Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR : Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA CSC GIS-klubben (advokat Jakob Bjerre) Dommere: Poul Flemming Hansen, Poul Dahl Jensen (næstformand), Erik Kjærgaard, Kirsten Kenneth Larsen, Knud Erik Linius, Benny Rosberg, Jytte Scharling (retsformand), Martin Teilman, Niels Waage (næstformand). Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejdsstandsningen i konflikten mellem parterne om fornyelse af overenskomstgrundlaget har haft tilstrækkelig omfang og intensitet til, at CSC Danmark A/S er frigjort fra overenskomsterne mellem parterne. Påstande Klager, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S, har nedlagt følgende påstande: 1. PROSA/CSC GIS-klubben skal anerkende, at PROFOT overenskomst 2004 er bortfaldet. 2. PROSA/CSC-DK skal anerkende, at PROSA/CSC-DK CSC Danmark A/S Overenskomst er bortfaldet. 1

2 Indklagede, FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC GIS-klubben, har principalt påstået afvisning af begge påstande, subsidiært frifindelse. Sagsfremstilling Der er mellem CSC Danmark A/S (herefter CSC) og henholdsvis PROSA/CSC GIS-klubben og PROSA/CSC-DK indgået kollektive overenskomster: PROFOT overenskomsten og PROSA/CSC- DK overenskomsten. Begge overenskomster blev opsagt til genforhandling med virkning fra den 1. juni Følgende fremgår af PROFOT overenskomstens 16, stk. 2: Er en ny overenskomst ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, kan hver af parterne foreningen kollektivt på sine medlemmers vegne iværksætte arbejdsstandsning, idet beslutning herom meddeles den anden part ved særlig og anbefalet skrivelse med mindst 2 måneders generelt varsel, gældende fra den 1. i måneden efter meddelelsens fremsendelse. Det generelle varsel skal efterfølges af et specifikt varsel senest 14 dage før arbejdsstandsningens iværksættelse. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot. Tilsvarende fremgår af PROSA/CSC-DK overenskomstens 40, stk. 3. I 40, stk. 2 angives, at: Selv om overenskomsten er opsagt og udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst er tilvejebragt, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i stk. 3. Parterne har indbyrdes begrænset omfanget af en eventuel konflikt ved aftaler om konfliktregler. Det hedder i konfliktreglerne knyttet til PROFOT overenskomsten bl.a.: Konfliktregler Så længe forhandlingsreglerne er gældende, træder nedennævnte regler i stedet for overenskomstens 15, stk CSC GIS-DK og PROSA/CSC-GIS og FORA-CSC-CM-KONTOR prioriterer medarbejdernes og virksomhedens tryghed højt. Den vigtigste parameter for denne tryghed er, at CSC GIS-DK har en stadig større succes gennem indgåelse og fornyelse af FM- og driftsaftaler. Med det formål at opnå den højest mulige tryghed for CSC GIS-DK s kunder, for CSC GIS-DK og selskabets medarbejdere har overenskomstparterne indgået følgende aftale: Bestemmelserne i den mellem parterne indgåede overenskomst er begge parter forpligtet til at overholde selv om den er opsagt og udløbet, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i denne aftale. 2

3 Er en ny overenskomst ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, kan hver af parterne foreningen kollektivt på sine medlemmers vegne iværksætte arbejdsstandsning. Beslutningen om at iværksætte arbejdsstandsning tilkendegives den anden part skriftligt med mindst 2 måneders generelt varsel gældende fra den 1 i måneden efter meddelelsens fremsendelse. Det generelle varsel skal efterfølges af et specifikt varsel senest 14 dage før arbejdsstandsningens iværksættelse. Dette varsel afleveres på samme måde, som ved det generelle varsel. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot. Parterne er forpligtede til at fremsende varslerne så betids, at iværksættelse af konflikt kan ske af begge parter fra samme tidspunkt. En arbejdsstandsning kan ikke omfatte: a) Medlemmer af foreningen, hvis medvirken ved forhandlingerne er nødvendig for disses afslutning og en eventuel arbejdsstandsnings ophør, samt medlemmer af foreningen, der er beskæftiget med drift og nødvendig vedligeholdelse af kørende systemer, eller i øvrigt skal medvirke til opretholdelse af en normal produktion for CSC GIS-DK s kunder. b) Strejke kan højst omfatte 50 % af foreningens medlemmer ansat hos CSC GIS-DK. Det under a) anførte skal dog altid være opfyldt. c) Lockout kan højst omfatte 20 % af medlemmerne. Det under a) anførte skal dog altid være opfyldt. Sympatikonflikt som varsles overfor CSC GIS-DK skal, så længe konfliktreglerne er gældende, opfylde den under pkt. a og b anførte begrænsning. Sympatilockout som varsles overfor foreningerne skal, så længe konfliktreglerne er gældende, opfylde den under pkt. a og b anførte begrænsning. Ved hver fornyelse af overenskomsten aftales en særskilt lønregulering, som får virkning fra samme overenskomsts udløb, såfremt der ikke efter opsigelse heraf opnås enighed om ny overenskomst. Den ovenfor nævnte regulering modregnes i et eventuelt senere overenskomstresultat. Denne af tale er gældende, indtil den med 3 måneders varsel opsiges til endeligt bortfald til en 1. juni, dog tidligst 1. juni Tilsvarende fremgår af konfliktreglerne knyttet til PROSA/CSC-DK overenskomsten. Disse regler kan dog ifølge opsigelsesbestemmelsen tidligst opsiges med 3 måneders varsel til endeligt bortfald til en 31. marts og kan tidligst opsiges til ophør pr. 1. juni Efter afgivelse af 1. konfliktvarsel fra begge parter i august 2009 og efter resultatløse forhandlinger afgav CSC den 24. januar 2011 specifikt lockoutvarsel med ikrafttræden af lockout den 9. februar 3

4 2011. PROSA afgav den 11. februar 2011 specifikt strejkevarsel. Den varslede strejke blev iværksat den 17. maj Konfliktreglerne tilknyttet PROFOT overenskomsten blev den 18. februar 2011opsagt af PROSA med virkning fra den 1. juni Samme dag afgav PROSA 1. strejkevarsel vedrørende arbejde, der var omfattet af den opsagte aftale om konfliktregler. CSC afgav den 31. marts lockoutvarsel vedrørende arbejde, der var omfattet af den opsagte aftale om konfliktregler. Parterne førte drøftelser i Forligsinstitutionen den 12. maj 2011, uden at dette resulterede i et forlig. Den 16. maj 2011 afgav PROSA/CSC GIS-klubben specifikt strejkevarsel, således at den del af konflikten, der vedrører overenskomsten med PROSA/CSC GIS-klubben, fra den 1. juni 2011 ikke længere er begrænset. Ved brev til PROSA/CSC GIS-klubben af den 23. maj 2011 meddelte CSC, at CSC anså sig for frigjort fra overenskomstgrundlaget. Det hedder i brevet bl.a.: Frigørelse fra overenskomstgrundlaget CSC Danmark A/S skal hermed meddele, at vi med virkning fra i dag, den 23. maj 2011, kl , anser os for frigjort fra overenskomstgrundlaget mellem CSC Danmark A/S og PRO- SA/CSC GIS-klubben. Det fremgår af parternes konfliktregler, at: Bestemmelserne i den mellem parterne indgåede overenskomst er begge parterne forpligtet til at overholde selv om den er opsagt og udløbet, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i denne aftale. Lignende bestemmelse fremgår af organisationsaftalen. Der har siden den 9. februar 2011 været iværksat arbejdsstandsning, der opfylder disse betingelser. CSC Danmark A/S har samtidig måttet konstatere, at alle forsøg på ved forhandling at forny overenskomsten herunder senest ved mødet i Forligsinstitutionen den 12. maj 2011 ikke har ført til noget resultat. Vi anser derfor mulighederne for at forny det eksisterende overenskomstgrundlag ved aftale for udtømte og CSC Danmark A/S for frigjort fra overenskomstgrundlaget. 4

5 Derfor vil CSC Danmark A/S tilbyde, at der indgås en samlet overenskomst mellem CSC Danmark A/S og PROSA foreningerne PROSA/CSC GIS-klubben og PROSA/CSC-DK svarende til vilkårene i IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/PRIVAT. I tilknytning hertil er CSC Danmark A/S indstillet på at indgå særskilt aftale om honorering for særlige vagter. Hertil vil CSC Danmark A/S tilbyde, at overenskomsten derudover kan indeholde regler om: Sikring af grundlønsniveau i FY2012-FY2014 Jobgaranti, der indebærer, at CSC Danmark A/S garanterer, at der ikke vil ske afskedigelser på grund af arbejdsmangel i FY2012 (til og med udgangen af marts måned 2012) En fratrædelsesgodtgørelse udover, hvad der følger af funktionærlovens bestemmelser på 2 måneder for alle med mindst 4 års anciennitet ved opsigelse grundet arbejdsmangel efter udløbet af ovennævnte jobgarantiperiode. Ønsker PROSA-foreningerne mod forventning ikke at indgå overenskomst på ovennævnte vilkår, skal CSC Danmark A/S for god ordens skyld oplyse, at man i modsat fald vil tiltræde IToverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/PRIVAT Et tilsvarende brev blev sendt til PROSA CSC-DK. PROSA var ikke enig i, at CSC kunne frigøre sig fra parternes fælles overenskomstgrundlag, og der blev derfor afholdt fællesmøde herom den 24. maj 2011 uden, at enighed kunne opnås. Sagen blev herefter indbragt for Arbejdsretten den 27. maj På baggrund af brevene af 23. maj 2011 indledte parterne på ny forhandlinger om en overenskomst og blev enige om et forligsforslag. Medlemmerne af PROSA besluttede imidlertid den 30. maj 2011 ikke at sende det indgåede forlig til urafstemning. Forligsinstitutionen fremsatte herefter den 31. maj 2011 et mæglingsforslag, der blev anbefalet af organisationerne, men forkastet af medlemmerne af PROSA ved urafstemning. Om overenskomstgrundlaget fremgår det af indledningen til mæglingsforslaget: Overenskomsterne mellem CSC Danmark A/S og PROSA/CSC-DK, PROSA/CSC GIS samt FORA-CSC-CM-KONTOR med samtlige tilhørende aftaler, protokollater, praksis og kutymer er bortfaldet og erstattes af én virksomhedsoverenskomst, i det følgende benævnt Overenskomsten (bilag A) med tilhørende hovedaftale (bilag B) mellem CSC Danmark A/S og PROSA/CSC-DK, PROSA/CSC GIS samt FORA-CSC-CM-KONTOR med virkning fra den 13. juni 2011 og med nedenstående ændringer, tilføjelser og præciseringer. Klager har præciseret, at rækkevidden af påstandene 1 og 2 svarer til, hvad der fremgår af indledningen til mæglingsforslaget. 5

6 Det er oplyst, at der ved CSC er beskæftiget i alt 685 medlemmer af PROSA CSC GIS-klubben og PROSA CSC-DK. Af disse er 109 medlemmer omfattet af lockout, svarende til 16 pct. af medlemmerne. 23 medlemmer var før den 1. juni 2011 i strejke. Efter den 1. juni 2011 omfatter strejken 323 medlemmer, heraf 303 omfattet af PROFOT overenskomsten. PROSA CSC-DK har oplyst, at 67 ud af denne forenings 261 medlemmer er omfattet af arbejdsstandsningen. Parternes argumentation Klager har navnlig anført, at der blandt andet under henvisning til det hidtidige overenskomstgrundlag og indledningen til mæglingsforslaget ikke består tvivl om rækkevidden af klagers påstande i sagen. Der er således ikke grundlag for at afvise påstandene. Da overenskomsterne og de dertil hørende aftaler ikke er omfattet af hovedaftalen mellem DA og LO, er udgangspunktet, at overenskomsterne kan opsiges med varsel efter de almindelige regler, således at de i princippet bortfalder på udløbsdatoen for opsigelsesvarslet. Eftervirkningen af de opsagte overenskomster beror på, hvad der er aftalt mellem parterne. I den foreliggende sag har parterne aftalt, at eftervirkningerne af overenskomsterne ophører, når de erstattes med nye, eller når en arbejdsstandsning iværksættes. Denne formulering svarer til 7, stk. 2, i hovedaftalen mellem DA og LO, og fortolkningen af denne bestemmelse kan da også anvendes med de for forholdet nødvendige modifikationer. Vurderingen af, hvornår en arbejdsstandsning er frigørende, må således foretages under hensyntagen til praksis efter hovedaftalen, men inden for de rammer, der er sat af parterne i konfliktaftalerne. Parterne, der ved indgåelsen af konfliktaftalerne er ligeværdige, har ikke med indgåelsen af disse umuliggjort en frigørelse fra overenskomsterne. Det fremgår netop af konfliktaftalerne, at man kan frigøres ved at iværksætte en arbejdsstandsning. Denne arbejdsstandsning er maksimeret i konfliktaftalerne, således at en strejke maksimalt må omfatte 50 % af foreningens medlemmer, og en lockout maksimalt må omfatte 20 % af medlemmerne. Det må herefter ligge i denne maksimering, hvor store krav man kan stille til frigørende arbejdsstandsning. Den arbejdsstandsning, der er iværksat, er iværksat i overensstemmelse med reglerne, herunder konfliktaftalerne. Konflikten har nu varet 14 uger og har fra CSC s side tilsigtet at være mest muligt effektiv inden for rammerne af fredsaftalen, idet CSC har lockoutet 16 % af medarbejderne omfattet af de respektive foreninger, hvilket svarer til 80 % af det tilladte omfang. Det er utvivlsomt, at CSC har løbet og løber en betydelig risiko ved konflikten såvel økonomisk som med hensyn risikoen for at miste kundegrundlag. Hertil kommer, at PROSA, såfremt man mente, at konflikten ikke var fuldt ud effektiv, kunne have varslet flere medlemmer i strejke, herunder varslet sympatistrejke. 6

7 Parterne har været i en så omfattende og langvarig konflikt, der undervejs har indeholdt mange forgæves forsøg på forlig, at overenskomsterne i deres helhed er bortfaldet fra det tidspunkt, der er anført i CSC s brev af 23. maj Indklagede har navnlig anført, at der på parternes overenskomstområde er mange aftaler, der er under- og sideordnet overenskomsterne. Som CSC har formuleret påstandene er det ikke tydeligt, hvilke dele man påstår sig frigjort fra, hvorfor påstandene må afvises. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at det følger af fast kollektivarbejdsretlig praksis, at overenskomsterne skal overholdes, selvom disse er opsagt og udløbet, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat, hvilket også følger af 7, stk. 2, i hovedaftalen mellem DA og LO. Det er fast antaget i den arbejdsretlige teori, at en arbejdskonflikt skal iværksættes med alle dens risici og følger, for at den har den fornødne intensitet og det fornødne omfang til at virke frigørende. Heraf følger, at der skal være tale om en fri og ligeværdig arbejdskamp, og at en væsentlig del af de medarbejdere, der er under overenskomsten, skal være omfattet af konflikten. Hvor stor en del må afhænge af en konkret og individuel vurdering. Da parterne har indgået konfliktbegrænsende aftaler, er det slet ikke muligt at konflikte med et omfang og en intensitet, som lever op til kravet om at blive frigjort. Der har derudover været tale om en ulige arbejdskamp, da klager fra den 9. februar 2011 lockoutede ca. 120 af de indklagedes medlemmer. Arbejdskonflikten har derfor heller ikke af denne grund haft det omfang og den intensitet, som er fornødent for at opnå frigørelse fra et overenskomstaftalekompleks. Der er tværtimod tale om, at konflikten har virket på skrømt, idet den ene part retligt er afskåret fra at bruge sine kampmidler i fuldt omfang, mens den anden part nyder gavn af konfliktaftalens beskyttelse. Dette er ikke intentionen med reglen i hovedaftalens 7, stk. 2. Som følge af ovenstående er det indklagedes opfattelse, at CSC ikke kan blive frigjort fra overenskomsterne, så længe der forefindes konfliktaftaler på virksomheden. Hvis man kan det, vil det resultere i det paradoks, at indgåelsen af en konfliktaftale samtidig ville gøre det væsentligt billigere og nemmere at opnå frigørelse fra netop den overenskomst, som konfliktaftalen skulle værne. Et sådant resultat forekommer uantageligt. For så vidt angår PROSA/CSC-DK kan konfliktaftalen først opsiges til bortfald pr. 31. marts 2012, og overenskomsterne vil herefter ikke kunne bortfalde, førend en rimelig periode med fri og lige anvendelse af kampmidlerne er forløbet fra denne dato. Hertil kommer, at der på nuværende tidspunkt er 67 ud af 261 medlemmer i konflikt, idet den resterende del er omfattet af konfliktaftalen. Det er således er langt under halvdelen af de på overenskomstområdet beskæftigede, der er omfattet af konflikten. Konflikten har således langt fra det omfang og den intensitet, som er påkrævet for at virke frigørende. 7

8 Arbejdsrettens begrundelse og resultat Klager har under sagen præciseret, at påstandene skal forstås i overensstemmelse med indledningen til mæglingsforslaget. Arbejdsretten finder, at klagers påstande i sagen har en tilstrækkelig klarhed til, at de er egnede til at blive taget under pådømmelse. Afvisningspåstandene tages derfor ikke til følge. De to aftaler om konfliktregler indeholder bestemmelser om, at begge parter er forpligtet til at overholde overenskomsterne, selv om de er opsagt og udløbet, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i konfliktaftalerne. Begge aftaler indeholder endvidere bestemmelser, der indebærer begrænsninger i den frie konfliktret. En arbejdsstandsning kan således ikke omfatte medlemmer af foreningerne, der er beskæftiget med udvikling og nødvendig vedligeholdelse af kørende systemer eller i øvrigt skal medvirke til opretholdelse af en normal produktion for CSC Danmark A/S s kunder. Af de medlemmer, der ikke er omfattet af den nævnte begrænsning, kan strejke endvidere højst omfatte 50 % og lockout højst 20 % af foreningernes medlemmer. Efter arbejdsretlig teori og praksis antages det, at en overenskomstpart ikke kan frigøre sig fra overenskomsten uden at iværksætte en konflikt med alle dens risici og følger i tilfælde, hvor overenskomsten er omfattet af 7, stk. 2, i hovedaftalen mellem DA og LO eller en tilsvarende bestemmelse, således som det er tilfældet i nærværende sag. Der må derfor stilles visse krav til omfanget og intensitet af en arbejdsstandsning for, at den kan være frigørende for en overenskomstpart. Som sagen foreligger oplyst for Arbejdsretten er der ingen holdepunkter for at antage, at det skulle have været parternes hensigt med de konfliktbegrænsende aftaler, at de skulle umuliggøre iværksættelsen af en overenskomstfrigørende konflikt. Aftalerne bygger således efter deres egen ordlyd på, at en iværksat arbejdsstandsning, der respekterer de aftalte begrænsninger, kan have det fornødne omfang og den fornødne intensitet til at være frigørende. Det bemærkes herved, at Arbejdsretten ikke finder, at det overvejende har været til den ene parts fordel, at en konflikt på grund af de konfliktbegrænsende aftaler nødvendigvis må være af ringere intensitet og styrke end ellers for at være frigørende. Det er de samme medarbejdergrupper, som begge parter kan benytte sig af i en konfliktsituation, og den omstændighed, at en af parterne lægger ud med at iværksætte arbejdsstandsning for en væsentlig del af den del af arbejdsstyrken, som konfliktaftalerne levner mulighed for, findes ikke at indebære, at arbejdskampen finder sted på ulige vilkår. Spørgsmålet bliver herefter, om den igangværende arbejdsstandsning inden for rammerne af konfliktaftalerne har haft en sådan intensitet og et sådant omfang, at CSC med rette har kunnet anse sig for frigjort af overenskomsterne. Ved vurderingen heraf finder Arbejdsretten, at der efter forløbet af 8

9 forhandlingerne mellem CSC på den ene side og PROSA/CSC GIS-klubben og PROSA/CSC-DK på den anden side må foretages en helhedsbedømmelse af konfliktens samlede forløb. Når henses til, at arbejdsstandsning blev iværksat efter flere års forgæves forhandlinger om et nyt overenskomstgrundlag, samt til at lockout og strejke har omfattet en meget væsentlig del af de medlemmer, der i henhold til konfliktaftalerne har kunnet deltage i arbejdsstandsning, samt til at den iværksatte lockout ved frigørelsesmeddelelserne den 23. maj 2011 havde varet i 14 uger, finder Arbejdsretten, at konflikten på tidspunktet for CSC s frigørelsestilkendegivelse havde haft en sådan varighed og intensitet samt et sådant omfang, at CSC med rette har kunnet anse sig frigjort for overenskomsterne med samtlige tilhørende aftaler, protokollater, praksis og kutymer. Arbejdsretten tager herefter klagers påstande til følge. Thi kendes for ret: PROSA/CSC GIS-klubben skal anerkende, at PROFOT overenskomst 2004 er bortfaldet. PROSA/CSC-DK skal anerkende, at PROSA/CSC-DK CSC Danmark A/S Overenskomst er bortfaldet. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC GIS-klubben inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Jytte Scharling 9

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. marts 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. marts 2011 1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. marts 2011 I sag nr.: AR 2011.0180: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK

Læs mere

Indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært påstået frifindelse.

Indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært påstået frifindelse. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0124 afsagt den 21. maj 2014 Prosa Forbundet af IT-professionelle for Prosa/CSC-DK og Prosa CSC/GIS-Klubben (advokat Jakob Bjerre) mod CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011

Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011 Arbejdsrettens dom af 17. maj 2011 I sag nr. A2011.0180: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS-klubben

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 6. december 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0142 Dansk Erhverv for CSC Airline Solution Denmark A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) mod PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. maj 2011

Arbejdsrettens dom af 31. maj 2011 Arbejdsrettens dom af 31. maj 2011 i sag nr. A2011.0297: FTF for PROSA for PROFOT (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 i sag nr.: AR2010.0237 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere