LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3."

Transkript

1 LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden Ko mme nt a r Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n Fyr bakken L g5t0r Sk i b i k a nalen

2 KR EJL u dkomme r med 4 numr e om ~re t, ca. september - november februar og april. Omfang 16 sider pr o nummer. Redaktion: N.H.Lin d har d. Ek speditio n: Balles boghandel, 0sterbrogade, 9670 Logs t or. Pos t giro: Arsabonnement kr Enkelte numr e ISSN Tryk : Logstor Bogtr ykkeri. Der har v~re t g l ~deligt mange henvende l s e r o m spe r gs~ a l fra de t idligere numr e. De t er lykkedes at fa n avn pa fle r t a lle t a f per sonale t p a Mat h iasens kl ~defa b ri k og f l e r e h a r ud t a lt s i g om vandb ygningsvmsen e ts s l ~beba d p a bagsiden af nr.2. Me n h e lt ove rv~l den de h a r r e akt i onen v~r e t pa sp0r ~ sm a le t om Honolul u - La u rits. KRE J L h a r Eaet l ovn i ng pa en hel lill e " afhandling" o m ma nden. Af soet ningen kan vi helle r i k ke klage o ve r. Det har Val r et nodvend i gt a t soette oplaget i vejret, lig e som e kspeditio nen i Balles bog hande l Eorsoger at tileredsstille de mange, de r vi I have en komp l e t argang 1, ved at fo t o kop i ere udsolgte numre. Der e r stof nok fra Logs t er by, men de t kn i be r me r e f o r r es t en Qf kommunen. De r er l ove e t par arti k l e r, me n inge n v ed, hvor nar de du kker o p. Sa hv i s I ikke v ii risiker e, at de t blive r Legs t or by a l tsammen, sa Erem med ideerne. De t behove r ikk e a t v~re fajrdig e a rtikl e r. torventninqen5 qtcede I de nals t e numre kan bl. a. ventes: En p isto l fra slaget ved Lundby. Arkoeolog i s ke minder. Idette nummer begynder en ser ie (s. 45) am at komme til og Era L0gster "til lands, i til vands og l uften". Den v ii bl.a. handle om veje, jernba ner, ru t ebi ler, s kibe, vogne og postvoesen. For s i debillede t viser Li vobaden med passagerer. Par r e t i midt e n er inspekt0r J.Ke ller fra De Ke lle rske Ans t alter og hans hus tru. Bag v ed ses med s tok Li ves inspek ter Viggo Jensen og med hv i d kaske t s k i pper Ga l leby Pedersen. Baden er den gamle Liv0 bad, d e r opri ndelig va r en ga l ease, og i b l e v a flest a f de n nuvajr ende bad, der netop er blevet kass eret. Billedet er fla ca

3 Friluftsscenen At spille friluftsteater i Danmark har altid v~ret et voveligt foretag ende pa gr und af landets omskiftelige vejr. Alt for ofte har arrang0rerne siddet og ventet med et blik pa skyerne : Blive r det regn eller ikke? Men hvis vejrguderne er venligt sindede, kan det til geng~ld blive en uforglemmelig oplevelse. Som sa mange andre byer fik L0gst0r sit friluftsteater. Det skete i 1949, men inden da var der spillet f orestillinge r i fri luft. Det var tit i forbindelse med byfester. I midten af 1930'erne boede en mand ved navn Stephan Vogelius i L0gst0r. Om han havde e t bestemt arbejde v ides ikke, men hans kone ha vde en tandl~geklinik i 0storbrogade 12. Han var meget tea terinte resseret og tog initiativ til f lere store arrangementer. Et af dem var komedien : "Kongen kommer", der handlede om Fred e rik d en Syvende og grevinde Da n ner. vogelius s pillede selv ko n gen, mens gr e v i nden blev glimrende udf0rt af fru Ra s mussen, gift med installat0r I ngemann R. De k0rte i optog gennem byen, og der var en forest illing pa en primitiv scene i Christiansminde. Der er bevaret en del bille der, men teksten, som Vogelius bavde skrevet, kendes ikke. De t var i juni Ved en ande n l ejlighed blev der opf0rt e n komedie: "Marietta fra Bomhuset", ogsa skreve t af Voge 35

4 lius. Til det f o r mal var det gaml e bomhus pa hjarnet af Bredgade og 0s t e r b rogade blevet "genopf0rt" i br~dde r og sejldug. Hvad komed i en iavrigt handlede om, er det i k ke lykkedes at opspore. Efter a nden verdenskrig opstod tanken om e t rigtigt friluftst e a ter, sa ma n f o ruden egne komedier ogsa kunne mod tage t urneer. Der b l ev f oretaget e n indsamling til opbygn i ng af en scene i kabmand Ka i Simonsens anl~g, som han beredvilligt s tillede til r adig hed for fr iluftsteatret. Den e neste betingelse, han still ede, var at der under ingen om st~ndig h ede r ma tte holde s politi ske m0de r i a nl~g ge~. Den nedsatte arbejdsgruppe f i k s t ore tils kud fra byfesten, kaptajn Jensens fond og HAndv~rkerforenino I I ' ) <1 '% o o gen, der havde lavet en basar, og s t0rre eller mindr e tilskud fr a en l ang r~kke f oreninger, ogsa landbof o reninger. Tegningerne til scenen blev udacbejdet af l and ins pek t0r J.F. Skjelbo, og han ledede ogsa arbejde t med o pf0 r e l sen. I 1949 t og arbejdsgr uppen initiativet til e n s t 0t t e for en ing med navnet : "Fr iluftsscene ns venner ". Politiassi stent 0.C. Nielsen blev valg t ti l forma nd, Sk jelbo b l ev kasse r er, og skr~ dermester Hans Lundberg blev bade n ~s tf orma n d og sekre t ~r. Lund berg udtal t e pa gener alf orsamlingen, at de t var det eneste sted t l andet, hvor en pr i vatmand havde s tillet et anl~g t il r ad i ghed til sadanne forma l, og han h6 bede, a t man kunne leve op til den store gestus. Anden pinsedag, den 6.juni 1949, ku nne teat r et ind vies med e n velkoms t af fo r ma n den, 0. C. Nielse n. FDF - orkestre t s p ill ede, og sk r ~de r Lundberg fremsagde e t digt, de r var skrevet til l e j lighed e n. Teatre t s opf«:or e l se havde ialt kostet kr. og 37 0 r e, som var kommet ind ved bid rag fra mange s i der. Na r de t blev sa billig t, var det ford i d e fles te h~ ndv~ rkere og andre arbejdede g ratis. 36

5 Om aftenen gik den f0rste forestilling over scenen. Det var Selma Lager15fs "Dunungen". De ca. 400 tilskuere var m0dt frem i vintert0j og med t ~pper, da vejret var keligt og bl~sende. Men som der star i a visreferatet:"stykket fik en s~rdeles p~n udferelse, og kun enkelte repliker gik tabt paa grund af bl~sten, der fik tr~ernes kroner til at bruse". Allerede den 29.juni var der igen forestilling pa teatret. Det var de lokale amaterer, der havde givet sig i kast med Shakespeares lystspil "HeIlig tre kongers aften" med blandt andre hotelejer Br0ndum Schmidt som Andreas Blegn~b, Kaj Andersen som Tobias Hikke og Hans Lundberg som narren. Det blev en stor succes, sa forestillingen matte gentages. "En tilskuer", skrev i avisen: Tilf~ldigt kom undertegnede ind paa Legst0r Friluftsscene forleden, da der prevedes paa Sha~espeares:"Hcllig tre kongers aften", og det f0rste indtryk, man fik af stykkets indramning, selve friluftsscenen, var p omp0st og skenhedsfyldt. De heje l0vtr~er hv ~ lver sig over scenen som korbuen i et kirkerum og medes i en linieren kuppel hejt over de medvirkende. S v~r e, smukke tr~er afslutter paa den naturligste maade begge sider af scenen og giver exterierets helhed den naturlige afslutning, der vii gl~de enhver naturelsker". Scenen blev beremmet fra aile sider, ogsa de kongelige skuespillere, der skulle give s~sonens hejdepunkt: Tourneen fra Det kongelige Teater med Shakespeares lystspil: "Trold kan t~mmes". "Helligtrekongers aften" med Lundbe r g som narren og de tre kvindelige med virkende, Tove Neve, Margit Hundrup og Ingrid N0rgaard. 37

6 Fores t i llingen blev afvi klet den 24.j uli, og blev e n 0 ko no misk fia sko. De n gav e t d und r e nde undersk ud. De r medvir kede e l le r s sa god e k r ~f t e r som Lily Br obe r g, Willi a m Ro senbe r g o g Rasmu s Chri s tianse n. Arra ng0r e rne havd e dog ikk e tabt modet. I d e n felg e nde vinte r satt e a ma t 0 r e rne dilettantforestill i ngen "S j us ke -Do rte " p a p r og r ammet og tj e nte de pe nge i nd, som var tabt om s om m e r e n~ De t gav a nled ning t il en "Cata Strofe " i "Jy llands- Posten": H aa n dv~ rk e r- L au ge t i L0gs t 0r b l ev blank f o r bomme l o mmer, da ko ngelige k u nstne r e va r g~s t e r sidst e somme r., program foillckonujjt I I AlttfJ If 1.,/,..( KJIlII"'*If OJ FtNm4 Ill$lU persol'ltrllt: M 'lk t.r 5/.1,.1 flnlil IJrKORATI >NER '.\t.ffj ~ fin"" lid-*", Ill" l..yitilal>a' \'pt/j /1,ur l,1/' F~ /1,/,. II,.lC.crw Par. &R>J,,:\ ta.r-~ PT~nI.n::rI.IIIWIr. ",y.,!;tin.. p..f },.. &t.t,... T~r «x. f\ilrrow,.' r.whrtr....,. KOfIt PI J.P' ~ f/l"., LM" " 1f ~~hr }.,n nm 1\_...JJU<J r,.,.,.._ TJoonoIJ '-', ~~..'It n, JIt".011,"6 LlJUl " )non.. IWJ K,...,... CIV"'" Ovt"tt\.,1tRf _.T"" ClIJt,:.~ l.li..sm~t "'jot Porto.Hc I;!lt p"" KANOUNvLl fo*-ecmr I Ale.. t<,etkcn ~ Ifrlrubn,.,. l... All &d:.~( Koloadu..~ \ A.' IInnm.W'd ""'...,.r;-...,. LAb a..w... lku Vw..."" \~------~ ~~--_/ [ GUN PfTERSl!.'J If..,,1. J.. f\, I' For hvem gad se d e n s t o r e kunst, n~, publikum b l ev borte, men de rimod e r man j o ke nd t med g amle "Sjuske -Do rte ". Saa det har man nu tage t op b l a ndt bye n s dile tta nte r, og spillet d e t til st ~. succes, saa det gav ma nge j a nter. Du sto re, ko ngelige kunst~ vil du e j ho l d es borte, s a a korn og v is o s Bodil Kj e r og lviet h i " S j u s ke- Dorte ". Der va r i e nd nu e t a r rangement pa fri l uftsscene n. Den b l ev l e j et ae De inte rna tio na le d r engel ege i Legs t 0 r. De t s t ~v ne vil vi vende tilba g e til i a nden sammenh ~ n g. v e jre t var he l e tiden det u s ikr e i pl a nl~g nin ge n. F. e ks. ma tte Pov l Vende lboe -turneen med " Nitouc he" aflyse i 19 51, o g da Aa l borg- a mate rerne i 1953 s kulle opfer e "R0verne fr a Ro l d " ve d e n byf est, r eg nede det e nd n u kl.16, d a d e s kulle begynde. Avisen s krev : "Friluftsfor e stillinge n d er var fast sa t til kl. 16, udsattes til kl. 17, og paa dette t idspunkt var vejret fint. Folk medbrag t e av i ser til a n b ring else paa de vaa de b~ nk e, og da den muntre folk e ko med i e "Reverne fra Rold" begynd t e, var dec c a me nnesker paa t i l s k uerb~ nk ene ". Bl ade t me n te, a t d et var den be ds t e fo r estilling,som havd e v~ ret spillet pa f ciluftss c enen. Men kold t var det. Aa l bo r g Poli t iorkes t er leve r ede musikken, og de " f i k fol k ti l a t klappe i takt, dels af virkelig begejstring, dels a f kuldegysn i nge r". a t u r l i gvis ma tte de r ikke mang l e e n ko med i e af J o han S kj o l dbo r g, og i ha vde byfe s t e n " La nd og by m0des " arcang er e t frilu f t seocestill i ngen: "Mi kkel La r se n s d r enge ". 38

7 Bade land og by havde l eve ret amat0rer til forestillingen, som f. eks. Kaj Andersen, der spillede Mikkel Lar sen, og l~rer "Malle -Pedersen", der var pastor N0rholm. Det blev en stor succes med tilskuere. De morede s i g meget over de l oka l e kr~fter, ikke mindst havde Petra Bonde held med sin udf0relse a f Halte Sidsel. Oet var den sidste teaterforestilling pa scenen, men den havde v~ret brugt regelm~ss i g t af FDF, Norden og turistf oreningen, og de ho l dt ved et par Ar endnu. Oet sidste arrangement, der er regi s t reret, vai da "Nordjyske Folkekor" havde sanger st~vn e d. 12. juni oerefte r la scenen s tille i et pa r a r, og i 1963 op h ~vedes kontra kten med Ka i S i monsen og f o r eningen "Friluftsscenens venner" blev opl ost. Den hy vej, som blevanl ag t mellem Mi chael S i monsensvej og Granlyvej, passerer hen over det bageste af scenen, men de t er s tadig muligt at se orkestergrave n og r e ster af tilskuerp l adserne. He r e r endnu et billede fra en komed i e, der blev spi l le t fo r f riluftst eatret var bygget, men h v a d er d e t for et s t y kk e? Som n r Era venstre kan genkendcs prokuris t Er ik Po u l sen 09 bog h a ndle r Kj eldsen, men jeg er si kker pa, a t l ~ s er n e kender mange f l e re. Hvem var det? 39

8 Legster 1913 Bladet "Ve rden og Vi" havde en serie beskrive lser af dans ke byer under titlen: " Den d a ns ke kobstads bi l ledbog". Den 22. august 1913 var t ur e n kommet til Logst0r. o et kan v~re inter essant at s e, hvad andre ;l1ener om byen, og se, hvormeget eller lidt der har gyldighed idag. Et meget stort anta l dage aaret rundt er det bl~sev e jr i L0gst0 r. Ud e n at v~re h~mmet af pla ntni n ger eller bakker komm e r vindene fra vest, nord og ost strygende fra fjorden lukt ind i byen, farer om hushjor nerne, f l o j t e r og piber i hver e n sp r ~k k e. De af aarets dage, p aa hv i lke vinden hviler og fjorden ligger blank som et spejl, e r snart talte. Oet sker dog, of t es t ved sommertid, og da er der herligt i Logstor. P ra de ret hoj e bakker, d e r mod syd sk ~ r m er byen, ha r man en henrivende udsigt ove r b y og fj ord. I b agg r u nde n ~se [ ma n ned ~ Her sku l le v i st st ~ : I for gru nden. paa de rode t a g e, kan folge beboernes f ~ r de n og trissen i qaard, i hav e og p aa gade. Midte n af bi llede t optages af fj o rde os blaalige f l ade, plettet af sk i benes hvide sejl. Baggrunden d a nnes af Aggersborgs bakkedrag, der er oversaaet med gaard e o g smaaha ver og kronet med en hvidk a l ket kirke, fra hvilken klok keklangen b~re s d ~mpet over fj ord e n i stille mo r gener og aftener. Me n v ed e fteraa r eller vinter, naar ve stenvinden koncerterer u ger i tr~k, naar skumtoppede bolger lober plaskende laogs moler 09 kajer, naar regnbyger sm~lder mod ruderne, da kan det imellem foles trist at v ~re i Logstor. Da holder beboerne sig, saa v i dt gor ligt, bag de lukkede dore og dyr ke r l ~ snio g, kortspil og and en t i dsf ordr iv. Saaledes er vejrliget i Logstar. Mrerkeligt nok synes det i kke i synderlig grad at pr~ge 40

9 beboerne, der e r et sind igt, godmodigt og lig e v ~g tigt f o l k e f~r d. - De adspr e d elser, der bydes Logstor i a ne rne, er faa o g smaa. Om s o mme r e n foret ages undertiden ud flug t e r til Ve s t e r havet elle r t il egnens sm a askove, de r a Ile ligger r e t f jernt fra byen. En y nde t sonoagsfornojel se er det at gaa hen paa jernbanestatio nen og se togene komme oq gaa. Her er jo f remmode ansigter, og her udfolder ungdommen en en s mule usk y ldig flirt. Bn del aj byens hono ratiores samles hver e ft e rmiddag paa bye ns fineste hotel, d rikker t e p unsch og d rofter bynyt. Fruerne ho l der i mens kaf f esel ska ber i hj e mme ne. Passiare n gaa r d a liv ligt - damerne i Legs t or e r g o d t s kaarne f or t ung ebaandet. Skont Legs t o r kun r umme r c a sj~ le, findes de r i byen et anseeligt antal gader. De g aar i bugter og sving, og saa unde rligt det end lyder, kan fremmede mege t vel fare vild i Logstor. Naar undtages en enkelt, er gader n e ikk e bralagte 09 henligger derfor om vinteren i e t s o le, saa gude rne maa s ig for barme. Dette er a ntagelig grunde n til, a t Log s tori a nerne n~r er en s~rl i g fo r k~r lighed for tr~ s ko, selv ma tadorerne ynder dette fod t o j. Foro vrig t har man i de n sidste t i d f o rsog t at ove rtr ~kke gader ne me d t j ~ r eb eton, 09 disse for sog e r f a l de t s ~ rde l es he l d i gt ud. Hu s e ne i byen or n~s t e n aile l ave o g ua nse l ige. Fornylig e r d e t i 0 rst e t r e etag es h us b l eve t opfert og Logst o r ianeren skuer nu paa de t med stolthed, naar h~n passerer fo rbi. Folk i Legstor bliver let uvenne r, o g de afgor da i reg l e n deres me ll emv~re n d e ved pol em iker i byens avis. Saad a n ne sammenstod mellem borg e r ne sk a b e r k~ rko mmen t ' samt a l e stof og f 0lges - navnlig na a r det er honoratio r e s, der nappes - med l e v e nde interesse. Dog skal d e t tilfejes, a t beboer n e som o f t e s t hurtigt bliver perlev e nne r i g e n, og de t t jener Log s tori a ne rne til megen ~re, at der saa god t som ing e n standsforskel fin des i byen. A.ll.e omgaa s hinanden som li ge m~ nd paa en j ~ vn og fornojelig facon, hvilket antagel i g er g runden til, at a Ile se l s kabelige sammenkoms t e r i Legstor, baad e offe ntlige og pr ivate, er pr~gede af meget h umer og g emytlighed. n. 41

10 'fastelaons6dden Igennem adsk i l lige arhundreder var det skik a t samle ind ell er tigge naturalier eller penge sammen til ens egen fordel. Det g~lder f.eks. fastelavnsridningen pa landet, udkl~dte berns fastel avnsraslen, og ikke mindst sem~nds og fiskeres fastel avnsbad. Fastelavnsbaden var ogsa i begyndel sen de fleste steder kun en indsamling til sem~ndenes fordel, ejeblikkelig nydelse og en glad aften, hvis der kom penge nok ind ved indsamlingen. Optoget i L0gster bestod af en fint pyntet bad med omh~ngt l~rred, der havde pama l ede b01ger. Baden var anbragt pa en hestetruk ket vogn. Bemand i ngen var 4-6 roere i festdragt, officerer, styrmand, kaptajn og admiral, og som regel ogsa lodhiver og kok. Ende l ig fulgte selveste Neptun og hans trefork med baden. Nar optoget passerede nogle lavth~ngende telefontrade, leftede han dem over baden med sin trefork, ligesom Neptun ger, nar han lefter " l inien" over skibet, nar det passerer ~kvator. Offic ererne var som regel havnefogederne og lodserne, og i mange ar fungerede lods 0stergaard som en pragtfuld admira l. Mu1igvis den sidste tur med b den. Bi11edet er fra 1910 e 11er

11 Foran og bag b~den gik matroser med flag og en vagt p a fire gev~rbev~bnede s 0m~ n d. Endelig det a l lervi gtigs te: Ind s a mlingsb0sserne p a hver s ide af ba d e n forude n S0 m~ndenes ra s leb0sse r. Til a t oplive tur e n var d e r a n bragt musik under e t sol s ejl. Optoget g i k bye n rundt tre gange med start fr a ha vnepl adsen ve d Vester havn. F0rste tur va r e n pr ~ se nt a ti o n s tur for at g 0r e o p m~r k som p a fa s telavnsba den. De n begynd t e med kanonsal ut, og s ~ s atte optoge t sig i b ev~gelse. I spids e n gik en officer med dr a g e n sabe l. Anden tur var s elve indsamlingen. De t var l odhiver e ns opg ave at melde om " bundfor hol dene" undervejs og komme med v ittig hede r om byens borge r e. Admi ralen t a kkede f o r bid r a gene, og kom der et s~rl i gt s tor t b i d rag f r a til sk ue rne, f.e ks. 1 0 k r. e l ler derover, fik g ivere n e t hurra a f a Ile d e medvi r ke nde. Tre d i e t u r var t a kket uren, hvor s0m~ nd en e o f te blev be v ~ rt e t underv e j s med f o rske l lige drikke var er me d det resultat, at fle r e af delta gerne ik ke va r i stand til a t g e n nemf0re t u r e n. Fa s t e l a vns ba d e n i L0 g s t 0r blev udsend t af S0ma ndsunde r s t 0 ttelsesf o reninq e n, der var bl e ve t da nne t d e n 17. 3anua r In i t i a t i vtagere n ti l opr e tte l sen va r d a v ~re n d e k0 bm a nd J e ns M0 r c h Thei l ma nn, der v a r b ye ns rigeste ma nd. Ved f o r e ningen s star t sk ~ n kede ha n e n p e ng egav e og sene r e t o tred iepar t er i jagt en "Svanen". 43

12 I vedt~gternes 1 star der bl. a.: "Foreningens formaal skal v~re ved fast maanedligt eller arligt bidrag under indtr~dende d0dsfald iblandt foreningens medlemmer at sikre de efterladte... ligesom ogsaa saadanne af foreningens medlemmer, som paa grund af alder og svagelighed kunne anses for v~rdige tr~ngende, en aarlig underst0ttelse. De f0rste fem ar af foreningens levetid skulle bruges til at opsamle en kapital, og der blev derfor ikke uddelt gaver, men i 1866 begyndte man uddelingerne til enker og andre. Samtidigt vedtog man at udsende en fastelavnsbad. Udbyttet skulle ikke kun v~re til hj~lp for foreningens medlemmer, men ogsa andre tr~ngende kunne komme i betragtning. Baden var ude omtrent hvert ar fra 1866 og til 1911, da kommunalbestyrelsen ikke mere ville give tilladelse til, at baden kom ud. Begrundelsen var, at der var sa megen anden social forsorg. Udbyttet af den f0rste fastelavnsbad var: Styrbords b0sse 105 kr. Bagbords b0sse 94 kr., ialt 199 kr. De blev fordelt i portioner til ialt 27 enker, altsa i gennemsnit godt 7 kr. til hver! Udbyttet kunne svinge en del fra ar til ar. I kr., i kr. og i kr. Derimod skulle 1905 have givet ca kr. i ud bytte. Lagstors og Omegns Beboere.. Uagtd Dampskibsfarten er slandset paa. Liirnljorden, ere dog mine g~dv3nlige: Udsal~sstede"t.d i~l fu,"ynede med haardt Bred af forskjellige Sl.g. Pon. ille lle Den 17.januar 1911 fejrede foreningen sit 50-ars jubil~um med en fest pa hotel "du Nord". Der var henved 200 g~ster. Til festen havde hovmester P. Lund skrevet et vers som en omdigtning af "Holmens faste stok": Holmens faste stok lystigt gennem byen sejler, og I ved jo nok, efter skillinger vi pejler! Og '.lor admiral navigerer som den bedste. Er end vinden skral, vil han gerne med os feste; derfor glad vi gaar herhen for "du Nord" at g~ste. Her vi maden faar, og dans der forestaar. Hurra, hurra, hurra! Der var nok ingen af g~sterne ved festen, der t~nkte pa, at den sidste tur med fastelavnsbad en u l lerede var k0rt. S0mandsunderst0ttelsesforeningen fortsatte sin velg0renhed pa trods af fastelavnsbadens oph0r. I tidens 10b mod tog foreningen mange v~rdifulde gaver, bl.a. i 1903, hvor kaptajn Chr. Jensen og hustru sk~nkede "Schous stiftelse"til fribolig for enker og andre v~rdigt tr~ngende. I 1908 fik man et hus til, da skibsf0rer Fr. Springborg og hustru testamenterede et hus i Toldbodgade til fribolig. I arene omkring 1960 blev fas telavnsbaden genoplivet i en noget ~ndret skikkelse. Det var R0de Kors-hjemmet der foretog indsamlinger med en stor jolle pa en lastbil. Jollen var u bemandet, men forskellige udkl~dte figurer, bl.a. klovner, fulgte med ti] fods forsynet med rasleb0sser. Fastelavnsbaden k0rte nogle ar, men oph0rte igen f0rst i 1960'erne. 44

13 Hvurfur hedder del sodon? flyrbahhm Nu v ii de fleste nok sige, at na vnet skyldes det fyr, der s tar pa bakken, og det er fuldkomment rigtigt. Derfor var det mas ke rime ligere a t sp0rge, hvor for der netop star e t Eyr pa den bakke. Nar skibe skulle fra den ve s t lige Limfjord 0stpa f orbi L0g st0r, matte d e passere de n store hindring for s ejladsen: L0gst0r Grunde. Sa langt tilbag e, s om vi har efte rr e tninger, har klagerabene l ydt om vanskelig hederne her. I e n "Rejsejournal" fr a 1671 n~v n es, hvad de f o rskellige byer er ke n d t for. Legst0r far kun e et o rd : Grunde : Oet bedste landm ~rk e, nar man skulle over grundene, var N~s bor g k irke. Den blev der sejlet efter f o r at f inde den naturlige r ende vestfra. Vanskeligheden var bar e, at de t sand, som g rundene bes tar af, e r meget finkornet, sa man aldr ig kunne v~r e sikker pa, hvor r enden var efter en storm. Oet blev endnu besvillrl i gere af, at rende n.havde en barriere med varierende varddybde. Af og til var her 6-7 fod vand (ca.2 m.) og i lange tider knap 3 fod (85-90 centimeter. ) Fo r at komme over, ma tte skib ene l osses p~ do n ene s i de af grunden og s l ~ bes over til den Dnden, hvor de igen kunne lastes. r IJ ~ e t ~ l ds t e " bagfyr " fo r scjlr e nden var N~ s b or CJ Ki r ke. 45

14 Det kr ~ v ede godt vejr, da ma n elle rs kunne l igge og vent e i l ange tide r pa at passere. E t selskab fr a L0gst 0 r h a vde eneret pa at l~ t e s kibe ove r gr unden. De t kr ~vede en afg i f t, sam ogs a var me d til a t fo r dyre fr agt e n til og fra d e n vestlige Limfjord. Problemet har v ~ ret kendt i hvertfa ld Era 1610, hvad ma n kan s e a f Hald Lens r egnskabe r, hvor kongens ska ttekor n blev p~ lagt a fgift for at p a sse r grundene. Det va r ma s ke der f o r, a t kongen, Chr. 4., ind kaldt e til e t m0d e i 1637 fo r a t d e t kunne dis ku t e r e s, om det var mul i gt a t l a ve en s e jlrende, s sk i bene no r ma l t kunne. lobe i gennem uden a t skulle losse. Der kom i kke noge t ud a f m0d e t, og heller i k ke af f l e r e andre mo d e r og u nde rs0 gelse r senere. I 1694 var sokortdire kt or Jens So r ensen i Logst0r, da han var ve d a t ma l e op til d c t forste e g e n tlige sokort. I si n dagbog fra maj 1694 skrev han om grundene. Re nden ud til gr unden var 1/ 4 mil l a ng, og pa det laves te sted godt 3 f o d dyb. (ca. 1 m.) Undersogelse rne for t sa tte, og i v ar o v er s k ipper S t avange r fra Holmen ovr e for a t opma le grunden. Pa d e t tidsp unkt var der stadig k u n 3 fad p 5 det l aveste. I et forsog pa at redde situat ionen uden at ofre de penge, der var nod v e nd i g e, havde regeringen be v i lge t en mud d e rmask ine. Den arbe j dede e ~ ha l v snes ar ude n res ulta t, og ma tte s tandse i Regeringen sendte sa kommandor Lous over for a t undersoge, hvad der kunne gores. Han kom til det r e s ultat, a t den e neste made a t fa en holdbar rende pa, var at 46

15 grave den i det faste land l angs stranden til Le ndrup. Det vill e efter beregningerne koste godt rigsda l er, og det var r e geringen ikke villig ti l a t of r e. AIle fors0g pa at gr ave en rende ad mekanisk v e j var d0mt ti l at mi slykkes med datidens ma teriel. Til geng~ld v i s te naturen sine kr ~fte r ved e n s t o rm natten me llem den 28. og 29. marts Grunden blev flyttet flere h u nd r e de meter, og de r blev p10jet enr ende pa mindst 6 fods dybde. De t var nok til skibene pa den tid. Renden kr~vede lodsvejledning, som b l ev offentligg j ort i "J ydske Efterretninger " (Aalb. Stiftstidendes forg~nger) 22. sept Her star bl. a.:"paa det h0je l and s~nden for Ag ge rsund s h0j, paa Tholstrups marker, v ii ma n b l ive var 2de landmaor ker staaendes". Disse to mao rke r s kulle holdes 0 veret og i samme r e tning var de r gravet en rende ned ad bakken. Den l yste hvidt af kalken i j o r den. De n nye rende ferte ogsa t i l, at Legster Lodser i b l ev oprettet Lodsvej l edningen kunne nat u r l igvis kun b r uges om dage n, me n v a r e t stort fr e ms krid t. Desvaorr e sa n d e de renden ef t e rha nde n til, s a l odserne fik det mere og mere besvaorligt. L~gtese l skabe t kom i gen i sving, bl. a. havde l odser ne par t i [ o r etage ndet. Et nyt for slag til at grave en ka nal omkring Ar 1800 var steget til ca rdl., og den e norme sum fik forslaget til at falde. I 1843 fik t o l d inspekter Barfred i Frederikshavn e n ide. Ha n k o n s tr u ered~ et appara t, de r skul Ie kun~e lave e n rende. De t var e n stor jernharve med 182 t aonder og en efterslaobende skraber a f ege trao. He l e h istorien sk ulle sl~ bes a f e t dampskib frem og tilbage. Regeringen 0jnede endnu e n chance til a t s lippe bi l lig t, og pr0 vede harven. E f t er e t par ma nede r h a vde den uddybet 3-4 tommer, og s tr0mmen ud j aovne d e sna r t fordybninge n. E ndelig ma tte regeringe n bekvemme s i g til at fa grave t en kanal i det faste l and. De t Dl ev vedtage t i 1 856, og ka na l e n kun ne indv ies i 1861 af Frederik d.7. Den havde da kostet ca rdl. (ca.l.ooo.o OO kr. ), hvoraf staten betalte 2/3 og byerne og landd i s trikter n e l a ngs fjorden beta lte re s te n. I 1901 havde de f o rbedred e gravemaskiner l ave t en rende d i rekte gennem grundene, og de r mat te sa opsti l les nye lan dm~ r ker. De r var b l.a. anbragt e n bake p a 0sterstrand. Det blev hurtig t e t enske fra s kibsfarte n at kunne sejle om natten, og den vestlige d e l ae Limfjorden blev ef t erhanden fyrbelyst. I 1 908, de n 1 3. maj, gav komrou nalbe s t yre l se n tilladelse til at opstille et fyr pa havnen med e t bagfyr pa ba kken ved Tol s tr up, og hermed var fyrbakken d0 bt. Bag fyret er et blin kfyr, som skal ses mellem d e to forfyr, nar sk ibene n ~rmer sig rende n fra vest. Det 1'1;;-. P O!ltclalllp lklb ~,Liimfjo.-tlen w., Capil. C W inding.. fga aer MID d a g (' D d. i s t e5 r p t ~ m b e r KI. 0, Cil Leg-8fHl' o g Thilited, adleboc dc Fregtrekllt, og Ti rs dag }o'orm, KI. 8 fr. Thislcd Ulh ase herti!. t - -SU Cll bof(j, n l ~( UQ 201l \161'.- - -, 3. '\I. t l t i! ", """ u, H r ~. ~li iilo i ~). b tn, t~,,,!!!~~li_~of SO~ ' rn.rr~ r. I U!fG~ / 47

16 Bagside n viser det eneste kend te fotografi ae et skib pa vej gennem Frederik den Syve ndes Kana l. Skonnerten, der er pa vej Era L0g s t0 f mod Le ndr up, er Eotograferet at de n kendte Eoto g ra f E1Eelt i Det v ar al t sa ef t e r at L0gstdr Grunde var b l e ve t g e nnemgravet, sa man ku nne sejle dir e kte ud i b redningen. Ma nge mind r e s kibe for e trak dog stadig at ga gennem kanalen, s om f 0 r s t blev lukke t i

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Danmark Pokal Finale(3 af 6)

Danmark Pokal Finale(3 af 6) Danmark Pokal Finale( af ) Danmark Pokal Finale( af ) Konow vs kjˆ nnemann Konow kjˆ nnemann kjˆ nnemann Konow Christians Grove Bank ejr ilsland yde kjˆ nneman Larsen Board Contract By M D - - Contract

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere