ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER"

Transkript

1 2008 TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSAFTALE FOR TEKNISKE PERSONALE ORGANISATIONER

2 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE 3 LDEL 3 1. Aftalens oniràde Ti11g 9.A. Arbejdstid 4 9,B. Deltid 5 9.C. Plustid Opsigelse 6 II. DEL 6 Supplementsbesternmelser 6 X. Overarbejde 6 II. Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage 6 Y.Pauser 7 Z. Ekstrapersonale 7 7 Ø.Tumé 7 lli.del krafttrde1se og opsigelse 8.Fridage Bilagl 10 PROTOKOLLATI 10 Lanm.m 10 Skrddere/modister 10 1.Løn 2. Ti11g 10 3.Elevaftale Tjenestefrihed Udvekslingsaftale 10 Ti1skrere Ti11g 11 Maskinassistenter Lon 8.Lon 9. Ti11g E1ektronikteknikerti11g Arbejdstid Overtid Arbejdstoj Vagtbetaling Telefongodtgorelse Maskinassistenter i produktionsafdelingen 12 Elektnkere Len E1ektronikteknikerti11g 12 10

3 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Tillg, arbejdstid, overtid m.v 13 Snedkere Arbejdstoj Vrktojspenge Fonnandsti11g 13 Vaskeriassistenter Lon 21.Overtid 25.Løn 26. Tilkald Opsigelse Rationalisering eller overgang iii entreprise Arbejde pa fridage 14 Malere Formandsti11g 14 Teatermalere Løn 32.Løn 33. Ti11g Arbejdstid Arbejdstøj Tapetserere Fastholdelse Ti11g 16 Bilag2 17 PROTOKOLLAT II Løn vatbrende Vedr. ledere 17 Bilag3 18 Teaterpuije 18 Bilag4 19 Husaftale for ved Det Kongelige Teater 19 BilagS 20 Prøveordning 20 Bilag 6 22 PROTOKOLLAT III 22 Vedr.forInge1se af skalatrinforlob 22 Bilag 7 23 Bemrkninger skrddeme 23

4 ORGANISATIONSAFTALE TEKNISKE PERSONALE FOR DET KONGELIGE TEATERS Sàfremt beskflige1sen sker som teaterteknisk assistent, sker anstte1se som tekniker efter Forbund og med angiveise af det primre beskftigelsesomrâde. overenskomst for teatertekniske assistenter med Lager, Post og Servicearbejdernes beskftigelsesomrâde. Sàfremt beskffigelsen er af teaterteknisk karakter. sker ansttelse som teatertekniker i henhold til organisationsaftalen med Dansk Metal med angivelse af det primre hnthrkerorganisationer med angivelse af det primre beskftigelsesomràde. tekniker efler den relevante organisationsaftale med pâgldende Sâfremt beskftigelsen er egentligt hàndvrksmssigt arbejde, sker anstte1se som specificeret angivelse af den enkelte organisationsaftale i hvert anstte1sesbrev. Stk. 3. Tekniske medarbejdere ansttes efter den flles OAO-S-overenskomst med 2008 mellem Finansministeiet og Offentligt Ansattes Organisationer pa nr kapitel 5, Stk. 2. For ovennvnte medarbejdergrupper galder OAO-S-fl1esoverenskornsten af 1. Aftalens omráde Aflalen omfatter elektrikere, snedkere, skrddere/modister, tilskrere, maskinassistenter, vaskeriassistenter. malere, teatennalere og tapetserere. I. DEL Del, Supplementsbestemmelser er ikke omhandlet i fl1esoverenskomsten. fl1esoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Denne organisationsaflale fraviger og/eller supplerer den til enhver tid gldende Organisationsaflalens paragraffer refererer til paragraffeme i fl1esoverenskomsten. II. TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsluttet Offent1it Ansattes Organisationer , stk. 1. kapitel 7, 24,25,26,27 og28 samtbilag 1, nr. 3-4.

5 I anstte1sesbrevet angives det primre arbejdsomrâde. hvilket overenskomstomrâde der benyttes ved annoncering/anstte1se. ti11idsmndene for de berorte OAO-overenskornstomràder og Det Kongelige Teater orn, Nyanstte1ser af tekniske medarbejdere sker efter forudgáende drofielse mellem 4 flekstidsaftaler kan fravige organisationsaflalens arbejdstids- og overarbejdsregler. Stk. 5. Der kan lokalt indgâs aftale om indforelse af flekstidsordninger. Sâdanne tjeneste i henhold til stk. 2. Stk. 4. Hvert fremmøde medregnes med mindst 4 timer. Tilsvarende gider ved deft timer pr. uge (maksimalt 20 gange pr. ar). Stk. 3. Den ugenthge arbejdstid kan maksimalt udgore 45 timer. ved premierer dog 50 ansatte 2 fremmøder pr. dag, og der skal gâ 4 timer mellem de delte tj enester. Stk. 2. Arbejdet kan ti1retteigges som delt tjeneste. Der kan dog højst pâ1gges de Hvis om1gning sker med mindre end 48 timers varsel ydes der en varskotime svarende til en timelon med ti11g af 50 pct. (maksimalt 4 gange pr. ar). Timelonnen faststtes som arbej dsplan. Dette droftes med den ansatte/ti11idsreprsentanten. timer pr. rnned, svarende til gennemsnitlig 7,4 timer pr. dag ved 5 dages uge og 6,17 timer pr. dag ed 6 dages uge. Arbejdstiden kan placeres mellem ki og H , jf. De i protokollat I amforte lomiinger forudstter he1tidsbeskffige1se svarende til 160,33 dog protokollat I, bilag 1. Arbej dstidens placering for den enkelte fast1gges af teater 9 A. Arbejdstid chefen 3 uger forud. 5. TiI1ag Der kan mellem teaterchefen og vedkommende persona1ereprsentant indgás aftale om ydelse af individuelle tillg m.m. afteaterpuijen, jf. bilag 3 til organisationsaftalen. provetiden kan ske med 14 dages varsel. Stk. 5. Provetiden er 3 mneder, som skal falde uden for ssoniukningen. Opsigelse i fagligt forsvarligt, anvises at udfore arbejdsopgaver inden for andre arbejdsomràder. Stk. 4. Medarbejdere ansttes jf. stk. 3, men kan dog, hvor det er sikkerhedsmssigt og Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 I sr1ige, ekstraordinre situationer kan der ske andringer i den forud fastlagte 1 / 1924 af.rs1onnen.

6 deltidsanstte1se. Der ydes i sâ ti1flde forho1dsmssig ion. Stk. 1. Anstte1se sker sorn udgangspunkt pa fuld tid, jf. 9A, stk. 1 Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat trffes aftale om overgang til 9 B. Deltid aftait 1ngere varsel overgangen til piustid, 3 mneder for fratrde1sestidspunktet. Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pàg1dende mned, medmindre andet aftales. anstte1sesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 mneders varsel til udgangen af en Stk. 6. En individuel aftale om piustid kan af sàvel den ansatte som overenskomstmssige pensionsordning. anstte1sesmyndigheden et pensionsbidrag pa 15 %. Belobet indbetales til den sdvan1ige Stk. 5. Af den del af lonnen. der overstiger lonnen for fu1dtidsbeskffige1se, indbetaler Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden og lonnen forho1dsnssigt. om ugen. Stk. 3. Den individuelt afialte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer højere end den i 9A anforte fuidtidsbeskftigeise (plustid). Stk. 2. Anstte1sesmyndigheden og den ansatte kan afiale en individuel arbejdstid, der er arbejdspladsen, skal der indgâs aftale mellem ansttelsesmyndigheden og denlde respektive ti1iidsreprsentant(er) om. at ordningen ivrksttes. Hvis der for en personalegruppe ikke findes en ti11idsreprsentant, indgâs aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Ivrkstte1sesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse. Stk. 1. For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7 kan bringes i anvendelse pa 9 C. Plustid Stk. 5. Overarbejde i forbindelse med deltidsanstte1se bor kun undtagelsesvis finde sted. Stk. 4. Ti11idsreprsentanten orienteres om indgâet aftale om de1tidsanstte1se. de krvede kvaiifikationer, og som onsker at overgâ til en hojere beskffige1sesgrad. arbejdsfunktioner lige sá hensigtsmssigt kan udfores af ailerede ansatte pa deltid, der bar Stk. 3. For der sker nyanstte1se pa deitid, skal det undersoges. om de pág1dende Organisanonsaftale for Del Kongelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet OiTent1iit Ansattes Organisationer 2008 ret til at vende tilbage til den beskftigeisesgrad, som gjaldt for uanset et eventuelt

7 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Opsigelse For funktionrer og mànedslonnede ikke-funktionrer g1der flinktionrlovens regler om varsling af opsigelse og om fratradelsesgodtgore1se. Funktionar1ovens regler om provetid finder dog ikke anvendelse for mánedslonnede ikke-funktionrer, jf. 1, stk. II. DEL Supplementsbestemmelser X. Overarbejde Teatret kan pá1gge den enkelte overarbejde. Overarbejde er pàlagt arbejde udover fuldtidsnormen, jf. 9.A. Stk. 2. Overarbejde opgøres mned1igt og afspadseres med ti11g af 50 pct. og natpenge. Natpenge my. faststtes efier Finansministeriets aftale om natpenge, p.t. cirku1re af 24. marts Stk, 3. Alt overarbejde i en sson skal normalt afspadseres inden nste sson pábegyndes. Afspadsering droftes mellem den ansatte og ledelsen. Afspadsering kan kun ske i hele dage. Stk. 4. Hvis overarbej de, jf. stk. 2, ikke har kunnet afspadseres efter stk. 3, ydes over arbejdsbetaling, der beregnes som 1/1924 af árslonnen for hvert skalatrin med ti11g efter stk. 2. II. Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage Stk. 5. Hvis over-/merarbejde ikke har kunnet afvildes inden for den i stk. 3 angivne fist, kan den ansatte i stedet for overarbejdsbetaling v1ge at ffi den ikke-afviklede fi-thed godskrevet som omsorgsdage/-timer. Stk, 6. Sâdanne omsorgsdage/-timer registreres sammen med eventuelle omsorgsdage, som den ansatte matte have opnáet i forbindelse med barsel og adoption, jf. den mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgàede aftale om barsel, adoption og omsorgsdage, Omsorgsdagene/-timerne afvikles efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i nnvnte aftale. Stk. 7. Afspadseringsfrihed, der efter bestemmelsen i stk. 5 og 6 er konverteret til omsorgsdage/-timer, kan ikke senere tilbagefores og godtgøres med over-/merarbejds

8 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 betaling. Stk. 8. Den enkelte anstte1sesmyndighed kan faststte et max. pr. medarbejder for antallet af oer-/merarbej dstimer, der kan konverteres til omsorgsdage/-tirner. Max. kan dog ikke sttes lavere end et tiinetal svarende til i alt 10 omsorgsdage pr. barn. Y. Pauser Ved arbejde over 8 timer pr. dag ydes to pauser pa V2 time. Der ydes ikke betaling for pauseme. Z. Ekstrapersonale Teatret kan ud over det normale mandskab anvende yderligere arbejdskraft. Stk. 2. Der betales for minimum 4 timer. IE. Fridage Lillejuleaften. juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytârsdag, skrtorsdag, langfredag, 2. páskedag, Store Bededag. Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj og grundlovsdag er fridage. Stk. 2. De ansatte har ret til en ugentlig fridag. Er dette ikke muligt, kan det ugentlige fridøgn omliegges, idet der dog vedr. fravigelse af regleme om hviletid og fridogn henvises til de til enhver tid g1dende arbejdstidsregler for statens tj enestemnd. Sàfremt en fastlagt fridag inddrages, erstattes denne snarest med en anden fridag med ti11g af 50 pet. af det prsterede arbejde. Dette ti11g ydes dog ikke, hvis der ydes sriigt tillg blandt andet som kompensation for mistede fridage, jf. protokollat I, bilag 1 til orgariisationsaftalen. Stk. 3. Den ugentlige ifidag 1gges pa søndage, sàfremt teatrets drift tillader det. jf. dog protokollat I, bilag 1, Turné Oplysninger om planlagte turneer gives ved ssonstart. Hvis aftale indgàs i ssonen. gives oplysninger. sà snart bindende aftale om en tumé er indgãet og ved lngerevarende tumeer gives varsiet sà vidt muligt 3 mdr. i forvejen. Tumeens endelige rej seplan og liste over de medvirkende opslâs senest 14 dage for afrejse. Ved udenlandske turneer dog en mned før.

9 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer I ti1f1de af sygdom kan der indkaldes med kortere varsel. Enhver tekniker kan under turné pà1gges arbejde i henhold til 1. stk. 3. Arbejdstiden placeres efler drøftelse med teaterchefen eller den der bemyndiges hertil og placeres i tidsrummet mellem ki Arbejdstiden pa tumé beregnes ud fra det faktiske arbejde, dog minimum med 7,4 timer pr. dag inki. rejsedage. Der ydes 1/2 times betalt frokostpause. Sâfremt det ikke er muligt at placere en ugentlig fridag pa turneen, ydes der en kompensa tionsdag til afspadsering urniddelbart efter tumeen. Hvis hjemkomst fmder sted efter offentlige transportmidlers normale sidste afgang fra Kongens Nytorv, skal teatret bekoste hjemtransport inden for det storkøbenhavnske omràde. Organisationsaftalens 9A, 9B og 9C samt supplementsbesternmelse anvendelse under tumé. finder ikke III. DEL 39. IkrafttradeIse og opsigelse Denne organisationsaftale har virkning fra 1. april 2008 og kan af parteme opsiges skrift ligt med tre m.neders varsel til den 31. marts, dog tidligst 31. marts Tjenestemandslignende ansatte scene- og belysningsmestre er med undtagelse af de forhold, der er reguleret af Reglementet for Det Kongelige Teater og Kapel onifattet af nrvrende organisationsaftale samt af bestemmelseme vedr. scene og belysningsmestre i protokollat 1 til Organisationsafiale for Det Kongelige Teaters Tekniske personale tilsiuttet Statsansattes Kartel af 19. marts 2004 Kobenhavn. den FgiigFHe.F orbund 3F IN I Dansk Metal _ Det Kongelige Teater / / I

10 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekuiske Personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer dsbyg i Danmark \ I). sk 13pn M e rbundet i Danmark Ledernes Hovedorganisation

11 tilsluttet OtTentIigt Ansattes Organisationer Bilag 1 PROTOKOLLAT I Lon m.m. Skraddere/modister 1. Lon Skalatrin 25, 26, 27, , Ti1Ig Der ydes et sr1igt ti11g pa 1.637,39 kr. r1igt (niveau 1/ ), som dog bortfalder. nr sluttrin nis. Endvidere afsttes en puije pa 1cr til indkøb af skrddersakse. 3. Elevaftale Aftale af 2. december 2002 om aflenning af elever fmder anvendelse for skrdder /modistelever pa Det Kongelige Teater. 4. Tjenestefrihed Skrddere/modister bar adgang til tj enestefrihed til uddannelse i lighed med sdvan1ig praksis ved Det Kongelige Teater. Der gives sikkerhed for tilbagevenden til Det Kongelige Teater. 5. IJdvekslingsaftale Den for andre grupper ved Det Kongelige Teater g1dende udvekslingsa± tale med Danmarks Radio forsøges udvidet til at omfatte skrdderne/modisteme. Ti1skarere 6. Lon Skalatrin 25, 26, 27, 28, 29, 30.

12 Organisationsaftale for Det Kongelige Testers Tekniske Personale tilsiurtet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 II 7. TiIIag Der ydes et sr1igt tillg pa ,00 kr. r1igt (niveau 1/ ). Dette ti1ig ydes som godtgørelse for: 1. Signaltjeneste 2. Afien- og nattjeneste 3. Tjeneste pa lørdage, son- og helligdage. grundlovsdag ogjuleafiensdag 4. Delt tjeneste 5. RMighedstj eneste 6. Den ulempe, der er forbundet med uvarsiet om1gning afarbejdstider 7. Ijeneste pa en forud fastlagt fridag. Maskinassistenter (Om vagtbrende ledere henvises til protokollatet vedr. vagtbrende ledere, bilag 2.) 8. Løn Skalatrin , , 29, Tilkeg Der ydes et sr1igt ti11g pa ,28 kr. r1igt (niveau 1/ ). Dette til1g ydes som godtgorelse for: 1. Arbejde pa forskudt tid 2. Arbejde pa sondage 3. Erstatning for optjening af fritid i forbindelse med arbejde i tidsrummet fra H til Elektronikteknikertilkeg Til maskinassistenter. der er beskftiget ved arhejde, hvortil krves eksamen som elektroniktekniker. ydes et til1g pa 1.107,64 kr. pr. mned (niveau 1/ ). 11. Arbejdstid Arbejdstiden placeres i overensstemmelse med forestillingemes afvikling, Der henvises til organisationsaftalen, I Del, 9B. deltid. 12. Overtid Overarbejde afspadseres/betales med folgende ti1lg:

13 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer For den 1., 2. og 3. klokketime efier fastsat arbejdstids ophor For den 4. og folgende klokketimer For overarbejde pa son- og helligdage samt forud afialte fridage 50 pct. 100 pct. 100 pet. I forbindelse med afspadsering oppebres fuid ion. dvs. skalalon og faste mnediige ti1ig. For overarbejde pa søn- og heiligdage skal afspadsering/betaling beregnes pa grundlag af et overarbejde af mindst 7 3/5 times varighed og pa lordage og andre hverdagsfridage af mindst 5 timer, og pa hverdage af mindst 4 timer. Ved overgang fra overarbejde pa fridag til efierfolgende fridag kan der dog maksimalt ydes for 7 3/5 time, medmindre det prsterede timetal overskrider ovenstâende timetal. For son- og helligdage saint lordage og andre hverdagsfridage regnes dognet som fra ki. 06 iii ki Arbejdstoj Der udleveres arbejdstoj efter hidtidig praksis. 14. Vagtbetaling Pa planlagte fridage og pa heiligdage betales for 15 henholdsvis 20 timer. 15. Telefongodtgorelse Til maskinassistenter, der har tilkaldevagt, ydes telefongodtgorelse. 16. Maskinassistenter i produktionsafdelingen Maskinassistenter beskftiget i produktionsafdelingen er undtaget fra og i protokoliat I. Elektrikere (Om vagtbrende ledere henvises til protokoilatet vedr. vagtbrende ledere, bilag 2.) 17. Lon Skalatrin , 28, 29, E1ektronikteknikerti1Ig Der ydes ti11g efter 10, protokollat I. Maskinassistenter.

14 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Tilkeg, arbejdstid, overtid m.v. Der ydes overtidsbetaling efter 12, protokollat I. Maskinassistenter. Til vagtbrende elektrikere ydes desuden ti11g efter 9, arbejdstoj, vagtbetaling og telefongodtgørelse efter For vagtbrende elektrikere følger arbejdstiden 11. Snedkere 20. Løn Skalatrin , 27, 28, 29, Overtid Der ydes overtidsbetaling efter 12, protokollat I. Maskinassistenter, 22. Arbejdstoj Arbejdstøj udleveres efter Det Kongelige Teaters bestemmelse. Der udleveres vindjakke efter bidtidig praksis. 23. Varktøjspenge Snedkere har pligt til at benytte eget vrktoj. Som godtgørelse herfor betales et ti11g pa 241,08. pr. máned (niveau 1/ ). Stk. 2. Teatret leverer nødvendigt f11esvrktøj. Stk. 3. Ved brandskade er teatret erstatningspligtig efter almindelige regler. 24. Formandstilleg Der ydes formandsti11g pa kr ,62 (niveau 1/ ) pr. mned. Vaskeriassistenter 25. Lon Skalatrin 10, 11, 12, 13, 15, 16. Stk. 2. For samtlige timer ydes et fast tillg pa kr. 4,50 niveau 1/ ) pr. time for sr1ig smudsig vask. I henhoid til aftale er der med virkning fra 1 april 2002 afteaterpuijen finansieret forhajelse aftii1gget til 1 alt kr. 5,50 (niveau 1/ ) pr. time.

15 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Tilkald Ved tilkald til arbejde uden forbindelse med den fastlagte arbejdstid vdes betaling for minimum 3 timer. 27. Opsigelse Vaskeriassistenter, som opsiges, men genoptager arbejdet, nâr dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 r, genindtrder i tidligere ved institutionen opnâet opsigelsesanciennitet. Sâfremt den pâg1dende dokumenterer ikke at have hafi arbejde i fravrstiden inden for et tidsrum afindtil 2 r, ndres ovenstâende 1 r til tt2 28. Rationalisering eller overgang til entreprise Sàfremt der ønskes gennemført større rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsom1gninger, der berører de ansatte, tilsiger forbundet sin støtte hertil. Forinden der trffes endelig beslutning om ivrkstte1se af sâdarine foranstaltninger my. optages der drøftelser mellem Det Kongelige Teater og Fag1igtFal1esForbund 3F (hovedforbundet). Stk. 2. Tilsvarende g1der ved overgang til entreprise. 29. Arbejde pa fridage Ved arbejde pa de ill. del, E, stk. 1 nvnte fridage ydes en anden fridag. Malere 30. Lon Skalatrin , Formandstillag Der ydes formandsti11g efler hidtidig praksis. Teatermalere 32. Lon Skalatrin 23, 25, 28, 30, 32 og 33. Skalatrin 23 er ét-rigt.

16 tis1uttet Offentligt Ansattes Organisationer TiIIg 2 Det er aftalt, at der med virkning fra 1. juli 1987 afsttes et r1igt belob, der andrager ,14 kr. (1/ niveau). Beløbet anvendes til ydelse af et eller flere kvalifi kationsti11g, der for en afgranset periode fordeles biandt teatermalerne ved aftale mellem Det Kongelige Teater og Forbundet. 34. Arbejdstid Dc i nrvrende protokollat for teatermalere anforte lonninger forudsetter he1tidsbeskftige1se svarende til 160,3 3 tinier mned1ig. Arbejdstiden placeres nonnalt i tidsrummet Arbejdstidens placering for den enkelte dag fast1gges af teaterchefen 3 uger forud. Ved om1gning af arbejdstiden med mindre end 48 timers varsel ydes der en varskotime (en grundtimeløn). Stk. 2. En teatermaler kan højst pà1gges to daglige fremniøder, og hvert fremmøde medregnes med mindst to timer. Stk. 3. Der kan lokalt indgás aftale om indforelse af flekstidsordninger. 35. Arbejdstøj Arbejdstøj (herunder sko) udleveres efier Det Kongelige Teaters bestemmelse. 36. Teatermalere skal efter afdelingslederens skøn have lejlighed til at se nyproducerede fore stillinger inden premieren. Tapetserere 37. Lon 3 Skalatrin , 27, 28, 29 og henhold til aftale af 18. november 1997 er det af teaterpuijen finansieret, at der ydes formandstillg to en teatermaler pa 9 % af skalatrinlonnen pa sidste skalatrin. Med virkning fra 1 august 2008 er det afteaterpuen finansiere at der ydes formandsti11g til en tapetserer pa ,57 pr. maned (niveau okiober 1997).

17 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer Fastholdelse 38. Tilkeg Til skrddere/modister, ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere og tapetserere pa sluttrin ydes et fastho1de1sesti11g pa kr. 881,51 árligt (niveau 1/ ). Pr. 1. april 2009 heves fastholde1sesti11gget til i alt kr ,- p.a. (niveau oktober 1997), og samtidig ydes dette ti11g tillige til teatermalerne. Fastho1de1sesti11gget ydes til medarbejdere pa nstsidste og sidste løntrin, København, den Fag1igtFllesForbund 3F Det Kongelige Teater 7 / Dansk Metal Q3cc Forbundet Tr-Industri-Byg i Danmark D,s E1?d

18 tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bilag 2 PROTOKOLLAT II Vedr. vagtbarende ledere I tilknytning til organisationsaftale for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer, som omfattet af f11esoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, er indgàet følgende aftale: Organisationsaftalen omfatter fremover stillingerne som medarbejdende og vagtbrende leder af hhv. smedeafdelingen og elafdelingen pa teatret med nedennvnte specielle vilkâr. Aflønning med skalatrin og 35, idet hvert skalatrin erto-gt. Indplacering sker ud fra svendeanciennitet, dog max. pa skaiatrin 33. Sàfremt den ansatte er i besiddelse af en autorisation i faget, som anvendes i arbejdet pa teatret, ydes et autorisationstii1g pa kr ,56 r1igt (niveau 1/ ). Endvidere ydes et ti11g efter samme retningslinier og af samme størrelse som det i protokollat I, 3, i organisationsaftalen af 19. marts 2004 onthandlede. Dette ti11g og vilkârene herfor kan efter den pág1dende ansattes ønske srski1t for den enkelte til hver en tid opsiges med 6 m.neders varsel. I sâ fald omfattes vedkommende indtil anden aftale af organisationsaftalens bestemmelser cm forskudttidsti11g og overarbej de. Endelig ydes fri telefon (dog max. kr i kvartalet). og der udleveres arbejdstøj efter samme regler scm for medarbejderne i afdelingeme. Kobenhavn. den Dansk Metal / Det Koncelige Teater

19 tilsiuttet Offentligt Ausattes Organisationer Bilag 3 Teaterpulj e Dakningsomràde: Alle ansatte pa teatret, dvs. kunstnere teknisk personale individuelt ansatte ansatte omfattet af Finansministeriets overenskomster (akademikere, kontorfiinktionrer, hàndvrkere m.fl.) chefer (da disse ikke er omfattet af Kulturministeriets cheflønspulj e). Finansiering: midler der afsttes ved overenskomstfornyelser midler der tilføres fra centralorganisationernes centrale puijer midler der tilføres fra Kulturministeriets lokallonspuije ti11g, der er ydet efter hidtidige overenskomster, men som ikke er medtaget i overenskomsterne for teknikere og kunstnere ved DKT, kan ved aftale tilføres teaterpulj en. Formt1: individuelle ti11g, ancienriitets- eller lonrammeoprykninger i mindre omfang omklassificering af teaterspecifikke grupper arbejdsbestemte til1g. Procedure: Tillg og onikiassificering aftales lobende mellem teaterchefen og vedkommende organisation/personalereprsentant. I øvrigt henvises til principperne i den lokallonsordning, som blev gennemført ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008.

20 tilsiuttet Offentliat Ansattes Organisationer Bilag 4 Husaftale for skradderne ved Det Kongelige Teater I tilknytning til organisationsaftalen mellem Det Kongelige Teater og bl.a. Fag1igtF11esForbund (3F) for teknisk personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationers er indgâet nrvrende husaftale vedrorende vagtordning. Med en uges varsel kan en enkelt skrdder tilsiges til vagt i tiden mandag tirsdag: H onsdag fredag: ki København, den Fag1itF11esForbund 3F Det Kone1icre Teater J; - /

21 tilsiuttet Offentligt Ansattes Orga nisationer 2008 Bilag 5 Proveo rd fling Nrvrcnde proveordning fraviger de i organisationsaftalen og dennes bilag 1 ion- og arbejdstidsbestemmelser. anforte a. Der indføres folgesvendsordninger for skrddere/modister, ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere. teatermalere og tapetserere. Det faglige indhold af folgesvendsordningerne ved lokale aftaler. fastlgges nrrnere b. Enhver teatermaler eller tapetserer, der fungerer som følgesvend, i den pâg1dende periode kr. 533,70 (niveau oktober 1997) pr. mâned. Den enkelte vii, nr denne til folgesvend ved en produktion. automatisk modtage i 6 mneder. Varetagelse af folgesvendsopgaver ved flere produktioner pa en gang vii ikke udlose ekstra skrdder/modist, ti1skrer, maskinassistent, elektriker, snedker, maler, udvlges ti1lg. oppebrer hândvrker ti1lgget c. Skalatrinforlobet for skrddere/modister, snedkere, malere og tapetserere toárigt. Samtidig oprykkes alle til nanmeste overliggende skalatrin. hvorefter de, medmindre de oprykkes til skalatrin 31, pa ny vii oprykke efter to är. Sáfremt den enkelte i forvejen oprykkes pr. 1. august 2007, vii vedkommende dog kun rykke et trin. ti1skrere. maskinassistenter, elektrikere. for1nges med skalatrin 31, hvorved skalatrin 30 gores fomvnte hndvrkere hândvrker d. Vaskeriassistenterne vdes kr. 3,77 mere i timen (niveau oktober 1997) i smudsti1lg. e. Skrddere/modister, vaskeriassistenter og tapetserere overgâr til mànedsnorrn, idet organisationsaftalens 9.A., stk. 1, til folgende: ndres ti1skrere, maskinassistenter, elektrikere, snedkere, malere, De i protokollatet angivne lonninger he1tidsbeskftige1se svarende til i60.33 time pr. mned, svarende til gennemsnitlig time pr. dag ved 5 dages uue og 6.17 time ved 6 dages age. Arbejdstiden opgores mänedsvis. Arbejdstiden kan piaceres mellem ki og 20.00, dog protokollat I. bilag 1. Arbejdstidens placering for den enkelte af teaterchefen 3 uger forud. I situationer kan der ske i den forud fastlagte arbejdsplan. Dette droftes med den ansatte/tii1idsreprsentanten. I-{vis sker med mindre end 48 timers varsel, ydes der en varskotime svarende til en timelon med fast1gges sriige. ekstraordinre jf forudstter 74 ndringer om1gning

22 tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer tilkeg af 50 pct. (maksimalt 4 gange pr. ar). Timelonnen faststtes som en 1/1924 af àrslonnen. f. Organisationsaftalens pumkt X, stk. 1, ndres til følgende ordlyd: Teatret kan pâkegge den enkelte overarbejde. Overarbejde er pâlagt arbejde udover den mânedlige fuldtidsnorm, jf. 9.A. Endvidere anses alt pâlagt arbejde efier ki for overarbejde. bortset fra for vagtbrende personale. g. Der nedsttes et evalueringsudvalg med reprsentanter fra ledelsen og teknisk personale med henblik pa i prøveperioden løbende at evaluere proveordningen. h. Nrvrende prøveordning tneder i kraft den 1. august 2007 og løber indtil 31. juli 2009, i hvilken periode den ikke ensidigt kan opsiges. Kobenhavn den FE1. c FagligtFllesForbund 3F Det Kongelige Teater jj - / Dansk Metal Forbundet Tr-Tndustri-Byg i Danmark rb :4:p Malerforbundet i Danmark

23 PROTOKOLLAT III BiIag6 Malerforbundet i Danmark Fdet BygiD ark cj Dansk Metal r Fag1igtFl1esForbund 3F Det Kongelige Teater København den Sâfremt prøveordningen i bilag 5 matte bortfalde pr. 31. juli 2009, skal skalatrin 32 erstattes med skalatrin 31 pr. 1. august I ovrigt stifles medarbejderne som før løbet af proveperioden. proveordningens ikrafttrden, naturligvis dog med til1ggelse af optjent anciennitet i april 2009 befinder sig pa skalatrin 31, blive oprykket til skalatrin 32 efier at have 14 ârs anciennitet, oprykkes automatisk til skalatrin 32. Endvidere vii alle, der pr. 1. skalatrin 31 gøres toârigt. Alle, der pr. 1. april 2009 eller senere har opnâet eller opnár maskinassistenter, eiektrikere, snedkere, malere og tapetsere med skalatrin 32, hvorved befundet sig pa skalatrin 31 i to r, selvom vedkomrnende ikke pa det págldende tidspunkt matte have opnâet 14 rs anciennitet. Pr. 1. april 2009 forlnges skalatrinforløbet for skrddere/modister, tilskrere, tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 OrganisationsaftaJe for L)et Kongelige Teaters Teknike Personale

24 Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters Tekiiske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bilag 7 Bemarkninger til organisationsaftalen for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer Bestemmelser til den under del I, 9 C anforte plustid: Bemcerkning ill 9 C, stk. 1: Vilkârene for individuelle aftaler om plustid fremgâr af bestemmelserne i onihandlede paragraf og skal derfor ikke fastlgges i ivrkstte1sesafta1en for den pâgldende personalegruppe. Ivrkstte1sesaftalen skal alene bekrfte de lokale parters enighed om, at plustidsordningen kan anvendes pa den pag1dende arbejdsplads. Ved eventuelt bortfald af ivrkstte1sesaftalen, løber allerede indgâede individuelle aftaler om plustid videre efter deres individuelle indhold, indtil de eventuelt matte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle afiale. Bemcerkning til 9 C, stk. 2: Plustid forudstter en afiale mellem anstte1sesmyndigheden og den ansatte og bygger sàledes pa frivillighed. Plustidsaftaler kan ikke indgãs for ansatte med egentligt chefansvar. Bernerkning ill 9 C, st/c. 4: Den forhojede løn udbetales ogsà under fravr, hvor den ansatte har ret til sadvaniig løn, eksempelvis sygdom, barsesorlov, ferie og omsorgsdage. Den forhojede løn 1gges ligeledes til grund ved beregning af efierindtgt, fratrde1sesbe1ob eller andre ydelser, der tager udgangspunkt i den ansattes sdvan1ige løn. Eventuelle râdighedsforpligtelser og dertil hørende ràdighedsti1lg fortstter undret, medmindre andet aftales. Bemcerkning iii 9 C, st/c. 6: Efter varsiets udlob vender den ansatte tilbage til den beskfiige1sesgrad, der gjaldt før indgáelse af plustidsaftalen.

25 Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er prsteret plustidsaftale indeholder et 1ngere opsigelsesvarsel. inden for de seneste 3 máneder forud for en ledighedsperiode, i relation til by om tidligere beskftigelsesgrad 3 mâneder før sin fratrden disse timer vil derfor pâvirke beregningen af eventuelle arbej dsloshedsdagpenge. Der er derfor aftalt, at en ansat, der afskediges uailsogt, kan vlge at vende tilbage til sin arbej dsloshedsforsikring vii blive betragtet som overskydende timer. Betalingen for Bemrkning t1 9 C, stk. 7: Organisationsaftale for Det Korigelige Teaters Tekniske Personale tilsiuttet Offentligt Ansattes Organisationer 2008 uanset om den individuelle 24

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Aftalens område... 3 9 A. Arbejdstid...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999

FINANSMINISTERIET Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Rådighedsvagtaftale for håndværkere 1999 3.3.16a 1 CIRKULÆRE OM RÅDIGHEDSVAGTAFTALE FOR HÅNDVÆRKERE MV. 1. Finansministeriet har med en række håndværkerorganisationer indgået

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SOCIALRADGWERFORENHNG DANSK SYGEPLEJERAD DANSKE BIOANALYTIKERE

OVERENSKOMST DANSK SOCIALRADGWERFORENHNG DANSK SYGEPLEJERAD DANSKE BIOANALYTIKERE Overenskomst Krftens Bekmpeke Strandboulevarden 49 2100 København 0 hf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 wwwcancer.dk OVERENSKOMST UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJEST/ET DRONNINGEN MELLEM KRJEFTENS BEK/EMPELSE

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Den Offentlige Gruppe 1. april 2013-31. marts 2015 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094

Cirkulære om overenskomst for. Læger i staten. Cirkulære af 5. august 2014. Modst. nr. 047-14. PKAT nr. 067. J.nr. 2014-1513-0094 Cirkulære om overenskomst for Læger i staten 2014 Cirkulære af 5. august 2014 Modst. nr. 047-14 PKAT nr. 067 J.nr. 2014-1513-0094 Dataark PKAT med specifikation 067 Overenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere 4.3.32 P1-Orgaf-20.93 APD.nr. 82/93 J.nr. 93-3211/015-36 PKAT 030 IM/lh (overgår til 2. kontor) 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for tandteknikere INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere