Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene BAGGRUND I overensstemmelse med KL s anbefaling og lignende praksis i andre kommuner blev erhvervsuddannelsesaftaler i Københavns Kommune frem til ultimo november 2013 som hovedregel ikke forlænget, hvis denne udløb under barsel. København Kommunes praksis var i stedet at tilbyde mulighed for genansættelse og færdiggørelse af uddannelse efter endt barselsorlov Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Michael Christian Wolffhechel For at styrke kvinders mulighed for at gennemføre en uddannelse blev denne praksis ændret den 28. november 2013 med Borgerrepræsentationens godkendelse af Økonomiudvalgets indstilling om, at uddannelsesaftaler, der udløber under afholdelse af barsel/forældreorlov, fremover forlænges. Resultatet af Tvistighedsnævnets afgørelse og nedenstående gennemgang har altså kun betydning for sager før ultimo november I december 2013 anlagde en tidligere SOSU-elev således sag mod Københavns Kommune med påstand om, at kommunen havde overtrådt erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven ved ikke at have forlænget elevens uddannelsesaftale i starten af 2013 i forbindelse med graviditet og barsel. Eleven støttede sit synspunkt på erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 1, nr. 3, hvorefter eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom. I overensstemmelse med bestemmelsens brug af ordet kan, KL s anbefaling og lignende praksis i andre kommuner fortolker Københavns Kommune denne bestemmelse således, at kommunen kan forlænge uddannelsesaftaler i forbindelse med graviditet og barsel, men at kommunen ikke har nogen retlig forpligtelse til dette. Denne opfattelse deles ikke af de faglige organisationer, der mener, at kan i bestemmelsen skal ses i sammenhæng med arbejdsgivers uddannelsesforpligtelse, og at kan i dette lys skal læses som skal. De faglige organisationer henviser i denne forbindelse til Uddannelsesstyrelsen under Undervisningsministeriet, der i en skrivelse af 4. juli 2011 henvendt til SOSU-lederforeningen og Strategi og Styring Gruk Telefon

2 Professionshøjskolernes rektorkollegium med kopi til bl.a. KL og de faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) skriver: Lovens 58 forholder sig ikke til, hvorvidt der skal ske en forlængelse, men alene til hvem der kan foranstalte en sådan. En elev, der har lovlig fravær fra praktiktiden i en virksomhed i et sådan omfang, at det falder inden for bestemmelsen, skal efter ønske have forlænget sin uddannelsestid og aftale. En uddannelsesaftale indebærer, at parterne er enige om, at eleven modtager uddannelse. Virksomheden er ved denne aftale forpligtet til at sikre, at eleven gennemfører uddannelsen, også selvom det medfører en forlængelse af aftalen i tilfælde, hvor eleven har lovligt fravær fra virksomhed. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt ovenfor, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i sin vurdering af denne skrivelse lagt vægt på, (1) at den endelige tolkning af loven henligger hos domstolene, (2) at ordlyden af 58 taler imod Undervisningsministeriets synspunkt og (3) at elever er ansat på en tidsbegrænset uddannelsesaftale, hvorefter elever er sikret samme rettigheder som andre tidsbegrænsede ansatte, herunder fx ret til løn under barsel, indtil uddannelsesaftalen efter sit indhold udløber. Denne vurdering støttes af KL. Københavns Kommune har således haft en praksis, hvor en elev pga. graviditet eller barsel ikke opsiges, men i stedet som udgangspunkt tilbydes mulighed for genansættelse og færdiggørelse af sin uddannelse efter endt barselsorlov. Spørgsmålet om fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens 58 blev behandlet af Tvistighedsnævnet, der afsagde kendelse i sagen den 11. juli I sin kendelse fandt Tvistighedsnævnet, at eleven ikke havde krav på løn i den del af barselsorloven, som lå efter udløbet af uddannelsesaftalen. Kommunen blev herefter frikendt for dette krav. Tvistighedsnævnet fandt dog også, at Københavns Kommune ved ikke at forlænge elevens uddannelsesaftale har handlet i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i ligebehandlingslovens forstand, og at den manglende forlængelse efter omstændighederne må sidestilles med en afskedigelse. På den baggrund fik eleven medhold i sit krav på godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16, jf. 9, med kr ,00, svarende til 6 måneders løn. Side 2 af 5

3 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at sagen mod Københavns Kommune blev sambehandlet med to lignende sager anlagt mod henholdsvis Sønderborg og Lyngby-Taarbæk Kommune. I disse sager nåede Tvistighedsnævnet samme resultat, dog at eleverne i disse sager blev tilkendt en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven svarende til 9 måneders løn. Uanset Københavns Kommune i den konkrete sag som følge af klagers påstand alene blev idømt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, har Tvistighedsnævnet altså med dommene i Sønderborg og Lyngby-Taarbæk Kommune sagerne knæsat en praksis på 9 måneders løngodtgørelse ved manglende forlængelse af uddannelsesaftale i forbindelse med graviditet og barsel. AFGØRELSE INDBRINGES FOR DOMSTOLENE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lægger ved indbringelse for domstolene vægt på følgende forhold: - Det er kommunens advokat Norrbom Vindings anbefaling, at København, Sønderborg og Lyngby-Taarbæk Kommune indbringer sagerne for domstolene. Norrbom Vinding henviser i denne forbindelse til, at; o Tvistighedsnævnets afgørelse ikke harmonerer med nævnets afgørelse fra 1. oktober 2012 i en lignende sag anlagt mod Randers Kommune, hvor Tvistighedsnævnet efter en konkret vurdering tilkendte løn og feriepenge under barselsorlov, men hvor eleven derimod ikke havde krav på godtgørelse efter ligebehandlingslovens 9. o Det følger af praksis fra Højesteret, at der i principielle lovfortolkningsspørgsmål ikke er grundlag for at tilkende godtgørelse efter ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. o Højesteret ved flere lejligheder har afsagt domme, der viser, at størrelsen af godtgørelse efter ligebehandlingsloven/forskelsbehandlingsloven i sager vedrørende manglende ansættelse/forlængelse burde være i størrelsesordenen kr. o Afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven sædvanligvis alene udløser en godtgørelse svarende til 6 måneders løn for medarbejdere med tilsvarende anciennitet. - Ved at indbringe Tvistighedsnævnets kendelse for domstolene kan spørgsmålet om overtrædelse af ligebehandlingsloven/forskelsbehandlingsloven prøves. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mener således ikke, at kommunen har overtrådt denne lovgivning, men alene at Side 3 af 5

4 eleven maksimalt kan gøre krav på mistet lønindtægt i sin barselsperiode. - Indbringelse af Tvistighedsnævnets kendelse for en domstol vil betyde, at omfanget af kommunens eventuelle økonomiske forpligtelse såfremt domstolen opretholder Tvistighedsnævnets fortolkning af erhvervsuddannelsesloven kan prøves, så det enten bringes i overensstemmelse med afgørelsen i Randers-sagen (efterbetaling af mistet løn), reduceres til en godtgørelse på til kr., hvilket er mere i overensstemmelse med praksis eller reduceres til en godtgørelse på 6 måneders løn. - Sønderborg og Lyngby-Taarbæk Kommune har oplyst, at de ønsker deres sager indbragt for domstolene. Det er selvsagt hensigtsmæssigt, at de tre kommuner i disse sager agerer parallelt. - Der er tale om et principielt og meget omdiskuteret juridisk spørgsmål, hvor Københavns Kommune har fulgt KL s anbefaling i lighed med flere af landets kommuner. Kendelsen i Tvistighedsnævnet blev endvidere afgjort med dissens, idet 2 ud af 5 dommere fandt, at Københavns Kommune havde optrådt i overensstemmelse med loven, således at formandens stemme blev udslagsgivende. Også på denne baggrund er det ønskeligt, om sagen indbringes for domstolene, hvor 1-3 byrets- eller landsdommere vil behandle spørgsmålet - Spørgsmålet har stor betydning for kommunens tidligere praksis, hvor kommunen (frem til ultimo november 2013) som altovervejende hovedregel ikke forlængede uddannelsesaftalen i forbindelse med graviditet og barsel. Knæsættes en praksis, hvorefter manglende forlængelse af uddannelsesaftale medfører en godtgørelse på 9 måneders løn, er det estimeret, at en genoptagelse af gamle sager til og med 2008 kan medføre en merudgift på ca mio. kr. - Det er advokat Norrbom Vinding opfattelse, at kommunen ved ikke at indbringe afgørelsen for domstolene vil være forpligtet til (1) at genoptage gamle sager i en periode på 5 år tilbage i tiden, dog at de faglige organisationer muligvis vil forsøge at udstrække denne periode til 10 år, og (2) at det generelt antages, at denne genoptagelse skal ske af egen drift. Dette vil medføre både en stor arbejdsopgave og en stor økonomisk byrde for forvaltningen. - Københavns Byret ved kendelse af 25. juni 2014 har truffet afgørelse om realitetsbehandling af et søgsmål anlagt af FOA mod Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS). I søgsmålet har FOA nedlagt påstand om, at PASS efter erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 3, er retligt forpligtet til at forlænge elevers uddannelsesaftaler i forbindelse med en elevs fravær på grund af barsel. Spørgsmålet om forpligtelsen Side 4 af 5

5 efter erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 3, er således fortsat genstand for retlig behandling og kan ikke anses for endeligt afklaret med Tvistighedsnævnets afgørelse. Det kan tilføjes, at KL har besluttet at hovedintervenere i denne sag, dvs. træde ind i sagen som part. - Selvom kommunen indbringer sagen for domstolene, står det kommunen frit for senere at trække sagen tilbage. I så fald får Tvistighedsnævnets kendelse retskraft efter sit indhold og kommunen vil være forpligtet til at følge såvel kendelsens konkrete indhold samt de generelle konsekvenser, Tvistighedsnævnets fortolkning af erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 1, nr. 3, medfører. SAMMENFATNING Sammenfattende er det Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der trods Tvistighedsnævnets generelle stillingtagen til erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 1, nr. 3, og sammenholdt med vigtigheden af spørgsmålet, fortsat består så stor usikkerhed om retstilstanden, at sagen bør indbringes for domstolene. Side 5 af 5

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Redaktionsgruppe: Sekretariatet

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 (Omtryk - Bilag vedlagt) PØU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Lovgrundlaget 4. 3.1 Afskedigelsessager 4 3.2 Konsekvenser af ulovlig afskedigelse 4. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Lovgrundlaget 4. 3.1 Afskedigelsessager 4 3.2 Konsekvenser af ulovlig afskedigelse 4. 4. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 362 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a n g e t a f a f s k e d i g e l s e a f p

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere