Børglum Kloster. Tema Miljøer med religiøst præg. Emne(-r) Kloster, kirke før og efter reformationen. Kulturmiljø nr. 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børglum Kloster. Tema Miljøer med religiøst præg. Emne(-r) Kloster, kirke før og efter reformationen. Kulturmiljø nr. 29"

Transkript

1 Børglum Kloster Kulturmiljø nr. 29 Tema Miljøer med religiøst præg Emne(-r) Kloster, kirke før og efter reformationen Sted/topografi Børglum Kloster ligger i Børglum Sogn, Løkken-Vrå Kommune, ca. 5 km nordøst for Løkken og omkring 18 km sydvest for Hjørring. Klostret ligger på en morænebakketop bestående af moræne- og smeltevandssand med pletter af istidsler. På toppen af bakken ligger også klosterets gamle vindmølle, der kan ses fra alle fire verdenshjørner. Her findes også i nordsiden af bakken helligkilden Sct. Bodils Kilde. 696

2 Da Børglum Klosters indsigtsareal er umådeligt stort er kulturmiljøområdets udstrækning begrænset til at omfatte et nærområde med en radius på ca. 1,5 km øst-vest, 1 km mod nord og 2 km mod syd. Arealer er nærmere afgrænset ved naturlige skel. Tid 1000-tallet og frem. Børglum Kloster set fra syd. Vendsyssel historiske Museum Karakteristik Bygningsanlægget, som det kendes i dag, fremstår som en hvidkalket, teglhængt, trefløjet hovedbygning i to stokværk, en stor kirkebygning samt en lavere østfløj i én etage med høj tagrejsning. Anlægget er trods ombygninger og restaureringer et af de mest udtryksfulde middelalderlige bygningsværker i Danmark, og det er et af de meget få klostre, der stadig fremtræder som et næsten intakt firfløjet anlæg. Omkring år 1000 lå der en kongsgård i Børglum Sogn. Stedet, hvor gården lå, kendes ikke, men teorierne herom er mange. Det var herfra kong Knud II, senere kanoniseret som Knud den Hellige, i 1086 blev fordrevet af vendelboerne og efterfølgende dræbt i Sct. Albani Kirke i Odense. Ca blev et bispesæde for området nord for Limfjorden oprettet i Vestervig, men allerede omkring 1100 flyttede bispen til Børglum. Børglum Kloster J. TH. Hansen, Trap Danmark tredje udgave

3 Muligvis eksisterede der i 1100-tallet et benediktinerkloster på stedet. I 1209 oprettede præmonstratensermunke et kannike-konvent (et selvstændigt kloster der hverken var underlagt kongen eller biskoppen) i Børglum som datterkloster af klosteret i Steinfeld i Eifel i Tyskland. Børglum Kloster blev hovedkloster for præmonstratenser-ordenen i Norden. Børglumbisperne blev en slags øverste abbeder for klosteret, mens det egentlige klosterliv blev varetaget af en provst med en prior som medhjælper. Præmonstratenser-ordenen blev stiftet 1121 i Prémontré i Nordfrankrig. Medlemmerne rekrutteredes især fra lavadelen. Ordenen er meget udadvendt. Dens valgsprog er Rede til ethvert godt værk. Dens hovedvirksomhed er drift af sognekirker i tilknytning til klostrene, kortjeneste, sjælesorg og missionsarbejde. Desuden praktisk virksomhed som bygning af vejanlæg, vandledninger og agerdyrkning samt skolevirksomhed, kunstnerisk arbejde og videnskabelige studier. Ordensdragten er hvid med hvidt skulderslag og skærf i stedet for læderbælte. Ordenen har i dag sit hovedkloster i Averbode i Belgien. Efter reformationen blev klosteret en del af kronens ejendom, og det blev givet som len til en adelsmand. I en årrække i 1600-tallet stod klosteret øde hen og forfaldt. I 1645 blev bygningerne beskrevet som værende rene ruiner. I 1669 blev klosteret ved mageskifte omdannet fra len til en herregård i privat eje. Blandt de ejere, der prægede Børglum Kloster mest siden opførelsen, var generalbygmester Lauritz de Thura. Han omdannede i Børglum Kloster både ud- og indvendigt til det nuværende imposante barokanlæg. Siden 1835 har Børglum Kloster været i familien Rottbølls eje. Omkring 1820 blev afbyggergården Nielsminde opført på Børglum Mark og ca afbyggergården Christiansdal på Årslev Hede. En afbyggergård er en mindre gård udskilt fra i dette tilfælde klosteret. I 1915 opkøbtes 275 ha af gårdens jord af Hjørring Amts Udstykningsforening, som herefter udstykkede tre gårde og syv husmandsbrug. Mellem 1885 og blev Christiansdal Plantage etableret, og samtidig blev et tidligere teglværksareal tilplantet med nåletræer. Et teglværk vides bygget 1790 og nedlagt igen omkring Teglværkets placering kan ikke sikkert fastlægges. Det kan have ligget lidt nordøst for klosteret og øst for vejen til Vittrup, hvor der er opgravet munkesten og hultegl. Hovedbygning Den ældste del af hovedbygningen stammer fra 1400-tallet. Nordfløjen, der støder op til kirken, er ligesom vest- og sydfløjen opført af munkesten i to stokværk. Østfløjen, der stødte op til kirkens sydlige korsarm, har sammen med de andre fløje lukket sig om en kvadratisk klostergård. Østfløjen stod endnu i 1662 i to stokværk, selvom den allerede i 1623 blev beskrevet som stråtægt og halvt i ruin. Hvornår østfløjen blev nedrevet, kan ikke tidsfæstes. Den erstattes af en udhusbygning i eén etage, ikke oprindeligt, men nu sammenbygget med sydfløjen. 698

4 Klosterkirken og nordfløjen. Kirsten Monrad Hansen Hovedbygningens ydermure er, på nær nødvendige reparationer, fra munketiden. I perioden fjernedes de oprindelige, kamtakkede gavle. Den nuværende vinduesplacering og ligeledes den indvendige ruminddeling er fra denne periode. Kongeboligen i nordfløjen blev lavet om og inddraget i huset. Portrummet i sydfløjen udformedes også i denne periode. I 1860-erne blev der foretaget store istandsættelsesarbejder. Blandt andet blev hovedbygningens sydfløj gennemgribende restaureret, og ladegårdens bygninger blev delvis fornyet. Samtidig blev der anlagt en stor have mod øst. Et nyt porthus opførtes 1879 vest for, og muret op til, vestfløjen. Børglum Kloster set fra nord. Vendsyssel historiske Museum Igen i blev bygningerne, hovedbygning og kirke restaureret, og i 1956 blev avlsgården gennemgribende moderniseret. Ny kornlade og maskinhal opførtes i 1989 øst for kirkegården. Børglum Kloster drives i dag som landbrug med planteavl, korn (hvede, byg og frø), almindelig rajgræs og engsvingel, hvor indtægten fra 380 ha, fordelt på 248 ha ager, 123 ha eng, 9 ha skov, samt fra museumsdelen bl.a. bliver brugt til vedligeholdelse af hovedbygningen og kirken. Malkekvæg har tidligere indgået i driften med 699

5 eget mejeri fra ca Desuden har der i et tidsrum været drevet fjerkræavl. En tilgængelig kilde fra 1987 nævner denne driftsform, der ophørte i Børglum Kloster Mølle set fra vest. Møllevingerne er stillet i korsstilling til minde om kaptajn Christian Michael Rottbøll, der blev dræbt i 1942 som aktiv i frihedskampen. Kirsten Monrad Hansen Møllen, som står ved landevejen, blev brugt helt frem til begyndelsen af 1900-tallet. Nu er møllevingerne sat i kors, mod normalt i kryds, til minde om Christian Michael Rottbøll, som blev dræbt i Frihedskampen under Anden Verdenskrig. Kirken Kirken, viet til Jomfru Maria, blev oprindeligt bygget som en korskirke og med en stor østvendt korrunding af granitkvadre på profilsokkel. Koret er romansk fra omkring Skibet, bygget i slutningen af 1200-tallet, er en gotisk basilika-lignende bygning i to fag med sideskibe, begge på fire fag. I reformationstiden forfaldt især kirken mere og mere. Det bevirkede, at korsarme og korrunding i slutningen af 1500-tallet med Christian IV s tilladelse blev nedrevet, og materialerne blev benyttet til at bevare hoved- og sideskibe samt de øvrige klosterbygninger. Hermed fik kirken sin nuværende udformning. Bevaringstilstand Såvel kirke som det tidligere kloster er i drift. Kirken bruges stadig som sognekirke. Der foregår de til en kirke hørende handlinger med gudstjeneste hver søndag, ligesom den flittigt benyttes til koncerter. Kirken er i privateje med vedligeholdelsespligt for ejeren. Klostrets oprindelige driftsform ophørte med reformationen Siden har driften været land- og skovbrug i skiftende udformninger. Fra midten af 1990 erne har østfløjens tagetage rummet en udstilling vedrørende stedets historie. En tidligere hestestald, vest for hovedbygningen, benyttes fra 2004 som udstillingssted for Vendsyssel Historiske Museums gamle kaner og vogne. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet med en bevaringsdeklaration. Ved overenskomst blev der i 1958 foretaget en udsigts- 700

6 fredning, der indebærer uhindret ud- og indsigt fra/til Børglum Kloster-komplekset. Fredningen omfatter ca. 65 ha. Et mindre område omkring Børglum Kloster er tillige udlagt som kulturarvsareal af national betydning ( , 81) i Udsigtsfredningen og kulturarvsarealet overlapper til dels hinanden. Klosterbygningerne blev gennemgribende restaureret i Kirkens ydermure restaureredes Samtidig blev der lagt nyt tegltag på kirken. Hverken kirke eller hovedbygning fremstår uberørte, men må trods nedrivninger, ombygninger og restaureringer betragtes at være i god bevaringstilstand. Med oprettelsen af afbyggergårdene Nielsminde (1820) og Christiansdal (1840) samt husmandskolonien (1915) blev Børglum Klosters tilliggender væsentligt reduceret og anlægget begyndende funktionstømt. En tømning der med varierende styrke foregik indtil 1932, da Kolborn Skov, Klosterskoven i Ugilt Sogn, frasælges. Sårbarhed Med bygningsfredningen af hovedbygningen skulle denne være sikret mod uheldige tiltag, der kan ændre den nuværende fremtoning. Klosterkirken er som folkekirke, trods privateje, beskyttet ved særlig lovgivning. Børglum Kloster set fra Vest. Vendsyssel historiske Museum Udsigtsfredningen har til formål at hindre skæmmende/slørende bebyggelser og beplantninger for at bevare den nuværende ud- og indsigt fra/til klosterbygningerne. Landbrugsarealerne, der ligger inden for fredningens grænser, vil kunne udnyttes på samme måde som hidtil. Et af Børglum Klosters største karkateristika er i sig selv beliggenheden på toppen af bakken, hvorfra bygningskomplekset især fra vest, men også fra syd, virker imponerende. Et andet er det vide udsyn enten fra kirkegården nord for kirken eller fra højen ved møllen. På kirkens nordside er med granitkvadre anskueliggjort en grundplan af den nedrevne nordre korsarm, ligesom der øst for koret på samme måde er markeret den oprindelige korrundings grundplan. Begge er medvirkende til at give en fornemmelse af, hvordan komplekset ville have taget sig ud, nedrivninger foruden. 701

7 Samspillet mellem hovedbygning og kirke giver sig udslag i en harmonisk helhed. Bonitering Hovedbygningen og kirken er hver for sig repræsentative som type. Hovedbygningerne dels som et af mange barokkomplekser, dels som en af mange hovedgårde. Kirken som repræsentant blandt klosterkirkerne. Ydermere er de repræsentative som to modpoler. Det verdslige overfor det gejstlige. Oplevelsesværdien på Børglum Kloster er stor, især hvad gælder det arkitektoniske, men også hvad angår udstillingerne. Den kulturhistoriske formidling er af stor værdi. Udsynet må også indgå i værdigrundlaget. Kontekst/sammenhænge Børglum Kloster har sammenhæng med Vrejlev Kloster, idet munkene på Børglum Kloster oprettede et nonnekloster i Vrejlev. Ses bort fra de middelalderlige klostre af samme orden i Skåne, som dengang var dansk, var Børglum og Vrejlev Klostre de to eneste præmonstratenserklostre i det nuværende Danmark. Anvendt kildemateriale Danske Slotte og Herregårde. Bd. 10. Kbh Digitalt Atlas over Kulturmiljøer i Danmark. Syddansk Universitet: Fredede bygninger Skov- og naturstyrelsen. København 1999: jsp Fund og Fortidsminder: Geologisk jordartskort 1: I NØ, Løkken. Danmarks Geologiske Undersøgelser. Jørgensen, Jens Anker og Thomsen, Bente: Gyldendals bog om danske klostre Klitgaard, C.: Børglum Kongsgård. Jyske Samlinger. 5. rk. 2. bd. 1. hf. MCMXXXV. Kraks større gårde og skove. Kraks forlag Kulturarven - Riemann, Peter: Børglum Klosters Historie. Hjørring Royssell, Aage: Børglum Kloster. Nationalmuseets blå bøger Sporet ved Børglum Kloster. Folder Trap J. P.: Danmark. Hjørring Amt. 5. udgave. København Beskrivelsen er udarbejdet af Vendsyssel historiske Museum. 702

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Brahetrolleborg Godset Brahetrolleborg er meget gammelt. Det blev grundlagt i 1172 som cistercienserklostret Insula Dei eller på dansk Guds ø. Guds ø blev efterhånden

Læs mere

Klostre i Midt& Vestjylland

Klostre i Midt& Vestjylland Klostre i Midt& Vestjylland Blandt nonner og munke RINGKJØBING AMT VIBORG AMT Titel: Klostre i Midt- & Vestjylland Blandt nonner og munke Udgivere: Viborg Amt, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg,

Læs mere

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. 3. SEKTION Arkitektur NR. 11 18. MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

Middelalder i Søhøjlandet udvalgte lokaliteter

Middelalder i Søhøjlandet udvalgte lokaliteter Middelalder i Søhøjlandet udvalgte lokaliteter Ærkebiskop med åben bog antageligt Sankt Peter Kalkmaleri fra Skanderup Kirke Gudenåen og Søhøjlandet Livsnerven i Søhøjlandet er Gudenåen den til guderne

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Foreløbigt tryk af 5. december 2005

Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Møn Kulturarvsatlas. Forslag til kortlægningsemner. Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Tidsepoker til KIP- skema tilpasset udviklingen på Møn. Baggrund for inddeling: Oldtid: Højbyggernes æra Overalt

Læs mere

Kulturen mellem kyst og land

Kulturen mellem kyst og land Kulturen mellem kyst og land Kulturarvens mønstre i landskabet I Stygge Krumpens fodspor By- og købstadskultur Landsbyer og hovedgårde Kystkulturen Hjørring kulturarvskommune 2006 / 07 Forsidefotos: Havnen

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljø Landskab Tema Tid Emne Møns Klint som udflugtsmål Kyst og Nor Rekreation 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljøets hovedtræk Kulturmiljøets hovedtræk er det varierede

Læs mere

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd

Læs mere

Han var i eftertiden ikke vellidt, men blev betegnet som pengegrisk og trættekær.

Han var i eftertiden ikke vellidt, men blev betegnet som pengegrisk og trættekær. Stygge Krumpen tours Stygge Krumpen (ca. 1485-1551) var en dansk biskop. Han var søn af Jørgen Krumpen til Skøttrup og Anne Styggesdatter Rosenkrantz. Han blev født på Skøttrup Hovedgård, nuværende Trudsholm,

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag Store Vildmose Kulturmiljø nr. 37 Tema Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding Sted/topografi Store Vildmose er beliggende midt i området mellem Brønderslev, Sulsted,

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere