Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse 1 stk. 5 indgås hermed samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelse af erhvervsgrunduddannelsen (EGU) fr unge under 30 år med bpæl i Silkebrg Kmmune. 2. Lvgrundlag g rammer fr samarbejdet Samarbejdsaftalen refererer til aktuel lvgivning g bekendtgørelser på følgende mråder: Erhvervsgrunduddannelse Prduktinsskler Vejledning 3. Frmål Nærværende samarbejdsaftale skal medvirke til at nå målsætningen i Velfærdsaftalen m, at mindst 95 % af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdmsuddannelse, herunder medvirke til, at alle unge i Silkebrg Kmmune tilbydes en uddannelse tilpasset deres kmpetence antallet af unge kntanthjælpsmdtagere nedbringes Silkebrg Prduktinshøjskle fuldt ud lever p til de frpligtelser, sm Silkebrg Kmmune er pålagt i frbindelse med at udbyde EGU til unge i målgruppen bsiddende i Silkebrg Kmmune. 4. Målgruppen Unge under 30 år bsiddende i Silkebrg Kmmune, sm hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, g sm ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kmpetencegivende ungdmsuddannelse. 5. Målsætning Silkebrg Prduktinshøjskle g Silkebrg Kmmune har sm målsætning, at mindst halvdelen af eleverne på EGU gennemfører deres praktikperide i private virksmheder. 60 % af de elever, der påbegynder EGU gennemfører uddannelsen. 15 % af de elever, der påbegynder EGU går undervejs i uddannelsesfrløbet videre til anden kmpetencegivende uddannelse eller i beskæftigelse. 6. Uddannelsens hjemsted Uddannelsen, EGU Silkebrg, har hjemsted på Silkebrg Prduktinshøjskle, sm varetager driften af EGU i Silkebrg sm indtægtsdækket virksmhed. Lauge Clemmensen Direkte tlf.: Jb- g Brgerservice Søvej 1, 8600 Silkebrg Søvej Silkebrg Tlf.:

2 7. Administratin Ved verdragelse af tilrettelæggelsen af EGU jf. lv m erhvervsuddannelse m.v. 1 stk. 5 til Silkebrg Prduktinshøjskle verlades alle beføjelser g funktiner i frbindelse med tilrettelæggelse af EGU i Silkebrg Kmmune. Dg undtaget beføjelser g funktiner sm efter lven bevares hs kmmunalbestyrelsen Silkebrg Prduktinshøjskle Henvisning Silkebrg Kmmune henviser unge i målgruppen fr Erhvervsgrunduddannelsen til EGU Silkebrg, Silkebrg Prduktinshøjskle, sm herefter varetager afklaring af ansøgers kmpetencer g uddannelsesønsker g vurderer m EGU er en realistisk uddannelsesmulighed fr ansøger. I henhld til lv nr. 559 af 6/6/ 2007 m ændring af lv m vejledning af valg af uddannelse g erhverv m.v. 7 stk. 2 g 3 underretter Silkebrg Prduktinshøjskle UU Silkebrg m indgåelse g afslutning af alle uddannelsesaftaler. Ligeledes underrettes m elever, der er i verhængende fare fr at afbryde et EGU-frløb. EGU-Vejledning g arbejdsgange Der prettes en EGU-vejledning g administratin på Silkebrg Prduktinshøjskle g al krdinering frestås herfra. I vejledningen indgår udarbejdelse af en uddannelsesplan, pfølgning, udstedelse af uddannelsesbeviser, vergangsvejledning til beskæftigelse g videre uddannelse. Ligeledes inddrages g støttes netværket mkring den enkelte EGU-elev, arbejdsgiver, sagsbehandler, vejledere g frældre m.v. i frnødent mfang i uddannelsesfrløbet. Silkebrg Prduktinshøjskle udarbejder, sammen med UU Silkebrg, Jbcenter Silkebrg g erhvervsuddannelserne i Silkebrg, arbejdsgange til samarbejdet m EGU-elever g den årlige evaluering af EGU-aktiviteterne i Silkebrg Kmmune. Arbejdsgangene skal udarbejdes i henhld til gældende lvgivning fr EGU, UU, beskæftigelsesmrådet g prduktinssklerne, ligesm arbejdsgangene skal medvirke til at sikre, at alle unge i målgruppen fr EGU bliver tilbudt uddannelsen. Udannelsesmiljø fr EGU-elever Silkebrg Prduktinshøjskle er ansvarlig fr at pbygge g prethlde et EGU-uddannelsesmiljø, hvr eleverne plever en fælles elevidentitet ved deltagelse i fællesaktiviteter. Silkebrg Prduktinshøjskle stiller såvel fysiske sm øknmiske ressurcer til rådighed fr etablering g prethldelse af et EGU-uddannelsesmiljø. Side 2

3 Dkumentatinskrav Silkebrg Prduktinshøjskle er ansvarlig fr at verhlde lv m erhvervsuddannelse m.v. 1 stk. 1 g 2 m målgruppen fr EGU, g sørge fr dkumentatin heraf. Skleydelse Silkebrg Prduktinshøjskle udbetaler skleydelse. Kursusudgifter m.v. Silkebrg Prduktinshøjskle betaler kursusudgifter g andre specifikke uddannelsesudgifter vedr. den enkelte EGU-elev. Praktikpladser Silkebrg Prduktinshøjskle bistår eleven med at pnå praktikaftale, indgår aftaler med faglige rganisatiner m lønfrhld g samarbejder i øvrigt med virksmhedsnetværk, EUD g Jbcenter Silkebrg. Silkebrg Prduktinshøjskle varetager udbetaling af løn til EGU-elever i praktik i ffentlige virksmheder. Silkebrg Prduktinshøjskle bevilliger g udbetaler i særlige tilfælde løntilskud til elevløn fr EGUelever i praktik i private virksmheder. Udvikling af EGU i Silkebrg Kmmune Silkebrg Prduktinshøjskle udvikler g kvalificerer brugen af EGU i Silkebrg i samarbejde med Silkebrg Kmmune, herunder medvirker Silkebrg Prduktinshøjskle i frsøg eller prjekter inden fr mrådet. Silkebrg Prduktinshøjskle udsender infrmatinsmateriale m EGU Silkebrg til unge, deres frældre, UU Silkebrg g til private virksmheder. Ligeledes sender Silkebrg Prduktinshøjskle efter anmdning evaluering g statistiske nøgletal til Undervisningsministeriet g Silkebrg Kmmune Silkebrg Kmmune Silkebrg Kmmune varetager frmidling af Erhvervsgrunduddannelsen til afgangselever i kmmunens flkeskler, private skler samt efterskler, til kntanthjælpsansøgere g mdtagere under 30 år. Silkebrg Kmmune repræsenteret ved UU evaluerer indsatsen med EGU sammen med Silkebrg Prduktinshøjskle en gang årligt. 8. Øknmi Enhedstakst Silkebrg Prduktinshøjskle mdtager betaling fr varetagelse af pgaverne i samarbejdsaftalens punkt 7.1. i frm af en enhedstakst pr. årselev i EGU. Side 3

4 En årselev er en elev med en EGU-uddannelsesaftale i 365 dage. Hertil kan lægges p til 60 dages vejledning frud fr påbegyndelse af uddannelsesplan fr de elever, der ikke får lagt uddannelsesplan, mens de deltager i afklarende frløb sm prduktinsskleelever. Enhedstaksten dækker Silkebrg Kmmunes udgifter til skleydelse, eventuelle kmmunale vejledningstilskud, etableringsmkstninger, særlige løntilskud til elevløn fr EGU-elever i praktik i private virksmheder, udgifter til elevløn fr EGU-elever i ffentlig praktik, kursusudgifter g andre uddannelsesudgifter. På baggrund af evaluering g genfrhandling i 1. halvår 2011 g aftale på møde den 29. september 2011 m drift af EGU Silkebrg, fastsættes enhedstaksten til kr Prisen er nett beregnet efter at Prduktinshøjsklen har hjemtaget evt. statslige tilskud. Den fastlagte enhedspris pristalsreguleres en gang årligt i henhld til KL s seneste pris- g lønindeks. Første regulering sker ved afregning af januar kvartal Regnskab Afregning sker kvartalsvis bagud på baggrund af en pgørelse fra Silkebrg Prduktinshøjskle. Silkebrg Prduktinshøjskle afleverer på anmdning fra Silkebrg Kmmune en pgørelse ver de udgifter, der skal indberettes til budgetgarantirdningen. Der uarbejdes revideret regnskab, sm en del af Silkebrg Prduktinshøjskles årsregnskab. 9. Ikrafttrædelsestidspunktet g aftalens varighed Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar Mislighldelse Almindelig mislighldelse freligger, når en af parterne ikke har pfyldt sine frpligtelser ifølge samarbejdsaftalen, g mislighldelsen ikke kan betegnes sm væsentlig jf. samarbejdsaftalens punkt Ved almindelig mislighldelse giver mdparten den mislighldende part et påkrav m at afhjælpe mislighldelsen inden fr en frist på mindst tte dage. Fruden pligt har den mislighldende part ret til at afhjælpe mislighldelsen Væsentlig mislighldelse freligger, hvis: Silkebrg Prduktinshøjskle phører med den virksmhed, sm samarbejdsaftalen angår i en peride på mere end 4 uger, Silkebrg Prduktinshøjskle ikke får etableret praktikfrløb i private virksmheder eller tager skridt til det, Silkebrg Kmmune ikke pfylder sin betalingsfrpligtelse. Silkebrg Prduktinshøjskle eller Silkebrg Kmmune har gjrt sig skyldig i almindelig mislighldelse g ikke har afhjulpet frhldet inden fristen ifølge påkrav, eller Side 4

5 Silkebrg Prduktinshøjskle eller Silkebrg Kmmune har gjrt sig skyldig i almindelig mislighldelse af samme art gentagne gange Ved væsentlig mislighldelse kan mdparten hæve Samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning Den mislighldende part er erstatningsansvarlig ver fr Silkebrg Kmmune eller Silkebrg Prduktinshøjskle efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 11. Opsigelse eller genfrhandling Genfrhandling I det mfang lvgivningen på mrådet ændres, skal der tages stilling til, m samarbejdsaftalen alene skal ændres redaktinelt eller m en ændret lvgivning giver anledning til ændringer i samarbejdsfrhldet. Begge parter kan indkalde til møde vedrørende ændringer i lvgivningen af betydning fr samarbejdsaftalen. Ensidig psigelse med henblik på genfrhandling af ny aftale eller phør af samarbejdet kan ske med 6 måneders varsel til erstatning med ny aftale eller phør ved udgangen af et kalenderår. Ved enighed mellem parterne kan aftalen psiges eller genfrhandles med et krtere varsel. Silkebrg Kmmune bevarer dg sin betalingsfrpligtigelse ver fr de EGU-elever, der er ptaget i samarbejdsperiden men endnu ikke har færdiggjrt deres uddannelse, ligesm Silkebrg Prduktinshøjskle ver fr disse elever er frpligtet til at prethlde EGU-frløbet i verensstemmelse med samarbejdsaftalen. Opsigelse af nærværende samarbejdsaftale er ikke til hinder fr, at Silkebrg Kmmune kan købe ydelser af Silkebrg Prduktinshøjskle efter samarbejdets udløb. Nærværende samarbejdsaftale indgås hermed mellem parterne Underskrevet den 29. september Michael Maaløe Erling Christensen Jb- g Brgerservicechef Frstander Silkebrg Kmmune Silkebrg Prduktinshøjskle Side 5

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere