VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej Bronshoj cvr Telefon: Telcfax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej 89 2700 Bronshoj cvr 25229549. Telefon:3860 7030 Telcfax: 38607037"

Transkript

1 ATB ApS Vcksovej Bronshoj cvr Telefon: Telcfax: Web: wwv.atb.as Enail: atb(aratb.as VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED

2 NNltr og hjemsted Formll (l.l) (1.2) (2.r) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Haraldst d stiftet den 20. decenber Foreningens hjemsted er i Ksbenhaws kornmme. $2 Foreningens formal er at crhverve, eje os admiristrere jndomm n matr.nr. 5691, 5105,5706, 5707,5708 oc 5709 Udeab]s Kl debo Kvarte!, beliggende Haraldsgade l9- Medlemmer (3.1) (3.2) s3 Sorn andelshaver kan med best relsens sodkendels optases etrhver, d r beboer eller samtidig med Atagels n flytter ind i en bolig i forenhgens ejendom, og sor! erl gger det til enhver tid hstsatte indskud med ventuelt tillag. V d b bo lse forstns, at andelshaveren benytter boligen til hehrsbebo ls for sis og sin husstand. (3.3) Ved flytte ind i forstas, at andelshaveren taser bolis n i brus som h Hrsb bo lse for sig og sin husstaod. (3.4) Hver atrdelshar r me ih.e benltte mffe nd e 'x bolig i foreninsen og er forplistet til at bebo boligen, medmindrc and lshaver n r midlertidi8 fraverende pa grurd afs'gdom, institutionsanhdagclse, foneoingvejse, studieophold, ferieophold, militar tjeneste, midlertidig forfl yttels el16 lignende s4 bdskrd (4.1) Itrdskud udgff t b loh s\arende til den husleje, dcr! r forudbeiali, da for ni.egen erhvervede ejetrdoff nen. (4.2', I tiueg kan alle medlernmer med brugsr t til etr lejlighed pn 4. sal indrette og inddrage arealet beliggende umiddelbart over andelshav rens nulerende lejlighe4 sifi rnt areal t er ledigr. D r betales hdskud 08 boliga&ift i s6mm forhold som for de o\,rige andele. De narmere betugels r frsts ttes i n af b styrelse.r godkendt allonge ril andelen, der h refter bliver et med den 6wige andel ved Fentidige salg heraf (4.3) Ved optag lse af n ny andelshaver eft r stitelsen skal der ud ov r indskud indbetales et till gsb lsb, saled s at indskud plus tillegsb lob svarer til den pris, som efter g 14 sodkendes for andel os lejlighed. 0s HEftebe (5.1) Andelshaverne hefter alene med deres in&hrd for folpligtels r vedrsr nde forerirsen, jf. dog stk. 2. (5.2) For de Hn i krcditforeninser eller pengeinstitutter, der optag s i forbind lse m d stiftels n ell r eft r stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse pe generalforsamling, og som er siket ved panteb.ev eller h,ndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, heter adelshaverne uanset stk. I personligt og pro rata fter deres andel i fo.mu n, safient keditor har taget forbehold h rom. (5.3) En Fatredende andelshaver ell r andelshaverens bo hafter for forplistelsen efter sik. I og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget and l n og demred er indtradt i forpligtelsen. v.drrgbr A/B H.r.ldrt d

3 (5.4) NAr en ny andelshaver er indddt i foreningen er denne ptigtig ril ar udrede sin s lp rs eveatuetle restanc r i forbindelse med opgarels afvand- og vamleregnskaber. $6 Atrd l (6.1) Ard lshar rne har andel i foreninsens formue i folhold ril der s indskud. c neratforsamlingen er lompetent til ar foretage reguledng af and lene, sekdes at det hdbyrd s forhold melleri andelene kommer til at svare til boligemes indbldes verdi. (6.2) Andelen i foreninsens formue kan kun overdrabes e er pa anden made ovedrres tll andrc i overmsstemmels m d.egl rne i 0$ 13-19, ved t%dgssalg dog med de Endringer, d r fslger afr glerne i andetsboligforeningslovens g 6 b. (6.3) Aldelen kan beenes i overmssternmels med regleme i andelsboligforcningsloveo. Foredingen kan keve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklering i henlold til andelsboligforeaingslovens S 4 a. Der kan ikk gives transport i t e\ nruelt tilgod haveide efter en or rdragels, som ndnu ikke r aftalt. Der kan heller ikke anvises eller fieddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtag og kvittere for afregning afer sldant tilgodehavende. (6.4) For andeled udstedes and lsbevis, der lyder pe nau. Bortkommer andelsbeviset- kan besttrelsen udstede et ryt, der skat angive, ar det tr der i steder ftr et Uortkommer m_ delsbevis. Boligaftrle (7.1) ('7.2) Boligrfgift (8.1) (8.2) s? Medemm rnes forpligtelser/rettighed r fiengrr af lovgivningen for andelsbolie., rerverende vedtegter, husordensreglemelt og eventu lle aftaler os generalforsamlingsbeslutninger. Def oprebes ikl(e sarskrtr botigaflale mj medl mmeme med mindr generauorsamlingen treftr anden beslutsftg herom. E[ bolig na udelukjcende b nyttes til bebo lse og ikke til erh! rv i nosen form. s8 Boligafbiftens stsrrelse fists $es til enhver tid bindende for alle andelshaverc af generalforsamlingen, der ligeledes er komperenr til at forerage regulering af boligafsiften for de enkelte l jlisheder. D t indbyrdes forhold mell m boligafgiftens storr lse for de enkelte botiger hstsettes i forhold til siorrelsen af de enkelte boliger dog med den undtagelae, at safremt brugsretten til andelen ikke har varet andrct sidm stiftelsen b taler andelshaveren i detle tilklde kr. 12,00 pr. md!. pr. lejlighed mindre end all wrige. Vedlig holdelse (e.l) (9.2\ 0e En andelshavd r foq,ligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset Fa vedligehold lse af centsalvarmeanleg og felles forsyrings- og aflsh,sledninger og bortset fra udskitoring af hoved- og bagdsr samt vindud og udvendige dore. En ;d ts_ havers vedligehold lsespligt omfatter ogsa eventuelle nsdvendig u&kiftninger af blgningsdele og tilbehor til botigen, sesom feks. udskiftning afgulve og kokkenlrde. En andelshavers vedligehotdetsesptigt omfatter ogsa forringelse, som ;h,tdes slid og alde. En andelshar r r endvider forpligret tit at vedligeholde andre lokaler eller omradesorn_er knynel lil bali8en med saskilr brugsrer for andetshaveren. sasorn pultemrm, k ldefrum, terrass r, have og lign. For sa vidt angrr rum og omrader i bygninger V.dragt r A/B ll..idrr.d

4 omfttter ' dligeholdelsepligten dog kun v dligeholdels af indvendige overflade.. Cm ralforsamlitrgen kan hstsette nermere regler for! dliseholdelsea af sldann omrllder. (9.3) V dtaser andelsbolisforeninsen at iverk tte forb drinser i ejendommen, kan et medlem ikte mods tte sis forbed trsernes sennembrelse og skal give handv rkerne uhindret dsang til bolig n. (9.4) And lsboligforeringetr er forpligtet til at bretage al ard d vedligeholdeb, henmd r af blgninger, skure og carporte samt &lles anlcg. v dligeholdels n skal udftres i overensstemmels med etr eventuel frstlagt vedligeholdelse?lan. Bestyrels n har med et varsel pa 14 dage ret til at A eler skaffe sig og foreningeds radgivere og hendve*er adgang til en andelshavers bolig br at gennenfrrc folles vedligeholdelses- eller fom) ls sarbejder, hvor andelshavbmes genncnforelse kr&v t adgarg til andelshaver ns lejlighed. Hvis andelshavdea mods tter sig adgang, betragtes det som rles ntlig misligholdels afforedngens vedt gt r, hvorfor det kan med&re eksklusion i henhold til vedtegterens $ 21. (9.5) Sefiemt en andehhaver sroft forssmmer sin vedligeholdelsespligt, kan b styr lsen kr r nsdvendig r dlig holdelse for taget indenfor en narmere frsts3t frist. Foretages detr nod! rdise! dliseholdels il*e inden fristens Mlsb, kan and lshaveren ekskluderes af foreningm og trugsretten bring$ til ophee med 3 meneders vars I, jft. $ 21. Bqrty ls n har, med et vars l pa 8 dage ret til at skatre sig og foreningens redgil r og hldd\ rker adgang til en andelshavers bolig br at kontrollere, at blandt and t badevjerels sgulvevegg og divers aflob er tatte, sebdes at er dtuel manglende vedligeholdels ikke n dfrrer skade pt foreningens bygdng m.v. Bestyrelse! har med et ilars l pe 8 &ge ret til at fr eller skatre sig adgang til bolig n for at konstatere, at vdligeholdels$arbejd rne er foretaget und r henvisning til ovenst etrde. (9.6) V d tadrluhg eller! d tlrugsrettens ov rgang til et nyt medlen, skal l jligh d n! ttes i god stand m d tapel, hvidtning og maling i fornodsnt omhng. Den taflyttende andelshaver betaler et $rskilt tilskud hertit til den indflyttende andelsha! r, idet tilskudsbelsbet fratrekkes i afegningen til den fraflyttend sndelshaver, jf vedtegterncs $ B lobet kommer i tilleg til vuderingsrapportens frstsattels af forb dringer/misligeholdels af lejligheden. Tilskudsbelob t astlegges pa generalforsamling n. sr0 Fortndrioger (10.1) En andelshav r er berettiget til at foretag foraadringer inde i boligen. Foran&ing skal snmeldes skriftligt for b$tyr lsen senest tre uger inden den hring s til udtureke. B styrehsn kan ger indsigelse ft I stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger eter anmelalelsen, og iv *$ttelse af forandringen skal tla udskydas, indtil der er opneet enighed med best',relsen, ell r det r frstslaet, at indsigehen var uberettiget. (10.2) Alle forandring r skal udbres han&erksmessist forsvarligt i overenssternmelse med kravene i bgg lovgivningen, lokalplan r og andre offentlige forskrifter. (10.3) Best,relscn er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers fors rlighed og lovlighed. I tilftlde, hvor blggetillad ls ker s efter byggelovgiwitrg n eller tillad lse efter andre offentlig forskifter, skal tilladelsen d$ud n forevises for bestyrelsen, inden arb jdet iierks tt s, og efterfslgende skal ibrugtagningsatt$t forevises. Lis ledes kan bestlrelsen neste at sodkende en anmodning om forandrins, safremt bestlrelsen skonner, at forandrirg n vil rere uhensigtsme$sig ller at foran&ingen vil stride mod andre andelshaveres interess r. Ved fglgende forandringer kan b stlrels n dos il:ke blankt neste sodkendelse, men alene stille laav til arb jdets udturelse, jf stk. v.deaer A/A tlrr.ld.ed

5 Frcml je (ll.l) 2 og nerv rende. Disse forandring r omfatter: udskiftning afksl:ken, indretning afbad i ekistererde b6de- eller toiletrum, forsrnkding af lofter, nedrivning af vegge mellen beboelsesrum. opsatning af skabc, udvidels afelinstallation og tilswrende sedvrnlige forandnnger. sil En andelshaver me hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre enq medlemmer afsin husstan4 medmiodre han e. b rettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. (11.2) En andelshav. er ftrst ber ttigel til at frernlejc eller len sin bolig efter 2 ars m dl mskab afforenfugen og alene med bestyrels ns tilladelse, som kun kan giv s, ner andelsharerm er nidledidigt taver nd pl grund af sygdom, institutionsanbring lse, fonetninssrejse, studieophold, fe eophold, nilit?ertjeneste, midl rtidig forflyttelse eller lisnetde for en begrcns t p riode pe maksimalt op til 2 Ar. Herefter skal andelshaver n igen b bo andelen i mindst 2 Ar frr andelshawren ig n har ret til Femleje. B styrelsen kan dog give dispensation for sr! l 2-Ars mdlernskahreglen og 2 er Ferdejeperiodereglen i sarlige tiltolde sa sdnr i forbindlels med dokumenteret job og uddamelse. Fr mleje kan s6l d$ ikke tilla&s efter fiafl)tnhg ll I dodsfald, uanset om der mrtte rlere serlige gunde srsom svigtende salg. Besttrelsen skal godkende fremlejetag ren og betingelsem for fretrllejemrlet. (l1.3) Freml je eller lan af enkelte verels r kan tillades afb,ltyrelsetr pa de af den hstsatt h tingelser. s12 Husorden (12.1) Gen ralforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere hstsette regler for husorden, husdlrhold m.v. (12.2) Bestenmeher om husdyrhold m.v. kan dog kulr endrcs saledes, at bestaende rettigheder bib holdes itrdtil d'rcts dsd. (12.3) Uden b strr lsens samtykk ma et medlem iklte drive erhven3yirksomhed i ejendorftnen, undtagen i lokaler som r besteirt hertil, anbrirge motorer, 6st maskiner, reklameskilte og ladio- og tv-antenner i ller pa blgningen- Vedligeholdels af sadanne installationer pahvilq det pdgeldende medlem, sefemt tilladeke er givet. (12.4) Sefierit tilladels gives, er det prgsldende nedlen pligtig til ar tegne forsikringer i nsdvendigt ornhng til sikins af de ev ntuelle skader, som den pagreldende installation/virksomn d vil kunne peft're jendommen. Ardelshaveren er til nhver tid furpligtet til ved pekav fta bestltels n at forevise pr?erniekvitteringer. Overdrsg lse s13 (13.1) Onsker en andelshaver at Saflytt sin bolig, er han beret iget til at overdrage sin andel efter regleme i $ 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. B st]relsen skal godkende den n' andelshav., men negtes godkendelse, skal en skrifilig besrundelse gir s senest 3 uger efter, at bestelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. (13.2) Fortrinsr t til at overtage andel og bolig skal gives i nedensd nde rakkefslge: A) Den, der indstill s af andelshar ren. Denne indstillingsret kan fsrst bring s r atr! Ddeise eft r 2 e.s medlemskab af foreningen. Sammenlagte lejligheder skal tillige &rst gennem bestlrelsen tilbydes de andelshavere, der er skevet pa ventelist. Sker overdngelsen i henhold hertil, overtager den andelsha! r, der fraflytter ejendommen, indstillingsretten den ledigblevne lejlighed. Ved mindr end 2 ars rn dlemskab af V.dtegt r AJB Hrrrldst.d

6 foreningen overdrag s lejligheden i hennold til foreningens nedenteende l ntalistebest rnmels r. B) Andre and lshavere, der er indt gn t pl en intem venteliste hos b str ls n, seledes at den, der ffist er indt gnet pa v ntelisten, ger forud for de sene.e indtegtrede. Fortrinsretten i h nhold til 0z'rs1e punktum er dog betinget af at den forhinsberettigede andelshaveb bolig tigores, siledes at indstillingsr tte! i drcr nde der slledes ledigblevne bolig overlades til d n fiaoytterde andelsha! r. C) Andrc person r, der er indtesnet pa cn ekst m ventclist hos b styr lsa. Deq der brst r indtegn t pe wntelisten, ga! forud for de senere indtegnedq B styrels n kan hsts tte, at d indtegned &r gang Arligt mod gebf skal bel(refte dere3 onske om at ste pe ventelisten, idet de ellers kan slettes. (13.3) Ved sals ind&ases eventu lt loftsrum til for nios rls vider dispositlm efter b stlrelsens nermere anvisrdng. $r4 Pris (14.1) Prisen 6r andel og bolis skal sodkend$ af b str{elsen, som desud D skal sodkende er ntuelle aftaler efter S Bestyrels n kan hn godkend n rimelig pris og hsjst et bel6b opgiort eft r nedenstaende retningslioier: A) Verdien af andelen i ftreningens formue opgoras til den prb med eventuel prisudvikling, sorn s nest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil neste artg a nemlbrsanling. Andelen s pris og er ntu lle prisudvikling fastsettes und! iagttagels af r gl rne i andelsboligforedingslo!, og i ewigt uadet h nsf til vardicrl afformidgens ejendom og andre aktiv r, sant starreken af forenhgpn g8eld. Generalforsamlingens prisgsts?ettelser bindendg s lvom der lovligt kunne have ileret fistsat en hsjere pris. B) D positum svarende til 1% mane& boligafgift. C) Verdien af forbedrhgf, jt. $ 10, ansettes til anskaftlsesprisen med fiadras af eventuel vardiforingels pe gund afalder og slitag. D) Vardien af inventar, der er s rskilt tilpa$et eller installeret i boligen, fistsattes under hefflmtagen til anskafele spris, alder og slitage. E) SAfremt boligens vedligeholdels sstand er wed\anlig god ller mangeltuld berepes pristillag respektiv p sne&las under h nsla hertil. F) V d fraflytnins ell r ved en lejlishcds ov rsans til t nyt medlem, skal lejligheden settes i god stand m d tapet, hvidtning og malidg i fornodent omfrng i henhold til $ 9.6. (14.2) VErdianssttelse og fra&ag eft r stk. I liba B - D fasb ttes efter en konkret \arderiog med udgangspunk i det forb dringskatalog og de vcrdiforringebeskurver, der er fistlagt af Andelsboligfo.eningemes FEll srepras ntation sorn } jl den&. Anskatrels spris n 6r eget arbejde ansett s til den svendelon, excl. a nce og ofentlige a&ifter, som et tilsr rende st'4&e arb jde vill have kostet. Safremt boligetr er udstlr t med harde hvidevarer eller husholdningsnaskiner, der tilhorer andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fom) s afandelshaveren, beregnes till g respekive nedslag efl r litra D under hensyntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid. (14.3) SAFemt der samtidig med overdragelse afandel og bolig overdrages losore eller indges anden retshandel, skal vederlaget s ttes til yerdien i Fi handel. Erh! rver skal indtil overtagelsesdagen tit kunne afuse eller 6dryd lgareksbet eller retshandlen. Bestyrelseo skal godketrde vederlaget og de ovige affalte vi&ar. V.drEgt. Arts Urrd&t.d

7 (14.4) Fastsattels n,fpris n for forb ddnger, irventar og lssore eller ev ntuelt pristilleg eller nedslag for vedligeholdelse$tatrd sker pa grundlag af ABFS regler og opgrsrels udarb jde,s af sagkyndig wrderingsmand udpeget al bestlrelsen. Honorar til sagbndig vurderingsmand deles 50/50 imellem keb r og selger. (14.t Pa wrd rinssnandens foranlednins kan s3lger pakgg s at E foretaset el- os ws-syn af lejligh den samt udbedre alle ulovligc installationer 6r dennes resnins (14.6) Safr mt der c'pster uenished mellem overdrageren, erhv n ren eller bestyrelsed orr' fastsettelse afpris for forbedringer, inventar og lossre ll r er ntuelt pristilleg eller n dslas ftr wdliseholdelsesstand, frstsettes prisen af en voldsiftsmand, der skal vere serlig sagkyndig med henryr til de spsrgsmel voldgifr i angar, og som udpeges af And lsboligforeningemes F ll $ pras nt tion. Voldgitumand$ skal indkalde parteme til b$igtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisb regningen specific r$ og b grundes. Voldgiftsmandens rurdedng er erdelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden frsts tter selv sit honomr og tr ffer b stemmelse om, hvorledes omkostning me ved voldgiften skal ftrdel s mellem parteme eller eventuelt pabgges 6n part fr. dt u4 idet der h6ved skal tag$ hensyn til, hvem af paneme der har fret medhold ved voldgiften. srs Fr mgrrgsmide (15.1) Mellen overdrager og en skrifflig overdragelsesaftale, d r forsynes ned b stlrelsens petegnidg om godk nd lse. lndetr aftalens indgeehe skal rhverver have udleveret et eksemplar afaddelsboligforeningens vedteglef, seneste nrsregnskab og budget, samt en opstilliog af overdragels $ummens beregning med specifikation af priseb lbr aadelen, forbedringer, in1 trtar og lssde, samt eventuelt pristilleg ell i nedslag for vedligeholdelsesstatrd. Erhv6! r skal endvidere inden aftrl ns indgdels skriftligt gares bekendt m d andelsboligforeningslovens besternmelse om prishsts tt lse og om straf (15.2) Alle vilk r for overdragels n skal godkende,r af bestyrelsen, der kar b stemme, at overdragels n skal oprett s pe en standardfordular. Forening n kan hos overdrager og/eler erhven r opkrel et gebyr. Foreninged kan n&idere lwev, at or rdrageretr retuderer udgiftetr til forcspsrgsel til andelsboligbogen, salrlt returdere! udgi0er og betaler et rimeligt i d rlag for bestfels ns og/eller administrators ekstraarbejde ved aftegning til pant eller udlegshaverc og v d tlangssalg eller -auktion. (15.3) Overdras ls$summen skal indbetal s kontant til foreningen inden overdragelsestidspunldet fter nermerc anvisning Fa b st)rclsen ogl ller administrator, som efier Fadrag af srne tilgodehavmder herunds tilskudsb lsb til detr indflyttende and lshava, jf! dtegtemes $ 9.6 og nsdwndigt b lsb til indfrielse af t eventuelt gsranteret lan fted henblik pn frigirelse af garantien, afregn r provenuet frrst til evefltuelle r ttigh dshavere, herunder pant- og udlegshavere, og dernest til den fraflyttende andehhaver (15.4) B stlrels n er ved afregning overfor den iaflyttende andelshav r berettiget til at tilbageholde et belob lil sikkerh d for betaling afilke forfaldetr boligafgift og lignende. SeFent afregning sker inden tafl'tning, er foreningen endvidere berettig t til at tilbageholde et skonsmassib belob til dekning af erhververens ventuelle kav i anl dning af mangler konstateret r d overtagelsen- (15.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestfels n gennenge boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og losc're, der er ove.taget i forbindelse med boligen. Sefternt eftververen forlanger prisdedslag fo. sedann mangler, kan b stlrelser\ hvis forlangendet skrnnes rimeli8t, tilbageholde et tilsvarende belsb ved afegnin- V.dt gt.a/bh.r.l&t d

8 gen til o\ rdragersn, seledes at b lsb t turst udb tales, n3r det ved dol! eller forlig m llem parterne er fasklaet, h! m det tilkommer. (15.6) Overdragelsessunmen med eventuelle fradrag, som nevnt i stk. 3-5, skal afegnes senest 3 uger efter or rtagels sdageq forudsat at b lobet er modtaget fra erhververen. $16 Grrrnti for ldr (16.1) I tiltulde af at t)reningen i henhold til tidligere regler i! dtegterne og andelsboligforedirgslov n har afgivet garanti for Un til delvis finansiering af en ov rdragels$sun, og ltulager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal Hngiver underrette foreningen skliftligt om restadcen. Bcstylelsen skal i!e fald sende skritligt pekrav iil Hntager od b rigligebe afr$tsncen ind n en angiv tr frist pe mindst 4 dage. SAfrent r stancen berigtig$ inden fristen udlsh skal hngiver vare foryligtet til at lade lanet blive steende som oprindeligt aftalt. Seft mt restancen ikke berigtiges inden iistens udlob, kan bestfelsen ekshudere Unt3geren af forenidgen og bring hans brug$et til ophsr i overensstemmels med regleme i $ 2 I om eksklusion. (16.2) r.ensir r kan ftrst rejse kav mod for rdnsen i henhold til garantien, nar overdragels ssummen for salg af boligen er indbetalt, me6 dog senest 6 maneder efter, at skiftlig unden tning om restadcen er gi! t. Carantien kan kun gsr s geldende for det belab, som restgalden eft r Uneafrale! skulle udgcre, da utrd r tning om restaocen blev givet, med tilleg af 6 foregaende mheft)dels r og ned tilleg af r nte af de nevdt belrb. s17 Ubctryttede boliger (17.1) Har en and lshaver ikte, inden 3 man der efter at vdre taflyttet sin bolig, indstill t en arden i sit sted, eller er overdragelse atalt i strid med b stenm ls rne herom, b s!filmer bestfels n, hven der skal overtage andel og bolig, og d vilkfu overtagelsm sknl ske p!, hvorefter afiegning finder sted som anh i $ 15. s18 Ds&frld (18.1) I tiltulde af etr andelshav rs dsd skal d n pageeld nd$ ventuell Egtetulle ler b rettiget til at fortsette medlemskab og beboelse afboligen. (18.2) Hvis der ikke fterlad s egt Elle, ell r denne ikke rnsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages afn dennevnte, idet der gi! s ft)rtriruret i den n \,nte r kkeblge: A) Samlever, bsrn. bsmebsrn eller foraldre son indtil dsdsfrld t havde haft tolles husstand med den aftlsde min&t 6 meneder. B) Testamentarisk bestemmelse om overtagelse afand I. C) Personer, som afden aftlsd over for bestyrelsen r anmeldt som berettiget til and l og bolig ved hans dsd. Erhververen skal ogsn i disse tilfrlde sodkend s afbestyr ls n. (18.3) Ved dsdsbo ts ov rdragels sfandelsboligen til de efter forudsaende st,l*er b rettisede p rsoner fi[der $ tils!"rende anvendelse. V d arveudleg til en af de efter forudgiende st tker b rcttiged p rsoner 6nder $$ 14 og 15 tilsvarerde anvendels, dog boft t fia $ 15 stk. 3-6 om indbetaling og aftegring, idet erhververen i di$e tiltulde indtseder i afdsdes forpligtelser o1 r for foraingm og evenlelt Hngivende pengeinstitut. v.dr&gt.r A/B IIrmldst.d

9 (18.4) Bolis n skal overtases efter disse resler eller frafl)ttes senest d n L i d n mar d, d r indtrseder nestefter 3mrnedem dagen for dsdsfrldei Er ing n ny andelshaver indkedt forindeq besternmer b st r lsen, hvem der skal overtage ardel og bolig og de vilker, som overtagelsen skal ske pe, hvoreter det indkomne belob ategnes til boet efter reslerne i $ 15. s19 Samlivsophevelse (19.1) Ved ophevels af samliv n lleln segtcftller er dcn afparterne, der efter d res eg n eller rnladighed mes be8temmels bcvarer rett n til bolig n, berettiget til at forts&tte medlenskab og b bo lse afboligen. (19.2) Reglen i stk. I finder tilsvarende anv ndels v d ophar lse afsamlivsforhold i slrigt, satemt den persoq der i hedold hertil skal overtage andel og bolig, har haft &lles husstand med andelsha! ren i mirdst det s deste Ar f?,r samlivsophevelsen. (19.3) Ved gteelles fortlettelse af merllernsskab og beboelse af boli8 n skal b gge agtebller vsere forpliglet til at lade forts ttedde egtcfolle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. V d overd.ag lse i henhold hertil eller r d over&agelse i hedold til { 19 stlc 2 finder $$ l+16 tik!"r nd anv ndels. V d forts tt rde este- IElles overtag ls g nnern Egtetulleskifte finder S$ 14 og 15 tilsvarende anv ndels, dog bortset fia $ l5 s&. 3-6 om indbetaling og afieg ng, idet fortsettende agtetulle i disse til&lde indtreder i tidligere andelshavqs torpligtelser over for foreningen og eventuelt lln gir nde pengeinstitut. $20 OFigelse (20.1) En andelshav r kan ihrc opsise sit medlemskab af foreningen og brugsret til boliseo, lllen kan alen udtrede efter resleme i $$ om overfrrsel afand len. $21 Eksklusion (21.1) I blg nde tilfteld kan etr andelshaver eksklud res dfor ning n og brugsretten bringes til ophsr af b styrels n: A) SeF mt m and lshav r trods pel(rav ik* betaler eventuelt resterende indsku4 boliga&ift eller ardre skyldige b l6b afenllver art. B) SAff mt en andelshaver trods pekav ikle b tal r skyldise renter os afikag for Hn i p ngeinstitut, for hvilket foreningen har gannti, jfr'. $ 16 stk. l 'det C) Sefiemt en andelshars groft forsomm r sin vedliseholdels$pligt og trods pakrav ikke foretas r d n nsdvendise vedliseholdelse idd n udlsbet afen fistsat frist, jt. $ 9. D) Safiemt n andehhaver optreder til alvorlig skade eller ulenpe for foraningens virksonhed eller andrc andelshavere. E) Satemt en andelshaver i forbindels med overdragelse afandelen beting r sig en stane pris end godkendt af b ltlrels n. F) SAternt en andelshaver gor sig skyldig i forhold, svar nd til de, der efter lejelovens besternmels r b rettiger udlejeren til at ophe\ lejemalet. G) Sa$ernt en and lsha\ r grofl tilsides tter vedtegtem s b stenmelser (2 L2) Efter eksklusion b stemmer bestfelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i {i 15. v.drrgt r A/B Hrrrldei.d

10 (21.3) Administrator er b rettiget til hos andebhaveren at opln v et gebyr efter m dga t tid til dekning af administratorc sarckilte tidsforbrug i forbind ls m d hlndtering af restancer, eksklusion rned videre for at Fiholde foreningen ia onkostninger herved. s22 L dige bolig r Cetrerrlfo.sNmling (22.1) I tilblde, hvor der skal ske overdrag ls afen bolig, der tidlig re har!"dret udlejet, ell r hvor den tidligere andelshaver har mistet sin in&tilling$et efter $ 17, $ 18 euer g 21, eller har ov rgivet sin bdstillingsret til b stltelsqr, skal b sbtelsen ved udpegning af ny andelshaver se fiem efter regl me i 13.2 B os C. Sifremt inger kandidate. indstilles, afgor b styr lsen fiil hvem der skal or rtage boliaen. s 2:' (23.1) For ninsens hsjestemlndished er seneralforsamlingea. (23.2) D6 ordinar ged ralforsamling aflrcldes hvert Ar inden udeangen af maj efter regnskabserets udl6b med ftlgende d.agsorden: l) Valg afdirig nt og r Ere 2) BestF lsensberetnins. 3) forelaggelseafersregnskaboggodketrdelsedarsregnskabet. 4) Forelaggelse af budget til Sodkedels og beslutning om eventu l Endrina af 5) 6) 1) 8) boligafgiften. Fastleggeh afgodtgsrels til istan&ettels i forbindelse med or rdragelse. Forslas. Vals. Evmtuelt. (23.3) Ekstraordiner geraalforsamling afrold$, ner en generalforcamling ller flertal af best iels ns medl nm r eller l/4 afandelsharern ller administrator brlanger {tet med angiv lse af dassordetr. 924 hdkaldclse m.v. (24.1) Generalforsamlinsen indkaldes skiftlig med mindst I maneds varsel, der dog ved ekstraordiner g neralforsamling om nr& ndigt kan ftjrkortes til 14 dage. Indkaldels n skal iod holde dagsorded for generalforsamlingen. (24.2) Forslag, som a'nskes t handlet pe genemlforsamling n, skal lere bdtlrels n i h nde s n st 14 dage &r generalforsamlingen. (24.3) Et forslag kad kun behandles pa en g neralforsarnling, srfrent det enten er navnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved omdeling fia bestyrelsen eller pa fgnende mrde senest 7 dage &r gensalforsamlingen er giort b kerldt m d, at det konmer til b handlins. (24.4) Adgang til at deltag i og tage ordet pa generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennd aegteqelle, t myndigt husstandsmedlem eller tuldmagtshaver. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af n progssionel ll r perconlig redgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestltels n, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen. (24.5) Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan pa en afbesttr lsen godkendt blanket give fuldmagt til trediepart. Enhver andelshaver eller tuldmagtshaver kan dog kun afdve een stemme i henhold til ftldrnagt. $2s V.dregr.r A/B Hrr.ldst d

11 Flertll (25.1) Genemlforsanlingen tager beslutning l d simpelt fl rtal, undtag hvor det drejer si8 om b$lutninger som nelnt i stk. 2 '4. (25.2) Forslag orn vedtagtsedringer, orn nlt indskud, on regulering afdet indbyrdes forhold mellem boligafgifter\ eller om iveerksattelse af forb dringsarbejder eller istandsettelse arb jder, hvis filansieridg krcver forhsj lse af boligafgift n med mere end.2s%o, ller odl h nleggelsc til sadanne arbejder med et belob, der overstiger 25yo afden hidtidige boligafgi0, ka! kun vedtages pa en generauorsamling, hror mitrdst 2/3 afsamtlige muligc st mm r cr r pres nteiet! og med et fl rtal pa midst 2. afja oe n j st rnmer. Er ikl(e mindst 2/3 af samtlige mulige sternmer repres nter t pe generalbrsamling r\ men opdas et flertal pa mindst,3 afja og nej stetnmer for forslag t, kan der indkaldes til ny gederalfoftasling, og p! denne kan da forslaget endeligt } dtages med et fl rtal pe mindst 2n ja og nej sternmer, uanset hvor mange stemmer der er repras nteret. (25.3) Endring af vedtegtem s $ 5 kai r dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshar me hater persolligt. (25.4) Forslag on sale aftut ejendom eller om foreningpns oplognin& kaa kun vedtag s med et flertal pa mindst 3/4 af samtligc mulig stemm I. Er ikke min&t 3/4 af samdige mulige stcmmer r pras nterct pe genaalforsamlingen, men opnas et flerlal pe 3/4 af de represetrt red stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og pa de[ne k n da forslaget endeligt r dtage,s med et fl rtal pe mindst 3/4 6fde repr$ nterede stelnm r, ulnset hror mange stemmer al r er r pr s nteret. s26 Di.igert m,v. (25.1) Ce.eralfrruamllngen valser selv sitr diriseot os referenr. (26.2) ReGretrten skiver rcfemt for generalfor$mlirgerl ReGratet underslaiv$ afdirigenten og formadden lor foreninged. Referatet eller tilsvarend information orn det pe generalforsanling n pass rede, skal sa vidt muligt tilstilles andelshaveme sen st ed mrned efter geoeralforsamlingens aflbld lse. 927 Bestyr ls (27.1) Ceo ralforsamlingen relger en b strelse til at raretage defl daglige ledels af foreningen og ud&re generalbrsamlingene beslutning r. $28 Bestyrclsesm dl mmer (28.1) Bestlrelsen be$nr af n formand, nestformand og )derligere 3-6 oirige b styrels smedlenmer eft er generalforsamlingens bestemmels. (28.2) Formanden os nestfomanden \ lses af seneralforsamlinsed for to Ar ad sangen. Formand og nast6rmand r skift vis pe ls. (28.3) De olrige b styrels$medl nmer v lges af generalforsamlingen for to ar ad gangen, seled s at halvdelen aibestyrels n afger ved hver ordmar generalforsarnling. (28.4) Ceneralforsamlinsen velger d$uden for et er ad sans n en eller to bestrelsessuppleanter med angivelse af deres rekk folge. (28.5) Son b$tyielsesm dl mner eller suppleanter kan v lg$ andelsha! re, disses gtebll r samt m),ndig husstaodsmedlemmer. Som b stlrelsesnedlem eller suppleant kan kun welges een p rson &a hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. V.dtegt.A/B H.nldit d

12 Genvals kan finde sted. (28.6) B strels n konstituerer sig s lv med en seketer. (28.7) Safiernt et bestlrelsesmedlem fiatr&der i valgperioden, indtr d r suppleanten i bes9rels n for tiden indtil nest o.dinsre generalforsanling. Ved fomandens fiatred n fimgeret nestformaddm i formandens sted indtil ndste ordinere g neralforsam- Ing. Sefremt atrtallet af bqtlrelsesmedlemmer ved iataden bliv r mindre end tr, indkaldes generalforsamlingen til ny/alg af b st)rclse ior tiden indtil neste ordinere g neralforsamling. s29 (29.1) Et bestlrelse$nedlern me ilt deltaee i behandliogen af en sag, sefiemt han elr r en person, som hair er b slagtet eller b svoget med eller har lignende tilknlbing til, kan have sarinleress r i sagms afgsrelse. (29.2) Seketaren skil r protokollat for best rels srnoder. Protokollatet rmderskrives af h le bestlrels n. (29.3) I 6wigt bcstenner b styrels n s lv sin forrehingsorden. s30 T gnitrgsr t (30.1) Foreningen tegnes af brmanden og to andre besttrelsasmedl mmer i forening. (30.2) Besq/relsen ba! bemyndelse til at tr-fre b slutniog om pantsetning af ejendorunen som sikkerhed for n) keditforeningslrn, saftemt 'derligere!'rovenuet afd t nye Hn anvendes til nedhiog lse af eksisterend patrtegeld. Beslutningen skal tiltredes af foreningens administfator og/eller ekst m rcvisor. B mlndigels n indeber r, at bestyr lsen kan underckrive n) pantebreve, tinslysningsaftaler, kurskontralder, ryknin gspitegding r, opsigelser m.v. s3t Administr.tiod (31.1) Generalforsamlingen kan \ lge en professionel administrator at forestn ejendornrn ns almindelige og juridiske forvaltning. Ceneralforsamliflg n kan til enhver tid aftatte admiristsator. B$tyrelsen treffer nermere affale med administrator om hans opgaver og befojelser. (31.2) Sefr mt generalfirsamlingen ikle har valgi nogen adninistrator, varetager bestlr ls n ejerdonnens administration, og reglerne i nrrverende stk. 3 og 4 finder da anvendeh. (31.3) Bortset Fa en mindre kassebeholdning hos et b st],rels srnedlem skal foreningens midler in&?ettes pe s&rskilt konto i t peng institut eller i Cirobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages havning ved underskift fta to bestlrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til for tringen vere sig bolisafgift, leje, indb talinger i forbindelse med o! rdragelse af and l eller andet, skal ske direkte til en sedan konto, ligesom ogsa modtagne checks og postanvisninger skal indsettes direkte pe en sadan (31.4) B stlrels n kan helt ell r d lvis overlade bosbring, opkrevning af boligafsift, var tas lse af lsnninssresnskab og udb talins af frste (periodiske) betalinser, til et pengeinstihrt eller et statsautoriseret eller registrer r revisionsfinna. I det omfane q sedan overlad lse ikke er sket, skal b stlrelsen afsin midt relge en regnskabsturer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrevninger, lonningsregnskaber og periodiske ud, V.dl&gl.r A/B llrrl&t d

13 b talinger. (31.5) Son siklerhed 6r bestfelsesmedlernm mes akonomiske ansvar over for foreningei, andelshaveme og tredjemand, tegner foreningen sadvanlig ansvals og bdvigelsesforsiking. Forsikingssumrnens stsrrelse skal opl,6es i en note til Arsregnskab t. $32 Regnskrb (32.1) Foreningeff Arsregnskab skal udarbejd s i over nsstemmelse med god reensksb skik og underskri! s af administlator og hele besttrekcn. Regnskaberet er.3 tit 28/29.2. (32.2) I forbindelse med udarb jdels afarsregnskab udarb jd s 6rslag Fa bestyels n til den pris og evertuelle prisudvikling pa andelene, som kan godkende,s af generalforsamlingen for tiden irdtil neste Arlige generalforsamlins, jfi. $ 14. Forclaget anbres som not til regnskab t. (32.3) Hven 6r n dtages i resultatopgp'r lsm ller bglancen ct b l6b til henleggels i en fond som en serlig po3t. Fonden kan ter geaeralforsamlingens bestemmeh anvend s til vedligeholdels, genopretning, brbcdringer og/eller fornj lser. Belobets strr lse fists ttes hvert Ar af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede b lob kan ik*e medr gtres ved beresnbs af ardelsrerdien. s33 Revrsion (33.1) Gen ralforsamlirgen relger m statsautoriseret eller rcgistrer t revisor til at revider tusregnskahct. Revisor skal ture revisionsprotokol. s34 (34.1) Det r videred, underslsevne &rsresnskab samt forslas til drifisbudset udsendes til andelshaveme samtidig med indkald lsen til den ordinare generalforsamling. $3s Oplosning (35.1) Oplosrdrs ved likvidation forestes afto likvidatorer, der velses afs neralforsamlinsen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gelder! deles den resterende formue mellen de til detr tid verende atrdelshar re i forhold til deres andels stsrrelsc. SAledes vedtager pe foreninsens s nsalforsanlins den 28. januar I bestlrelsen: V.drEAt r [ts Hrrrldsled

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl.

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. Andelsboligforeningen Steenstrups Allé 13 m.fl. Vedtægter for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. beliggende Steenstrups Allé 13-17, 1924 Frederiksberg C Rosenørns Allé 27 A, 1970 Frederiksberg C Rosenørns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen. Hanehovedgård

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen. Hanehovedgård Vedtægter for Andelsboligforeningen Hanehovedgård AB hovedgård Gl. Evetoftevej 1-35, 3300 Frederiksværk Indledning På Andelsboligforening Hanehovedgårds ordinære generalforsamling den 31. marts 2011 blev

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

A/B Mølleparken I Trige

A/B Mølleparken I Trige VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE (rev. Maj 2009) Side 1 Indholdsfortegnelse : 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. 7. Boligaftale. 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG-

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN S ØN DER BYP AR K EN 15. januar 2010 GR EJ S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sønderbyparken, Grejs (1.2) Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP M ØDERET FOR HØJESTERET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP Advokaterne Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve, Tlf. +45 43 90 50 80 - Fax. +45 43 90 46 36

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER

ABF - STANDARDVEDTÆGTER 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i etageejendomme Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN 2/18 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Engen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Rødovre Kommune. F o r m å l 2. (2.1)

Læs mere

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010 NAVN OG HJEMSTED 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Udsigten. 1.2 Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. FORMÅL 2 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B (opdateret 2012 med henvisning til ændringer i ABFs standardvedtægter) 15. januar 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN Side 2 af 18 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Blidahlund & Esperancegården. (1.2) Foreningens hjemsted er i Gentofte Kommune.

Læs mere