INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på under For virksomheder. INDLEDNING... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN SOM PRAKTIKPLADS... 6 OM AT HAVE OPLÆRINGSANSVAR... 7 PRAKTIKSERVICE... 8 UDDANNELSESAFTALEN... 9 UDDANNELSESBOG OG UDDANNELSESPLAN ANSÆTTELSESRETSLIGE FORHOLD FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESTIDEN SYGDOM, ORLOV OG OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALEN TILSKUDSORDNINGER OM DENNE UDDANNELSESINFORMATION HER FINDER DU OS

3 INDLEDNING Flere og flere unge fra erhvervsskolerne får uddannelsesaftaler og kan dermed fortsætte deres uddannelser med praktik på virksomhederne. Ligeledes viser tendensen, at virksomheder med mange faglærte og voksende beskæftigelse oftere bliver praktikvirksomheder. I disse virksomheder er beskæftigelsen i gennemsnit steget med mere end 10 procent over fem år, hvorimod beskæftigelsen er faldet tilsvarende på de virksomheder, der ikke længere har elever. Efter at flere faglærte er kommet i arbejdsstyrken de seneste 20 år, oplever det danske arbejdsmarked i disse år et markant skifte, hvor udbuddet af faglært arbejdskraft nu er begyndt at falde. Om 20 år vil der ifølge beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening alene som følge af befolkningsudviklingen være omkring færre faglærte på arbejdsmarkedet i forhold til i dag, hvis ikke danskernes uddannelsesadfærd og erhvervsdeltagelse bliver ændret. Derfor arbejder vi på Selandia på flere fronter for at imødegå problemerne med blandt andet frafald, inden problemerne opstår. Hvis vi i tide kan iværksætte hjælpetilbud til frafaldstruede elever, samtidig med at flere og flere nu får praktikpladser, vil vi være godt på vej med at fastholde flere i uddannelsessystemet, hvorefter gennemførelsesprocenten så igen vil stige, og vi kan sende flere svende ud på arbejdsmarkedet. Det er også ud fra disse betragtninger, at vi nu iværksætter denne informationsoffensiv for kun i et tæt samarbejde mellem eleven, Selandia samt praktikvirksomheden kan vi aktivt arbejde på at ændre disse tendenser. Med venlig hilsen Michael Kaas-Andersen Direktør Selandia Erhvervsrettede Uddannelser 3

4 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET På under For virksomheder finder du relevante oplysninger. 4

5 KONTAKTPERSONER Esben Hansen Praktikpladskonsulent Direkte: Mobil: Mail: Helle Hartvig Olsen Uddannelsesleder Direkte: Mobil: Øvrige oplysninger Jeg hjælper dig gerne med at afklare både valget af din kommende lærling, uddannelsesform og varighed. Jeg har mange års erfaring indenfor faget samt et godt, bredt kendskab til fagets mange lokale virksomheder og faglige foreninger. Fortløbende faglig udvikling og jævnlig kontakt til virksomhederne gør at jeg altid har fingeren på pulsen. 5

6 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN SOM PRAKTIKPLADS For at kunne uddanne en elev eller lærling skal virksomheden være godkendt af det faglige udvalg for det pågældende uddannelsesområde. Der findes et fagligt udvalg for hver enkelt uddannelse, og du skal have godkendelse til det antal elever, du ønsker at have. For at søge om godkendelse som praktikplads skal du udfylde et oplysningsskema, som du skal returnere til det faglige udvalg. Oplysningsskemaet kan du find og hente her: Når det faglige udvalg har modtaget dit oplysningsskema, kontakter de dig for at aftale et besøg i virksomheden. Efter besøget sender de dig så en godkendelse af din virksomhed som praktikplads. De fleste vil kunne godkendes direkte, men Det faglige Udvalg kan også stille visse betingelser, eksempelvis at godkendelsen er midlertidig og skal genoptages, eller at den kun gælder for enkelte dele af uddannelsesforløbet. Virksomheden godkendes for en periode af 8 år, dog således at godkendelsen skal tages op til vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift. Selandias Praktikservice kan også være dig behjælpelig, hvis du har tvivlsspørgsmål, som du ønsker afklaret i forhold til hele godkendelsesproceduren. Du kan således kontakte vores administrative medarbejder Anette Hinge på telefon eller via Det faglige udvalg Det faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Udvalget fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold. Desuden træffer det beslutning om uddannelsens varighed og struktur. Det faglige udvalg har ansvaret for, at erhvervsuddannelsen lever op til erhvervslivets og samfundets behov og skal desuden sørge for, at de uddannelsessøgende får den bedst mulige information om deres uddannelsesmuligheder. Har du spørgsmål omkring selve uddannelsen, ansættelsesretlige forhold eller er i tvivl på anden måde, bør du kontakte det faglige udvalg. Læs mere her: Det faglige Udvalg for Gastronomiuddannelsen med speciale kok Tlf

7 OM AT HAVE OPLÆRINGSANSVAR Når virksomheden ansætter en elev, er det vigtigt at huske på, at der er tale om et kontraktmæssigt forhold mellem de to parter. Ansvaret for at uddannelsesforløbet bliver gennemført tilfredsstillende, er juridisk alene et anliggende mellem lærlingen og virksomheden, der jo begge har underskrevet kontrakten. Når en virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en elev, indebærer det at, man også påtager sig oplæringsansvaret i forhold til de mål, der er beskrevet i bekendtgørelsen og uddybet i den tilhørende vejledning for den pågældende uddannelse i praktikperioderne. Disse mål er i høj grad baseret på de enkelte faglige udvalgs indstillinger. I det følgende er der, til støtte for den elevansvarlige i virksomheden, anført en række betragtninger vedrørende læringsmulighederne i de givne arbejdsopgaver. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, hvor eleven på skift har skole- og praktikperioder, og indholdet dermed skal udgøre et sammenhængende hele. Det er derfor vigtigt, at der også foregår en oplæring i forbindelse med den daglige praksis i virksomheden, og at elevens uddannelse i virksomheden er naturligt knyttet til de daglige arbejdsopgaver. For at sikre at dette faktisk sker, anbefales virksomheden følgende fokuspunkter: Virksomheden bør udpege en person som uddannelsesansvarlig og fast kontaktperson for eleven. Bekendtgørelsen og vejledningen for den pågældende uddannelse bør gennemgås og de angivne kompetencemål indarbejdes i en oplæringsturnus hen over uddannelsesperioden, således at lærlingen løbende får tildelt opgaver i virksomheden, der sikrer det maksimale oplæringsmæssige udbytte. Virksomheden anbefales at samarbejde løbende med erhvervsskolen om at få justeret og koordineret indsatsen over for elevens eventuelle svage sider eller mang lende discipliner og få håndteringen af disse implementeret i lærlingens personlige uddannelsesplan. Evalueringer af uddannelsesforløbet bør foretages løbende og periodisk, i dialog mellem den uddannelsesansvarlige, lærlingen, og skolen. Evalueringerne bør foretages uanset, om lærlingen normalt arbejder godt og selvstændigt med de stillede opgaver eller altid indgår i samarbejde med fagligt kompetente personer inden for arbejdsområdet. Undervisningsministeriet har udsendte i 2006 nogle gode, lettilgængelige publikationer, som netop omhandler elevens oplæring i virksomheden, og de giver mange konstruktive anvisninger på, hvorledes arbejdet kan gribes an: Bedre oplæring i praktikvirksomheden: Den gode praktikuddannelse: De faglige udvalg og den gode praktikoplæring(om styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel) 7

8 PRAKTIKSERVICE Det kan være svært ud fra en kort ansættelsessamtale at finde en god medarbejder og på samme måde gælder det rekrutteringen af elever/lærlinge. Der er måske særlige forhold på din virksomhed, herunder eventuelle faglige specialer og kundekontakt, som gør at du søger efter bestemte egenskaber hos dine elever/lærlinge, og her kan du som virksomhed gøre brug af Selandias Praktikservice, som har en løbende opdateret database over alle vores praktikpladssøgende elever. Kontakt: Praktikkonsulent for Kokkeuddannelse Esben Hanssen Telefon: Mobil: Uddannelsesleder Helle Hartvig Olsen Telefon: Mobil: Er din virksomhed ny eller har I ikke tidligere haft elever, kan I også søge hjælp hos skolens Praktikservice, som du finder dels på Selandias website, eller ved at kontakte: Praktikkoordinatorer Anette Hinge Telefon: Ud fra jeres samtale kan hun sætte dig i forbindelse med den rette praktikkonsulent samt starte processen med at udvælge egnede elever. Har din virksomhed tidligere haft elever/lærlinge, og du derfor allerede kender Selandias praktikkonsulent indenfor fagområdet, kan du naturligvis også tage direkte kontakt til vedkommende. 8

9 UDDANNELSESAFTALEN Når virksomheden har fundet en egnet elev skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Praktikkonsulenten hjælper jer gerne i denne proces og kan være jer behjælpelig med en afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Uddannelsesaftalen skal herefter, i underskrevet stand, sendes til Selandia Erhvervsrettede Uddannelser, som sørger for korrekt registrering og herefter sender en kopi til elev, virksomhed og det faglige udvalg. Uddannelsesaftalen kan du printe ud fra Undervisningsministeriets website: Uddannelsesaftalen sendes til: Selandia Erhvervsrettede Uddannelser, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse, Att.: Anette Hinge En uddannelsesaftale tjener som: den retsligt bindende aftale mellem de to parter om uddannelsesforholdet tilmelding til skoleansættelseskontrakt, idet det er tilstræbt at den opfylder reglerne om arbejdsgiverens pligt til oplysning af den ansatte, som gælder nationalt og i EU sammenhæng (- vedrørende løn, ferie, vilkår for ansættelsesforholdet, registre med videre). I henhold til disse regler har arbejdsgiveren i øvrigt pligt til at oplyse om alle væsentlige forhold vedrørende ansættelsesforholdet, selv om der måtte være forhold, som ikke fremgår af den trykte tekst. Den almindelige uddannelsesaftale Hvis du tager en elev på den almindelige uddannelsesaftales vilkår, betyder det at du forpligter dig til at være praktiksted for eleven, gennem hele dennes uddannelsesforløb. Langt de fleste uddannelsesaftaler indgås på disse vilkår, som sikrer både virksomhed og elev et langt ansættelsesforhold med de fordele dette giver i form af tryghed, udviklingsmuligheder og stabilitet. Kombinationsaftale To virksomheder kan dele en elev gennem en kombinationsaftale. Det er en god idé, hvis en virksomhed gerne vil have en elev, men måske ikke har alt det udstyr og de arbejdsopgaver, der skal til for at eleven kan få bibragt alle de faglige kompetencer der skal til ifølge uddannelsesbekendtgørelsen. Med en kombinationsaftale kan eks. eleven lære udstyret og arbejdsopgaverne at kende i en anden virksomhed. Sammen med andre virksomheder kan din virksomhed indgå i et team omkring oplæring af elever, og Selandia medvirker gerne til at sammensætte et egnet team. Restaftale Din virksomhed kan indgå en restaftale med en elev, der enten er i skolepraktik eller har gennemført en del af sin uddannelse hos en anden virksomhed. 9

10 Kort uddannelsesaftale Du har mulighed for at ansætte en elev i en eller flere mindre perioder. For virksomheder, som er fuldt ud godkendt som praktiksted, men som af den ene eller grund ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb. Den enkelte aftale skal indeholde mindst et praktikforløb og et skoleophold, og kan altid forlænges eller ændres til en aftale for hele uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden, og påbegyndelse af en ny kort uddannelsesaftale, berettiger eleven til optagelse på næste skoleperiode. Ny mesterlære Hvor alle de ovenstående uddannelsesaftaler først kan træde i kraft efter et bestået grundforløb, er der fra 1. august 2006 også skabt mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse ad en ny praktisk adgangsvej - nemlig den ny mesterlære. Virksomhed og elev henvender sig til en erhvervsskole, hvor en kontaktlærer stilles til rådighed både i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen og som kontakt for elev og virksomhed under den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden. Virksomheden vil således kunne få hjælp fra erhvervsskolen i hele oplæringsforløbet, blandt andet for at hjælpe med at uddannelsesplanen holdes, eller hvis der fx opstår problemer i forløbet. Den grundlæggende praktiske oplæring, som erstatter uddannelsens grundforløb, foregår i virksomheden og varer normalt et år. Det kan indgå i elevens uddannelsesplan, at der i løbet af den praktiske oplæring også indgår skoleundervisning, eller at undervisning fra grundforløbet flyttes til hovedforløbet. For elever i den ny mesterlære gennemføres undervisningen i hovedforløbet på samme måde som for de øvrige elever. Undervisningen kan dog indeholde dele fra grundforløbet, der som hovedregel skal gennemføres sideløbende med skoleundervisningen i hovedforløbet. Uddannelsen afsluttes med den samme prøve eller eksamen som for de øvrige elever, og eleverne får således de samme erhvervskompetencer og den samme titel som de øvrige elever. Voksenerhvervsuddannelse (VEUD) Hvis eleven er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, kan der blive tale om en ansættelse som voksenelev. Det betyder reelt ikke noget for uddannelsesforløbet, bortset fra at eleven har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid hvis vedkommende elev eks. kan påvise at have haft relevant erhvervserfaring. Voksenelever får en højere løn, men du vil samtidig modtage en forhøjet lønrefusion fra AER og derudover kan der via AF gives særlige tilskud til voksenlærlinge inden for områder hvor der forventes svag tilslutning. Selvom eleven er fyldt 25 år, har vedkommende ikke krav på at komme i voksenlære, og dermed få en højere løn. Hvis virksomheden vælger at ansætte eleven, kan det altså ske på almindelige vilkår, herunder også lønvilkår. Merit Godskrivning Det Faglige Udvalg for den pågældende uddannelse kan afgøre, hvorvidt en uddannelsesaftale kan afkortes på grund af 10

11 tidligere uddannelse eller erhvervserfaring. Selandia kan på samme måde fritage lærlingen for dele af skoleuddannelsen, såfremt vedkommende tidligere har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer. Ud over afkortning af læretiden på grund af tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse kan læretiden afkortes, hvis en lærling ønsker at begynde på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at virksomheden er indforstået, samt at alle skoleperioder og den afsluttende prøve er gennemført og bestået. Alle afgørelser omkring merit og godskrivning er meget individuelle, og det anbefales, at du under alle omstændigheder inddrager praktikkonsulenten/studievejlederen fra Selandia i overvejelserne, såfremt det overvejes hvorvidt der skal søges om merit eller godskrivning for din elev. Kontakt Praktikkonsulent: Esben Hansen på telefon: Uddannelsesleder: Helle Hartvig Olsen på telefon: eller mobil:

12 UDDANNELSESBOG OG UDDANNELSESPLAN Hver elev har gennem hele sit uddannelsesforløb sin egen uddannelsesbog. Denne bog skal medvirke til at forbedre kommunikationen og dermed skabe et godt og tæt samarbejde mellem eleven, virksomheden og Selandia. Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af de kvalifikationer og kompetencer som eleven skal opnå gennem både praktik- og skoleperioder. Bogen indeholder også elevens personlige uddannelsesplan, regler om elevens uddannelse, kopi af uddannelsesaftalen, dokumentation for gennemførte skoleperioder samt skolevejledninger og praktikerklæringer. Efter hver skoleperiode bliver virksomheden med en skolevejledning og evt. et besøg fra skolen orienteret om elevens resultater og præstationer. I forbindelse med den sidste skoleperiode aflægger eleven, afhængigt af uddannelsesretning, en afsluttende fagprøve/svendeprøve. Eleven udarbejder sammen med sin kontaktlærer en uddannelsesplan, hvori det beskrives hvilke fag og emner som eleven skal beskæftige sig med. Samtidig viser uddannelsesplanen en oversigt over det planlagte tidsforløb i uddannelsen. Er der undervejs i uddannelsesforløbet forhold som ændrer sig, skal selve uddannelsesplanen tilpasses for alle kender det fremtidige forløb. Elevplan Undervisningsministeriet har via Uni-C oprettet portalen Elevplan på som kan udgøre det for ovenstående, hvor både eleven, virksomheden og Selandia har adgang med hver sine rettigheder til at skrive, rette og læse, men hvor hovedsigtet er at forbedre kommunikationen og at synliggøre aktiviteterne i både praktik- og skoleperioder, evalueringer, prøver, karakterer og så videre. Vi ønsker på Selandia fremover at integrere Elevplan som arbejdsredskab, og samtidig introducere det for praktikvirksomhederne, når der udarbejdes uddannelsesaftaler og eleven skal i praktik. 12

13 ANSÆTTELSESRETSLIGE FORHOLD Prøvetid De første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part, men kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet viser sig at være forkerte eller senere er bristet. Aftalen kan endvidere opsiges, hvis en af parterne, eleven eller virksomheden, i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser. I beregningen af prøvetidens længde skal skoletiden ikke medregnes. Der kan således være tale om, at prøvetiden kan ligge på begge sider af en skoleperiode. Løn Den løn, som virksomheden skal betale til lærlingen under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen når denne underskrives. Lønsatserne skal følge overenskomsten for det pågældende fagområde, og mindst udgøre mindstelønnen. Der kan herudover, ifølge overenskomsten, gives lokale personlige tillæg, hvor arbejdsgiveren lægger en systematisk vurdering til grund for fastsættelsen af lønspredningen, således at der for den enkelte elev tages hensyn til dennes dygtighed og indsats i virksomheden. Ligeledes bør der tages hensyn til arbejdets art, herunder også særlige gener, der er forbundet med arbejdets udførelse. Nyeste opdaterede satser finder du her: De for fagets voksne medarbejdere lokalt aftalte genetillæg gælder også for eleven, når denne udfører arbejde under de samme forhold som de voksne medarbejdere. Eleven er fra det fyldte 16. år omfattet af bestemmelserne vedrørende medlemskab af ATP. Ferie Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt overenskomstens almindelige bestemmelser om ferie. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af den samlede arbejdsløn. Der kan ikke ydes feriegodtgørelse af betaling for befordring og for kostpenge. Ved beregning af feriegodtgørelsen ses bort fra løn, der er udbetalt under ferie og ydet feriegodtgørelse i det ferieberettigende år. Eleven har ret til samme antal feriedage som de øvrige ansatte i virksomheden. 13

14 I det første og andet ferie år (ferieperioden fra 2. maj det aktuelle år til 1. maj det følgende år) efter at praktikforholdet er påbegyndt, har eleven ret til ferie i henhold til ferieloven. Hvis praktikforholdet er begyndt inden den 1. juli, har lærlingen også i dette år ret til fuld ferie som angivet. Ved tvivl bør du kontakte din faglige organisation, eller det faglige udvalg. Forsikringsforhold Både på erhvervsskolen og i praktik i virksomheden er lærlingen omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Arbejdsgiveren skal anmelde konkrete skader opstået på Selandia eller i virksomheden til sit eget forsikringsselskab. Lærlinge, som endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, er under værkstedslignende undervisning dækket af Undervisningsministeriets erstatningsordning. 14

15 FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESTIDEN Den fastsatte uddannelsestid kan forlænges, såfremt eleven er fraværende fra virksomheden på grund af sygdom, graviditet, barselsorlov, adoption eller modtager supplerende skoleundervisning. Specielt vedrørende sygdom er reglen, at hvis eleven er sygemeldt i mere end 10 % af den samlede uddannelsestid, kan uddannelsesaftalen blive forlænget med et tilsvarende tidsrum. Desuden kan aftalen forlænges, såfremt eleven har nedsat arbejdstid på grund af særlige forhold. 15

16 SYGDOM, ORLOV OG OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALEN Eleven er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel, herunder også reglerne om anmeldelse og dokumentation. Fravær Eleven skal følge virksomhedens regler for melding og dokumentation under sygdom. Såfremt eleven i gentagelsestilfælde og uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelser grundet sygdom, har virksomheden i henhold til Erhvervsuddannelsesloven ret til at ophæve uddannelsesaftalen uden varsel. Barselsorlov Gravide kvinder i praktikforhold har ret til barselsorlov efter gældende lov. I øvrigt er elever, uanset køn, omfattet af reglerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage. Bortfald af uddannelsesaftalen Hvis en elev under skoleperioder uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder Selandias ordensregler, kan vedkommende blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder. Lærlinge er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel, herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation. Hvis en uddannelsesaftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at forlige parterne. Det faglige udvalg skal altid godkende aftaler om ændringer, forlængelse eller ophør af uddannelsesaftalen. Skemaerne hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 16

17 TILSKUDSORDNINGER Du kan få tilskud til dine elever, hvis du betaler til ATP, og dine elever er registreret hos AER (som er Arbejdsgivernes Elevrefusion). AER refunderer løn til arbejdsgivere når eleverne er på skole, giver tilskud til transport og støtter elever der har fået praktikplads i udlandet. For at være berettiget til at modtage støtte fra AER til dine elever, skal du som arbejdsgiver indbetale til ATP. Virksomheder med kun én ansat og som af den grund ikke betaler til AER kan også få tilskud! I 2011 udbetalte AER millioner kroner i præmie og bonus til private og offentlige arbejdsgivere. Ligeledes dækker AER også elevernes udgifter til transport eller flytning, når eleverne må flytte til en anden del af landet for at få en praktikplads eller hvis de får en praktikplads udenfor Danmark. Derudover udbetaler AER tilskud til de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, der gør en indsats for at skaffe eleverne en praktikplads. Endelig deltager AER også i finansieringen af voksenefteruddannelsen. AER anbefaler, at du opretter dig som bruger på hvorefter du nemt både kan godkende elevernes skoleperioder, transportudgifter samt få direkte adgang til dine oplysninger hos ATP, FerieKonto osv. Har du et log-in og password fra ATP, kan disse benyttes. Lønrefusion og transportgodtgørelse udbetales af AER cirka tre dage efter modtagelse af oplysningerne. Lønrefusion Når din elev bliver indkaldt til skoleperioder, skal du fortsat udbetale lønnen, men du vil så modtage en lønrefusion fra AER. Dette forudsætter at uddannelsesaftalen er blevet godkendt, at du udbetaler overenskomstmæssig løn, samt at eleven ikke samtidig arbejder under skoleperioderne. Lønrefusionen pr. skoleuge for 2013 offentliggøres i december 2012, så indtil videre ser refusionen således ud: Satser for lønrefusion i 2012 kroner pr. skoleuge: 1. års elever års elever års elever års elever Voksen Transportgodtgørelse Du skal udbetale dine elevers/lærlinges transportomkostninger når de deltager i skoleperioderne, dog kun såfremt der er mere end 20 kilometer transport i alt til og fra 17

18 Selandia. Dette kan være billigste offentlige transportmulighed eller en fast kilometertakst ved benyttelse af eget køretøj. Praktikpladspræmie Få op til kr. i tilskud pr. elev Du får kr./måned i præmie i prøvetidens tre måneder op kan der udbetales op til fire bonusrater på hver kr. Arbejdsgiveren opnår retten til raterne hhv. 90, 180, 270 og 630 dage efter prøvetidens udløb, hvis uddannelsesaftalen stadig er i kraft på disse tidspunkter. Ordningen gælder for alle typer uddannelsesaftaler, der er indgået fra og med den 1. januar 2013 og indtil den 31. december Aftalen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter underskriftsdato. Udbetaling af præmie og bonus Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Du kan få kr. for hver måned i prøvetiden dog max kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med. Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i fire rater: 1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb 3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb 4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb Hver bonus giver6.150 kr. det vil sige kr. i alt. Skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden Skoleperioder i prøvetiden bliver ikke regnet med i opgørelsen af de 30 dage. Det vil sige, hvis din elev har været på skole i for eksempel 10 dage i løbet af de 30 dage, kan du først søge om præmie efter 40 dage. Undtagelser Hvis uddannelsesaftalen ophører, inden eleven har været i 30 dages praktik i prøvetiden, kan du ikke opnå præmie for denne periode. Du får heller ikke udbetalt præmie og bonus, hvis eleven er voksenelev, og du modtager tilskud fra Jobcenter efter 98c-g i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ansøgningsfrist Ansøgning om præmie og bonus skal indgives til AER senest et år efter, at der er opnået ret til den enkelte præmie og bonusrate. 18

19 Virksomhedens efterfølgende refusion vil udgøre 80 % af billigste offentlige transport. Du kan læse mere uddybende om både lønrefusion, transportgodtgørelse på eller få telefonisk på dine spørgsmål ved at ringe til AER (udbetaling) på telefon:

20 OM DENNE UDDANNELSESINFORMATION Vedrørende indholdet i denne uddannelsesinformation Denne Uddannelsesinformation vil løbende blive opdateret, og lagt på nedenstående Selandia webside som en pdf fil, hvorfra den altid vil kunne downloades. Kommentarer og forslag til ændringer, indhold og så videre er meget velkomne og kan sendes til: Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Bredahlsgade 1 B, 4200 Slagelse Praktikkoordinator Anette Hinge Telefon:

21 HER FINDER DU OS 21

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Information og vejledning om præmie og bonus ordning

Information og vejledning om præmie og bonus ordning Information og vejledning om præmie og bonus ordning Opret en praktikplads og få op til 70.000,- kontant. Vores elever har masser af penge med! Muligheder med mere... Har du råd til at lade være med at

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. I medfør af 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever fremtiden starter her... Gode råd om... Elever INDHOLD Indledning 3 Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 Uddannelsesaftalen 3 Uddannelseslængde og uddannelsesmodeller 4 Prøvetid 5 Uddannelsesplan,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. FAKTA OM LÆRLINGE FORORD Den guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om lærlinge/elever og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte vores

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere