Grinderslev kirke. Kirkebygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grinderslev kirke. Kirkebygningen"

Transkript

1 Grinderslev kirke Klostret Grinderslev kloster ved skt. Peders kirke i Salling var et mandskloster af augustinernes orden. Et augustinerkloster blev sædvanligvis oprettet ved store kirker, hvor præstefællesskab organiserede sig på klostervis og antog Augustins klosterregel. Udenfor de større kirkers kreds kunne et kloster, som i Grinderslev, også stiftes efter skt. Augustins regel. Hos augustinerne forenes munkens ideal med præstens tjeneste. En augustiner var både præst og munk og kaldtes regelbunden kannik, da han havde "lovet at leve livet regelbundet". Overalt, hvor der blev oprettet augustinerklostre, knyttede biskopperne sognekirker til dem. Skt. Peders kirke i Grinderslev var både klosterkirke og sognekirke. Biskoppen kunne være overhoved for et augustinerkloster, som så i det daglige blev ledet af en prior. Grinderslev kloster var som det eneste danske augustinerkloster et priorat. Mon ikke det blev grundlagt af biskop Niels af Viborg? I hvert fald stiftede han i 1176 en fællesskabs- og broderskabspagt "med enstemmigt samtykke fra sogneboernes side" mellem det formodentligt nyligt oprettede kloster i Grinderslev og Mariaklostret i Viborg, som var domkapitel. Det mindre skt. Peders kloster skulle udvise ærbødighed og lydighed mod Mariaklostret, som så til gengæld skulle yde det sin beskyttelse. Kannikerne ved skt. Peders kirke i Grinderslev valgte selv prior, men valget skulle stadfæstes af domkapitlet. At Grinderslev kloster var stiftet af Viborgbispen, kan forklare den tætte tilknytning, som klostret middelalderen igennem havde til bispestolen i Viborg. Grinderslev kloster var ikke et rigt og mægtigt kloster. Den centrale del var ikke et sammenbygget firefløjet (tegl)stensanlæg omkring en klostergård med kirken som den ene fløj. Sognepræsten, hr. Peder Hissel, indberetter så sent som i 1679, at det "vaar et fattigt closter, oc i munchenes tid tact med straae tag, som engang vaar afbrendt". Det var da for længst ophørt med at fungere som kloster, idet det efter reformationen i 1536 blev inddraget af kongen og pantsat til forskellige adelsmænd, indtil kongen i 1581 mageskiftede det med Christoffer Lykke. Efter en beskrivelse fra mageskiftet i 1581, hvor bygningerne endnu i hovedsagen stammer fra klostrets senere tid, dannede klostrets bygninger en stor firlænget gård med flere mindre huse, alt i bindingsværk med lerklinede vægge og stråtag. Klosterbygningerne, som lå syd for kirken, mindede vel mest af alt om en yderst jævn bindingsværksbygget herregård. Kirkebygningen

2 Den anseelige kirke bestod oprindeligt af skib og kor med apsis og var opført i ren romansk stil af hugne granitkvadre hvilende på en kraftig dobbeltsokkel. Kirken stod med fladt træloft i både kor og skib, og apsis var dækket af en halvkuppelhvælving. Fra begyndelsen af var kirken blytækt, men står i dag teglhængt undtagen apsis, hvorpå der stadig ligger et mange gange omsmeltet blytag. Blytaget på korets søndre side forsvandt først i Kirkens store smukke apsis tredeles over soklen af et blændingsgalleri midt på muren. Selv er det inddelt af 4 slanke halvsøjler og to pilastre yderst mod koret i 5 felter overdækket af dobbelte rundbueslag, som midt i felterne bæres af kragsten i form af udhugne mandshoveder. Halvsøjlerne har terningformede kapitæler, og til baser er brugt omvendte terningkapitæler. Denne statelige og velproportionerede apsis med sit blændingsgaleri og sin arkitektoniske tredeling over et kraftigt profileret fodparti har ikke sin lige blandt vore romanske landsbykirker. Den er i slægt med apsiderne på domkirkerne i Lund, Ribe og Viborg og kan derfor tidligst være opført ved 1100-tallets midte, men er nok et par årtier yngre. At kirken er Sallings største og har en arkitektonisk set rigere udformet apsis end andre landsbykirker, synes at vise, at den fra begyndelsen af er bygget som klosterkirke. Som sådan er den opført i begyndelsen af 1170'erne ved klostrets stiftelse Den ypperlige præstedør, landets smukkeste, sidder endnu i det høje kors sydmur. På overliggeren er hugget et halvcirkulært tympanonfelt, hvor en dobbelt tovsnoet ramme omgiver et ligeledes tovsnoet cirkelkors. Inden for en dobbelt rammeliste er på de svære karmsten i fladt relief hugget en grif og en løve, som synes at vogte indgangen. Griffen er måske en drage, for som et fabeldyr, der er et blandingsvæsen mellen den stærkeste fugl, ørnen, og det stærkeste dyr, løven, skulle en grif have en løves bagkrop med bagben i stedet for en flot svungen hale. De elegante dyr har sikkert optrukne konturer, og den mesterlige måde, hvorpå de udfylder karmstenenes flader inden for rammelisterne, synes at antyde, at de er udhugget efter fortegning på stenene. Ved opførelsen var dørens relieffer som alle andre romanske stenrelieffer på kirkerne bemalet i stærke farver. En hårdhændet restaurering fra 1878 af det stærkt forfaldne kor og apsis, som skulle føre bygningsdelene tilbage til det oprindelige udseende, har sat sit præg på denne del af kirken. Faktisk blev hele apsiden nedtaget ligesom det meste af korets sydmur. Kvadrene blev genopsat på deres oprindelige pladser, men bagmuren blev nyopført ligesom apsishalvkuplen. En senere brutalt gennembrudt dør midt på apsiden blev igen fjernet. Skibet er den del af den romanske kirkebygning, som har lidt mest. Ikke meget er tilbage fra den romanske periode. Korbuens vanger står stadig bevaret op til kragbåndene, men selve rundbuen er

3 ombygget i mursten og gjort betydeligt højere. Før den store istandsættelse i slutningen af det 19. årh. var den øverste del af sydmuren og indfatningen omkring de store sene, smagløse trævinduer ombygget i teglsten. Ved restaureringen blev bagmuren stående, og granitkvadrene blev ved nedtagelsen nummereret og kunne genopsættes på deres gamle plads. På den øvre teglstensbyggede del af muren blev opsat en ny granitbeklædning. De ensartede, grå, maskinhugne granitplader, som mangler de romanske kvadres farvespil og har andre dimensioner end disse, falder i øjnene og misklæder kirken. Granitten omkring de nyindsatte vinduer i nyromansk stil er ikke bedre. I 1400-tallets senere del blev skibets nordre mur nedbrudt, og i dens sted blev der genopført en ny mur næsten udelukkende i tegl med to store rundbuede arkader i østre ende og kvindedør mod vest. Ud for arkaderne blev opført et sideskib af genanvendte granitkvadre og sokkelstene fra den nedbrudte kvaderstensmur. Sideskibet stod med træloft, da et synsvidne fra 1635 omtaler, at "lofftet offuer det nør udskud (sideskibet), vill fornyes och færdis". Da der ind i 1500-tallet blev slået hvælv over hovedskibet, trykkede de den nordre væg ud af lod. Den hælder kraftigt udad. For at den ikke skulle styrte sammen var det nødvendigt at bygge en kraftig stræbepille inde i sideskibet op ad muren imellen arkaderne. Stræbepillen, udformet som en spidsbuet arkade, deler sideskibet op i to halvdele. Kirkens regnskab fra 1666 fortæller, at sideskibets ydermur omsættes: " aff wdschaffuet den helle side och ned fra grunden och op til techet som gandsche war øde at nedtage och igien opmure ". Der blev ligeledes opsat nyt tagværk og ophængt nyt tegltag. Sådan stod sideskibet frem til den store restaurering i årene : "Muren er meget lav, og den indre tagflade, der gaar i eet med langhusets desuden gør et tungt og stygt indtryk". Sideskibet blev opfattet som bunden af to kapeller, hvorfor det rekonstrueredes som to overhvælvede kapeller med egne gavle. Skibets nordmur omkring kapellerne, kapellernes gavle og ligeledes sideskibets endevægge fik som sydmuren en ny granitstensbeklædning. Højt i nordmuren i skibets østligste fag, skjult bag ved kalkmaleriet fra ca. 1575, sidder en tilmuret, sengotisk, fladbuet dør. Den kan kun have tjent som adgang til et pulpitur. Da gudstjenesten skulle kunne følges fra pulpituret, var det nødvendigt at forhøje korbuen. Man forestiller sig umiddelbart et stort træpulpitur, men dets eksistens bygger kun på indicier som den højtsiddende fladbuede dør i nordmuren og korbuens forhøjelse. Imidlertid er der måske bevaret rester af pulpituret i kirken. En latinsk indskrift på en egetræsplanke, som nu står som stolegavl i kirken, meddeler, at adelsmanden hr. Berthel Kaas i 1478 lod opføre et bygningsværk. "Structa ista fabrica" (dette bygningsværk, som du her ser stablet op) siger, at egetræsstolpen selv var en del af dette bygningsværk. Omtales her ikke et større tømmerarbejde som et pulpitur? Er det for dristigt at

4 anse egeplanken for en del af det omtalte pulpitur? Ligeledes anvendt som stolegavle findes i kirken to våbenplanker i eg fra samme tid med henholdsvis Bertel Kaas og frue Mette Saltensees våben. Da stolestader ikke kendes fra middelalderen, må disse som planken med den latinske indskrift vel også stamme fra pulpituret. De flade trælofter forsvandt, da koret og skibet blev overhvælvet med sengotiske hvælv. Skibets to østligste fag blev overdækket af stjernehvælv, og det smalle vestlige fag fik ligesom koret et krydshvælv. De sengotiske hvælv må være opført et stykke ind i 1500-tallet. I senmiddelalderen blev der bygget et tårn i skibets bredde op ad kirkens vestende. Kvadrene fra skibets vestende blev genanvendt i bunden af tårnet, mens den øvre del blev beklædt med tegl. I det indre er tårn og skib forbundet af en stor rundbue med et kalkmaleri fra ca Da det ligger på andet kalklag, daterer det vel tårnet til omkring år Tårnet er en arret kæmpe præget af mange reparationer. På dets ydre sider er næppe en sten på oprindelig plads. Tårnet havde ved opførslen tjæret fjæletag. "Fiellenn paa thornit er mestenn for rodnit och will kiøbes aff nye", som der står i en beskrivelse af kirkens "bøgfeldighed" fra Som på så mange andre tårntage blev også fjælene i Grinderslev ombyttet med tagsten. Ved restaureringen i udskiftes teglstenstaget med et skifertag, som var den tids mode. Sakristiet på korets nordside er forneden opført af granitkvadre fra korets oprindelige nordvæg, mens murenes øvre del er af teglsten lagt i munkeskifte. Det er overhvælvet af et otteribbet hvælv. På sakristiets gavl er en cirkelblænding omgivet af to blændinger i form af et såkaldt korset kors, dvs. et kors med tværstave over korsarmenes ydre ender. Anvendelsen af disse blændingsformer daterer vel sakristiet til ca Den store port i sakristiets nordvæg blev indsat i Kirkens våbenhus ved indgangen i syd blev fornyet i 1887 efter forslag af arkitekt Hother Paludan. Inventar Kirkens altertavle er en ret stor og enkel renæssancetavle. Hverken tavlens oprindelige malerier eller indskrifter er bevarede. Maleriet i storfeltet, Kristus i Emmaus, er fra Tavlen blev nystafferet i 1932 med udgangspunkt i oprindelige farverester. I topfeltets halvvinger findes reliefskårne våbner for adelsslægterne Lykke og Krabbe. Våbnene henfører til Erik Lykke til Eskjær og hans frue Dorthea Krabbe, som i 1589 skænkede kirkens lysestager. Prædikestolen er en stor renæssanceprædikestol fra ca med lydhimmel og rygskjold. Underbygning, trappe og 1. fag er nyere tilføjelser. Rygskjoldet tjener som præstetavle. På stolen er

5 opsat 12 apostelfigurer fra ca De har sandsynligvis tilhørt kirkens ellers forsvundne sengotiske altertavle. Prædikestolen er opmalet på grundlag af oprindelige farverester. Apostelfigurernes delvis bevarede gotiske staffering er overmalet med en hvidgrå farve med mørk chattering for at fremhæve formen. Kirkens romanske granitdøbefont er bevaret. Den veltilhuggede kumme er glat, men der findes lidt udhugninger på fontens fod. På skibets nordmur hænger kirkens sengotiske korbuekrucifiks med sidefigurer, Maria og Johannes, fra 1400-tallets anden halvdel. Det står med en farvestaffering fra 1800-tallet. Christoffer Friis og Vibeke Juel indrettede sig omkring 1650 nye herskabsstole i kirken. Som endestykker i stolene genbrugte de 3 gamle egetræsplanker med udskårne våbenskjolde. På disse planker fra omkring år 1500 er udskåret det fædrene og mødrene våben for Kjeld Iversen Juel og det fædrene våben for hans hustru Karen Lange. Nederst på to af plankerne findes et udskåret relief. Det ene relief viser Samsons kamp med løven og det andet en grif, der angriber en fisk. Christoffer Friis og Vibeke Juel har forsynet stykkerne med nye topstykker med deres egne fædrene og mødrene våben. En for længst forsvunden herskabsstol prydet med Erik Lykke og Dorthea Krabbes fædrene og mødrene våben var, synligt for alle, anbragt i koret. Tidligere sås Lykke- og Krabbevåbenet på henholdsvis 12 og 10 af kirkens stolestader. Kalkmalerier Kirken har kalkmalerier fra to perioder. Det ældste, som er malet på tårnbuens underside, viser Jomfru Maria med Jesusbarnet i solgissel. Det er fra kort før reformationen, ca Koret og skibets 1. fag var dækket af en renæssanceudsmykning fra ca. 1575, men der er kun små rester tilbage af kalkmaleriet i koret og på skibets sydvæg. På nordvæggen sidder på række billeder af Daniel i løvekulen, Jonas udspyes af hvalfiskens gab og Elias og ravnene under et topstykke med trekantsgavl. Heri ses to medaljoner med apostlene Jakob og Johannes i halvfigur. Billederne er omgivet af en renæssanceornamentik med frugtbundter, akantusblade og fantasidyr. Figurmalingen er yderst jævn, men ornamentikken er af høj kvalitet. Især ungrenæssancefriserne bemalet med fantasidyr, vaser og akantusblade er fine. Kalkmalerierne på nordvæggen og i arkadebuen nedenunder blev fremdraget og istandsat i , men i nordre del af hvælvet ovenover står kalkmaleriet, som først for nylig er afdækket, uden opmaling og retouchering overhovedet. Den samme rige renæssanceornamentik som på muren

6 breder sig også på ribberne og i kapperne i hvælvet. I nedre nordre kappe er David malet siddende i en kartouche. Han bærer bredskygget hat og ikke kongekrone, fordi han i kalkmaleriet er opfattet som profet og ikke konge. Under kalken i de øvrige nedre kapper i øst, syd og vest er nok også en profet. På hver sin side af arkadebuen er malet to våbenskjolde med en indskrift. Under våbnene øst for buen stod "Ttames Iffuersen (Ju)el aff Lund(s) ffeder(ne) oc møderne". Det er aldrig lykkedes at finde ud af, hvem våbnene vest for buen har tilhørt. Adelens gravkirke Sognets adel ligger begravet i gravkældrene i deres læderbetrukne kister forsynede med dengang gyldne kistebeslag, men over gulvene rejste de sig mindesmærker til deres ihukommelse, så kirken næsten får karakter af en mindehal. Allerede i middelalderen fandt den stedlige adel sit sidste hvilested i klosterkirken, hvor de blev erindret " baade i levende live, og efter døden, i messer, prædikener og andre andagtsøvelser". Berthel Kaas satte i levende live sig og sin hustru et minde i kirken i det allerede omtalte pulpitur og i glasmalerier i form af deres våben formodentlig i skibets østligste vindue i sydsiden: "udj vinduet for prædickstolen findis dee Kaasers och dee Saltensesers waben". Efter døden lod han sig begrave med sin frue Mette Saltensee på den fornemste plads foran kirkens højalter. "Paa deris liigsteen er vdhuggen: Hic iacet (Her hviler) Bertholdus Kaas de Nørgaard, cum uxore (med sin hustru) fru Metta Lavisdatter". Den udslidte, itubrudte gravsten hænger nu på korets nordmur. I 1647 omtaler en indberetning 3 overhvælvede gravkældre i kirken. Oppe i koret fandtes Nørgårds begravelse, hvor der allerede i 1650 "lidet rom mere, schall findis, thill flere ligkister, at hensette", hvorfor man ansøger Kongen, egentlig kancelliet, om at måtte forlænge det med en "nesthos liggende graff, som schall verre, affgangene Bertell Kaasis, aff forneffnte Nørgaard". Den anden gravkælder i skibets sydøstlige hjørne hører til Astrup. Over den lå Niels Juel til Astrup (død 1573) og Margrethe Sandbergs ligsten, som nu er opsat på korets nordmur. Den tredje gravkælder under tårnet havde tidligere tilhørt Eskær, men var nu Grinderslev klosters. Begravelser i kirken blev forbudt i 1805, men allerede inden var de gået af mode. Kirkens ejer Mads Qvistgaard indberetter til kancelliet i 1790, at i Grinderslev kirke "er ingen aaben begravelser, men under kirkegulvet findes 4 re med hvelvinger over og med dørre eller lemme forsiunet, saa at ingen stank derfra kan opstaa kirken til hinder for meenigheden." Der er kommet et fjerde gravkammer til, som

7 ligger under skibet. Gravkamrene blev alle tilkastede eller tilmurede. Kun det under tårnet blev genåbnet, undersøgt og istandsat i Erik Lykke lod i 1594 opsætte "en anden epitaphium wdhuggen i guldlandtz steen offuer sin velb. foreldre Hans Lyche och frue Johanne Nielsdatter Rottfeld". Det var faktisk deres gravsten med portrætfigurer, som i dag sidder oppe på tårnets vestmur. Over sig selv og sin kone og børn lod Erik Lykke gøre et pragtfuldt 5 meter højt epitafium i gotlandsk sandsten. Det hænger på tårnrummets nordmur. Svære konsoller bærer en dækplade, hvorpå Erik Lykke og frue samt deres to børn udhugget i fritstående figur knæler i bøn foran storfeltets tavle, som viser den korsfæstede omgivet af Maria og Johannes. Topstykket er en mindre tavle med Christi opstandelse og våbenskjolde, oprindeligt flankeret af evangelisterne Lukas og Johannes. Mathæus og Markus stod på dækpladen. Evangelisternes tilstand var så dårlig, at alle fire blev fjernet ved restaureringen af epitafiet i De savnes i kompositionen. Oprindeligt var epitafiet overstrøget med hvid limfarve for at ligne marmor. Der var forgyldninger af ægte guld. På skjoldmærkerne findes stadig spor af farve. En trætavle i bruskbarok med malede våbenskjolde for Christoffer Friis til Astrup og frue Vibeke Juels 16 aner hænger på skibets sydvæg. Tavlen fra 1651, som det står i hængeskjoldet, er velbevaret med oprindeligt farvelag. - I kirkens sydmur er indmuret en såkaldt skaktavlsten. I mellemrummet mellem sakristiet og sideskibet findes i murene en monolit, dvs. en vinduesoverligger fra den romanske kirke hugget i en sten, og en granitsten med sprængte kilehuller efter et mislykket kløvningsforsøg. - I skibets 1. fag hænger en lille lysekrone fra 1730 skænket kirken af Mette Mikkelsdatter Tovgaard. Hendes gravtræ er hængt op på sideskibets mur. - En alterbordsplade, som i 1954 blev fundet i våbenhusets gulv, er nu anbragt på en muret sokkel i apsiden. I alterbordspladen er udhugget et relikviegemme. Den nederste lille fordybning er til kapslen med relikvierne, som var skjult af en i falsen ovenover fastmuret sten. - Et halsjern fra en gabestok er ophængt i sideskibet. Gabestokkene stod ved kirkerne. - Alterskranken i smedejern er fra De oprindelige farver og indskrifter er afdækkede og reparerede. Forgyldningen er fornyet. Hugo Støttrup Jensen, 2001.

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

STRØ KIRKE STRØ HERRED

STRØ KIRKE STRØ HERRED Fig. 1. Strø. Kirkegårdsportal i syd (p. 1480). STRØ KIRKE STRØ HERRED D a kirken 1342 var et biskoppeligt patronat, bør det anføres, at der fra 1195 kendes en sognepræst 1. 1342 henlagde Roskildebispen

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. MALLING KIRKE NING HERRED På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet

Læs mere

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

Fig. 1. Hammelev. Ydre, set fra sydøst. HAMMELEV KIRKE GRAM HERREI)

Fig. 1. Hammelev. Ydre, set fra sydøst. HAMMELEV KIRKE GRAM HERREI) Fig. 1. Hammelev. Ydre, set fra sydøst. V. M. 1953 HAMMELEV KIRKE GRAM HERREI) Kirken siges i katolsk tid at have været viet S. Jørgen, men det ældste kildested herfor er præsteindberetningen til Thurah

Læs mere

Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. PRÆSTØ KIRKE

Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. PRÆSTØ KIRKE Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. H. M. 1920 PRÆSTØ KIRKE P ræstø, hvis første Købstadssignet stammer fra o. 1300 (omend kun kendt i Aftryk fra 1519), maa have haft en Bykirke, der har været et Par Aarhundreder

Læs mere

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche.

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED Sognet nævnes første gang ved midten af 1300'rne i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor det er

Læs mere

STORE FUGLEDE ARS HERRED

STORE FUGLEDE ARS HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1987. - The church seen from the east. STORE FUGLEDE ARS HERRED Ifølge præsterækketavlen fra 1600'rnes slutning (s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af Olaus,

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

GESTEN KIRKE ANST HERRED

GESTEN KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. Südostansicht der Kirche. GESTEN KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1329; 1 kirken var måske én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O. 1350 blev

Læs mere

Klostre i Midt& Vestjylland

Klostre i Midt& Vestjylland Klostre i Midt& Vestjylland Blandt nonner og munke RINGKJØBING AMT VIBORG AMT Titel: Klostre i Midt- & Vestjylland Blandt nonner og munke Udgivere: Viborg Amt, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE TYRSTING HERRED Kirken, der nævnes første gang 1476, 1 hørte i middelalderen

Læs mere

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing Fuglslev En by og dens historie Af Aksel Rousing Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa 2006 Indhold Forord I. Fortiden II. Kirken og skolen III. Byens gårde De gamle overleveringer Fuglslev Stenalder

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE

Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Syd. K. W.1945 LYNGBY KIRKE VOLBORG HERRED Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen indtil først i 1700 rne 1. Den ejedes derpaa af Chr.

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der er Anneks til Nestelsø, har samme Ejerhistorie som Hovedsognets. Den overgik til Selveje 1. Okt. 1916. Kirken

Læs mere

Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. LAALANDS SØNDER HERRED

Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. LAALANDS SØNDER HERRED Fig. 1. Skovlænge. Ydre, set fra syd. Aa. Rl. 1949 SKOVLÆNGE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Kirken, der i katolsk Tid muligvis var viet til Jomfru Maria (sml. klokke s. 426), var fra 1633 til 1695 annekteret

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED

RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED Fig. 1. Den nuværende kirke, set fra nordøst. KdeFL fot. 1993. - The present church seen from the north-east. RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED Landsbyen Ring nævnes første gang 1409, 1 sognet 1439

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere