Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer."

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse eksempel 1. Murerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Nedbankning af puds på indvendige skille- og skunkvægge Nedtagning og genopmuring af flunker på begge frontkviste (herunder disses gesimser), alternativt fastholdelse af flunkerne mens spærene under flunkerne udskiftes samt efterfølgende efterreparation af flunkerne Afrømning af eksisterende tegltag Eftergang af gesimser Oplægning af nyt tegltag med murede rygninger m.v. 1. Nedbrydningsarbejder Til alle nedbrydningsarbejder hører sortering og bortkørsel af affald, deponeringsafgifter samt al nødvendig afstivning i byggeperioden Indvendige arbejder a. Nedhugning af puds på alle indvendige skillevægge, skunkvægge og pudsede lofter i tagetagen. Nedbrydning af bræddeskillevægge, loftsforskalling osv. er beskrevet under tømrerentreprisen Murværk a. Nedtagning af murede flunker på begge frontkviste. Mens murstenene fra selve flunkerne kan kasseres, skal formsten m.v. bevares og genanvendes ved flunkernes genopmuring, ligesom der skal foretages afformning af de trukne gesimsled inden disses nedrivning. Bemærk, at bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem kvistflunkernes fuldstændige nedtagning eller i stedet en fastholdelse af disse, mens det spær, som hver flunke hviler på bliver udskiftet. Begge løsninger er derfor specificeret på tilbudslisten Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer. Teglstenene kasseres og bortkøres, idet Rosenfeldt Gods i forbindelse med afrømningen stiller mandskab til rådighed til nedtagning af et mindre parti tagsten til henlæggelse i depot. Jerntagvinduerne nedtages og stilles i depot efter byggeledelsens anvisning. Nedbrydning af lægter, skotrendebunde osv. er beskrevet under tømrerentreprisen.

2 2. Opmurings- og pudsarbejder Kvistflunker a. Opmuring samt ind- og udvendig pudsning af flunker på de to frontkviste efter tagkonstruktionens udskiftning, herunder genopbygning af trukne gesimsled m.v. b. Fastholdelse af kvistflunker mens de spær, som flunkerne hviler på udskiftes samt efterfølgende udbedring af revner og skader på flunkernes ind- og udvendige puds, herunder udhugning for skjult zinkløskant ved undertagets tilslutning til kvistflunkerne Materialer og udførelse Mursten og mørtel Mursten til opmuring kvistflunker skal være håndstrøgne, røde tegl i et format og en farve, som tilnærmer sig de eksisterende facadesten mest muligt. Endeligt fabrikat bestemmes på stedet efter fremvisning af prøver. Der skal til opmuringsmørtel regnes med ren kalkmørtel 1:3 (rumfang), med tilslag af 1½ del strandsand og 1½ del bakkesand, idet endelig opskrift dog skal bestemmes på stedet med henblik på at opnå en mørtel, som i farve og tekstur ligger så tæt som muligt på den eksisterende fugemørtel. Endelig mørtel kan dog først bestemmes efter opsat prøve, da fugemørtlen skal have en styrke, der modsvarer anvendelsen. Til udkast kan en hydraulisk kalkmørtel bruges (1 del kulekalk, 1 del hydraulisk kalk og 6 dele grus). Udkastet skal udfylde fordybninger i underlaget, og være groft i overfladen. Til grovpuds regnes med samme mørteltype som til opmuring, jf. ovenfor. Til den afsluttende finpuds anvendes en fed kalkmørtel 1:1 eller 1:2, med fint tilslag (kornstørrelse 0-0,3 mm). Kalk skal være vådlæsket, langtidslagret kulekalk. Der kan søges rådgivning med hensyn til ovennævnte hydrauliske mørtel bl.a. med hensyn til tilslagsmaterialernes kornkurve hos Skandinavisk Jura-Kalk ApS. Opmuring Murerarbejdet udføres generelt i henhold til opslagsbog for det murede byggeri fra Murerfagets Oplysningsråd og DS 414 om murværk og øvrige publikationer, sidst gældende udgave. I øvrigt henvises til tegningsmaterialet, idet tegninger i større mål går frem for tegninger i mindre mål. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at konstruktionerne er stabile under opførelsen, og skal sørge for nødvendig afstivning indtil egne såvel som andres arbejder er færdigudførte. Mørtlen blandes i tvangsblander, min. 20 minutter. Mørtelen blandes i små portioner, da den skal anvendes indenfor et par timer efter færdigblanding. Al mørtel, som er begyndt at afbinde skal kasseres. Der skal mures med absolut fyldte og glatte fuger. Flunkerne skal pudses udvendigt og filtses indvendigt. Inden pudsning skal murværket være afrenset, fugerne fyldte og overfladen være gennemvandet Eftergang af hovedgesimser a. Afretning af murkrone. b. I forbindelse med udskiftning af tagtømmeret forventes det, at et mindre antal bjælkeender vil skulle udskiftes. I den forbindelse påregnes følgeskader efter udskiftningen på hovedgesimserne repareret, ligesom gesimsen generelt skal eftergås for revner, løse mursten m.m. I tilbuddet afsættes 100 svendetimer hertil samt nødvendige materialer (mørtel og mursten).

3 Afretning af murkrone Murkronen oprenses og afrettes med mørtel (svumning), således at der opnås plant underlag for den krydsfinerplade, som tømrerentreprenøren opsætter til sikring af ventilation af tagrummet. 3. Tagarbejder Tegltag a. Levering og oplægning af nyt tegltag overalt på bygningen, herunder levering og oplægning af murede rygninger, grater samt sten over gavle b. Forskælling af sten langs skotrender Tegl Tegl skal være traditionelle, rød vingetegl, Dantegl model Gammel dansk Natur (kort model). Mørtel til forskælling: 2 dele kulekalkmørtel i forholdet 1:3 (våd blanding) 1 del hydraulisk kalkmørtel i forholdet 1:3 (tør blanding). Til mindre arbejder blandes de to kalkmørteltyper hver for sig inden sammenblanding efter følgende vejledning: 1 del kulekalkdej (Rødvig kulekalk) udrøres med mørtelpisker med 1½ del vasket bakkesand (0/4) og 1½ del strandsand (0/2) Denne blanding kan henstå i baljen som basisblanding. 1 del hydraulisk kalk (Jurakalk) blandes tørt med 1½ del vasket bakkesand (0/4) og 1½ del strandsand (0/2) De to mørtler blandes herefter i forhold 2:1. Mørtelblandingen skal bruges helt op den samme arbejdsdag. Til større arbejder blandes de to kalkmørteltyper i tvangsblander: 2 dele kulekalkdej røres først ud i blanderen. Hertil sættes 1 del hydraulisk pulverkalk og hertil 4 1/2 del vasket bakkesand (0/4) og 4 1/2 del strandsand (0/2) Mørtel til udkastning på sten lagt i mørtel Hydraulisk kalkmørtel bestående af 1 del hydraulisk kalkmørtel og 3 dele grus som tørblandes og tilsættes vand.

4 Denne mørtel skal anvendes indenfor et par timer efter færdigblanding. Al mørtel, som er begyndt at afbinde skal kasseres. Oplægning Tagarbejdet udføres i henhold til Opslagsbog om det Murede Byggeri fra Murerfagets op-lysningsråd, DS 414 om murværk, Bygningsbevaring fra Skandinavisk Jurakalk ApS, 3.udgave, samt Murerfagets Byggeblad nr. 33, Vejledning Vedrørende Oplægning af Tegl-tage. Ved nylægtning af tagfladerne skal lægteafstanden aftales mellem mureren og tømreren på grundlag af en prøveudlægning af sten på et vandret underlag, mindst 10 sten pr. løb og 3 løb ved siden af hinanden. Der bør aftales et største og et mindstemål for lægteafstanden, idet begge dele udmåles på grundlag af udlægningen af sten, hvor korrekt dækbredde er nøje overholdt. Ved lægtning udlignes for skævheder, således at tagfladerne belægges så vidt muligt med hele, uskårne tagsten overalt. Skæring af sten med gnistrende værktøj må ikke forekomme på tagværkerne. Ved oplægning af tagsten lægges fra højre mod venstre efter snor og efter forudgående ind-deling i tagfod og kip. Løbene trækkes, således at skårne sten ikke forekommer, med undtagelse af sten langs skotrenderne. Ellers lægges der vinkelret på tagfoden. I de tre nederste rækker samt i de to yderste løb skal alle sten bindes. På den øvrige tagflade skal hver tredje sten bindes. Tagsten indmures i skorstenen samt i frontkvistenes flunker, hvorefter der lukkes med mørtel. Forskælling Da stenene lægges på undertag af brædder og pap vil stenene over gavlene samt over frontkvistene ligge ca. 5 cm højere end i dag. Denne sprække skal ligeledes lukkes med mørtel, evt. med fyld af teglbrokker. Alle sten, som skal lægges i mørtel (rygnings- og gratsten sten over gavle samt evt. sten langs skotrender) vandes og udkastes på bagsiden inden oplægningen efter følgende fremgangsmåde: Stenene afbørstes og druknes. Når der ikke længere er klart vand på overfladen svummes stenene med et tyndt lag grus og hydraulisk kalk på bagsiden og stilles til hærdning i skyggen en uges tid inden fastmuring. Mellemrummet mellem rygningssten og tagsten skal være absolut fyldt. Den frie mørtelkant skal skråne let indad. Efter oplægning skal alle sten, der er lagt i mørtel dækkes med våde sække eller lignende for at forhindre for hurtig udtørring. 2. Tømrerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Afdækning af gulve og trappe Nedrivning af skunkvægge, loftsforskalling samt bræddeskillevægge overalt i tagetagen Optagning af isolering og gangbroer Nedrivning af lægter, skorstensstol og tagværk, med undtagelse af yderste tre spærfag ved hver gavl Opstilling af nyt tagværk og ny skorstensstol Oplægning af undertag og lægter Isolering af gulv samt opbygning af gangbro eller blændgulv

5 1. Generelt Træ til bærende konstruktioner: Alt konstruktionstræ skal være kvalitet K24 og i øvrigt overholde gældende boligministerielle cirkulærer og lignende. Hvor ikke andet er nævnt, anvendes fyr. Grantræ må på intet tidspunkt anvendes. Træ skal overalt være sundt, retvokset vellagret træ, fri for enhver fejl, såsom vindridser, propninger, barkslag, større eller løse knaster, marvskøre, synlige marv og deslige, og det må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter. Alt træ skal være tørret, så det har det korrekte vandindhold for anvendelsen. Entreprenøren skal garantere, at det færdige arbejde ikke kaster sig og skal, såfremt skævheder alligevel måtte fremkomme, på byggeledelsens forlangende udskifte det pågældende arbejde uden udgift for bygherren. Alt træ, som føres ind i eller ligger langs ydervægge af murværk skal behandles grundigt med svampedræbende middel på alle flader og ender inden oplægning. Bolte, søm, skruer og beslag: Fastgørelsesmidler til varmforzinket jern skal være varmforzinket jern. Fastgørelsesmidler til zink skal være varmforzinket jern eller messing med blyskive. Søm, dykkere og skruer m.v. skal, hvor andet ikke er nævnt, være varmforzinket. Søm og dykkere skal, hvor intet andet er foreskrevet, være firkantede med karrerede hoveder. Konstruktioner, udførelse Alle berøringsflader skal være plane og sammenpasses, så forbindelserne bliver tætte og effektive. Snitflader skal stryges med imprægneringsvæske inden sammenspænding. Der må ikke forekomme revner i træet ved samlinger, og de enkelte konstruktionselementer skal samles på en sådan måde, at der ikke opstår utilsigtede spændinger. Boltsamlinger skal efterspændes af entreprenøren flere gange i byggeperioden, herunder umiddelbart inden aflevering samt et halvt og et helt år efter montering. I øvrigt skal alle samlinger udføres på håndværksmæssig forsvarlig måde. Materialeprøver: Prøver skal vederlagsfrit fremskaffes i det nødvendige omfang samt i så god tid, at forsinkelser ikke opstår. Kontrol af mål Inden bestilling af alt tømrer- og snedkerarbejde skal entreprenøren efterkontrollere alle mål! 2. Byggeplads Afdækning a. Levering og oplægning af midlertidig forstærkning og afdækning (tilskåret og sammenklæbet 22 mm OSB-plade el.lign) af tagetagens gulv b. Levering og oplægning af midlertidig afdækning af trappetrin på trappen (tilskåret og fastklæbet masonit) ved den sydlige gavl, af gulv i forrummet i stueetagen nedenfor trappen samt af bundkarmen i yderdøren nedenfor trappen.

6 3. Nedbrydningsarbejder Til alle nedbrydningsarbejder hører sortering og bortkørsel af affald, deponeringsafgifter samt al nødvendig afstivning i byggeperioden Indvendige arbejder a. Nedbrydning af alle indvendige skille- og skunkvægge samt af al loftsforskalling i tagetagen. b. Optagning af isolering på etagedæk. c. Optagning af gangbroer på etagedæk. Skillevægge og skunkvægge er udført som dobbelte bræddevægge med puds. Nedbrydning af puds er beskrevet under murerentreprisen Tagkonstruktion a. Nedbrydning af alle eksisterende lægter, skotrendebunde, underlag for fodblik m.v. samt af rendejern. b. Nedtagning af eksisterende tagværk i sin helhed, med undtagelse af de tre yderste spærfag i hver gavl med tilhørende grat- og valmspær (spærfag nr. 1, 2, 3, 21, 22 og 23). c. Nedtagning af de nederste hanebånd på spær nr. 2 og spær nr. 22 samt nedtagning af hanebånd på spær nr. 3 og nr. 21. d. Nedtagning af eksisterende skorstensstol, herunder midlertidig sikring af skorstensløb og pibe. De tre yderste spærfag i hver ende er i en lidt bedre tilstand end de resterende spærfag og påregnes derfor at forblive: Disse spærfag anvendes således som reference ved opsnøringen af de nye spærfag. De fleste samlinger mellem spærfødder og bjælkeender er forstærket med brædder på siderne: Disse skal ligeledes fjernes. Nedrivning af skotrender og tagrender er beskrevet under blikkenslagerentreprisen. 4. Tag og tagværk Tagværk a. Levering, tildannelse og opstilling af spærfag nr jf. tegningsmaterialet, herunder levering, tildannelse og montering af stormlægter samt af plankekehl, gratspær, valmspær, hanebånd (hanebåndsbjælker) samt murremme ved frontkviste. b. Levering, tildannelse og montering af nye hanebånd til spærfag nr. 3 og nr. 21. c. Levering, tildannelse og montering af ny skorstensstol for eksisterende skorstensløb. d. Levering, tildannelse og oplægning af murremme over frontkviste i samme dimension som eksisterende remme. Spærfag: Generelt forudsættes spærfag tildannet og prøvesamlet på værksted. Alle samlinger skal være traditio-

7 nelle tapsamlinger. Der forudsættes opstillet i alt 17 spærfag, heraf 10 normalspær og 7 spærfag med gennemgående hanebåndsbjælker ud for frontkvistene. Spærfødderne tildannes, så de passer præcist i geisfussen i de eksisterende bjælkeender. Bemærk således, at spærafstanden ikke er ens, da spærene skal følge det eksisterende bjælkelag. Dimensioner: Spær 5 x 5 Gratspær ved frontkviste 6 x 6 Kehlplanker 2 x 7 Hanebånd 5 x 5 Hanebåndsbjælker ved frontkviste (spærfag 9 15) 8 x 8 Langsgående rem under hanebåndsbjælker (spærfag 9 15) 6 x 6 Stolper under langsgående rem ved frontkviste (spærfag 9 15) 5 x 5 Langsgående rem under samling mellem spær og hanebånd (spærfag 1 9 og 15 23) 4 x 4 Stolper under langsgående rem (spærfag 1 9 og 15 23) 4 x 4 Hanebånd på spærfag nr. 3 og 21 De eksisterende hanebånd på spær nr. 3 og spær nr. 21 erstattes af nye 5 x 5 hanebånd, som monteres i samme højde som de øvrige nye hanebånd. Bemærk, at der skal stemmes ud i spærene for traditionelle tapsamlinger Undertag m.v. a. Levering og oplægning af undertag af tagpap på fast underlag af brædder overalt, herunder levering og isætning af ventilationsstudse. b. Levering og montering af skalk, underlag for fodblik samt ekstra plade ved tagfod til sikring af ventilation over evt. fremtidig isolering, herunder levering og montering af snefang og fuglegitter samt udstemning for undersænkede rendejern efter anvisning fra blikkenslagerentreprenøren. Undertag Bræddeunderlag for undertag af tagpap skal være 21 x 110 mm ru brædder med fjer og not. Såfremt brædderne udstyres med afspændingsspor skal disse vende udad, så de ikke er synlige indefra. Tagpap skal mindst være kvalitet PF Undertaget udstyres med ventilationsstudse placeret ca. 30 cm under kip, én studs pr. side pr. spærfag. Underlag for fodblik Underlag for fodblik samt plade til sikring af ventilation over evt. fremtidig isolering skal være vandfast x-finér. Dette skal være mk-godkendt krydsfiner (Douglas Fir Ply-wood Exterior A-C), min. 19 mm med fjer og not. Al krydsfiner skal være forsynet med kvalitets- og fabriksmærke samt oplysning om, at pladen er beregnet for udendørs anvendelse. Bemærk, at opskalkningen skal udføres så lille som muligt, idet skalkeffekten på taget skal være minimal. Endelig udformning af skalk og tagfod aftales på stedet med byggeledelsen.

8 Skotrender a. Levering og oplægning af hævede skotrendebunde ovenpå undertagsbrædder, herunder levering og montering af trapez-skårede vandbrædder (kantlægter) samt levering og udlægning af asfaltpap i skotrender Skotrendebunden udføres af 28 mm ru brædder med fjer og not. Skotrendebunden lægges ovenpå undertagsbrædderne, jf. tegningsmaterialet. Grunden hertil er, at undertag på brædder og pap i sagens natur hæver taget noget i forhold til tidligere, hvilket især ses på gavlene og i skotrenderne, som ofte forekommer meget dybe. Dette medfører, at vandbrættet (kantlægten langs skotrenden) skal udføres med skrå kant for lettere at kunne bortlede det regnvand, som måtte komme igennem til undertaget. Ligeledes skal lægterne friholdes et par cm fra kantlægten. For at understøtte lægterne på det yderste stykke langs skotrenden skal der således lægges ekstra stykker trykimprægnerede afstandslister mellem lægterne (se tegningsmaterialet). Alternativt kan entreprenøren vælge at oplægge separat kantlægte. Bemærk, at blikkenslagerentreprenøren forinden skal have monteret inddækningerne på kantlægte og skotrende. Murerentreprenøren forskæller mellem skotrende og de yderste tagsten langs skotrenden, hvorfor fuglegitter ikke er påkrævet Lægtning a. Levering og oplægning af lægter på afstandslister overalt. Afstandslister skal være trykimprægnerede lister 25 x 45 mm. Lægter skal være T2 lægter af hensyn til den svingende og visse steder relativt store spærafstand. Ved nylægtning af tagfladerne skal lægteafstanden aftales mellem mureren og tømreren på grundlag af en prøveudlægning af sten på et vandret underlag, mindst 10 sten pr. løb og 3 løb ved siden af hinanden. Der bør aftales et største og et mindstemål for lægteafstanden, idet begge dele udmåles på grundlag af udlægningen af sten, hvor korrekt dækbredde er nøje overholdt. Ved lægtning udlignes for skævheder, således at tagfladerne belægges med hele, uskårne tagsten overalt, og således at evt. skævheder udlignes jævnt. Lægterne skal således skrues på afstandslisterne, så evt. justeringer nemt kan foretages. Lægtning foretages i tæt samarbejde med tilsynet.

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade 32-38 UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere