ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER"

Transkript

1 2008 TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSAFTALE FOR TEKNISKE PERSONALE ORGANISATIONER

2 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE 3 LDEL 3 1. Aftalens oniràde Ti11g 9.A. Arbejdstid 4 9,B. Deltid 5 9.C. Plustid Opsigelse 6 II. DEL 6 Supplementsbesternmelser 6 X. Overarbejde 6 II. Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage 6 Y.Pauser 7 Z. Ekstrapersonale 7 7 Ø.Tumé 7 lli.del krafttrde1se og opsigelse 8.Fridage Bilagl 10 PROTOKOLLATI 10 Lanm.m 10 Skrddere/modister 10 1.Løn 2. Ti11g 10 3.Elevaftale Tjenestefrihed Udvekslingsaftale 10 Ti1skrere Ti11g 11 Maskinassistenter Lon 8.Lon 9. Ti11g E1ektronikteknikerti11g Arbejdstid Overtid Arbejdstoj Vagtbetaling Telefongodtgorelse Maskinassistenter i produktionsafdelingen 12 Elektnkere Len E1ektronikteknikerti11g 12 10

3 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Tillg, arbejdstid, overtid m.v 13 Snedkere Arbejdstoj Vrktojspenge Fonnandsti11g 13 Vaskeriassistenter Lon 21.Overtid 25.Løn 26. Tilkald Opsigelse Rationalisering eller overgang iii entreprise Arbejde pa fridage 14 Malere Formandsti11g 14 Teatermalere Løn 32.Løn 33. Ti11g Arbejdstid Arbejdstøj Tapetserere Fastholdelse Ti11g 16 Bilag2 17 PROTOKOLLAT II Løn vatbrende Vedr. ledere 17 Bilag3 18 Teaterpuije 18 Bilag4 19 Husaftale for ved Det Kongelige Teater 19 BilagS 20 Prøveordning 20 Bilag 6 22 PROTOKOLLAT III 22 Vedr.forInge1se af skalatrinforlob 22 Bilag 7 23 Bemrkninger skrddeme 23

4 ORGANISATIONSAFTALE TEKNISKE PERSONALE FOR DET KONGELIGE TEATERS Sàfremt beskflige1sen sker som teaterteknisk assistent, sker anstte1se som tekniker efter Forbund og med angiveise af det primre beskftigelsesomrâde. overenskomst for teatertekniske assistenter med Lager, Post og Servicearbejdernes beskftigelsesomrâde. Sàfremt beskffigelsen er af teaterteknisk karakter. sker ansttelse som teatertekniker i henhold til organisationsaftalen med Dansk Metal med angivelse af det primre hnthrkerorganisationer med angivelse af det primre beskftigelsesomràde. tekniker efler den relevante organisationsaftale med pâgldende Sâfremt beskftigelsen er egentligt hàndvrksmssigt arbejde, sker anstte1se som specificeret angivelse af den enkelte organisationsaftale i hvert anstte1sesbrev. Stk. 3. Tekniske medarbejdere ansttes efter den flles OAO-S-overenskomst med 2008 mellem Finansministeiet og Offentligt Ansattes Organisationer pa nr kapitel 5, Stk. 2. For ovennvnte medarbejdergrupper galder OAO-S-fl1esoverenskornsten af 1. Aftalens omráde Aflalen omfatter elektrikere, snedkere, skrddere/modister, tilskrere, maskinassistenter, vaskeriassistenter. malere, teatennalere og tapetserere. I. DEL Del, Supplementsbestemmelser er ikke omhandlet i fl1esoverenskomsten. fl1esoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Denne organisationsaflale fraviger og/eller supplerer den til enhver tid gldende Organisationsaflalens paragraffer refererer til paragraffeme i fl1esoverenskomsten. II. TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsluttet Offent1it Ansattes Organisationer , stk. 1. kapitel 7, 24,25,26,27 og28 samtbilag 1, nr. 3-4.

5 I anstte1sesbrevet angives det primre arbejdsomrâde. hvilket overenskomstomrâde der benyttes ved annoncering/anstte1se. ti11idsmndene for de berorte OAO-overenskornstomràder og Det Kongelige Teater orn, Nyanstte1ser af tekniske medarbejdere sker efter forudgáende drofielse mellem 4 flekstidsaftaler kan fravige organisationsaflalens arbejdstids- og overarbejdsregler. Stk. 5. Der kan lokalt indgâs aftale om indforelse af flekstidsordninger. Sâdanne tjeneste i henhold til stk. 2. Stk. 4. Hvert fremmøde medregnes med mindst 4 timer. Tilsvarende gider ved deft timer pr. uge (maksimalt 20 gange pr. ar). Stk. 3. Den ugenthge arbejdstid kan maksimalt udgore 45 timer. ved premierer dog 50 ansatte 2 fremmøder pr. dag, og der skal gâ 4 timer mellem de delte tj enester. Stk. 2. Arbejdet kan ti1retteigges som delt tjeneste. Der kan dog højst pâ1gges de Hvis om1gning sker med mindre end 48 timers varsel ydes der en varskotime svarende til en timelon med ti11g af 50 pct. (maksimalt 4 gange pr. ar). Timelonnen faststtes som arbej dsplan. Dette droftes med den ansatte/ti11idsreprsentanten. timer pr. rnned, svarende til gennemsnitlig 7,4 timer pr. dag ved 5 dages uge og 6,17 timer pr. dag ed 6 dages uge. Arbejdstiden kan placeres mellem ki og H , jf. De i protokollat I amforte lomiinger forudstter he1tidsbeskffige1se svarende til 160,33 dog protokollat I, bilag 1. Arbej dstidens placering for den enkelte fast1gges af teater 9 A. Arbejdstid chefen 3 uger forud. 5. TiI1ag Der kan mellem teaterchefen og vedkommende persona1ereprsentant indgás aftale om ydelse af individuelle tillg m.m. afteaterpuijen, jf. bilag 3 til organisationsaftalen. provetiden kan ske med 14 dages varsel. Stk. 5. Provetiden er 3 mneder, som skal falde uden for ssoniukningen. Opsigelse i fagligt forsvarligt, anvises at udfore arbejdsopgaver inden for andre arbejdsomràder. Stk. 4. Medarbejdere ansttes jf. stk. 3, men kan dog, hvor det er sikkerhedsmssigt og Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 I sr1ige, ekstraordinre situationer kan der ske andringer i den forud fastlagte 1 / 1924 af.rs1onnen.

6 deltidsanstte1se. Der ydes i sâ ti1flde forho1dsmssig ion. Stk. 1. Anstte1se sker sorn udgangspunkt pa fuld tid, jf. 9A, stk. 1 Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat trffes aftale om overgang til 9 B. Deltid aftait 1ngere varsel overgangen til piustid, 3 mneder for fratrde1sestidspunktet. Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pàg1dende mned, medmindre andet aftales. anstte1sesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 mneders varsel til udgangen af en Stk. 6. En individuel aftale om piustid kan af sàvel den ansatte som overenskomstmssige pensionsordning. anstte1sesmyndigheden et pensionsbidrag pa 15 %. Belobet indbetales til den sdvan1ige Stk. 5. Af den del af lonnen. der overstiger lonnen for fu1dtidsbeskffige1se, indbetaler Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden og lonnen forho1dsnssigt. om ugen. Stk. 3. Den individuelt afialte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer højere end den i 9A anforte fuidtidsbeskftigeise (plustid). Stk. 2. Anstte1sesmyndigheden og den ansatte kan afiale en individuel arbejdstid, der er arbejdspladsen, skal der indgâs aftale mellem ansttelsesmyndigheden og denlde respektive ti1iidsreprsentant(er) om. at ordningen ivrksttes. Hvis der for en personalegruppe ikke findes en ti11idsreprsentant, indgâs aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Ivrkstte1sesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse. Stk. 1. For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7 kan bringes i anvendelse pa 9 C. Plustid Stk. 5. Overarbejde i forbindelse med deltidsanstte1se bor kun undtagelsesvis finde sted. Stk. 4. Ti11idsreprsentanten orienteres om indgâet aftale om de1tidsanstte1se. de krvede kvaiifikationer, og som onsker at overgâ til en hojere beskffige1sesgrad. arbejdsfunktioner lige sá hensigtsmssigt kan udfores af ailerede ansatte pa deltid, der bar Stk. 3. For der sker nyanstte1se pa deitid, skal det undersoges. om de pág1dende Organisanonsaftale for Del Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet OiTent1iit Ansattes Organisationer 2008 ret til at vende tilbage til den beskftigeisesgrad, som gjaldt for uanset et eventuelt

7 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Opsigelse For funktionrer og mànedslonnede ikke-funktionrer g1der flinktionrlovens regler om varsling af opsigelse og om fratradelsesgodtgore1se. Funktionar1ovens regler om provetid finder dog ikke anvendelse for mánedslonnede ikke-funktionrer, jf. 1, stk. II. DEL Supplementsbestemmelser X. Overarbejde Teatret kan pá1gge den enkelte overarbejde. Overarbejde er pàlagt arbejde udover fuldtidsnormen, jf. 9.A. Stk. 2. Overarbejde opgøres mned1igt og afspadseres med ti11g af 50 pct. og natpenge. Natpenge my. faststtes efier Finansministeriets aftale om natpenge, p.t. cirku1re af 24. marts Stk, 3. Alt overarbejde i en sson skal normalt afspadseres inden nste sson pábegyndes. Afspadsering droftes mellem den ansatte og ledelsen. Afspadsering kan kun ske i hele dage. Stk. 4. Hvis overarbej de, jf. stk. 2, ikke har kunnet afspadseres efter stk. 3, ydes over arbejdsbetaling, der beregnes som 1/1924 af árslonnen for hvert skalatrin med ti11g efter stk. 2. II. Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage Stk. 5. Hvis over-/merarbejde ikke har kunnet afvildes inden for den i stk. 3 angivne fist, kan den ansatte i stedet for overarbejdsbetaling v1ge at ffi den ikke-afviklede fi-thed godskrevet som omsorgsdage/-timer. Stk, 6. Sâdanne omsorgsdage/-timer registreres sammen med eventuelle omsorgsdage, som den ansatte matte have opnáet i forbindelse med barsel og adoption, jf. den mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgàede aftale om barsel, adoption og omsorgsdage, Omsorgsdagene/-timerne afvikles efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i nnvnte aftale. Stk. 7. Afspadseringsfrihed, der efter bestemmelsen i stk. 5 og 6 er konverteret til omsorgsdage/-timer, kan ikke senere tilbagefores og godtgøres med over-/merarbejds

8 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 betaling. Stk. 8. Den enkelte anstte1sesmyndighed kan faststte et max. pr. medarbejder for antallet af oer-/merarbej dstimer, der kan konverteres til omsorgsdage/-tirner. Max. kan dog ikke sttes lavere end et tiinetal svarende til i alt 10 omsorgsdage pr. barn. Y. Pauser Ved arbejde over 8 timer pr. dag ydes to pauser pa V2 time. Der ydes ikke betaling for pauseme. Z. Ekstrapersonale Teatret kan ud over det normale mandskab anvende yderligere arbejdskraft. Stk. 2. Der betales for minimum 4 timer. IE. Fridage Lillejuleaften. juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytârsdag, skrtorsdag, langfredag, 2. páskedag, Store Bededag. Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj og grundlovsdag er fridage. Stk. 2. De ansatte har ret til en ugentlig fridag. Er dette ikke muligt, kan det ugentlige fridøgn omliegges, idet der dog vedr. fravigelse af regleme om hviletid og fridogn henvises til de til enhver tid g1dende arbejdstidsregler for statens tj enestemnd. Sàfremt en fastlagt fridag inddrages, erstattes denne snarest med en anden fridag med ti11g af 50 pet. af det prsterede arbejde. Dette ti11g ydes dog ikke, hvis der ydes sriigt tillg blandt andet som kompensation for mistede fridage, jf. protokollat I, bilag 1 til orgariisationsaftalen. Stk. 3. Den ugentlige ifidag 1gges pa søndage, sàfremt teatrets drift tillader det. jf. dog protokollat I, bilag 1, Turné Oplysninger om planlagte turneer gives ved ssonstart. Hvis aftale indgàs i ssonen. gives oplysninger. sà snart bindende aftale om en tumé er indgãet og ved lngerevarende tumeer gives varsiet sà vidt muligt 3 mdr. i forvejen. Tumeens endelige rej seplan og liste over de medvirkende opslâs senest 14 dage for afrejse. Ved udenlandske turneer dog en mned før.

9 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer I ti1f1de af sygdom kan der indkaldes med kortere varsel. Enhver tekniker kan under turné pà1gges arbejde i henhold til 1. stk. 3. Arbejdstiden placeres efler drøftelse med teaterchefen eller den der bemyndiges hertil og placeres i tidsrummet mellem ki Arbejdstiden pa tumé beregnes ud fra det faktiske arbejde, dog minimum med 7,4 timer pr. dag inki. rejsedage. Der ydes 1/2 times betalt frokostpause. Sâfremt det ikke er muligt at placere en ugentlig fridag pa turneen, ydes der en kompensa tionsdag til afspadsering urniddelbart efter tumeen. Hvis hjemkomst fmder sted efter offentlige transportmidlers normale sidste afgang fra Kongens Nytorv, skal teatret bekoste hjemtransport inden for det storkøbenhavnske omràde. Organisationsaftalens 9A, 9B og 9C samt supplementsbesternmelse anvendelse under tumé. finder ikke III. DEL 39. IkrafttradeIse og opsigelse Denne organisationsaftale har virkning fra 1. april 2008 og kan af parteme opsiges skrift ligt med tre m.neders varsel til den 31. marts, dog tidligst 31. marts Tjenestemandslignende ansatte scene- og belysningsmestre er med undtagelse af de forhold, der er reguleret af Reglementet for Det Kongelige Teater og Kapel onifattet af nrvrende organisationsaftale samt af bestemmelseme vedr. scene og belysningsmestre i protokollat 1 til Organisationsafiale for Det Kongelige Teaters Tekniske personale tilsiuttet Statsansattes Kartel af 19. marts 2004 Kobenhavn. den FgiigFHe.F orbund 3F IN I Dansk Metal _ Det Kongelige Teater / / I

10 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer dsbyg i Danmark \ I). sk 13pn M e rbundet i Danmark Ledernes Hovedorganisation

11 tilsluttet OtTentIigt Ansattes Organisationer Bilag 1 PROTOKOLLAT I Lon m.m. Skraddere/modister 1. Lon Skalatrin 25, 26, 27, , Ti1Ig Der ydes et sr1igt ti11g pa 1.637,39 kr. r1igt (niveau 1/ ), som dog bortfalder. nr sluttrin nis. Endvidere afsttes en puije pa 1cr til indkøb af skrddersakse. 3. Elevaftale Aftale af 2. december 2002 om aflenning af elever fmder anvendelse for skrdder /modistelever pa Det Kongelige Teater. 4. Tjenestefrihed Skrddere/modister bar adgang til tj enestefrihed til uddannelse i lighed med sdvan1ig praksis ved Det Kongelige Teater. Der gives sikkerhed for tilbagevenden til Det Kongelige Teater. 5. IJdvekslingsaftale Den for andre grupper ved Det Kongelige Teater g1dende udvekslingsa± tale med Danmarks Radio forsøges udvidet til at omfatte skrdderne/modisteme. Ti1skarere 6. Lon Skalatrin 25, 26, 27, 28, 29, 30.

12 Organisationsaftale for Det Kongelige Testers Tekniske Personale tilsiurtet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 II 7. TiIIag Der ydes et sr1igt tillg pa ,00 kr. r1igt (niveau 1/ ). Dette ti1ig ydes som godtgørelse for: 1. Signaltjeneste 2. Afien- og nattjeneste 3. Tjeneste pa lørdage, son- og helligdage. grundlovsdag ogjuleafiensdag 4. Delt tjeneste 5. RMighedstj eneste 6. Den ulempe, der er forbundet med uvarsiet om1gning afarbejdstider 7. Ijeneste pa en forud fastlagt fridag. Maskinassistenter (Om vagtbrende ledere henvises til protokollatet vedr. vagtbrende ledere, bilag 2.) 8. Løn Skalatrin , , 29, Tilkeg Der ydes et sr1igt ti11g pa ,28 kr. r1igt (niveau 1/ ). Dette til1g ydes som godtgorelse for: 1. Arbejde pa forskudt tid 2. Arbejde pa sondage 3. Erstatning for optjening af fritid i forbindelse med arbejde i tidsrummet fra H til Elektronikteknikertilkeg Til maskinassistenter. der er beskftiget ved arhejde, hvortil krves eksamen som elektroniktekniker. ydes et til1g pa 1.107,64 kr. pr. mned (niveau 1/ ). 11. Arbejdstid Arbejdstiden placeres i overensstemmelse med forestillingemes afvikling, Der henvises til organisationsaftalen, I Del, 9B. deltid. 12. Overtid Overarbejde afspadseres/betales med folgende ti1lg:

13 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer For den 1., 2. og 3. klokketime efier fastsat arbejdstids ophor For den 4. og folgende klokketimer For overarbejde pa son- og helligdage samt forud afialte fridage 50 pct. 100 pct. 100 pet. I forbindelse med afspadsering oppebres fuid ion. dvs. skalalon og faste mnediige ti1ig. For overarbejde pa søn- og heiligdage skal afspadsering/betaling beregnes pa grundlag af et overarbejde af mindst 7 3/5 times varighed og pa lordage og andre hverdagsfridage af mindst 5 timer, og pa hverdage af mindst 4 timer. Ved overgang fra overarbejde pa fridag til efierfolgende fridag kan der dog maksimalt ydes for 7 3/5 time, medmindre det prsterede timetal overskrider ovenstâende timetal. For son- og helligdage saint lordage og andre hverdagsfridage regnes dognet som fra ki. 06 iii ki Arbejdstoj Der udleveres arbejdstoj efter hidtidig praksis. 14. Vagtbetaling Pa planlagte fridage og pa heiligdage betales for 15 henholdsvis 20 timer. 15. Telefongodtgorelse Til maskinassistenter, der har tilkaldevagt, ydes telefongodtgorelse. 16. Maskinassistenter i produktionsafdelingen Maskinassistenter beskftiget i produktionsafdelingen er undtaget fra og i protokoliat I. Elektrikere (Om vagtbrende ledere henvises til protokoilatet vedr. vagtbrende ledere, bilag 2.) 17. Lon Skalatrin , 28, 29, E1ektronikteknikerti1Ig Der ydes ti11g efter 10, protokollat I. Maskinassistenter.

14 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Tilkeg, arbejdstid, overtid m.v. Der ydes overtidsbetaling efter 12, protokollat I. Maskinassistenter. Til vagtbrende elektrikere ydes desuden ti11g efter 9, arbejdstoj, vagtbetaling og telefongodtgørelse efter For vagtbrende elektrikere følger arbejdstiden 11. Snedkere 20. Løn Skalatrin , 27, 28, 29, Overtid Der ydes overtidsbetaling efter 12, protokollat I. Maskinassistenter, 22. Arbejdstoj Arbejdstøj udleveres efter Det Kongelige Teaters bestemmelse. Der udleveres vindjakke efter bidtidig praksis. 23. Varktøjspenge Snedkere har pligt til at benytte eget vrktoj. Som godtgørelse herfor betales et ti11g pa 241,08. pr. máned (niveau 1/ ). Stk. 2. Teatret leverer nødvendigt f11esvrktøj. Stk. 3. Ved brandskade er teatret erstatningspligtig efter almindelige regler. 24. Formandstilleg Der ydes formandsti11g pa kr ,62 (niveau 1/ ) pr. mned. Vaskeriassistenter 25. Lon Skalatrin 10, 11, 12, 13, 15, 16. Stk. 2. For samtlige timer ydes et fast tillg pa kr. 4,50 niveau 1/ ) pr. time for sr1ig smudsig vask. I henhoid til aftale er der med virkning fra 1 april 2002 afteaterpuijen finansieret forhajelse aftii1gget til 1 alt kr. 5,50 (niveau 1/ ) pr. time.

15 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Tilkald Ved tilkald til arbejde uden forbindelse med den fastlagte arbejdstid vdes betaling for minimum 3 timer. 27. Opsigelse Vaskeriassistenter, som opsiges, men genoptager arbejdet, nâr dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 r, genindtrder i tidligere ved institutionen opnâet opsigelsesanciennitet. Sâfremt den pâg1dende dokumenterer ikke at have hafi arbejde i fravrstiden inden for et tidsrum afindtil 2 r, ndres ovenstâende 1 r til tt2 28. Rationalisering eller overgang til entreprise Sàfremt der ønskes gennemført større rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsom1gninger, der berører de ansatte, tilsiger forbundet sin støtte hertil. Forinden der trffes endelig beslutning om ivrkstte1se af sâdarine foranstaltninger my. optages der drøftelser mellem Det Kongelige Teater og Fag1igtFal1esForbund 3F (hovedforbundet). Stk. 2. Tilsvarende g1der ved overgang til entreprise. 29. Arbejde pa fridage Ved arbejde pa de ill. del, E, stk. 1 nvnte fridage ydes en anden fridag. Malere 30. Lon Skalatrin , Formandstillag Der ydes formandsti11g efler hidtidig praksis. Teatermalere 32. Lon Skalatrin 23, 25, 28, 30, 32 og 33. Skalatrin 23 er ét-rigt.

16 tis1uttet Offentligt Ansattes Organisationer TiIIg 2 Det er aftalt, at der med virkning fra 1. juli 1987 afsttes et r1igt belob, der andrager ,14 kr. (1/ niveau). Beløbet anvendes til ydelse af et eller flere kvalifi kationsti11g, der for en afgranset periode fordeles biandt teatermalerne ved aftale mellem Det Kongelige Teater og Forbundet. 34. Arbejdstid Dc i nrvrende protokollat for teatermalere anforte lonninger forudsetter he1tidsbeskftige1se svarende til 160,3 3 tinier mned1ig. Arbejdstiden placeres nonnalt i tidsrummet Arbejdstidens placering for den enkelte dag fast1gges af teaterchefen 3 uger forud. Ved om1gning af arbejdstiden med mindre end 48 timers varsel ydes der en varskotime (en grundtimeløn). Stk. 2. En teatermaler kan højst pà1gges to daglige fremniøder, og hvert fremmøde medregnes med mindst to timer. Stk. 3. Der kan lokalt indgás aftale om indforelse af flekstidsordninger. 35. Arbejdstøj Arbejdstøj (herunder sko) udleveres efier Det Kongelige Teaters bestemmelse. 36. Teatermalere skal efter afdelingslederens skøn have lejlighed til at se nyproducerede fore stillinger inden premieren. Tapetserere 37. Lon 3 Skalatrin , 27, 28, 29 og henhold til aftale af 18. november 1997 er det af teaterpuijen finansieret, at der ydes formandstillg to en teatermaler pa 9 % af skalatrinlonnen pa sidste skalatrin. Med virkning fra 1 august 2008 er det afteaterpuen finansiere at der ydes formandsti11g til en tapetserer pa ,57 pr. maned (niveau okiober 1997).

17 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Fastholdelse 38. Tilkeg Til skrddere/modister, ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere og tapetserere pa sluttrin ydes et fastho1de1sesti11g pa kr. 881,51 árligt (niveau 1/ ). Pr. 1. april 2009 heves fastholde1sesti11gget til i alt kr ,- p.a. (niveau oktober 1997), og samtidig ydes dette ti11g tillige til teatermalerne. Fastho1de1sesti11gget ydes til medarbejdere pa nstsidste og sidste løntrin, København, den Fag1igtFllesForbund 3F Det Kongelige Teater 7 / Dansk Metal Q3cc Forbundet Tr-Industri-Byg i Danmark D,s E1?d

18 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bilag 2 PROTOKOLLAT II Vedr. vagtbarende ledere I tilknytning til organisationsaftale for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer, som omfattet af f11esoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, er indgàet følgende aftale: Organisationsaftalen omfatter fremover stillingerne som medarbejdende og vagtbrende leder af hhv. smedeafdelingen og elafdelingen pa teatret med nedennvnte specielle vilkâr. Aflønning med skalatrin og 35, idet hvert skalatrin erto-gt. Indplacering sker ud fra svendeanciennitet, dog max. pa skaiatrin 33. Sàfremt den ansatte er i besiddelse af en autorisation i faget, som anvendes i arbejdet pa teatret, ydes et autorisationstii1g pa kr ,56 r1igt (niveau 1/ ). Endvidere ydes et ti11g efter samme retningslinier og af samme størrelse som det i protokollat I, 3, i organisationsaftalen af 19. marts 2004 onthandlede. Dette ti11g og vilkârene herfor kan efter den pág1dende ansattes ønske srski1t for den enkelte til hver en tid opsiges med 6 m.neders varsel. I sâ fald omfattes vedkommende indtil anden aftale af organisationsaftalens bestemmelser cm forskudttidsti11g og overarbej de. Endelig ydes fri telefon (dog max. kr i kvartalet). og der udleveres arbejdstøj efter samme regler scm for medarbejderne i afdelingeme. Kobenhavn. den Dansk Metal / Det Koncelige Teater

19 tilsiuttet Offentligt Ausattes Organisationer Bilag 3 Teaterpulj e Dakningsomràde: Alle ansatte pa teatret, dvs. kunstnere teknisk personale individuelt ansatte ansatte omfattet af Finansministeriets overenskomster (akademikere, kontorfiinktionrer, hàndvrkere m.fl.) chefer (da disse ikke er omfattet af Kulturministeriets cheflønspulj e). Finansiering: midler der afsttes ved overenskomstfornyelser midler der tilføres fra centralorganisationernes centrale puijer midler der tilføres fra Kulturministeriets lokallonspuije ti11g, der er ydet efter hidtidige overenskomster, men som ikke er medtaget i overenskomsterne for teknikere og kunstnere ved DKT, kan ved aftale tilføres teaterpulj en. Formt1: individuelle ti11g, ancienriitets- eller lonrammeoprykninger i mindre omfang omklassificering af teaterspecifikke grupper arbejdsbestemte til1g. Procedure: Tillg og onikiassificering aftales lobende mellem teaterchefen og vedkommende organisation/personalereprsentant. I øvrigt henvises til principperne i den lokallonsordning, som blev gennemført ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008.

20 tilsiuttet Offentliat Ansattes Organisationer Bilag 4 Husaftale for skradderne ved Det Kongelige Teater I tilknytning til organisationsaftalen mellem Det Kongelige Teater og bl.a. Fag1igtF11esForbund (3F) for teknisk personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationers er indgâet nrvrende husaftale vedrorende vagtordning. Med en uges varsel kan en enkelt skrdder tilsiges til vagt i tiden mandag tirsdag: H onsdag fredag: ki København, den Fag1itF11esForbund 3F Det Kone1icre Teater J; - /

21 tilsiuttet Offentligt Ansattes Orga nisationer 2008 Bilag 5 Proveo rd fling Nrvrcnde proveordning fraviger de i organisationsaftalen og dennes bilag 1 ion- og arbejdstidsbestemmelser. anforte a. Der indføres folgesvendsordninger for skrddere/modister, ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere. teatermalere og tapetserere. Det faglige indhold af folgesvendsordningerne ved lokale aftaler. fastlgges nrrnere b. Enhver teatermaler eller tapetserer, der fungerer som følgesvend, i den pâg1dende periode kr. 533,70 (niveau oktober 1997) pr. mâned. Den enkelte vii, nr denne til folgesvend ved en produktion. automatisk modtage i 6 mneder. Varetagelse af folgesvendsopgaver ved flere produktioner pa en gang vii ikke udlose ekstra skrdder/modist, ti1skrer, maskinassistent, elektriker, snedker, maler, udvlges ti1lg. oppebrer hândvrker ti1lgget c. Skalatrinforlobet for skrddere/modister, snedkere, malere og tapetserere toárigt. Samtidig oprykkes alle til nanmeste overliggende skalatrin. hvorefter de, medmindre de oprykkes til skalatrin 31, pa ny vii oprykke efter to är. Sáfremt den enkelte i forvejen oprykkes pr. 1. august 2007, vii vedkommende dog kun rykke et trin. ti1skrere. maskinassistenter, elektrikere. for1nges med skalatrin 31, hvorved skalatrin 30 gores fomvnte hndvrkere hândvrker d. Vaskeriassistenterne vdes kr. 3,77 mere i timen (niveau oktober 1997) i smudsti1lg. e. Skrddere/modister, vaskeriassistenter og tapetserere overgâr til mànedsnorrn, idet organisationsaftalens 9.A., stk. 1, til folgende: ndres ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere, De i protokollatet angivne lonninger he1tidsbeskftige1se svarende til i60.33 time pr. mned, svarende til gennemsnitlig time pr. dag ved 5 dages uue og 6.17 time ved 6 dages age. Arbejdstiden opgores mänedsvis. Arbejdstiden kan piaceres mellem ki og 20.00, dog protokollat I. bilag 1. Arbejdstidens placering for den enkelte af teaterchefen 3 uger forud. I situationer kan der ske i den forud fastlagte arbejdsplan. Dette droftes med den ansatte/tii1idsreprsentanten. I-{vis sker med mindre end 48 timers varsel, ydes der en varskotime svarende til en timelon med fast1gges sriige. ekstraordinre jf forudstter 74 ndringer om1gning

22 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer tilkeg af 50 pct. (maksimalt 4 gange pr. ar). Timelonnen faststtes som en 1/1924 af àrslonnen. f. Organisationsaftalens pumkt X, stk. 1, ndres til følgende ordlyd: Teatret kan pâkegge den enkelte overarbejde. Overarbejde er pâlagt arbejde udover den mânedlige fuldtidsnorm, jf. 9.A. Endvidere anses alt pâlagt arbejde efier ki for overarbejde. bortset fra for vagtbrende personale. g. Der nedsttes et evalueringsudvalg med reprsentanter fra ledelsen og teknisk personale med henblik pa i prøveperioden løbende at evaluere proveordningen. h. Nrvrende prøveordning tneder i kraft den 1. august 2007 og løber indtil 31. juli 2009, i hvilken periode den ikke ensidigt kan opsiges. Kobenhavn den FE1. c FagligtFllesForbund 3F Det Kongelige Teater jj - / Dansk Metal Forbundet Tr-Tndustri-Byg i Danmark rb :4:p Malerforbundet i Danmark

23 PROTOKOLLAT III BiIag6 Malerforbundet i Danmark Fdet BygiD ark cj Dansk Metal r Fag1igtFl1esForbund 3F Det Kongelige Teater København den Sâfremt prøveordningen i bilag 5 matte bortfalde pr. 31. juli 2009, skal skalatrin 32 erstattes med skalatrin 31 pr. 1. august I ovrigt stifles medarbejderne som før løbet af proveperioden. proveordningens ikrafttrden, naturligvis dog med til1ggelse af optjent anciennitet i april 2009 befinder sig pa skalatrin 31, blive oprykket til skalatrin 32 efier at have 14 ârs anciennitet, oprykkes automatisk til skalatrin 32. Endvidere vii alle, der pr. 1. skalatrin 31 gøres toârigt. Alle, der pr. 1. april 2009 eller senere har opnâet eller opnár maskinassistenter, eiektrikere, snedkere, malere og tapetsere med skalatrin 32, hvorved befundet sig pa skalatrin 31 i to r, selvom vedkomrnende ikke pa det págldende tidspunkt matte have opnâet 14 rs anciennitet. Pr. 1. april 2009 forlnges skalatrinforløbet for skrddere/modister, tilskrere, tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 OrganisationsaftaJe for L)et Kongelige Teaters Teknike Personale

24 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekiiske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bilag 7 Bemarkninger til organisationsaftalen for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bestemmelser til den under del I, 9 C anforte plustid: Bemcerkning ill 9 C, stk. 1: Vilkârene for individuelle aftaler om plustid fremgâr af bestemmelserne i onihandlede paragraf og skal derfor ikke fastlgges i ivrkstte1sesafta1en for den pâgldende personalegruppe. Ivrkstte1sesaftalen skal alene bekrfte de lokale parters enighed om, at plustidsordningen kan anvendes pa den pag1dende arbejdsplads. Ved eventuelt bortfald af ivrkstte1sesaftalen, løber allerede indgâede individuelle aftaler om plustid videre efter deres individuelle indhold, indtil de eventuelt matte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle afiale. Bemcerkning til 9 C, stk. 2: Plustid forudstter en afiale mellem anstte1sesmyndigheden og den ansatte og bygger sàledes pa frivillighed. Plustidsaftaler kan ikke indgãs for ansatte med egentligt chefansvar. Bernerkning ill 9 C, st/c. 4: Den forhojede løn udbetales ogsà under fravr, hvor den ansatte har ret til sadvaniig løn, eksempelvis sygdom, barsesorlov, ferie og omsorgsdage. Den forhojede løn 1gges ligeledes til grund ved beregning af efierindtgt, fratrde1sesbe1ob eller andre ydelser, der tager udgangspunkt i den ansattes sdvan1ige løn. Eventuelle râdighedsforpligtelser og dertil hørende ràdighedsti1lg fortstter undret, medmindre andet aftales. Bemcerkning iii 9 C, st/c. 6: Efter varsiets udlob vender den ansatte tilbage til den beskfiige1sesgrad, der gjaldt før indgáelse af plustidsaftalen.

25 Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er prsteret plustidsaftale indeholder et 1ngere opsigelsesvarsel. inden for de seneste 3 máneder forud for en ledighedsperiode, i relation til by om tidligere beskftigelsesgrad 3 mâneder før sin fratrden disse timer vil derfor pâvirke beregningen af eventuelle arbej dsloshedsdagpenge. Der er derfor aftalt, at en ansat, der afskediges uailsogt, kan vlge at vende tilbage til sin arbej dsloshedsforsikring vii blive betragtet som overskydende timer. Betalingen for Bemrkning t1 9 C, stk. 7: Organisationsaftale for Det Korigelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 uanset om den individuelle 24

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F)

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) 2005 Cirkulære af 28. juni 2006 Perst. nr. 035-06 PKAT nr. 200, 247, 248, 603, 747, 917 J.nr. 03-333/14-9

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2009 Cirkulære

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH

Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH Arbejdstidsaftalen af 28. november 2008 med lokale aftaler juni 2013 Juni 2013 1/37 Indholdsfortegnelse Forord Arbejdstidsaftalen af 28.11.2008 med lokalt aftalte

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere