FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat"

Transkript

1 UNKTINÆRVERENKTEN GA HK/Privat

2

3 unktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 0 Gældende fra. marts 0 til. februar 0

4 Grafisk Arbejdsgiverforening Helgavej dense Tlf ax Webadresse: HK/Privat Weidekampsgade Postboks København C Tlf. 0 ax 0 Webadresse:

5 Indhold verenskomstens område unktionærer beskæftiget med administration unktionærer beskæftiget med produktion edarbejdere, som ikke er omfattet af funktionærloven %-reglen ønbestemmelser Individuel lønfastsættelse Kriterier for lønfastsættelsen Uoverensstemmelser om lønforhold Andre eller supplerende lønsystemer ritvalgs ønkonto Bidragsbeløb Ekstra bidrag ritvalg Restopsparing ratræden eriegodtgørelse og ferietillæg vergangsordning Beregning af løn for brudte måneder 0, timers-reglen Deltidsbeskæftigelse - timer eller derover pr. uge ønberegningen Betaling for ekstratimer og overtimer Betaling for søgnehelligdage Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid og arbejdstidens placering Betaling for ekstratimer Arbejde i holddrift, forskudt tid, udstationering o.lign Varierende ugentlige arbejdstider Etablering af weekendhold lekstid

6 verarbejde Begrænsning af overarbejdet verarbejdstillæg , timers-reglen Kun betaling ved beordret overarbejde Varsling af overarbejde Aftale om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde Aftale om afspadsering psigelsesvarsler unktionærer edarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven Arbejdere, der bliver funktionærer Uoverensstemmelse i sager om bortvisning eller afskedigelse.... erie og feriefridage erieloven eriekort Garanti for feriepengenes tilstedeværelse Placering af feriefridage Ikke afholdte feriefridage, kompensation Juleaftensdag Barns sygdom Barns. sygedag Barns hospitalsindlæggelse rihed ved barsel og adoption Barselsorlov og fædreorlov Adoption orældreorlov ygeløn til ikke-funktionærer Ansættelsesbevis Indhold angler Godtgørelse

7 Afskedigelse Henvisning til hovedaftalen og funktionærloven Valg af tillidsrepræsentant Krav til antal beskæftigede i virksomheden Geografisk adskilte afdelinger Krav til kandidater til hverv som tillidsrepræsentant Godkendelse af valg Eventuel indsigelse mod valg tedfortræder for fraværende tillidsrepræsentant Talsrepræsentant llidsrepræsentantens opgaver Pligt til at tilstræbe et godt samarbejde Talsmand for medarbejderne llidsrepræsentanten orienteres om ansættelser og afskedigelser edarbejderes personlige anliggender orholdet mellem tillidsrepræsentantens hverv og arbejde Kurser for tillidsrepræsentanter It og internetadgang okale forhandlinger Afskedigelse af tillidsrepræsentant Afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager æglingsmøde før afskedigelse Bortvisning Godtgørelse til tillidsrepræsentanten ved uberettiget afskedigelse Afskedigelsen kan behandles ved en faglig voldgift Regler for behandling af uoverensstemmelser okal forhandling æglingsmøde, organisationsmøde, faglig voldgift aglig voldgift Konfliktløsningsmøde Efter- og videreuddannelse Ret til dages betalt relevant uddannelse pr. år ystematisk uddannelsesplanlægning Aftale om individuel frihed til uddannelse efter eget valg

8 Ret til kursus ved afskedigelse på grund af virksomhedens forhold.. Kompetenceudvikling selvvalgt uddannelse øn og arbejdsforhold for elever Uddannelsen følger lov om erhvervsuddannelser kriftlig uddannelsesaftale kriftlig uddannelsesplan Uddannelsens varighed Prøvetid øn Praktik i udlandet Befordringsgodtgørelse Udgifter i forbindelse med skoleforløb ygdom, graviditet og fødsel erie Arbejdsskader Arbejdstid Uoverensstemmelser amarbejde Hovedorganisationernes samarbejdsaftale er gældende rihed til faglige tillidshverv rihed gives under hensyn til virksomhedens tarv Uddannelsesfond Undersøgelse af nuværende uddannelsesforhold og krav til ændringer /DA plysnings- og Uddannelsesfonden Pension Personkreds Pensionsbidrag orhøjet pensionsbidrag under barselsorlov kift af pensionsleverandør Nyoptagne medlemmer af GA Indfasning af pension ortolkningstvist Væsentlig ændring af grundlaget

9 orsøgsordning ravigelse af overenskomstens bestemmelser Afprøvning verenskomstens varighed Protokollater Protokollat om erhvervsgrunduddannelseselever Protokollat om løn og arbejdsforhold for KVU-studerende Protokollat om butiksansatte Protokollat om implementering af EU-direktiver Protokollat om organisationsaftale om Kompetenceudviklingsfond Protokollat om ferieoverførsel Aftale om ferieoverførsel tikordsregister versigtskalender

10

11 VERENKTEN RÅDE verenskomsten omfatter administrative og tekniske funktionærer, der hovedsageligt er beskæftiget med administration og/eller produktion, eksempelvis: a. Handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af personer med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af personer med en edb-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller personer med tilsvarende kvalifikationer. b. Kommunikation (såsom dtp-produktion, multimediaproduktion, digitalprintproduktion, www-produktion og it-produktion). verenskomsten omfatter foruden funktionærer tillige medarbejdere beskæftiget ved arbejdsfunktioner, som på grund af arbejdets art ikke er omfattet af funktionærloven, såsom kontorbetjent og piccolo-/piccolinearbejde. Hvor der i denne overenskomst anvendes ordet funktionær, finder bestemmelsen tillige anvendelse på de i nærværende stk. beskrevne personer, dog ikke, stk. (opsigelsesvarsler). Nærværende overenskomst er dog kun gældende, hvis overenskomsten er sat i kraft på virksomheden. Der henvises til 0%-reglen i HK-landsoverenskomsten. Virksomheder, der ved deres optagelse i GA er omfattet af en overenskomst med HK, omfattes uden særlig opsigelse af nærværende overenskomst fra og med tidspunktet for optagelsen. HK kan i det enkelte tilfælde kræve tilpasningsforhandlinger. ØNBETEEER ønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Note til I spørgsmål om overenskomstens dækningsområde tages udgangspunkt i dækningsområdet for landsoverenskomsten mellem DA/DH& og HK.

12 ønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. rganisationerne er enige om, at lønkriterier bør være objektive og anvendes på en ensartet måde ved fastsættelse af personlige lønninger. edarbejderen har ret til at få oplysning om, hvilke kriterier lønnen er fastsat efter, og hvordan kriterierne er anvendt. Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enighed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med GA på virksomheden. Uoverensstemmelse om lønforhold for enkeltpersoner kan ikke bringes til faglig voldgift. Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i tilfælde, hvor misforhold som helhed taget skønnes at være til stede. Begrebet som helhed taget betyder ikke, at der i alle tilfælde refereres til samtlige medarbejdere, der på den pågældende virksomhed er omfattet af overenskomsten. åfremt der er enighed herom på den enkelte virksomhed, kan der under organisationernes medvirken etableres andre eller supplerende lønsystemer. RITVAG ØNKNT ritvalgs ønkontoen etableres med virkning fra den. maj 0. Der etableres en overgangsordning frem til den. januar 0, jf. stk.. Pr.. maj 0 indbetaler virksomheden på medarbejderens ritvalgs ønkonto 0, pct. af den ferieberettigende løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Pr.. maj 0 forhøjes beløbet til 0, pct. og pr.. maj 0 til,0 pct. ra. juli 0 afsættes endvidere øre pr. præsteret arbejdstime. På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end pct., kan virksom- 0

13 heden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til ritvalgs ønkontoen i stedet for til pensionsordningen. edarbejderen kan vælge mellem følgende: a. øn i forbindelse med fritid: Alle medarbejdere kan vælge dette element. Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, feriefridage, juleaftensdag samt orlov i henhold til kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. edarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen. b. Pension: or at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. edarbejderen skal senest den. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til ritvalgs ønkontoen der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til ritvalgs ønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Restopsparing på ritvalgs ønkontoen Det ved udløbet af ferieåret indestående udbetales senest ved udgangen af juni måned. Ved fratrædelse opgøres ritvalgs ønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. psparingen til ritvalgs ønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen.

14 vergangsordning ritvalgs ønkontoen sættes i kraft på følgende måde: ritvalgs ønkontoen etableres med virkning fra den. maj 0. Virksomheden søger snarest at tilvejebringe de administrative forudsætninger for at etablere ritvalgs ønkontoen for den enkelte medarbejder. Dette skal senest være gennemført den. januar 0. Inden ritvalgs ønkontoen sættes i drift, skal hver enkelt medarbejder oplyse virksomheden om deres valg af ekstra løbende pensionsindbetaling, jf. stk. b. I perioden fra. maj 0 til kontoen sættes i drift, udbetaler virksomheden løbende 0, pct. af lønnen til medarbejderne samt fra. juli 0 øre pr. præsteret arbejdstime. Når ritvalgs ønkontoen er sat i drift, indbetales løbende til kontoen, jf. stk.. ørst når ritvalgs ønkontoen er sat i drift, kan der ske udbetalinger fra denne. BEREGNING A ØN R BRUDTE ÅNEDER Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratrædelse i månedens løb, beregnes denne som fuldtidsmånedslønnen divideret med 0, gange de effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde. I de effektive arbejdstimer indregnes de arbejdstimer, som falder på en søgnehelligdag, som ellers ville være medarbejderens normale arbejdsdag. Ved fravær på grund af ferie, for hvilken der ikke er optjent løn/feriepenge, beregnes lønnen ved, at der i medarbejderens månedsløn fradrages et beløb svarende til de faktiske fraværstimer. radraget i lønnen for fridage uden løn beregnes på samme måde. tk. og stk. finder tilsvarende anvendelse for deltidsansatte. ønnen for deltidsansatte beregnes forholdsmæssigt.

15 DETIDBEKÆTIGEE TIER EER DERVER PR. UGE Ved deltidsbeskæftigelse beregnes lønnen efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over vedkommendes normale arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med pågældendes normale timeløn. Hvis ekstratimerne ligger uden for virksomhedens/afdelingens normale arbejdstid, aflønnes disse som overarbejde, jf., som for øvrige medarbejdere. Der er enighed om, at merarbejde og overarbejde kun bør forekomme undtagelsesvis. Der betales for søgnehelligdage i det omfang, disse falder på funktionærens normale arbejdsdage. ARBEJDTID Den normale, ugentlige, effektive arbejdstid udgør indtil timer, der opgøres over en periode på uger. Der kan dog max. arbejdes timer pr. uge uden, at der udløses overarbejdstillæg i henhold til. Arbejdstiden lægges af virksomheden efter forudgående drøftelse. Hvis den normale arbejdstid er kortere end timer pr. uge, betales ekstraarbejde ud over den gældende arbejdstid, men inden for timer pr. uge, med sædvanlig løn. Den enkelte fuldtidsbeskæftigede medarbejders ugentlige arbejdstid skal i virksomheder med en -dages arbejdsuge tilstræbes fordelt jævnt på disse dage. or arbejde i holddrift, forskudt tid, ude- og rejsearbejde samt udstationering skal der, såfremt der ikke ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen dækker herfor, ydes særskilt betaling efter aftale. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider. Note til, stk. Det om -dages normen aftalte kan af hver af overenskomstparterne opsiges til bortfald med måneders varsel til den. marts 0.

16 Det forudsættes, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er timer. Arbejdstiden i den enkelte uge må dog ikke overstige timer og skal fastlægges for indtil måneder ad gangen. Aftalen om varierende ugentlig arbejdstid danner ikke grundlag for kompensation. Weekendhold kan efter lokal enighed mellem ledelsen og de berørte medarbejdere etableres for medarbejdere i normalt timer. Begyndelses- og sluttidspunkt for weekendarbejde aftales lokalt på den enkelte virksomhed og kan placeres efter normal arbejdstids ophør fredag og inden normal arbejdstids begyndelse mandag. ånedslønnen for funktionærer, der således arbejder på weekendarbejde, svarer til lønnen for fuldtidsansatte på overenskomstens normale dagarbejdstidsvilkår. Der kan lokalt aftales flekstid. VERARBEJDE Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. or overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg jf. reglerne i og, betales timeløn plus 0% for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, og for overarbejde efter dette tidspunkt betales 00%. or overarbejde på arbejdsfrie hverdage betales timeløn plus 0% for de første timer, for. og følgende timer betales timeløn plus 00%. or arbejde på søn- og helligdage betales timeløn plus 00%. melønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med maksimalt 0,. verarbejdsbetaling ydes kun, når der er tale om beordret overarbejde. verarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før.

17 åfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der ikke overarbejdsbetaling. En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. åfremt aftale om afspadsering træffes, afspadseres hver overarbejdstime med én time, og tillægget for overarbejdet udbetales. PIGEEVARER or medarbejdere, der er funktionærer, henvises til funktionærloven. or medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, gælder følgende opsigelsesvarsler (, stk., i nærværende overenskomst): I de første måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag. ra medarbejderside: Efter måneders uafbrudt beskæftigelse: måned til udgangen af en måned. ra arbejdsgiverside: Efter måneders uafbrudt beskæftigelse: måned til udgangen af en måned. Efter års uafbrudt beskæftigelse: måneder til udgangen af en måned. Efter års uafbrudt beskæftigelse: måneder til udgangen af en måned. I tilfælde hvor en arbejder bliver funktionær på samme virksomhed, bevarer medarbejderen det opsigelsesvarsel, der var gældende på overflytningstidspunktet, indtil den pågældende i henhold til funktionærloven opnår mindst samme opsigelsesvarsel. åfremt en uoverensstemmelse i sager om bortvisning eller afskedigelse ikke har kunnet bilægges ved forhandling, behandles den efter begæring af en af parterne efter reglerne i.

18 ERIE G ERIERIDAGE Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Ved en medarbejders fratræden kan arbejdsgiveren anvende det af organisationerne godkendte feriekort i stedet for eriekonto, jf. hovedorganisationernes standardaftale A. GA afgiver sædvanlig garanti for pengenes tilstedeværelse. edarbejderne har ret til feriefridage. a. Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i måneder. b. eriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. c. eriefridagene betales som ved sygdom. d. eriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. e. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden uger rejse krav om kompensation, svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. f. Der kan uanset jobskifte kun holdes feriefridage i hvert ferieår. 0 JUEATENDAG Juleaftensdag er lønnet fridag, når den falder på en almindelige arbejdsdag. BARN YGD edarbejdere med mindst måneders anciennitet kan holde fri med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn under år. riheden gives kun til den ene af barnets forældre og kun, indtil anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Note til, stk. Der henvises til protokollat om ferieoverførsel (side ).

19 edarbejdere med mindst måneders anciennitet indrømmes frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under år. Kun ophold på hospitalet, der medfører overnatning, betragtes som indlæggelse og derved omfattet af bestemmelsen. Retten til frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet. Der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt uge pr. barn inden for en måneders periode. Der ydes betaling som ved egen sygdom. Anmeldelse og dokumentation som ved egen sygdom. edarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel kommunal refusion tilfalder virksomheden. BARE G ADPTIN Kvinder med måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i uger før forventet fødselstidspunkt og indtil uger efter fødslen, dog max. kr.,- pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Pr.. juli 0 bortfalder max. beløbet. ænd med måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i uger under fædreorlov, dog max kr.,- pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Pr.. juli 0 bortfalder max. beløbet. l adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har måneders anciennitet, betales for orlov, der påbegyndes. juli 0 eller senere, løn fra uger før modtagelsen af barnet, dog max. kr.,- pr. time, i det omfang der i henhold til barselslovens er ret til fravær i perioden. Pr.. juli 0 bortfalder max. beløbet. Note til, stk. Ved ordet nødvendigt forstås: Et brev fra hospitalet om, at hospitalet anbefaler eller henstiller, at én af barnets forældre indlægges eller opholder sig sammen med barnet på hospitalet, er tilstrækkelig til at dokumentere nødvendigheden. En egentlig lægeerklæring er ikke påkrævet. Note til, stk. Under de ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jf., stk..

20 I umiddelbar forlængelse af de ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn under fravær i indtil uger. Af disse uger har hver af forældrene ret til betaling i uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. pr. time. Ved adoption er der ret til frihed med løn, dog max. kr. pr. time, i indtil uger efter modtagelsen af barnet til den ene af adoptivforældrene ( barselsorlov ). Den anden af adoptanterne har ret til frihed med løn, dog max. kr.,- pr. time, i indtil uger ( fædreorlov ). Pr.. juli 0 bortfalder max. beløbet. Der er endvidere ret til frihed med løn, dog max.,- pr. time, i indtil uger i umiddelbar forlængelse af de ugers barselsorlov. rloven fordeles mellem adoptanterne efter reglerne i stk.. Det er en forudsætning for ovennævnte betalingsforpligtelser, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. åfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Retten efter stk. og, træder i kraft for forældreorlov eller adoptionsorlov, der starter den. juli 0 eller senere. or forældreorlov og adoptionsorlov, der starter før den. juli 0, gælder den hidtidige ret til ugers forældreorlov med løn, dog max. kr. pr. time. or frihed i henhold til stk. og stk., første afsnit, der starter førend. juli 0, gælder det hidtidige maksimumsbeløb på kr. 0,- pr. time. YGEØN TI IKKE-UNKTINÆRER l medarbejdere, der har måneders anciennitet på virksomheden, yder arbejdsgiveren i indtil uger fra første hele fraværsdag, ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom, en betaling svarende til lønnen eksklusive genetillæg. or personer, der ikke har måneders anciennitet på virksomheden, betales alene løn svarende til sygedagpengesatsen.

21 Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for kalenderdage fra og med. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra. fraværsdag i den første fraværsperiode. Det er en forudsætning for udbetaling af løn under sygdom, at arbejdsgiveren uden for arbejdsgiverperioden modtager refusion svarende til den maksimale dagpengesats. ANÆTTEEBEVI Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis, jf. lov nr. af. juli med senere ændringer. Ansættelsesbeviset skal indeholde alle væsentlige oplysninger, herunder mindst de oplysninger som fremgår af, stk., nr. -0 i lov om ansættelsesbeviser. Hvis en arbejdsgiver ikke overholder reglerne i henhold til lov om ansættelsesbeviser, og forholdet ikke er rettet inden arbejdsdage fra, at medarbejderen har rettet skriftlig påklage til arbejdsgiveren, eller GA har modtaget skriftlig påklage fra HK/Privat, kan arbejdsgiveren pålægges at udrede en godtgørelse. ager om arbejdsgiverens manglende overholdelse af oplysningspligten behandles efter de fagretlige regler og afgøres endeligt i faglig voldgift. AKEDIGEE or så vidt angår behandling af sager vedrørende afskedigelse af medarbejdere henvises til hovedaftalens og funktionærlovens bestemmelser. VAG A TIIDREPRÆENTANT En tillidsrepræsentant kan vælges, når der er beskæftiget mindst medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten. åfremt der er beskæftiget mindst medarbejdere, omfattet af overenskomsten, kan der vælges endnu en tillidsrepræsentant. Er en tillidsrepræsentant valgt under en periode med mindst eller mindst medarbejdere, jf. ovenfor, og antallet af medarbejdere har været gennemsnitligt henholdsvis, eller derunder i kalendermåneder, ophører

22 funktionen og rettighederne som tillidsrepræsentant med udløbet af de måneder, såfremt virksomheden skriftligt meddeler tillidsrepræsentanten dette. I virksomheder med medarbejdere eller derunder kan parterne aftale, at der alligevel vælges en tillidsrepræsentant. Hvor der er tale om geografisk adskilte filialer/afdelinger, kan der vælges en tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget, såfremt de under stk. og stk. nævnte betingelser er opfyldt. llidsrepræsentanten vælges blandt anerkendte, dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst måneder i virksomheden. Hvor sådanne medarbejdere ikke findes i et antal af mindst, suppleres der op til dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet længst i virksomheden. En elev kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. Beskyttelse af tillidsrepræsentanten indtræder, når valget er kommet til arbejdsgiverens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af HK/P og meddelt GA. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest dage efter valget. Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet i hænde senest dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Uoverensstemmelse om den pågældendes valgbarhed kan afgøres ved fagretlig behandling, jf. overenskomstens. Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori vedkommende fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt vedkommende opfylder betingelserne for at kunne vælges til tillidsrepræsentant. På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan medarbejderne ved afgivelse af fuldmagt bemyndige en kollega (talsrepræsentant) til i konkrete anliggender at indgå og opsige lokalaftaler med ledelsen. Talsrepræsentanten skal være medlem af HK/Privat og have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af de medarbejdere, der udgør valggrundlaget.

23 Hvor der ikke er valgt en talsrepræsentant, jf. ovenfor, kan lokalaftaler dog indgås eller opsiges, således som det hidtil har været praktiseret mellem virksomheden og medarbejderne. TIIDREPRÆENTANTEN PGAVER Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation som over for arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. llidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, vedkommende er valgt iblandt, og kan som sådan over for virksomheden, når vedkommende efter stedfunden undersøgelse finder det berettiget, forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne. llidsrepræsentanten kan kræve generelle løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere forhandlet med virksomhedens ledelse. åfremt medarbejderen begærer det, kan tillidsrepræsentanten varetage den pågældendes individuelle løn- og ansættelsesvilkår. llidsrepræsentanten orienteres om enhver ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, omfattet af denne overenskomst. Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for virksomhedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig afgørelse i foreliggende tilfælde. Udførelsen af de tillidsrepræsentanten påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde, og såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser for tillidsrepræsentanter. Note til om led i overenskomstfornyelsen i 0 er det aftalt, at fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et uddannelses- og samarbejdsprogram af gange dages varighed. Programmet udbydes i løbet af 0 af et af overenskomstparterne nedsat paritetisk sammensat udvalg. llidsrepræsentanten vil have ret til at deltage i et sådant forløb inden for de først måneder af vedkommendes valgperiode. Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling herfor svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt.

24 HK/Privat giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, snarest muligt efter at valget har fundet sted, gennemgår en relevant tillidsrepræsentantuddannelse af op til ugers varighed. ra GA giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i en sådan uddannelse. åfremt der er it og internetadgang i virksomheden, skal tillidsrepræsentanten til udførelsen af sit hverv have den nødvendige adgang hertil. llidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for samtlige medarbejdere. llidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af HK/Privat. AKEDIGEE A TIIDREPRÆENTANT En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i, skal vedkommende rette henvendelse til GA, der herefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for fagretlig behandling. æglingsmødet skal i så fald afholdes senest kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. llidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke opsiges, uden det har været gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der lokalt er enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning.

25 astholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er arbejdsgiveren ud over lønnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. pørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af den tillidsrepræsentanten eventuelt tilkommende godtgørelse afgøres endeligt ved faglig voldgift. åfremt forbundet hævder, at afskedigelse af en tillidsrepræsentant er urimelig, kan der fremsættes krav om erstatning, respektive genansættelse i henhold til hovedaftalens, stk.. Dette spørgsmål kan sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag ved en faglig voldgift. REGER R BEHANDING A UVERENTEEER Uoverensstemmelser af faglig karakter søges løst ved lokal forhandling på virksomheden. ører en sådan forhandling ikke til enighed, kan enhver af parterne begære mæglingsmøde afholdt med deltagelse af de respektive organisationer. dspunktet for mæglingsmødets afholdelse skal være aftalt inden kalenderdage efter modtagelsen af mæglingsmødebegæringen, og mødet skal finde sted senest en måned herefter. indes sagen undtagelsesvis af hastende karakter, skal det angives i begæringen, og mæglingsmødet skal da afholdes senest på. kalenderdag efter begæringens modtagelse. En sådan begæring skal i givet fald fremsættes af organisationernes centrale niveau. åfremt der på mæglingsmødet ikke opnås enighed, og en af parterne ønsker det, skal der afholdes et organisationsmøde med deltagelse fra organisationerne. Dette møde skal være aftalt inden kalenderdage efter modtagelsen af organisationsmødebegæringen, og mødet skal finde sted senest en måned herefter. ver alle ovennævnte møder mellem organisationerne udarbejdes protokollat, der indeholder en kort gengivelse af de af parterne angivne standpunkter, og som underskrives af begge parter.

26 pnås der ikke ved mæglingsmødet/organisationsmødet en løsning af uoverensstemmelsen, kan sagen kræves afgjort ved en i det enkelte tilfælde nedsat voldgiftsret bestående af medlemmer, udpeget med fra hver side, samt en formand og opmand, som er valgt af parterne i fællesskab eller i tilfælde af uenighed herom udpeget af Arbejdsretten. Begæringen om voldgift skal fremsættes inden en måned efter mæglingsmødet/organisationsmødet. Det skal tilstræbes, at der aftales opmand således, at sagen kan berammes senest måned efter, at begæringen er fremsendt. amtidig med at sagen berammes, aftales frister for udveksling af sagens skrifter. Klageskrift skal foreligge hos modparten og opmanden senest kalenderdage og svarskrift senest 0 kalenderdage før retsmødet. åfremt en virksomhed eller medarbejderne vurderer, at der er risiko for arbejdsuro, skal der på begæring af GA eller HK/Privat omgående optages drøftelser (konfliktløsningsmøder) mellem overenskomstparterne og de lokale parter. Drøftelserne har til formål at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen. En sådan begæring skal fremsættes af organisationernes centrale niveau. Hvis GA eller HK/Privat anser det for formålstjenligt, skal organisationerne på begæring hurtigst muligt og senest inden for arbejdsdage træde sammen (opfølgningsmøder) så vidt muligt på virksomheden. Nærværende bestemmelse ændrer ikke på de almindelige regler vedrørende behandling af overenskomststridige konflikter, jf. hovedaftalens bestemmelser herom. ETER- G VIDEREUDDANNEE verenskomstens parter er enige om, at medarbejderne har ret og pligt til relevant uddannelse, afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen. l opfyldelse af ovennævnte formål har medarbejderne ret til uden fradrag i lønnen at deltage i dages relevant intern/ekstern uddannelse pr. år, hvis der eksisterer uddannelsesbehov. Udgifterne ved relevant kursusdeltagelse udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side.

27 Uddannelsen anbefales at bestå af en kombination af intern og ekstern uddannelse aftalt mellem virksomheden og medarbejderne, jf. stk.. edmindre forholdene taler imod det, gennemføres en systematisk uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere efter retningslinier drøftet mellem ledelse og medarbejdere eventuelt i regi af samarbejdsudvalget, eller hvor det forekommer hensigtsmæssigt i et paritetisk sammensat uddannelsesudvalg med repræsentation af funktionærer. Uddannelsesplanlægningen kan, hvor organer i henhold til ovenstående ikke er etableret, foregå som et samarbejde mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Ajourførte almene jobrelevante kundskaber er en forudsætning for at vedligeholde og udvikle de faglige kvalifikationer i takt med den teknologiske udvikling. Det er såvel den enkelte medarbejders personlige ansvar som virksomhedens opgave at medvirke til, at almen jobrelevant kvalificering er omfattet af uddannelsesplanlægningen. Nærmere regler for deltagelse i almen jobrelevant kvalificering kan aftales lokalt. Aftale om individuel frihed til uddannelse efter eget valg kan kun træffes mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Kursus i forbindelse med afskedigelse En af overenskomsten omfattet medarbejder, der har været ansat i virksomheden i en periode af mindst år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed kan højst andrage uger, og udgifterne ved kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. åfremt en sådan kursusdeltagelse ikke kan finde sted i opsigelsesperioden, er den pågældende på tilsvarende vilkår berettiget til at deltage i et sådant kursus inden for måneder efter fratrædelsen, hvis vedkommende fortsat er arbejdssøgende. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der ved fratrædelsen er berettiget til efterløn, pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige.

28 åfremt en af organisationerne skønner, at ovennævnte uddannelsesbestemmelser ikke virker efter deres hensigt, kan spørgsmålet gøres til genstand for drøftelse mellem organisationerne. Kompetenceudvikling selvvalgt uddannelse Den enkelte medarbejder har efter måneders beskæftigelse ret til ugers frihed om året placeret under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold til efter- eller videreuddannelse, der er relevant a. for beskæftigelse under dækningsområdet for de mellem organisationerne værende overenskomster, forudsat at der efter stk. 0 er meddelt tilsagn om tilskud til uddannelsen, eller b. for virksomheden. Virksomheden betaler årligt kr. pr. medarbejder omfattet af overenskomsten efter nærmere retningslinjer i rganisationsaftale om Kompetenceudviklingsfond med virkning fra. april 0. Beløbet reguleres pr.. april 0 til kr.. idler kan tidligst uddeles fra. januar 0. 0 edarbejderen kan ansøge Kompetenceudviklingsfonden om støtte til uddannelse omfattet af stk.. Der kan således ikke ydes støtte til uddannelse, hvorunder medarbejderen helt eller delvis modtager løn. Virksomheder, som a) har uddannelsesudvalg og b) har mere end 00 ansatte omfattet af funktionæroverenskomsten, kan etablere en udviklingsfond i virksomheden efter de nærmere retningslinjer i rganisationsaftale om Kompetenceudviklingsfond. ØN G ARBEJDRHD R EEVER mråde De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser inden for overenskomstens dækningsområde. ormkrav a. Uddannelsesaftalen skal være skriftlig og underskrevet af virksomheden og eleven, forinden uddannelsesforholdet kan indledes. Note til, stk. - Der henvises til protokollat om organisationsaftale om Kompetenceudviklingsfond (side -).

29 b. Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at aftalen er indgået i overensstemmelse med virksomhedens godkendelse som uddannelsessted på det pågældende uddannelsesområde. c. ed hensyn til forholdet mellem antallet af elever og udlærte henvises til de af de faglige udvalg fastsatte vejledende regler, hvor disse er gældende. d. Hvor en uddannelsesplan ikke foreligger, bør den uddannelsesansvarlige ved uddannelsens begyndelse efter aftale med eleven udarbejde en skriftlig uddannelsesplan i overensstemmelse med praktikuddannelsens mål. Uddannelsens varighed Uddannelsens varighed, herunder fordeling mellem praktikophold og skoleophold, fremgår af bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Prøvetid a. De første måneder i virksomheden er prøvetid. koleophold medregnes ikke i prøvetiden. b. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel. øn indstebetalingen udgør pr. måned: a. Administration (, stk. a):. marts 0. marts 0. marts 0. år. kr.. kr.. kr.. år. kr.. kr. 0. kr.. år 0. kr. 0. kr.. kr.. år.0 kr.. kr.. kr.

30 l elever, der inden uddannelsesforholdets begyndelse har bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller højere teknisk eksamen, ydes der et tillæg til ovennævnte lønninger pr. måned:. marts 0. marts 0. marts 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. Elever med studentereksamen, højere teknisk eksamen eller højere forberedelseseksamen som, inden de har gennemført de ugers handelsskoleophold, jf. de gældende uddannelsesbekendtgørelsers, indgår en uddannelsesaftale, er berettiget til gældende elevløn fra uddannelsesaftalens ikrafttræden. b. Produktion (, stk. b): ediegrafiker. marts 0. marts 0. marts 0. år. kr. 0.0 kr. 0. kr.. år 0. kr.. kr.. kr.. år. kr.. kr..0 kr.. år. kr.. kr.. kr. ediegrafisk assistent. marts 0. marts 0. marts 0. år. kr. 0.0 kr. 0. kr.. år 0. kr.. kr.. kr.. år. kr.. kr..0 kr. c. Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end uddannelsens fastsatte varighed i henhold til stk., afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelsesaftale f.eks. indgået på år og måneder, aflønnes i måneder med. sats og derefter med henholdsvis.,. og. sats. or elever, som ikke består den afsluttende eksamen, kan uddannelsesaftalen forlænges, indtil ny afsluttende eksamen kan afholdes. Hvis denne manglende beståelse af den afsluttende eksamen skyldes manglende oplæring i virksomheden, betales der i forlængelsen løn i henhold til.

31 d. De nævnte lønsatser er mindstebetalinger, og der kan individuelt aftales højere lønninger. e. Alle overenskomstbestemte lønforhøjelser modregnes i personlige tillæg, der måtte være givet den enkelte elev ud over de hidtil gældende mindstebetalingssatser. Der skal således ikke ske regulering af den enkelte elevs løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende mindstebetaling. f. or alle elever gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis en af parterne ønsker det, kan lønforholdet aftales under organisationernes medvirken. Praktik i udlandet a. Ved udstationering i udlandet som led i uddannelsen og anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. b. Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og dansk elevløn efter denne overenskomst. c. Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering. d. Der henvises i øvrigt til bestemmelser fastsat af AER. Befordring a. Virksomheden godtgør elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er km eller derover pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller praktiksted til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted eller praktiksted. b. I de tilfælde hvor virksomheden foranlediger eleven placeret på en erhvervsskole, hvortil det offentlige ikke yder transportgodtgørelse, betaler virksomheden de til transporten forbundne omkostninger. c. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige transportmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget transportmiddel anvendes efter virksomhedens godkendelse.

32 d. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort eller lignende. e. Anvendes eget befordringsmiddel, jf. pkt. c, ydes en befordringsgodtgørelse, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. af. december 0, pr. kørt km, når den samlede skolevej er km eller derover. f. l indkvarterede elever ydes befordringsgodtgørelse for rejse til og fra indkvarteringssted og rejse mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i pkt. a er opfyldt. g. Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelsen om afstand i pkt. a. h. Aftalen er indgået under forudsætning af, at der i henhold til gældende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion kan ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af virksomhederne afholdte udgifter, dog med undtagelse af de i stk. b nævnte forhold. Udgifter i forbindelse med skoleforløb a. Virksomheden refunderer eleven for undervisningsmateriale og afgifter til kopiering op til 00,00 kr. for det samlede uddannelsesforløb. b. Hvor en elev beordres til skoleophold i henhold til lov om erhvervsuddannelser omkring frit skolevalg, skal de udgifter, dette måtte medføre for eleven, afholdes af virksomheden. c. Ved elevers ophold på handelskostskole betaler arbejdsgiveren de af skolen opkrævede udgifter til kost og logi, dog maksimalt kr. 0,00 pr. skoleuge. ygdom, graviditet og fødsel Ved fravær pga. sygdom, graviditet og fødsel henvises til funktionærlovens, og. Herudover er reglerne i sygedagpengeloven og lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og barselsorlov mv. gældende. 0

33 0 erie a. Elever er omfattet af ferielovens regler. b. orbliver elever i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med den aktuelle løn. Arbejdsskader Elever er omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del omfattet af uddannelsesaftalen. Arbejdstid a. I henhold til arbejdsmiljøloven må elever under år ikke beskæftiges mere end i alt timer pr. dag. Den normale ugentlige arbejdstid må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag. I øvrigt henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. af. juni om unges arbejde. b. Elever kan undtagelsesvis arbejde i tidsrum, der ligger uden for fagets normale arbejdstid, dog således at arbejde uden for normal arbejdstid ikke overstiger det omfang, der er normalt for faget. c. Arbejde uden for fagets normale arbejdstid finder sted på samme grundlag som for voksne medarbejdere. d. Ved deltagelse i dag- og ugekursus i henhold til de pågældende uddannelsesbekendtgørelser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende dage/uger. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser mellem virksomhed og elev søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne inden eventuel indbringelse for Tvistighedsnævnet. Protokollat om erhvervsgrunduddannelseselever indstebetalingen udgør pr. måned:. marts 0. marts 0. marts 0. kr.. kr.. kr.

34 Protokollat om løn og arbejdsforhold for KVU-studerende a. De i dette protokollat anførte bestemmelser gælder for studerende, der er omfattet af bekendtgørelsen om kortere videregående uddannelser på handelsskoler. b. or de studerendes praktiske uddannelse udfærdiges en ansættelsesaftale, der ud over ansættelsesvilkår beskriver indholdet af den praktiske del af uddannelsen. c. Ansættelsesforholdet er omfattet af den almindelige ansættelseslovgivning, herunder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser. I øvrigt gælder overenskomstens generelle bestemmelser vedrørende arbejdstid, overarbejde og pension. d. KVU ere med forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i praktikperioden således: indstebetalingssats pr.:. marts 0. marts 0. marts 0. kr..0 kr.. kr. KVU ere uden forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i praktikperioden med mindstebetalingssatsen pr.:. marts 0. marts 0. marts 0.00 kr.. kr.. kr. e. ønnen betales for den tid af uddannelsen, der udgør praktikperioden, og udbetales månedsvis. Virksomheden og den studerende kan dog aftale, at den samlede løn for praktikperioden i virksomheden fordeles over hele uddannelsesperioden (praktik og teori) og kommer til udbetaling med samme beløb pr. måned uanset skoleophold. AARBEJDE Den mellem hovedorganisationerne Dansk Arbejdsgiverforening og andsorganisationen i Danmark indgåede amarbejdsaftale finder anvendelse.

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat TINÆRVERENKTEN R V E R E N K T E N ing HK/Privat Weidekampsgade Postboks 0 GA HK/Privat _K_GA_funk_omslag 000 København C 0/0/0 Tlf.: 0 ax: 0 : ide UNKTINÆRVEREN E-mail: hkprivat@hk.dk Webadresse: www.hkprivat.dk

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse

Industriens Funktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse Industriens unktionæroverenskomst 0-0 Industriens unktionæroverenskomst Indholdsfortegnelse Industriens unktionæroverenskomst... side 1 verenskomstens område... side 2 Nyoptagne virksomheder... side 3

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Landsoverenskomst 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DAS)

Landsoverenskomst 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DAS) Landsoverenskomst 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DAS) Indholdsfortegnelse: 1 - Arbejdstid... 1 2 - Fast deltidsbeskæftigelse... 1 3 - Afløsere og timelønsansatte... 2 4 - Overarbejde...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 1 Organisationernes navn

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

FOTOGRAFOVERENSKOMST

FOTOGRAFOVERENSKOMST FOTOGRAFOVERENSKOMST 2014 2017 mellem DI Overenskomst I v/di og Dansk Journalistforbund Gældende for medlemmer af DI, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.

LANDSOVERENSKOMST BUTIK. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel. HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4849 E-mail handel@hk.dk www.hkhandel.dk Lagernummer 4405011060 LANDSOVERENSKOMST BUTIK Arbejdsgiver TrykBureauet A/S

Læs mere

Landsoverenskomst. IT-overenskomsten

Landsoverenskomst. IT-overenskomsten Landsoverenskomst IT-overenskomsten LANDSOVERENSKOMST for it-området 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat 1 Indhold Forord...6 1 It-overenskomstens dækningsområde...7 2 Arbejdstid...8 3

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere