Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., og 10 a, stk. 2, 21 b, stk. 9, 104, stk. 2, og 106 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse: Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Anvendelsesområde 1. Beskæftigelsesministeren har jf. 32, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. etableret et fælles it-baseret datagrundlag til brug for forvaltningen af den arbejdsmarkedsrettede lovgivning. Stk. 2. Det fælles datagrundlag anvendes ved forvaltningen af: 1) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 3) Lov om sygedagpenge. 4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 5) Lov om aktiv socialpolitik. 6) Lov om fleksydelse. 7) De beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). 8) Lov om seniorjob. 9) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 10) Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 11) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. 12) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. 13) Lov om skattenedslag for seniorer. 14) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. 15) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 1

2 16) Lov om kontantydelse. Stk. 3. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til: 1) Fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen. 2) Opfølgning på jobsøgning. 3) Matchkategorisering. 4) Visitationsgrupperinger og visitationskategoriseringer. 5) Sygedagpengekategorisering. 6) Tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper. 7) Udarbejdelse af jobplaner og uddannelsesplaner efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 8) Uddannelsespålæg. 9) Rehabiliteringsplaner. 10) Aftale om opfølgning, jf. lov om sygedagpenge. 11) Understøttelse af selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder. 12) Sagsbehandling, herunder af visitation og tilsyn. 13) Anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1 og 2. 14) Kontrol, jf. 32, stk. 1, 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 15) Statistik. Landsdækkende registre 2. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner, arbejdsløshedskasser og andre aktører etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende: 1) Tilmeldinger i jobcentrene som jobsøgende. 2) Afmeldinger. 3) Matchkategoriseringer. 4) Visitationsgrupper. 2

3 5) Sygedagpengekategorier. 6) Fraværsperioder. 7) Andre tværgående grupperinger i arbejdsmarkedslovgivningen. 8) Oplysninger registreret på Jobnet. 9) Oplysninger om jobsøgning. Kapitel 2 Indberetning, udveksling, datagenopretning, tilslutningsaftaler m.v. Pligt til indberetning 3. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at registrere og indberette oplysninger om: 1) Arbejdsmarkedsforhold. 2) Virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger. 3) Beskæftigelsesindsatsen over for borgere. 4) Relevante, tværfaglige og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser på det uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område. 5) Borgeres overgang til job, uddannelse og andre forsørgelsesordninger. 6) Ydelsesforløb og andre data. 7) Oplysninger om jobsøgning. Stk. 2. De nærmere regler om pligt til registrering og indberetning af disse oplysningstyper fremgår af kapitel 4-21 og

4 Udveksling af oplysninger 4. Der kan mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, ATP, Udbetaling Danmark og følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl. udveksles nødvendige oplysninger, jf. 45, stk. 1 og 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.: 1) Beskæftigelsesministeriet. 2) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet. 4) Uddannelsesministeriet. 5) Undervisningsministeriet. 6) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 7) Justitsministeriet. 8) Regionerne. 9) Kommunerne. 10) SKAT. 11) Det Centrale Personregister. 12) Det Centrale Virksomhedsregister. 13) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Datagenopretning 5. Hvis en kommune eller en arbejdsløshedskasse ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v. kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående dialog og samarbejde med kommunen eller arbejdsløshedskassen iværksætte foranstaltninger til genopretning af data. Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan stille krav om, at kommunen eller arbejdsløshedskassen inden for en fastlagt frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge kommunen eller arbejdsløshedskassen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens eller arbejdsløshedskassens revision eller anden bistand. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter forudgående høring af kommunen eller arbejdsløshedskassen træffe beslutning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen. 4

5 Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge en kommune eller en arbejdsløshedskasse at anvende et it-system, der opfylder de krav, som de statslige beskæftigelsesmyndigheder stiller til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetningen m.v. Tilslutningsaftale og webservices 6. For de områder, hvor indberetningen sker via webservice, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for webserviceløsningen, herunder aftagerens garanti for it-sikkerhed, grænsefladebeskrivelser, webstandarder, test før ibrugtagning, retningslinjer for anmeldelse til Datatilsynet m.v. Stk. 2. Indberetninger skal entydigt identificere den person, der foretager indberetningen. Identifikationen skal fremgå i webservicekaldet. Ved indberetninger, der sker automatisk, er det alene den dataansvarlige aftager, der skal fremgå. Stk. 3. For de områder, hvor indberetningen sker via browserbaseret adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings portaler, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for anvendelsen. 7. Den dataansvarlige aftager af de udviklede webservicer afholder selv alle udgifterne hertil, herunder udgifter til test, udarbejdelse af dokumentationen, support og lignende udgifter. Manglende overholdelse af betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer. 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan lukke for den dataansvarlige aftagers adgang til at læse, registrere og modtage data via webservicer, jf. 6, hvis den dataansvarlige ikke overholder betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer. Ændringer og udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer 9. Ved ændringer eller udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer, som kan have systemmæssig betydning for datakvaliteten, skal der ske underretning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 40 arbejdsdage, inden ændringen idriftsættes. Stk. 2. Hvis underretningen, jf. stk. 1, sker senere end 40 dage inden ændringens planlagte idriftsættelse, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsætte kommunens eller arbejdsløshedskassens æn- 5

6 dring eller udskiftning, således at ændringen eller udskiftningen først kan finde sted efter nærmere drøftelse og indtil 40 arbejdsdage efter underretningen på det teknisk først mulige tidspunkt. Adgang til testmiljøer 10. It-leverandører, der udvikler og vedligeholder applikationer, der understøtter den dataansvarliges sagsbehandling m.v., jf. 1, kan få adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer. Testmiljøerne indeholder anonymiserede oplysninger fra produktionsmiljøet. Stk. 2. It-leverandører, der for den pågældende applikation har en dataansvarlig kommune, en anden myndighed eller en arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgangen, når den pågældende kunde har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. 6, stk. 1. Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer. Stk. 4. It-leverandøren er som databehandler for den dataansvarlige ansvarlig for at overholde lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen). 11. It-leverandører, der er ved at udvikle en applikation, men som endnu ikke har en dataansvarlig offentlig myndighed eller arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer, når it-leverandøren har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Testmiljøerne indeholder anonymiserede oplysninger fra produktionsmiljøet. Stk. 2. It-leverandøren er dataansvarlig for anvendelse af oplysningerne i testmiljøerne. Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer. Stk. 4. It-leverandøren er ansvarlig for at overholde lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen). Stk. 5. Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål end fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og behandlingen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilslutningsaftalen, jf. stk. 1. 6

7 Afsnit II Dataområder vedrørende kommuner og jobcentre Kapitel 3 Fælles it-understøttelse af selv- og ombooking af møder m.v. i jobcentret Pligt til at anvende fælles selvbooking system 12. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller et fælles system til selvbooking til rådighed for jobcentrene, som de har pligt til at bruge og til at understøtte således, at borgere via Min Side på Jobnet selv kan 1) booke samtaler, dog ikke jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen deltager, og arrangementer i jobcentrene, og 2) ombooke samtaler, som jobcentrene har indkaldt til, dog ikke jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen deltager. Stk. 2. Det fælles system stiller som standard en envejs kalenderintegration til rådighed for jobcentrene således, at selvbookinger og ombookinger sendes til jobcentrets elektroniske kalendersystem som mødereservationer i de enkelte vejlederes kalendere. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller oplysninger fra Det fælles Datagrundlag ved hjælp af en webservice eller printservice således, at kommunen efter aftale med egen printleverandør kan danne breve m.v. til borgerne, når jobcentrene indkalder borgere til samtaler gennem det fælles system til booking. Kommunen er selv ansvarlig for at indgå aftale med en it-leverandør om integration til denne webservice og om dannelse af breve, herunder forsendelse med almindelig post eller digital forsendelse. Stk. 4. De enkelte kommuner er hver især dataansvarlige i relation til brugen af det fælles system lokalt og for behandlingen af oplysninger om egne borgere. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter i det fælles system og for sikkerheden i systemet, herunder for at systemet er opbygget og indrettet på en sådan måde, at der er en tilstrækkelig datasikkerhed til at opfylde kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. 13. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling af det fælles system til selvbooking afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 2. Kommunerne afholder hver især selv udgifterne til integration til printservice, dannelse af breve, forsendelse m.v., jf. 12, stk. 3. 7

8 Kapitel 4 Jobcentrets registrering og indberetning af målgrupper m.v. og ved til- og afmelding som arbejdssøgende Registrering og indberetning af kontaktgrupper 14. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om hvilke personer, der er omfattet af de i 15 nævnte kontaktgrupper mv. Stk. 2. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende til- og afmelding som arbejdssøgende. 15. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: 1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1 (adagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet). 3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2. 4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender). 5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender). 6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5, og som er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar ) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse. 8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende. 9) Dimittender: Personer, der ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende i karensperioden før de kan få arbejdsløshedsdagpenge og som registreres i kontaktgruppe 8. 10) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob). 11) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse). 12) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 8

9 13) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp). 14) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse). 15) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)). 16) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til). 17) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse). 18) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven). 19) Kontaktgruppe 18: Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationslovens 16, stk. 3, og tilbud jf. 23 stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv fx pga. formue.. 20) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven 24 c, stk. 2, jf. 24 f og 23, stk. 5, og som ikke er omfattet af kontaktgruppe ) Kontaktgruppe 20: Beskæftigede, der modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 eller 102 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsøger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven 16, stk. 3, har pligt til danskuddannelse, jf ) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 c 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen voksenelev) 23) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 a 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar). 9

10 24) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob). 25) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 26) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 27) Personer omfattet af lov om kontantydelse. 28) Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse efter 22 i lov om aktiv socialpolitik 16. Oplysninger om hvilken kontaktgruppe en person er omfattet af, skal registreres og indberettes samme dag personen omfattes af kontaktgruppen. Stk. 2. Når en person ikke længere modtager ydelse eller ikke længere er omfattet af en af de i 15 nævnte grupper registreres og indberettes dette senest på hændelsesdagen, det vil sige den sidste dag personen modtager ydelsen eller er omfattet af en af de nævnte grupper. Hvis hændelsen først kommer til kommunens kendskab efter hændelsesdatoen, skal kommunens registrering og indberetning finde sted på den dato kommunen får dette kendskab med angivelse af den faktiske hændelsesdato. Stk. 3. Registrering og indberetning efter stk. 1 og 2 foretages af den forvaltning (ydelsescenteret eller jobcenteret), der først får kendskab til hændelsen. Stk. 4. Ved første henvendelse med anmodning om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller kontantydelse sker registreringen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelsescenteret. Stk. 5. Hvis der er forskel på en persons opholdskommune og bopælskommune, skal opholdskommunen ændre myndighedstilknytningen i det fælles datagrundlag. Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med kontaktgrupper: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for registrering. 3) Kontaktgruppen. 4) Startdato for at personen er omfattet af kontaktgruppen. 5) Slutdato, hvis en person ophører med at være omfattet af en kontaktgruppe. Stk. 7. Personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse registreres administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere), kontaktgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2) eller kontaktgruppe 12 (uddannelseshjælpsmodtagere). 10

11 Tilmelding som arbejdssøgende og registrering som ansøger eller modtager af kontant- eller uddannelseshjælp 17. Tilmeldingen som dagpengemodtager registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret eller arbejdsløshedskassen om at foretage denne registrering i det fælles datagrundlag. Stk. 2. Tilmeldingen som modtager af arbejdsmarkedsydelse registreres og indberettes af arbejdsløshedskassen i det fælles datagrundlag. Stk. 3. Tilmeldingen eller registrering som ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret om at foretage denne registrering i det fælles datagrundlag. Stk. 4. Tilmeldingen eller registrering som modtager af kontanthjælp eller uddannelseshjælp registreres og indberettes af jobcenteret eller ydelsescenteret i det fælles datagrundlag. Stk. 5. For ansøgere og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, der skifter visitationsgruppe, skal jobcenteret registrere til- og afmelding efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med tilmelding: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for registrering. 3) Tilmeldekategorien. 4) Startdato for tilmeldingen. 5) Ledighedsgrad. 6) Stillingsbetegnelser på job som personen søger. Stk. 7. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med afmelding: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for afmelding. Afmelding kan finde sted på registreringsdatoen og op til 30 dage frem i tid. 3) Årsag til afmelding. Stk. 8. Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, tilmeldes administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere) med visitationsgruppe 1 (jobklar). Stk. 9. Personer omfattet af lov om kontantydelse, som har opbrugt deres ret til dagpenge eller ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse tilmeldes administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere) med visitationsgruppe 1 (jobparat). 11

12 Stk. 10. Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse tilmeldes administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere), kontaktgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2) eller kontaktgruppe 12 (uddannelseshjælpsmodtagere). Kapitel 5 Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende af indkaldelser til samtaler m.v. Registrering og indberetning af indkaldelser 18. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører indkaldelser til jobsamtaler og andre individuelle samtaler samt møder med mødepligt. Stk. 2. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage borgerens angivelse af at have set indkaldelsen samt borgerens eventuelle opdatering af mødedato. Stk. 3. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage oprettelser og opdateringer af indkaldelser via det fælles datagrundlag. 19. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: 1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1 (adagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet). 3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2. 4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender). 5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender). 6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015). 7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse. 8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende. 9) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob). 12

13 10) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse). 11) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 12) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp). 13) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse). 14) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)). 15) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til). 16) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse). 17) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven). 18) Kontaktgruppe 18: Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationslovens 16, stk. 3, og tilbud jf. 23 stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv fx pga. formue. 19) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven 24 c, stk. 2, jf. 24 f og 23, stk. 5, og som ikke er omfattet af kontaktgruppe ) Kontaktgruppe 20: Beskæftigede, der modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 eller 102 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsøger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven 16, stk. 3, har pligt til danskuddannelse, jf

14 21) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 c 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen - voksenelever). 22) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 a 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar). 23) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob). 24) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 25) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 26) Personer omfattet af lov om kontantydelse. 27) Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse efter 22 i lov om aktiv socialpolitik. 20. Ved alle indkaldelser registreres og indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato, start og sluttidspunkt for samtalens eller opfølgningens afholdelse. 3) Samtale- eller opfølgningsformen (personligt, digitalt, telefonisk m.v.). 4) Samtale- eller opfølgningstypen (jobsamtale, opfølgningssamtale m.v.). 5) Samtale- eller opfølgningssted (lokation). 6) Personens kontaktmuligheder i forbindelse med samtalen. 7) Adressen hvor samtalen afholdes, hvis der er tale om en samtale med personligt fremmøde. 8) Ved telefonmøde, hvor borgeren skal ringe til jobcentret, oplyses det telefonnummer som borgeren skal ringe på. 9) Titel og beskrivelse af mødet. 10) For samtaler af typen jobsamtale med deltagelse af a-kasse angives status for a-kassens deltagelse. Stk. 2. Indkaldelsen registreres og indberettes samme dag, som indkaldelsesbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse, på anden måde sendes digitalt, gives eller sendes til personen. Stk. 3. Hvis en indkaldt samtale eller et indkaldt møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette samme dag som aflysnings- eller ændringsbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse, på anden måde sendes digitalt, gives eller sendes til personen. 14

15 Stk. 4. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track. Stk. 5. For personer omfattet af 19, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens a-kasse. Indberetning af yderligere oplysninger ved anvendelse af det fælles selvbooking system 21. Ved jobcenterets brug af det fælles selvbooking-system, jf. 12, indberettes ud over de i 20 anførte oplysninger endvidere: 1) Eventuelle tidspunkter borgeren alternativt kan vælge for samtalens afholdelse (dato, klokkeslæt for start og afslutning på samtalen eller mødet), jf. dog stk. 2. 2) Navn på den medarbejder, der skal stå for samtalen eller mødet. 3) Angivelse af, om selvbooking er mulig. 4) Eventuel frist for ombooking eller selvbooking. 5) Status og årsagsoplysninger vedr. samtalen, mødet, opfølgningen m.v. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for jobsamtaler med deltagelse af arbejdsløshedskassen som jobcentret har indkaldt til. Stk. 3. Jobcenteret overfører lister til det fælles datagrundlag med cpr. nr. for personer, der indkaldes via det fælles selvbooking-system. Jobcentrets fagsystem skal kunne modtage oplysninger fra det fælles selvbooking-system 22. Jobcenterets it-system skal modtage følgende oplysninger fra det fælles selvbooking-system, jf. 12: 1) De i 12, 20 og 21 anførte oplysninger. 2) Borgerens markering af at borgeren har set jobcenterets indkaldelse. 3) Borgerens angivelse af et nyt mødetidspunkt. Kapitel 6 Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende afholdte samtaler samt visitations- og matchvurderinger m.v. Pligt til registrering og indberetning 15

16 23. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører samtaler afholdt af jobcenteret samt oplysning om: 1) hvilken matchgruppe en person er omfattet af, jf. bekendtgørelse om matchvurdering, eller 2) hvilken visitationsgruppe en person er omfattet af, jf. 2 og 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Der skal indberettes samtaler: 1) I henhold til kapitel 7, 13 og 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 2) Øvrige samtaler med personer omfattet af 15, bortset fra samtaler med personer i kontaktgruppe 6, 24 og 25. Stk. 3. Oplysninger om en afholdt samtale skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt. 24. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: 1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1 (adagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet). 3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2. 4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender). 5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender). 6) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse. 7) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende. 8) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob). 9) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse). 16

17 10) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 11) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp). 12) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse). 13) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)). 14) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til). 15) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse). 16) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven). 17) Kontaktgruppe 18: Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationslovens 16, stk. 3, og tilbud jf. 23 stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv fx pga. formue. 18) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven 24 c, stk. 2, jf. 24 f og 23, stk. 5, og som ikke er omfattet af kontaktgruppe ) Kontaktgruppe 20: Beskæftigede, der modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 eller 102 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsøger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven 16, stk. 3, har pligt til danskuddannelse, jf ) Kontaktgruppe 21: Personer som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 c 98 g (personer, der har en uddannelsesaftale som voksen voksenelev). 17

18 21) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 a 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar). 22) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob). 23) Personer omfattet af lov om kontantydelse. 24) Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse efter 22 i lov om aktiv socialpolitik. Oplysninger, der skal registreres og indberettes 25. Ved alle samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for samtalens afholdelse. 3) Samtaletypen. 4) Samtaleformen. 5) For jobsamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 5, samt en eventuel særlig indsats efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 2. 6) For samtaler af typen jobsamtale med deltagelse af a-kasse: Status for a-kassens deltagelse. 7) For andre samtaletyper: Eventuelle aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10. 8) For personer omfattet af bekendtgørelse om matchvurdering: Resultatet af matchvurderingen i form af matchgruppen, hvis matchvurderingen resulterer i en anden matchgruppe end den senest registrerede. 9) For personer i kontaktgruppe 2, 3 og 12: Resultatet af visitationsvurderingen i form af visitationsgruppen, hvis visitationsvurderingen resulterer i en anden visitationsgruppe end den senest registrerede. 10) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle (a-kassekonsulent, mentor, støtte-/kontaktperson, bisidder, partrepræsentant, handicaphjælper, tolk eller anden deltager) og formen for deltagelsen (personlig, telefonisk, video etc.). Stk. 2. Samtalen kan højst registreres og indberettes 7 dage tilbage i tid. Matchgruppen gælder fra registreringsdatoen. Visitationsgruppen har virkning fra registreringsdatoen. Stk. 3. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track. 18

19 Stk. 4. For personer omfattet af 24, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens a-kasse. 26. Ved første henvendelse med anmodning om hjælp i jobcenteret og ved ændringer i en persons match- og visitationsgruppe på andre tidspunkter end ved en samtale registreres og indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for samtalens afholdelse. 3) Samtaletypen. 4) Samtaleformen. 5) Eventuelle aftaler mellem personen og jobcenteret. 6) For personer omfattet af bekendtgørelse om matchvurdering indberettes resultatet af matchvurderingen i form af matchgruppen. 7) For personer i kontaktgruppe 2, 3 og 12 indberettes vurderingen i form af visitationsgruppen. 27. For alle grupper, hvor kommunen udbetaler forsørgelsesydelsen, er datoen for første henvendelse med anmodning om hjælp den først forekommende af følgende: 1) Datoen for, at personen har tilmeldt sig som arbejdssøgende på Jobnet. 2) Datoen for, at personen har angivet på Jobnet, at han ønsker at søge om ydelse. 3) Datoen, hvor personen uden forudgående registrering på Jobnet henvender sig i jobcenteret med anmodning om hjælp. Kapitel 7 Jobcentrets registrering og indberetning af samtaler om CV afholdt af kommunen samt godkendelsesstatus 28. Kommunen har pligt til at indberette, at den arbejdssøgende har indlagt fyldestgørende oplysninger vedrørende den pågældendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v. (cv) i henhold til kapitel 6 og 73 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indberetningen omfatter konklusionen på den samtale, som kommunen holder i henhold til 14 og 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Oplysninger om en afholdt samtale skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt. Samtalen skal senest registreres og indberettes 7 dage efter, samtalen er afholdt. 19

20 29. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: 1) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2, og som er visiteret jobparate. 2) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 3) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse. 4) Personer omfattet af lov om kontantydelse. 5) Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse efter 22 i lov om aktiv socialpolitik. 30. For hver person indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Kommunekode for indberettende kommune. 3) Dato for afholdelse af samtalen. 4) Samtaleformen. 5) Konklusionen af samtalen. 6) Godkendelsesstatus for cv et. Stk. 2. Kommunen har desuden mulighed for at indberette aftaler med personen vedrørende cv et. Stk. 3. CV-samtaler vises for borgeren på Min Side på Jobnet. Kapitel 8 Jobcentrets registrering og indberetning af fravær og fritagelser m.v. Registrering og indberetning 31. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om fravær og fritagelser, der følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om integration af udlændinge i Danmark og lov om kontantydelse. Stk. 2. Jobcenteret har endvidere pligt til at registrere og indberette oplysninger om personer ansat i seniorjob. 20

21 32. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds: 1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 1 (adagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet). 3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens 16, stk. 2. 4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender). 5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender). 6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015). 7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse. 8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende, bortset fra personer omfattet af kontaktgruppe 15, 16, 17, 18, 19, jf ) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob). 10) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse). 11) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 12) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 12 og 13 modtagere af uddannelseshjælp). 13) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse). 14) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)). 21

22 15) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til). 16) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse). 17) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven). 18) Kontaktgruppe 18: Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationslovens 16, stk. 3, og tilbud jf. 23 stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv fx pga. formue. 19) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven 24 c, stk. 2, jf. 24 f og 23, stk. 5, og som ikke er omfattet af kontaktgruppe ) Kontaktgruppe 20: Beskæftigede, der modtager indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 eller 102 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsøger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven 16, stk. 3, har pligt til danskuddannelse, jf ) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 c 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen voksenelev). 22) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 a 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar). 23) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob). 24) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 25) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 26) Personer omfattet af lov om kontantydelse. 22

23 27) Personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse efter 22 i lov om aktiv socialpolitik. 33. Årsager til fravær eller fritagelse skal registreres og indberettes for hver af kontaktgrupperne og øvrige grupperinger i henhold til bilag 1. Stk. 2. Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til kommunens kendskab eller godkendelse af fritagelsen finder sted. Stk. 3. For personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, sættes startdato til dagen efter dagpengeophør. For personer omfattet af lov om kontantydelse sættes startdato til dagen efter dagpengeophør eller ophør af ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Stk. 4. For hver person indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Kommunekode for indberettende kommune. 3) Fraværstypen. 4) Eventuel årsagstype. 5) Startdato for fraværet for en sygemelding angives her første sygedag. 6) Slutdato for fraværet for en sygemelding angives her sidste sygedag. 7) Anmeldelsesdatoen. 8) Kommentar fra sagsbehandleren. 9) For en sygemelding for personer omfattet af kontaktgruppe 1 samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og dimittender angives endvidere ledighedsgraden. Kapitel 9 Kommunens registrering og indberetning af opfølgningssamtaler m.v. for sygedagpengemodtagere, sygedagpengevisitationskategorier og anmodning om tidlig opfølgning 34. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds, jf. dog stk. 2-6: 1) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015). 2) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge). 23

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet BEK nr 14 af 08/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00480

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 20. december 2011. Nr. 1400. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet BEK nr 1645 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/18871

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Afsnit I. Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013092 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Afsnit

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Afsnit I

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Afsnit I Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

UDKAST. 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

UDKAST. 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. UDKAST 26. september 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Afsnit I Lovens formål Kapitel 1 Formål 1. Loven fastlægger ansvaret for organiseringen og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere