LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3."

Transkript

1 LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden Ko mme nt a r Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n Fyr bakken L g5t0r Sk i b i k a nalen

2 KR EJL u dkomme r med 4 numr e om ~re t, ca. september - november februar og april. Omfang 16 sider pr o nummer. Redaktion: N.H.Lin d har d. Ek speditio n: Balles boghandel, 0sterbrogade, 9670 Logs t or. Pos t giro: Arsabonnement kr Enkelte numr e ISSN Tryk : Logstor Bogtr ykkeri. Der har v~re t g l ~deligt mange henvende l s e r o m spe r gs~ a l fra de t idligere numr e. De t er lykkedes at fa n avn pa fle r t a lle t a f per sonale t p a Mat h iasens kl ~defa b ri k og f l e r e h a r ud t a lt s i g om vandb ygningsvmsen e ts s l ~beba d p a bagsiden af nr.2. Me n h e lt ove rv~l den de h a r r e akt i onen v~r e t pa sp0r ~ sm a le t om Honolul u - La u rits. KRE J L h a r Eaet l ovn i ng pa en hel lill e " afhandling" o m ma nden. Af soet ningen kan vi helle r i k ke klage o ve r. Det har Val r et nodvend i gt a t soette oplaget i vejret, lig e som e kspeditio nen i Balles bog hande l Eorsoger at tileredsstille de mange, de r vi I have en komp l e t argang 1, ved at fo t o kop i ere udsolgte numre. Der e r stof nok fra Logs t er by, men de t kn i be r me r e f o r r es t en Qf kommunen. De r er l ove e t par arti k l e r, me n inge n v ed, hvor nar de du kker o p. Sa hv i s I ikke v ii risiker e, at de t blive r Legs t or by a l tsammen, sa Erem med ideerne. De t behove r ikk e a t v~re fajrdig e a rtikl e r. torventninqen5 qtcede I de nals t e numre kan bl. a. ventes: En p isto l fra slaget ved Lundby. Arkoeolog i s ke minder. Idette nummer begynder en ser ie (s. 45) am at komme til og Era L0gster "til lands, i til vands og l uften". Den v ii bl.a. handle om veje, jernba ner, ru t ebi ler, s kibe, vogne og postvoesen. For s i debillede t viser Li vobaden med passagerer. Par r e t i midt e n er inspekt0r J.Ke ller fra De Ke lle rske Ans t alter og hans hus tru. Bag v ed ses med s tok Li ves inspek ter Viggo Jensen og med hv i d kaske t s k i pper Ga l leby Pedersen. Baden er den gamle Liv0 bad, d e r opri ndelig va r en ga l ease, og i b l e v a flest a f de n nuvajr ende bad, der netop er blevet kass eret. Billedet er fla ca

3 Friluftsscenen At spille friluftsteater i Danmark har altid v~ret et voveligt foretag ende pa gr und af landets omskiftelige vejr. Alt for ofte har arrang0rerne siddet og ventet med et blik pa skyerne : Blive r det regn eller ikke? Men hvis vejrguderne er venligt sindede, kan det til geng~ld blive en uforglemmelig oplevelse. Som sa mange andre byer fik L0gst0r sit friluftsteater. Det skete i 1949, men inden da var der spillet f orestillinge r i fri luft. Det var tit i forbindelse med byfester. I midten af 1930'erne boede en mand ved navn Stephan Vogelius i L0gst0r. Om han havde e t bestemt arbejde v ides ikke, men hans kone ha vde en tandl~geklinik i 0storbrogade 12. Han var meget tea terinte resseret og tog initiativ til f lere store arrangementer. Et af dem var komedien : "Kongen kommer", der handlede om Fred e rik d en Syvende og grevinde Da n ner. vogelius s pillede selv ko n gen, mens gr e v i nden blev glimrende udf0rt af fru Ra s mussen, gift med installat0r I ngemann R. De k0rte i optog gennem byen, og der var en forest illing pa en primitiv scene i Christiansminde. Der er bevaret en del bille der, men teksten, som Vogelius bavde skrevet, kendes ikke. De t var i juni Ved en ande n l ejlighed blev der opf0rt e n komedie: "Marietta fra Bomhuset", ogsa skreve t af Voge 35

4 lius. Til det f o r mal var det gaml e bomhus pa hjarnet af Bredgade og 0s t e r b rogade blevet "genopf0rt" i br~dde r og sejldug. Hvad komed i en iavrigt handlede om, er det i k ke lykkedes at opspore. Efter a nden verdenskrig opstod tanken om e t rigtigt friluftst e a ter, sa ma n f o ruden egne komedier ogsa kunne mod tage t urneer. Der b l ev f oretaget e n indsamling til opbygn i ng af en scene i kabmand Ka i Simonsens anl~g, som han beredvilligt s tillede til r adig hed for fr iluftsteatret. Den e neste betingelse, han still ede, var at der under ingen om st~ndig h ede r ma tte holde s politi ske m0de r i a nl~g ge~. Den nedsatte arbejdsgruppe f i k s t ore tils kud fra byfesten, kaptajn Jensens fond og HAndv~rkerforenino I I ' ) <1 '% o o gen, der havde lavet en basar, og s t0rre eller mindr e tilskud fr a en l ang r~kke f oreninger, ogsa landbof o reninger. Tegningerne til scenen blev udacbejdet af l and ins pek t0r J.F. Skjelbo, og han ledede ogsa arbejde t med o pf0 r e l sen. I 1949 t og arbejdsgr uppen initiativet til e n s t 0t t e for en ing med navnet : "Fr iluftsscene ns venner ". Politiassi stent 0.C. Nielsen blev valg t ti l forma nd, Sk jelbo b l ev kasse r er, og skr~ dermester Hans Lundberg blev bade n ~s tf orma n d og sekre t ~r. Lund berg udtal t e pa gener alf orsamlingen, at de t var det eneste sted t l andet, hvor en pr i vatmand havde s tillet et anl~g t il r ad i ghed til sadanne forma l, og han h6 bede, a t man kunne leve op til den store gestus. Anden pinsedag, den 6.juni 1949, ku nne teat r et ind vies med e n velkoms t af fo r ma n den, 0. C. Nielse n. FDF - orkestre t s p ill ede, og sk r ~de r Lundberg fremsagde e t digt, de r var skrevet til l e j lighed e n. Teatre t s opf«:or e l se havde ialt kostet kr. og 37 0 r e, som var kommet ind ved bid rag fra mange s i der. Na r de t blev sa billig t, var det ford i d e fles te h~ ndv~ rkere og andre arbejdede g ratis. 36

5 Om aftenen gik den f0rste forestilling over scenen. Det var Selma Lager15fs "Dunungen". De ca. 400 tilskuere var m0dt frem i vintert0j og med t ~pper, da vejret var keligt og bl~sende. Men som der star i a visreferatet:"stykket fik en s~rdeles p~n udferelse, og kun enkelte repliker gik tabt paa grund af bl~sten, der fik tr~ernes kroner til at bruse". Allerede den 29.juni var der igen forestilling pa teatret. Det var de lokale amaterer, der havde givet sig i kast med Shakespeares lystspil "HeIlig tre kongers aften" med blandt andre hotelejer Br0ndum Schmidt som Andreas Blegn~b, Kaj Andersen som Tobias Hikke og Hans Lundberg som narren. Det blev en stor succes, sa forestillingen matte gentages. "En tilskuer", skrev i avisen: Tilf~ldigt kom undertegnede ind paa Legst0r Friluftsscene forleden, da der prevedes paa Sha~espeares:"Hcllig tre kongers aften", og det f0rste indtryk, man fik af stykkets indramning, selve friluftsscenen, var p omp0st og skenhedsfyldt. De heje l0vtr~er hv ~ lver sig over scenen som korbuen i et kirkerum og medes i en linieren kuppel hejt over de medvirkende. S v~r e, smukke tr~er afslutter paa den naturligste maade begge sider af scenen og giver exterierets helhed den naturlige afslutning, der vii gl~de enhver naturelsker". Scenen blev beremmet fra aile sider, ogsa de kongelige skuespillere, der skulle give s~sonens hejdepunkt: Tourneen fra Det kongelige Teater med Shakespeares lystspil: "Trold kan t~mmes". "Helligtrekongers aften" med Lundbe r g som narren og de tre kvindelige med virkende, Tove Neve, Margit Hundrup og Ingrid N0rgaard. 37

6 Fores t i llingen blev afvi klet den 24.j uli, og blev e n 0 ko no misk fia sko. De n gav e t d und r e nde undersk ud. De r medvir kede e l le r s sa god e k r ~f t e r som Lily Br obe r g, Willi a m Ro senbe r g o g Rasmu s Chri s tianse n. Arra ng0r e rne havd e dog ikk e tabt modet. I d e n felg e nde vinte r satt e a ma t 0 r e rne dilettantforestill i ngen "S j us ke -Do rte " p a p r og r ammet og tj e nte de pe nge i nd, som var tabt om s om m e r e n~ De t gav a nled ning t il en "Cata Strofe " i "Jy llands- Posten": H aa n dv~ rk e r- L au ge t i L0gs t 0r b l ev blank f o r bomme l o mmer, da ko ngelige k u nstne r e va r g~s t e r sidst e somme r., program foillckonujjt I I AlttfJ If 1.,/,..( KJIlII"'*If OJ FtNm4 Ill$lU persol'ltrllt: M 'lk t.r 5/.1,.1 flnlil IJrKORATI >NER '.\t.ffj ~ fin"" lid-*", Ill" l..yitilal>a' \'pt/j /1,ur l,1/' F~ /1,/,. II,.lC.crw Par. &R>J,,:\ ta.r-~ PT~nI.n::rI.IIIWIr. ",y.,!;tin.. p..f },.. &t.t,... T~r «x. f\ilrrow,.' r.whrtr....,. KOfIt PI J.P' ~ f/l"., LM" " 1f ~~hr }.,n nm 1\_...JJU<J r,.,.,.._ TJoonoIJ '-', ~~..'It n, JIt".011,"6 LlJUl " )non.. IWJ K,...,... CIV"'" Ovt"tt\.,1tRf _.T"" ClIJt,:.~ l.li..sm~t "'jot Porto.Hc I;!lt p"" KANOUNvLl fo*-ecmr I Ale.. t<,etkcn ~ Ifrlrubn,.,. l... All &d:.~( Koloadu..~ \ A.' IInnm.W'd ""'...,.r;-...,. LAb a..w... lku Vw..."" \~------~ ~~--_/ [ GUN PfTERSl!.'J If..,,1. J.. f\, I' For hvem gad se d e n s t o r e kunst, n~, publikum b l ev borte, men de rimod e r man j o ke nd t med g amle "Sjuske -Do rte ". Saa det har man nu tage t op b l a ndt bye n s dile tta nte r, og spillet d e t til st ~. succes, saa det gav ma nge j a nter. Du sto re, ko ngelige kunst~ vil du e j ho l d es borte, s a a korn og v is o s Bodil Kj e r og lviet h i " S j u s ke- Dorte ". Der va r i e nd nu e t a r rangement pa fri l uftsscene n. Den b l ev l e j et ae De inte rna tio na le d r engel ege i Legs t 0 r. De t s t ~v ne vil vi vende tilba g e til i a nden sammenh ~ n g. v e jre t var he l e tiden det u s ikr e i pl a nl~g nin ge n. F. e ks. ma tte Pov l Vende lboe -turneen med " Nitouc he" aflyse i 19 51, o g da Aa l borg- a mate rerne i 1953 s kulle opfer e "R0verne fr a Ro l d " ve d e n byf est, r eg nede det e nd n u kl.16, d a d e s kulle begynde. Avisen s krev : "Friluftsfor e stillinge n d er var fast sa t til kl. 16, udsattes til kl. 17, og paa dette t idspunkt var vejret fint. Folk medbrag t e av i ser til a n b ring else paa de vaa de b~ nk e, og da den muntre folk e ko med i e "Reverne fra Rold" begynd t e, var dec c a me nnesker paa t i l s k uerb~ nk ene ". Bl ade t me n te, a t d et var den be ds t e fo r estilling,som havd e v~ ret spillet pa f ciluftss c enen. Men kold t var det. Aa l bo r g Poli t iorkes t er leve r ede musikken, og de " f i k fol k ti l a t klappe i takt, dels af virkelig begejstring, dels a f kuldegysn i nge r". a t u r l i gvis ma tte de r ikke mang l e e n ko med i e af J o han S kj o l dbo r g, og i ha vde byfe s t e n " La nd og by m0des " arcang er e t frilu f t seocestill i ngen: "Mi kkel La r se n s d r enge ". 38

7 Bade land og by havde l eve ret amat0rer til forestillingen, som f. eks. Kaj Andersen, der spillede Mikkel Lar sen, og l~rer "Malle -Pedersen", der var pastor N0rholm. Det blev en stor succes med tilskuere. De morede s i g meget over de l oka l e kr~fter, ikke mindst havde Petra Bonde held med sin udf0relse a f Halte Sidsel. Oet var den sidste teaterforestilling pa scenen, men den havde v~ret brugt regelm~ss i g t af FDF, Norden og turistf oreningen, og de ho l dt ved et par Ar endnu. Oet sidste arrangement, der er regi s t reret, vai da "Nordjyske Folkekor" havde sanger st~vn e d. 12. juni oerefte r la scenen s tille i et pa r a r, og i 1963 op h ~vedes kontra kten med Ka i S i monsen og f o r eningen "Friluftsscenens venner" blev opl ost. Den hy vej, som blevanl ag t mellem Mi chael S i monsensvej og Granlyvej, passerer hen over det bageste af scenen, men de t er s tadig muligt at se orkestergrave n og r e ster af tilskuerp l adserne. He r e r endnu et billede fra en komed i e, der blev spi l le t fo r f riluftst eatret var bygget, men h v a d er d e t for et s t y kk e? Som n r Era venstre kan genkendcs prokuris t Er ik Po u l sen 09 bog h a ndle r Kj eldsen, men jeg er si kker pa, a t l ~ s er n e kender mange f l e re. Hvem var det? 39

8 Legster 1913 Bladet "Ve rden og Vi" havde en serie beskrive lser af dans ke byer under titlen: " Den d a ns ke kobstads bi l ledbog". Den 22. august 1913 var t ur e n kommet til Logst0r. o et kan v~re inter essant at s e, hvad andre ;l1ener om byen, og se, hvormeget eller lidt der har gyldighed idag. Et meget stort anta l dage aaret rundt er det bl~sev e jr i L0gst0 r. Ud e n at v~re h~mmet af pla ntni n ger eller bakker komm e r vindene fra vest, nord og ost strygende fra fjorden lukt ind i byen, farer om hushjor nerne, f l o j t e r og piber i hver e n sp r ~k k e. De af aarets dage, p aa hv i lke vinden hviler og fjorden ligger blank som et spejl, e r snart talte. Oet sker dog, of t es t ved sommertid, og da er der herligt i Logstor. P ra de ret hoj e bakker, d e r mod syd sk ~ r m er byen, ha r man en henrivende udsigt ove r b y og fj ord. I b agg r u nde n ~se [ ma n ned ~ Her sku l le v i st st ~ : I for gru nden. paa de rode t a g e, kan folge beboernes f ~ r de n og trissen i qaard, i hav e og p aa gade. Midte n af bi llede t optages af fj o rde os blaalige f l ade, plettet af sk i benes hvide sejl. Baggrunden d a nnes af Aggersborgs bakkedrag, der er oversaaet med gaard e o g smaaha ver og kronet med en hvidk a l ket kirke, fra hvilken klok keklangen b~re s d ~mpet over fj ord e n i stille mo r gener og aftener. Me n v ed e fteraa r eller vinter, naar ve stenvinden koncerterer u ger i tr~k, naar skumtoppede bolger lober plaskende laogs moler 09 kajer, naar regnbyger sm~lder mod ruderne, da kan det imellem foles trist at v ~re i Logstor. Da holder beboerne sig, saa v i dt gor ligt, bag de lukkede dore og dyr ke r l ~ snio g, kortspil og and en t i dsf ordr iv. Saaledes er vejrliget i Logstar. Mrerkeligt nok synes det i kke i synderlig grad at pr~ge 40

9 beboerne, der e r et sind igt, godmodigt og lig e v ~g tigt f o l k e f~r d. - De adspr e d elser, der bydes Logstor i a ne rne, er faa o g smaa. Om s o mme r e n foret ages undertiden ud flug t e r til Ve s t e r havet elle r t il egnens sm a askove, de r a Ile ligger r e t f jernt fra byen. En y nde t sonoagsfornojel se er det at gaa hen paa jernbanestatio nen og se togene komme oq gaa. Her er jo f remmode ansigter, og her udfolder ungdommen en en s mule usk y ldig flirt. Bn del aj byens hono ratiores samles hver e ft e rmiddag paa bye ns fineste hotel, d rikker t e p unsch og d rofter bynyt. Fruerne ho l der i mens kaf f esel ska ber i hj e mme ne. Passiare n gaa r d a liv ligt - damerne i Legs t or e r g o d t s kaarne f or t ung ebaandet. Skont Legs t o r kun r umme r c a sj~ le, findes de r i byen et anseeligt antal gader. De g aar i bugter og sving, og saa unde rligt det end lyder, kan fremmede mege t vel fare vild i Logstor. Naar undtages en enkelt, er gader n e ikk e bralagte 09 henligger derfor om vinteren i e t s o le, saa gude rne maa s ig for barme. Dette er a ntagelig grunde n til, a t Log s tori a nerne n~r er en s~rl i g fo r k~r lighed for tr~ s ko, selv ma tadorerne ynder dette fod t o j. Foro vrig t har man i de n sidste t i d f o rsog t at ove rtr ~kke gader ne me d t j ~ r eb eton, 09 disse for sog e r f a l de t s ~ rde l es he l d i gt ud. Hu s e ne i byen or n~s t e n aile l ave o g ua nse l ige. Fornylig e r d e t i 0 rst e t r e etag es h us b l eve t opfert og Logst o r ianeren skuer nu paa de t med stolthed, naar h~n passerer fo rbi. Folk i Legstor bliver let uvenne r, o g de afgor da i reg l e n deres me ll emv~re n d e ved pol em iker i byens avis. Saad a n ne sammenstod mellem borg e r ne sk a b e r k~ rko mmen t ' samt a l e stof og f 0lges - navnlig na a r det er honoratio r e s, der nappes - med l e v e nde interesse. Dog skal d e t tilfejes, a t beboer n e som o f t e s t hurtigt bliver perlev e nne r i g e n, og de t t jener Log s tori a ne rne til megen ~re, at der saa god t som ing e n standsforskel fin des i byen. A.ll.e omgaa s hinanden som li ge m~ nd paa en j ~ vn og fornojelig facon, hvilket antagel i g er g runden til, at a Ile se l s kabelige sammenkoms t e r i Legstor, baad e offe ntlige og pr ivate, er pr~gede af meget h umer og g emytlighed. n. 41

10 'fastelaons6dden Igennem adsk i l lige arhundreder var det skik a t samle ind ell er tigge naturalier eller penge sammen til ens egen fordel. Det g~lder f.eks. fastelavnsridningen pa landet, udkl~dte berns fastel avnsraslen, og ikke mindst sem~nds og fiskeres fastel avnsbad. Fastelavnsbaden var ogsa i begyndel sen de fleste steder kun en indsamling til sem~ndenes fordel, ejeblikkelig nydelse og en glad aften, hvis der kom penge nok ind ved indsamlingen. Optoget i L0gster bestod af en fint pyntet bad med omh~ngt l~rred, der havde pama l ede b01ger. Baden var anbragt pa en hestetruk ket vogn. Bemand i ngen var 4-6 roere i festdragt, officerer, styrmand, kaptajn og admiral, og som regel ogsa lodhiver og kok. Ende l ig fulgte selveste Neptun og hans trefork med baden. Nar optoget passerede nogle lavth~ngende telefontrade, leftede han dem over baden med sin trefork, ligesom Neptun ger, nar han lefter " l inien" over skibet, nar det passerer ~kvator. Offic ererne var som regel havnefogederne og lodserne, og i mange ar fungerede lods 0stergaard som en pragtfuld admira l. Mu1igvis den sidste tur med b den. Bi11edet er fra 1910 e 11er

11 Foran og bag b~den gik matroser med flag og en vagt p a fire gev~rbev~bnede s 0m~ n d. Endelig det a l lervi gtigs te: Ind s a mlingsb0sserne p a hver s ide af ba d e n forude n S0 m~ndenes ra s leb0sse r. Til a t oplive tur e n var d e r a n bragt musik under e t sol s ejl. Optoget g i k bye n rundt tre gange med start fr a ha vnepl adsen ve d Vester havn. F0rste tur va r e n pr ~ se nt a ti o n s tur for at g 0r e o p m~r k som p a fa s telavnsba den. De n begynd t e med kanonsal ut, og s ~ s atte optoge t sig i b ev~gelse. I spids e n gik en officer med dr a g e n sabe l. Anden tur var s elve indsamlingen. De t var l odhiver e ns opg ave at melde om " bundfor hol dene" undervejs og komme med v ittig hede r om byens borge r e. Admi ralen t a kkede f o r bid r a gene, og kom der et s~rl i gt s tor t b i d rag f r a til sk ue rne, f.e ks. 1 0 k r. e l ler derover, fik g ivere n e t hurra a f a Ile d e medvi r ke nde. Tre d i e t u r var t a kket uren, hvor s0m~ nd en e o f te blev be v ~ rt e t underv e j s med f o rske l lige drikke var er me d det resultat, at fle r e af delta gerne ik ke va r i stand til a t g e n nemf0re t u r e n. Fa s t e l a vns ba d e n i L0 g s t 0r blev udsend t af S0ma ndsunde r s t 0 ttelsesf o reninq e n, der var bl e ve t da nne t d e n 17. 3anua r In i t i a t i vtagere n ti l opr e tte l sen va r d a v ~re n d e k0 bm a nd J e ns M0 r c h Thei l ma nn, der v a r b ye ns rigeste ma nd. Ved f o r e ningen s star t sk ~ n kede ha n e n p e ng egav e og sene r e t o tred iepar t er i jagt en "Svanen". 43

12 I vedt~gternes 1 star der bl. a.: "Foreningens formaal skal v~re ved fast maanedligt eller arligt bidrag under indtr~dende d0dsfald iblandt foreningens medlemmer at sikre de efterladte... ligesom ogsaa saadanne af foreningens medlemmer, som paa grund af alder og svagelighed kunne anses for v~rdige tr~ngende, en aarlig underst0ttelse. De f0rste fem ar af foreningens levetid skulle bruges til at opsamle en kapital, og der blev derfor ikke uddelt gaver, men i 1866 begyndte man uddelingerne til enker og andre. Samtidigt vedtog man at udsende en fastelavnsbad. Udbyttet skulle ikke kun v~re til hj~lp for foreningens medlemmer, men ogsa andre tr~ngende kunne komme i betragtning. Baden var ude omtrent hvert ar fra 1866 og til 1911, da kommunalbestyrelsen ikke mere ville give tilladelse til, at baden kom ud. Begrundelsen var, at der var sa megen anden social forsorg. Udbyttet af den f0rste fastelavnsbad var: Styrbords b0sse 105 kr. Bagbords b0sse 94 kr., ialt 199 kr. De blev fordelt i portioner til ialt 27 enker, altsa i gennemsnit godt 7 kr. til hver! Udbyttet kunne svinge en del fra ar til ar. I kr., i kr. og i kr. Derimod skulle 1905 have givet ca kr. i ud bytte. Lagstors og Omegns Beboere.. Uagtd Dampskibsfarten er slandset paa. Liirnljorden, ere dog mine g~dv3nlige: Udsal~sstede"t.d i~l fu,"ynede med haardt Bred af forskjellige Sl.g. Pon. ille lle Den 17.januar 1911 fejrede foreningen sit 50-ars jubil~um med en fest pa hotel "du Nord". Der var henved 200 g~ster. Til festen havde hovmester P. Lund skrevet et vers som en omdigtning af "Holmens faste stok": Holmens faste stok lystigt gennem byen sejler, og I ved jo nok, efter skillinger vi pejler! Og '.lor admiral navigerer som den bedste. Er end vinden skral, vil han gerne med os feste; derfor glad vi gaar herhen for "du Nord" at g~ste. Her vi maden faar, og dans der forestaar. Hurra, hurra, hurra! Der var nok ingen af g~sterne ved festen, der t~nkte pa, at den sidste tur med fastelavnsbad en u l lerede var k0rt. S0mandsunderst0ttelsesforeningen fortsatte sin velg0renhed pa trods af fastelavnsbadens oph0r. I tidens 10b mod tog foreningen mange v~rdifulde gaver, bl.a. i 1903, hvor kaptajn Chr. Jensen og hustru sk~nkede "Schous stiftelse"til fribolig for enker og andre v~rdigt tr~ngende. I 1908 fik man et hus til, da skibsf0rer Fr. Springborg og hustru testamenterede et hus i Toldbodgade til fribolig. I arene omkring 1960 blev fas telavnsbaden genoplivet i en noget ~ndret skikkelse. Det var R0de Kors-hjemmet der foretog indsamlinger med en stor jolle pa en lastbil. Jollen var u bemandet, men forskellige udkl~dte figurer, bl.a. klovner, fulgte med ti] fods forsynet med rasleb0sser. Fastelavnsbaden k0rte nogle ar, men oph0rte igen f0rst i 1960'erne. 44

13 Hvurfur hedder del sodon? flyrbahhm Nu v ii de fleste nok sige, at na vnet skyldes det fyr, der s tar pa bakken, og det er fuldkomment rigtigt. Derfor var det mas ke rime ligere a t sp0rge, hvor for der netop star e t Eyr pa den bakke. Nar skibe skulle fra den ve s t lige Limfjord 0stpa f orbi L0g st0r, matte d e passere de n store hindring for s ejladsen: L0gst0r Grunde. Sa langt tilbag e, s om vi har efte rr e tninger, har klagerabene l ydt om vanskelig hederne her. I e n "Rejsejournal" fr a 1671 n~v n es, hvad de f o rskellige byer er ke n d t for. Legst0r far kun e et o rd : Grunde : Oet bedste landm ~rk e, nar man skulle over grundene, var N~s bor g k irke. Den blev der sejlet efter f o r at f inde den naturlige r ende vestfra. Vanskeligheden var bar e, at de t sand, som g rundene bes tar af, e r meget finkornet, sa man aldr ig kunne v~r e sikker pa, hvor r enden var efter en storm. Oet blev endnu besvillrl i gere af, at rende n.havde en barriere med varierende varddybde. Af og til var her 6-7 fod vand (ca.2 m.) og i lange tider knap 3 fod (85-90 centimeter. ) Fo r at komme over, ma tte skib ene l osses p~ do n ene s i de af grunden og s l ~ bes over til den Dnden, hvor de igen kunne lastes. r IJ ~ e t ~ l ds t e " bagfyr " fo r scjlr e nden var N~ s b or CJ Ki r ke. 45

14 Det kr ~ v ede godt vejr, da ma n elle rs kunne l igge og vent e i l ange tide r pa at passere. E t selskab fr a L0gst 0 r h a vde eneret pa at l~ t e s kibe ove r gr unden. De t kr ~vede en afg i f t, sam ogs a var me d til a t fo r dyre fr agt e n til og fra d e n vestlige Limfjord. Problemet har v ~ ret kendt i hvertfa ld Era 1610, hvad ma n kan s e a f Hald Lens r egnskabe r, hvor kongens ska ttekor n blev p~ lagt a fgift for at p a sse r grundene. Det va r ma s ke der f o r, a t kongen, Chr. 4., ind kaldt e til e t m0d e i 1637 fo r a t d e t kunne dis ku t e r e s, om det var mul i gt a t l a ve en s e jlrende, s sk i bene no r ma l t kunne. lobe i gennem uden a t skulle losse. Der kom i kke noge t ud a f m0d e t, og heller i k ke af f l e r e andre mo d e r og u nde rs0 gelse r senere. I 1694 var sokortdire kt or Jens So r ensen i Logst0r, da han var ve d a t ma l e op til d c t forste e g e n tlige sokort. I si n dagbog fra maj 1694 skrev han om grundene. Re nden ud til gr unden var 1/ 4 mil l a ng, og pa det laves te sted godt 3 f o d dyb. (ca. 1 m.) Undersogelse rne for t sa tte, og i v ar o v er s k ipper S t avange r fra Holmen ovr e for a t opma le grunden. Pa d e t tidsp unkt var der stadig k u n 3 fad p 5 det l aveste. I et forsog pa at redde situat ionen uden at ofre de penge, der var nod v e nd i g e, havde regeringen be v i lge t en mud d e rmask ine. Den arbe j dede e ~ ha l v snes ar ude n res ulta t, og ma tte s tandse i Regeringen sendte sa kommandor Lous over for a t undersoge, hvad der kunne gores. Han kom til det r e s ultat, a t den e neste made a t fa en holdbar rende pa, var at 46

15 grave den i det faste land l angs stranden til Le ndrup. Det vill e efter beregningerne koste godt rigsda l er, og det var r e geringen ikke villig ti l a t of r e. AIle fors0g pa at gr ave en rende ad mekanisk v e j var d0mt ti l at mi slykkes med datidens ma teriel. Til geng~ld v i s te naturen sine kr ~fte r ved e n s t o rm natten me llem den 28. og 29. marts Grunden blev flyttet flere h u nd r e de meter, og de r blev p10jet enr ende pa mindst 6 fods dybde. De t var nok til skibene pa den tid. Renden kr~vede lodsvejledning, som b l ev offentligg j ort i "J ydske Efterretninger " (Aalb. Stiftstidendes forg~nger) 22. sept Her star bl. a.:"paa det h0je l and s~nden for Ag ge rsund s h0j, paa Tholstrups marker, v ii ma n b l ive var 2de landmaor ker staaendes". Disse to mao rke r s kulle holdes 0 veret og i samme r e tning var de r gravet en rende ned ad bakken. Den l yste hvidt af kalken i j o r den. De n nye rende ferte ogsa t i l, at Legster Lodser i b l ev oprettet Lodsvej l edningen kunne nat u r l igvis kun b r uges om dage n, me n v a r e t stort fr e ms krid t. Desvaorr e sa n d e de renden ef t e rha nde n til, s a l odserne fik det mere og mere besvaorligt. L~gtese l skabe t kom i gen i sving, bl. a. havde l odser ne par t i [ o r etage ndet. Et nyt for slag til at grave en ka nal omkring Ar 1800 var steget til ca rdl., og den e norme sum fik forslaget til at falde. I 1843 fik t o l d inspekter Barfred i Frederikshavn e n ide. Ha n k o n s tr u ered~ et appara t, de r skul Ie kun~e lave e n rende. De t var e n stor jernharve med 182 t aonder og en efterslaobende skraber a f ege trao. He l e h istorien sk ulle sl~ bes a f e t dampskib frem og tilbage. Regeringen 0jnede endnu e n chance til a t s lippe bi l lig t, og pr0 vede harven. E f t er e t par ma nede r h a vde den uddybet 3-4 tommer, og s tr0mmen ud j aovne d e sna r t fordybninge n. E ndelig ma tte regeringe n bekvemme s i g til at fa grave t en kanal i det faste l and. De t Dl ev vedtage t i 1 856, og ka na l e n kun ne indv ies i 1861 af Frederik d.7. Den havde da kostet ca rdl. (ca.l.ooo.o OO kr. ), hvoraf staten betalte 2/3 og byerne og landd i s trikter n e l a ngs fjorden beta lte re s te n. I 1901 havde de f o rbedred e gravemaskiner l ave t en rende d i rekte gennem grundene, og de r mat te sa opsti l les nye lan dm~ r ker. De r var b l.a. anbragt e n bake p a 0sterstrand. Det blev hurtig t e t enske fra s kibsfarte n at kunne sejle om natten, og den vestlige d e l ae Limfjorden blev ef t erhanden fyrbelyst. I 1 908, de n 1 3. maj, gav komrou nalbe s t yre l se n tilladelse til at opstille et fyr pa havnen med e t bagfyr pa ba kken ved Tol s tr up, og hermed var fyrbakken d0 bt. Bag fyret er et blin kfyr, som skal ses mellem d e to forfyr, nar sk ibene n ~rmer sig rende n fra vest. Det 1'1;;-. P O!ltclalllp lklb ~,Liimfjo.-tlen w., Capil. C W inding.. fga aer MID d a g (' D d. i s t e5 r p t ~ m b e r KI. 0, Cil Leg-8fHl' o g Thilited, adleboc dc Fregtrekllt, og Ti rs dag }o'orm, KI. 8 fr. Thislcd Ulh ase herti!. t - -SU Cll bof(j, n l ~( UQ 201l \161'.- - -, 3. '\I. t l t i! ", """ u, H r ~. ~li iilo i ~). b tn, t~,,,!!!~~li_~of SO~ ' rn.rr~ r. I U!fG~ / 47

16 Bagside n viser det eneste kend te fotografi ae et skib pa vej gennem Frederik den Syve ndes Kana l. Skonnerten, der er pa vej Era L0g s t0 f mod Le ndr up, er Eotograferet at de n kendte Eoto g ra f E1Eelt i Det v ar al t sa ef t e r at L0gstdr Grunde var b l e ve t g e nnemgravet, sa man ku nne sejle dir e kte ud i b redningen. Ma nge mind r e s kibe for e trak dog stadig at ga gennem kanalen, s om f 0 r s t blev lukke t i

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står hird Ear lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler lder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står er er jeg-fortællerens opklaring af rrs to liv, som anvender flashbacks i. situationer med

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner AARHUS UNIVERSITET Læringsmiljøer i daginstitutioner Disa dva nta ge d e a rly e nvironments a re powe rful pre dictors of a dult fa ilure...a child who falls behind may never catch up (Heckmann) Børn

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere