Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker."

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Dybdeanalyse af landev vejsulykker Teamkoordinator Inger Foldager, og Sekretariatsleder Lars Klit Reiff, f, HVU, Abstrakt HVU s syvende undersøgelsestema er landevejsulykker. Det er på landevejene langt de fleste alvorlige trafikulykker sker, og det har været et væsentligt argument for at tage dette d tema op. På grund af de mange ulykker var det nødvendigt med en yderligere afgrænsning. Derfor er undersøgelsen afgrænset til udvalgte strækninger på det overordnede landevejsnet. HVU har dybdeanalyseret 30 ulykker på disse veje. I det følgende vil typiske træk ved de undersøgte ulykker blive gennemgået og de hyppigste ulykkesfaktorer vil blive præsenteret. Endelig vil HVU s anbefalinger til undgåelse af lignende ulykker blive gennemgået. De undersøgte ulykke opdeles i tre grupper mødeulykker, krydsningsulykker og eneulykker. Der er knyttet forskellige karakteristikaa og ulykkesfaktorer til de tre ulykkestyper. Men et fælles træk er, at derr i alle ulykker er tale om mindst én ulykkesfaktor, som er knyttet til den trafikale adfærd. Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger som primært er rette til landetss myndigheder og andre institutioner, som arbejder for at forbedre trafiksikkerheden. På trods aff at ulykkerne i alle tilfælde kunne være undgået ved en bedre trafikal adfærd så er der i anbefalingerne fokus på vej og køretøjstekniske løsninger. Overordnet er dette udtryk for, at HVU anbefaler at veje og køretøjer i større omfang bør indrettes, så de enten gør det sværere at begå fejl og overtrædelser i trafikken eller så konsekvenserne, når det går galt, bliver mindre. Ulykker på landeveje baggrund og formål Mere end 30 procent af alle ulykkerr med alvorligt tilskadekomne sker påå landevejene, og ca. 60 procent af alle dræbte i trafikken omkommer i ulykker på landevejene. Samtidig kan man have en oplevelse af, at der er e mindre opmærksomhed om trafiksikkerheden på disse veje. Det er baggrunden for HVU s analyse, som er blevet gennemført med midler fra puljen til bedre trafiksikkerhed, som blev afsat i transportaftalen fra januar Formålet med undersøgelsen har været at findee de ulykkesfaktorer, der fører til ulykkerne, samt at pege på foranstaltninger og tiltag, der kan forebygge ulykkerne. Udover de konkrete forebyggelsesforslag er HVU s analyser således med til at øges vores forståelsee af de mekanismer og forhold, der fører til ulykker. 1

2 Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde Afgrænsning af ulykker til temaet Inden HVU sætter en undersøgelse i gang indgås der en aftale med en række politikredse om indberetning til HVU af relevante ulykker. Perioden med indberetning af ulykker strækker sig typisk over seks måneder. HVU tilstræber at afgrænse temaet på en sådan måde, at der over de seks måneder vil blive indberettet ca. 30 ulykker. Afgrænsningen foretages med udgangspunkt i uheldsstatistikken og foretages eksempelvis på geografi, uheldstype og involverede parter. På grund af de mange ulykker på landevejene var der i dette tilfælde brug for en betydelig yderligere afgrænsning. Da HVU samtidig ønsker, at der kan identificeres fælles træk blandt grupper af de undersøgte ulykker, blev det besluttet at afgrænse undersøgelsen til udvalgte strækninger på det overordnede rutenummererede vejnet, uden for byområde. Det er landeveje med et eller tocifret rutenummer som eksempelvis rute 11 ned gennem Vestjylland. Dermed er det ulykker på de mest trafikerede landeveje, men også de landeveje, der generelt må antages at have den højeste standard bl.a. mht. trafiksikker udformning. Som yderligere afgrænsning blev fastsat, at der skulle være mindst en bil involveret (person, vare, lastbil eller bus). Endvidere skulle der være mindst en alvorligt tilskadekommen. Det sidste defineres af praktiske årsager som en hospitalsindlæggelse. De undersøgte ulykker HVU undersøgte og analyserede 30 ulykker, der indtraf i løbet af ca. et halvt år henover vinteren 2009/2010. Der var i alt 60 førere og 44 passagerer involveret. Og de kørte overvejende i person eller varebil. 7 førere og 1 passager blev dræbt, 18 kom alvorligt til skade og 45 kom moderat eller let til skade. Ulykkerne fordeler sig med 12 frontalkollisioner, 10 krydsningsulykker og 6 eneulykker. To ulykker indtraf under specielle omstændigheder. HVU s undersøgelser indsamling af data Ulykkerne blev undersøgt og analyseret i overensstemmelse med HVU s sædvanlige fremgangsmåde og analysemetode. HVU s indsamling af materiale omfatter: Grundige undersøgelser på og dokumentation af uheldsstedet. I forbindelse med politiets arbejde på ulykkesstedet tilkaldes den vagthavende bilinspektør, som udover sit sædvanlige arbejde foretager en særlig registrering og dokumentation for HVU. HVU besigtiger senere ulykkesstedet med politimand, bilinspektør og vejingeniør. Der foretages bl.a. en målfast fotoregistrering (PC Recht), registrering af vej og omgivelser samt en minutiøs registrering af spor efter ulykken. Udover registreringerne laves der en simpel rekonstruktion, hvor parternes formodede bevægelser frem mod ulykkesstedet genskabes og registreres på video. De involverede køretøjer undersøges grundigt. Formålet er bl.a. at opmåle skaderne, hvilket er væsentligt for fastsættelsen af sammenstødshastigheden. Køretøjernes stand og sikkerhedsudstyret undersøges ligeledes. HVU kontakter implicerede parter og vidner for at gennemføre et interview. Hvis en part er omkommet, afgør en konkret vurdering, om pårørende skal kontaktes. Parter interviewes personligt og oftest i deres eget hjem eller evt. på sygehuset. Vidner interviewes pr. telefon. Interviewene har bl.a. til formål at få en grundig og detaljeret partsbeskrivelse af hændelsesforløbet samt at give HVU mulighed for at danne sig et indtryk af personen. Deltagelse i et HVU interview er frivilligt, men de fleste siger ja til at deltage. I landevejstemaet accepterede 82 % af de adspurgte at deltage hvilket resulterede i 90 interviews. HVU s analyse af ulykkerne HVU s analyser har til formål at afdække hvorfor ulykken skete. Der er således fokus på at kortlægge og forstå de forhold, der ledte frem til ulykken mens der ikke lægges vægt på skyld. En ulykkesanalyse munder således ud i, at HVU udpeger de ulykkesfaktorer, der optræder i ulykken. En ulykkesfaktor er 2

3 defineret ved, at hvis man forestiller sig, at forholdet ikke havde været til stede ved ulykken og alt andet i øvrigt var uændret så ville ulykken være undgået. Det er i den forbindelse vigtigt at forstå, at det omvendte ikke er tilfældet en ulykkesfaktor (fx manglende orientering) er ikke nødvendigvis i sig selv tilstrækkeligt til, at der sker en ulykke. Der er ofte tale om et uheldigt sammentræf af flere forhold, og ofte optræder der mere end en ulykkesfaktor i en ulykke. Det er heller ikke usædvanligt, at to parter i en ulykke begge har en ulykkesfaktor. Ulykkesfaktorerne findes efter en gennemgang af trafikanternes informationsbearbejdning i tiden umiddelbart inden ulykken samt en gennemgang af de enkelte elementers (trafikanter, køretøjer, veje og omgivelser) rolle i ulykken. Gennemgangen af informationsbearbejdningen er det primære i analysen, idet det antages, at langt de fleste ulykker kan forstås som udløst af et bortfald af information. Der kan være tale om nødvendig information som ikke kan opfattes (fx pga. dårlig oversigt), tilgængelig information der ikke indhentes (fx pga. mangelfuld orientering), misforståelse af indhentet information (fx fejlbedømmelse af en modparts hastighed) eller en forkert beslutning. Når ulykkesfaktorerne er fastlagt for ulykken udpeger HVU de foranstaltninger, der vurderes som realistiske forebyggelsestiltag for den konkrete ulykke. Disse konkrete tiltag ligger til grund for de anbefalinger, som HVU stiller i forbindelse med den sammenfattende temarapport. Resultater I det følgende beskrives nogle af de væsentligste resultater fra undersøgelsen. Ulykkesfaktorer og andre forhold af betydning Ulykkesfaktorer I analysen af de 30 ulykker blev der fundet ulykkesfaktorer knyttet til mindst én af trafikanterne i samtlige tilfælde. I 9 af ulykkerne var der yderligere mindst én ulykkesfaktor knyttet til vejen og i 4 ulykker også til et køretøj. Der var et sammenfald, således at i de fire ulykker med en køretøjsfaktor var der også mindst en vej og en trafikantfaktor. Der var typisk tale om ulykker på sneglat vej med hvor bilen havde forkert dækmontering. Fordelingen af ulykkesfaktorer i de 30 ulykker Trafikanterne I de undersøgte ulykker var der en stor aldersspredning hos førerne og mange forskellige erhverv er repræsenteret. 21 af de 60 involverede førere var tidligere straffet for færdselslovsovertrædelser eller andre forhold. Der er i øvrigt en tendens til, at de unge førere i alderen år hyppigere end andre bidrager til, at ulykkerne sker. Der er kun fundet få eksempler på førere, som er optaget af andre ting end at køre bil. Det har dog ikke været muligt at undersøge brug af mobiltelefon ud over hvad der er blevet oplyst ved interviews. Skaderne i 4 ulykker kunne have været væsentligt mindre, hvis selerne i bilen havde været anvendt. I 5 ulykker var en fører så påvirket af alkohol eller narkotika, at det har afgørende betydning for, at ulykken sker. 3

4 Vej og omgivelser Ulykkerne er som tidligere beskrevet indsamlet på de bedste af landevejene, og alligevel har vejene betydning for, at en del af ulykkernee sker. Forhold ved vejen eller omgivelserne er en ulykkesfaktor i 9 ulykker, heraf 2 ulykker, hvor det primært er vejr eller føre som udgør problemet. I 3 af ulykkerne har dårlige oversigtsforhold betydning, i de andre ulykker er det fx manglende vedligeholdelse eller manglende afmærkning, der medvirker til, at ulykken sker. Ud over egentlige ulykkesfaktorer har HVU fundet tilfælde, hvor vejen er udformet uhensigtsmæssigt: Mange steder er der for smalle rabatter, på halvdelen af ulykkesstederne er grøfterne for stejle, og der sker også en del ulykker på p lange lige stræk eller i en kurve lige efter et langt lige stræk. Køretøjer Der er kun fundet få fejl ved køretøjerne, som har betydning for ulykkerne. Kørsel i vintervejr med almindeligee dæk (sommerdæk) har dog betydning for, at 3 ulykker sker. I de 3 tilfælde kørte trafikanten samtidig for hurtigt i forhold til det dårlige føre og de uegnede dæk. De største personskader sker i biler med lavt sikkerhedsniveau herunder ældre biler. Bilens vægt har betydning ved en kollision, og især de ældre biler i undersøgelsen vejer typisk mindre. De ældre biler har samtidig det laveste sikkerhedsniveau. Tre ulykkestyper De undersøgte landevejsulykker kan inddeles i tre grupper mødeulykker, krydsningsulykker og eneulykker. To ulykker skete under andre forhold, og beskrives ikke nærmere i det følgende. For mødeulykkerne gjorde følgende sig bl.a. gældende: Søvn og manglendee bevidsthedd i øvrigt optrådte hyppigt hos den part, der passerede midterlinjen Modparten blev ofte bragt i en situation, hvor det var vanskeligt at forstå situationen rigtigt og derfor også vanskeligtt at få igangsat en fornuftig manøvree Førerne, som faldt i søvn, er ældre end gennemsnittet i undersøgelsen i øvrigt Der er eksempler på, at bilister, der passerede midterlinjen, ikke orienterede sigg i trafikken forud for ulykken selvom de varr vågne 4

5 Der er desuden ulykker, hvor for høj hastighed i forhold til forholdene spiller enn afgørende rolle men det er ikke et dominerende problem For krydsningsulykkerne gjorde følgende sig bl.a. gældende: Orienteringsfejl de fleste af ulykkerne kunne have været undgået, hvis den ene part havde været mere omhyggelig med sinn orientering og bevidst om fornuftig orienteringsadfærdd For høj hastighed hos trafikanten på den overordnede vej spiller enn afgørende rolle i mange af ulykkerne. Den høje hastighed gør orienteringen unødvendigt vanskelig for parten, der skal krydse ud på den overordnede vej, ogg begrænser samtidig afværgemulighedernee for parten på den overordnede vej. I flere ulykker fejltolker en partt modpartens hensigt eller afstand/hastighed Manglende opmærksomhed hos den ene part har afgørende betydning i flere ulykker og kan forklare den manglende orientering I flere af krydsene havde dårlige oversigtsforhold afgørende betydning For eneulykkerne gjorde følgende sig bl.a. gældende: I alle ulykkerne var for høj hastighed afgørende Flere af trafikanterne foretog endvidere enn forkert manøvre typisk i et forsøg på at redde en kritisk situation Flere af førerne var betydeligt påvirket af alkohol eller narkotika Ulykkerne skete ofte i forbindelse med en kurve Potentialet for tekniske løsninger HVU's analyse tager udgangspunkt i, i at både trafikant, vej og køretøj har betydning for en ulykke. Forhold ved vej og køretøjer har bidraget til nogle af ulykkerne, men i de allerfleste ulykker er der en hovedvægt på den menneskelige faktor i samtlige ulykker optræder der således mindst én menneskelig ulykkesfaktor. Selv om der ligger menneskelige fejl bag alle ulykkerne, kan en stor del alligevel a afværges med vej og biltekniske løsninger. HVU har derfor set nærmere på, hvilke af de 30 analyserede landevejsulykker der kunne være undgået med kendte vej og biltekniske løsninger. Formålett er at give enn idé om, hvor stort et potentiale der er for at forebygge ulykker med tekniske løsninger der er tilpasset trafikanterne. HVU skønner, at 20 af de 30 ulykker på landevejene ville være undgået, hvis følgende f varr opfyldt: det var ikke muligt at overtræde hastighedsgræ ænsen (fx med intelligen hastighedsbegrænser i bilerne) det var ikke var muligt at køre en bil uden gyldigt kørekort (elektroniskk kørekort) vejen gav trafikanten god oversigtt vejen havde rumleriller i midten og kanten af vejen det ikke var muligt at køre i påvirket tilstand (alkolås) bilen havde søvndetektor, afstandsassistent og linjevogter som standardudstyr bilen havde ESC bilen havde dæk, som passede til føret 5

6 Anbefalinger På baggrund af undersøgelsens resultater har Havarikommissionen for VejtrafikulykV kker stillet følgende anbefalinger: Vejen Der skal rumleriller på flere landeveje På landevejsstrækningerne i det åbne land sker der mange m mødeulykker. HVU anbefaler, at der findes løsninger på dette problem. En fysisk adskillelse mellem de modkørende trafikanter ville forhindre disse ulykker, men m det er en dyr og pladskrævendee løsning. Rumleriller R er derfor en god alternativv løsning på eksisterendee veje. Hastighederne skal sænkes med ATK De høje hastigheder h har stor betydning for, at ulykkerne sker, og at de bliver så alvorlige på landevejen. HVU anbefaler derfor, at der gennemføres indsatser, der kan medvirke til, at hastighedsgrænsenn overholdes. Eksempelvis kan der etableres ATK på strækninger og ved kryds, hvor for høj hastighedd er et problem. Landevejene skal justeres for uhensigtsmæssigheder Dårlige vejforhold spiller ind i flere ulykker både somm egentlige ulykkesfaktorer (fx dårlig oversigt),, skadesfaktorer (fx farlige faste genstande) eller veje hvor det er for nemt at køre for hurtigt. h HVU anbefaler derfor, at vejmyndighederne gennemgår den mestt ulykkesbelastede del af landevejsnettet og undersøger om der kan skabes bedre overensstemmelse mellem hastighedsgrænsen og trafikantens opfattelse af det korrekte hastighedsvalg. HVU anbefaler desuden, at vejmyndighederne gennemfører en trafiksikkehedsinspektion på landevejsnettet. 6

7 Køretøjerne Teknisk sikkerhedsudstyr skal udbredes i fleree køretøjer HVU anbefaler, at der arbejdes videre med indførelse og udbredelse af teknisk udstyr, som kan støtte førerens kørsel og forhindre ulovlige handlinger. Både i form af incitamenterr og lovgivning. HVU peger på følgende udstyr, der bør vinde større indpas: Afstandsassistent, der registrerer for kort afstand til forankørende og griber ind Søvndetektor, der advarer trafikanter, som er ved at døse hen Linjevogter, der advarer, når midterlinjen overskrides Alkolås, der forhindrer spirituskørsel Selealarm/selelås, der får de sidste til også at bruge sele, også i busser Elektronisk hastighedsbegrænsning, så bilen ikke kan overskride hastighedsgrænsen Trafikanterne Trafikanterne skal vælge den rigtige hastighedd Høj hastighed er et problem i mange af ulykkerne. Der skal arbejdes med, at trafikanterne får en bedre forståelse for overholdelse af hastighedsgrænserne og for det rigtige hastighedsvalgg i forhold til vejr, føre og trafiksituation. HVU anbefaler, att myndighederne arbejder med at definere, hvadd der er det rigtige r hastighedsvalg under vanskelige forhold, og kommunikerer dette på en let forståeligg måde. Politiet skal øge hastighedskontrollen på landevejene HVU anbefaler øget synlig politikontrol på landevejene Der skal fokus på dæk, føre og sikkerhed HVU anbefaler, at de ansvarlige myndigheder igangsætter tiltag, som vil bidrage til større bevidsthed hos trafikanterne om sammenhængen mellem valg af dæk, føre og sikkerhed. Myndighederne bør komme med en klar udmelding om, hvornår trafikanter skal undlade at køre ud i glat føre, når bilen ikke er monteret med vinterdæk. Trafikanterne skal være opmærksomme på træthed HVU anbefaler, at der gennemføres kampagner omkring kørsel og signaler på træthed. Der skal sættes fokus på de signaler, en bilist kan reagere på, inden han falder i søvn. Der skal også formidles viden om, hvad bilisten kan gøre. HVU anbefaler desuden, at der arbejdes videre med svaret på, hvad der er den korrekte reaktion på en direkte modkørende bil i egen vognbane. Trafikanterne skal være opmærksomme og orientere sig HVU anbefaler desuden, at der arbejdes med løsninger, der forbedrer trafikanternes evne til at være opmærksomme i trafikken, og især orientere sig korrektt i kryds. HVUU anbefaler derfor, at der gennemføres kampagner omkring øget opmærksomhed og bedre orientering. 7

8 Efter ulykken er sket Flere og bedre screeninger af blodprøver HVU anbefaler, at der systematisk bliver taget blodprøver i alle alvorlige ulykker til undersøgelse for alkohol, narko og medicin. Bedre vejledning til ulykkesofre Usikkerheden efter en ulykke bør mindskes med en bedre opfølgning over for de implicerede førere. HVU anbefaler, at der arbejdes med processerne hos politi, kommune og forsikringsselskab, samt udarbejdes en vejledning til ulykkesofre om mulighed for hjælp til at komme igennem den svære tid. 8

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere