Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fakta om lærlinge

2

3 Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til DS Håndværk & Industris uddannelsesafdeling eller juridisk afdeling. Alle overenskomstsatser, der er nævnt i Fakta om lærlinge, er fra overenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Satserne gælder også, selv om lærlingen ikke er medlem af et af disse forbund.

4

5 Indholdsfortegnelse Side: Virksomhedsgodkendelse... 1 Uddannelsesaftale... 1 Prøvetid... 2 Voksenlærling... 2 AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion... 3 Lønsatserne herunder indplacering... 4 Ferie... 6 Fritvalgskonto... 7 Fridage... 7 Forlængelse af læretid... 8 Ophævelse af uddannelsesaftale... 9 Session... 9 Befordringsgodtgørelse... 9 Skolehjem Frit skolevalg Merit Kørekort Pension Opsigelsesbestemmelser... 13

6

7 Virksomhedsgodkendelse Virksomheden skal være godkendt af det faglige udvalg som uddannelsessted, før der indgås en uddannelsesaftale med en lærling. Det Faglige Udvalgs afgørelse om godkendelse bygger på en konkret vurdering af uddannelsesmulighederne efter et besøg i virksomheden. Udvalget beslutter på den baggrund, om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med fagets praktikregler. Godkendelsesskema til smedeuddannelserne, herunder også Vvsenergiteknik kan rekvireres hos Industriens Uddannelser på tlf eller hentes på: spx?id=207&artid=3770 Godkendelsesskema til øvrige Vvs-uddannelser kan rekvireres hos Vvs-branchens uddannelsesnævn på tlf Uddannelsesaftale Før eleven kan gå i gang med praktikken, skal der oprettes en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Uddannelsesaftalen gælder resten af elevens erhvervsuddannelse herunder alle følgende praktik- og skoleperioder samt svendeprøven. Uddannelsesaftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden lærlingen møder i praktik. Er lærlingen endnu ikke fyldt 18 år underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til den lokale tekniske skole, der registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og Det Faglige Udvalg. 1.

8 Prøvetid De første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. Eventuelle skoleophold indgår ikke i prøvetiden. Prøvetiden kan forlænges såfremt lærlingen er fraværende fra virksomheden i mere end en måned af prøvetiden for eksempel på grund af sygdom. Voksenlærling Tilskud i praktiktiden er stoppet for resten af år 2008, fordi den økonomiske ramme er brugt op. Hvis lærlingen er fyldt 25 år, inden uddannelsens start, er der tale om en voksenlærling. Der er mulighed for at søge om løntilskud til en voksenlærling, såfremt uddannelsen er omfattet af den lokale regions positivliste. Tilskuddet udgør 35 kr. i timen og ydes i 2 år og 6 måneder. For at kunne få tilskuddet er det en betingelse, at voksenlærlingen som minimum aflønnes med den overenskomstmæssige mindsteløn for voksne arbejdere. Det lokale jobcenter kan oplyse, hvilke uddannelser der er på positivlisten. Er uddannelsen ikke på listen inden uddannelsesaftalen underskrives, kan der ikke opnås tilskud. Tilskuddet udbetales efter ansøgning af det lokale jobcenter. Den store tilgang til ordningen i andet halvår af 2007 betyder, at der allerede nu er disponeret over den bevilling, der er afsat på regeringens forslag til finanslov for Stoppet får ikke konsekvenser for tilskud til virksomheder, hvor vokseneleverne kommer fra ledighed. 2.

9 Det får heller ikke betydning for virksomheder, der har fået bevilget tilskud til voksenelever før stoppet. Det er også fremover muligt at indgå voksenuddannelsesaftaler uden tilskud og fortsat få det forhøjede tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion under voksenelevernes skoleophold. Kontakt altid det lokale jobcenter Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) yder lønrefusion for voksenelever under skoleophold, der skal dog ansøges om dette. Her kan der rekvireres ansøgningsskema: ket_aer.pdf AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion Du kan få refunderet elevløn, når din elev er på skole. Det er en betingelse, at du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale, at eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold og at der udbetales overenskomstmæssig løn. Du kan også få refunderet løn for elever, der deltager i frivillig, supplerende undervisning, såfremt dette er en del af uddannelsesaftalen. Se desuden under afsnittet Voksenlærlinge 3.

10 Lønsatserne herunder indplacering Jern- og metalindustriens lærlinge Pr Pr Trin 1 (0-1 år) 55,40 57,60 Trin 2 (1-2 år) 62,55 65,35 Trin 3 (2-3 år) 67,90 70,20 Trin 4 (3-4 år) 79,20 81,20 Trin 5 (>4 år) 101,20 103,15 VVS-uddannelsernes lærlinge Pr Lønperiode År 1/2 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 Læretid i år VVS-montør, praktikvej 3,5 52,75 60,90 76,30 86,50 VVS-montør, skolevej VVS- og energimontør, praktikvej VVS- og energimontør, skolevej VVS-, tag- og facade-montør, praktikvej VVS-, tag- og facade-montør, skolevej Klima- og miljøtekniker, praktikvej Klima- og miljøtekniker, skolevej VVSenergitekniker, praktikvej VVSenergitekniker, skolevej 3 52,75 60,90 76,30 86, ,75 60,90 76,30 86,50 3,5 52,75 60,90 76,30 86, ,75 60,90 76,30 86,50 3,5 60,90 76,30 86, ,75 60,90 76,30 86,50 3,5 52,75 60,90 76,30 86, ,75 60,90 76,30 86,50 3,5 52,75 60,90 76,30 86,50 4.

11 Pr Lønperiode År 1/2 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 VVS-montør, praktikvej VVS-montør, skolevej VVS- og energimontør, praktikvej VVS- og energimontør, skolevej VVS-, tag- og facade-montør, praktikvej VVS-, tag- og facade-montør, Skolevej Klima- og miljøtekniker, praktikvej Klima- og miljøtekniker, skolevej VVSenergitekniker, praktikvej VVSenergitekniker, skolevej Læretid i år 3,5 54,35 62,70 79,05 90, ,35 62,70 79,05 90, ,35 62,70 79,05 90,00 3,5 54,35 62,70 79,05 90, ,35 62,70 79,05 90,00 3,5 54,35 62,70 79,05 90, ,35 62,70 79,05 90,00 3,5 54,35 62,70 79,05 90, ,35 62,70 79,05 90,00 3,5 54,35 62,70 79,05 90,00 Lærlinge overgår fra sats 1 til sats 2: 1. efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære), eller 2. efter opnået bevis for bestået grundforløb og 1/2 års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse. Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser. 5.

12 Ferie Lærlinge er omfattet af ferieloven samt de almindelige bestemmelser om ferie i DS Håndværk & Industris overenskomst. Det betyder, at der skal beregnes 12,5 % af lærlingens ferieberettigede løn lige fra ansættelsens start. I det første og andet hele ferieår (1. maj til 30. april), efter læreforholdet er påbegyndt, har lærlinge krav på 25 dages ferie. Herudover er der følgende Særlige forhold: I det ferieår uddannelsesaftalen påbegyndes, gives betalt ferie efter gældende regler: Læreforhold påbegyndt inden 1. juli: Ret til max. 5 ugers betalt ferie. Er der ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene i disse tilfælde, skal arbejdsgiveren betale for de resterende dage. Lønnen for smedelærlinge er lærlingesatsen og for voksenlærlinge den overenskomstmæssige mindsteløn for voksenarbejdere. For vvs-lærlinge og VVSvoksenlærlinge er det fuld løn. Læreforhold påbegyndt efter 1. juli: Ret til max 1 uges betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket. Holder virksomheden lukket under ferie mellem 1. oktober og 1. maj, har lærlinge ret til betaling fra arbejdsgiver for de feriedage, der ikke er optjent feriegodtgørelse for dog højest 1 uge. Lønnen for smedelærlinge er lærlingesatsen og for voksenlærlinge den overenskomstmæssige mindsteløn for voksne arbejdere. For vvs-lærlinge og VVS-voksenlærlinge er det fuld løn. Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af løn udbetalt under ferie. 6.

13 Fritvalgskonto Lærlinge er omfattet af bestemmelserne om fritvalgskonto. Da lærlinge får fuld løn på søgnehelligdage, skal fritvalgskontoen ikke indeholde søgnehelligdags-opsparing På kontoen indsættes: 3,25 % pr. 1. maj ,5 % pr. 1. maj 2009 Da voksenlærlinge ikke får fuld løn på søgnehelligdage, skal der for dem tillægges 4 % Kontoen skal oprettes senest 1. maj 2008 Fridage Følgende er hele fridage og der afregnes med normal løn. Det er en betingelse for betaling, at der er tale om et reelt indkomsttab. 1. maj (Arbejderbevægelsens internationale kampdag) 5. juni (Grundlovsdag) 24. december (Juleaftensdag). Særligt for Vvs-lærlinge under Vvs-uddannelserne (Blik & Rør) er 31. december (Nytårsaftensdag) også en hel fridag. Voksenlærlinge har tilsvarende fridage, men afregnes fra fritvalgskontoen. Der udbetales dog ikke, hvor fridagen falder på en søndag. 7.

14 Forlængelse af læretid Elev og virksomhed kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev: er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10%, af den fastsatte uddannelsestid, på grund af sygdom. er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning. har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Forlængelsen svarer som udgangspunkt til fraværsperiodens længde. Aftales yderligere forlængelse kræver dette det faglige udvalgs godkendelse. Aflønning i den forlængede periode sker efter uddannelsens højeste sats, såfremt forlængelsen sker med godkendelse af Det Faglige Udvalg for eksempel i forbindelse med overgang til et nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom. Skyldes forlængelsen utilregnelige årsager for lærlingen, herunder tilskadekomst på virksomheden, aflønnes der med fagets mindstebetaling for voksne arbejdere. 8.

15 Ophævelse af uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen kan ikke ophæves efter prøvetidens udløb, med mindre én af parterne misligholder aftalen eller der underskrives en gensidig ophævelse af aftalen. Kontakt altid DS Håndværk & Industris juridiske afdeling før du som arbejdsgiver ensidigt ophæver en uddannelsesaftale, eller hvis lærlingen ensidigt ophæver uddannelsesaftalen. I begge tilfælde kan der blive tale om udbetaling af erstatning Session: Virksomheden giver den fornødne frihed til at møde på session. Lærlingen har pligt til, straks ved indkaldelse til session, at fortælle, hvornår sessionen finder sted. Betalingen, for den tid det tager at møde til session, er for smedelærlinge den samme som satserne for mindstebetaling og for Vvs-lærlinge fuld løn. Tidsforbruget skal begrænses mest muligt. Befordringsgodtgørelse Virksomheden godtgør udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Eleven skal, hvis ikke andet aftales benytte billigste offentlige transportmiddel. Virksomheden kan dog få dækket en del af udgifterne af AER. Dog højst 80 procent af prisen for billigste offentlige transport og følgende gælder: Eleven har mere end 10 kilometer fra hjem til skole. Der er en godkendt uddannelsesaftale. Elevens uddannelse skal være registreret hos AER. 9.

16 Når eleven har været på skole, får virksomheden tilsendt en blanket om lønrefusion fra skolen eller AER. Den skal også bruges til at søge om befordringsgodtgørelse. Skolehjem Hvis den daglige transporttid mellem hjem og nærmeste tekniske skole overstiger 5 kvarterer, er der mulighed for at bo på skolehjem. Den enkelte lærling skal selv dække udgifterne til ophold på skolehjem. Frit skolevalg Praktikvirksomheden kan vælge, hvilken teknisk skole lærlingen skal gå på, vælger virksomheden ikke den tættest beliggende skole, skal virksomheden betale de ekstraomkostninger, lærlingen har til skolehjemsophold og transportomkostninger (se desuden afsnit om Befordringsgodtgørelse) Merit Elever der har opnået merit for et eller flere fag, det vil sige, at de har erhvervet sig tilsvarende kompetencer på anden vis, skal af skolen tilbydes anden relevant undervisning, i lektioner hvortil der er givet merit 10.

17 Kørekort Lærlinge inden for nedenstående uddannelser skal inden aflæggelse af svendeprøve have erhvervet kørekort til personvogn, kategori B. Det Faglige Udvalg kan i særtilfælde dispensere fra dette krav. Elever, der ikke forud for uddannelsen, har erhvervet det pågældende kørekort, skal begynde på køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år. Almindeligt kørekort (B) skal tages af: Automekanikere Autoelektromekanikere Karrosserismede Landbrugsmaskinmekanikere Lastvognsmekanikere Traktormekanikere Entreprenørmaskinmekanikere Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til at udrede omkostningerne inden for nedenstående rammer: Uddannelsesaftaler indgået før den 1. januar 2008: a) Køreundervisning på vej i indtil 8 lektioner inkl. køreprøve. b) Teoriundervisning med indtil 12 dobbeltlektioner med 2 evaluerede teoriprøver. c) Obligatoriske kurser på lukket øvelsesplads, både manøvre- og glatførebane. d) Lægeattest og prøvegebyr til den første teoriprøve og den praktiske køreprøve. 11.

18 For Lastvognsmekanikker gælder andre regler, se vejledning til uddannelsesordningen her: Uddannelsesaftaler indgået efter den 31. december 2007: Virksomheden er forpligtiget til at betale det minimumsantal af teoriog køretimer, som myndighederne kræver samt andre lovbestemte krav som f.eks. førstehjælp, lægeattest og gebyr til første teori- og køreprøve. Pension Lærlinge og elever er som regel ikke omfattet af pensionsordningen. Men der er undtagelser: For medarbejdere, der er fyldt 20 år, og som har udstået læretiden, medregnes læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse Medarbejdere, der begynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, skal omfattes af pensionsordningen, når 9 måneders anciennitet er opnået Hvis der er en lokalaftale der bestemmer, at der skal indbetales pensionsbidrag for lærlinge og elever, skal den naturligvis følges 12.

19 Opsigelsesbestemmelser: Ønskes virksomheden at ansættelsesforholdet skal ophøre ved læretidens udløb skal Vvs-lærlinge opsiges med et varsel på 10 arbejdsdage forud for læretidens udløb. For smedelærlinge er der intet varsel, men I skal være opmærksomme på, at hvis ansættelsen fortsætter efter læretidens udløb, tæller læretiden med i anciennitetsberegningen. Links: - Undervisningsministeriet - Indgang til AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion - Industriens Uddannelser - DS Håndværk & Industri 13.

20 Magnoliavej Odense SV Tlf.: Fax: Hjemmeside: 1. udgave

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 45 33 29 70 00 def.dk DI nr. 794656 VERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.dk Lagernummer 4405011060 LANDSOVERENSKOMST BUTIK Arbejdsgiver TrykBureauet A/S

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere