Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation 5 43 Indkøbs- og udbudspolitik 7 44 Seminar februar Mødekalender Orientering 12 2

3 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume LBR har efterspurgt mere information omkring den nye beskæftigelsesreform og på den foranledning er der udarbejdet en pixiudgave af reformen. Pixiudgaven beskriver indholdet af beskæftigelsesreformen i kort og præcis form samt skaber klarhed over, hvilke delelementer i reformen der træder i kraft hhv. d. 1. januar og d. 1. juli De overordnede politiske intentioner med beskæftigelsesreformen er, at flere opnår varig beskæftigelse bl.a. igennem en opkvalificering af ledige efter de lokale virksomheders behov. Virksomhedsservice skal opprioriteres og regler og bureaukrati minimeres. Pr. 1. januar 2015 sker der ændringer indenfor følgende: - driftsrefusion for vejledning og opkvalificering af dagspengemodtagere, - 6 ugers selvvalgt uddannelse - oprettelse af regional udviklingspulje og - regler for løntilskud og jobrotation Pr. 1. juli 2015 indføres de resterende elementer i reformen, herunder krav til øget samarbejde mellem jobcentre og A-kasser samt øget fokus på virksomhedsservice. Beskæftigelsesreformen er under politisk behandling og forventes vedtaget ultimo december Sagsfremstilling Center Arbejdsmarked og Borgerservice har udarbejdet en pixiudgave af beskæftigelsesreformen, der beskriver reformens delelementer og ikrafttrædelsestidspunkt. Beskæftigelsesreformen består af i alt 27 elementer. Ud af de 27 elementer træder 12 elementer i kraft per 1. januar og de resterende 15 elementer træder i kraft per 1. juli. Beskæftigelsesreformen har som overordnet formål, at flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt og får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Reformen skal ligeledes give de ledige et uddannelsesløft og bidrage til at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov samt tilpasses virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling skal opprioriteres i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Sidst skal regler og bureaukrati fjernes og det er hensigten at give kommunerne større handlefrihed. Forandringer med ikrafttrædelse 1. januar er, at ret og pligt til ét aktivt tilbud fremrykkes og driftsrefusion for vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere afskaffes. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse erstattes af ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige med størst behov. Der oprettes en regional udviklingspulje på 100 millioner kroner og voksenlærlingeordningen målrettes og styrkes. Regler for løntilskud og jobrotation ændres ligeledes. 3

4 Der sker yderligere forandringer pr. 1. juli 2015, hvilket bl.a. omfatter en intensivering af samarbejdet mellem jobcentre og A-kasser omkring borgersamtaler, pulje til uddannelsesløft, kompetenceløft af jobkonsulenter, øgede krav til virksomhedskontakt m.v. I pixiudgaven af beskæftigelsesreformen findes en uddybning af de enkelte elementer af beskæftigelsesreformen. Beskæftigelsesreformen er under politisk behandling og forventes vedtaget ultimo december Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Bilag Pixiudgave beskæftigelsesreform 4

5 42 Status jobrotation Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en status på brugen af jobrotation og de ændringer beskæftigelsesreformen forventer at medføre. Forvaltningen har fundet det relevant at give LBR samme information. Robrotation er en del af jobcentrets tilbudsvifte, målrettet ledige. Både private og offentlige virksomheder kan søge jobrotationsydelse hos jobcentrene, når de sender medarbejdere på en uddannelse. Jobrotationsydelsen er specielt målrettet kortuddannede. Der udbetales ydelsel for det antal uddannelsestimer, der erstattes af en vikar. Timeprisen er kl. 176,20 (2014). Ydelsen skal dække udgiften til vikar samt udgiften til uddannelsen. I 2014 er jobrotationsydelsen 100 % finansieret af staten. Fra 2015 skal kommunen medfinansiere 40 % af jobrotationsydelsen på projekter etableret efter 1. januar Desuden skal den ledige, der vikarierer have mindst 6 måneders ledighed og kan højst være vikar i 6 måneder. Sagsfremstilling Overblik Både private og offentlige virksomheder kan søge JOBROTATIONSYDELSE (blanket AB522) hos jobcentre når der sendes en eller flere medarbejdere på uddannelse. For at etablere jobrotation skal uddannelsen være en privat eller offentlig udbudt uddannelse. Uddannelsen hvor der ydes jobrotationsydelse må ikke være en uddannelse hvor der er tilknyttet en uddannelsesaftale (Lærlinge og elever) dog kan der etableres Jobrotation på erhvervsuddannelser, hvis den er etableret med en GVU-aftale (Grundlæggende voksenuddannelse). Der ydes JOBROTATIONSYDELSE til det antal uddannelsestimer, der erstattes af en vikar Virksomheden disponerer selv over eventuelt overskud (difference mellem vikar løn og JOBROATIONSYDELSE) Det er jobcenteret som godkender et jobrotationsforløb og efterfølgende giver en bevilling. Forudsætninger Medarbejderen JOBROTATIONSYDELSEN er specielt målrettet til kortuddannede (max. en erhvervsuddannelse eller en mere end fem års ubrugt mellemlang uddannelse) Hvis medarbejderen har en mellemlang eller videregående uddannelse skal der søges fra en speciel pulje som administreres af styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Jobcenteret indsender ansøgningen i samarbejde med virksomheden. Vikaren Vikaren skal have 13 ugers ledighed bag sig samt være ledig på ansættelsestidspunktet. Der er ikke begrænsninger i vikarens uddannelsesniveau. Vikaren skal ansættes på over- 5

6 enskomstmæssige vilkår på minimum 10 timer pr. uge i en periode der maksimal kan være 12 måneder. Der ydes et tilskud (JOBROTATIONSYDELSE) på kr (2014) pr. time til medarbejderen der er på uddannelse. Jobrotationsydelsen skal dække udgiften til uddannelse samt udgiften til vikaren (løn, pension, feriepenge mm). Pengene bliver udbetalt til arbejdsgivers nemkonto. Ydelsen udbetales bagud på baggrund af en blanket (blanket AB522) samt kopi af vikarens lønseddel som indsendes til jobcenteret. Virksomheden kan ikke søge JOBROTATIONSYDELSE samtidig med, at der hjemtages VEU-godtgørelse (eller SVU) til den ansatte, der uddannes. Jobrotationsydelsen er 100 % finansieret af staten og er årligt til forhandling på finansloven. Ændringer efter 1/ I forbindelse med den nye beskæftigelseslov, er der bl.a. følgende ændringer vedrørende jobrotation. Kommunen skal medfinansiere 40 % af JOBROATIONSYDELSEN på projekter, som er etableret efter 1. januar Den ledige som skal vikariere, skal have mindst 6 måneders ledighed og kan højst være vikar i 6 måneder. Status på brugen af jobrotation 2014: Samlet antal jobrotationstimer: timer, som svare til 71 årsværk. Disse timer er fordelt på 113 borgere som har været i rotation i : Samlet antal jobrotationstimer (dem som er mulige): timer, som svare til 28 årsværk (7 af disse er overløb fra 2014). Ovenstående rotationstimer både for 2014 og 2015 er omkostningsneutrale for kommunen, da der er 100 % refusion fra staten. Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. 6

7 43 Indkøbs- og udbudspolitik Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume LBR har efterspurgt information omkring den nyligt vedtagne indkøbs- og udbudspolitik i Rebild Kommune med fokus på sociale klausuler. Formålet med sociale klausuler er at bidrage til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, hvorfor det pålægges leverandører f.eks. at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår, ansætte et antal lærlinge eller formulere en etnisk ligestillingspolitik. Rebild Kommune ønsker jf. indkøbs- og udbudspolitikken at benytte sociale klausuler i alle kommunale udbud, i det omfang udbudsreglerne tillader det. Sagsfremstilling Der er vedtaget en ny samlet indkøbs- og udbudspolitik i Rebild Kommune på Byrådsmødet den Et væsentligt element i politikken er de sociale klausuler, der kan pålægges leverandører, som en del af de kontraktlige forpligtelser. Den fulde politik er vedlagt som bilag. Baggrunden for at stille krav om sociale klausuler i forbindelse med kommunale udbud i Rebild Kommune er, et ønske om at Rebild Kommune som en offentlig institution ønsker at påtage sig et socialt ansvar. Rebild Kommune lægger vægt på, at der er uddannelseseller praktikpladser til personer, der er under uddannelse. For at skabe flere praktikpladser prioriterer Rebild Kommune derfor sociale klausuler om praktikpladser. Rebild Kommune lægger derudover også vægt på, at personer, der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde. Derfor prioriteres sociale klausuler, der hjælper disser personer tilbage i arbejde også. Rebild Kommune vil overveje at benytte sociale klausuler i alle kommunale udbud, så længe det ikke strider imod udbudsreglerne. Ifølge udbudsreglerne kan der kun stilles krav om, at leverandører opfylder sociale klausuler på følgende betingelser: 7 Målgruppen afgrænses objektivt Opgaven må kun kunne udføres i Danmark De sociale klausuler skal stå mål med opgavens omfang Leverandørens medarbejdere skal beskyttes Leverandørens ledelsesret skal beskyttes Ved udbud stilles der i den samlede indkøbs- og udbudspolitik krav om, at en procentdel af de årsværk leverandøren anvender, skal udføres af personer i uddannelse, i praktik eller af personer der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet. I fastsættelse af den nøjagtige procentandel tages jf. udbudsreglerne hensyn til opgavens omfang og opgøres på virksomhedsniveau (ikke på kontraktniveau). Rebild Kommune er ansvarlig for, at de sociale klausuler overholdes v.h.a. løbende opfølgninger. Leverandørerne kan i den forbindelse ligeledes stilles til ansvar for om evt. under-

8 leverandører overholder de sociale klausuler og for dokumentation heraf. Rebild Kommune kan, hvis ikke de sociale klausuler overholdes, opsige kontrakten. Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Bilag Indkøbs og Udbudspolitik

9 44 Seminar februar 2015 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Traditionelt afholdes et årligt seminar med deltagelse af LBR, Arbejdsmarkedsudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Der skal planlægges seminar for Der har været indledende drøftelser på seneste LBR møde, hvor der kom nogle input og hvor der blev lagt op til, at yderligere input kunne sendes til forvaltningen. Sagsfremstilling På baggrund af input fra LBR foreslår forvaltningen, at der afholdes et seminar d. 5-6 februar Formålet med seminaret er: - drøftelse af den indsats, der skal lægges til grund for løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret har ansvaret for - drøftelse af fremtidig forretningsordning efter 1. juli at danne netværk på tværs af LBR, Arbejdsmarkedsudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice Der er indtil videre kommet følgende input til seminaret: LBR s fremtid (konstellation, forretningsorden, medlemskreds mv) Det politiske partnerskab (hvordan gøres emner på AMU mere politiske) Arbejdsevnebegrebet i teori og praksis Baggrundsviden - tal (som KL plejer at fremlægge) Med baggrund heri foreslår forvaltningen at der afholdes seminar med overnatning. Der foreslås følgende foreløbige program: Dag 1: LBR, AMU og ledergruppen i CAB deltager Frokost Fælles drøftelse af beskæftigelsespolitiske udfordringer lokalt Middag Dag 2: morgenmad - farvel til AMU og CAB's ledergruppe? LBR drøfter rådets fremtid i en lokal sammenhæng LBR-møde 9

10 Udgifterne til seminaret skal afholdes indenfor LBR's ramme Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller at forslag til programmet drøftes og at der kommer input til konkretisering af dagsorden og målgruppe for seminaret. 10

11 45 Mødekalender 2015 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Der skal planlægges mødekalender for LBR i Sagsfremstilling Der fremgår følgende vedr. mødeafholdelse i LBR's forretningsordning: Mødevirksomhed m.v. 4. Det lokale Beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 6 gange årligt. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen. Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet. Stk. 3. Behandling af punkter/opgaver til beslutning ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst 1 uge. Modtages ikke en tilbagemelding fra det enkelte medlem inden for svarfristen, betragtes dette som godkendt. Stk. 4. Der gennemføres en gang årligt seminar for drøftelse af den indsats, der skal lægges til grund for løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret har ansvaret for. Med baggrund heri foreslås der følgende mødeafvikling for LBR: Fællesseminar (12-12) d. 5-6 februar 2015 Onsdag Onsdag Mødekalenderen tager hensyn til den fastlagte mødekalender for byråds- og udvalgsmøder i Rebild Kommune Det foreslås, at fastlæggelse af møder efter 1. juli 2015 afventer beslutninger omkring fremtidig forretningsordning. Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: Det indstilles at der afholdes 3 møder i foråret 2015, hvoraf det ene er et seminar. Det indstilles at yderligere planlægning af mødekalender afventer beslutninger efter seminar vedr. fremtidig forretningsordning. 11

12 46 Orientering Sagsnr: Ø Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal 39/14 Status nyttejob Budget 2015 Anden Aktør Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Bilag Ugens tal okt notat Ugens tal okt

13 Underskriftside Anne-Grethe Sveistrup Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen Henrik Christensen Lars Peter Christensen Marian Aagaard Morten Lundgreen Jesper F. Clausen Hansi Petersen Axel Rene Aubertin 13

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere