Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Kommunikation Ordregivers fremtidige kontrakter Ordretildeling Opgavens omfang Bonusordninger Meddelelse om resultatet Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Ejendomsret Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Erhvervs- og produktansvarsforsikring Aktindsigt Social klausul Kontrolbud Udbudsmaterialet Tilbudsdisposition Kravspecifikation Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Tildeling af konkrete ordrer Levering og leveringsbetingelser Priser Prisregulering Fakturering Betaling Gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Arbejdsklausuler Social klausul om beskæftigelse af elever Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Mangler Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 2 af 25

3 23 Misligholdelsesbeføjelser Bod Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Underskrift Side 3 af 25

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skanderborg Kommune udbyder vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål. Skanderborg Kommune, Staben for Kultur og Borgerservice, er herefter kaldet Ordregiver. Udbuddet omhandler vedligeholdelse på i alt 27 anlæg, med et samlet areal på ca m 2. Udførslen er delt i ordinære driftsopgaver og øvrige driftsopgaver. Ordinære driftsopgaver skal Tilbudsgiver udføre på eget initiativ og de øvrige driftsopgaver skal godkendes af Ordregiver før udførslen. Tilbudsgiver er ansvarlig for valg og indkøb af materialer til brug for opfyldelse af kontrakten i henhold til bilag 2 A "Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav," herunder græs, opstregningsmateriel (inkl. maling.) mv. Indkøbet af materialer skal være indeholdt i de af Tilbudsgiver afgivne priser i bilag 1 "Tilbudsliste." Opstregningsmaling skal være vandopløseligt/vandoprørbart og skal fremstå klar hvid i optørret form. Tilbudsgiver skal have et fornødent lager/container til opbevaring af f.eks. opbevaring af net, mål, reservedele til mål m.m. til brug for opfyldelse af nærværende kontrakt med Ordregiver. Lagerbeholdningen skal som minimum indeholde: Net passende til mandsmål (5 sæt pr. størrelse mål, svarende til i alt 20 sæt). Reparations sæt inkl. net kroge af 3 sæt, hjørneflag og hjørnestokke (i alt 4 sæt). Øvrige reservedele til mål, leveres fra leverandør efter bestilling fra Ordregiver (der vil således ikke være brug for lagerplads til dette). 1.2 Kommunikation Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsteam er tovholder og kontaktinstans i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsteam Adelgade Skanderborg Att.: Udbudskonsulent Trine Flodgaard Lindbæk Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i henhold til afsnit 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet. 1.3 Ordregivers fremtidige kontrakter Kontrakt forudsættes indgået med én virksomhed i form af nedenstående aftaletype. Eneleverandørkontrakt: Obligatorisk samhandelsaftale mellem én leverandør og Ordregiver. Side 4 af 25

5 1.4 Ordretildeling Tildeling af konkrete ordrer vil ske på baggrund af tildelingskriteriet Laveste pris for den samlede opgave. Alle priser skal angives i bilag 1 Tilbudsliste. 1.5 Opgavens omfang Omsætning Den samlede værdi af tjenesteydelser, omfattet af udbuddet, udgjorde for 2012: ca kr. og for 2013 ca kr. De anførte beløb skal betragtes som vejledende, og Ordregiver forpligter sig ikke til at aftage for tilsvarende beløb i den forestående kontrakt. Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kontrakten er gældende i perioden 01. marts 2015 til 28. februar 2018 med option på forlængelse på op til 3 gange 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til Kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår endvidere af udbudsmaterialets kapitel 5 Kontrakt. Kravspecifikation Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Kravspecifikation, bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav, og af bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav. Der er hos Ordregiver pt. 27 entrepriseadresser jfr. bilag 6 Liste over entrepriseadresser. 1.6 Bonusordninger Ordregiver accepterer ingen former for bonusordninger. 1.7 Meddelelse om resultatet Alle Tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Den vindende tilbudsgiver vil modtage en foreløbig acceptskrivelse (hensigtserklæring), mens de øvrige Tilbudsgivere vil modtage en afslagsskrivelse. I skrivelsen vil fremgå en begrundelse for Ordregivers beslutning om kontrakttildeling. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i Udbudsdirektivet. Side 5 af 25

6 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform De i udbuddet omfattede ydelser er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) bilag IIB, kategori 27 Andre tjenesteydelser. Udbuddet annonceres på og gennemføres i overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 23 og 35, stk Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 original version, samt 1 kopi, dvs. i alt 2 eksemplarer. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal bilag 1 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. Tilbudsmateriale modtaget pr. accepteres ikke som fremsendelse af elektronisk eksemplar. Bilag 1 Tilbudsliste skal i uændret opsætning - benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle grønne felter skal udfyldes. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Benyttes bilag 1 ikke til at afgive pristilbud eller er det mangelfuldt udfyldt skal Ordregiver afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Det er vigtigt, at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares (jf. kapitel 3 Tilbudsdisposition ), da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det skriftlige tilbud gældende. Undtaget herfra er bilag 1 Tilbudsliste, hvor det elektroniske tilbud går forud for det skriftlige. Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter, tilsigtet Ordregiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen, være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet tydeligt angive virksomhedens navn, adresse, CVRnummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Desuden skal samme oplysninger fremgå vedrørende eventuelle underleverandører. Resumé og underskrift af tilbud Tilbudsgiver skal lave et kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. Tilbudsgiver skal underskrive tilbuddet. Side 6 af 25

7 2.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Udbudskonsulent Trine Flodgaard Lindbæk, pr. med emnet: "Spørgsmål - senest den 12. november 2014 kl Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Ordregiver har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål vil blive besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside: Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. 2.5 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Udbud på vedligeholdelse af arealer til idrætsformål og Må kun åbnes af Skanderborg Kommunes Indkøbs- og udbudsteam. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 26. november 2014 kl på følgende adresse: Skanderborg Kommune Postboks Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Afleveres tilbuddet personligt skal dette ske i rådhusets Information på adressen: Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.6 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.7 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 26. marts Side 7 af 25

8 Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af kontrakt og ophører således ikke før endelig kontrakt er underskrevet med vindende Tilbudsgiver. 2.8 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt (kapitel 5). Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. 2.9 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.13 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold Anført volumen/beløb er vejledende og har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode. Det estimerede vedligeholdelsesareal er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Ordregiver tager forbehold for administrative og politiske beslutninger truffet af Skanderborg Kommune, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. Dette gælder i såvel udbudsfasen som i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet, jfr. tilbudsdispositionens pkt. 3 (se kapitel 3 Tilbudsdisposition ). Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jfr. udbudsmaterialets afsnit 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Side 8 af 25

9 Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgivers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, foretaget i henhold til nærværende kontrakt, jfr. kontraktens 6 Levering og leveringsbetingelser Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Skønner Ordregiver, at den medsendte dokumentation herunder indhentede referencer - giver anledning til tvivl om, hvorvidt Tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Ordregiver sig retten til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45, stk. 1 og 2, litra a-c og e-f i direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Fortrykt formular er vedlagt som bilag 3 Tro- og love erklæring, og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen I muligt omfang (dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) oplysning om: o Tilbudsgivers samlede omsætning, herunder - hvis muligt - omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår o Virksomhedens egenkapital ud fra de seneste tre afsluttede regnskabsår Såfremt Tilbudsgiver ikke kan angive de ønskede økonomiske oplysninger for ét eller flere af de seneste tre afsluttede regnskabsår, skal årsagen hertil anføres. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 4 Økonomiske oplysninger, og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Teknisk kapacitet og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige entrepriser, der er udført i løbet af de sidste 2 år, med beskrivelse af entrepriserne og angivelse af kontaktpersoner. Følgende oplysninger skal angives: o Ordregiver ved sammenlignende entrepriser o Beskrivelse af sammenlignelige entrepriser o Omsætning på sammenlignelige entrepriser Side 9 af 25

10 o Tidspunkt/periode for udførelse af de sammenlignelige entrepriser o Kontaktperson hos ordregiver med kontaktoplysninger i form af tlf. og adresse. Der skal - om muligt - angives 3 referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af bilag 5. Fortrykt formular findes som bilag 5 Referenceliste, som skal anvendes ved tilbudsafgivelsen Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris. Det skal bemærkes, at den tilbudte pris er gældende uanset om der i praksis udføres flere eller færre klipninger end angivet i plejebeskrivelsen i bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførelseskrav. Alle priser skal opgives ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, gebyrer mv. forbundet med opgavens udførelse. Tilbud skal afgives ved udfyldning af bilag 1 Tilbudsliste Erhvervs- og produktansvarsforsikring Vindende tilbudsgiver skal, inden kontrakten underskrives, forevise gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 millioner danske kr. jf. 20 Erstatning og forsikring i kapitel 5 Kontrakt Aktindsigt Tilbudsgiver bedes, samtidig med afgivelsen af sit tilbud, i bilag 9 Aktindsigt oplyse, hvilke dele af det afgivne tilbud Tilbudsgiver mener, bør undtages fra offentliggørelse i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven. Det skal i ovenstående bilag begrundes konkret for hvert enkelt dokument, der ønskes undtaget for aktindsigt. Tilbudsgivers begrundelse vil indgå i Ordregivers vurdering af, om der er tilstrækkelig argumentation til at undtage oplysningerne, jf. Offentlighedslovens bestemmelser herom. Bemærk, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en aktindsigt. Såfremt Tilbudsgiver ikke udfylder bilag 9 Aktindsigt og vedlægger dette sit tilbud antager Ordregiver, at Tilbudsgiver ikke ønsker oplysninger undtaget ved en eventuel anmodning om aktindsigt Social klausul Tilbudsgiver forpligtes i kontraktperioden til at beskæftige EGU-elever i henhold til kontraktens bestemmelse herom i 15 Social klausul om beskæftigelse af elever Kontrolbud Ordregivers entreprenørafdeling afgiver kontrolbud i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Side 10 af 25

11 2.19 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af Nærværende udbudsbrev/kontraktudkast Bilag 1 Tilbudsliste (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav Bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav Bilag 3 Tro og love erklæring (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 4 Økonomiske oplysninger (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 5 Referenceliste (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 6 Liste over entreprise-adresser Bilag 7A Elementoversigt Bilag 7B Kort til elementoversigt Bilag 8 Oversigt over Opstregning af 11, 8, 5 og 3 mands baner Bilag 9 Aktindsigt Bilag 10 Vejledende tidsplan Side 11 af 25

12 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Tilbudsgiver opfordres således til at være særligt opmærksom på, at alt besvares korrekt, samt at alt det adspurgte vedlægges. Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af de i udbudsmaterialet nævnte dokumenter kan gøre tilbuddet ikke-konditionsmæssigt og derved forpligte Ordregiver til at afvise tilbuddet. Se i øvrigt afsnit 2.2 Formkrav og 2.13 Udvælgelseskriterier. 1. Virksomhedsoplysninger Indledning, herunder angivelse af: Tilbudsgivers navn Adresse CVR-nummer Kontaktperson (herunder og telefonnummer). Ovenstående oplysninger skal ligeledes oplysning vedrørende eventuelle underleverandører. 2. Resumé Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. HUSK at underskrive tilbuddet! 3. Forbehold Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker. Der henvises i den forbindelse til afsnit 2.12 Tilbudsgivers forbehold, og det indskærpes, at ethvert forbehold kan berettige og/eller forpligte Ordregiver til at afvise tilbuddet. 4. Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers beskrivelse af personlige forhold, økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og/eller faglig formåen jf. afsnit 2.13 Udvælgelseskriterier. Følgende dokument skal vedlægges tilbuddet: En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation Følgende fortrykte bilag skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Tro- og love erklæring - vedlagt som bilag 3. Økonomiske oplysninger vedlagt som bilag 4. Referenceliste vedlagt som bilag Tilbudsliste Bilag 1 Tilbudsliste i udfyldt stand. Fortrykt bilag 1 Tilbudsliste skal anvendes ved afgivelse af tilbudspris. 6. Aktindsigt Tilbudsgiver bør ved tilbudsafgivelsen angive, Side 12 af 25

13 hvorvidt tilbuddet indeholder oplysninger, som i henhold til Offentlighedsloven bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfor jf. afsnit 2.16 Aktindsigt. Fortrykt bilag 9 Aktindsigt udfyldes og vedlægges tilbuddet såfremt dette er aktuelt. 7. Diverse dokumentation Tilbudsgiver kan medsende følgende dokumentation, såfremt Tilbudsgiver er i besiddelse af dokumentationen på tidspunktet for tilbudsafgivelsen: Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 millioner danske kr. jf. afsnit 2.15 Erhvervsog produktansvarsforsikring. Vindende Tilbudsgiver skal dog forelægge ovenstående dokumentation inden kontrakten underskrives. Side 13 af 25

14 4. Kravspecifikation Se bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav og bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav. Ved at fremsende tilbud til Ordregiver accepterer Tilbudsgiver samtidigt de på bilag 2B anførte mindstekrav. Tilbudsgiver har dog mulighed for at tage forbehold se Kapitel 2 Udbudsbetingelser, afsnit 2.12 Tilbudsgivers forbehold samt Kapitel 3 Tilbudsdisposition, pkt. 3 Forbehold. Side 14 af 25

15 5. Kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Ordregiver ved aftaleindgåelse. Kontrakt vedrørende levering af vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Skanderborg Kommune Staben for Kultur og Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg (i det følgende kaldet Ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til annonceringsudbud. Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende Kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt skal specificeres med konkrete datoer i den endelig kontrakt C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af indsæt dd.mm.åååå. D. Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at udføre de i kontrakten nævnte entrepriser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 3 Kontraktens omfang Levering af vedligeholdelse af arealer udlagt til idræts formål i Skanderborg Kommune i henhold til kravspecifikationen til den i 1 nævnte Ordregiver. Leverancens omfang bestemmes af de anførte mængder i tilbudslisten, men vil i praksis variere pga. vejrlig og lign. Side 15 af 25

16 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 01. marts 2015 til og med 28. februar 2018, med option på forlængelse på op til 3 gange 12 måneder. Ordregiver er forpligtet til at informere Tilbudsgiver om udnyttelsen af forlængelsen senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser. Ordregiver er imidlertid berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Europakommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab som følge heraf. Ordregivers ret til at opsige gælder, uanset at afgørelsen/dommen ankes. 5 Tildeling af konkrete ordrer Kontrakthaver er tildelt kontrakten ud fra tildelingskriteriet laveste pris, på den samlede udførsel af vedligeholdelsen af Ordregivers idrætsarealer. 6 Levering og leveringsbetingelser Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 7 Priser For ordrer af ydelser i ordinær og øvrig drift foretaget i henhold til kontrakten gælder de i Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå angivne enhedspriser. Priserne kan reguleres i henhold til 8 Prisregulering. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter, knyttet til de af kontrakten omfattede ydelser/produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode. Såfremt der er tale om permanente prisfald, skal ny prisliste (tilbudsliste) fremsendes til Ordregiver. 8 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske prisreguleringer 1 gang årligt. Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, herunder jordarbejde mv. for 1. kvartal 2 år før reguleringsåret til 1. kvartal året før reguleringsåret. Regulering for stigning af indeks sker på Kontrakthavers foranledning. Ved første regulering pr. 1. marts 2016 reguleres i forhold til udvikling i indeks fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Der henvises til, Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Side 16 af 25

17 Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Alle prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 30 dage før reguleringens ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Adelgade 44, 8660 Skanderborg. Ikrafttræden af nye priser som følge af prisregulering er betinget af, at en opdateret tilbudsliste fremsendes pr. til Ordregiver, Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning inden reguleringens ikrafttræden. 9 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN nr Rekvirent Angivelse af anlægs nr. betegnelse samt omfang af udført arbejde Fakturabeløb Kontrakthavers CVR-nummer. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 10 Betaling For ordinær drift sker betalingen efter fremsendt faktura månedsvis bagud i 10 måneder om året med 1/10 af tilbudssummen, uanset om arbejdets fordeling afviger fra det anførte. Først afregning fremsendes 1. april Afregningsfrie måneder er december og januar. For øvrig drift sker betalingen efter fremsendt faktura månedsvis bagud efter arbejdets udførelse. Øvrig drift kan alene ske efter Ordregivers forudgående godkendelse. Betalingsbetingelser 30 dage netto fra modtaget korrekt faktura. 11 Gebyrer mv. Omsætningen, som følge af denne kontrakt med Ordregiver, må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan Ordregiver i givet fald kræve det ovenfor nævnte udbetalte beløb udbetalt fra Side 17 af 25

18 Kontrakthaver sammen med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Ordregiver kan modregne det samlede krav i enhver fordring, som Kontrakthaver har imod Ordregiver. 12 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 25 Lovvalg og afgørelse af tvister i forbindelse med afgørelse af tvister. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 13 Miljø Kontrakthaver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for anvendte produkters miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. 14 Arbejdsklausuler Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Kontrakthaver. Kontrakthaver forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som Kontrakthaver og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder Kontrakthaver ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til Kontrakthaver med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Kontrakthaver skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 15 Social klausul om beskæftigelse af elever Omfang Kontrakthaver skal i kontraktens uopsigelighedsperiode på 3 år beskæftige elever fra EGU (Erhvervsgrunduddannelsen jf. LBK nr. 987 af 16/08/2010) svarende til 2 årsværk (ekskl. kurser mv.) á 37 timer/uge (1.924 timer/år, inkl. ferie, sygdom) i det følgende kaldet elev. Kravets opfyldelse regnes fra underskrevet uddannelsesaftale. Side 18 af 25

19 Eleven skal tilknyttes virksomheden og den opgave som skal løses for Ordregiver. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem Kontrakthaver indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kontrakthaver skal desuden i hver af de udnyttede optionsperioder á 12 måneder beskæftige en elev jfr. ovenfor svarende til 0,5 årsværk (ekskl. kurser mv.) á 37 timer/uge (1.924 timer/år, inkl. ferie og sygdom). Kontrakthaver kan ligeledes indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. Gennemførelse og frister Generelt Uddannelsesaftalen indgås efter aftale mellem EGU-vejledningen, Kontrakthaver og eleven. Det vil være muligt at få en kommende elev i vederlagsfri afprøvning forud for underskriften af uddannelsesaftalen. Prøveperioden indgår ikke i de ovenstående årsværk. Kontrakthaver skal i kontraktperioden stille den fornødne tid til rådighed for elevvejledning, opfølgende møder med den kommune hvor eleven kommer fra, samt øvrige elevrelaterede opgaver. Ordregiver kan være Kontrakthaver behjælpelig med at finde egnede kandidater til at aftage elevpladser samt tilrettelægge uddannelsesforløbene. Kontrakthaver skal løbende indgå i en dialog med Ordregiver herom. Kontrakthaver forpligter sig yderligere til - på anmodning - vederlagsfrit at deltage i et årligt opfølgningsmøde med Jobcenteret i Skanderborg. Kontrakthaver skal på egen foranledning meddele Ordregiver, hvis en elevplads ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 4 uger. Ordregiver kan kræve, at Kontrakthaver dokumenterer overholdelsen af sin forpligtelse til at opretholde elevpladser samt beskæftigelse af elever. Dokumentationen skal foreligge senest 2 uger efter anmodningen er fremsendt til Kontrakthaver. Ordregiver kan løbende, gennem kontraktperioden, foretage en opfølgning på om kravene til beskæftigelse af elever overholdes. I uopsigelighedsperioden på 3 år Kontrakthaver skal senest 6 måneder efter kontraktstart have indgået den første uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode med en elev. Senest den 1. marts 2017 skal Kontrakthaver have beskæftiget elever svarende til 1 årsværk. Optionsperioder á 12 måneder Side 19 af 25

20 Kontrakthaver skal senest 6 uger efter optionsperiodens start have indgået en uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode med en elev. Tidlig opfyldelse af social klausul Kontrakthaver kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever forud for kravets forfald. Beskæftigelse skal dog ske i kontrakt- eller optionsperioden. Har Kontrakthaver således beskæftiget elever i kontraktperioden (samt eventuelt optionsperioden) svarende til 3,5 årsværk er den samlede kontraktlige forpligtelse opfyldt, og Ordregiver kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Kontrakthaver i den anledning. Misligholdelse og bod Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne bestemmelse, herunder: 1) pligten til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere elever, 2) pligten til at dokumentere at kravene i nærværende bestemmelse er opfyldt, 3) hvis Kontrakthaver ikke overholder ovenstående frister for indgåelse af uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode 4) hvis Kontrakthaver ikke opfylder kravene til beskæftigelse af elever kan Ordregiver efter påkrav gøre krav om bod gældende mod Kontrakthaver. Bodens størrelse udgør: Ad 1), 2) og 3) danske kr. pr. påbegyndt uge kravet ikke er opfyldt. Kravet kan gøres gældende pr. overtrædelse. Ad 4) danske kr. pr. uge Kontrakthaver ikke har beskæftiget en elev efter kravets forfald, fx hvis Kontrakthaver pr. 1. marts 2017 mangler 1,1 årsværk vil bod for 0,1 årsværk udgøre kr. (5,2 uge á kr.). Ligeledes kan Kontrakthaver gøre krav på bod gældende ved udløb af en periode (uopsigelighedsperioden eller en optionsperiode) for manglende opfyldelse af det samlede krav for perioden. Ordregiver kan modregne kravet i enhver fordring, som Kontrakthaver har imod Ordregiver. Betaling af bod ændrer ikke Kontrakthavers forpligtelse til at opfylde kravet om beskæftigelse af elever. 16 Etik og socialt ansvar Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Side 20 af 25

21 Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at Kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Ligeledes skal medarbejder der er udførende i forhold til opgaveløsningen og egenkontrol, det vil sige det personale der findes på anlæggene, have ren børneattest. Ordregiver kan til enhver tid kræve dokumentation for ren børneattest hos de medarbejdere der er udførende og laver egenkontrol hos Tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal have en formel personalepolitik. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 17 Kontakt mellem parterne Ordregiver udpeger en kontaktperson som bliver Kontrakthavers kontaktperson, hvortil alle henvendelser rettes. Kontaktpersonen repræsenterer Staben for Kultur, Borgere og Planlægning over for Kontrakthaver med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Kontaktpersonen kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, bestille arbejder til udførelse, godkende eller kassere arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af Kontrakthavers arbejde. Ordregivers ret til udøvelse af tilsyn og kontrol fritager på ingen måde Kontrakthaver fra dennes forpligtelser i forhold til egenkontrol. Udførsel af vedligehold der ikke er indeholdt i kontrakten kan af Kontaktpersonen/Ordregiver kasseres. Dette skal ske så hurtigt som muligt. Kontrakthaver udpeger en driftsleder, der er Ordregivers kontaktperson, hvortil alle henvendelser rettes. Tilbudsgivers kontaktperson er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten og have den daglige kommunikation med Ordregiver. Der skal være kontaktmulighed til Tilbudsgivers kontaktperson eller dennes stedfortræder i Ordregivers åbningstider, herunder de normale åbningstider for Ordregiver. Tilbudsgivers kontaktperson eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Ordregiver, inden for normal arbejdstid, kunne møde på arbejdspladsen eller hos Ordregiver senest den næstfølgende arbejdsdag. Tilbudsgivers kontaktperson eller dennes stedfortræder skal personligt deltage i samtlige driftsmøder samt øvrige møder, som Ordregiver indkalder til. På hver af partnernes initiativ kan foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 3 måneder fra kontraktens ikrafttræden. Ordregiver tager initiativ til indkaldelse til et sådant møde. Side 21 af 25

22 18 Mangler Såfremt en udført entreprise eller opgave ikke opfylder de kvalitetskrav der er anført i Tilstandskrav og/eller Udførelseskrav beskrevet i udbudsmaterialet eller på anden måde ikke er i henhold til kontrakten, skal Kontrakthaver for egen regning straks udbedre manglerne i den udstrækning dette er muligt. 19 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. Hvis Kontrakthaver i kontraktperioden ønsker at benytte underleverandører eller beslutter at udskifte tidligere godkendte underleverandører, skal Ordregiver forinden have skriftligt godkendt underleverandøren. Underleverandøren må aldrig udføre arbejder under nærværende kontrakt uden Ordregivers skriftlige godkendelse. 20 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige, efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervsansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne professionel erhvervsansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 5 mio. danske kr. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal senest ved underskriften af nærværende kontrakt, fremlægge dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring i henhold til ovenstående. Ordregiver skal i det hele kunne godkende forsikringsbetingelserne. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 21 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt hindres grundet force majeure, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at denne kunne genoptage leveringen. Side 22 af 25

23 Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder, Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 22 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette samt underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jfr. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Overtrædelse af offentlige påbud (jfr. 12) Manglende overholdelse af eller fremsendelse af dokumentation for overholdelse af bestemmelse om arbejdsklausuler (jfr. 14) Manglende overholdelse af bestemmelser om social klausul (jfr. 15) Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jfr. 16) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jfr. 26) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jfr. 27) Såfremt Kontrakthaver svigagtigt har giver urigtige oplysninger i forbindelse med afgivelsen af sit tilbud, medmindre forholdet føre til, at denne kontrakt er ugyldig i overensstemmelse med aftalerettens almindelige principper herom, foreligger der ligeledes væsentlig misligholdelse, og Ordregiver er berettiget til straks at hæve aftalen. Kontrakthaver er herefter erstatningsansvarlig for de tab, Ordregiver lider som følge af en ophævelse. 23 Misligholdelsesbeføjelser Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 24 Bod Såfremt Ordregiver konstaterer og dokumenterer, at Kontrakthaver: 1) ved to på hinanden følgende kontroller på det samme areal - ikke opfylder kvalitetskravene, herunder ikke har udført opgaverne i henhold til udførselskravene Side 23 af 25

24 2) to gange på en sæson ikke overholder tidsfristerne for udførelsen af opgaverne (dette skal ikke være på samme areal) er Ordregiver berettiget til at opkræve en bod. Vedr. pkt. 1) udgør boden kr. pr. dag, såfremt Ordregiver skriftligt har reklameret herover til Kontrakthaver, og Kontraktholder ikke senest 2 dage herefter har opfyldt kravene. Som eksempel ifaldes bod, hvis Ordregiver skriftligt har reklameret til Kontrakthaver over at en plæne, ved to på hinanden følgende kontroller, ikke lever op til kvalitetskravene, og Kontrakthaver ikke inden 2 dage efter reklamationen er modtaget opfylder kravene. I så tilfælde vil Kontrakthaver ifalde en bod på kr. pr. dag herefter indtil plænen lever op til kvalitetskravene. Vedr. pkt. 2) udgør boden kr. pr. gang Kontrakthaver ikke har overholdt tidsfristerne. Som eksempel ifaldes bod, hvis Kontrakthaver 2 gange ikke overholder fristerne for udførslen af opgaverne. Dette sanktioneres straks med bod på kr. pr. forsinkelse. Ordregiver kan modregne krav på bod i enhver fordring, som Kontrakthaver har imod Ordregiver. 25 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af Kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers retskreds. 26 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Kontrakthaver, dennes ansatte, underleverandører samt eventuelle rådgivere er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 27 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med Ordregiver. Side 24 af 25

25 Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 28 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 8 Prisregulering betragtes ikke som en kontraktændring. 29 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. For Ordregiver Dato: For Kontrakthaver Dato: Underskrift Navn med blokbogstaver Underskrift Navn med blokbogstaver Side 25 af 25

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL)

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Bilag 1 Kontrakt På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Lillebælt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter KONTRAKTUDKAST Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Hotel- og konferencefaciliteter Indhold KONTRAKTUDKAST... 3 1. KONTRAKTGRUNDLAG... 4 2. KONTRAKTENS OMFANG... 4 3. KONTRAKTENS

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation

Kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation Bilag 4 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Udbyder

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale 1 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og LEVERANDØR [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling]

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere