Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub

2 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns Fodbold-Dommerklub 1.5 FLU: Foreningen af Lokalunioner 1.6 Parter: Københavns Fodbold-Dommerklub og DBU København. 1.7 DBU/DBU KØBENHAVN-dommer: Dommere og liniedommere, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende procedure har tilmeldt sig og dermed stillet sig til rådighed for de af DBU og DBU KØBENHAVN udskrevne turneringer, og som er medlem af en dommerklub under DFU/KFD, benævnes DBU/DBU KØBENHAVN dommere. 1.8 Lokaldommer: En lokaldommer er en person, der dømmer en klubs døm selv kampe ( døm selv kampe defineres under anførte 11 mands kampe, samt 5, 7 og 9 mands kampe). 1.9 DBU/DBU KØBENHAVN-udviklere/lokaludviklere: Uddannede udviklere, der i overens-stemmelse med den til enhver tid gældende procedure har tilmeldt sig og dermed stillet sig til rådighed for udvikling af DBU/DBU KØBENHAVN-dommere i de af DBU og DBU KØBENHAVN udskrevne turneringer, og som er medlem af en dommerklub under DFU/KFD, benævnes DBU/DBU KØBENHAVN-udviklere-/lokaludviklere Kampe: Ved kampe forstås i nærværende aftale alle kampe i de af DBU, FLU og DBU KØBENHAVN udskrevne turneringer/stævner samt turneringer udskrevet i samarbejde med andre boldspilunioner under DBU eller andre nationale fodboldforbund Strukturrapport: Dommeren - en tydeligere del af fodboldfamilien 1.12 Dommerudvalg: DBU KØBENHAVN s dommerudvalg 1.13 Disciplinærudvalg: DBU KØBENHAVNs disciplinærudvalg - 2 -

3 2. Formål og baggrund 2.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale er i et konstruktivt samarbejde: at sikre en fælles forståelse mellem DBU KØBENHAVN og KFD af de i strukturrapporten opstillede formål, opgaver, kompetencer og sammensætning af de respektive udvalg at sikre implementering af strukturrapportens tiltag at aftale opgave- og ansvarsfordeling mellem DBU KØBENHAVN og KFD. 2.2 Fundamentet for nærværende samarbejdsaftale er: Strukturrapporten Dommeren en tydeligere del af fodboldfamilien Landsdækkende handlingsplan mod vold mod fodbolddommere Fair Matchday Samarbejdsaftale mellem DBU og DFU. 3. DBU KØBENHAVNs forpligtelser 3.1 DBU KØBENHAVN har, jvf. samarbejdsaftalen mellem DBU og DFU, kompetencen vedrørende dommeruddannelsen og dommerarbejdet i København (DBU KØBENHAVNs område) så længe denne aftale løber. 3.2 DBU/DBU KØBENHAVN sikrer de økonomiske og administrative ressourcer, der skønnes nødvendige for en fortsat udvikling af dommeruddannelsen og dommerarbejdet på alle niveauer. 3.3 DBU KØBENHAVN sikrer KFD indflydelse/høringsret vedr. dommeruddannelse og dommerarbejde via repræsentation i DBU KØBENHAVNs dommerudvalg/underudvalg. 3.4 DBU KØBENHAVN anerkender KFDs status som selvstændig organisation. 3.5 DBU KØBENHAVN erkender, at såvel trusler som decideret vold mod dommere er et alvorligt problem. DBU KØBENHAVN forpligtiger sig til at gøre en konkret indsats for at bekæmpe vold og trusler mod dommerne. KFD underrettes i sager, hvor der indgår trusler eller vold mod dommeren. I sager hvor en spiller dømmes for vold mod en dommer ved domstolene, kan spillerens disciplinærsag genoptages

4 4. KFDs forpligtelser 4.1 KFD vil arbejde konstruktivt for at sikre implementering af den ny dommerstruktur i København (DBU KØBENHAVNs område). 4.2 KFD vil medvirke til at opfylde en målsætning om at der stilles DBU/DBU KØBENHAVN-dommere til flest mulige af de i pkt nævnte kampe. 4.3 KFD og dens medlemmer forpligter sig til i relation til afvikling af konkrete kampe og turneringer hvor dommerne virker for DBU KØBENHAVN at følge DBU KØBENHAVN s til enhver tid gældende love og propositioner og øvrige bestemmelser for disse kampe. I det omfang der konkret måtte gælde en aldersgrænse, får denne effekt ved udgangen af det kalenderår hvori den givne alder opnås. For aktive dommere i KFD gælder ingen aldersgrænse i relation til at dømme kampe for DBU KØBENHAVN, under henvisning til den landsdækkende samarbejdsaftales pkt KFD anerkender DBU KØBENHAVN s status som selvstændig organisation. 4.5 KFD sikrer DBU KØBENHAVN indflydelse/høringsret vedr. talentforberedende arbejde via repræsentation i KFDs Talentprogram. 5. Udvalgsrepræsentation og -arbejde 5.1 DBU KØBENHAVN Dommer: KFD indstiller halvdelen af medlemmerne. 5.2 DBU KØBENHAVNs Udviklerudvalg: Udvalgets medlemmer udpeges af DBU KØBENHAVNs dommerudvalg. KFD har ret til mindst halvdelen af medlemmerne i udvalget. 5.3 DBU KØBENHAVN s bestyrelse skal jf. DBU KØBENHAVN s gældende love godkende alle sine udvalgs sammensætning. Såfremt en indstillet person fra KFD agtes afvist af DBU KØBENHAVN s bestyrelse, skal DBU KØBENHAVN s og KFD s formand i fællesskab drøfte indstillingen. 5.4 KFD orienteres om disciplinær- og fair play-politikken i København og DBU KØBENHAVN har pligt til at underrette KFD i disciplinærsager der involverer KFD s dommere. Underretning sker så snart DBU KØBENHAVN er blevet bekendt med indberetning som omhandler KFD s dommere, bl.a. således at KFD kan tage kontakt til dommeren for dennes velbefindende og behov for bistand

5 5.5 KFDs Talentprogram: DBU KØBENHAVN udpeger en kontaktperson. 5.6 KFD skal godkende alle sine udvalgs sammensætning. Såfremt en indstillet person fra DBU KØBENHAVN agtes afvist af KFD, skal DBU KØBENHAVN s og KFD s formand i fællesskab drøfte indstillingen. 6. Dommere og liniedommere 6.1. Dommere, liniedommere og udviklere til kampene nævnt i 1.10, påsættes i overensstemmelse med de retningslinier, der er godkendt af DBU KØBENHAVNs dommerudvalg samt i henhold til de til enhver tid gældende propositioner mands kampe, hvortil DBU KØBENHAVN ikke er i stand til at påsætte DBU/DBU KØBENHAVN-dommere som følge af dommermangel, kan dømmes af lokaldommere Kampe, der ikke er omfattet af 6.1 i de af DBU KØBENHAVN udskrevne turneringer/stævner kan dømmes af lokaldommere. 6.2 Kun DBU KØBENHAVN kan foretage dommerpåsætning eller fastsætte retningslinjerne for påsætning til kampe, som administreres af DBU KØBENHAVN. 6.3 KFD og dens medlemmer er berettigede til at modtage skattefri omkostningsgodtgørelse, honorarer, udetillæg, rejse- og befordringsgodtgørelse mv. i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler herom mellem DBU og DFU. Dette gælder også træningskampe jf. pkt Det i omkostningsgodtgørelsesaftalen nævnte administrationsgebyr vedrørende kampe nævnt i 1.10 opkræves af DBU KØBENHAVN. Dette gælder også træningskampe jf. pkt Træningskampe 7.1 DBU KØBENHAVN har ansvaret for påsætning af dommere i alle træningskampe under DBU KØBENHAVN

6 8. Uddannelse/fastholdelse 8.1 KFD arbejder for at fastholde sine medlemmer, samt for at forberede disse for det videre strukturerede dommerarbejde. Dette kan fx være via lokalt talentforberedende arbejde, lokal fastholdelsesindsats, el. lign, der ligger forud for det landsdækkende og regionale talentarbejde og fastholdelsesarbejde, og er i overensstemmelse med de af DBUs dommerudvalg udstukne retningslinier for dette arbejde. 8.2 KFD og DBU KØBENHAVN nedsætter lokal "fastholdelsesgruppe" med henblik på styrkelse og koordinering af den generelle fastholdelse af nyuddannede som etablerede dommere. Parterne afsætter gensidigt midler i fornødent omfang til arbejdet med fastholdelse. 8.3 KFD arbejder sammen med DBU KØBENHAVN for den fortsatte udvikling af medlemmernes almene dommerfaglige kompetencer. Dette kan fx være via etablering af lokale netværk/ sparringsgrupper og individuel sparring via informationsteknologi og billedmedier/video, inkorporeret i dommernet og på baggrund af prioritering og udvikling af de nødvendige funktionaliteter i dommernet. Endvidere fastholdes regional, nordisk og europæisk udveksling efter aftale mellem KFD og DBU KØBENHAVN. 8.4 KFD arbejder for en yderligere rekruttering af dommere, der opfylder kravene til at blive medlemmer hos KFD. Dette kan fx være via øget marketingsindsats, øget fokus på at rekruttere kampledere, el. lign i overensstemmelse med de af DBUs dommerudvalg udstukne retningslinier for dette arbejde. 9. Reklameaftale 9.1 Så længe denne aftale er gældende er det under henvisning til FIFA s cirkulære nr. 1230, alene Det Nationale Fodboldforbund, der kan indgå en dommerreklameaftale. En eventuel dommerreklameaftale må ikke konkurrere/kollidere med klubaftaler og provenuet skal anvendes til dommerudvikling. Forinden indgåelse af reklameaftale, skal der være enighed om dennes indhold mellem DBU og DFU

7 10. Økonomi 10.1 Der henvises til de økonomiske forudsætninger i hovedaftalen mellem DBU og DFU. DBU KØBENHAVN og KFD kan aftale økonomiske forhold eller tilskud parterne imellem Alle tilskud fra DBU KØBENHAVN til KFD vil være målbestemt. Der ydes tilskud til de i pkt. 8 anførte opgaver, samt bl.a. til opfyldelse af følgende mål: KFD sikrer, at sine medlemmer lever op til de til enhver tid gældende objektive krav til at kunne bestå og gennemføre den anerkendte teoretiske test. Dette kan fx være via teoriaftener, teorihjemmeaftener, foredrag på klubaftener, weekendsamlinger, teoretisk test, el.lign KFD sikrer, at sine medlemmer lever op til de til enhver tid gældende objektive krav til at kunne bestå og gennemføre den anerkendte fysiske test. Dette kan fx være via fælles træning, fysisk test, el. lign. Den af KFD etablerede "fætteordning" fortsættes. Fætterordningen har til formål gennem ligeværdig samtale ifm afvikling af en kamp med den enkelte dommer at supporte, fastholde og coache aktive dommere, som KFD eller DBU KØBENHAVN vurderer kan have brug for sådant. Det praktiske arbejde forestås af KFD, som udpeger fætre til varetagelse af fætteropgaver blandt erfarne dommere. Fætre afregnes økonomisk som vejledere Ud over de i 10.2 anførte aktiviteter, betaler DBU KØBENHAVN for følgende aktiviteter: Den strukturerede dommeruddannelse Udvikler/vejlederuddannelse Udvikler/vejlederarbejde Udvalg og arbejdsgrupper og disses aktiviteter under DBU KØBENHAVN DBU KØBENHAVN udsteder partoutkort til alle kampe under DBU KØBENHAVN, samt til divisions-/ligakampe i Danmark mellem to DBU KØBENHAVN-hold eller med et DBU KØBENHAVN-hold som arrangør til fortsat aktive dommere i KFD efter nærmere retningslinjer. KFD yder kontingentfrihed første medlemsår til nye dommere, der opfylder kravene for medlemskab af DFU

8 10.5. DBU KØBENHAVN respekterer KFD s ret til at indgå selvstændige aftaler, herunder allerede indgåede aftaler. KFD respekterer DBU KØBENHAVN s ret til at indgå selvstændige aftaler, herunder allerede indgåede aftaler. 11. Øvrige aftaler 11.1 Honoraraftale for divisionsdommere 11.2 Omkostningsgodtgørelse for breddedommere 11.3 Omkostningsgodtgørelse for indefodbold 11.4 Omkostningsgodtgørelse for futsal 11.5 Omkostningsgodtgørelse for vejledere/udviklere 11.6 Uddannelsesaftale mellem DBU og DFU 11.7 Økonomiaftale vedr aktiviteter 11.8 Fair Match Day 11.9 Der kan indgås øvrige aftaler. 12. Dommerpåsætning 12.1 DBU KØBENHAVN og KFD er enige om, at det service- og ressourcemæssigt er mest hensigtsmæssigt, at dommerpåsætningen kun finder sted ét sted DBU KØBENHAVN og KFD er videre enige om, at kampe som nævnt i 1.10 har førsteprioritet i forhold til privatkampe og kampe i andre organisationers turneringer/stævner. DBU KØBENHAVN og KFD er endvidere enige om, at stævner og træningskampe, hvor arrangørklubben er medlem af DBU KØBENHAVN dommerpåsættes af DBU KØBENHAVN. Disse kampe har fortrinsret overfor andre privatkampe. 13. Ændringer - 8 -

9 13.1 Ændringer af denne samarbejdsaftale skal være nedfældet skriftligt og underskrevet af begge parter for at være gyldige og må desuden ikke stride mod samarbejdsaftalen mellem DBU og DFU. 14. Tvister 14.1 Opstår der mellem parterne nogen uenighed, tvist eller uoverensstemmelse om forståelsen, fortolkningen eller rækkevidden af nærværende aftale eller i det hele taget om parternes forpligtelser, kan hver af parterne indbringe tvisten for voldgift under Danmarks Idræts Forbund (DIF) efter DIF s anvisninger herom. Enhver tvist skal med bindende virkning afgøres ved voldgift og kan ikke indbringes for nogen domstol. 15. Aftalens løbetid 15.1 Aftalen træder i kraft ved dennes underskrift. Aftalen erstatter tidligere samarbejdsaftale mellem parterne Aftalen kan opsiges af begge parter med mindst 6 måneders varsel frem til en 31. december Aftalen er gældende til 31. december 2014, dog med mulighed for ophør efter punkt 15.2, 16.1 og 16.2 Såfremt der ikke er opnået enighed om en ny aftale senest 31. december 2014, har nærværende aftale virkning, indtil ny aftale er truffet, eller til den opsiges. 16. Misligholdelse af aftalen 16.1 I tilfælde af grov eller gentagen misligholdelse af et eller flere af aftalens vilkår, kan den ikke misligholdende part ophæve aftalen uden yderligere varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis den misligholdende part efter skriftligt påkrav herom fra den anden part undlader at rette behørigt for sig inden 30 dage fra påkravets afgivelse Såfremt den i pkt. 5.3 anførte evt. drøftelse ikke medfører enighed mellem parterne, er KFD berettiget til at opsige aftalen med skriftligt varsel på 3 måneder til ophør ved udgangen af en halvsæson (30. juni eller 31.december). Opnås der indenfor varslet enighed, kan aftalen opretholdes. 17. Underskrifter - 9 -

10 Dato: For DBU KØBENHAVN: Dato: For KFD: Henrik Ravnild Bjarne Nigaard

11 - 11 -

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere