Lokalplan nr Boliger på Hulvejen 12 i Ørbæk (Ørbæk gl. Mejeri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 246. Boliger på Hulvejen 12 i Ørbæk (Ørbæk gl. Mejeri)"

Transkript

1 Lokalplan nr. 246 Boliger på Hulvejen 12 i Ørbæk (Ørbæk gl. Mejeri)

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 2 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 5 Tilladelse fra andre myndigheder...11 Miljøvurdering Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning af byplanvedtægt...19 Vedtagelsespåtegning...20 Orthofoto med skelgrænser, lokalplanområdet...21 Kortbilag 1 - Matrikelkort, lokalplanområdet...22 Kortbilag 2 - Lokalplankort, med delområder og byggefelter (bindende)...23 Kortbilag 3 - Illustrationskort, lokalplanområdet

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND Nyborg Kommune har truffet beslutning om udarbejdelse af denne lokalplan på baggrund af henvendelse fra bygherre, der ønsker at opføre 10 boliger på ejendommen Hulvejen 12 i Ørbæk. På ejendommen har der tidligere været mejeri (Ørbæk Mejeri). LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende midt i Ørbæk by, ved vejkrydset Hulvejen/Hovedgaden, og udgør alene ejendommen Hulvejen 12, Ørbæk - matr. nr. 64 Ørbæk by, Ørbæk. Lokalplanområdet er omfattet af et kirkefredningsareal, der er respekteres ved planlægningen. En meget lille del af kirkefredningsarealet overskrides med et byggefelt, hvorfor der er søgt Fredningsnævnet for Fyn, om dispensation herfor, og der er meddelt dispensation. Nogle af de tidligere mejeribygninger er registreret som bevaringsværdige efter SAVE systemet. Bygninger der ikke er registreret som bevaringsværdige, vil i forbindelse med realisering af projektet, blive nedrevet (senere tilbyggede industribygninger til det gl. mejeri). FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen har til formål at ændre ejendommen, med de gl. mejeribygninger, til et område hvor der kan udlægges 5 dobbelthuse med i alt 10 boliger i 1 eller 1½ plan. Endvidere er formålet med lokalplanen at de bevaringsværdige gl. mejeribygninger, kan anvendes under hensyn til deres bevaringsværdi. De bevaringsværdige tidligere mejeribygninger kan anvendes til lettere erhverv, indenfor en lav miljøklasse (1-2) liberale erhverv og kontorvirksomhed, og kun for virksomheder og erhverv, der kan indpasses med respekt for at bygningernes bevaringsværdi. Den tidligere mejeribestyrerbolig kan endvidere fortsat anvendes til boliger, såfremt der etableres ude-opholdsarealer hertil. Lokalplanen skal sikre at nye boliger på ejendommen indpasses sammen med de bevaringsværdige gl. mejeribygninger, så området fremtræder som et pænt lille attraktivt boligområde i byen. Lokalplanen skal sikre at nærheden og den tætte beliggenhed til Ørbæk Kirke respekteres for såvel indsigt som tilpasset arkitektur. 4

5 Lokalplanens redegørelse FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan Rammeområde 3.BL.2 Ørbæk, Hovedgaden Syd, der er udlagt til Blandet bolig og erhverv. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Gældende byplanvedtægt for lokalplanområdet Lokalplanområdet (matr. nr. 64, Ørbæk by, Ørbæk) er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2 for gl. Ørbæk Kommune. Ejendommen er i byplanvedtægten omfattet af delområde IIA, håndværkerområde. Anvendelsen er fastlagt til boligog håndværksformål (liberalt erhverv- og serviceerhverv). Der fastlægger at der kun må opføres åben og lav bebyggelse. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én familie, samt bebyggelse for mindre håndværksvirksomheder, når virksomheden ikke ved støj, røg, lugt, støv, rystelser eller ved sit udseende, eller på anden måde virker til ulempe for omgivne bebyggelser. Ovenstående anvendelsesbestemmelse i byplanvedtægten, der jf. planloven ikke kan dispenseres for, er baggrund for udarbejdelse af denne lokalplan, idet denne lokalplan tillader mere end én bolig for ejendommen. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 2 for gl. Ørbæk Kommune, for matr. nr. 64, Ørbæk by, Ørbæk). Zonestatus Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Planlægning i kystzonen Området er ikke beliggende i kystzonen. Bevaringsværdige bygninger For at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bygninger fra før 1940 registreret i kommuneatlas for gl. Nyborg Kommune. I de tidligere gl. kommuner Ørbæk og Ullerslev, der nu er en del af Nyborg Kommune, er de bevaringsbygninger ikke registreret, hvorfor det arbejde pågår løbende, og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner - som her. Bygningerne er registreret ud fra SAVE-systemet, og er givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi. En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan, eller er omfattet af et 5

6 Lokalplanens redegørelse nedrivningsforbud i en lokalplan jf. 17 i lov om bygningsfredning. I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med en værdi fra 1-4 optaget som bevaringsværdige. Indenfor lokalplanområdet er udpeget 2 bygninger som bevaringsværdige, med en bevaringsmæssig værdi på 3 efter SAVE-systemet. Bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, og for om og tilbygninger. Kortbilag 3 viser de bevaringsværdige bygninger. Vej- og stiplanlægning Der er i dag adgang til lokalplanområdet fra både Hovedgaden og Hulvejen. I forbindelse med denne lokalplan vil der fremtidig, af hensyn til trafiksikkerheden, alene være adgang til lokalplanområdet fra Hulvejen. Trafikstøj Lokalplanområdet forventes ikke at give anledning til øget trafikstøj. Årstrafikken på Hovedgaden var i 2012 på ca enheder. Lokalplanområdet ligger inden for tættere bebygget område med en hastighed på 50 km/t. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er undersøgt af Nyborg Kommune for eventuel forekomst af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV-liste. Her blev fundet enkelte spor efter flagermus i garagebygningen. Der er dog langt fra tale om en egentlig koloni. Lokalplanområdet vurderes ikke at være overvintringssted for flagermus. For at skåne den minimale flagermuse-aktivitet på stedet, anbefales det, at nedrivning af bygninger sker udenfor dyrenes yngletid. Det vil sige, at bygninger må nedrives fra 1. september frem til 1. april. I så fald vurderer Nyborg Kommune, at lokalplanen ikke er til skade for flagermus. Der blev ikke fundet spor efter andre bilag IV-arter. Det vurderes, at lokalplanen ikke strider mod Habitatdirektivet. Lokalplanen vurderes ikke at have negativ indflydelse på det beskyttede vandløb 6

7 Økologiske forbindelser Dele af lokalplanområdet er udpeget som økologisk forbindelse, hvor der er potentielle muligheder for at området gennem en aktiv indsats, kan udvikle sig til naturområder. Disse områder kan eller bør tjene som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder for det vilde dyreog planteliv, i et ellers udnyttet landskab. For ikke at forringe den økologiske forbindelse, er der i forbindelse med lokalplanen, udlagt nye arealer som økologiske forbindelse, som modsvarer de arealer, hvor der opføres beboelser. De nye arealer vurderes at forstærke den økologiske forbindelse omkring vejunderføringen. De udpegede arealer for økologiske forbindelser indenfor lokalplanområdet udlægges til natur, med forbud mod at anvende pestcider og gødning 7

8 Lokalplanens redegørelse Støjforhold Udnyttelse af lokalplanen giver ikke anledning til væsentlige støjbidrag til omgivelserne. Delområde 1, der tillader blandet bolig og erhverv, skal være opmærksom på Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for støj. Trafikstøj Lokalplanområdet forventes ikke at give anledning til øget trafikstøj. Årstrafikken på Hovedgaden var i 2012 på ca køretøjer pr. døgn. Lokalplanområdet ligger inden for tættere bebygget område med en hastighed på 50 km/t. Trafikstøj i boligområder Udnyttelse af lokalplanen vil ikke medføre trafikstøj af betydning for omgivelserne. Den væsentligste trafikstøj fra omgivelserne til lokalplanområdet, vil komme fra Hovedgaden. En orienterende beregning viser at den vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområde svarer til Lden 58dB(A), er overholdt ved nærmeste boliger. Vejbyggelinjer Der er langs Hovedgaden tinglyst en vejbyggelinje på 15,0 m + højdetillæg på 1,5 m - målt fra vejmidten. Der er langs Hulvejen tinglyst en vejbyggelinje på 10,0 m + højdetillæg på 1,5 m - målt fra vejmidten. Vejloven Vejdirektoratet er vejmyndighed for Hovedgaden. En ændring i adgangsforholdene til lokalplanområdet, kræver godkendelse fra Vejdirektoratet. Nyborg Kommune er vejmyndighed for Hulvejen. En ændring i adgangsforholdene til lokalplanområdet, kræver godkendelse fra Nyborg Kommune. Elforsyning Elforsyningen til lokalplanområdet varetages p.t. af EnergiFyn. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er beliggende ved Hovedgaden, der indgår i den regionale og lokale trafikbetjening. 8

9 Lokalplanens redegørelse Miljø - Forsyning Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet til Ørbæk Vandværk dækker hele lokalplanområdet, der ligger udenfor NFI. Da den kommende arealanvendelse (fra mejeriindustri til kontorvirksomhed og boliger) er mindre grundvandstruende end den eksisterende, er lokalplanens ændrede arealanvendelse undtaget fra redegørelseskrav/trinmodel. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse, er således ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området, og den nødvendige beskyttelse af BNBO-området vil blive fastlagt. Opvarmning Lokalplanområdet er beliggende i naturgasområde med tilslutningspligt for nye boliger. Der kan suppleres med alternativ opvarmning fx solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune. Spildevand - fælleskloakeret Området er fælleskloakeret, og spildevand og kloakvand skal derfor ledes til fællessystem. For at klimatilpasse lokalplanområdet vil det være hensigtsmæssigt, at separatkloakere området, dette vil kræve et tillæg til spildevandsplanen. Håndtering af regn- og overfladevand foretrækkes generelt håndteret lokalt. I lokalplanområdet er det ikke muligt at nedsive regn- og overfladevandet, da området befinder sig tæt på indvindingsboring fra Ørbæk Vandværk. Regn- og overfladevandet vil kunne tilsluttes det eksisterende separatsystem eller alternativt regnvandsbassinet placeret vest for lokalplanområdet. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Ørbæk Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Boringen i lokalplanområdet skal sløjfes. Elforsyning Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn. 9

10 Lokalplanens redegørelse Kirkeomgivelsesfredning En del af lokalplanområdet er omfattet af kirkeomgivelsesfredning jf. kortbilag 2. Lokalplanen respekterer fredningsbestemmelserne. Der er givet dispensation for mindre overskridelse af fredningsarealet ved Fredningsnævnet for Fyn. Bæredygtighed (Agenda 21) og klima Mål og retningslinjer for miljø og klima i Kommuneplan 2009 og i Kommuneplanstrateg i 2012 i relation til lokalplanen: Energiforbruget og CO 2 udslippet i Nyborg Kommune skal reduceres mærkbart. Det betyder, at væsentlige beslutninger, der berører kommunens sundhedsmæssige, miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold, skal koordineres ud fra bæredygtige principper. Ny og eksisterende bygningsmasse skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO 2 - neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant. Gennem formidling skal boligejere tilskyndes til at nedbringe energiforbruget og etablere vedvarende energi, gennem CO 2 begrænsende tiltag. 10

11 Lokalplanens redegørelse TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Kulturmiljø Ørbæk er en adelby/kirkeby, der første gang nævnes omkring 1231 i formen Orbæc. Husene lå oprindeligt koncentreret i byens sydvestlige del, og kirken har således ligget midt i byen op til vejforten syd for åen. På det grønne areal syd for åen - ved vejen, har der stået en helligkilde. Kilden er i en berejsningstekst fra 1983 beskrevet som en særpræget Kildebrønd i smuk udførelse. Kildeanlægget er flyttet i forbindelse med omlægning af vejen. Den nuværende placering er endnu ikke indmålt, men er ved trekanten ved Hulvejen. Nær omtalte område ses Ørbæksbro, som er en smuk hvælvet kvadrestensbro. Broen er fredet. Al anlægsarbejde på Mejerigrunden vil kræve dispensation fra 100 m fredningszoner af ovennævnte fredede kulturminder (Naturbeskyttelseslovens 18). For anlægsarbejdet i forbindelse med nedrivning og nyopførelse, gælder det, at i det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Naturstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. Museumsloven Det kan således ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Det er således af stor forskningsmæssig interesse og betydning at få afklaret, om der er bevarede jordfaste fortidsminder på Mejerigrunden. Evt. fund kan muligvis fastslå en datering for byens opståen, og det er sansynligt at der på Mejerigrunden har eksisteret bosættelse fra vikingetid og middelalderen. Det kan ligeledes ikke udelukkes at byens byens og kirkens grundlægger har været bosiddende her. Dette er spørgsmål kan være vigtigt at afklare. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 11

12 Lokalplanens redegørelse Vejloven Vejdirektoratet er vejmyndighed for Hovedgaden og Nyborg Kommune er vejmyndighed for Hulvejen. Ændringer i adgangsforholdene til lokalplanområdet kræver godkendelse fra såvel Vejdi-rektoratet som Nyborg Kommune. 12

13 MILJØVURDERING Ved en indledende miljø-screening af lokalplanen er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) 3 er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort 3. juni Klage over Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering jf. 16 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Eventuel klage skal indgives skriftligt til: Nyborg Kommune, Sekretariatet, Torvet 1, 5800 Nyborg. Eller på mail: Nyborg Kommune videresender klagen til Naturklagenævnet. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde, og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. 13

14 Lokalplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til: Nyborg Kommune, sekretariatet, Torvet 1, 5800 Nyborg. Eller på mail: Nyborg Kommune videresender klagen til Naturklagenævnet. Klagen skal være Nyborg Kommune i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Dispensation fra lokalplanen Planlovens 19 og 20 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

15 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligområde, med mulighed for etablering af mindre erhverv, med lav miljøklasse, i de gl. bevaringsværdige mejeribygninger på ejendommen. 1.2 at sikre de bevaringsværdige bygninger ikke bliver nedrevet, og at nødvendige ombygninger sker i respekt for bevaringsværdierne. 1.3 at der i ny bebyggelse anvendes bæredygtige principper, såvel økonomisk, miljømæssigt og energimæssigt. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 64, Ørbæk by, Ørbæk samt alle parceller, der udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kortbilag Delområde 1 (placering fremgår af kortbilag 2) Området kan anvendes til mindre erhvervsformål, i form af liberale erhverv som fx kontorvirksomhed, når anvendelsen sker med respekt for at bygningerne er bevaringsværdige. Her ud over kan den eksisterende beboelsesbygning (gl. mejeribestyrerbolig), fortsat anvendes til maks. 2 boliger - se kortbilag 3. Delområde 2 (placering fremgår af kortbilag 2) Området må kun anvendes til boligformål - som tæt/ lav bebyggelse. 15

16 Lokalplanens bestemmelser 4 UDSTYKNING 4. 1 Udstykning af området kræver tilladelse fra Vejdirektoratet og Nyborg Kommune. Ansøgning skal fremsendes i særskilt sag. 5 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD 5. 1 Vejadgang til lokalplanområdet skal, af hensyn til trafiksikkerheden på Hovedgaden, ske fra Hulvejen ad eksisterende overkørsel, som ombygges til fortovsoverkørsel. Eksisterende overkørsel til Hovedgaden nedlægges. Der skal etableres hegn mellem lokalplanområdet og fællesstien, samt mellem lokalplan-området og Hovedgaden til hindring af kørende adgang 5. 2 Der skal etableres parkeringspladser jf. byggelovens krav til såvel bolig som erhverv. Parkeringspladserne skal indrettes i overensstemmelse med vejreglernes krav, og godkendes af politiet Der skal i forbindelse med etablering af p.pladser etableres træbeplantning langs parkeringsbåse med løvfældende træer og hække. P-pladser skal etableres inden indflytning. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 Inden for det på kortbilag 2, delområde 1, må de bevaringsværdige bygninger, ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse og der må ikke udvides i etageareal i form af tilbygninger, udvidelser m.m. uden Byrådets særlige tilladelse Ny boligbebyggelse i delområde 2, må maks. opføres i 1½ plan, og højden må ikke overstige 8,5 m Ny boligbebyggelse, skure og udhuse, i delområde 2, skal placeres indenfor de byggefelter, der er angivet på kortbilag 2, og angivet ved afstande til skel Inden for delområde 2, må der på anviste byggefelter maks. placeres i alt m 2 etageareal Inden der kan gives byggetilladelse i delområde 2, skal der af en landinspektør med beskikkelse, fastlægges en eller flere middelkoter, for den enkelte 16

17 Lokalplanens bestemmelser parcel, målt ved husets hjørner, i forhold til naturligt terræn Ny boligbebyggelse i delområde 2, skal opføres efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7. 1 Ombygninger og renoveringer i delområde 1 (bevaringsværdige bygninger), skal respektere og fastholde den eksisterende arkitektur, med hensyn til materialer og farver, hvor de patinerede gl. gule mejeribygninger (se forsidebilledet) er det gennemgående træk Eksisterende murværk på de bevaringsværdige bygninger i delområde 1 skal bibeholdes, og murede stik over døre, porte og vinduer skal bevares og retableres. Murede gesimser og andre murede detaljer på bygningerne, skal i videst muligt omfang bevares I delområde 1 (bevaringsværdige bygninger) skal nye vinduer og ved udskiftning af vinduer, udformes i overensstemmelse med de originale vinduer med hensyn til størrelse, materialer, udformning. Vinduer skal udføres som traditionelle opsprossede trævinduer med plant klart glas. Vinduerne skal males med en dækkende hvid maling. Ved nyoplægning af tage skal der fortsat anvendes naturskifer som det fregår af billedet De karakteristiske taghældninger på de bevaringsværdige bygninger i delområde 1 skal bibeholdes. På de bevaringsværdige bygninger som har naturskifer, (fremgår af foto til venstre), skal ved nyt tagoplægning, fortsat anvendes naturskifer. Den resterende del af den bevaringsværdige bygningsmasse, skal ved nyoplægning af tag dækkes med rød vingetegl Ved omlægning af tage i delområde 1 (bevaringsværdige bygninger), skal nyt tag have samme udformning som det originale m.h.t. taghældning, valm og opskalkning. Gesimser skal bevares Udvendige tekniske installationer skal så vidt muligt indarbejdes i arkitekturen. Solcellepaneler mv. må ikke placeres på tage i delområde 1 (bevaringsværdige bygninger). 17

18 Lokalplanens bestemmelser 7. 7 Ny boligbebyggelse i delområde 2, skal opføres jf. bygningsreglementets til enhver tid gældende klassifikationer Ny boligbebyggelse indenfor delområde 2, skal gennem materialevalg, konstruktionsmetoder og detaljering, udtrykke et højt kvalitetsniveau som styrker bymiljøet i Ørbæk, og gennem nedenstående bestemmelser: a) De udvendige bygningssider indenfor delområde 2 skal fremstå i blank mur - grå/gule blødstrøgne teglsten, b) skure og udhuse opføres med vægge som træbeklædning, og males i mørke/grå jordfarver. Tag på skure og udhuse skal udføres i tagpap. c) til tagdækning af beboelsesbygninger i delområde 2, må kun anvendes mørk/mat tagsten Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende i delområde 2, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge, i farve. Solpaneler må ikke være reflekterende eller virke forstyrrende på omgivelserne. I delområde 1, med bevaringsværdige bygninger må der ikke anvendes solpaneler mv., 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Postkasser må ikke ophænges direkte på ydervæg af de bevaringsværdige bygninger i delområde 1, men skal fremtræde ens, og opstilles i stativ efter postvæsenets anvisning Hegn skal etableres som levende hegn og i overensstemmelse med hegnlovens bestemmelser. Faste hegn må kun etableres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, som afgrænsning af mindre terasser o.l., som hegn ud fra terrasse mod fx nabo o.l., og maks. være 1,5 m højt og maks 1,8 m ud fra bygningen 8. 3 Containere til renovation og affaldsøer skal indhegnes med levende hegn (hække). Fælles cykelskure og carporte skal opføres i galvaniseret lette stålkonstruktioner med tag af plast eller tagpap. Der må kun opstilles skure på de byggefelter til skure, der fremgår af kortbilag Inden for lokalplanområdet må der ikke ske udendørs 18

19 Lokalplanens bestemmelser oplag af både, uindregistrerede køretøjer eller campingvogne eller lignende Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer Skråninger mod skel beplantes med stedsegrønne bunddækkeplanter og/eller buske Træer omkring torv og parkering plantes med løvfældende træer Skiltning, reklamering, flag, belysning og lignende, skal godkendes af Nyborg Kommune. 9 GRUNDEJERFORENING 9. 1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes én grundejerforening for lokalplanområdet med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor de 2 delområder. Vedtægter og eventuelle senere ændringer i foreningen, skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningerne skal oprettes senest når halvdelen af boligerne i delområde 2 er taget i brug Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af intern vej, stier, p-pladser m.v. indenfor lokalplanområdet. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal seneste være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 11 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN Partiel Byplanvedtægt nr. 2 i gl. Ørbæk Kommune aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag godkendt 18. juni 2013 til offentlig fremlæggelse fra 2. juli til 27. august 2013, vedtages således endeligt. Nyborg Byråde 8. oktober På byrådets vegne Erik Christensen Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør Lokalplan nr. 246 Boliger på Hulvejen 12 i Ørbæk er offentliggjort den 22. oktober

21 Orthofoto med matr. skel - Hulvejen 14, Ørbæk (Ørbæk gl. Mejeri) 21

22 Kortbilag Kortbilag 1 - Matr. kort, lokalplanområdet 22

23 Kortbilag 2 - Lokalplankort Kortbilag 2 - Lokalplankort med delområder og byggefelter (bindende) 23

24 B ib eva lib ygn rin de era ing gsv r k le, d ær an er er dig an hve ka gl ve rv n a. m nd /ko nv ej es nt en ero til rby des bo gn ti lig in l g Kortbilag B by eva an gn ring ve ing sv nd d æ es er rd i til kan g bo lig Kortbilag 3 - Illustrationsplan, lokalplanområdet (retningsgivende) 24

25 Torvet Nyborg Nyborg

Lokalplan nr. 246 A. Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig)

Lokalplan nr. 246 A. Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig) Lokalplan nr. 246 A Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig) Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 214 - forslag

LOKALPLAN NR. 214 - forslag LOKALPLAN NR. 214 - forslag Boligområde på Vestergaard i Ullerslev Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens område og indhold... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplan nr. 223 Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr Forslag

Lokalplan nr Forslag Odensevej Stationsvej Lokalplan nr. 252 - Forslag Boligbebyggelse i Ørbæk ved Stationsvej og Banestien Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999. Nyborg Politistation Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, juni 1999 -~ Sø - I Nyborg Politistation 2 Indhold Lokaiplanens redegørelse 6 Lokaiplanens baggrund 6 Lokaiplanens indhold 6 Forholdet til anden planlægning 6 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplan nr. 255 Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a. bestemme: - hvad området

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere