Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer."

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse eksempel 1. Murerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Nedbankning af puds på indvendige skille- og skunkvægge Nedtagning og genopmuring af flunker på begge frontkviste (herunder disses gesimser), alternativt fastholdelse af flunkerne mens spærene under flunkerne udskiftes samt efterfølgende efterreparation af flunkerne Afrømning af eksisterende tegltag Eftergang af gesimser Oplægning af nyt tegltag med murede rygninger m.v. 1. Nedbrydningsarbejder Til alle nedbrydningsarbejder hører sortering og bortkørsel af affald, deponeringsafgifter samt al nødvendig afstivning i byggeperioden Indvendige arbejder a. Nedhugning af puds på alle indvendige skillevægge, skunkvægge og pudsede lofter i tagetagen. Nedbrydning af bræddeskillevægge, loftsforskalling osv. er beskrevet under tømrerentreprisen Murværk a. Nedtagning af murede flunker på begge frontkviste. Mens murstenene fra selve flunkerne kan kasseres, skal formsten m.v. bevares og genanvendes ved flunkernes genopmuring, ligesom der skal foretages afformning af de trukne gesimsled inden disses nedrivning. Bemærk, at bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem kvistflunkernes fuldstændige nedtagning eller i stedet en fastholdelse af disse, mens det spær, som hver flunke hviler på bliver udskiftet. Begge løsninger er derfor specificeret på tilbudslisten Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer. Teglstenene kasseres og bortkøres, idet Rosenfeldt Gods i forbindelse med afrømningen stiller mandskab til rådighed til nedtagning af et mindre parti tagsten til henlæggelse i depot. Jerntagvinduerne nedtages og stilles i depot efter byggeledelsens anvisning. Nedbrydning af lægter, skotrendebunde osv. er beskrevet under tømrerentreprisen.

2 2. Opmurings- og pudsarbejder Kvistflunker a. Opmuring samt ind- og udvendig pudsning af flunker på de to frontkviste efter tagkonstruktionens udskiftning, herunder genopbygning af trukne gesimsled m.v. b. Fastholdelse af kvistflunker mens de spær, som flunkerne hviler på udskiftes samt efterfølgende udbedring af revner og skader på flunkernes ind- og udvendige puds, herunder udhugning for skjult zinkløskant ved undertagets tilslutning til kvistflunkerne Materialer og udførelse Mursten og mørtel Mursten til opmuring kvistflunker skal være håndstrøgne, røde tegl i et format og en farve, som tilnærmer sig de eksisterende facadesten mest muligt. Endeligt fabrikat bestemmes på stedet efter fremvisning af prøver. Der skal til opmuringsmørtel regnes med ren kalkmørtel 1:3 (rumfang), med tilslag af 1½ del strandsand og 1½ del bakkesand, idet endelig opskrift dog skal bestemmes på stedet med henblik på at opnå en mørtel, som i farve og tekstur ligger så tæt som muligt på den eksisterende fugemørtel. Endelig mørtel kan dog først bestemmes efter opsat prøve, da fugemørtlen skal have en styrke, der modsvarer anvendelsen. Til udkast kan en hydraulisk kalkmørtel bruges (1 del kulekalk, 1 del hydraulisk kalk og 6 dele grus). Udkastet skal udfylde fordybninger i underlaget, og være groft i overfladen. Til grovpuds regnes med samme mørteltype som til opmuring, jf. ovenfor. Til den afsluttende finpuds anvendes en fed kalkmørtel 1:1 eller 1:2, med fint tilslag (kornstørrelse 0-0,3 mm). Kalk skal være vådlæsket, langtidslagret kulekalk. Der kan søges rådgivning med hensyn til ovennævnte hydrauliske mørtel bl.a. med hensyn til tilslagsmaterialernes kornkurve hos Skandinavisk Jura-Kalk ApS. Opmuring Murerarbejdet udføres generelt i henhold til opslagsbog for det murede byggeri fra Murerfagets Oplysningsråd og DS 414 om murværk og øvrige publikationer, sidst gældende udgave. I øvrigt henvises til tegningsmaterialet, idet tegninger i større mål går frem for tegninger i mindre mål. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at konstruktionerne er stabile under opførelsen, og skal sørge for nødvendig afstivning indtil egne såvel som andres arbejder er færdigudførte. Mørtlen blandes i tvangsblander, min. 20 minutter. Mørtelen blandes i små portioner, da den skal anvendes indenfor et par timer efter færdigblanding. Al mørtel, som er begyndt at afbinde skal kasseres. Der skal mures med absolut fyldte og glatte fuger. Flunkerne skal pudses udvendigt og filtses indvendigt. Inden pudsning skal murværket være afrenset, fugerne fyldte og overfladen være gennemvandet Eftergang af hovedgesimser a. Afretning af murkrone. b. I forbindelse med udskiftning af tagtømmeret forventes det, at et mindre antal bjælkeender vil skulle udskiftes. I den forbindelse påregnes følgeskader efter udskiftningen på hovedgesimserne repareret, ligesom gesimsen generelt skal eftergås for revner, løse mursten m.m. I tilbuddet afsættes 100 svendetimer hertil samt nødvendige materialer (mørtel og mursten).

3 Afretning af murkrone Murkronen oprenses og afrettes med mørtel (svumning), således at der opnås plant underlag for den krydsfinerplade, som tømrerentreprenøren opsætter til sikring af ventilation af tagrummet. 3. Tagarbejder Tegltag a. Levering og oplægning af nyt tegltag overalt på bygningen, herunder levering og oplægning af murede rygninger, grater samt sten over gavle b. Forskælling af sten langs skotrender Tegl Tegl skal være traditionelle, rød vingetegl, Dantegl model Gammel dansk Natur (kort model). Mørtel til forskælling: 2 dele kulekalkmørtel i forholdet 1:3 (våd blanding) 1 del hydraulisk kalkmørtel i forholdet 1:3 (tør blanding). Til mindre arbejder blandes de to kalkmørteltyper hver for sig inden sammenblanding efter følgende vejledning: 1 del kulekalkdej (Rødvig kulekalk) udrøres med mørtelpisker med 1½ del vasket bakkesand (0/4) og 1½ del strandsand (0/2) Denne blanding kan henstå i baljen som basisblanding. 1 del hydraulisk kalk (Jurakalk) blandes tørt med 1½ del vasket bakkesand (0/4) og 1½ del strandsand (0/2) De to mørtler blandes herefter i forhold 2:1. Mørtelblandingen skal bruges helt op den samme arbejdsdag. Til større arbejder blandes de to kalkmørteltyper i tvangsblander: 2 dele kulekalkdej røres først ud i blanderen. Hertil sættes 1 del hydraulisk pulverkalk og hertil 4 1/2 del vasket bakkesand (0/4) og 4 1/2 del strandsand (0/2) Mørtel til udkastning på sten lagt i mørtel Hydraulisk kalkmørtel bestående af 1 del hydraulisk kalkmørtel og 3 dele grus som tørblandes og tilsættes vand.

4 Denne mørtel skal anvendes indenfor et par timer efter færdigblanding. Al mørtel, som er begyndt at afbinde skal kasseres. Oplægning Tagarbejdet udføres i henhold til Opslagsbog om det Murede Byggeri fra Murerfagets op-lysningsråd, DS 414 om murværk, Bygningsbevaring fra Skandinavisk Jurakalk ApS, 3.udgave, samt Murerfagets Byggeblad nr. 33, Vejledning Vedrørende Oplægning af Tegl-tage. Ved nylægtning af tagfladerne skal lægteafstanden aftales mellem mureren og tømreren på grundlag af en prøveudlægning af sten på et vandret underlag, mindst 10 sten pr. løb og 3 løb ved siden af hinanden. Der bør aftales et største og et mindstemål for lægteafstanden, idet begge dele udmåles på grundlag af udlægningen af sten, hvor korrekt dækbredde er nøje overholdt. Ved lægtning udlignes for skævheder, således at tagfladerne belægges så vidt muligt med hele, uskårne tagsten overalt. Skæring af sten med gnistrende værktøj må ikke forekomme på tagværkerne. Ved oplægning af tagsten lægges fra højre mod venstre efter snor og efter forudgående ind-deling i tagfod og kip. Løbene trækkes, således at skårne sten ikke forekommer, med undtagelse af sten langs skotrenderne. Ellers lægges der vinkelret på tagfoden. I de tre nederste rækker samt i de to yderste løb skal alle sten bindes. På den øvrige tagflade skal hver tredje sten bindes. Tagsten indmures i skorstenen samt i frontkvistenes flunker, hvorefter der lukkes med mørtel. Forskælling Da stenene lægges på undertag af brædder og pap vil stenene over gavlene samt over frontkvistene ligge ca. 5 cm højere end i dag. Denne sprække skal ligeledes lukkes med mørtel, evt. med fyld af teglbrokker. Alle sten, som skal lægges i mørtel (rygnings- og gratsten sten over gavle samt evt. sten langs skotrender) vandes og udkastes på bagsiden inden oplægningen efter følgende fremgangsmåde: Stenene afbørstes og druknes. Når der ikke længere er klart vand på overfladen svummes stenene med et tyndt lag grus og hydraulisk kalk på bagsiden og stilles til hærdning i skyggen en uges tid inden fastmuring. Mellemrummet mellem rygningssten og tagsten skal være absolut fyldt. Den frie mørtelkant skal skråne let indad. Efter oplægning skal alle sten, der er lagt i mørtel dækkes med våde sække eller lignende for at forhindre for hurtig udtørring. 2. Tømrerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Afdækning af gulve og trappe Nedrivning af skunkvægge, loftsforskalling samt bræddeskillevægge overalt i tagetagen Optagning af isolering og gangbroer Nedrivning af lægter, skorstensstol og tagværk, med undtagelse af yderste tre spærfag ved hver gavl Opstilling af nyt tagværk og ny skorstensstol Oplægning af undertag og lægter Isolering af gulv samt opbygning af gangbro eller blændgulv

5 1. Generelt Træ til bærende konstruktioner: Alt konstruktionstræ skal være kvalitet K24 og i øvrigt overholde gældende boligministerielle cirkulærer og lignende. Hvor ikke andet er nævnt, anvendes fyr. Grantræ må på intet tidspunkt anvendes. Træ skal overalt være sundt, retvokset vellagret træ, fri for enhver fejl, såsom vindridser, propninger, barkslag, større eller løse knaster, marvskøre, synlige marv og deslige, og det må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter. Alt træ skal være tørret, så det har det korrekte vandindhold for anvendelsen. Entreprenøren skal garantere, at det færdige arbejde ikke kaster sig og skal, såfremt skævheder alligevel måtte fremkomme, på byggeledelsens forlangende udskifte det pågældende arbejde uden udgift for bygherren. Alt træ, som føres ind i eller ligger langs ydervægge af murværk skal behandles grundigt med svampedræbende middel på alle flader og ender inden oplægning. Bolte, søm, skruer og beslag: Fastgørelsesmidler til varmforzinket jern skal være varmforzinket jern. Fastgørelsesmidler til zink skal være varmforzinket jern eller messing med blyskive. Søm, dykkere og skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, være varmforzinket. Søm og dykkere skal, hvor intet andet er foreskrevet, være firkantede med karrerede hoveder. Konstruktioner, udførelse Alle berøringsflader skal være plane og sammenpasses, så forbindelserne bliver tætte og effektive. Snitflader skal stryges med imprægneringsvæske inden sammenspænding. Der må ikke forekomme revner i træet ved samlinger, og de enkelte konstruktionselementer skal samles på en sådan måde, at der ikke opstår utilsigtede spændinger. Boltsamlinger skal efterspændes af entreprenøren flere gange i byggeperioden, herunder umiddelbart inden aflevering samt et halvt og et helt år efter montering. I øvrigt skal alle samlinger udføres på håndværksmæssig forsvarlig måde. Materialeprøver: Prøver skal vederlagsfrit fremskaffes i det nødvendige omfang samt i så god tid, at forsinkelser ikke opstår. Kontrol af mål Inden bestilling af alt tømrer- og snedkerarbejde skal entreprenøren efterkontrollere alle mål! 2. Byggeplads Afdækning a. Levering og oplægning af midlertidig forstærkning og afdækning (tilskåret og sammenklæbet 22 mm OSB-plade el.lign) af tagetagens gulv b. Levering og oplægning af midlertidig afdækning af trappetrin på trappen (tilskåret og fastklæbet masonit) ved den sydlige gavl, af gulv i forrummet i stueetagen nedenfor trappen samt af bundkarmen i yderdøren nedenfor trappen.

6 3. Nedbrydningsarbejder Til alle nedbrydningsarbejder hører sortering og bortkørsel af affald, deponeringsafgifter samt al nødvendig afstivning i byggeperioden Indvendige arbejder a. Nedbrydning af alle indvendige skille- og skunkvægge samt af al loftsforskalling i tagetagen. b. Optagning af isolering på etagedæk. c. Optagning af gangbroer på etagedæk. Skillevægge og skunkvægge er udført som dobbelte bræddevægge med puds. Nedbrydning af puds er beskrevet under murerentreprisen Tagkonstruktion a. Nedbrydning af alle eksisterende lægter, skotrendebunde, underlag for fodblik m.v. samt af rendejern. b. Nedtagning af eksisterende tagværk i sin helhed, med undtagelse af de tre yderste spærfag i hver gavl med tilhørende grat- og valmspær (spærfag nr. 1, 2, 3, 21, 22 og 23). c. Nedtagning af de nederste hanebånd på spær nr. 2 og spær nr. 22 samt nedtagning af hanebånd på spær nr. 3 og nr. 21. d. Nedtagning af eksisterende skorstensstol, herunder midlertidig sikring af skorstensløb og pibe. De tre yderste spærfag i hver ende er i en lidt bedre tilstand end de resterende spærfag og påregnes derfor at forblive: Disse spærfag anvendes således som reference ved opsnøringen af de nye spærfag. De fleste samlinger mellem spærfødder og bjælkeender er forstærket med brædder på siderne: Disse skal ligeledes fjernes. Nedrivning af skotrender og tagrender er beskrevet under blikkenslagerentreprisen. 4. Tag og tagværk Tagværk a. Levering, tildannelse og opstilling af spærfag nr jf. tegningsmaterialet, herunder levering, tildannelse og montering af stormlægter samt af plankekehl, gratspær, valmspær, hanebånd (hanebåndsbjælker) samt murremme ved frontkviste. b. Levering, tildannelse og montering af nye hanebånd til spærfag nr. 3 og nr. 21. c. Levering, tildannelse og montering af ny skorstensstol for eksisterende skorstensløb. d. Levering, tildannelse og oplægning af murremme over frontkviste i samme dimension som eksisterende remme. Spærfag: Generelt forudsættes spærfag tildannet og prøvesamlet på værksted. Alle samlinger skal være traditio-

7 nelle tapsamlinger. Der forudsættes opstillet i alt 17 spærfag, heraf 10 normalspær og 7 spærfag med gennemgående hanebåndsbjælker ud for frontkvistene. Spærfødderne tildannes, så de passer præcist i geisfussen i de eksisterende bjælkeender. Bemærk således, at spærafstanden ikke er ens, da spærene skal følge det eksisterende bjælkelag. Dimensioner: Spær 5 x 5 Gratspær ved frontkviste 6 x 6 Kehlplanker 2 x 7 Hanebånd 5 x 5 Hanebåndsbjælker ved frontkviste (spærfag 9 15) 8 x 8 Langsgående rem under hanebåndsbjælker (spærfag 9 15) 6 x 6 Stolper under langsgående rem ved frontkviste (spærfag 9 15) 5 x 5 Langsgående rem under samling mellem spær og hanebånd (spærfag 1 9 og 15 23) 4 x 4 Stolper under langsgående rem (spærfag 1 9 og 15 23) 4 x 4 Hanebånd på spærfag nr. 3 og 21 De eksisterende hanebånd på spær nr. 3 og spær nr. 21 erstattes af nye 5 x 5 hanebånd, som monteres i samme højde som de øvrige nye hanebånd. Bemærk, at der skal stemmes ud i spærene for traditionelle tapsamlinger Undertag m.v. a. Levering og oplægning af undertag af tagpap på fast underlag af brædder overalt, herunder levering og isætning af ventilationsstudse. b. Levering og montering af skalk, underlag for fodblik samt ekstra plade ved tagfod til sikring af ventilation over evt. fremtidig isolering, herunder levering og montering af snefang og fuglegitter samt udstemning for undersænkede rendejern efter anvisning fra blikkenslagerentreprenøren. Undertag Bræddeunderlag for undertag af tagpap skal være 21 x 110 mm ru brædder med fjer og not. Såfremt brædderne udstyres med afspændingsspor skal disse vende udad, så de ikke er synlige indefra. Tagpap skal mindst være kvalitet PF Undertaget udstyres med ventilationsstudse placeret ca. 30 cm under kip, én studs pr. side pr. spærfag. Underlag for fodblik Underlag for fodblik samt plade til sikring af ventilation over evt. fremtidig isolering skal være vandfast x-finér. Dette skal være mk-godkendt krydsfiner (Douglas Fir Ply-wood Exterior A-C), min. 19 mm med fjer og not. Al krydsfiner skal være forsynet med kvalitets- og fabriksmærke samt oplysning om, at pladen er beregnet for udendørs anvendelse. Bemærk, at opskalkningen skal udføres så lille som muligt, idet skalkeffekten på taget skal være minimal. Endelig udformning af skalk og tagfod aftales på stedet med byggeledelsen.

8 Skotrender a. Levering og oplægning af hævede skotrendebunde ovenpå undertagsbrædder, herunder levering og montering af trapez-skårede vandbrædder (kantlægter) samt levering og udlægning af asfaltpap i skotrender Skotrendebunden udføres af 28 mm ru brædder med fjer og not. Skotrendebunden lægges ovenpå undertagsbrædderne, jf. tegningsmaterialet. Grunden hertil er, at undertag på brædder og pap i sagens natur hæver taget noget i forhold til tidligere, hvilket især ses på gavlene og i skotrenderne, som ofte forekommer meget dybe. Dette medfører, at vandbrættet (kantlægten langs skotrenden) skal udføres med skrå kant for lettere at kunne bortlede det regnvand, som måtte komme igennem til undertaget. Ligeledes skal lægterne friholdes et par cm fra kantlægten. For at understøtte lægterne på det yderste stykke langs skotrenden skal der således lægges ekstra stykker trykimprægnerede afstandslister mellem lægterne (se tegningsmaterialet). Alternativt kan entreprenøren vælge at oplægge separat kantlægte. Bemærk, at blikkenslagerentreprenøren forinden skal have monteret inddækningerne på kantlægte og skotrende. Murerentreprenøren forskæller mellem skotrende og de yderste tagsten langs skotrenden, hvorfor fuglegitter ikke er påkrævet Lægtning a. Levering og oplægning af lægter på afstandslister overalt. Afstandslister skal være trykimprægnerede lister 25 x 45 mm. Lægter skal være T2 lægter af hensyn til den svingende og visse steder relativt store spærafstand. Ved nylægtning af tagfladerne skal lægteafstanden aftales mellem mureren og tømreren på grundlag af en prøveudlægning af sten på et vandret underlag, mindst 10 sten pr. løb og 3 løb ved siden af hinanden. Der bør aftales et største og et mindstemål for lægteafstanden, idet begge dele udmåles på grundlag af udlægningen af sten, hvor korrekt dækbredde er nøje overholdt. Ved lægtning udlignes for skævheder, således at tagfladerne belægges med hele, uskårne tagsten overalt, og således at evt. skævheder udlignes jævnt. Lægterne skal således skrues på afstandslisterne, så evt. justeringer nemt kan foretages. Lægtning foretages i tæt samarbejde med tilsynet.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser)

Imprægnering af træ: Gori 22/7. Loft: Brædder med trådvæv og puds (MU pudser) TAGOMLÆGNING - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

TEGLTAGE MED VINGESTEN

TEGLTAGE MED VINGESTEN INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TEGLTAGE MED VINGESTEN Tage af tegl har været kendt i Danmark siden 1100-tallet, indført af kirke, kongemagt og aristokrati. Tegltaget er bl.a. kendt og værdsat for sit

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke CLAIR OBSCUR En leg med vinterlys og sommermørke Pavillonen tager afsæt i tidens gang, årets cyklus og materialernes rejse. Sollyset og det levende billede af haven lukkes ind om dagen. Træet måler sæsonskift

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL

UDFØRELSE UNDERTAG TAGFOD UNDERSTRYGNING MED MØRTEL UDFØRELSE UNDERTAG Undertag skal udføres i overensstemmelse med principperne anført i klassifikationsordningen DUKO, vejleninger fra TOR og TOP samt i følgende BYG-ERFA Erfaringsblade: Undertage. Opbygning,

Læs mere

Tage Byens tage, vedligehold. Tegltage, rygninger og grater, brandkamme og fritstående gavlmure, inddækninger, undertag, skifertag, Kobber- og blytage

Tage Byens tage, vedligehold. Tegltage, rygninger og grater, brandkamme og fritstående gavlmure, inddækninger, undertag, skifertag, Kobber- og blytage yens tage, vedligehold. Kobber- og blytage yens tage Et tæt tag er afgørende for en bygnings overordnede vedligeholdelsestilstand. t er husets femte facade og en vigtig del af bybilledet. Ved vedligehold

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise.

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Beskrivelse Grundlag Følgende udbudsmateriale består at nærværende beskrivelse og tegninger, samt ingeniørens statiske beregninger,

Læs mere