VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej Bronshoj cvr Telefon: Telcfax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED. ATB ApS Vcksovej 89 2700 Bronshoj cvr 25229549. Telefon:3860 7030 Telcfax: 38607037"

Transkript

1 ATB ApS Vcksovej Bronshoj cvr Telefon: Telcfax: Web: wwv.atb.as Enail: atb(aratb.as VEDT,.f,GTER FOR ANDELSBOLIGFORE,NINGEN HARALDSTED

2 NNltr og hjemsted Formll (l.l) (1.2) (2.r) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Haraldst d stiftet den 20. decenber Foreningens hjemsted er i Ksbenhaws kornmme. $2 Foreningens formal er at crhverve, eje os admiristrere jndomm n matr.nr. 5691, 5105,5706, 5707,5708 oc 5709 Udeab]s Kl debo Kvarte!, beliggende Haraldsgade l9- Medlemmer (3.1) (3.2) s3 Sorn andelshaver kan med best relsens sodkendels optases etrhver, d r beboer eller samtidig med Atagels n flytter ind i en bolig i forenhgens ejendom, og sor! erl gger det til enhver tid hstsatte indskud med ventuelt tillag. V d b bo lse forstns, at andelshaveren benytter boligen til hehrsbebo ls for sis og sin husstand. (3.3) Ved flytte ind i forstas, at andelshaveren taser bolis n i brus som h Hrsb bo lse for sig og sin husstaod. (3.4) Hver atrdelshar r me ih.e benltte mffe nd e 'x bolig i foreninsen og er forplistet til at bebo boligen, medmindrc and lshaver n r midlertidi8 fraverende pa grurd afs'gdom, institutionsanhdagclse, foneoingvejse, studieophold, ferieophold, militar tjeneste, midlertidig forfl yttels el16 lignende s4 bdskrd (4.1) Itrdskud udgff t b loh s\arende til den husleje, dcr! r forudbeiali, da for ni.egen erhvervede ejetrdoff nen. (4.2', I tiueg kan alle medlernmer med brugsr t til etr lejlighed pn 4. sal indrette og inddrage arealet beliggende umiddelbart over andelshav rens nulerende lejlighe4 sifi rnt areal t er ledigr. D r betales hdskud 08 boliga&ift i s6mm forhold som for de o\,rige andele. De narmere betugels r frsts ttes i n af b styrelse.r godkendt allonge ril andelen, der h refter bliver et med den 6wige andel ved Fentidige salg heraf (4.3) Ved optag lse af n ny andelshaver eft r stitelsen skal der ud ov r indskud indbetales et till gsb lsb, saled s at indskud plus tillegsb lob svarer til den pris, som efter g 14 sodkendes for andel os lejlighed. 0s HEftebe (5.1) Andelshaverne hefter alene med deres in&hrd for folpligtels r vedrsr nde forerirsen, jf. dog stk. 2. (5.2) For de Hn i krcditforeninser eller pengeinstitutter, der optag s i forbind lse m d stiftels n ell r eft r stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse pe generalforsamling, og som er siket ved panteb.ev eller h,ndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, heter adelshaverne uanset stk. I personligt og pro rata fter deres andel i fo.mu n, safient keditor har taget forbehold h rom. (5.3) En Fatredende andelshaver ell r andelshaverens bo hafter for forplistelsen efter sik. I og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget and l n og demred er indtradt i forpligtelsen. v.drrgbr A/B H.r.ldrt d

3 (5.4) NAr en ny andelshaver er indddt i foreningen er denne ptigtig ril ar udrede sin s lp rs eveatuetle restanc r i forbindelse med opgarels afvand- og vamleregnskaber. $6 Atrd l (6.1) Ard lshar rne har andel i foreninsens formue i folhold ril der s indskud. c neratforsamlingen er lompetent til ar foretage reguledng af and lene, sekdes at det hdbyrd s forhold melleri andelene kommer til at svare til boligemes indbldes verdi. (6.2) Andelen i foreninsens formue kan kun overdrabes e er pa anden made ovedrres tll andrc i overmsstemmels m d.egl rne i 0$ 13-19, ved t%dgssalg dog med de Endringer, d r fslger afr glerne i andetsboligforeningslovens g 6 b. (6.3) Aldelen kan beenes i overmssternmels med regleme i andelsboligforcningsloveo. Foredingen kan keve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklering i henlold til andelsboligforeaingslovens S 4 a. Der kan ikk gives transport i t e\ nruelt tilgod haveide efter en or rdragels, som ndnu ikke r aftalt. Der kan heller ikke anvises eller fieddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtag og kvittere for afregning afer sldant tilgodehavende. (6.4) For andeled udstedes and lsbevis, der lyder pe nau. Bortkommer andelsbeviset- kan besttrelsen udstede et ryt, der skat angive, ar det tr der i steder ftr et Uortkommer m_ delsbevis. Boligaftrle (7.1) ('7.2) Boligrfgift (8.1) (8.2) s? Medemm rnes forpligtelser/rettighed r fiengrr af lovgivningen for andelsbolie., rerverende vedtegter, husordensreglemelt og eventu lle aftaler os generalforsamlingsbeslutninger. Def oprebes ikl(e sarskrtr botigaflale mj medl mmeme med mindr generauorsamlingen treftr anden beslutsftg herom. E[ bolig na udelukjcende b nyttes til bebo lse og ikke til erh! rv i nosen form. s8 Boligafbiftens stsrrelse fists $es til enhver tid bindende for alle andelshaverc af generalforsamlingen, der ligeledes er komperenr til at forerage regulering af boligafsiften for de enkelte l jlisheder. D t indbyrdes forhold mell m boligafgiftens storr lse for de enkelte botiger hstsettes i forhold til siorrelsen af de enkelte boliger dog med den undtagelae, at safremt brugsretten til andelen ikke har varet andrct sidm stiftelsen b taler andelshaveren i detle tilklde kr. 12,00 pr. md!. pr. lejlighed mindre end all wrige. Vedlig holdelse (e.l) (9.2\ 0e En andelshavd r foq,ligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset Fa vedligehold lse af centsalvarmeanleg og felles forsyrings- og aflsh,sledninger og bortset fra udskitoring af hoved- og bagdsr samt vindud og udvendige dore. En ;d ts_ havers vedligehold lsespligt omfatter ogsa eventuelle nsdvendig u&kiftninger af blgningsdele og tilbehor til botigen, sesom feks. udskiftning afgulve og kokkenlrde. En andelshavers vedligehotdetsesptigt omfatter ogsa forringelse, som ;h,tdes slid og alde. En andelshar r r endvider forpligret tit at vedligeholde andre lokaler eller omradesorn_er knynel lil bali8en med saskilr brugsrer for andetshaveren. sasorn pultemrm, k ldefrum, terrass r, have og lign. For sa vidt angrr rum og omrader i bygninger V.dragt r A/B ll..idrr.d

4 omfttter ' dligeholdelsepligten dog kun v dligeholdels af indvendige overflade.. Cm ralforsamlitrgen kan hstsette nermere regler for! dliseholdelsea af sldann omrllder. (9.3) V dtaser andelsbolisforeninsen at iverk tte forb drinser i ejendommen, kan et medlem ikte mods tte sis forbed trsernes sennembrelse og skal give handv rkerne uhindret dsang til bolig n. (9.4) And lsboligforeringetr er forpligtet til at bretage al ard d vedligeholdeb, henmd r af blgninger, skure og carporte samt &lles anlcg. v dligeholdels n skal udftres i overensstemmels med etr eventuel frstlagt vedligeholdelse?lan. Bestyrels n har med et varsel pa 14 dage ret til at A eler skaffe sig og foreningeds radgivere og hendve*er adgang til en andelshavers bolig br at gennenfrrc folles vedligeholdelses- eller fom) ls sarbejder, hvor andelshavbmes genncnforelse kr&v t adgarg til andelshaver ns lejlighed. Hvis andelshavdea mods tter sig adgang, betragtes det som rles ntlig misligholdels afforedngens vedt gt r, hvorfor det kan med&re eksklusion i henhold til vedtegterens $ 21. (9.5) Sefiemt en andehhaver sroft forssmmer sin vedligeholdelsespligt, kan b styr lsen kr r nsdvendig r dlig holdelse for taget indenfor en narmere frsts3t frist. Foretages detr nod! rdise! dliseholdels il*e inden fristens Mlsb, kan and lshaveren ekskluderes af foreningm og trugsretten bring$ til ophee med 3 meneders vars I, jft. $ 21. Bqrty ls n har, med et vars l pa 8 dage ret til at skatre sig og foreningens redgil r og hldd\ rker adgang til en andelshavers bolig br at kontrollere, at blandt and t badevjerels sgulvevegg og divers aflob er tatte, sebdes at er dtuel manglende vedligeholdels ikke n dfrrer skade pt foreningens bygdng m.v. Bestyrelse! har med et ilars l pe 8 &ge ret til at fr eller skatre sig adgang til bolig n for at konstatere, at vdligeholdels$arbejd rne er foretaget und r henvisning til ovenst etrde. (9.6) V d tadrluhg eller! d tlrugsrettens ov rgang til et nyt medlen, skal l jligh d n! ttes i god stand m d tapel, hvidtning og maling i fornodsnt omhng. Den taflyttende andelshaver betaler et $rskilt tilskud hertit til den indflyttende andelsha! r, idet tilskudsbelsbet fratrekkes i afegningen til den fraflyttend sndelshaver, jf vedtegterncs $ B lobet kommer i tilleg til vuderingsrapportens frstsattels af forb dringer/misligeholdels af lejligheden. Tilskudsbelob t astlegges pa generalforsamling n. sr0 Fortndrioger (10.1) En andelshav r er berettiget til at foretag foraadringer inde i boligen. Foran&ing skal snmeldes skriftligt for b$tyr lsen senest tre uger inden den hring s til udtureke. B styrehsn kan ger indsigelse ft I stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger eter anmelalelsen, og iv *$ttelse af forandringen skal tla udskydas, indtil der er opneet enighed med best',relsen, ell r det r frstslaet, at indsigehen var uberettiget. (10.2) Alle forandring r skal udbres han&erksmessist forsvarligt i overenssternmelse med kravene i bgg lovgivningen, lokalplan r og andre offentlige forskrifter. (10.3) Best,relscn er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers fors rlighed og lovlighed. I tilftlde, hvor blggetillad ls ker s efter byggelovgiwitrg n eller tillad lse efter andre offentlig forskifter, skal tilladelsen d$ud n forevises for bestyrelsen, inden arb jdet iierks tt s, og efterfslgende skal ibrugtagningsatt$t forevises. Lis ledes kan bestlrelsen neste at sodkende en anmodning om forandrins, safremt bestlrelsen skonner, at forandrirg n vil rere uhensigtsme$sig ller at foran&ingen vil stride mod andre andelshaveres interess r. Ved fglgende forandringer kan b stlrels n dos il:ke blankt neste sodkendelse, men alene stille laav til arb jdets udturelse, jf stk. v.deaer A/A tlrr.ld.ed

5 Frcml je (ll.l) 2 og nerv rende. Disse forandring r omfatter: udskiftning afksl:ken, indretning afbad i ekistererde b6de- eller toiletrum, forsrnkding af lofter, nedrivning af vegge mellen beboelsesrum. opsatning af skabc, udvidels afelinstallation og tilswrende sedvrnlige forandnnger. sil En andelshaver me hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre enq medlemmer afsin husstan4 medmiodre han e. b rettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. (11.2) En andelshav. er ftrst ber ttigel til at frernlejc eller len sin bolig efter 2 ars m dl mskab afforenfugen og alene med bestyrels ns tilladelse, som kun kan giv s, ner andelsharerm er nidledidigt taver nd pl grund af sygdom, institutionsanbring lse, fonetninssrejse, studieophold, fe eophold, nilit?ertjeneste, midl rtidig forflyttelse eller lisnetde for en begrcns t p riode pe maksimalt op til 2 Ar. Herefter skal andelshaver n igen b bo andelen i mindst 2 Ar frr andelshawren ig n har ret til Femleje. B styrelsen kan dog give dispensation for sr! l 2-Ars mdlernskahreglen og 2 er Ferdejeperiodereglen i sarlige tiltolde sa sdnr i forbindlels med dokumenteret job og uddamelse. Fr mleje kan s6l d$ ikke tilla&s efter fiafl)tnhg ll I dodsfald, uanset om der mrtte rlere serlige gunde srsom svigtende salg. Besttrelsen skal godkende fremlejetag ren og betingelsem for fretrllejemrlet. (l1.3) Freml je eller lan af enkelte verels r kan tillades afb,ltyrelsetr pa de af den hstsatt h tingelser. s12 Husorden (12.1) Gen ralforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere hstsette regler for husorden, husdlrhold m.v. (12.2) Bestenmeher om husdyrhold m.v. kan dog kulr endrcs saledes, at bestaende rettigheder bib holdes itrdtil d'rcts dsd. (12.3) Uden b strr lsens samtykk ma et medlem iklte drive erhven3yirksomhed i ejendorftnen, undtagen i lokaler som r besteirt hertil, anbrirge motorer, 6st maskiner, reklameskilte og ladio- og tv-antenner i ller pa blgningen- Vedligeholdels af sadanne installationer pahvilq det pdgeldende medlem, sefemt tilladeke er givet. (12.4) Sefierit tilladels gives, er det prgsldende nedlen pligtig til ar tegne forsikringer i nsdvendigt ornhng til sikins af de ev ntuelle skader, som den pagreldende installation/virksomn d vil kunne peft're jendommen. Ardelshaveren er til nhver tid furpligtet til ved pekav fta bestltels n at forevise pr?erniekvitteringer. Overdrsg lse s13 (13.1) Onsker en andelshaver at Saflytt sin bolig, er han beret iget til at overdrage sin andel efter regleme i $ 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. B st]relsen skal godkende den n' andelshav., men negtes godkendelse, skal en skrifilig besrundelse gir s senest 3 uger efter, at bestelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. (13.2) Fortrinsr t til at overtage andel og bolig skal gives i nedensd nde rakkefslge: A) Den, der indstill s af andelshar ren. Denne indstillingsret kan fsrst bring s r atr! Ddeise eft r 2 e.s medlemskab af foreningen. Sammenlagte lejligheder skal tillige &rst gennem bestlrelsen tilbydes de andelshavere, der er skevet pa ventelist. Sker overdngelsen i henhold hertil, overtager den andelsha! r, der fraflytter ejendommen, indstillingsretten den ledigblevne lejlighed. Ved mindr end 2 ars rn dlemskab af V.dtegt r AJB Hrrrldst.d

6 foreningen overdrag s lejligheden i hennold til foreningens nedenteende l ntalistebest rnmels r. B) Andre and lshavere, der er indt gn t pl en intem venteliste hos b str ls n, seledes at den, der ffist er indt gnet pa v ntelisten, ger forud for de sene.e indtegtrede. Fortrinsretten i h nhold til 0z'rs1e punktum er dog betinget af at den forhinsberettigede andelshaveb bolig tigores, siledes at indstillingsr tte! i drcr nde der slledes ledigblevne bolig overlades til d n fiaoytterde andelsha! r. C) Andrc person r, der er indtesnet pa cn ekst m ventclist hos b styr lsa. Deq der brst r indtegn t pe wntelisten, ga! forud for de senere indtegnedq B styrels n kan hsts tte, at d indtegned &r gang Arligt mod gebf skal bel(refte dere3 onske om at ste pe ventelisten, idet de ellers kan slettes. (13.3) Ved sals ind&ases eventu lt loftsrum til for nios rls vider dispositlm efter b stlrelsens nermere anvisrdng. $r4 Pris (14.1) Prisen 6r andel og bolis skal sodkend$ af b str{elsen, som desud D skal sodkende er ntuelle aftaler efter S Bestyrels n kan hn godkend n rimelig pris og hsjst et bel6b opgiort eft r nedenstaende retningslioier: A) Verdien af andelen i ftreningens formue opgoras til den prb med eventuel prisudvikling, sorn s nest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil neste artg a nemlbrsanling. Andelen s pris og er ntu lle prisudvikling fastsettes und! iagttagels af r gl rne i andelsboligforedingslo!, og i ewigt uadet h nsf til vardicrl afformidgens ejendom og andre aktiv r, sant starreken af forenhgpn g8eld. Generalforsamlingens prisgsts?ettelser bindendg s lvom der lovligt kunne have ileret fistsat en hsjere pris. B) D positum svarende til 1% mane& boligafgift. C) Verdien af forbedrhgf, jt. $ 10, ansettes til anskaftlsesprisen med fiadras af eventuel vardiforingels pe gund afalder og slitag. D) Vardien af inventar, der er s rskilt tilpa$et eller installeret i boligen, fistsattes under hefflmtagen til anskafele spris, alder og slitage. E) SAfremt boligens vedligeholdels sstand er wed\anlig god ller mangeltuld berepes pristillag respektiv p sne&las under h nsla hertil. F) V d fraflytnins ell r ved en lejlishcds ov rsans til t nyt medlem, skal lejligheden settes i god stand m d tapet, hvidtning og malidg i fornodent omfrng i henhold til $ 9.6. (14.2) VErdianssttelse og fra&ag eft r stk. I liba B - D fasb ttes efter en konkret \arderiog med udgangspunk i det forb dringskatalog og de vcrdiforringebeskurver, der er fistlagt af Andelsboligfo.eningemes FEll srepras ntation sorn } jl den&. Anskatrels spris n 6r eget arbejde ansett s til den svendelon, excl. a nce og ofentlige a&ifter, som et tilsr rende st'4&e arb jde vill have kostet. Safremt boligetr er udstlr t med harde hvidevarer eller husholdningsnaskiner, der tilhorer andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fom) s afandelshaveren, beregnes till g respekive nedslag efl r litra D under hensyntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid. (14.3) SAFemt der samtidig med overdragelse afandel og bolig overdrages losore eller indges anden retshandel, skal vederlaget s ttes til yerdien i Fi handel. Erh! rver skal indtil overtagelsesdagen tit kunne afuse eller 6dryd lgareksbet eller retshandlen. Bestyrelseo skal godketrde vederlaget og de ovige affalte vi&ar. V.drEgt. Arts Urrd&t.d

7 (14.4) Fastsattels n,fpris n for forb ddnger, irventar og lssore eller ev ntuelt pristilleg eller nedslag for vedligeholdelse$tatrd sker pa grundlag af ABFS regler og opgrsrels udarb jde,s af sagkyndig wrderingsmand udpeget al bestlrelsen. Honorar til sagbndig vurderingsmand deles 50/50 imellem keb r og selger. (14.t Pa wrd rinssnandens foranlednins kan s3lger pakgg s at E foretaset el- os ws-syn af lejligh den samt udbedre alle ulovligc installationer 6r dennes resnins (14.6) Safr mt der c'pster uenished mellem overdrageren, erhv n ren eller bestyrelsed orr' fastsettelse afpris for forbedringer, inventar og lossre ll r er ntuelt pristilleg eller n dslas ftr wdliseholdelsesstand, frstsettes prisen af en voldsiftsmand, der skal vere serlig sagkyndig med henryr til de spsrgsmel voldgifr i angar, og som udpeges af And lsboligforeningemes F ll $ pras nt tion. Voldgitumand$ skal indkalde parteme til b$igtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisb regningen specific r$ og b grundes. Voldgiftsmandens rurdedng er erdelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden frsts tter selv sit honomr og tr ffer b stemmelse om, hvorledes omkostning me ved voldgiften skal ftrdel s mellem parteme eller eventuelt pabgges 6n part fr. dt u4 idet der h6ved skal tag$ hensyn til, hvem af paneme der har fret medhold ved voldgiften. srs Fr mgrrgsmide (15.1) Mellen overdrager og en skrifflig overdragelsesaftale, d r forsynes ned b stlrelsens petegnidg om godk nd lse. lndetr aftalens indgeehe skal rhverver have udleveret et eksemplar afaddelsboligforeningens vedteglef, seneste nrsregnskab og budget, samt en opstilliog af overdragels $ummens beregning med specifikation af priseb lbr aadelen, forbedringer, in1 trtar og lssde, samt eventuelt pristilleg ell i nedslag for vedligeholdelsesstatrd. Erhv6! r skal endvidere inden aftrl ns indgdels skriftligt gares bekendt m d andelsboligforeningslovens besternmelse om prishsts tt lse og om straf (15.2) Alle vilk r for overdragels n skal godkende,r af bestyrelsen, der kar b stemme, at overdragels n skal oprett s pe en standardfordular. Forening n kan hos overdrager og/eler erhven r opkrel et gebyr. Foreninged kan n&idere lwev, at or rdrageretr retuderer udgiftetr til forcspsrgsel til andelsboligbogen, salrlt returdere! udgi0er og betaler et rimeligt i d rlag for bestfels ns og/eller administrators ekstraarbejde ved aftegning til pant eller udlegshaverc og v d tlangssalg eller -auktion. (15.3) Overdras ls$summen skal indbetal s kontant til foreningen inden overdragelsestidspunldet fter nermerc anvisning Fa b st)rclsen ogl ller administrator, som efier Fadrag af srne tilgodehavmder herunds tilskudsb lsb til detr indflyttende and lshava, jf! dtegtemes $ 9.6 og nsdwndigt b lsb til indfrielse af t eventuelt gsranteret lan fted henblik pn frigirelse af garantien, afregn r provenuet frrst til evefltuelle r ttigh dshavere, herunder pant- og udlegshavere, og dernest til den fraflyttende andehhaver (15.4) B stlrels n er ved afregning overfor den iaflyttende andelshav r berettiget til at tilbageholde et belob lil sikkerh d for betaling afilke forfaldetr boligafgift og lignende. SeFent afregning sker inden tafl'tning, er foreningen endvidere berettig t til at tilbageholde et skonsmassib belob til dekning af erhververens ventuelle kav i anl dning af mangler konstateret r d overtagelsen- (15.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestfels n gennenge boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og losc're, der er ove.taget i forbindelse med boligen. Sefternt eftververen forlanger prisdedslag fo. sedann mangler, kan b stlrelser\ hvis forlangendet skrnnes rimeli8t, tilbageholde et tilsvarende belsb ved afegnin- V.dt gt.a/bh.r.l&t d

8 gen til o\ rdragersn, seledes at b lsb t turst udb tales, n3r det ved dol! eller forlig m llem parterne er fasklaet, h! m det tilkommer. (15.6) Overdragelsessunmen med eventuelle fradrag, som nevnt i stk. 3-5, skal afegnes senest 3 uger efter or rtagels sdageq forudsat at b lobet er modtaget fra erhververen. $16 Grrrnti for ldr (16.1) I tiltulde af at t)reningen i henhold til tidligere regler i! dtegterne og andelsboligforedirgslov n har afgivet garanti for Un til delvis finansiering af en ov rdragels$sun, og ltulager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal Hngiver underrette foreningen skliftligt om restadcen. Bcstylelsen skal i!e fald sende skritligt pekrav iil Hntager od b rigligebe afr$tsncen ind n en angiv tr frist pe mindst 4 dage. SAfrent r stancen berigtig$ inden fristen udlsh skal hngiver vare foryligtet til at lade lanet blive steende som oprindeligt aftalt. Seft mt restancen ikke berigtiges inden iistens udlob, kan bestfelsen ekshudere Unt3geren af forenidgen og bring hans brug$et til ophsr i overensstemmels med regleme i $ 2 I om eksklusion. (16.2) r.ensir r kan ftrst rejse kav mod for rdnsen i henhold til garantien, nar overdragels ssummen for salg af boligen er indbetalt, me6 dog senest 6 maneder efter, at skiftlig unden tning om restadcen er gi! t. Carantien kan kun gsr s geldende for det belab, som restgalden eft r Uneafrale! skulle udgcre, da utrd r tning om restaocen blev givet, med tilleg af 6 foregaende mheft)dels r og ned tilleg af r nte af de nevdt belrb. s17 Ubctryttede boliger (17.1) Har en and lshaver ikte, inden 3 man der efter at vdre taflyttet sin bolig, indstill t en arden i sit sted, eller er overdragelse atalt i strid med b stenm ls rne herom, b s!filmer bestfels n, hven der skal overtage andel og bolig, og d vilkfu overtagelsm sknl ske p!, hvorefter afiegning finder sted som anh i $ 15. s18 Ds&frld (18.1) I tiltulde af etr andelshav rs dsd skal d n pageeld nd$ ventuell Egtetulle ler b rettiget til at fortsette medlemskab og beboelse afboligen. (18.2) Hvis der ikke fterlad s egt Elle, ell r denne ikke rnsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages afn dennevnte, idet der gi! s ft)rtriruret i den n \,nte r kkeblge: A) Samlever, bsrn. bsmebsrn eller foraldre son indtil dsdsfrld t havde haft tolles husstand med den aftlsde min&t 6 meneder. B) Testamentarisk bestemmelse om overtagelse afand I. C) Personer, som afden aftlsd over for bestyrelsen r anmeldt som berettiget til and l og bolig ved hans dsd. Erhververen skal ogsn i disse tilfrlde sodkend s afbestyr ls n. (18.3) Ved dsdsbo ts ov rdragels sfandelsboligen til de efter forudsaende st,l*er b rettisede p rsoner fi[der $ tils!"rende anvendelse. V d arveudleg til en af de efter forudgiende st tker b rcttiged p rsoner 6nder $$ 14 og 15 tilsvarerde anvendels, dog boft t fia $ 15 stk. 3-6 om indbetaling og aftegring, idet erhververen i di$e tiltulde indtseder i afdsdes forpligtelser o1 r for foraingm og evenlelt Hngivende pengeinstitut. v.dr&gt.r A/B IIrmldst.d

9 (18.4) Bolis n skal overtases efter disse resler eller frafl)ttes senest d n L i d n mar d, d r indtrseder nestefter 3mrnedem dagen for dsdsfrldei Er ing n ny andelshaver indkedt forindeq besternmer b st r lsen, hvem der skal overtage ardel og bolig og de vilker, som overtagelsen skal ske pe, hvoreter det indkomne belob ategnes til boet efter reslerne i $ 15. s19 Samlivsophevelse (19.1) Ved ophevels af samliv n lleln segtcftller er dcn afparterne, der efter d res eg n eller rnladighed mes be8temmels bcvarer rett n til bolig n, berettiget til at forts&tte medlenskab og b bo lse afboligen. (19.2) Reglen i stk. I finder tilsvarende anv ndels v d ophar lse afsamlivsforhold i slrigt, satemt den persoq der i hedold hertil skal overtage andel og bolig, har haft &lles husstand med andelsha! ren i mirdst det s deste Ar f?,r samlivsophevelsen. (19.3) Ved gteelles fortlettelse af merllernsskab og beboelse af boli8 n skal b gge agtebller vsere forpliglet til at lade forts ttedde egtcfolle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. V d overd.ag lse i henhold hertil eller r d over&agelse i hedold til { 19 stlc 2 finder $$ l+16 tik!"r nd anv ndels. V d forts tt rde este- IElles overtag ls g nnern Egtetulleskifte finder S$ 14 og 15 tilsvarende anv ndels, dog bortset fia $ l5 s&. 3-6 om indbetaling og afieg ng, idet fortsettende agtetulle i disse til&lde indtreder i tidligere andelshavqs torpligtelser over for foreningen og eventuelt lln gir nde pengeinstitut. $20 OFigelse (20.1) En andelshav r kan ihrc opsise sit medlemskab af foreningen og brugsret til boliseo, lllen kan alen udtrede efter resleme i $$ om overfrrsel afand len. $21 Eksklusion (21.1) I blg nde tilfteld kan etr andelshaver eksklud res dfor ning n og brugsretten bringes til ophsr af b styrels n: A) SeF mt m and lshav r trods pel(rav ik* betaler eventuelt resterende indsku4 boliga&ift eller ardre skyldige b l6b afenllver art. B) SAff mt en andelshaver trods pekav ikle b tal r skyldise renter os afikag for Hn i p ngeinstitut, for hvilket foreningen har gannti, jfr'. $ 16 stk. l 'det C) Sefiemt en andelshars groft forsomm r sin vedliseholdels$pligt og trods pakrav ikke foretas r d n nsdvendise vedliseholdelse idd n udlsbet afen fistsat frist, jt. $ 9. D) Safiemt n andehhaver optreder til alvorlig skade eller ulenpe for foraningens virksonhed eller andrc andelshavere. E) Satemt en andelshaver i forbindels med overdragelse afandelen beting r sig en stane pris end godkendt af b ltlrels n. F) SAternt en andelshaver gor sig skyldig i forhold, svar nd til de, der efter lejelovens besternmels r b rettiger udlejeren til at ophe\ lejemalet. G) Sa$ernt en and lsha\ r grofl tilsides tter vedtegtem s b stenmelser (2 L2) Efter eksklusion b stemmer bestfelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i {i 15. v.drrgt r A/B Hrrrldei.d

10 (21.3) Administrator er b rettiget til hos andebhaveren at opln v et gebyr efter m dga t tid til dekning af administratorc sarckilte tidsforbrug i forbind ls m d hlndtering af restancer, eksklusion rned videre for at Fiholde foreningen ia onkostninger herved. s22 L dige bolig r Cetrerrlfo.sNmling (22.1) I tilblde, hvor der skal ske overdrag ls afen bolig, der tidlig re har!"dret udlejet, ell r hvor den tidligere andelshaver har mistet sin in&tilling$et efter $ 17, $ 18 euer g 21, eller har ov rgivet sin bdstillingsret til b stltelsqr, skal b sbtelsen ved udpegning af ny andelshaver se fiem efter regl me i 13.2 B os C. Sifremt inger kandidate. indstilles, afgor b styr lsen fiil hvem der skal or rtage boliaen. s 2:' (23.1) For ninsens hsjestemlndished er seneralforsamlingea. (23.2) D6 ordinar ged ralforsamling aflrcldes hvert Ar inden udeangen af maj efter regnskabserets udl6b med ftlgende d.agsorden: l) Valg afdirig nt og r Ere 2) BestF lsensberetnins. 3) forelaggelseafersregnskaboggodketrdelsedarsregnskabet. 4) Forelaggelse af budget til Sodkedels og beslutning om eventu l Endrina af 5) 6) 1) 8) boligafgiften. Fastleggeh afgodtgsrels til istan&ettels i forbindelse med or rdragelse. Forslas. Vals. Evmtuelt. (23.3) Ekstraordiner geraalforsamling afrold$, ner en generalforcamling ller flertal af best iels ns medl nm r eller l/4 afandelsharern ller administrator brlanger {tet med angiv lse af dassordetr. 924 hdkaldclse m.v. (24.1) Generalforsamlinsen indkaldes skiftlig med mindst I maneds varsel, der dog ved ekstraordiner g neralforsamling om nr& ndigt kan ftjrkortes til 14 dage. Indkaldels n skal iod holde dagsorded for generalforsamlingen. (24.2) Forslag, som a'nskes t handlet pe genemlforsamling n, skal lere bdtlrels n i h nde s n st 14 dage &r generalforsamlingen. (24.3) Et forslag kad kun behandles pa en g neralforsarnling, srfrent det enten er navnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved omdeling fia bestyrelsen eller pa fgnende mrde senest 7 dage &r gensalforsamlingen er giort b kerldt m d, at det konmer til b handlins. (24.4) Adgang til at deltag i og tage ordet pa generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennd aegteqelle, t myndigt husstandsmedlem eller tuldmagtshaver. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af n progssionel ll r perconlig redgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestltels n, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen. (24.5) Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan pa en afbesttr lsen godkendt blanket give fuldmagt til trediepart. Enhver andelshaver eller tuldmagtshaver kan dog kun afdve een stemme i henhold til ftldrnagt. $2s V.dregr.r A/B Hrr.ldst d

11 Flertll (25.1) Genemlforsanlingen tager beslutning l d simpelt fl rtal, undtag hvor det drejer si8 om b$lutninger som nelnt i stk. 2 '4. (25.2) Forslag orn vedtagtsedringer, orn nlt indskud, on regulering afdet indbyrdes forhold mellem boligafgifter\ eller om iveerksattelse af forb dringsarbejder eller istandsettelse arb jder, hvis filansieridg krcver forhsj lse af boligafgift n med mere end.2s%o, ller odl h nleggelsc til sadanne arbejder med et belob, der overstiger 25yo afden hidtidige boligafgi0, ka! kun vedtages pa en generauorsamling, hror mitrdst 2/3 afsamtlige muligc st mm r cr r pres nteiet! og med et fl rtal pa midst 2. afja oe n j st rnmer. Er ikl(e mindst 2/3 af samtlige mulige sternmer repres nter t pe generalbrsamling r\ men opdas et flertal pa mindst,3 afja og nej stetnmer for forslag t, kan der indkaldes til ny gederalfoftasling, og p! denne kan da forslaget endeligt } dtages med et fl rtal pe mindst 2n ja og nej sternmer, uanset hvor mange stemmer der er repras nteret. (25.3) Endring af vedtegtem s $ 5 kai r dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshar me hater persolligt. (25.4) Forslag on sale aftut ejendom eller om foreningpns oplognin& kaa kun vedtag s med et flertal pa mindst 3/4 af samtligc mulig stemm I. Er ikke min&t 3/4 af samdige mulige stcmmer r pras nterct pe genaalforsamlingen, men opnas et flerlal pe 3/4 af de represetrt red stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og pa de[ne k n da forslaget endeligt r dtage,s med et fl rtal pe mindst 3/4 6fde repr$ nterede stelnm r, ulnset hror mange stemmer al r er r pr s nteret. s26 Di.igert m,v. (25.1) Ce.eralfrruamllngen valser selv sitr diriseot os referenr. (26.2) ReGretrten skiver rcfemt for generalfor$mlirgerl ReGratet underslaiv$ afdirigenten og formadden lor foreninged. Referatet eller tilsvarend information orn det pe generalforsanling n pass rede, skal sa vidt muligt tilstilles andelshaveme sen st ed mrned efter geoeralforsamlingens aflbld lse. 927 Bestyr ls (27.1) Ceo ralforsamlingen relger en b strelse til at raretage defl daglige ledels af foreningen og ud&re generalbrsamlingene beslutning r. $28 Bestyrclsesm dl mmer (28.1) Bestlrelsen be$nr af n formand, nestformand og )derligere 3-6 oirige b styrels smedlenmer eft er generalforsamlingens bestemmels. (28.2) Formanden os nestfomanden \ lses af seneralforsamlinsed for to Ar ad sangen. Formand og nast6rmand r skift vis pe ls. (28.3) De olrige b styrels$medl nmer v lges af generalforsamlingen for to ar ad gangen, seled s at halvdelen aibestyrels n afger ved hver ordmar generalforsarnling. (28.4) Ceneralforsamlinsen velger d$uden for et er ad sans n en eller to bestrelsessuppleanter med angivelse af deres rekk folge. (28.5) Son b$tyielsesm dl mner eller suppleanter kan v lg$ andelsha! re, disses gtebll r samt m),ndig husstaodsmedlemmer. Som b stlrelsesnedlem eller suppleant kan kun welges een p rson &a hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. V.dtegt.A/B H.nldit d

12 Genvals kan finde sted. (28.6) B strels n konstituerer sig s lv med en seketer. (28.7) Safiernt et bestlrelsesmedlem fiatr&der i valgperioden, indtr d r suppleanten i bes9rels n for tiden indtil nest o.dinsre generalforsanling. Ved fomandens fiatred n fimgeret nestformaddm i formandens sted indtil ndste ordinere g neralforsam- Ing. Sefremt atrtallet af bqtlrelsesmedlemmer ved iataden bliv r mindre end tr, indkaldes generalforsamlingen til ny/alg af b st)rclse ior tiden indtil neste ordinere g neralforsamling. s29 (29.1) Et bestlrelse$nedlern me ilt deltaee i behandliogen af en sag, sefiemt han elr r en person, som hair er b slagtet eller b svoget med eller har lignende tilknlbing til, kan have sarinleress r i sagms afgsrelse. (29.2) Seketaren skil r protokollat for best rels srnoder. Protokollatet rmderskrives af h le bestlrels n. (29.3) I 6wigt bcstenner b styrels n s lv sin forrehingsorden. s30 T gnitrgsr t (30.1) Foreningen tegnes af brmanden og to andre besttrelsasmedl mmer i forening. (30.2) Besq/relsen ba! bemyndelse til at tr-fre b slutniog om pantsetning af ejendorunen som sikkerhed for n) keditforeningslrn, saftemt 'derligere!'rovenuet afd t nye Hn anvendes til nedhiog lse af eksisterend patrtegeld. Beslutningen skal tiltredes af foreningens administfator og/eller ekst m rcvisor. B mlndigels n indeber r, at bestyr lsen kan underckrive n) pantebreve, tinslysningsaftaler, kurskontralder, ryknin gspitegding r, opsigelser m.v. s3t Administr.tiod (31.1) Generalforsamlingen kan \ lge en professionel administrator at forestn ejendornrn ns almindelige og juridiske forvaltning. Ceneralforsamliflg n kan til enhver tid aftatte admiristsator. B$tyrelsen treffer nermere affale med administrator om hans opgaver og befojelser. (31.2) Sefr mt generalfirsamlingen ikle har valgi nogen adninistrator, varetager bestlr ls n ejerdonnens administration, og reglerne i nrrverende stk. 3 og 4 finder da anvendeh. (31.3) Bortset Fa en mindre kassebeholdning hos et b st],rels srnedlem skal foreningens midler in&?ettes pe s&rskilt konto i t peng institut eller i Cirobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages havning ved underskift fta to bestlrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til for tringen vere sig bolisafgift, leje, indb talinger i forbindelse med o! rdragelse af and l eller andet, skal ske direkte til en sedan konto, ligesom ogsa modtagne checks og postanvisninger skal indsettes direkte pe en sadan (31.4) B stlrels n kan helt ell r d lvis overlade bosbring, opkrevning af boligafsift, var tas lse af lsnninssresnskab og udb talins af frste (periodiske) betalinser, til et pengeinstihrt eller et statsautoriseret eller registrer r revisionsfinna. I det omfane q sedan overlad lse ikke er sket, skal b stlrelsen afsin midt relge en regnskabsturer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrevninger, lonningsregnskaber og periodiske ud, V.dl&gl.r A/B llrrl&t d

13 b talinger. (31.5) Son siklerhed 6r bestfelsesmedlernm mes akonomiske ansvar over for foreningei, andelshaveme og tredjemand, tegner foreningen sadvanlig ansvals og bdvigelsesforsiking. Forsikingssumrnens stsrrelse skal opl,6es i en note til Arsregnskab t. $32 Regnskrb (32.1) Foreningeff Arsregnskab skal udarbejd s i over nsstemmelse med god reensksb skik og underskri! s af administlator og hele besttrekcn. Regnskaberet er.3 tit 28/29.2. (32.2) I forbindelse med udarb jdels afarsregnskab udarb jd s 6rslag Fa bestyels n til den pris og evertuelle prisudvikling pa andelene, som kan godkende,s af generalforsamlingen for tiden irdtil neste Arlige generalforsamlins, jfi. $ 14. Forclaget anbres som not til regnskab t. (32.3) Hven 6r n dtages i resultatopgp'r lsm ller bglancen ct b l6b til henleggels i en fond som en serlig po3t. Fonden kan ter geaeralforsamlingens bestemmeh anvend s til vedligeholdels, genopretning, brbcdringer og/eller fornj lser. Belobets strr lse fists ttes hvert Ar af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede b lob kan ik*e medr gtres ved beresnbs af ardelsrerdien. s33 Revrsion (33.1) Gen ralforsamlirgen relger m statsautoriseret eller rcgistrer t revisor til at revider tusregnskahct. Revisor skal ture revisionsprotokol. s34 (34.1) Det r videred, underslsevne &rsresnskab samt forslas til drifisbudset udsendes til andelshaveme samtidig med indkald lsen til den ordinare generalforsamling. $3s Oplosning (35.1) Oplosrdrs ved likvidation forestes afto likvidatorer, der velses afs neralforsamlinsen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gelder! deles den resterende formue mellen de til detr tid verende atrdelshar re i forhold til deres andels stsrrelsc. SAledes vedtager pe foreninsens s nsalforsanlins den 28. januar I bestlrelsen: V.drEAt r [ts Hrrrldsled

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY FOR UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØREN NORBY UDGAVE VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 24. MAJ 2006 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Søren Norby. 1.2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv. 2200 København N Telefon: 35838118 Telefax: 77330696 e-mail: abmerkur@abmerkur.dk Kontortid: tirsdage

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LINDEPARKEN matr.nr.107 e, Ballerup by, 2750 Ballerup, Lindevænget 2-18 og Bydammen 30-32. A/B Lindeparken 13. april 2011 Navn og hjemsted... 2 Formål... 2 Medlemmer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN.

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. A nd e"~b(l1l9tqrenlnll VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. Revideret 16. februar 2015 Udarbejdet af AIS Korsika & Milanogården, København Denne udgave erstatter alle tidligere

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

0 $ iilt. EEPniølR PrA "Z. VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II O /O $1. $2. $3. Medlemmer

0 $ iilt. EEPniølR PrA Z. VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II O /O $1. $2. $3. Medlemmer EEPniølR PrA "Z O /O 0 $ iilt A Ejerlav: Smørumnedre by, Smørum Matr.nr.2l A, S'Jf.l,-.t- ;,:.,. Beliggende: Nøddelunden372-428 2765 Smørum VEDT,1[,GTER for Andelsboligforeningen Nøddebohave II Navn, hjemsted

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Margueritten Vedtægter for Andelsboligforeningen Margueritten Januar 2016 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Margueritten. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Virumvang. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMMER... 3 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 4 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFTALE... 4 8. BOLIGAFGIFT...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S.

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. 1 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Bülowsvej 32 Vedtægter for Andelsboligforeningen Bülowsvej 32 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bülowsvej 32, beliggende Bülowsvej 32 A-C, 1870 Frederiksberg C. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 12. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009

Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej 19-27, 2800 Lyngby 2009 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Grønnehøj Baunehøjvej 12-22, Sorgenfrigårdsvej 61-69 og Carlshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken Juelsminde

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holbølvej. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Til medlemmer af København, den 1. september 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN

Til medlemmer af København, den 1. september 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Til medlemmer af København, den 1. september 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften,

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Strandparken Navn og hjemsted. Formål

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Strandparken Navn og hjemsted. Formål 19. april 2011. 4. udgave 19.04.11 V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Strandparken 26-31 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken 26-31. 1.2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER

ABF - STANDARDVEDTÆGTER ABF - STANDARDVEDTÆGTER for A/B Fryd Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fryd 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj CVR 25229649 Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED Revideret 14.10.2013 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere