Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen"

Transkript

1 Bilag 1: Redegørelse af Velfærdsaftalen Velfærdsaftalen fra 2006 er bygget op omkring 2 delaftaler, der henholdsvis omhandler Fremtidens velstand og velfærd og Fremtidig indvandring (Velfærdsaftalen 2006:3). Den daværende regering, bestående af Venste og Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er forligsparterne omkring den første delaftale, hvorimod reformens integrations-delaftale er aftalt af den daværende regering og Dansk Folkeparti (Velfærdsaftalen 2006:3). Vi har i dette projekt udelukkende beskæftiget os med reformens aftale vedrørende Fremtidens velstand og velfærd, som der redegøres for i nedenstående afsnit. Tilbagetrækningstiltag Velfærdsaftalen indeholder blandt andet en tilbagetrækningsaftale, hvor der opstiller en ambition omkring at den danske befolknings længere levetid omsættes til længere tid på arbejdsmarkedet. De konkrete initiativer indbefatter at efterlønsalderen hæves gradvist til 62 år fra 2019 og frem mod 2022, mens folkepensionsalderen hæves gradvist fra 67 år fra 2024 og frem mod 2027 (Velfærdsaftalen 2006:10). Tiltagene udarbejdes med afsæt i at Danmark fremtidigt står over for demografiske problematikker, der kræver politisk handling, hvis arbejdsudbuddet skal vedblive det samme. Ligeledes forklarer reformen, at ændringerne i tilbagetrækningssystemet vil sikre den fremtidige finansieringen af det danske velfærdssamfund i adskillige årtier frem og give rum til, at der kan anvendes større udgifter til sundhed og pleje, når en større del af befolkningen bliver ældre (Velfærdsaftalen 2006:19). Velfærdsaftalen præsenterer en række konkrete initiativer, der forsøger at forbedre forudsætningerne for senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Et af tiltagene er, at tjenestemænd, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før det 65. år, får reduceret deres tjenestemandspension (Velfærdsaftalen 2006:22). Derudover udfases den forlængede dagpengeret for årige, så der indføres ret og pligt til aktivering for denne aldersgruppe på linje med øvrige ledige (Velfærdsaftalen 2006:23). Der præsenteres desuden et tiltag, hvor personer, som har opbrugt deres dagpengeret og ikke har ret til at forlænge dagpengeperioden, har ret til tilbud om seniorjob. Kommunen har her pligt til at ansætte vedkommende. (Velfærdsaftalen 2006:24) Der indføres, i reformen, ligeledes et højere løntilskud til virksomheder, som ansætter ledige over 55 år samt at der foretages en 1

2 præventiv indsats, ved oprettelsen af en forebyggelsesfond, for at forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet i brancher, hvor der er relativt mange, der er truet af nedslidning (Velfærdsaftalen 2006:25). Der vil i den forbindelse blive oprettet støtteordninger, der kan kreditere private og offentlige virksomheder, der ændrer belastende rutiner og arbejdsgange (Velfærdsaftalen 2006:25). Velfærdsaftalen præsenterer ligeledes tiltag, der sigter mod at afvikle aldersdiskriminerende hindringer på arbejdsmarkedet, hvorfor at aldersgrænsen i Forskelsbehandlingsloven hæves fra 65 år til 70 år og at tjenestemænds pligt til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen afskaffes (Velfærdsaftalen 2006:27). Styrkede jobmuligheder for de ældre og bedre arbejdsmiljø Med velfærdsaftalen indføres ens regler for dagpenge og aktivering. Dette betyder, at den forlængede dagpengeret for de 55-59årige ophæves, samtidig med at den nuværende særregel om mulighed for fravigelse af aktivering for samme aldersgruppe fjernes. De 55-59årige får samme ret og pligt til aktivering som de øvrige ledige. (Velfærdsaftalen 2006: 33) Aktiv indsats over for ledighed Et andet element i Velfærdsaftalen, der skal medvirke til at nedbringe ledigheden og øge arbejdsudbuddet, er en styrket og mere målrettet beskæftigelsesindsats (Velfærdsaftalen 2006:41). Et tiltag, der forsøger sikre en hurtigere og mere effektiv formidling af lediges kvalifikationer er indførelsen af systematiske rådighedsvurderinger af ledige i a-kasser og kommuner med henblik, så ledige med deres kompetencer står til rådighed for arbejdsmarkedets behov. Her indføres der hver tredje måned rådighedsvurderinger af de ledige i a-kasser og kommuner, for at sikre at de ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. (Velfærdsaftalen 2006:42). Herunder indføres ligeledes et krav til de ledige, om at gå på mindst en gang ugentligt. (Velfærdsaftalen 2006: 47) Ledighedsindsatsen skal ifølge velfærdsaftalen tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i den enkelte lediges forudsætninger, og under hensynstagen til arbejdsmarkedets behov. Der vil gennem kontaktforløb og aktivering ske en kompetenceafklaring for den enkelte ledige. Jobcentrernes økonomiske tilskyndelse til at få flere ledige i beskæftigelse forsøges desuden øget igennem indførelsen af resultatlønsordninger (Velfærdsaftalen 2006:44). Aktiveringsindsatsen skal have afsæt i vurderinger af den enkelte lediges jobmuligheder og 2

3 herunder en overvejelse omkring mulighederne for at den ledige kan skifte karriere, for at være mere attraktiv for arbejdsmarkedets løbende behov (Velfærdsaftalen 2006:50). Flere indvandrere og efterkommere i arbejde Med velfærdsaftalen kommer desuden en række initiativer, som har til formål at få flere indvandrere og efterkommere i arbejde. For at styrke denne indsats, indgås der fra den 1. Januar 2007 partnerskaber mellem virksomheder og kommune og/eller stat om rekrutteringsforløb af ledige med ringe beskæftigelsesmuligheder, herunder indvandrere og efterkommere (Velfærdsaftalen 2006:56-57). I disse rekrutteringsforløb indgår virksomhedspraktik eventuelt suppleret med uddannelse og tilknytning af en mentor. Virksomheden betaler for køb af uddannelse. Arbejdsformidlingen eller kommunen refunderer derefter udgifter til uddannelse over for målgruppen. Hvis forløbet går tilfredsstillende kan den ledige ansættes på almindelige vilkår til almindelig løn efterfølgende. (Velfærdsaftalen 2006: 57) Hurtigere gennem uddannelserne Danske unge starter sent på at uddanne sig, og er lang tid om det. Baggrunden for følgende initiativer er, at unge i Danmark slutter deres uddannelser omtrent 4 år senere, end hvis de havde fulgt den lige vej gennem uddannelserne. (Velfærdsaftalen 2006: 59) Velfærdsaftalen fremstiller en række initiativer på uddannelsesområdet, der sammen med tilbagetrækningsreformen og en mere aktiv beskæftigelsesindsats over for ledige, skal medvirke til at øge udbuddet af beskæftigede. Hovedelementerne sigter mod at forkorte tiden på uddannelsesgennemførelse gennem en række tiltag, der tilskynder hurtige studiegennemførelse. Hovedtiltagene, for at realisere ambitionen, er: 1. Optagelsessystemet skal tilgodese unge, der stater tidligere på en videregående uddannelse, via en kvotientmodel, som ganger den studerendes oprindelige karaktergennemsnit med 1,08 ved studiestart senest to år efter adgangsgivende eksamen (Velfærdsaftalen 2006:60). 2. Indretningen af universitetsuddannelserne skal understøtte de studerendes muligheder for hurtigere studiegennemførelse. Midlet er en tættere kobling mellem eksamen og 3

4 undervisning, så det er hurtigere muligheder for at afholde reeksamen af eventuelt ikkebeståede eksamener (Velfærdsaftalen 2006:61). Ligeledes opstilles der, i Velfærdsaftalen, bindende tidsbegrænsning for de studerendes specialeskrivning. Hvis specialet ikke afleveres indenfor den aftalte tidsfrist, har den studerende brugt et eksamensforsøg. Den studerende skal så starte forfra på et nyt speciale, med ny problemformulering. Dette vil ligge indenfor samme emneområde som det forrige, og har en afleveringsfrist på tre måneder. Disse initiativer har til formål at få de studerende hurtigere igennem studiet og udbyde sine kompetencer på arbejdsmarkedet. (Velfærdsaftalen 2006:61). 3. Universiteterne skal understøtte mulighederne for, at de unge kan gennemføre studiet hurtigere. Hovedtiltaget, for at indfri denne målsætning, indebærer en omlægning af det såkaldte taxametertilskud, så uddannelsestaxameteret begrænses til studiets normerede tid plus ét år (Velfærdsaftalen 2006:62). Uddannelsesinstitutionernes færdiggørelsestaxameter på kandidatuddannelserne indføres desuden således at universiteterne belønnes for antallet af kandidater, der færdiggør uddannelsen (Velfærdsaftalen 2006: 63). Foruden initiativerne, der forsøger at tilskynde hurtigere videregående uddannelsesforløb, sætter Velfærdsaftalen ind i forhold til at forbedre forudsætningerne for at mindst 95 % af alle i en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse (Velfærdsaftalen 2006:65). Midlet bliver en intensiveret præventiv indsats over for de elever, der har de største støttebehov for at gennemføre en ungdomsuddannelse (Velfærdsaftalen 2006:67). I den forbindelse spiller produktionsskolerne en hovedrolle, hvorudfra Velfærdsaftalen i endnu højere grad forsøger at målrette dem kompetencegivende uddannelser, herunder særligt erhvervsuddannelserne (Velfærdsaftalen 2006:67). Uddannelsesinitiativerne i Velfærdsaftalen fra 2006 er særligt rettet mod at øge det samlede udbud af erhvervsuddannelser, med henblik på at give alle elever betingelser for at realisere deres potentiale fuldt ud (Velfærdsaftalen 2006:70). Tiltagene på uddannelsesområdet sigter således, sammen med tilbagetrækningsaftalen, at realisere potentialet for udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Strategien for at øge beskæftigelsen af kvalificeret arbejdskraft underbygges ligeledes af en styrket voksen og efteruddannelsesindsats, så en større del af arbejdsstyrken er tilstrækkelig ud fra arbejdsmarkedets omskiftelige behov (Velfærdsaftalen 2006:78). 4

5 Investeringer i fremtiden Aftaleparterne foretager i Velfærdsaftalen desuden adskillelige tiltag, der skal underbygge Danmarks position i den internationale konkurrence. Målsætningen er, at Danmark gennem målrettede tiltag konsoliderer sig som et af de førende vækst-, viden- og iværksættersamfund (Velfærdsaftalen 2006:85). Ambitionsniveauet skal indfries igennem oprettelsen af en globaliseringspulje, der skal målrette innovationsfokus i dansk økonomi, så Danmark kan profitere yderligere af dets styrker som iværksætter og innovationssamfund (Velfærdsaftalen 2006:86). Velfærdsaftalen udtrykker således, at det er nødvendigt at forbedre iværksætteres kompetencer og finansieringsmuligheder for at skabe det bedste grundlag for vækst i nye og mindre virksomheder, der vil styrke Danmarks internationale konkurrenceposition (Velfærdsaftalen 2006:86). Midlerne til at styrke Danmarks entreprenørfokus placeres i en såkaldt globaliseringspulje. Ved hver enkelt finanslov bliver det muligt at specificere denne, beslutte inden for hvilke forskningsområder, midlerne prioriteres (Velfærdsaftalen 2006:89) De forbedrede betingelser for innovative virksomheder suppleres således med indsatsen for at forbedre arbejdskraftens kompetencer, igennem uddannelse og opkvalificering, til deltagelse i den globale konkurrence. Reformernes initiativer er i det perspektiv udtryk for en sammenhængende strategi, der forsøger at sikre langsigtet balance i det danske velfærdssamfunds økonomi (Velfærdsaftalen 2006:91). Det fremgår ligeledes, af Velfærdsaftalen, at der fortsat er råderum for fremtidige investeringer, igennem globaliseringspuljen, i særligt forskning og uddannelse (Velfærdsaftalen 2006:93). I anden delaftale er en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring. Aftalen er indgået den 20. Juni Denne aftale har overordnet til formål at få flere indvandrere og efterkommere i arbejde, da dette er en forudsætning for fremtidens velfærd. (Velfærdsaftalen 2006:97) Et af initiativerne er indførelse af en Green card-ordning, som giver særligt velkvalificeret arbejdskraft mulighed for at opnå udvidet jobsøgningsvisum i op til 6 måneder, med henblik på at søge arbejde i Danmark. I ordningen gives point efter kvalifikationer, fx uddannelse, sprogfærdigheder, erfaring og alder. (Velfærdsaftalen 2006:99) Denne ordning skal sikre, at særligt kvalificeret arbejdskraft søger mod det danske arbejdsmarked. 5

6 Bilag 2: Redegørelse af Vækstplan DK Redegørelse af Aftaler om Vækstplan DK, April 2013, Finansministeriet Vækstplan DK er en politisk reform, som er opbygget over fem delaftaler. Den første delaftale er en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance, og Det konservative Folkeparti, og er en samlet aftale om en vækstplan. Anden delaftale er en aftale mellem regeringen, Vestre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det konservative Folkeparti, og omhandler mindsket grænsehandel, Bolig Jobordning, og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse.. Tredje delaftale er en aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om den reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse. Fjerde delaftale er en aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af kontanthjælpssystemet. En aftale om at få flere i uddannelse og job. Femte og sidste delaftale er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering. 1. Delaftale er en aftale mellem aftalepartnerne, som er enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden , der har til formål at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark Med aftalen gennemføres en række initiativer, som skal forbedre erhvervslivets vilkår, hvilket vil bidrage til investeringer her og nu, og til at gøre Danmark klar til at gribe opsvinget, når de internationale konjunkturer vender. Initiativerne omhandler overordnet lavere afgifter på energi, bedre adgang til finansiering, lavere selskabsskat, konkrete lempelser, flere investeringer, vækst og importfremme samt ramme til lempelser for erhvervslivet. (Vækstplan DK 2013: 6) 6

7 Lavere afgifter på energi Virksomhedernes afgifter på energi reduceres gennem bl.a. en afskaffelse af energispareaftalen, med CO2afgifter på el. Desuden tilføjes en tilskudspulje til el-intensive virksomheder, ydereligere tilskud til industriel kraftvarme, samt lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces. De samlede lempelser i forhold til el til proces, medfører at EU's minimumsafgift indføres til at processer. Dette medfører en administrativ forenkling vedrørende afgifter til procesenergi. Disse initiativer vil overordnet nedbringe virksomhedernes administrative og produktionsrelaterede omkostninger. (Vækstplan DK 2013: 7-8) Bedre adgang til finansiering For at forbedre likviditeten for små og mellemstore virksomheder gennemføres en forlængelse af betalingsfristelserne. For mellemstore virksomheder gennemføres en forlængelse af kredittiden gennem en ændret angivelsesperiode og betalingsfrist.. Med Kreditpakken fra 2012, blev der blev indført små vækstkautioner. Ordningen sikrer, at virksomheder kan få kautioner for 75 pct. af lån op til 2 mio. Kr. For at udvide denne ordning afsættes yderligere 50 mio. I Dermed vil der blive mulighed for øget udlån til virksomhederne. Under vækstfonden etableres endvidere mulighed for vækstlån for iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov, og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der vil blive ydet lån for ca. 350 mio. kr. årligt fra Disse lån forudsættes dog af, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån. Desuden vil regeringen og samarbejdspartnerne styrke markedet for udstedelse af erhvervsobligationer gennem et markedsbaseret alternativ til bankfinansiering. Samlet set medfører disse initiativer en forbedring af likviditeten og investeringsmulighederne for virksomhederne, med fokus på især de mellemstore virksomheder. (Vækstplan DK 2013: 8-9) Lavere selskabsskat regeringen og aftalepartnerne er enige om at nedsætte sekskabsskatten fra 25pct. til 22pct. i Dette initiativ vil gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder, og til at beskytte det danske skattegrundlag. (Vækstplan DK 2013: 9) 7

8 Konkrete lempelser Herunder er det besluttet, at regeringen tilbagetrækker indførelse af kørselsafgifter for lastbiler, og at effektivisering i spildevandssektoren vil medføre en lettelse af spildevandsomkostningerne for virksomhederne. Disse initiativer har til hensigt at forbedre vilkårene for vækst og beskæftigelse i Danmark. (Vækstplan DK 2013: 10) Flere investeringer Regeringen vil øge de planlagte offentlige investeringer med 2 mia. kr. stigende til 4 mia. kr. Hvormed de offentlige investeringer også efter 2013 bidrager til at understøtte vækst og beskæftigelse. (Vækstplan DK 2013: 10) Herunder fremrykkes vedligehold af bygninger, hvor der samtidig gennemføres energioptimeringer jf. Grøn boligkonktrakt, som har til formål at effektivisere en energispare-indsatsen. Samtidig fremrykkes aktiviteter vedrørende Femern-Bælt forbindelsen, og løftes med op til 1 mia. kr. (Vækstplan DK 2013: 10) Aftalepartnerne er enige om at forhøje Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering. I 2013 forhøjes denne med 4 mia. Kr. Dermed understøttes beskæftigelsen i årene og udsatte og nedslidte boligområder kan hurtigere få et tiltrængt løft. (Vækstplan DK: 11) Dermed vil de offentlige investeringer også efter 2013 bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse. (Vækstplan DK 2013: 10-11) Vækst og eksport fremme samt tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Det er centralt, at velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft bidrager til at øge produktiviteten og væksten i danske virksomheder. Der afsættes af regeringen og samarbejdspartnerne 150mio. Til styrkelse i perioden til styrelse af indsatsen for af vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft, fokuseret på større erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Der vil også blive afsat 70 mio. kr. til strategisk arbejde med eksport- og investeringsfremme i BRIK-landende samt andre højvækstlande. udover afsættes 8

9 5 mio. Årligt til sikring af bedre vilkår for internationale forskere. Disse initiativer sikrer fremtidig konkurrenceevne gennem styrkelse af innovation og international arbejdskraft. (Vækstplan DK 2013: 11-12) 2. delaftale er en aftale mellem regeringen og aftalepartnerne, som er enige om, at der er behov for at forbedre rammerne for vækst og beskæftigelse i Danmark. Initiativerne er igangsat for at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder her og nu, og i fremtiden. Udgangspunktet for aftalen er mindsket grænsehandel, boligjobsordning, og konkrete initiativer til vækst og beskæftigelse i fremtiden. Det sidste vil ske gennem følgende initiativer gennem følgende initiativer: Mere og bedre voksen og efteruddannelse, større fradrag for hotelmoms, lavere afgifter på emballage og procesenergi mv, samt en styrket indsats i de danske udkantsområder. Konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Boligjobordningen udvides, så den også omfatter sommer-og fritidshuse. Reparationsgrænsen for totalskadede biler sættes op fra 65pct. til 75pct. Disse initiativer vil bidrage til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder. (Vækstplan DK 2013: 20-22) Indsats mod grænsehandel Aftaleparterne ser fordel i at mindske grænsehandelen, så flere vil handle indenfor de danske grænser. Derfor er parterne blevet enige om at afskaffe sodavandsafgifterne med fuld virkning fra 2014, desuden at reducere ølafgiften med 15 % med virkning fra 1 juli 2013 samt at afskaffe indekseringen af ølafgiften frem til 2020 (Vækstplan DK 2013: 21) Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen i 2013 og 2014 Bolig Jobordningen bliver genindført med fuldvirkning i 2013 og 2014, og udvidet fra D. 22 april 2013 til udgangen af 2014 så den også omfatter fritids- og sommerhuse. Dette vil bidrage til at øge efterspørgelsen efter arbejdskraft i især små og mellemstore håndværks- og service virksomheder (Vækstplan DK 2013: 21) Mere og bedre voksen og efteruddannelse 9

10 Danmark er en del af en international økonomi og globalt arbejdsmarked, som stiller store krav til virksomheder og ansatte. Vedligeholdelse og videreudvikling af kompetenceniveauet er derfor vigtigt, for at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. På denne baggrund afsættes en pulje på 1 mia. i perioden til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Dette initiativ løfter kompetenceniveauet i arbejdsstyrken, og fastholder arbejdspladser i Danmark. (Vækstplan DK 2013: 22) Konkrete og mærkbare forbedringer af virksomhedernes vilkår. Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra Momfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 % til 75 %. Afgiftlempelser på processernegi fremrykkes så disse opnås i 2014, ydermere forhøjes skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomheden fra Dette initiativ medfører en lettelse af virksomhedernes produktionsomkostninger, samt administrative byrder ( Vækstplan DK 2013: 22-23). Som tidligere beskrevet sker endvidere en afgiftslempelse af procesenergi. skattekreditten for forsknings og udviklingsaktiviteter i virksomhederne forhøjes. Initiativet understøtter forskning og innovation. (Vækstplan DK 2013: 22-23) 3. delaftale er en reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse. Aftalen omfatter ti initiativer til reform og målretning af SU-systemet: Nedenfor gennemgås de for projektet relevante punkter. Der opstilles et krav til universiteterne om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod (Vækstplan DK 2013: 29) Studerende, der starter på en videregående uddannelse indenfor to år efter deres adgangsgivende eksamen, kan modtage SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid. (Vækstplan DK 2013: 31) 10

11 Den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelserne udskiftes med et system, hvor indtjening af ECTS-point er krav for udbetaling af SU. Samtidig kan studerende kun være 6 måneder forsinket før SU-udbetaling stopper. Disse regler træder i kraft for elever med studiestart efter 1. juli (Vækstplan DK 2013: 32) SU-ordningen ændres, så der er SU på supplerende gymnasiale kurser, hvis disse indgår under turbokurser, intensive kurser på 3-6 uger. Samtidig afskaffes SU for hf- og gymnasiale uddannelser, ved anden gymnasial uddannelse, dette gælder fra 1juli (Vækstplan DK 2013: 33) Der bliver lavet begrænsning på 5 ungdomsuddannelser, unge kan påbegynde med SU. Dette incitament til gennemførelse af uddannelse. (Vækstplan DK 2013: 34) Forhøjelse af sats for fribeløb for videregående uddannelser med kr. pr måned i 2014 og kr. i Dette giver den studerende frihed til at tjene ekstra penge men dog ikke så meget at det medfører forlænget studietid (Vækstplan DK 2013: 37) Aftaleparterne ønsker at give alle studerende tilskyndelse til at yde en særlig indsats på uddannelsen. Derfor indføres en kontant bonus til hurtige studerende på videregående uddannelser. Bonussen udbetales som stipendium, svarende til halvdelen af SU-stipendiet til udeboende på videregående uddannelser, for hver måned den studerende færdiggør uddannelsen hurtigere end normeret tid. (Vækstplan DK 2013: 38) Studietiden på universitetsuddannelser var i 2011 i gennemsnit 6,1 år. Det er mere end 1 år mere end den normale normerede tid. Aftalepartnerne er derfor enige om at gennemføre en ændring i den del af universiteternes uddannelsesbevilling, som gives ved færdiggørelsesbonus. Hermed gives universiteterne en økonomisk tilskyndelse til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod Dette er et led hen imod at universitetsuddannelserne i 2020 i udgangspunktet gennemføres på normeret tid. (Vækstplan DK 2013: 47) 11

12 Universiteternes færdiggørelsesbonus på 930 mio. Kr bliver gjort betinget af, at der sker studietidsfordringer. Universiteterne for der med en økonomisk tilskyndelse til at prioritere gode uddannelsesforhold og bedre studietilrettelæggelse. (Vækstplan DK 2013: 47) Der indføres (økonomiske) incitamenter til hurtigere gennemførelse af uddannelser. Samtidig gennemføres en række initiativer, for at sikre rammerne for mulighed for hurtigere gennemførelse af uddannelser, herunder mulighed for vinteroptag, og øget brug af vinteroptag på videregående uddannelser, samt større fleksibilitet mellem bachelor og kandidatuddannelser. (Vækstplan DK 2013: 45-46) 4. Delaftale er en reform af kontanthjælpssystemet. Der er i dag personer, der modtager kontanthjælp. Disse skal i fremtiden mødes med krav og forventninger. Med kontanthjælpsreformen følger en række initiativer. Der vil i det nedenstående blive redegjort de, for projektet, vigtigste af disse. Der indføres aktivitetstillæg til aktivitetsparate unge i de uger, hvor de indgår i aktiviteter. (Vækstplan DK 2013: 54) Kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse og erstattes med uddannelseshjælp. Denne ydelse kommer til at ligge på niveau med SU. Unge aktivitetsparate får efter tre måneder ret til et aktiveringstillæg i de uger, hvor de deltager i aktivering, enten i et aktivt tilbud eller i mentorstøtte, hvis den unge ikke kan deltage i et aktivt tilbud. For alle uddannelseshjælpsmodtagere er målet ordinær uddannelse, hvorfor at de skal stå til rådighed for en indsats, som er rettet mod uddannelse. Unge, der deltager i STU (Særligt tilrettelagt uddannelse) er fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen (Vækstplan DK 2013: 53-54). Der indføres mulighed for at kommunen kan give en aktivitetsdusør til 15-17årige, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Denne aktivitetsdusør vil maksimalt svare til den skoleydelse, som unge under 18 år får, når de er i et forløb på en produktionsskole og udgør op til 628 om ugen. (Vækstplan DK 2013: 57) 12

13 Aftaleparterne formulerer i reformen overordnet, at kontanthjælpssystemet skal bygge på klare rettigheder og pligter. Jobparate skal arbejde for deres kontanthjælp, ligesom der skal sanktioneres ved manglende rådighed. (Vækstplan DK 2013: 57-58) Ligeledes indføres en ny sanktion for utilstrækkelig jobsøgning, hvorunder punkt og periodesanktionerne harmoneres og skærpes. (Vækstplan DK 2013: 61) Der indføres med disse initiativer incitamenter til aktivering, og arbejdsparathed. Der indføres i jobcenteret et forsøg med inddragelse af empowernment, hvor den enkelte borger får øget indflydelse på egen sagsbehandling (Vækstplan DK 2013: 64) 5. Delaftale er en aftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering. Aftaleparterne er her enige om at øge investeringerne til renovering af almene boliger, med henblik på at understøtte beskæftigelsen i årene Offentlige investeringer. (Vækstplan DK 2013:64) 13

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007

Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Samlet oversigt over regeringens udspil

Samlet oversigt over regeringens udspil Samlet oversigt over regeringens udspil Regeringens udspil består af forslag på følgende områder: Investeringer i fremtiden Flere penge til forskning Ungdomsuddannelse til alle Flere med videregående uddannelse

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

su, der skaber vækst og beskæftigelse

su, der skaber vækst og beskæftigelse su, der skaber vækst og beskæftigelse bedre brug af SU-midlerne RegeRIngen november 2010 Indhold SU, der skaber vækst og beskæftigelse 2 Regeringens SU-udspil skal få flere til at gennemføre en uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Aftale om fremtidig indvandring

Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Aftale om fremtidig indvandring Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden Aftale om fremtidig indvandring 20. juni 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg September 2016 Regeringen fremlægger 2025-plan Regeringen har fremlagt sin 2025-plan, som består af flere dele: Hævet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere