Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen"

Transkript

1 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af tillid og gensidig ansvarlighed. Vi tager hånd om den enkelte og sætter fællesskabet højt. Det indebærer, at vi opfører os hensynsfuldt og ordentligt over for hinanden. Vi forventer, at du værner om et undervisnings- og arbejdsmiljø, der giver de bedst mulige læringsbetingelser. Det forventes, at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, behandler udstyr og lokaler med respekt og efterlader dem klar til brug for andre. Det forventes også, at og at du rydder op efter dig selv overalt på skolen, såvel ude som inde, herunder i kantinen og at du sætter din stol op i kantinen. Mobning Det forventes, at du ikke mobber andre. Skolens lærere og ledelse vil gribe ind over for mobning. Mobning medfører indkaldelse til samtale, evt. med skolens ledelse, og kan i sidste instans medføre bortvisning fra uddannelsen. Se i øvrigt afsnittet om sanktioner. Rygning Der må ikke ryges på skolen og skolens område/matrikel. Dette gælder også E-cigaretter Det eneste sted, der må ryges er på det særligt afmærkede udendørs rygeområde. Skolen har tilbud om rygestopkurser og andre metoder i forbindelse med rygestop. En elev, der gentagne gange tages i at ryge på matriklen, eller som ikke har en acceptabel attitude ved almindelig henstilling om at lade være, indkaldes til samtale hos uddannelseschef/skolens ledelse. Brydes rygereglerne igen, gives der en advarsel og i sidste instans bliver der tale om bortvisning. Alkohol Alkohol hører ikke til på skolen i dagligdagen og må ikke indtages på skolens område, ligesom man heller ikke må møde på skolen i påvirket tilstand. En elev, der indtager alkohol på skolens område eller møder på skolen i påvirket tilstand, indkaldes til samtale. Der tages konkret stilling til foranstaltninger og sanktio- 1

2 ner og det kan medføre ophør af uddannelsesforløbet/ophævelse af uddannelsesaftale. Se i øvrigt afsnittet om sanktioner. Skolens ledelse kan tillade, at der serveres alkohol ved elevernes afholdelse af fredagscafe. Indtagelse af alkohol i forbindelse med fredagscaféer sker i begrænset og fornuftigt omfang. Vurderer arrangørerne af fredagscafeen, at en elev er synligt beruset, kan der ikke serveres for vedkommende. Der vil være vagt til stede ved fredagscaféerne. Er en elev synligt beruset kan vagten beslutte at sende eleven hjem. Der må ikke udskænkes alkohol til udefrakommende. Ved elevers afholdelse af fester for en afgrænset gruppe, aftales rammerne konkret med en af skolens ledere. Euforiserende stoffer Det er forbudt at besidde og indtage hash og narkotika på skolen, ligesom man heller ikke må møde på skolen i påvirket tilstand. Overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil resultere i sanktioner og kan medføre ophør af uddannelsesforløbet/ophævelse af uddannelsesaftale. Se i øvrigt afsnittet om sanktioner. Vold og trusler Vold og trusler om vold accepteres ikke. Alle former for vold og trusler om vold medfører indkaldelse til samtale med skolens ledelse og kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen og evt. politianmeldelse. Det gælder uanset, om det er over for medarbejdere, elever, kursister eller besøgende. Se i øvrigt afsnittet om sanktioner. Ved aktiviteter uden for skolen Uden for skolen gælder ordensreglerne også, når en aktivitet har tilknytning til skolen. Det betyder, at når du som elev deltager i skoleaktiviteter uden for skolen skal du være en god repræsentant for skolen/efterlade et godt indtryk i det offentlige rum. Alkohol indtages i disse tilfælde kun efter aftale med holdets lærer. Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte følgende sanktioner: Indkaldelse til samtale og mundtlig påtale Skriftlig advarsel Bortvisning i en kortere eller længere periode Permanent bortvisning fra skolen/ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af uddannelsesaftale i særligt alvorlige tilfælde Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde 2

3 Studieregler for grundforløb og hovedforløb Mødepligt og tilstedeværelse Der er mødepligt på SOSU Aarhus og man skal som elev være til stede, når undervisningen påbegyndes. Den enkelte underviser registrerer fremmøde og fravær. Fravær og sygemeldinger Kun accepteret fravær er tilladt. Accepteret fravær er fravær, der er tilladt ifølge de almindelige regler for arbejdsmarkedet, nemlig: Sygdom, som er anmeldt efter gældende regler. Barns sygedag, som er anmeldt efter gældende regler. Frihed bevilget af dit praktiksted. Praktikstedet kan dog ikke bevilge ferie i en skoleperiode. Reglerne følger nedenfor. Skoleperioder: Meddelelse til skolen om fravær i skoleperioder: Skolen registrerer alt fravær i skoleperioderne. Du skal melde dit fravær via Elevplan inden kl på første fraværsdag. Du skal angive årsag til fraværet. Meddelelse om fravær til din arbejdsgiver i skoleperioder: Social- og sundhedshjælperuddannelsen: Fravær og sygemeldinger i skoleperioderne skal du også straks melde til dit ansættelsessted efter de regler, der gælder på ansættelsesstedet. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Fravær og sygemeldinger i skoleperioderne skal du også straks melde til din ansættende myndighed, dvs. den kommune eller region, du er ansat af, efter de regler, der gælder på ansættelsesstedet. Pædagogisk assistentuddannelse: Fravær og sygemeldinger i skoleperioderne skal du ikke melde til dit ansættelsessted. Praktikperioder/virksomhedsforlagt undervisning: Grundforløbet: Ved virksomhedsforlagt undervisning skal du melde fravær og sygemelding både til skolen og til praktikstedet. Social- og sundhedshjælperuddannelsen: Ved fravær og sygemeldinger i praktikperioder melder du fravær til dit ansættelsessted efter de regler, der gælder på ansættelsesstedet. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Ved fravær og sygemeldinger i praktikperioder melder du fravær til din ansættende myndighed/dit aktuelle praktiksted efter de regler, der gælder for din ansættende myndighed/dit aktuelle praktiksted. Er du ansat af regionen, mens dit aktuelle praktiksted er i en kommune, skal du melde fravær til både regionen og dit aktuelle praktiksted. Er du ansat af en kommune, mens dit aktuelle praktiksted er i regionen, skal du melde fravær til både kommunen og dit aktuelle praktiksted. Den pædagogiske assistentuddannelse: Ved fravær og sygemeldinger i praktikperioder melder du fravær til dit ansættelsessted efter de regler, der gælder på ansættelsesstedet. 3

4 For både grundforløb og hovedforløb gælder, at dit ansættelsessted/praktiksted vil give besked til skolen, hvis du har meget fravær. Konsekvenser ved for meget fravær: For meget fravær kan betyde, at du må afbryde uddannelsen, eller tage dele af uddannelsen om. Du skal forvente, at din kontaktlærer vil have opmærksomhed på dit fravær. Din kontaktlærer vil, afhængigt af omfang og karakteren af dit fravær, tage en samtale med dig med henblik på at afklare årsager og indgå aftaler. Dit praktiksted kan også blive inddraget. Går du på et hovedforløb, kan dit ansættelsessted trække dig i løn for ikke accepteret fravær. Når du begynder på grundforløb eller hovedforløb, vil du få udleveret detaljerede retningslinjer for fremgangsmåder i forbindelse med fravær. Ferie Du kan ikke selv fastlægge din ferie. Din ferie i skoleperioderne vil fremgå af din skole-praktikplan, ferie i praktikperioder aftales med dit ansættelsessted. Hjemmearbejde og opgaveaflevering Der vil være hjemmearbejde under dit uddannelsesforløb og det forventes af dig, at du er forberedt til undervisningen. Der er opgaver, der skal afleveres inden den deadline, du som elev vil få besked om i god tid. Skolen opfatter det som en selvfølge, at du afleverer dine opgaver og det vil få konsekvenser for dit uddannelsesforløb, hvis du ikke afleverer. Projektarbejde Der vil være projektarbejde, hvor der bl.a. indgår aktiviteter uden for skolen. Disse aktiviteter skal du aftale med din underviser og de registreres hos denne. Snyd Det betragtes som snyd: Hvis man kopierer en skriftlig opgave eller del af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som ens eget produkt Hvis man afskriver/låner en anden skriftlig opgave og afleverer den som ens eget produkt Hvis man afskriver afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse Hvis man får en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf Skolens undervisere har forskellige muligheder for at undersøge elektroniske opgaver for snyd/plagiat. Konstateres der snyd i forbindelse med skriftlig opgave, får eleven en skriftlig advarsel. Eleven skal skrive en ny opgave, og der fastsættes en frist for aflevering af den ny opgave. Hvis en elev snyder to gange, vil der blive taget stilling til ophør af uddannelsesforløbet/ophævelse af uddannelsesaftalen. Ved afsluttende prøve: 4

5 Konstateres der snyd i et oplæg til prøve eller en afsluttende opgave, bortvises eleven fra prøven. Eleven får en skriftlig advarsel og der tages stilling til, hvorvidt og hvordan uddannelsen kan fortsættes. Andre forhold Retningslinjer for adgang til skolen med idébestemte budskaber af politisk/religiøs/eller anden karakter Lovlige organisationer/foreninger har adgang til at komme på skolen for at fremkomme med idébestemte budskaber af politisk/religiøs/e.a. art. Baggrunden herfor er, at en del af formålet med uddannelserne er udvikling af elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Fremgangsmåde: Foreningen/organisationen skal 24 timer i forvejen meddele skolen, at den kommer samt fortælle formålet med at komme. Foreningen bliver bedt om at aflevere kopi af materiale i receptionen. Baggrunden herfor er ønske om at have muligheden for, af pædagogiske og andre grunde, at tage synspunkterne op med eleverne. Receptionen orienterer ledelsen/leder om henvendelsen. Uddeling af materiale i forbindelse med valgkampe er undtaget fra ovenstående regler. Der gives adgang til fællesarealerne, ikke til klasselokalerne. Elevernes ret til at unddrage sig budskabet skal respekteres en meget insisterende argumentation accepteres ikke. Ordensreglerne er gældende fra 27. juli

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere