus på bl.a. ikke-diskrimination, lige muligheder og tilgængelighed for alle. I Horsens Kommune arbejdes der aktivt for at inkludere elever med særlige behov, så længe det giver mening for den enkelte og klassefællesskabet. Det er en grundholdning, at børn og unge bør møde og opleve mangfoldighed blandt mennesker, som grundlag for at kunne udvikle empati og tolerance over for andre med anderledes forudsætninger end dem selv. I Horsens Kommunes visionsbeskrivelse for det specialpædagogiske undervisningsområde (bilag 1) hedder det: Alle børn med særlige behov skal tilbydes et kvalificeret undervisningstilbud så tæt på den almene folkeskole, som det giver mening for barnet. Forskellige grader af inklusion må overvejes før ekskluderende tiltag iværksættes. Det er derfor en vigtig og omfattende opgave skolerne står over for, og som bl.a. kalder på specialpædagogisk viden. 2

4 For at kunne løfte denne inklusionsopgave på kvalificeret vis, er det afgørende, at det pædagogiske personale kan få viden, hjælp, rådgivning og sparring i forhold til den specifikke opgave. Der skal med andre ord opbygges en række støttestrukturer, som det pædagogiske personale har til rådighed. Opbygning af støttestrukturer Arbejdet med inklusion af børn med særlige behov er en opgave, som fortsat stiller store krav til personalet på skolerne, ligesom det er en opgave, der kvantitativt fylder mere og mere. På flere områder arbejdes der med denne problemstilling. Bl.a. arbejdes der med en omlægning af arbejdet i skolernes støttecentre, så de bliver ressourcecentre på de enkelte skoler. PPR er i gang med en ændring i retning af en mere rådgivende funktion, og der har været en omfattende og øget uddannelsesaktivitet gennem de sidste år. En del af arbejdet er centreret omkring at uddanne et antal ressourcepersoner på de enkelte skoler, og et hold medarbejdere inden for specialpædagogik, med særligt henblik på undervisning af elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Inden for de senere år er der udviklet ITmaterialer, der kan hjælpe i undervisningen af børn med skriftsproglige vanskeligheder. Med de seneste års øgede indkøb af computere til brug i undervisningen, er der sat yderligere fokus på anvendelse af disse i specialundervisningssammenhæng. Undervisningsudvalget har sat fokus på området, og der lægges op til en udvikling af det digitale undervisningsmiljø og en mere fleksibel støttestruktur. Som nyeste projekt blev inklusionsprojektet IT-støtte i almenundervisningen iværksat pr. 1. august 2009, hvor alle lærere i kommunen i løbet af 3 år skal på kursus i IT-støtte-programmet CD-ORD, og herefter implementere det i den almene undervisning, som et redskab på linje med briller og blyant. Undervisningsudvalget har et budget til at understøtte arbejdet med at skabe en øget rummelighed i folkeskolen, herunder undervisningens organisering på de enkelte skoler og i kommunen som helhed. Målet er at reducere udskillelsen af elever fra almenundervisningen. Med henblik herpå etableres derfor et udvidet uddannelsestilbud for personale i både almen- og specialundervisningen. Budgettet er foreløbigt disponeret, som det fremgår af bilag 2. Puljen til fremmelse af inklusion på folkeskoleområdet blev etableret i forbindelse med en sparerunde, hvor man sparede ekstra ressourcer. Disponering af puljen sker efter politisk prioritering. Etablering af kommunale videncentre er ligeledes en støttestruktur, som lærere og pædagoger kan bruge i inklusionsarbejdet. Bevæggrunde for etablering af VISPU På baggrund af drøftelser i Børn- og Ungeudvalget omkring værdigrundlaget for Børn og Unge og med afsæt i ønsket om, at børn og unge i højere grad kan forblive og indgå i almensystemet, nedsatte chefen for undervisningsområdet i 2005 en kommunal arbejdsgruppe. Gruppens opgave var at udvikle og beskrive et konkret forslag til, hvordan Højvangskolen kunne udgøre et videncenter i forhold til de øvrige skoler i kommunen. Det overordnede formål var, via en konkret indsats, at fremme tankerne om større rummelighed og inklusion i skolerne og institutionerne. 3

5 Formål med VISPU Formålet med etableringen af videncenter VISPU er: at kvalificere indsatsen overfor elever med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD og autismespektrumforstyrrelser, herunder kvalificering i at arbejde med barnet ud fra et helhedssyn at styrke kompetencerne hos medarbejderne på folkeskolerne og i institutionerne i forhold til at håndtere den pædagogiske praksis i institutionen/klasserne/sfo-delen Del 2: Organisering og opgaveløsning VISPU s organisationsstruktur VISPU er organiseret som et projekt tilknyttet specialklasserne på Højvangskolen. Projektorganisationen har egen økonomi, der styres af ledelsen på Højvangsko- len. Projektorganisationen refererer via skoleinspektøren på Højvangskolen til chefen for undervisningsområdet. Deltagere i projektorganisationen er: leder fra Højvangskolen (leder af specialklasserne) psykologer fra specialklasserne specialpædagogiske vejledere fra specialklasserne (lærere og pædagoger) repræsentant for h-gruppen Videncentret er arkitekt, tovholder og eventuel aktør for uddannelse af nøglepersoner i skolernes ressourcecentre. Grafisk kan organisationsplanen skitseres som på figur 1. Målsætning Målsætningen for VISPU er at give specialpædagogisk vejledning til fagfolk i folkeskoler, SFO er og børnehaver, der arbejder med børn og unge i målgruppen. Denne vejledning gives med henblik på at understøtte inklusion af elever i målgruppen. Undervisningsområdet Chef for undervisningsområdet Højvangskolen Skoleinspektør VISPU Leder af specialklasserne ved Højvangskolen Vejledere ved VISPU Skole/SFO Ressourcecentre Klasser/teams Lærere og pædagoger Elever Børnehaver Pædagoger Børn Figur 1 4

6 Målgruppen for VISPU s arbejde VISPU s målgruppe er elever i den almene folkeskole, der er diagnosticerede, eller som formodes at få stillet en diagnose, inden for de nævnte udviklingsforstyrrelser: Autismespektrumforstyrrelser (gennemgribende udviklingsforstyrrelser) ADHD (specifikke udviklingsforstyrrelser) ADD Tourettes Syndrom OCD (tvangstanker/handlinger) (højrehemisfæresyndrom/socialkogniti ve vanskeligheder) Sen hjerneskade (med symptomer der ligner målgruppens) Ved udvikling af en særlig specialpædagogisk indsats, samt en ændret tænkning og praksis omkring organiseringen af skolens undervisning, kan disse elever oftere inkluderes i folkeskolen. Der arbejdes med elevens nærmeste, dvs. det pædagogiske personale i skole/sfo/institution og klassekammerater. Forældre, evt. skolebestyrelse, inddrages ad hoc. De elever, der har massive vanskeligheder, skal fortsat visiteres til en vidtgående foranstaltning. VISPU s opgaver Videncentrets opgave er at udvikle og servicere folkeskolernes egne vejledningsfunktioner. VISPU skal tilbyde hjælp til såvel ledelse og skolens ressourcecenter som direkte til det pædagogiske personale, der har den aktuelle inklusionsopgave. Hjælpen skal, fleksibelt og efter bedste evne, ydes i tråd med skolens behov. Indsatsen kan bestå af vejledning, observation og supervision i forhold til konkrete elevers fortsatte inklusion. VISPU kan ikke indgå som en del af en visitation til videregående foranstaltning. Indholds- og arbejdsbeskrivelse for de specialpædagogiske vejledere VISPU's tilknyttede vejlederes opgaver er primært af konsultativ karakter. I forbindelse med starten på projektet blev der lagt en plan for kompetenceudvikling på området både i forhold til lærerne generelt og i forhold til medarbejdere i ressourcecentret. De specialpædagogiske vejlederes opgaver består af følgende: Vejledning til forståelse af ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse Afklarende og udviklende samtaler Elevsamtaler Klasseobservation Samtale og vejledning om visuelt baseret struktureret skema og miljø Konkrete eksempler og fremstilling af skema til fremme af overskuelighed i hverdagen Indretning af skole-/institutionsmiljø Ideer til frikvartersaktiviteter og hvordan de kan gennemføres mest hensigtsmæssigt for barnet Ideer til undervisningsmateriale og anderledes anvendelsesmuligheder Oplæg/undervisning om ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse på pædagogiske rådsmøder Kursus om ADHD, ADD, Tourette Syndrom, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse Besøg i specialklasser Vejledning og oplysning om sagsbehandlerkontakt og andre kommunale muligheder 5

7 De specialpædagogiske vejlederes baggrund De specialpædagogiske vejledere har alle en baggrund indenfor praksis, suppleret med en teoretisk overbygning indenfor såvel målgruppens problematikker samt vejledningsrollen. Vejlederne modtager selv supervision af ekstern supervisor. Henvisningsprocedurer Ønskes pædagogisk vejledning kan der efter aftale med institutionens eller skolens ledelse rettes henvendelse til VISPU-koordinatoren via henvisningsskemaet, som findes på fællesnettet. PPR og elevens forældre skal være indforstået med henvendelsen. Henvisningsskemaet returneres udfyldt. Efterfølgende vil kontaktpersonen blive kontaktet af en specialpædagogisk vejleder med henblik på fastsættelse af en aftale. Del 3: Projektets udvikling I det følgende er det intentionen at beskrive projektets udvikling og initiativer, som har været sat i værk undervejs, og som er grundlaget for, hvor projektet i dag er. Oversigt over vejledningsaktiviteter Den følgende oversigt anskueliggør bl.a. hvilke ressourcer, der har været afsat til opgaven samt antal henvendelser pr. år. Det skal understreges, at antal sager i pågældende år ikke beskriver omfanget af hver enkelte sag, der kan variere i omfang og varighed af møder/samtaler/observationer/sparringssean cer og lign. Nogle sager kører over flere år. Antal ugentlige timer til opgaven Antal VISPUvejledere Antal sager i indeværende år Antal skoler, der har benyttet VISPU 2004/ / / / / / (Aktive) 14 (Standby) 18 (Afsluttede) 18 6

8 Kronologisk beskrivelse af tiltag 2005/2006 September 2005: Afholdelse af en 42 timers basisuddannelse I september afholdte Horsens Kommune en 42 timers basisuddannelse rettet mod pædagogisk personale i folkeskolerne, der arbejder med målgruppen. Undervisningen blev varetaget af en børneneuropsykolog, en fysioterapeut, en vejleder, en psykolog og en talepædagog. Formålet med basisuddannelsen var at kvalificere personalet i forhold til arbejdet med elever med gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Der blev især lagt vægt på: Opfattelser gennem tiderne kulturhistorisk perspektiv Tilstande under autismespektret Aktuelle teorier om autisme og tilgrænsende tilstande Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og tilgrænsende tilstande set ud fra et kognitivt / neuropsykologisk perspektiv Gennemgribende udviklingsforstyrrelser i relation til normaludviklingen med særligt fokus på de interaktionelle, kognitive, sproglige og kommunikative aspekter Sansemotoriske vanskeligheder Velstruktureret specialpædagogik Februar 2006: Kursus omkring intern konsultation og rådgivning I februar deltog de pædagogiske vejledere fra VISPU samt ressourcepersoner og rådgivere på skoler og specialklasser i Horsens kommune i et vejledningskursus. Kurset var på 40 timer og havde til formål at styrke deltagernes kompetencer i forhold til intern og ekstern pædagogisk vejledning. Der blev lagt særlig vægt på: Konsultativ teori og rådgivningsmetodik Arbejdet med større systemer og netværk Arbejdet med det dobbelte perspektiv: barnet og de voksne Sprogets betydning og virksomme faktorer Den tværfaglige og den monofaglige tilgang til konsultativt arbejde Personlige, faglige og etiske elementer Arbejdet med personlige kvalifikationer Demonstration og øvelser Februar 2006: Udarbejdelse af henvisningsskema De specialpædagogiske vejledere i VISPU udarbejdede i februar 2006 et henvisningsskema. Baggrunden for udarbejdelsen var at sikre at: opgaverne er rettet mod VISPU s målgruppe der fås relevante informationer klasseteam, ledelse og forældre er enige i formålet med henvisningen alle forpligtiger sig på et samarbejde omkring eleven I forhold til efterfølgende henvendelser har det betydet at den der henviser: har rettet opmærksomhed på egen praksis har gjort sig overvejelser om ønsker og behov er indstillet på samarbejde Se bilag 3. 7

9 Februar 2006: Udarbejdelse af dagordensskabelon for opstartsmøde De specialpædagogiske vejledere i VISPU udarbejdede i februar 2006 en dagsordensskabelon for opstartsmøder. Baggrunden for udarbejdelsen var: at sikre en god start for vejledningsforløbet at give mulighed for at alle bliver hørt at tydeliggøre sagens kerne at afklare, hvad der er nemt, og hvad der er svært at afklare, hvem der forpligtiger sig på hvilke opgaver at afklare, hvornår der evalueres Dermed får dagsordenen ligeledes funktion som reference- og aftalepapir i mellem parterne. Se bilag 4. April 2006: Inspirationskasser Der blev i april måned etableret 4 inspirationskasser til udlån. Inspirationskassen er målrettet inklusion af børn og unge med særlige vanskeligheder. Tanken med inspirationskassen er, at pædagoger og lærere, der i Horsens Kommune arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller lignende vanskeligheder, har mulighed for at låne kassen til gennemsyn og afprøvning. Inspirationskassen indeholder forskellige materialer, bl.a. hæfter og bøger, der nemt og sikkert kan fremme forståelsen af barnets vanskeligheder. Kassen indeholder også forskellige ting til konkrete handlemuligheder. 2006/2007 Det nationale gennembrudsprojekt Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet og Amtsrådsforeningen blev i maj 2005 enige om at etablere og finansiere et nationalt kvalitetsprojekt i børne- og ungdomspsykiatrien med titlen "Styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien". Man satte sig bl.a. for at undersøge: Hvordan sikres en sammenhængende og effektiv indsats over for psykisk syge børn og unge samt deres familier? Hvordan styrkes det tværsektorielle samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien, socialsektoren og undervisningssektoren i Danmark? Der blev i forbindelse med projektet etableret et samarbejde mellem Region Midt, Børnepsykiatrisk hospital i Risskov, H- gruppen, Bakkeskolen, PPR og VISPU. Der blev afholdt 10 temadage med henblik på at få en fælles metode til at igangsætte aktiviteter, beskrive, måle og vurdere projektaktiviteter. Der blev afholdt 4 konferencedage med oplæg, hvor VISPU lavede oplæg på alle konferencer, og der var stor opmærksomhed på VISPU-projektet generelt. Se bilag 7. 8

10 2007/2008 Reorganisering af specialundervisning I kølvandet på kommunalreformen er der på Børn og Unge-området lavet en status over de eksisterende tilbud på specialundervisningsområdet, et forslag til en fremtidig organisering af området, en vision for området og en række handleplaner. Der er i arbejdet med reorganiseringen lagt vægt på, at hvert specialundervisningstilbud har en klar og afgrænset målgruppe, der visiteres inden for. Dette betyder, at elever i specialtilbuddene undervises sammen med andre elever, der har lignende vanskeligheder og behov. Dette skulle gerne medføre en højere grad af specialisering og opbygning af viden hos personalet i de enkelte tilbud, hvilket for elever og forældre bør resultere i et kvalitativt bedre tilbud og en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Dette understreger ligeledes vigtigheden af et kommunalt videncenter specialiseret indenfor målgruppen September 2007: Pædagogisk Biennale om specialpædagogik Afholdelse af Biennale omkring særlige pædagogiske tiltag i Horsens Kommune. Formålet var, at give personale og politikere i Horsens Kommune indsigt i de forskellige specialkompetencer der er til stede i kommunen. 2008/2009 Kursusaktiviteter Børn og unge med ADHD og /eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen. 4 kursusgange, der behandler hvert sit tema: Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD Kognitiv adfærdspædagogik Kom godt fra start inklusion af børn med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen Opfølgning på oplæg i relation til praksiserfaringer 2009/2010 Kursusaktiviteter Børn og unge med ADHD og /eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen. De 2 x 4 kursusgange behandler hvert sit tema: Pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD Kognitiv adfærdspædagogik Kom godt fra start inklusion af børn med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser i folkeskolen Opfølgning på oplæg i relation til praksiserfaringer Generelle aktiviteter Temadage VISPU arrangerer en årlig konference over 1 eller 2 dage, der ud fra forskellige vinkler sætter spot på børn og unge med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser. 9

11 Del 4: Bilag Bilagsoversigt Bilag 1 Visioner for det specialpædagogiske område (Horsens Kommune) Bilag 2 Oversigt over disponering af budget til rummelighed i folkeskolen Bilag 3 Henvisningsskema til VISPU Bilag 4 Dagordensskabelon for opstartsmøde Bilag 5 Casebeskrivelse Bilag 6 Evalueringsskema Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse 10

12 Bilag 1 Visioner Visioner for det specialpædagogiske område Med udgangspunkt i kommunens Sammenhængende politik for sårbare børn og unge og Partnerskab om folkeskolens fokusområder samt under hensyntagen til Salamanca-erklæringen, FN s børnekonvention, FN s handicapkonvention og forskningsresultater, er følgende visioner, mål og handleplaner for specialundervisningsområdet i Horsens Kommune formuleret. Visioner Horsens Kommune ønsker, at alle børn, uanset graden og arten af behov, får et undervisningstilbud, der tilgodeser den enkeltes særlige behov og giver optimal mulighed for, at såvel faglig, social og personlig udvikling kan finde sted. Grundstammen i barnet og den unges liv må bygge på livsglæde, livsduelighed og livskvalitet, og det tilstræbes, at barnet/det unge menneske er medskaber af og aktiv deltager i eget liv. Alle børn med særlige behov skal tilbydes et kvalificeret undervisningstilbud så tæt på den almene folkeskole, som det giver mening for barnet. Forskellige grader af inklusion må overvejes før ekskluderende tiltag iværksættes. I takt med elevens udvikling må det vurderes, om behovene ændrer sig, og at tilbuddet derfor også må ændre karakter. Værdifulde informationer og erfaringer med barnet skal bibeholdes og videreformidles også i nye sammenhænge og det tværfaglige samarbejde i kommunen skal koordineres, så der bliver helhed i forhold til indsatsen omkring det enkelte barn. Der skal være tilgængelig viden og hjælp at få hos uddannede ressourcepersoner både på den enkelte skole og i andre systemer, som både lærere, pædagoger og forældre kan benytte sig af, således at indsatsen bliver kvalificeret og målrettet på alle plan. Der ønskes en fortsat udvikling og forbedring af de forskellige tilbud og indsatser, der etableres (dokumentation og evaluering). Mål ud fra visionerne Ud fra en vision om, at alle børn og unge med særlige behov skal have et tilbud, der tilgodeser udvikling på såvel faglige som trivselsmæssige områder, må der ske en vurdering af et tilbuds kvaliteter i relation til den enkelte elev ud fra mindst følgende 4 aspekter: Eleven skal opleve at blive set, respekteret og anerkendt i den kontekst, barnet indgår i (anerkendelse) Eleven skal have mulighed for at skabe relationer med ligesindede, dvs. at der skal være mindst ét andet barn, der ligner barnet selv (samhørighedsfølelse/ligeværdige relationer) Eleven skal have mulighed for at finde ønskede identifikationsmodeller (idealiseringsmuligheder) Eleven skal tilbydes passende faglige udfordringer indenfor hans/hendes nærmeste udviklingszone (mestringsdimension) Så længe det giver mening for barnet, det vil sige, hvor det er muligt at tilgodese de 4 beskrevne aspekter, skal forskellige former for inklusion iværksættes, førend ekskluderende tiltag overvejes. Ressourcepersoner i skolerne skal kontinuerligt udbygge deres viden om elever med særlige behov, og den enkelte lærer skal have kendskab til det kommunale beredskab, når behovet for råd og vejledning opstår. 11

13 Børn med særlige behov identificeres så tidligt som muligt, så en foregribende indsats kan iværksættes. Systemet skal generelt understøtte fleksibilitet, således at det bliver forholdsvist uproblematisk at skifte tilbud, hvis arten/graden af behov hos barnet ændres undervejs i skoleforløbet. Viden om og erfaringer med barnet skal bevares og videregives, når nye samarbejdsparter kommer på banen. En gennemgående voksen, der kender elevens livssituation, er barnets tovholder. Tovholderfunktionen kræver bl.a. deltagelse i møder, og vedkommende skal sørge for, at erfaringer og information ikke går tabt men videregives ved f.eks. udslusning/overgang til andet tilbud etc. Barnets forældre, familiære netværk og lign. inddrages mest muligt. Indsatsen omkring barnet/den unge koordineres tværfagligt, så den bliver sammenhængende og entydig. De forskellige samarbejdsparter kender og forstår hinandens arbejdsområder og kompetencer, og der skal skabes klarhed vedrørende snitflader. Tilbuddet evalueres i relation til elevens behov på en enkel og overskuelig måde min. 1 gang årligt og lægges i elevens journal, således det er muligt at følge elevens udvikling (evt. en slags udvidet elevplan). Tilbuddene udvikles kontinuerligt, og der evalueres løbende, om tilbuddene modsvarer behovene. Handlinger ud fra mål og visioner For at arbejde hen imod en realisering af målene er det nødvendigt at iværksætte tiltag. De følgende tiltag udspecificeres i implementeringsplanen, hvor de indgår som arbejdspunkter fremover: De 4 dannelsesmæssige aspekter (jf. Tønnesvang) indarbejdes som pejlemærker i såvel i visitationsprocessen som i de enkelte tilbuds vurderinger af barnets trivsel Såvel forvaltning som den enkelte skole sætter fokus på uddannelse og opkvalificering af personale, der arbejder med børn/unge med særlige behov Der tænkes i etablering af nye former for videncentre, og de eksisterende videncentres arbejdsområder synliggøres i endnu højere grad overfor lærerne i folkeskolen. Bl.a. lægges videncentrenes foldere ud på fællesnettet samt på kommunens hjemmeside Der udvikles en budgetmodel, der tilgodeser fleksibilitet imellem tilbuddene, og som understøtter inkluderende tiltag på elevens hjemskole Såvel forvaltning som den enkelte skole sætter fokus på udvikling af mellemformer i folkeskolen samt udvikling af praksisformer i skolen Der laves en folder om tilbud til børn indenfor de forskellige overordnede målgrupper Der sættes fokus på inklusionsfremmende faktorer (ud fra forskning), og der udarbejdes et førstehjælps-katalog i forhold til disse - sat i relation til forskellige problematikker Der udarbejdes et bekymrings- og handlingsanvisende katalog (bekymringstegn hos børn og unge, anvisninger på handlemuligheder, lovpligtigheder mm.) Kataloget gøres netbaseret og tilgængeligt for lærere i Horsens Kommune Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et eller flere forslag til, hvordan relevant information og erfaringer omkring børn videreformidles optimalt (tovholder-idéen). Hver skole overvejer og beslutter, hvordan de på en enkel og overskuelig måde bedst evaluerer den enkelte elevs behov i relation til tilbuddet 12

14 Bilag 2 Budget Oversigt over disponering af budget til rummelighed i folkeskolen, kr. Aktiviteter Pulje til rummelighed i folkeskolen Rådgivningstjeneste Bakkeskolen, (B&U januar 2004) Indskolingsrådgiver centerklasserne (B&U 5. maj 2004) Uddannelse af læsevejledere Uddannelse, specialpædagogik GUFkursus* Specialundervisning (vedtaget ) AKT-kursus IT-rygsæk (pæd.arrangement samt indkøb) IT som kompenserende redskab (uddannelse) Kursus for dansk specialundervisningslærere (læsning & skrivning) Koordinator til uddannelsesforløb på læseområdet Rådgivningstjeneste Ungdomsskolen Restbeløb til anvendelse på en udvidet kursusvirksomhed inden for opgaven. Se tabel Datagrundlag: Børn og Unge, Undervisningsområdet Udvidelse af pladstallet i specialklasser 13

15 Bilag 3 Henvisningsskema BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN VISPU Pædagogisk vejlednings team v/ Centerklasserne Højvangskolen Alle felter i henvisningsskemaet skal udfyldes elektronisk. Højvangsallè 8700 Horsens Telefon Telefax Internet: Henvisningsskema med henblik på pædagogisk vejledning til pædagoger og lærere, der arbejder med børn og unge, som har ADHD, ADD, Tourette, OCD eller en autismespektrumforstyrrelse. Vejledning henvender sig til: - Skoler - SFO - Børnehaver Barnets navn Klassetrin Alder Skole Relevante familiære forhold: Hvem har foretaget psykologisk udredning: Hvad er barnets diagnose/formodet diagnose: Beskrivelse af hvad personalet ønsker at opnå med vejledning: Tiltag, der har været iværksat: Hvilke? Hvem har gjort hvad? Hvad har virket? Tidsinterval? Forskellige erfaringer, oplevelser og/eller bekymringer ift. barnet: Teamet SFOén Hjemmet Ledelsen Psykologen Kollegaer Har forældrene givet skriftlig tilladelse til pædagogisk vejledning fra VISPU? Har skolens ledelses givet sin accept af, at der ønskes pædagogisk vejledning? Har PPR givet sin accept af, at der ønskes pædagogisk vejledning? Hvem har opfordret til at søge vejledning? Navn og mailadresse på samtlige pædagoger/lærer der ønsker vejledning: Dato for henvendelse: Navn og mailadresse på primær kontaktperson? Oplysningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes til pædagogisk vejleder Dorthe Holm eller Centerklasseleder Vivian Anditsch 14

16 Bilag 4 Dagsorden Dagsorden til opstartsmøde og vejlednings kontrakt Dagsorden dag d. vedr. Valg af referent Referat skal danne grundlag for kontrakt for vejledningsforløb. Kontrakten kan løbende reformuleres. Information om VISPU vejlederens funktion og kompetencer Forskellige arbejdsmetoder Præsentation af deltagerne ved mødet Præcisering af, hvem der ønsker vejledning PPR, skolens ledelse, forældrene, teamet omkring barnet. Hvor afklaret er teamet omkring opgaven Beskrivelse af barnet, samt de situationer der ønskes vejledning til. Undervisning, samtaler, konkrete anvisninger, gode råd, arbejde direkte med barnet, indretning, samtale med forældre osv. Forventninger til det tværfaglige samarbejde Hvilke succeskriterier er der til opgaven, hvad er målet/ønsket? Rettigheder og forpligtigelser ift. Hinanden Plan for det videre forløb Tidsramme/perspektiv. Dato for observation, nyt møde, vejledning, start tidspunkt ol. Hvem er tovholder En person i barnets nærmiljø Dato for evaluering Ovenstående dagsorden er udgangspunkt for opstartsmøde og vejledningskontrakt, hvis I har andre ønske må I gerne tilføje punkter. 15

17 Bilag 5 Casebeskrivelse Følgende casebeskrivelse er en eksemplarisk beskrivelse fra VISPU s arbejde. Opstart Skolen henvender sig til VISPU angående Ida i 2. klasse. Lærerne og pædagogerne ønsker at få vejledning og sparring i forhold at kunne imødekomme Idas særlige behov bedst muligt. Ida er for nyligt blevet diagnosticeret med ADHD, og skolepsykologen har opfordret klasseteamet til at udfylde et henvisningsskema til VISPU. VISPU er kommunens tilbud til skoler, der har elever med diagnoser, primært indenfor specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser og andre lignende neurologiske vanskeligheder. I henvisningsskemaet beskriver skolen, hvordan Ida fungerer i skoletiden, herunder hendes ressourcer og hendes udviklingsområder, samt de tiltag skolen har forsøgt iværksat. Derefter kontakter specialpædagogisk vejleder fra VISPU den ansvarlige kontaktperson og der aftales et opstartsmøde. I dette møde deltager: skolepsykologen, klasseteamet, en repræsentant fra SFO, ledelsen og 2 specialpædagogiske vejledere fra VISPU. Årsagen til at der er 2 specialpædagogiske vejledere til opstartsmødet er, at der kan stilles flest mulige opklarende spørgsmål til brug i det videre forløb. Derudover er der mulighed for, at vejlederne internt kan sparre med hinanden. På opstartsmødet tegnes et så fyldestgørende billede af Ida som muligt. Der snakkes om hvad der er positivt for Ida, for at se hvor der konstruktivt kan gives støtte i Idas hverdag. Samtidig tales der om hvad der opleves som svært, og hvorvidt der kan være andre vinkler på udfordringerne, som kan åbne op for nye veje. Vejlederne taler om teamets motivation og engagement til de opgaver, der skal igangsættes. Dette er vigtigt for at få klarhed over om teamet er klar på at afprøve nye veje. Hvis der er tilbageholdenhed i forhold til det, bruges der tid på at snakke om årsagen. Der opsættes en tids - og handleplan for det videre forløb. Efter 3 måneder mødes alle involverede parter igen til et statusmøde, hvor forløbet evalueres. Til opstartsmødet omkring Ida, er der en åben indstilling fra personalets side til at afprøve nye faglige og pædagogiske metoder i deres møde med Ida. De beskriver Ida som en meget åben pige, der har et godt forhold til de andre piger i klassen. Hun er dygtig til at danse og høster stor anerkendelse. Hun er god til at sætte aktiviteter i gang, og er åben overfor dem der gerne vil være med. I timerne fungerer Ida godt, og hun er dygtig til det faglige arbejde, især med matematik, som er hendes yndlingsfag. Lærerne og pædagogerne oplever generelt, at de har en god kontakt til Ida, og at hun er tryg ved dem. Når personalet har søgt hjælp, er det på baggrund af, at Ida har svært ved at acceptere, hvis de andre piger ikke lader hende bestemme. Dette kan udløse meget voldsomme konflikter, hvor Ida bliver aggressiv, og de voksne oplever det som svært at snakke hende til ro. De voksne har været nødsaget til at flytte hende fysisk mod hendes vilje. Disse konflikter har fyldt meget hos både Ida og personalet, hvorfor denne problematik vælges som fokus i første omgang. Der tales om forskellige pædagogiske muligheder, og der aftales, at inden det næste møde, 2 uger senere, skal de voksne starte med at have samtaletimer med Ida. Tiltag og forløb De voksne skal, i samarbejde med Ida, få talt om strategier og muligheder hun kan bruge i de situationer, der risikerer at ende i voldsomme konflikter. De taler også med Ida om ugens skema og eventuelle ændringer. Dette for at Ida skal få et større overblik, og dermed større overskud, så hun ikke stresser sig selv ved at være på overarbejde med krævende egenplanlægning. Der aftales at samtaletimerne holdes 2 gange om ugen forløbende over ca. 10 uger. Herefter revurderes behovet. 16

18 Evaluering Til næste møde evalueres tiltag og forløbet af dem. Ida er glad for samtalerne, og de voksne synes, at de kan mærke en forskel, som de tilskriver, at hun nu har fået et større overblik. Hun har derfor flere ressourcer til bedre at kunne håndtere samværet med de øvrige elever. Der tales om vigtigheden af, at de voksne er på forkant med, hvad der sker i Idas hverdag, for herved at kunne guide og hjælpe hende bedst muligt. Gennem et par måneder afholdes møder mellem de specialpædagogiske vejledere og klasseteamet hver uge. Det viser sig at det går fremad, og at Ida selv bidrager og gør sig gode overvejelser over, hvad hun kan gøre som alternativ til at blive ked af det og derefter gal. Personalet oplever at de har fået pædagogiske handlemuligheder og indsigt gennem VISPU s sparring, der gør, at Ida fungerer meget bedre i klassen som helhed. Den usikkerhed personalet for 3 måneder siden oplevede omkring Idas inklusion i klassen, er således ikke længere gældende. 17

19 Bilag 6 Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU Evalueringsskema for samarbejdet med VISPU Formål med evalueringen: at kvalitetssikre den pædagogiske vejledning at opkvalificere det inkluderende miljø Skole: Elev: Tidsrum: Hvordan har I oplevet følgende: Henvisningsskemaets overskuelighed Meget godt Godt Mindr e godt Dårligt Opstartsmøde dagsorden og struktur Formidling af handicapforståelse (ADHD, Autisme mm) Formidling af pædagogiske handlemuligheder Handlemulighedernes overkommelighed i praksis Teamets fælles engagement og enighed i processen Vejledningens effekt for teamet omkring eleven Vejledningens betydning for eleven i skoledagen Vejledningens betydning i SFO Vejledningens afsmittende virkning/effekt på ledelsen, øvrige kollegaer og elever på skolen (vidensdeling) Uddybende kommentar og ideer 18

20 Bilag 7 Følgeseddel til inspirationskasse Tanken med inspirationskassen er, at pædagoger og lærer der i Horsens Kommune arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller lignende vanskeligheder har mulighed for at låne kassen til gennemsyn og afprøvning. Inspirationskassen indeholder forskellige materialer, bl.a. hæfter og bøger der nemt og sikkert kan fremme forståelse af barnets vanskeligheder, kassen indeholder også forskellige ting til konkrete handlemuligheder. Det er muligt at låne inspirationskassen i 4 uger. Der udstedes et lånebevis, hvorpå der noteres hvilke materialer der lånes, tidsrammen for lånet, samt hvem der er ansvarlig for materialet. Bortkommen eller beskadiget materialet dækkes af den skole, som inspirationskassen er udlånt til. Den der låner Inspirationskassen skal selv sørge for fragt og renholdelse af materialerne. Ved lånets afslutning udfylder den ansvarlige låner lånebeviset med en beskrivelse af, hvilken betydning det har haft at kunne låne inspirationskassen samt hvilken betydning anvendelsen af materialet har haft for barnet, klassen og de voksne. Ønsker eller gode ideer til hvad inspirationskassen yderligere kan indeholde er meget velkommen. 19

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR VIDENSCENTRENE I HORSENS KOMMUNE FAGLIG STANDARD FOR VIDENSCENTRENE I HORSENS KOMMUNE

FAGLIG STANDARD FOR VIDENSCENTRENE I HORSENS KOMMUNE FAGLIG STANDARD FOR VIDENSCENTRENE I HORSENS KOMMUNE I HORSENS KOMMUNE INDHOLD Faglig standard for videnscentrene i Horsens Kommune 1 Baggrund og formål 2 Beskrivelse af videnscentrenes kompetencer og opgaver 2 Ledelsens rolle 3 Rolle for pædagogisk personale

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: Bækholmskolen Skoleår: 2007-08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet dette

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Inklusionsafdelingen Hensigt med struktur for samarbejdet At skoler og institutioner oplever en hurtig, differentieret og målrettet indsats i samarbejde

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og Kvalitetsgruppen Vigtige

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Temapakker fra PPR. KL konference juni Navn / møde / formål. Side 1

Temapakker fra PPR. KL konference juni Navn / møde / formål. Side 1 Temapakker fra PPR KL konference juni 2015 Side 1 Ca. 48.000 borgere Greve kommune Børne- og Ungeområdet Ca. 2500 børn på Dagtilbudsområdet 32 dagtilbud - mange dagplejere - 3 specialtilbud i Basisgrupper

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Inklusionsfremmende temapakker

Inklusionsfremmende temapakker Inklusionsfremmende temapakker et tilbud til skoler og dagtilbud i Viborg Kommune Inklusionsfremmende temapakker PPR tilbyder i skoleåret 13/14 12 temapakker. Temapakker er tænkt som et af flere tiltag,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere