Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015"

Transkript

1 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for eux-forløbet. Praktikuddannelsen kan imidlertid højst vare 2 år for et hovedforløb for voksne, også når det er tilrettelagt med eux, jf. 66 x, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Generelle adgangskrav og optagelse 1. Hvilke generelle adgangskrav gælder for voksne? Der gælder samme generelle adgangskrav til erhvervsuddannelse for unge og voksne, dvs. et krav om et karaktergennemsnit på 02 i henholdsvis dansk og matematik eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. Dette gælder også for udenlandske elever. Gennemsnittet på 02 i henholdsvis dansk og matematik skal være på baggrund af prøvekarakterer. Hvis en elev er norsk eller svensk vil karakter- og niveaukravet til dansk opfyldes ved tilsvarende niveau og karakter i norsk eller svensk. Hvis eleven opfylder adgangskravet med sin 9. klasses eksamen, men efterfølgende har taget 10. klasse og ikke bestået den afsluttende prøve, så kan eleven optages på baggrund af karaktererne fra 9. klasse. 2. Sidestilles en norsk studentereksamen med en dansk, således at en norsk elev vil kunne tage det merkantile studenterforløb? Ja. 3. De generelle adgangskrav gælder ikke for euv1-elever. Betyder det også, at euv1-euxelever på de merkantile uddannelser kan begynde på det studiekompetencegivende forløb uden at opfylde de generelle adgangskrav? Ja. Hvis en euv1-elev ikke opfylder de generelle adgangskrav, men ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelser med eux, bør skolen vejlede eleverne i de niveaukrav, der er forbundet hermed. 4. Skal alle elever tilmelde sig via optagelse.dk? Ja, med mindre eleven har en uddannelsesaftale. 1

2 5. Bruger en elev et forsøg ved at gå til optagelsesprøve? Ja, hvis resultatet bliver, at skolen træffer afgørelse om, at eleven optages, jf. 54, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hvis eleven ikke bliver optaget, har vedkommende der imod ikke brugt et forsøg. 6. Tæller de gange en elev har været optaget på et grundforløb før 1. august 2015 med i opgørelsen efter lovens 5 a, stk. 4, af, hvor mange gange eleven har været optaget på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale? Nej. 6. Hvis eleven er blevet fritaget fra at gå til eksamen i 9. eller 10. klasse, skal eleven så til optagelsesprøve? Ja. 7. Hvis en voksen har gennemført en studentereksamen, opfylder han eller hun så de generelle adgangskrav? Ja, hvis eleven har bestået en prøve i fagene dansk og matematik på samme eller højere niveauer som ved en 9.- eller 10-klasseprøve. Realkompetencevurdering 1. Hvordan skal det forstås, at en euv indledes med en vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer ( 66 v., stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser)? At euv indledes med en kompetencevurdering betyder, at den voksne elev som det første efter optagelsen skal kompetencevurderes i forhold til den uddannelse, han eller hun er optaget på og at dette element indgår i uddannelsen. Uddannelsen starter med andre ord med en realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen danner udgangspunkt for elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan. Kompetencevurderingen har en varighed på mellem 0,5 og 10 dage og en del af varigheden af skoleundervisningen. Uddannelsestiden forlænges derfor ikke med varigheden af realkompetencevurderingen. 2. Må der være hul mellem realkompetencevurderingen og skoleundervisningen? Ja. Hvis en elevs kompetencevurdering f.eks. viser, at den relevante undervisning først vil blive udbudt efter en periode, eller det f. eks. passer bedst i forhold til den voksnes job, kan der godt være et hul i elevens uddannelsesforløb. Hvis en anden skole udbyder undervisningen tidligere, vil skolen kunne henvise hertil. Der vil ikke være forsørgelse i disse huller. 2

3 Det gælder for euv uden praktikuddannelse (euv1), at skoleundervisningen som hovedregel skal tilrettelægges som et sammenhængende forløb ( 13, stk. 5, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser). Der kan være behov for et øget samarbejde mellem institutionerne, for at kunne imødekomme dette. Den personlige uddannelsesplan skal desuden fastsættes i samarbejde mellem skolen, eleven og virksomheden, jf. 56, stk. 5, 1. punktum i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 3. Må der løbende blive gennemført kompetencevurderinger i forhold til euv? Ja. Skolerne er ikke bundet af bestemte tidsterminer. 4. Hvad sker der, hvis realkompetencevurderingen ikke er retvisende, og der er behov for forlængelse af skoleundervisningen for at kunne nå uddannelsens mål? Det er muligt at justere elevens uddannelsesplan og tilbyde eleven supplerende undervisning, hvis hensynet til eleven taler for det, jf. lovens 51, men det forudsættes, at realkompetencevurderingen foretages på et oplyst grundlag, så kompetencevurderingen bliver så præcis som mulig. I den lokale undervisningsplan skal det enten fremgå, eller der skal henvises til, hvilke kriterier der udgør grundlaget for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger. 5. Skal voksne godskrives for tidligere erhvervserfaring og uddannelse? Ja. Elevens uddannelse skal være så kort som mulig ( 66 y i lov om erhvervsuddannelser). 6. Hvilke krav er der til dokumentation for relevant erhvervserfaring? Skolen skal vurdere erhvervserfaringen ud fra et veldokumenteret grundlag. Det kan efter omstændighederne f.eks. være udtalelser fra arbejdsgivere med beskrivelse af arbejdsopgaver, kopi af lønsedler og udtræk fra ATP. 7. Kan skolen blive stillet juridisk til ansvar for en realkompetencevurdering? Ja, hvis den ikke har sørget for, at eleven har dokumenteret sine kompetencer. Der gælder det almindelige princip om proportionalitet, således at skolen kun skal kræve de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. 8. Hvem skal gennemføre realkompetencevurderingen? Det gælder for GVU, at skolen skal være godkendt til uddannelsens hovedforløb, hvis skolen skal gennemføre kompetencevurderingen. Dette gælder ikke for euv. Det er eud-reglerne, der gælder. Den skole, som eleven er optaget på, gennemfører realkompetencevurderingen. Er skolen alene godkendt til grundforløbet, må den samarbejde med en skole, der er godkendt til hovedforløbet om kompetencevurderingen, da denne skal tage udgangspunkt i målene for den pågældende erhvervsuddannelse, jf. lovens 66 v, stk. 2. 3

4 I princippet er der ikke noget til hinder for, at en skole kan optage en elev til uddannelsen og gennemføre realkompetencevurderingen, og at eleven derefter ønsker overflytning til en anden skole, når selve uddannelsesforløbet går i gang. Det skal bemærkes, at hvis der er en skole nærmere end 5 kvarters transporttid i forhold til ansøgerens bolig, vil denne ikke være berettiget til skolehjem. Dette gælder ikke kun realkompetencevurderingen, men også undervisningen. 9. En elev, der har mindre en 2 års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse, skal gennemføre uddannelsens som euv2-elev. Stilles der krav om, at den forudgående uddannelse skal være relevant i forhold til den nye uddannelse? Nej. Der stilles kun krav om, at der skal være tale om relevant erhvervserfaring. 10. Kan man lave RKV på fag på folkeskoleniveau? Dvs. kan man godskrive for fag på folkeskoleniveau? RKV handler alene om den uddannelse, som eleven er tilmeldt og optaget på. Så skolen skal kompetenceafklare i forhold til målene og indholdet i den uddannelse og ikke noget andet. Altså ikke fag fra folkeskolen. Folkeskole-niveau er to ting. Dels Folkeskolens afgangsprøve (FSA), der er på niveau G. Det har vi ikke tilsvarende i EUD, så der kan ikke blive tale om, at vi skal afklare på dette niveau. Derudover har folkeskolen 10.-klasse prøven, som er på niveau E. Dette niveau ækvivalerer vores E-niveau, så man kan jo godt sige, at vi foretager RKV på dette niveau. Men det er i forhold til vores grundfag på niveau E, ikke i forhold til 10.-klasseprøven. 11. Hvis man tidligere har fået merit for fag til uddannelse; gælder meritten så fortsat til en ny uddannelse? I GVU ville der godt kunne ske godskrivning for fx dansk i en uddannelse, fordi ansøgerens danskkundskaber er tilstrækkelige til den dansk-faglighed, som er i denne uddannelse, uden at der nødvendigvis vil kunne gives godskrivning for elevenes danskkundskaber i anden uddannelse. Der vil således skulle foretages en ny vurdering af elevens danskkundskaber i forhold til den ny uddannelse. I erhvervsuddannelsessystemet er godskrivningen generel. Det betyder, at hvis en elev har fået godskrivning i et grundfag, så gælder det også i andre erhvervsuddannelser. Mulighed for at påbegynde et grundforløb tre gange uden uddannelsesaftale 1. En elev bliver realkompetencevurderet med en forventning om, at være en euv1-elev og derfor ikke opfylder de generelle adgangskrav. Hvis eleven alligevel ikke er en euv1- elev og derfor skal opfylde adgangskravene via VUC. Har eleven så brugt et forsøg? 4

5 Ja. Kvoter i forbindelse med uddannelser med adgangsbegrænsning 1. Tæller euv1-elever med i kvoten? Nej. Euv2 og euv3-elever tæller med i kvoten ved optagelse til 2. del af grundforløbet eller dele heraf. Reeksamination 1. Hvad sker, hvis en euv2-elev dumper en eksamen? Der gælder samme regler om reeksamination som for unge elever. Supplering 1. Hvad må de supplerende moduler indeholde? Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende ledighedsperiode, og som har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed. En længerevarende ledighedsperiode forstås i denne forbindelse som en periode på mindst 3 måneder. Det er skolen, der vurderer, om eleven har behov for et suppleringsmodul. Suppleringsmodulet kan tilrettelægges individuelt afhængig af den enkeltes konkrete behov for undervisning. Afhængigt af eleven behov kan der f.eks. være fokus på blandt andet arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi, opdatering af praktiske færdigheder i form af værkstedsundervisning. Elevens uddannelsestid forlænges med det antal uger, suppleringsmodulet varer. Eleven vil kunne opnå SU, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Til suppleringsmodulet udløses samme taxameter som til den øvrige undervisning i hovedforløbet. 2. Må suppleringsmodulet indeholde grundfag fra grundforløbets 2. del? Nej. Suppleringsmodulet er på hovedforløbsniveau. Diverse 1. Gælder varighedskravet til det standardiserede hovedforløb for de individuelle erhvervsuddannelser, jf. 15, stk. 3 i lov om erhvervsuddannelser? 5

6 Nej, dog må praktikuddannelsen højst vare to år, jf. lovens 66 x, stk. 2, 2. pkt.. Hvis den individuelle uddannelse har en parallel for unge, skal skoleundervisningen dog også opfylde kravet i 66 x, stk. 2, 1. punktum. 2. Må skoler, der kun udbyder grundforløbet, kompetencevurdere i forhold til euv? Ja. I modsætning til reglerne for GVU, hvor det kun var hovedforløbsskoler, der kunne gennemføre kompetencevurderingen. Grundforløbsskolerne må i fornødent omfang samarbejde med hovedforløbsskoler om kompetencevurderingerne. Overgangsordninger 1. Hvilke overgangsordninger gælder der for nedenstående scenarier? Hvordan kommer en elev fra GVU til euv-plan? Deltagere i GVU har mulighed for at søge optagelse på euv efter de generelle euv-regler. Realkompetencevurderingen i euv vil kunne tage udgangspunkt i de kompetencer eleven har fået anderkendt i forbindelse med GVU og den del af GVU-plan, som den pågældende har gennemført. Skal gamle GVU-planer opdateres i forhold til de nye regler for uddannelserne? Ja såfremt målene for den tilsvarende erhvervsuddannelse er ændret, jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU). Evig ungdom?: Kan en elev, der er faldet fra et gammelt grundforløb genoptage uddannelsen som ung, selvom han eller hun i mellemtiden er ældre end 25 år? Ja. Det er alderen på det tidspunkt, hvor eleven påbegyndte uddannelsen, der er afgørende for, om uddannelsen skal færdiggøres som ung eller voksen. Må en elev, der har gennemført et gammelt grundforløb optages på nyt grundforløb? Ja, hvis de nye almindelige optagelsesbetingelser er opfyldt.. Hvordan i forhold til overgangskrav? Hvis eleven kan få godskrivning for hele det nye grundforløb på baggrund af det tidligere grundforløb, vil overgangskravene dermed være opfyldt. Hvis eleven kun kan få godskrivning for dele af det nye grundforløb på baggrund af det tidligere grundforløb, vil eleven skulle opfylde de resterende overgangskrav, fx ved at gennemføre relevante dele af grundforløbets 2. del. Kan en elev, der har gennemført et grundforløb for et eller flere år siden, genoptage uddannelsen med et hovedforløb efter de gamle regler? Ja. De hidtidige regler (indgangsbekendtgørelserne) finder anvendelse for elever, der forsætter en uddannelse, som er påbegyndt før 1. august 2015, jf. 2, stk. 2, i bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og ministeriets brev af 4. juni 2015 til skolerne herom. Spørgsmål vedrørende de merkantile erhvervsuddannelser 6

7 1. Hvordan ser voksnes merkantile erhvervsuddannelsesforløb ud, hvis de har en gymnasial uddannelse i forvejen? Det konkrete svar afhænger af, hvilken merkantil erhvervsuddannelse, der ønskes, og hvilken/hvor megen erfaring, den voksne kommer med samt hvilken gymnasial eksamen, vedkommende har: Er der tale om en euv1, skal vedkommende ikke have grundforløbets 2. del. Er der tale om euv2 kan der være tale om et grundforløbets 2 del på op til 10 uger for elever med en stx, hf og htx. For elever med en hhx kan der være tale om et grundforløbets 2. del på op til 5 uger. For finansuddannelsen gælder dog, at grundforløbets 2 del for elever med en gymnasial eksamen (lige gyldigt hvilken af retningerne) varer op til 1 uge. Endvidere gælder, at en person, der har en gymnasial eksamen, ikke skal have eux på de merkantile uddannelser. Hvilket forløb, den enkelte elev skal have, afhænger at den realkompetencevurdering, som alle euv-forløb indledes med. 2. Hvis man er uddannet indenfor det merkantile område og ønsker en ny uddannelse, også indenfor det merkantile område, så får man skåret 6 måneder væk af uddannelsen. Er det noget man kan, eller er det noget, man skal? Eftersom uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, så det bliver så kort som muligt, betyder det, at uddannelsen skal afkortes så meget som muligt. 3. Hvis man skal have almene fag som f.eks. dansk og engelsk eller andre fag for at gennemføre en uddannelse inden for f.eks. detail/handel, kan man så få refunderet deltagerbetalingen efter endt uddannelse, ligesom ved eux? Erhvervsuddannelsesreformen indeholder, at eleverne kan opnå refusion for aflagt deltagerbetaling til undervisning, der er nødvendig for at opfylde adgangskravene til hovedforløbet til et eux-forløb. Denne bestemmelse gælder kun i forbindelse med eux. 4. Mesterlære eksisterer også inden for kontoruddannelsen. Hvordan skal eux indbygges i denne? Reglerne om ny mesterlære (grundlæggende praktisk oplæring i stedet for grundforløbet) berører ikke muligheden for en elevs deltagelse i det særlige studiekompetencegivende forløb mellem grund- og hovedforløbet. Det forudsættes, at eleven opfylder adgangskravene til det særlige studiekompetencegivende forløb. 5. Hvis en voksen elev har 2 års relevant erhvervserfaring (dvs. er euv1-elev) og ønsker at gennemføre en af de merkantile erhvervsuddannelser med obligatorisk eux hvordan skal eleven så påbegynde sin uddannelse? 7

8 Eleven skal påbegynde uddannelsen med det studiekompetencegivende forløb som ligger forud for hovedforløbet. Der kan eventuelt være behov for, at eleven forud for uddannelsesstart supplerer med undervisning på VUC, for at når de 8 C-niveauer. I sådanne tilfælde vil der være mulighed for refusion af deltagerbetalingen. 6. Hvis en voksen tidligere har gennemført en frisøruddannelse og nu ønsker at uddanne sig til lægesekretær hvilke muligheder har den voksne så? Eleven vil i sådanne tilfælde være euv2-elev, idet han eller hun tidligere har gennemført en uddannelse. Det vil være vigtigt indledningsvist at afklare, om eleven har forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse med obligatorisk eux. Et alternativ vil fx være at gennemføre detail- eller handelsuddannelsen. 8

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE]

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Region Hovedstaden Optageområde Nordsjælland Rektorerne, februar 2015 [UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk 1 Optagelsesprøve og vurdering

Læs mere

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk Region Hovedstaden Optageområde Nordsjælland Rektorerne, februar 2013 [UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk 1 Optagelsesprøve og vurdering

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere