Analyse af ridesportens forhold i Hørsholm Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ridesportens forhold i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Analyse af ridesportens forhold i Hørsholm Kommune Juni 2008

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Hørsholm Kommune Analyse af ridesportens forhold i Hørsholm Kommune Juni 2008 Dokument nr 1 Version nr A Udgivelsesdato: Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SIBA/KGKO/SAWE kgko kgko

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 2 2 Indledning 4 21 Formål 4 22 Interessenter 5 23 Forløb 5 3 Økonomiske og strukturelle forhold 7 31 Fællestræk 7 32 Sammenligning af fakta for de fire rideklubber 8 33 Hørsholm Rideklub 9 34 Rungsted Rideklub Folehave Rideklub Kokkedal Rideklub 14 4 Ridesportens faciliteter Ny lov for hold af heste Hørsholm Rideklub Rungsted Rideklub Kokkedal Rideklub Folehave Rideklub Behov for ekstern finansiering 5 SWOT 26 6 Ridesport for hvem? 28 7 Fremtidsscenarier 30 8 Konklusion 34 Bilagsfortegnelse A B C D Oversigt over interviewpersoner Interviewramme Tjekliste for "lov om hold af heste" Foto dokumentation

4 2 1 Sammenfatning Med denne rapport har COWI for og i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen gennemført en analyse af den aktuelle situation for ridesporten i Hørsholm Kommune Rapporten tager sit udgangspunkt i interne rapporter fra hhv 2001og 2004 I forhold til disse rapporter har COWI taget et par yderligere 'spadestik' for at give et aktuelt billede af rideklubbernes situation, deres stald - og foldfaciliteter, samt deres planer for fremtiden I forbindelse med gennemgang af stald - og foldfaciliteterne har der været lagt vægt på at undersøge om disse faciliteter, for hver enkelt klubs vedkommende, lever op til de krav som stilles i de nye regler om hestehold 1 Det overordnede resultat kan kortfattet opstilles således: Rungsted Rideklub forventes at skulle finde andre faciliteter dels fordi deres nuværende faciliteter (stalde og ridehal) er i så ringe forfatning at en renovering ikke kan betale sig og i øvrigt ligger uden for klubbens muligheder og dels fordi ejerne af Rungsted Ladegård vil nybygge stald og ridehal for herefter at bruge det til privat brug og erhverv (bla stutteri) Kokkedal Rideklub har en sund økonomi og god stabil driftssituation Klubben ønsker sig en ridehal for at kunne udvikle sig yderligere, men har ikke mulighed for at realisere dette ønske af økonomiske grunde Folehave Rideklub kan få problemer med de stalde som de benytter, men det står ikke klart hvilke planer ejeren af Folehavegård har på længere sigt Hørsholm Rideklub må imødese udgifter til ombygning/nybygning af stalde, samt for ejernes vedkommende, vedligeholdelse af bygningerne Herudover har klubben behov for yderligere foldarealer Samlet står ridesporten i Hørsholm over for en del udfordringer, hvis det nuværende omfang af klubber og opstaldede heste skal bevares Baggrunden herfor er tre forhold: 1 Den nye danske lov om "Hold af heste" Den nye lov giver alle fire klubber og ejerne af deres bygninger en række udfordringer i forhold til indretning af staldene og i forhold til størrelsen af foldarealer 1 I januar 2008 trådte en ny dansk lov om "Hold af heste" i kraft

5 3 2 Rideklubbernes økonomi Alle klubberne har en snæver økonomi, som ikke tillader store udsving For ejerne af bygningerne er det en økonomisk udfordring at vedligeholde bygningerne 3 Rideklubbernes behov for aktive medlemmer og ildsjæle Alle klubberne er afhængige af frivillig arbejdskraft til den daglige drift, til vedligeholdelse, til bestyrelsesarbejde og i forhold til klubbens sociale aktiviteter Ovennævnte betyder, at politikerne i Hørsholm Kommune må overveje, hvilke ønsker de har til ridesportens udvikling Overvejelserne skal ses i sammenhæng med kommunens politiske og strategiske målsætninger i forhold til balancen mellem tilbud af breddeaktiviteter kontra individuelle sportsgrene, herunder i hvor høj grad området skal finansieres ved brugerbetaling Til brug for de politiske overvejelser indeholder rapporten tre senarier: Første scenarie: "Laden stå til" Andet scenarie: Ridesport et vigtigt tilbud på linje med andre sportsgrene Tredje scenarie: Hørsholm som ridesportsby Scenarierne er beskrevet i afsnit 7 Rapporten kommer ikke med egentlige anbefalinger, men via scenarierne vises tre mulige udviklingsveje, som politikerne i Hørsholm Kommune kan vælge mellem Det er også muligt, at de politiske drøftelser vil vise andre mulige udviklingsveje for ridesporten i kommunen Det grundlæggende spørgsmål er naturligvis, hvor mange penge kommunen kan og vil bruge på ridesporten

6 4 2 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune besluttede den 13 september 2007 at iværksætte en undersøgelse af ridesportens forhold i kommunen Anledningen var: dels en ansøgning fra Hørsholm Rideklub om et særligt driftstilskud for både 2007 og 2008 dels at Folketinget har vedtaget en ny Lov om hold af heste Der er tidligere i 2001 og 2004 udarbejdet analyser af ridesporten i Hørsholm Kommune Der er dog en række forhold som er ændret siden da, hvoraf de væsentligste er listet herunder: Efteråret 2007 lukkede Hørsholm Kommune ridehallen på Rungsted Ladegård for anvendelse på grund af nedstyrtningsfare Rungsted Ladegård har inden for de sidste par år fået en ny ejer, som ønsker at indrette gården og de godt 30 ha jord til hestestutteri og bolig til privat brug Rungsted Rideklubs lejemål er derfor opsagt, hvilket har medført, at der kører en retssag mellem ejeren og rideklubben vedr opsigelsen Forpagtningsaftalen med Kokkedal Rideklub vedrørende Kokkedal Avlsgård og tilhørende folde er forlænget med ti år pr 1 januar 2008 Den 1 januar 2008 trådte en ny Lov om hold af heste i kraft med nye skærpede krav til bla boksstørrelse, lofthøjde og foldareal Nærværende analyse er således en opdateret analyse af de faktuelle omstændigheder omkring ejerforhold, ledelse, driftsstruktur, medlemssammensætning, økonomi og organisering, samt en vurdering af konsekvenserne af indførelsen af Lov om hold af heste, som vil lede frem til en beskrivelse af fremtidige scenarier for ridesporten i Hørsholm Kommune 21 Formål Jævnfør kommissoriet er målet med analysen således: at danne et beslutningsgrundlag for den fremtidige strukturering af rideklubberne i Hørsholm Kommune at afdække klubbernes fremtidige behov for tilskud, der ligger ud over de tilskud, de allerede lovmæssigt er berettiget til at kortlægge, hvad den nye Lov om hold af heste betyder for de fire klubber

7 5 22 Interessenter Ridesporten i Hørsholm Kommune er karakteriseret ved at være opdelt på mange forskellige organisatoriske konstruktioner og involverer derfor en bred vifte af personer med hver deres motiver og interesser Da dette forhold giver anledning til en række udfordringer til bla økonomi indgår herunder et kort oprids af de vigtigste parter Hørsholm Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen Hørsholm Kommune, Teknik og Miljø Ridesporten Private bygningsejere Kommunens borgere - Rideskolerne - Rideklubberne Sondringen mellem rideklubber og rideskoler er vanskelig, idet de findes i flere former i kommunen Nærværende analyse bygger på følgende definitioner: Rideklubber: Socialt fællesskab omkring ridesportsaktiviteter Rideklubben drives ofte uafhængigt af undervisning og staldfaciliteter Rideskoler: Forening som tilbyder rideundervisning på enten egne eller private heste Der vil typisk blive stillet krav om, at du er medlem af rideklubben for at kunne deltage i rideskolens undervisning 23 Forløb Med udgangspunkt i kommissoriet er analysens forløb opdelt i tre parallelle spor: - gennemgang af faciliteterne - interviews - dataanalyse Indledningsvis blev der udarbejdet en introduktionsskrivelse, som kort beskrev analysens formål, hvem der havde bestilt analysen, det materiale vi havde brug for fra klubberne, og hvem vi var Denne skrivelse blev fremsendt til de enkelte rideklubber forud for interviews og gennemgang af klubbernes faciliteter 231 Gennemgang af faciliteterne Denne del af analysen er beskrevet i rapportens kapitel 4 og bygger på det materiale som er fremkommet ved den fysiske gennemgang af klubbernes faciliteter Denne gennemgang har haft til formål at lave en byggeteknisk gennemgang af stalde mm for primært at afklare, om bygningerne lever op til de nye lovkrav

8 6 til opstaldning, men også i mindre omfang for at få indtryk af staldene og bygningers tilstand og de fremtidige muligheder for bygninger og arealer Endelig har gennemgangen af de fysiske rammer ligget til grund for beregning af de nødvendige investeringsbehov for at leve op til de nye lovkrav til opstaldning 232 Interviews Der er for hver af de fire rideklubber foretaget interviews med hhv klubformand og evt rideskoleansvarlig samt en række øvrige interessenter Der er ligeledes i det omfang, det har været muligt, udført interviews med ejerne af faciliteterne I alt er der foretaget 12 interviews (jf bilag A), der hovedsagelig er gennemført som individuelle interviews Herunder også et interview med eksperter inden for ridesporten bla breddekonsulent Jens Kronborg fra Dansk Rideforbund, som særligt beskæftiger sig ridning som klubtilbud Som det er beskrevet i rapportens kapitel 3, er det meget forskellige problemstillinger, som kendetegner de fire rideklubber Der er derfor valgt en semistruktureret tilgang i interviewene Interviewene foregik således ud fra en fastlagt interviewramme (jf bilag B), som blev fremsendt før mødet, hvor der blev lagt op til at interviewpersonerne også havde mulighed for at supplere med personlige udsagn og nye problemstillinger, de mente var essentielle Hovedsigtet med interviewene har været at få indsigt i klubbernes egne overvejelser om deres nuværende situation og deres overvejelser om ridesporten og deres klubs fremtid i Hørsholm Kommune Sekundært er interviewene blevet brugt til at gå i dybden med klubbernes økonomiske og sportslige situation samt deres medlemssituation Vi blev generelt mødt med en høj grad af svarvillighed hos de fire klubber, og alle fire klubber har ligeledes været samarbejdsvillige i forbindelse med fremskaffelse af relevant datamateriale (regnskaber, vedtægter, lokalplaner etc) 231 Dataanalyse Endelig er rapporten baseret på en dataanalyse, primært med henblik på at opdatere datagrundlaget fra de tidligere rapporter Der er i den forbindelse indhentet en række skriftlige kilder både hos de fire relevante rideklubber (herunder bla regnskaber og klubvedtægter), samt fra kommunen (lokalplaner, helhedsplaner mm vedrørende kommunens plangrundlag) Bearbejdning og nærmere granskning af dette materiale er sket løbende, idet der som nævnt i indledningen er væsentlige forhold, som har ændret sig undervejs i rapportforløbet

9 7 3 Økonomiske og strukturelle forhold I dette kapitel beskrives de økonomiske og strukturelle forudsætninger for hhv ridesporten som helhed og hver af de fire klubber 31 Fællestræk Alle fire klubber er lokalt forankret, og tilgængeligheden vurderes at være en vigtig parameter for klubbernes medlemmer Alle fire klubber er medlem af Dansk Ride Forbund Alle fire klubber har fokus på breddeaktiviteter og har ingen målsætninger om at drive elitesport, herunder større stævner Alle fire klubber modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i overensstemmelse med folkeoplysningsloven Tilskuddet ydes bla på baggrund af antal årlige aktivitetstimer i klubben Folehave og Rungsted er afhængige af private bygningsejere Der er et generelt problem med at tiltrække frivillig arbejdskraft til klubarbejdet, hvilket er en vigtig forudsætning for klubbernes eksistens Der er mindre indtægtspotentiale i afholdelse af stævner, ca kr pr stævne, men der vurderes ikke at være hverken økonomi eller interesse i, at faciliteterne udbygges med henblik på afholdelse af større internationale stævner Klubbernes økonomi er generelt stram og der er ikke udsigt til bedring i fremtiden Klubbernes største udgifter går til bortskafning af gylde, foder og husleje Det har ikke muligt for nogen af de fire klubber at finde sponsorer der var villige til at bidrage med støtte til den generelle drift Sponsorer spiller derfor ingen større rolle i forhold til klubbernes økonomi Det er vores vurdering at der i klubberne ikke er en efterspørgsel på et tværgående samarbejde inden for ridesporten i Hørsholm Kommune Hver klub kæmper for deres egen overlevelse og ser ikke umiddelbart nogen synergieffekter eller stordriftsfordele ved et samarbejde Der findes dog en undtagelse, idet Folehave og Hørsholm Rideklub synes at have en interesse i deling af ridehus og foldfaciliteter Hørsholm Rideklub udbyder som den eneste af de fire klubber 1 ugentligt handicaphold, men har pt ikke kapacitet til flere hold Klubben er dog ikke godkendt som handicapridecenter, da faciliteterne ikke lever op til kravene En godkendelse vil kræve investeringer til bla lift og specialuddannede undervisere

10 8 32 Sammenligning af fakta for de fire rideklubber Antal aktive/passive medlemmer pr 1 jan 2008 Rungsted Folehave Kokkedal Hørsholm Rideklub Rideklub Rideklub Rideklub //24 Antal medlemmer <25 år 2 Organisering Personale Frivillige til daglig drift (to pers) stævner (15 pers) Frivilligt bestyrelsesarb (syv pers) Undervisning Rideskole Eksterne undervisere Opstaldningsforhold Økonomi Tilskud fra Delvis selvpasning Delvis selvpasning Frivillige til daglig drift + bestyrelsesarb (ti pers) un- Eksterne dervisere Selvpasning Tre ansatte + en timelønnet bogholder (dertil ca 15 frivillige Rideskole Fuld pasning kr kr kr kr Boksleje 2010 kr/mdr 1410 kr/mdr kr/mdr kr/mdr Kontingent 400/200 kr 250/150 kr 400/200 kr 680/480 kr (aktive/passive medlemmer) Økonomiske forhold Rimelig driftsøkonomi, ingen opsparing Lille økonomi, få økonomiske forpligtelser God driftsøkonomi + mindre opsparing Spinkel økonomi (store omkostninger til lønninger) Faciliteter Faciliteternes ejerforhold Privat ejet (ejendomsinvestor) Antal bokspladser (heraf rideskoleheste) Tilhørende foldareal ca 5500 m 2 (tilgængeligt areal) 3 (ca14000 m 2 ) Ridefaciliteter Privat ejet (familieejet) Kommunalt ejet Ejet af Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus" 22 (10) (ca12) Dressurbane Springbane ca27500 m 2 ca m 2 (ca m 2 ) Springbane (Dressurbane) (Ridehal) Dressurbane Springbane (Ridehal) ca 800 m 2 Springbane Ridehal Handicaptilbud Ingen Ingen Ingen 1 ugentligt handicaphold Interesse for samarbejde Udtrykker intet behov/interesse for samarbejde på tværs Stor interesse for samarbejde med Hørsholm Rideklub Udtrykker intet behov/interesse for samarbejde på tværs Ikke afvisende over for samarbejde med Folehave Rideklub 2 Data giver ikke mulighed for at fordele medlemmer efter alder for alle fire rideklubber 3 Rungsted og Kokkedal rideklubber har adgang til foldarealer udover de til bygningerne hørende arealer

11 9 33 Klubstruktur I dette afsnit gennemgås kort de enkelte klubbers struktur og nøglerelationer Hver af de fire rideklubber i Hørsholm har en forskellig struktur Strukturen beror på en række konkrete forhold for hver af klubberne Strukturen giver samtidigt et billede af hvilke relationer der er mellem feks ejerne af bygninger, rideskoletilbud, medlemmer af klubberne mv De fire klubbernes relationer/struktur er hver for sig grafisk illustrere nedenfor Der er knyttet nogle kortfattede forklaringer til hver klub 331 Hørsholm Rideklub af 2003 Strukturelle forhold Hørsholm Rideklub -stævner -stalddrift - rideskole (lønnet personale) Hørsholm kommune - tilskud Den selvejende institution Hørsholm Ridehus Stald Fold (Ridehal) Figuren ovenfor viser: at det er "Den selvejende institution Hørsholm Ridehus" som ejer bygninger og folde og lejer dem ud til rideklubben at Hørsholm Rideklub som en integreret del af klubben har et rideskoletilbud til medlemmerne at klubben modtager tilskud fra Hørsholm Kommune

12 Rungsted Rideklub Rungsted Rideklub - stævner Klubmedlemmer - stalddrift (delvis selvpasning) Rideskole - leje af fold -undervisning Hørsholm kommune -tilskud Privat ejer Stald Fold Figuren ovenfor viser: at det er den private rideskole som har lejeaftalen med ejeren af bygningerne og folde at rideskolen udlejer nogle pladser videre til privat opstaldning, men i øvrigt lader Rideklubben benytte faciliteterne at Rundsted rideklub afholder stævner og andre sociale aktiviteter at klubben modtager tilskud fra Hørsholm Kommune 333 Folehave Rideklub Folehave Rideklub -stævner Klubmedlemmer - stalddrift (delvis selvpasning) Private undervisere Hørsholm kommune -tilskud Privat ejer Stald Fold Figuren ovenfor viser: at det er den enkelte hesteejer som individuelt lejer en hesteboks at Folehave rideklub er en forening af individuelle lejere at Folehave rideklub afholder stævner og andre sociale aktiviteter at hver enkelt rytter selv laver undervisningsaftale med en privat ridelære at klubben modtager tilskud fra Hørsholm Kommune

13 Kokkedal rideklub Kokkedal Rideklub -stævner Klubmedlemmer - stalddrift (selvpasning) Hørsholm kommune Stald Fold (Ridehal) Private undervisere Figuren ovenfor viser: at Kokkedal rideklub lejer bygninger og folde af Hørsholm Kommune at klubben lejer bokse ud til individuelle hesteejere at Kokkedal rideklub afholder stævner og andre sociale aktiviteter at hver enkelt rytter selv laver undervisningsaftale med en privat ridelære at klubben modtager tilskud fra Hørsholm Kommune 34 Hørsholm Rideklub af Organisering, ejerforhold og driftsform Hørsholm Rideklub blev stiftet den 31 maj 2003, hvor klubben fortsatte efter den tidligere Hørsholm Rideklub, der var gået konkurs umiddelbart inden Ejerforhold Driftsform Lønnet personale Medlemmer Klubben lejer faciliteterne af "Den Selvejende Institution Hørsholm Rideklub", som er en nonprofitorganisation etableret til bevarelse af Hørsholm Ridehus Klubbens foldarealer ejes af Hørsholm Kommune Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen Bestyrelsen består af formanden og fire-syv medlemmer, der vælges for en toårig periode på den ordinære generalforsamling Som den eneste rideklub i Hørsholm Kommune har klubben ansat lønnet personale i form af tre fastansatte medarbejdere (en staldmester, en underviser og en praktikant), samt en timelønnet bogholder Det er således dem der, i tæt samarbejde med klubbens bestyrelsesformand, varetager den daglige drift af klub og rideskole, herunder administration og økonomi Klubben er den største rideklub i kommunen med et nuværende medlemsantal på knap 200 Samtidig er Hørsholm Rideklub den eneste rideklub i kommunen med medlemmer, som deltager i distriktsstævner

14 12 Alderssammensætningen i klubben er kendetegnet ved mange yngre ryttere, men for at kunne rekruttere medlemmer til bestyrelsen er det vigtigt for klubben også at tilgodese de ældre rytteres interesser De nye lovmæssige bestemmelser vil derfor (jfkap423) være en trussel for denne struktur, idet boksfaciliteterne ikke lever op til kravene for de større heste Klubben vil derfor på sigt miste de synergier, der ligger i at have flere generationer samlet på et sted 342 Økonomi Omkostninger 2007: Økonomiske nøgletal Samlet tilskud : kr kr Tilskud Inden for de senere år har Hørsholm Rideklub haft svært ved at få økonomien til at løbe rundt, hvilket har betydet, at kommunen har måttet yde et stadigt større tilskud til klubben Årsagen til den stramme økonomi ligger i, at den primære drift på nuværende tidspunkt giver underskud Der forventes ligeledes et underskud på driften i 2008 på kr Hørsholm Rideklub er den rideklub i Hørsholm Kommune, hvortil der ydes det største kommunale tilskud Rideklubben modtager både lokale- og aktivitetstilskud og har desuden i 2007 og 2008 modtaget et ekstraordinært tilskud til drift af elevrideskole Endelig har rideklubben modtaget ekstraordinære tilskud næsten hvert år siden 2003 I den nuværende konstruktion er det således svært for rideklubben at sætte tæring efter næring, og når det lykkes, er det endnu sværere at fastholde Driftsøkonomi Aktiviteter Hørsholm Rideklub har indtægter fra boksudlejning og medlemskontingenter fra rideskolen, men hvis disse indtægter skal kunne dække udgifterne til den daglige drift, vil det kræve, at der er mulighed for at have flere heste opstaldet Rideklubben har de sidste år oplevet en mindre medlemstilgang og mangler pt ca 20 staldpladser, hvis man ser bort fra de indretningsmæssige ændringer, som Lov om hold af heste vil medføre En sådan udbygning vil sandsynligvis kunne gøre rideklubbens drift rentabel I kraft af Hørsholm Rideklubs gode faciliteter kan rideklubben foruden rideundervisning også tilbyde andre aktiviteter, så som handicapridning og ridelejr i sommerperioden, hvilket er en større indtægtskilde for rideklubben 35 Rungsted Rideklub Ejerforhold Driftsform 351 Organisering, ejerforhold og driftsform Rungsted Rideklub holder til på Rungsted Ladegård, hvor de lejer sig ind på ridebaner og foldarealer hos Rungsted Rideskole, som har indgået en lejeaftale på faciliteterne med den private ejer af gården Rideklubben driver ikke selv rideskole, men har en tæt tilknytning til den private Rungsted Rideskole, som foruden undervisning også står for driften af

15 13 privat opstaldning Det er således rideskolen, som har indgået en lejeaftale med den private ejer af bygningerne vedrørende både stald- og foldfaciliteter Rungsted Rideklub koncentrerer sig om sociale arrangementer, som typisk omfatter tre-fem stævner årligt Rideskolen har kæmpet mod skiftende ejere pga modstridende interesser og status er nu, at lejemålet er opsagt Der kører på nuværende tidspunkt en retssag mellem ejer og rideskolen Rungsted Rideklub opfatter sig ikke som uafhængig af eksisterende faciliteter, men den støtter Rungsted Rideskole 352 Økonomi Omkostninger 2007: Økonomiske nøgletal Samlet tilskud : kr kr Rungsted Rideklubs økonomi er adskilt fra den private rideskole, hvorfor der ikke ydes tilskud til drift af rideskolen Driftsøkonomi Medlemmer Rungsted Rideklub har en mindre indtægt fra stævner og arrangementer, men kun så det kan dække mindre nyindkøb til springmateriel og lignende Faciliteterne er tidligere renoveret ved hjælp af sponsorpenge og kommunale tilskud, men med overdragelsen til den nye ejer, synes det nødvendigt at finde nye faciliteter til såvel rideskole som rideklub Rungsted Rideklub har oplevet en drastisk medlemsnedgang siden lukning af ridehallen i 2007 og har et stort behov for at finde nye faciliteter, hvis de skal overleve 36 Folehave Rideklub Ejerforhold Driftsform og målsætninger 361 Organisering, ejerforhold og driftsform Folehave Rideklub holder til på Folehavegård, som er privat ejet af Anders og Charlotte Kopp De private ejere driver opstaldningen, men den enkelte hesteejer er selv ansvarlig for fodring og den øvrige pleje af hesten (delvis selvpasning) Driften af rideklubben bygger på frivillig arbejdskraft, som bla står for afholdelse af stævner, orienteringsridt og diverse arrangementer i forbindelse med højtider Rideklubben har særligt fokus på de unge ryttere, men har også en del ældre konkurrenceryttere som medlemmer Det anses derfor som et stort problem, at rideklubben ikke er tilknyttet en ridehal Samarbejde med Hørsholm Rideklub Fremadrettet håber klubben på et øget samarbejde med Hørsholm Rideklub om fold og ridehusfaciliteter For at dette skal kunne lykkes, vurderer COWI at det

16 14 er en forudsætning, at kommunen imødekommer ønsket om en ridehal på Folehavegårds arealer Kommunalt opkøb Kommunen har i 2002 ansøgt om at købe Folehavegård, hvilket de private ejere afslog Yderligere overvejelser omkring kommunalt opkøb af faciliteterne er herefter strandet grundet planmæssige problemstilling omkring fredningsbestemmelser for foldarealerne, jf afsnit Økonomi Omkostninger 2007: Økonomiske nøgletal Samlet tilskud : kr kr Driftsøkonomi Tilskud Adgang til ridehal Stævner Folehave Rideklub er karakteriseret ved at have meget få driftsudgifter, idet den ikke har omkostninger forbundet med løn, leje eller vedligeholdelse af faciliteterne Klubbens medlemmer er hovedsagelig hesteejere, som har deres hest opstaldet på Folehavegård, og disse står selv for indkøb af foder, dyrlæge mm, mens boksleje afregnes direkte med ejeren af Folehavegård Den nye klubformand arbejder på at optimere stalddriften bla gennem fælles indkøbsordning for foder og halm Folehave Rideklub modtager ikke lokaletilskud, idet de ikke har nogen udgift til lokaler, men rideklubben har de seneste år modtaget et mindre beløb i ekstraordinære tilskud til bla ny springbanebelægning For de medlemmer, der er interesserede i at betale ekstra for at have adgang til ridehal, er der for øjeblikket tildelt klubben fem ridekort til Hørsholm Ridehus Disse kan købes for 400 kr om måneden pr kort Dette er dog langt fra tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen blandt klubbens medlemmer Rideklubben er aktiv omkring planlægningen og afholdelsen af stævner, som også er flittigt besøgt af andre klubber Dette giver en god indtægt, der dækker over halvdelen af rideklubbens samlede udgifter 37 Kokkedal Rideklub Ejerforhold Driftsform 371 Organisering, ejerforhold og driftsform Kokkedal Rideklub har til huse i kommunalt ejede bygninger på Kokkedal Avlsgård Fold- og markarealer forpagtes ligeledes af kommunen Klubben har, som nævnt i indledningen, for nylig forlænget lejekontrakten med kommunen til udgangen af 2018 Rideklubben har ingen rideskole tilknyttet, men har et samarbejde med private undervisere Klubben modtager på linje med de fire andre klubber aktivitetstilskud på baggrund af medlemssammensætningen Det er et stort ønske hos rideklubben at få et ridehus, så det vil være muligt at åbne en egentlig rideskole

17 15 Det er Kokkedal Rideklubs fremsatte mål at styrke kammeratskabet og fællesskabet omkring hesten, særligt for de unge ryttere, og der er et stort ønske i klubben om på sigt at dyrke dette også i rideskoleregi Rideklubben fungerer som "fritidshjem" for de unge ryttere, men der synes ikke at være interesse for at supplere klubbens tilbud med andre aktiviteter 371 Økonomi Omkostninger 2006: Økonomiske nøgletal kr Samlet tilskud : kr Kokkedal Rideklub er idag velkonsolideret og har en solid økonomi Dette skyldes bla, at de har en meget velfungerende bestyrelse og meget engagerede medlemmer Opsparing Driftsøkonomi Tilskud Den gode økonomi betyder, at rideklubben bla har mulighed for at spare penge op til mindre renoveringer i omfanget kr Størrelsen af de kommunale fold- og markarealer giver samtidig rideklubben mulighed for at høste hø og ensilage til eget forbrug, hvilket giver en vigtig besparelse i rideklubbens driftsøkonomi og mulighed for at sælge overskydende ensilage Kokkedal Rideklub modtager aktivitetstilskud, men ikke lokaletilskud, da de får stillet foreningsfaciliteterne, bla rytterstue, gratis til rådighed af kommunen Som den eneste af rideklubberne har klubben modtaget et tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen i 2007 Driften af Kokkedal Rideklub er bundet op på en høj grad af "selvpasning", hvor hver hesteejer bla har et par fodervagter om måneden Denne model medfører en meget billig opstaldningspris

18 16 4 Ridesportens faciliteter 41 Ny lov for hold af heste I januar 2008 trådte en ny dansk "Lov om hold af heste" i kraft Lovens overordnede formål er at gennemføre en regulering af forskellige forhold omkring hestevelfærd Den berører både det private og erhvervsmæssige hestehold, hvorved også det hestehold, som finder sted på landets rideskoler og klubber, bliver berørt Lovgivningen om hestehold betyder, at der er en række mindstekrav til hold af heste, som dels omhandler selve opstaldningen af heste og adgangen til fold, dels omhandler bestemmelser angående omgangen med heste, herunder træning og foder Ikrafttrædelse og dispensationsmuligheder Hestestaldens indretning For eksisterende hestehold gælder der en række overgangsordninger for, hvornår de forskellige dele af loven træder i kraft Dette sker over tre etaper frem til 2020 I lovens 1 Stk 3 står der, at justitsministeren i særlige tilfælde helt eller delvist kan undtage visse hestehold fra loven Dansk Landbrugsrådgivning (Landscentret Heste) har, på baggrund af en forespørgsel i Justitsministeriet, kunnet oplyse, at dette i særlige tilfælde vil gælde for hestehold i fredede bygninger Det vurderes især at være den del af loven, som har med staldindretning og foldareal at gøre, der vil have betydning for rideklubberne i Hørsholm Kommune Særligt i forhold til nedenstående fire forhold: Ifølge den nye lov må heste ikke længere opstaldes i spiltov 4 (år 2011) Opstaldes hesten i boks, skal boksen for en "standardhest" være 11 m² stor (år 2020) Kravene til boksstørrelse tager udgangspunkt i hestens stangmål 5 En pony kræver derfor mindre plads end en hest og kan opstaldes i en boks på seks m² Hestelovgivningen opsætter også kriterier for loftshøjden i hestestalde Kravet er, at loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m (år 2020) Yderligere stiller hestelovgivningen krav til mængden af naturligt lysindfald i stalden Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov Dette sikres ved, at det samlede vinduesareal svarer til mindst syv procent af staldens gulvareal (år 2020) 4 Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg 5 Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke

19 17 Foldareal Ifølge den nye lov skal alle hestehold på op til 20 heste have adgang til mindst 800 m 2 fold For større hestehold må der etableres yderligere 200 m 2 fold pr hest (år 2016) 42 Hørsholm Rideklub Hørsholm Rideklubs bygningsmæssige faciliteter består af et ridehus og en staldbygning Der tilhører en rytterstue og et sadelrum, som er bygget til formålet i nyklassicistisk stil Foldareal Klimaskærm Staldindretning Foldareal Hørsholm Rideklub lejer sig ind i disse bevaringsværdige bygninger, som er ejet af "Den selvejende institution Hørsholm Ridehus" 421 Beskrivelse af bygninger og faciliteter Ridehuset og staldbygningen er opført med murede, kalkede facader Ridehusets tag er et valmet mansardtag, belagt med røde teglsten Ridehusets ridebane er 20 m x 40 m, hvilket er målet på en lille ridebane Staldbygningens tag er et halvvalmet tag, der ligeledes er belagt med røde teglsten Bygningerne er renoverede i 1981, hvor der blev lagt nyt tegltag på ridehuset I 1995 blev der lagt nyt tag på selve staldbygningen Hestestalden er indrettet til opstaldning af heste i spiltov og i bokse Boksstørrelsen på de bokse, hvor heste opstaldes enkeltvis, er omkring ni m 2, hvilket, jf "Lov om hold af heste", kun i fremtiden kan anvendes til ponyer I halvdelen af stalden er der en loftshøjde på 2,60 m I den resterende del af stalden, er der lavere til loftet, hvilket også betyder, at staldrumfanget pr hest er mindre end 30 m 2 Hørsholm Rideklub råder over et foldareal på ca 800 m², samt en ride- /springbane Fra Hørsholm Rideklub er der ligeledes forbindelse til den nærliggende Folehaveskov, som er en statsskov 422 Hovedindtryk/vurdering af ejendommens tilstand Hørsholm Rideklubs bygninger fremstår i middel stand, og helhedsindtrykket er, at der ikke er udført planlagt vedligehold i de seneste år Vedligeholdelse Klimaskærmen fremstår i rimelig god stand, mens bygningsdele som vinduer, døre samt udvendige og indvendige overflader fremstår med skader, hvorfor der er behov for at udføre flere vedligeholdelsesopgaver, såsom maling af vinduesrammer og døre, samt pudsreparationer og maling af facaden De faciliteter, som Hørsholm Rideklub har adgang til, lever op til medlemmernes behov, men der er et åbenlyst behov for mere foldareal Utidssvarende forhold I forhold til de nye krav til staldindretning, er stald- og foldfaciliteterne på Hørsholm Rideklub utidssvarende på følgende områder: - Opstaldning - Boksstørrelse

20 18 - Loftshøjde/staldrumfang pr hest - Foldareal 423 Nødvendige investeringer Det vil være nødvendigt at gennemføre flere ændringer for at lovliggøre staldfaciliteterne på Hørsholm Rideklub, hvis den fortsat skal drives i den nuværende form med det samme antal heste og ponyer Ombygninger For at leve op til kravet om boksstørrelse og staldrumfang er der brug for yderligere staldareal De eksisterende foldarealer lever op til de nye lovkrav mht størrelsen på foldarealet, men det er uvist hvorvidt foldarealet lever op til krave mht længe/bredde forhold Opførelse af yderligere en staldbygning på 500 m 2 med plads til opstaldning af 20 heste i boks vil indebære en investering på omkring kr 2,5 million, svarende til 5000 kr/m 2 Vedligehold For at vedligeholde staldbygningen og ridehuset skal der påregnes samlede vedligeholdelsesomkostninger for 126 kr/m² pr år, svarende til i alt kr/år Vedligeholdelsesomkostningerne er beregnet på baggrund af nøgletal for landbrugsejendomme fra V&S-prisbogens indeks 2008 Beløbet dækker de samlede planlagte vedligeholdelsesopgaver på den udvendige del af bygningen, terræn og installationer I det tilfælde at arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft, kan beløbet reduceres betydeligt 43 Rungsted Rideklub Rungsted Rideklubs bygningsmæssige faciliteter hører til Rungsted Ladegård og består af en staldbygning og en ridehal Rungsted Rideklub lejer sig, gennem Rungsted Rideskole, ind i disse forfaldne staldbygninger på Rungsted Ladegård Rungsted Rideklubs foldareal består af en tønde land (5500 m 2 ) fredet landbrugsjord Dertil kommer de marker, som Rungsted Rideskole forpagter af Rungsted Lund Klimaskærm Staldindretning 431 Beskrivelse af bygninger og faciliteter Staldbygninger og ridehal på Rungsted Ladegård er opført med murede og pudsede facader Det er vanskeligt at se, hvilken tagbelægning der er på bygningerne, idet bygningerne lider under et fremskredent forfald, og store dele af taget er inddækket af presenning Ridehallen, som måler 15 m x 60 m, er lukket pga tagkonstruktionens dårlige stand Rungsted Rideklub har ikke adgang til faciliteter, som rummer en egentlig rytterstue, og der er ikke ført kloak til staldbygningerne Imidlertid har klubben indrettet en interimistisk rytterstue med en køkkenafdeling i en del af ridehallen Denne rytterstue fremtræder i ringe stand I Rungsted Rideklub opstaldes hestene dels i spiltov og dels i bokse Boksstørrelsen på de bokse, hvor heste opstaldes enkeltvis, er omkring ni m 2, svarende til den plads en pony kræver jf Lov om hold af heste Stalden har en loftshøjde på over 2,60 m, men der er et begrænset indfald af dagslys

21 19 Foldareal Til Rungsted Rideklub hører et foldareal på en tønde land og to ridebaner, henholdsvis en dressurbane og en springbane Fra Rungsted Rideklub er der via grusvej og stier adgang til Rungsted Hegn 432 Hovedindtryk/vurdering af ejendommens tilstand Rungsted Rideklubs bygningsmæssige faciliteter fremstår i en meget dårlig stand med synlige tegn på alvorligt forfald gennem længere tid Vedligeholdelse Bygningernes tagbelægning af bølgeeternit og tagpap er ødelagt, og taget og hele tagkonstruktionen af træ fremstår med fremskredet angreb af råd Der er ikke lagt dræn/afløb omkring bygningerne, hvilket betyder, at fundamenter og murværk er opfugtet og fremstår med mange og alvorlige frostsprængninger På trods af staldbygningernes dårlige stand lever faciliteterne på Rungsted Rideklub op til medlemmernes forventninger, som dog er utilfredse med, at de ikke længere har adgang til ridehallen Utidssvarende forhold I vurderingen af Rungsted Rideklub i forhold til de nye krav, er faciliteterne utidssvarende på følgende områder: - opstaldning - boksstørrelse - lysindfald 433 Nødvendige investeringer En lovliggørelse af staldfaciliteterne på Rungsted Rideklub vil indebære en ombygning af hestestalden i den østlige længe af Rungsted Ladegård, med henblik på en etablering af bokse med de rette mål For Rungsted Rideklubs vedkommende vil det i forhold til staldindretning/staldfaciliteter være nødvendigt at tage højde for klimaskærmens ringe stand Følgelig vil en investering i selve staldindretningen ikke give mening under de nuværende omstændigheder og i særdeleshed i betragtning af, at Rungsted Ladegårds ejer har fremlagt planer om en privat finansieret nybygning af stalde mm På nuværende tidspunkt er det imidlertid næppe sandsynligt at Rungsted Rideklub kan få adgang til de nye bygninger, idet ejeren har planer om privat erhverv og stutteri i bygningerne 44 Kokkedal Rideklub Kokkedal Rideklub forpagter en del af Kokkedal Avlsgård, som omfatter en stråtækt trelænget staldbygning samt en enlænget stråtækt staldbygning I den trelængede stald er der, foruden en lille ridehal, et velindrettet sadelrum og et tekøkken, der fungerer som rytterstue Staldbygningen er oprindelig opført i midten af attenhundredetallet som landbrugsejendom/avlsbygning, tilhørende Kokkedal Slot Kokkedal Avlsgård og

22 20 tilhørende jorde er ejet af Hørsholm Kommune, og området omkring Kokkedal Slot og Avlsgård er fredet Klimaskærm 441 Beskrivelse af bygninger og faciliteter Den trelængede staldbygnings nordlige og vestlige længe er opført med bindingsværk, mens den østlige længe er opført med murede facader I den vestlige længe, der oprindelig er opført som lade, er der indrettet en lille ridehal Den enlængede staldbygning er ligeledes opført med murede facader Begge staldbygninger har stråtag Stråtaget på den trelængede gård er udskiftet etapevis og er i god stand Stråtaget på østlængen står til udskiftning inden for nogle få år De murede facader fremstår på store dele af facaden med løse mursten og manglende fuger omkring mursten og sokkel Ridehallen måler ca 10 m x 30 m og er opført som bindingsværkslade, hvor spærfag og skråstivere står som bærende elementer ned gennem bygningen Staldindretning Foldareal Hestestalden på Kokkedal Rideklub er indrettet med bokse af varierende størrelse, og der er ingen spiltov Loftshøjden i hestestalden i den trelængede gård er mindre end 2,60 m, mens der i det øvrige staldareal på Kokkedal Rideklub er højloftet med delvist loft til kip Der er gode lysforhold i begge stalde Kokkedal Rideklub forpagter ca 28 tønder ( m 2 ) fredet landbrugsjord, som udgør det foldareal, Kokkedal Rideklub bruger som sommerfold I umiddelbar tilknytning til staldbygningerne, er der ca otte tønder (44000 m 2 ) land foldareal og to ridebaner, som hører til Kokkedal Avlsgård Heraf en stor ridebane på 40 m x 20 m samt en lille ridebane inde på gårdspladsen Det store foldareal betyder, at Kokkedal Rideklub kan være selvforsynende med hensyn til ensilage, jf afsnit 371 Som yderligere ridearealer har Kokkedal Rideklub adgang til statsskoven, Folehaveskov 442 Hovedindtryk/vurdering af ejendommens tilstand Som landbrugsejendom betragtet, fremstår Kokkedal Avlsbygninger i god stand, og det er synligt, at bygningerne er blevet løbende vedligeholdt Klimaskærmen er i god stand med nyt stråtag på store dele af tagfladen Selve murværket fremstår med nogle skader, og der er behov for at udføre flere vedligeholdelsesopgaver på murværk, tømrergennemgang af tømmer på bindingsværk og gennemgang af tagflader med stråtag Halvtaget ud mod den lille ridebane har udstået sin levetid Fremtidige planer Kokkedal Avlsbygninger ligger i nær tilknytning til Kokkedal Slot, der i fremtiden skal fungere som kursuscenter I forhold til den fremtidige brug bør det overvejes, hvilke konsekvenser det vil få for den øgede trafik, som dette vil medføre Det kan vise sig at være hensigtsmæssigt at flytte de nuværende udgange fra staldene, som nu er placeret med direkte adgang til vejen

23 21 Kokkedal Rideklubs faciliteter lever op til medlemmernes behov Medlemmer og bestyrelse efterlyser muligheden for at kunne ride i en mere veldimensioneret ridehal end den, de har adgang til nu Utidssvarende forhold I forhold til de nye krav til staldindretning er stald- og foldfaciliteterne på Kokkedal Rideklub utidssvarende på følgende områder: - boksstørrelse - loftshøjde/staldrumfang pr hest (dette gælder kun i en del af stalden) Ombygning Vedligehold 443 Nødvendige investeringer En lovliggørelse af staldfaciliteterne på Kokkedal Rideklub vil indebære en mindre ombygning af den østlige længe af gården, med henblik på at fjerne det eksisterende bjælkeloft og etablere bokse med de rette mål Ved at lave loft til kip kunne man opnå den lovpligtige loftshøjde og staldrumfang En sådan ombygning vil koste i omegnen af kr Til vedligeholdelse af staldbygningerne skal der påregnes samlede vedligeholdelsesomkostninger for 126 kr/m² pr år, svarende til i alt kr/år Beløbet er beregnet ud fra nøgletal for landbrugsejendomme i V&Sprisbogens indeks 2008 Beløbet dækker de samlede planlagte vedligeholdelsesopgaver på den udvendige del af bygningen, terræn og installationer I henhold til forpagtningsaftale påhviler det kommunen at vedligeholde bygningernes klimaskærm Vi har talt med kommunens kontaktperson vedr bygningerne på Kokkedal Avlsgård, som bekræfter, at kommunen i indeværende år har planer om at udbedre dele af klimaskærmen, ligesom man forventer at skulle udskifte dele af taget På baggrund heraf må det konstateres, at klimaskærmen løbende vil blive vedligeholdt af ejerne (kommunen) 45 Folehave Rideklub Folehave Rideklub er tilknyttet Folehavegård, hvor klubbens faciliteter primært består af spring- og ridebaneudstyr Hvad de bygningsmæssige faciliteter angår, er det sådan på Folehavegård, at Folehave Rideklubs medlemmer, på individuel basis, lejer sig ind i de privatejede staldfaciliteter med tilhørende fold- og ridebanearealer Folehavegård består ud over en hovedbygning af en forpagterbolig med staldgang og en lade/ridehal, der er opført som landbrugsejendom i perioden 1770 til 1870 Yderligere er der opstaldning i en uopvarmet træbygning Folehavegård og en del af den tilhørende landbrugsjord er fredet Klimaskærm 451 Beskrivelse af bygninger og faciliteter Folehavegårds forpagterbolig med en tilbygget stald er opført med murede og gulkalkede facader og sadeltag med tagdækning af strå Laden med hestestald har ligeledes et sadeltag med tagdækning af strå og er opført med murede og lerklinede facader med bindingsværk i bygningens gavl Den staldbygning, som

24 22 er opført i træ, er beklædt med en lodret bræddebeklædning, og tagbeklædningen består af plader af bølgeeternit Stråtaget på forpagterboligen er udskiftet etapevis, men store dele af taget fremstår med løst og tyndt algedækket halm Denne bygnings murværk er intakt, men fremstår med flere opfugtede områder Ladens tagdækning af strå fremstår med tyndt halm og store huller Den nordlige del af ladebygningen er styrtet sammen og er derfor ikke i brug Staldindretning Ridehal Foldareal Hestestaldene på Folehavegård er indrettet med bokse af varierende størrelse, og der er ingen spiltov Hestestalden, som ligger i forpagterboligfløjen, har en loftshøjde på 2,55 m, hvorimod loftshøjden i ponystalden, som er placeret i træbygningen, kun har en loftshøjde på 2,45 m Hvad dagslys angår, virker begge stalde relativt mørke Den lille ridehal er oprindelig opført som lade og måler ca 15 m x 25 m Der er tilsyneladende problemer med fugt i laden, hvorfor ridebanens bund ikke må opfugtes, så støvet fra banen dæmpes Dette medfører, at ridehallen i realiteten ikke kan bruges I tilknytning til Folehavegård er der en dressurbane og en springbane Der hører ca fem tønder (27500 m 2 ) land fredet landbrugsjord til Folehavegård, som således råder over store foldarealer og kan være selvforsynende med ensilage Fra Folehavegård er der direkte adgang til yderligere ridearealer i Folehaveskoven, som er en statsskov 452 Hovedindtryk/vurdering af ejendommens tilstand De bygninger og stalde, der hører til Folehavegård, fremstår i dårlig stand, og det er synligt, at der ikke er blevet udført det nødvendige løbende vedligehold af klimaskærmen Der er alvorlige problemer med stråtaget, som har udtjent sin levetid på store dele af tagfladen Der er et akut behov for lægning af nyt stråtag på ladebygningen og en gennemgang af stråtaget med omlægning af rygningen på fodermesterboligen Murværket på især ladebygningen fremstår dels med sammenstyrtninger dels med sætningsrevner, hvor der er behov for udbedring og genopretning af facaden Faciliteterne på Folehavegård lever op til medlemmernes forventninger, men de er dog utilfredse med den begrænsede adgang til ridehallen Utidssvarende forhold I vurderingen af Folehavegård i forhold til de nye krav til staldindretning er stald- og foldfaciliteterne utidssvarende på følgende områder: - boksstørrelse - loftshøjde - lysindfald

25 23 Ombygning 453 Nødvendige investeringer En lovliggørelse af staldfaciliteterne på Folehavegård vil indebære en ombygning i det omfang, det kan tillades af hensyn til den fredningsstatus, bygningerne har Især kravet til loftshøjde kan vise sig at være vanskeligt at opnå i denne sammenhæng På grund af klimaskærmens stand er det på Folehavegård nødvendigt at sammenholde selve staldindretningen med en renovering/restaurering af bygningerne Det må her anbefales at udføre et uddybende bygningssyn for på den baggrund at redegøre for det nødvendige omfang og udgiften forbundet med en renovering Vedligehold Med hensyn til det løbende vedligehold, der skal udføres for at forhindre følgeskader og at standarden ikke reduceres til et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau, skal der for Folehavegårds staldbygningers vedkommende påregnes samlede vedligeholdelsesomkostninger for 126 kr/m² pr år, svarende til i alt kr/år Beløbet er beregnet ud fra nøgletal for landbrugsejendomme i V&S-prisbogens indeks 2008 Beløbet dækker de samlede planlagte vedligeholdelsesopgaver på den udvendige del af bygningen, terræn og installationer Hvis de anbefalede ombygninger foretages, vil klubberne på sigt ligeledes være berettiget til større aktivitetstilskud og lokaletilskud, afhængig af i hvilket omfang faciliteterne udvides 46 Handicapridning Ingen af de fire rideklubber i Hørsholm Kommune er godkendt af sygesikringen som handicaprideskole, idet de ikke lever op til de specielle krav som stilles mht faciliteter, instruktører mm Sygesikringen kræver at følgende forhold er opfyldt til at blive godkendt som handicapridecenter: At rideskolen skal have ridehal og udendørs ridebane At der skal være let adgang for kørestole og gangbesværede At toiletforholdene er handicapvenlige At rytterne kan opholde sig indendørs i nærheden af aktiviteterne i ridehallen At der forefindes en opstigningsrampe At der er en personløftekran i ridehallen At rideinstruktører og fysioterapeuter er specialuddannede i handicapridning

26 24 For øjeblikket er Hørsholm Rideklub den eneste rideklub, der realistisk set, vil kunne opgraderes til handicapridecenter Det er COWI s skøn at det som minimum vil kræve en investering på mellem kr for at indfri ovenfor nævnte betingelser Dertil kommer at der ikke på nuværende tidspunkt er kapacitet til flere rideskolehold i ridehallen, hvorfor en udvidelse med handicapridning vil betyde en reduktion i rideskolens andre undervisningstilbud 47 Konsekvenser af "Lov for hold af heste" Denne tabel viser hvilke konsekvenser den ny "Lov for hold af heste" vil have for de fire rideklubber og hvilke udgifter 6 der vil være forbundet med en lovliggørelse af staldfaciliteterne Rungsted Rideklub Folehav Rideklub Kokkedal Rideklub Hørsholm Rideklub Konsekvenser af "Lov om hold af heste" hvis de nuværende tilbud skal opretholdes Staldindretning Ombygning/renovering ikke relevant Ombygning og udvidelse af hestestalden med hen-blik på en etablering af bokse med de rette mål og yderligere loftshøjde Ombygning og udvidelse af hestestalden med hen-blik på en etablering af bokse med de rette mål og yderligere loftshøjde Opførelse af 500 m2 staldbygning vil indebære en investering på omkring Dagslysindfald Dåligt/for lidt dagslys Dåligt/for lidt dagslys Godt Godt Anslået udgift Fold areal Der er ikke behov for yderligere folde min kr Der er ikke behov for yderligere folde ca kr Der er ikke behov for yderligere folde ca2,5 million kr Med ca 800 m 2 fold har Hørsholm Rideklub lige nok til det antal heste de har nu Konsekvenser af "Lov om hold af heste" hvis der ikke sker en opgradering af faciliteter- Antal opstaldede heste Medlemssammen-sætning Væsentlig reducering af antal heste/ponyer Nedgang i antallet af aktive medlemmer Reduceret antal heste/ponyer - ændret fordeling Færre heste og flere ponyer = færre ældre ryttere Samme antal heste/ponyer - ændret fordeling Færre heste og flere ponyer = færre ældre ryttere Reduceret antal heste/ponyer - ændret fordeling Færre heste og flere ponyer = færre ældre ryttere Nødvendige ændringer for godkendelse som handikap ridecenter Ændringer/ investeringer til lift mm min kr Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 6 COWIs skøn bygger på en meget overordnet gennemgang af staldene

27 25 Specialuddannet personale Ingen Ingen Ingen Ingen 48 Behov for ekstern finansiering Alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Hørsholm Kommune kan i henhold til folkeoplysningsloven søge tilskud fra følgende tre puljer: Kommunale tilskudspuljer Aktivitetstilskud: Tilskud til foreningsaktiviteter tildeles på baggrund af klubbens medlemssammensætning, men kan dog ikke overstige indtægter fra medlemskontingenter Lokaletilskud: Der ydes som udgangspunkt 100 procent dækning for udgifter til lokaler i Hørsholm kommune Hvis antallet af aktive medlemmer i klubben over 25 år udgør 10 procent eller derover nedsættes tallet forholdsmæssigt Tilskuddet kan aldrig overstige en centralt fastsat takst på 105 kr pr aktivitetstime Tilskud til ridehusbund gives ligeledes som lokaletilskud, hvor hver klub maksimalt kan søge kr hvert andet år Tilskud til udvikling og ekstraordinære omkostninger: Dette tilskud ydes til udgifter, som ikke er dækket af rammebevillingen eller aktivitetstilskuddet I relation til ridesporten er der således hidtil givet støtte til bla indkøb af traktor, indkøb af nye heste, ny springbanebelægning etc Konsekvenser af den nye Lov om hold af heste Som beskrevet i de forrige afsnit forventes det, at det for alle fire klubbers vedkommende vil blive omkostningstungt at lovliggøre faciliteterne i forhold til den nye Lov om hold af heste Ingen af rideklubberne eller de private bygningsejere har umiddelbart mulighed for at finansiere alle de nødvendige investeringer selv, hvis ikke klubkontingentet skal stige betydeligt Derfor vil der blive behov for eksterne finansieringskilder, herunder kommunale tilskud I første omgang vil det dreje sig om ekstraordinære tilskud til ombygning af staldene og ny staldindretning

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber

Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber Forord I foråret 2011 iværksatte Dansk Ride Forbund en undersøgelse blandt forbundets klubber,

Læs mere

Submission #79 Roskilde Kommune

Submission #79 Roskilde Kommune Side 1 af 3 Formandens navn Mia Christensen Telefon 25417716 Email mia@hirk.dk Forening Himmelev Rideklub Foreningens CVR nummer 260368 Hvad søger du til? Belysning Beskrivelse Ansøgning til etablering

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Kolding Kommune 28. & Bøgelund ligger i det østlige hjørne af Bramdrupdam i nær tilknytning til Marielundsskoven, Kolding Skov og Bramdrup Skov. Den tidligere landejendom rummer, udover Daginstitutionen

Læs mere

Submission #94 Roskilde Kommune

Submission #94 Roskilde Kommune Submission #94 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11320 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Anne-Marie Ørkild Telefon 27888766 Email annemarie.orkild@gmail.com Forening Roskilde

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail:

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail: Prospektet for ØOR - sådan gør vi Videbæk Idrætsforening - klubhuset Adresse: Videbæk Idrætsforening Kontaktperson: HenningJens Tobiasen Adresse: Ølgod og Omegns Rideklub Kontaktperson: Erik Graes Sportsvej

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e).

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e). Alternative placeringer af ny stalde ved Tinglev Rideklub Herunder beskrives fordele/ulemper til de reviderede skitser med alternative placeringer af nye stalde. Det er Tinglev Rideklubs vurdering, at

Læs mere

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter 1 Udkast november 2014 Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 1. Baggrunden for driftsoverenskomsten Ballerup Kommune har etableret ridecenteret

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Case Februar 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Læs mere

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker.

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker. Dagsordenpunkt Krav til de fysiske rammer for hestehold Beslutning Pia Skou og Lone Yalcinkaya, stillede følgende forslag: At der bevares et af de tre eksisterende hestehold i en skoleklub i Gladsaxe.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.:

o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.: o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.: Notat om ridesportscentre i Norddjurs Kommune I september 2006 vedtog Grenaa Byråd at bevilge 6 mio. kr.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Brovst Rideklub 2008-02-24 Janumvej 4 9460 Brovst Til Emne: Jammerbugt kommune, kommunalbestyrelsen Indsigelse/klage over svarskrivelse på ansøgning om tilskud. Ref.: Jammerbugt Kommune skrivelse af 28.

Læs mere

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016)

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklubs Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD OVERSIGT OVER STENRØDGAARD GENERELLE OPLYSNINGER LIDT OM RIDEKLUBBEN Lyngby-Taarbæk Rideklub blev oprettet i 1982, og Rideklubben har i dag godt 200 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive. LTR lejer

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Virksomhedsplan Gl. Landevej Albertslund. Albertslund Ridecenter.

Virksomhedsplan Gl. Landevej Albertslund. Albertslund Ridecenter. Virksomhedsplan 2016 Albertslund Ridecenter Albertslund Ridecenter Gl. Landevej 24 2620 Albertslund albertslund.ridecenter@albertslund.dk SIDE 2 Indhold Indledning...5 Hvem er vi?...5 Hvorfor er vi her?...7

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Velkommen til Kongsdal Rideklub

Velkommen til Kongsdal Rideklub Velkommen til Kongsdal Rideklub 1 Oversigt Velkommen Side 2 Vores undervisere Side 3 Undervisning mm. Side 4 Faciliteter Side 5 Færdsel på KONG Side 6 Din bestyrelse Side 7 2 Velkommen Kongsdal Rideklub

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Kl. 18.30, rytterstuen Tilstede: Katrine, Katrine, Kenneth, Lotte Fraværende: Stina, Natascha Næste møde: 4.11. kl.18.30 i rytterstuen 1. brug for

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/

Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/ Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/11-2013 FRK er en velfungerende klub Vi har tilgang af medlemmer Heste/ponyer FRK har en sund økonomi Vi er gået fra skrot til slot DAGENS WORKSHOP ER IKKE

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger www.pwc.dk Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger 2. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål...4 1.2 Afgrænsing af opgaven...4 1.3 Metode...4 2. Sammenfatning...

Læs mere

Referat af medlemsmøde d. 17.06.10

Referat af medlemsmøde d. 17.06.10 Referat af medlemsmøde d. 17.06.10 Formanden startede med at byde velkommen til de fremmødte samt Hans Bjerregaard, som er klubkonsulent for Dansk Ride Forbund. Lars Barnebjerg blev valgt til ordstyrer.

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere