Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden"

Transkript

1 Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

2 Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale 7 Kort uddannelsesaftale 9 Trainee-forløb/forpraktik 10 Links 12 Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden 5. udgave, 1. oplag, december 2008 Udgivet af Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: pub.uvm.dk/ 2008/uddannelsesaftale2 Tryk: Schultz Grafisk Layout og design: Reklamebureauet KAPEREN Udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration & Kommunernes Landsforening

3 Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af skoleuddannelse og oplæring i en virksomhed. Langt de fleste offentlige og private virksomheder oplever, at det er en god investering at indgå uddannelsesaftaler. Aftalerne giver nemlig virksomhederne en ekstra ressource, som dag for dag bliver dygtigere og dygtigere. Faktisk bliver mange så glade for samarbejdet, at eleven ofte fortsætter i virksomheden efter uddannelsens afslutning. Når man taler om aftaler, svendebrev og praktik, tænker mange måske, at det kun er uddannelser for håndværkere. Men faktisk kan man i dag få en erhvervsuddannelse inden for de fleste brancheområder. Længden af uddannelserne er branchebestemt, men er typisk på 3 4 år, hvor eleven tilbringer cirka 1/3 af tiden på skole og cirka 2/3 i virksomheden. Der er dog mulighed for at tage dele af uddannelsen (trin) i de fleste uddannelser, og der er en række kortere uddannelser med en uddannelsestid på 1 1 /2 2 år. Der er altså mange muligheder. Godkendelse af praktikvirksomheden Har du ikke tidligere haft en elev i din virksomhed, så kontakt den lokale erhvervsskole. Sammen kan I finde ud af, hvilke af virksomhedens faglige kompetencer, der kan danne grundlag for en godkendelse som praktiksted. For at få en elev er det ikke en betingelse, at virksomheden er godkendt som praktiksted til en hel uddannelse. Man kan blive godkendt via Ny mesterlære og trainee-forløb Siden august 2006 har det været muligt at indgå en ny type uddannelsesaftale med hovedvægten på den praktiske oplæring i virksomheden. Det kaldes ny mesterlære. Denne mulighed er for praktisk orienterede unge, som ønsker at bruge så meget tid i virksomheden som muligt i løbet af det første års tid. Læs mere på side 6. For virksomheder og unge, der ønsker at se hinanden lidt an, inden de indgår en uddannelsesaftale, er det inden for en række brancheområder nu muligt at aftale et trainee-forløb, der varer 3 6 måneder. I nogle brancher hedder det forpraktik. I den periode forpligter virksomheden sig til at give den unge basal viden om jobområdet med henblik på senere indgåelse af en uddannelsesaftale. Altså en kort ansættelse med et uddannelsesperspektiv. Læs mere på side 10. På kan man se, hvilke uddannelser der har trainee-forløb. Trainee-forløbet medfører ikke automatisk en forkortelse af uddannelsestiden, men eleven kan altid bede om en realkompetencevurdering forud for påbegyndelse af EUD. 3

4 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser De praktiske opgaver i forbindelse med ansættelse af elever kan måske virke uoverskuelige for en travl virksomhed. Men langt de fleste op gaver kan erhvervsskolerne være behjælpelige med at løse. Så det er faktisk ganske nemt. Finder du ikke selv en elev, der matcher din virksomheds behov, er der mulighed for at finde en gennem erhvervsskolerne eller på Eleven aflønnes efter gældende overenskomst for de enkelte brancher, og virksomheden modtager lønrefusion fra AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion) i de perioder, hvor eleven er på skole. Vælg den rette praktikordning Strukturændringerne i erhvervslivet og målsætningen om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, har øget behovet for mere fleksible aftaleordninger. Derfor er der nu i alt fire forskellige former for uddannelsesaftaler, så det er nemmere at finde frem til en aftaleform, som passer netop din virksomhed. Den almindelige aftale For virksomheden, der er godkendt som praktiksted, og som kan på tage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære For virksomheden, der er godkendt som praktiksted, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Denne aftaletype passer især godt til virksomheden, som ønsker at prøve kræfter med et større oplæringsansvar i det første års tid til gengæld er eleven langt det meste af tiden i virksomheden. Kombinationsaftale For to eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som praktiksteder, og som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb. Kort uddannelsesaftale For virksomheden, der er fuldt ud godkendt som praktiksted, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb. Eller for den stærkt specialiserede virksomhed, som derfor kun kan varetage en del af uddannelsen. 4

5 Den almindelige aftale Krav til virksomheden Virksomheden skal være godkendt som praktiksted og skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. Hvis virksomheden ikke allerede er godkendt, hjælper erhvervsskolen den hurtigt med dette. Virksomheden kan også anmode om godkendelse via Uddannelsesaftalen: Denne aftaleform er den almindelige og velkendte måde at lave en uddannelsesaftale på. Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold, eventuelt bortset fra grundforløbet. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever. Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrundelse. Skole Aftaleperiode (virksomhedspraktik) En uddannelse varer 1,5 5,5 år og indledes typisk med et skoleophold på 1 / 2 år (A). Aftaleperioden varer cirka 2 / 3 af uddannelsestiden inklusive en række skoleophold af 5 eller 10 ugers varighed. Uddannelsen slutter med en afsluttende prøve (ofte kaldet svendeprøve). Man kan også påbegynde uddannelsen i en virksomhed (B). Eksempel A Eksempel B 5

6 Ny mesterlære Krav til virksomheden Virksomheden skal være godkendt som praktiksted og skal sammen med skolen uddanne en elev fra start til slut. Hvis virksomheden ikke allerede er godkendt, hjælper erhvervsskolen den hurtigt med dette. Virksomheden kan også anmode om godkendelse via Uddannelsesaftalen Denne aftaleform er indført fra august 2006 for at tilgodese de praktisk orienterede unge. Hele eller næsten hele det første år af uddannelsesaftalen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole, som de andre elever skal gennemføre. Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som mester og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab. Virksomhed, elev og erhvervsskole udarbejder en personlig uddannelsesplan for eleven. I uddannelsesplanen fastlægger man de mål, eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden, og der suppleres eventuelt med korte ophold på skolen. Herefter fortsætter eleven i hovedforløbet på samme måde som andre elever. Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for elever. Der er en gensidig prøvetid på tre måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden begrund else. Læs mere på: pub.uvm.dk/2006/fleremuligheder. Skole En uddannelse varer 1,5 5,5 år og indledes med praktikophold i virksomheden på cirka 1 år. Herefter veks ler eleven mellem skole- og praktik ophold. Uddannelsen slutter med en afsluttende prøve (ofte kaldet svendeprøve). Aftaleperiode 6

7 Kombinationsaftale Krav til virksomheden Virksomheder, som indgår kombinationsaftaler, skal være godkendte til at varetage hele eller dele af uddannelsen. Hvis virksomheden ikke allerede er godkendt, hjælper erhvervsskolen den hurtigt med dette. Virksomheden kan også anmode om godkendelse via Uddannelsesaftalen I en kombinationsaftale indgår eleven aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertil hørende skoleophold. Når virksomhederne indgår aftalerne, fastlægger de, hvilke perioder eleven er tilknyttet den enkelte virksomhed. Det kan foregå på flere måder: Eleven kan således enten tilbringe praktiktiden skiftevis imellem to virksomheder i perioder på for eksempel et halvt år ad gangen eller i et forløb, hvor virksomhedernes uddannelsesaftaler med eleven afløser hinanden i det fortløbende praktikforløb. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode. Det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder. Skole Aftaleperiode virksomhed 1 Aftaleperiode virksomhed 2 Aftaleperiode virksomhed 3 En uddannelse varer 1,5 5,5 år og indledes typisk med et skoleophold på 1 /2 år. Selve aftaleperioden hos to eller flere virksomheder varer cirka 2 /3 af uddannelsestiden inklusive en række skoleophold af 5 eller 10 ugers varighed. Uddannelsen slutter med en afsluttende prøve (ofte kaldet svendeprøve). Man kan også påbegynde uddannelsen i en virksomhed. Eksempel A Eksempel B 7

8 8

9 Kort uddannelsesaftale Krav til virksomheden Velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse. Uddannelsesaftalen Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Men aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Begynder eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke på en ny aftale, har eleven ret til optagelse i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse udbydes med skolepraktik, og hvis eleven opfylder reglerne (EMMA). En uddannelse varer 1,5 5,5 år og indledes med et skoleophold på 1 /2 år. Hver virksomhed indgår individuelt en kort uddannelsesaftale. Flere korte aftaler kan dække elevens samlede praktikperiode i uddannelsen. Eleven har ret til optagelse i skolepraktik, hvis uddannelsen gennemføres med skolepraktik, indtil en ny kort aftale kan indgås. Elevens samlede aftaleperiode bestående af flere korte uddannelsesaftaler og eventuel skolepraktik varer cirka 2 /3 af uddannelsestiden inklusive en række skoleophold af 5 eller 10 ugers varighed. Uddannelsen slutter med en afsluttende prøve (ofte kaldet svendeprøve). Skole Aftaleperiode virksomhed 1 Aftaleperiode virksomhed 2 Skolepraktik Eksempel A Eksempel B 9

10 Trainee-forløb/forpraktik Krav til virksomheden Virksomheden skal være godkendt som praktiksted. Hvis virksomheden ikke allerede er godkendt, hjælper erhvervsskolen den hurtigt med dette. Ansættelse i trainee-forløb/i forpraktik For nogle virksomheder og unge er det et stort skridt at tegne en uddannelsesaftale, som strækker år ud i fremtiden. Det har afholdt en række virksomheder og unge fra at gå i gang med et uddannelsesforløb. Derfor har arbejdsmarkedets parter indgået aftaler på en række brancheområder, der gør det muligt for virksomhederne at ansætte en ung på år i en periode på typisk 3 6 måneder med det formål, at virksomhed og elev ser hinanden an menneskeligt, socialt og fagligt med henblik på at indgå en uddannelsesaftale, hvis perioden forløber tilfredsstillende. Den unge skal have gennemført 9 års skolegang inden påbegyndelsen af trainee-forløbet. Et trainee-forløb som i nogle brancher hedder forpraktik består typisk af en kort introduktionsperiode, hvor den unge sættes ind i de mest grundlæggende arbejdsprocesser i virksomheden og gennemgår nødvendige sikkerhedskurser, hygiejnekurser og lignende. Derefter kan den unge deltage i virksomhedens produktion og må betjene visse maskiner, som en ung, der blot ansættes som ungarbejder, ikke må betjene. Læs mere på Trainee-forløb Skole Aftaleperiode Et trainee-forløb er typisk af 3 6 måneders varighed. Den unge får løn under ansættelsen. Målet er efterfølg ende at indgå en egentlig uddannelsesaftale. 10

11 Du kan finde oplysninger om, hvilke brancher der har indgået denne type aftaler, på arbejdsgiverorganisationernes hjemmesider. Og de konkrete virksomheder, der tilbyder denne type forløb, findes på Undervisningsministeriets mødested for elever og virksomheder 11

12 Relevante links Mødested på internettet, der formidler kontakt mellem virksomheder og elever, som ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Her findes også den officielle oversigt over virksomheder i Danmark, der er godkendte til at uddanne erhvervsuddannelseselever. AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion) har primært til formål at fremme oprettelsen af praktikpladser inden for erhvervsuddannelsesområdet. Her kan man også finde oplysninger om transportgodtgørelse, tilskudsordninger og refusionssatser mv. Undervisningsministeriets hjemmeside med beskrivelse af indholdet i erhvervsuddannelserne og med oplysninger om, hvor uddannelserne udbydes. Det er samtidig et elektronisk værktøj til planlæg ning af elevens uddannelse på skole og i virksomheden. Virksomhedernes indgang til offentlige indberetninger. Undervisningsministeriets hjemmeside med oplysninger om uddannelser, love og regler. Aftaleformularer findes ved at gå ind på vælge Erhvervsuddannelser og dernæst vælge Uddannelsesaftaleblanketter i højreboksen Genveje. Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser, cirkulærer, Folketingets dokumenter mv. Undervisningsministeriets vejledningsportal med overordnet beskrivelse af samtlige uddannelser. Her findes også links til de faglige udvalg. Kommunernes Landsforenings hjemmeside med kommune relevant information. Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside med arbejdsgiverrettet information. Landsorganisationen i Danmarks hjemmeside med elev/ arbejds tagerrettet information. Inspirationsportal for oplæringsansvarlige i virksomheder, der uddanner erhvervsuddannelseselever. Logo retningslinjer - CMYK Logo i 2 farver

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 6 2010 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Luise Falhof Line Rodam Holme

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2011 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.....................................

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere