Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA."

Transkript

1 Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes for tiden i: Lønvilkår mv. Fællesoverenskomst af 10. november 2011 mellem Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAOfællesoverenskomsten) Cirkulære af 4. juli 2013 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) Fællesoverenskomst af 25. oktober 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) Organisationsaftale af 10. november 2011 for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste ANSÆTTELSESPERIODE Timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA ansættes tidsbegrænset. Der er mulighed for forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse inden for rammerne af lov om tidsbegrænset ansættelse. OPSLAG Hvis stillingen er for en periode af mere end 1 år, skal der ske opslag af stillingen. Ansættelse uden opslag kan finde sted for en periode på op til 1 år. LØN. HK/STAT Studerende, der beskæftiges som kontorfunktionærer, og som er aktive studerende og dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution, aflønnes efter følgende anciennitetsbaserede skalatrinsforløb: To-årigt skalatrin 8 som begyndelsesløn To-årigt skalatrin 9 Skalatrin 11 som slutløn Lønniveauet afhænger af tjenestestedets placering og den dertil hørende stedtillægssats, jf. nedenfor: Stedtillægssats Timeløn pr. 1. april 2013 Aarhus IV 112,31 114,21 117,72 kr. Roskilde IV 112,31 114,21 117,72 kr. Emdrup VI 115,96 117,94 121,64 kr. Foulum II 108,67 110,48 113,80 kr. 1

2 Tidligere beskæftigelse som studerende i statens eller i en kommunes tjeneste samt anden beskæftigelse ved kontorfaget, som den pågældende har haft inden ansættelsen, medregnes som anciennitetsgivende ved fastsættelse af timelønnen. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet (dvs. at man skal have været ansat i 2 år for at kunne få 1 års anciennitet). Studerende, der har studeret ved en højere læreanstalt i 2 år og bestået de inden for dette tidsrum forudsatte prøver og eksaminer godskrives et års anciennitet. Til studerende, der har læst på MVU eller LVU-uddannelse i 2 år og bestået de forudsatte prøver og eksaminer, kan der ydes et kvalifikationstillæg på pr. 1. april ,90 kr. pr. time, såfremt de udfører kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde, som studerende i almindelighed udfører. Aflønning med timeløn som studerende kan højst finde sted indtil 7 år i alt. PROSA/STAT Edb-medarbejdere, der antages til midlertidigt arbejde eller med en arbejdstid af under 15 timer om ugen, aflønnes med timeløn, der beregnes som 1/1924 af den samlede faste årsløn (eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg). LØNGRUPPE 1 Ufaglærte IT-medarbejdere aflønnes i løngruppe 1, som pr. 1. april 2013 udgør 131,12 kr. pr. time. Ufaglærte IT-medarbejdere er: 1) personer uden relevant uddannelse inden for it-området 2) personer som ikke har opnået et tilsvarende kompetenceniveau ved forudgående beskæftigelse med it 3) personer, der antages til uddannelse (men ikke som led i en uddannelsesaftale (EUD).) LØNGRUPPE 2 Faglærte IT-medarbejdere eller IT-medarbejdere med tilsvarende kompetencer opnået gennem forudgående it-arbejde aflønnes i løngruppe 2, som pr. 1. april 2013 udgør følgende timeløn på 5 trin (alle er 1-årige) Trin Timeløn 1 138,02 kr ,92 kr ,82 kr ,34 kr. Hvis medarbejderen er: 2

3 fyldt 20 år og har været ansat i det offentlige i 9 måneder eller (kun gældende for HK/STAT) har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse indbetales pensionsbidrag, som pr. 1. april 2013 udgør 10,65% (for PROSA 15%). Ved opgørelse af, om kravet om 9 måneders ansættelse i det offentlige er opfyldt, medregnes også beskæftigelse under 15 timer om ugen. For HK/STAT gælder, at hvis medarbejderen er: fyldt 25 år, har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år og indbetales pensionsbidrag (p.t. 15%). Ved opgørelsen af, om kravet om 4 års beskæftigelse er opfyldt, medregnes også beskæftigelse under 15 timer om ugen. Ved det offentlige forstås staten, folkeskolen, folkekirken, tilskudsområder, (amts)kommuner, kommunale værker, koncessionerede selskaber o.l. Pensionsbidraget anvises af lønbehandleren til SAMPENSION (HK/STAT) eller til SEB pension (PROSA/STAT) på baggrund af instituttets ansættelsesbrev. Manglende anvisning af pensionsbidrag kan medføre erstatningsansvar. SYGDOM Timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA, der er funktionærer, får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 25. maj 1977 og 26. marts Ved funktionærer forstås følgende personer: Handels- og kontormedhjælper, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikkehåndværks- eller fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede og føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. Det er en betingelse, at vedkommende er ansat med mere end 8 timer om ugen i gennemsnit og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. En timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA vil typisk være funktionær, hvis han/hun arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen samt udfører funktionærarbejde, f.eks. almindeligt kontorarbejde, edb-programmering m.v. 3

4 En timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA, der arbejder 8 timer eller derunder i gennemsnit om ugen har ikke ret til løn under sygdom, men er omfattet af reglerne i dagpengeloven. Har en timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA derimod mere end 8 arbejdstimer i gennemsnit om ugen og udfører almindeligt kontorarbejde eller edbarbejde, vil vedkommende være at betragte som funktionær og har derfor ret til løn under sygdom. Fravær på grund af sygdom skal registreres i universitetets fraværsregistreringssystem. GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION Timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA er omfattet af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov samt lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA, der har ret til løn under sygdom, jf. ovenfor, er også omfattet af barselsaftalen og har dermed også ret til løn under barsel, såfremt der er fuld dagpengerefusion for universitetet. En timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA, der ikke har ret til løn under sygdom, jf. ovenfor, får ret til løn under barsel efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde. Ved opgørelsen medregnes samtlige ansættelsesperioder af mindst 1 uges varighed og uden hensyn til beskæftigelsesgraden, men således at der kun sker medregning af ansættelsesperioder, der ligger inden for de sidste 2 år før det seneste ansættelsesforholds begyndelse. En timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA, der ikke har ret til løn under sygdom (f.eks. fordi vedkommende arbejder 8 timer eller derunder i gennemsnit om ugen) er omfattet af reglerne om dagpenge. Bemærk venligst, at en timelønnet studerende HK/timelønnet PROSA, der er ansat 9 timer om ugen i gennemsnit typisk vil opfylde betingelserne for at være funktionær, og dermed er berettiget til løn under sygdom/barsel. Imidlertid kræves der 9,23 timer om ugen i gennemsnit for at opfylde betingelserne for at medarbejderen opfylder dagpengelovens beskæftigelseskrav (26 ugers ansættelse hos arbejdsgiveren og mindst 240 timer). Når medarbejderen ikke kan få dagpenge, kan universitetet heller ikke udbetale løn til medarbejderen under barsel For at undgå dette hul anbefales det, at man ansætter timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA på enten 8 timer eller derunder ELLER 10 timer og derover. BARNS 1. OG 2. SYGEDAG Universitetet kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt forholdene på tjenestestedet tillader det barnet er under 18 år, og 4

5 barnet er hjemmeværende. Ved misbrug kan universitetet inddrage adgangen til tjenestefrihed til barns 1. og 2. sygedag for den enkelte ansatte. Fravær ved barns 1. og 2 sygedag skal registreres i universitetets fraværsregistreringssystem. FERIEGODTGØRELSE Til timelønningerne ydes en feriegodtgørelse på 12,5 %. I forbindelse med årsskiftet tilsendes der den pågældende timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA et feriebevis på 12,5 % af lønnen i det netop afsluttede kalenderår. Beløbet kan hæves i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj i året efter optjeningsåret til 30.april i det følgende år (f.eks. kan feriegodtgørelse, optjent i kalenderåret 2012, hæves i ferieåret 1. maj april 2014). SÆRLIGE FERIEDAGE Timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA, som har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af reglerne om særlige feriedage. AFSKED Ansættelsen ophører uden yderligere meddelelse herom ved udløbet af den periode, der er anført i ansættelsesbrevet. Opsigelse kan ske med følgende frister (hvis den timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA er ansat under 8 timer om ugen): Annsættelsestid Opsigelsesfrist fra arbejdsgiver Opsigelsesfrist fra den ansatte Under 6 måneder 3 dage 3 dage Efter 6 måneder 1 uge 3 dage Efter 1 år 3 uger 1 uge Efter 3 år 2 måneder 1 måned Efter 5 år 3 måneder 1 måned Hvis den timelønnede studerende HK/timelønnede PROSA har funktionærstatus gælder funktionærlovens regler om opsigelsesfrister, jf. nedenfor. 1 måneds varsel inden udløbet af 5 måneders ansættelse 3 måneders varsel inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse 4 måneders varsel inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse 5 måneders varsel inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneders varsel herefter Opsigelse fra den ansattes side er 1 måned til d. 1. i en måned. GODTGØRELSE FOR DE FØRSTE 3 LEDIGHEDSDAGE 5

6 I forbindelse med ophør ved udløbet af den fastsatte ansættelsesperiode og ved afsked fra universitetets side ydes der under visse betingelser den "fratrådte" godtgørelse for de tre første ledighedsdage. Godtgørelsen svarer som udgangspunkt til arbejdsløshedsdagpengene (pr. 1. januar kr. pr. dag for en fuldtidsforsikret). Henvendelse om udbetaling af godtgørelsen sker til Administrationscenteret. 6

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere