Udviklingsplan Rosenborg Slot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan Rosenborg Slot"

Transkript

1 Udviklingsplan Rosenborg Slot Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003

2 1. INDLEDNING 3 Forord DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING 4 Rigets skatkammer... 4 Museum... 4 Den kgl. Resolution... 4 Samdrift med Amalienborg... 4 Kronjuvelerne... 4 Samlingens formål... 4 Medarbejdere... 5 Besøgende... 6 Formidling... 6 Værksteder/Lokaler... 6 Fremtidsperspektiver BESKRIVELSE, herunder historie, bygningsbeskrivelse og nuværende anvendelse. 6 Adgang/ parkering/ geografisk afgrænsning... 7 Terræn og voldgrav... 7 Grænser til/ sammenhæng med Kongens Have... 7 Slottet Portbygningen Kommandant-bygningen Traktørstedet Kustodeboligen Atelierbygningen Varmecentral Materialbygningen 07A Forhus Gartnerboligen Overvintringshus Sidehus Baghus Garager NYERE BYGNINGSHISTORIE 15 Publikumsfaciliteter Skatkammeret Grønne Kabinet Riddersalen gulv Brandsikring, ABA-anlæg Sikringsanlæg Lys på slottet Vand og afløb på slottet ARKITEKTONISK/ FORMIDLINGSMÆSSIGT HOVEDGREB 17 Kulturhistoriske kvaliteter

3 Forebyggende vedligehold Udviklingsprojekter Udvidelse af lejemål BYGNINGSSYN, TILSTANDSVURDERING OG 10-ÅRS BUDGET 18 Bygningssyn, generelt Slottet Portbygning Kommandantbygningen Traktørstedet Kustodeboligen Atelierbygningen Varmecentral Materialbygningen 07A Forhus 4B Gartnerboligen Overvintringshus Sidehus Baghus Garager Terræn BYGNINGSPROJEKTER UNDER PLANLÆGNING/ PROJEKTERING 20 Riddersalens gulv, Fr. 4. s gang Dronningens vinkælder/det tredje Skatkammer OVERSIGTSKORT KONGENS HAVE OVERSIGTSKORT ROSENBORG SLOT BUDGETFORSLAG

4 1. INDLEDNING Forord Slots- og Ejendomsstyrelsen har ansvaret for en stor del af de mest betydningsfulde danske slotte, palæer og haver. Det er vores opgave at optimere samfundets nytte af disse anlæg, så de bevares og nyttiggøres i dag og i fremtiden. Det er en grundlæggende forpligtelse, at anlæggene bevares, så kommende generationer kan opleve dem som autentiske, velbevarede bygninger og haveanlæg med stor kulturhistorisk fortælleværdi. Det er samtidigt forpligtelse, at anlæggene er synlige og i videst muligt omfang tilgængelige for offentligheden for at understøtte de rekreative, turistmæssige, undervisningsmæssige og identitetsbærende potentialer, som denne del af kulturarven repræsenterer. Slots- og Ejendomsstyrelsen skal sikre, at slotte og haver fortsat udvikles udfra en afbalanceret afvejning mellem bevaringsforpligtelsen og brugernes ønsker og behov. Styrelsen er i færd med at udarbejde udviklingsplaner for slotte og haver for, dels at lægge et fast gennemarbejdet perspektiv for det fortsatte arbejde med disse anlæg, og dels for at sikre, at konkrete beslutninger vedrørende disse anlæg sættes ind i en større sammenhæng. Udviklingsplanen for Rosenborg Slot er et led i dette arbejde. Den udvikling, der er nødvendig for at sikre stedets fortsatte tiltrækningskraft er til en vis grad begrænset af de historiske rammer. Slots- og Ejendomsstyrelsen skal medvirke til at styrke Rosenborgs enestående udstillingsform og skal derfor være opmærksom på museets eventuelle behov for forandringer og udvikling. Museet er afhængig af et stort antal besøgende og må sørge for at fastholde interessen hos sit publikum. Interiører og udstillingsgenstande bør gå op i en højere enhed, hvilket de to projekter i nærværende udviklingsplan - forstærkning af Riddersalens gulv samt indretning af Det Tredje Skatkammer - er gode eksempler på. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil endvidere medvirke til, at De Danske Kongers Kronologiske Samling kan samle konserverings- og magasinrum i umiddelbar nærhed af slottet samt medvirke til, at samlingen med tiden kan øge sin særudstillingsvirksomhed

5 2. DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING Rigets skatkammer Museum Den kgl. Resolution Samdrift med Amalienborg Kronjuvelerne Rosenborg Slot fik allerede tidligt, under Christian 4., funktion som rigets skatkammer. Under svenskekrigene blev samlingerne af pragtvåben og ridetøjer evakueret fra Frederiksborg Slot. Omkring 1680 samlede Christian 5. rigets kostbarheder, regalier og statskassen, på Rosenborg Slot. Under Frederik 4. kunne slottet ikke længere leve op til den enevældige kongemagts krav og blev derfor opgivet som bolig ca Rosenborg blev derefter sporadisk anvendt til begivenheder inden for kongefamilien, statsbesøg, fødselsdage o.l., men forblev rigets skatkammer. Sideløbende skete der en løbende tilgang af genstande fra de andre kongelige slotte og fra kongelige dødsboer. I begyndelsen af 1800-tallet fostredes ideen om et museum på Rosenborg for kongeslægtens historie. Der nedsattes en kommission til at ordne genstandene og 1833 stiftedes De Danske Kongers Kronologiske Samling. Slottet åbnede 1838 for offentligheden, der i forudanmeldte grupper og mod betaling kunne få forevist samlingen. Besøget formede sig som en kronologisk vandring gennem kongerækken fra Christian 4. til Frederik 6. Rosenborg skrev sig på denne måde ind i europæisk museumshistorie, både pga. det kronologiske princip, og fordi det var første gang, at samtiden kom på museum. Efter enevældens afskaffelse 1849 overgik slottets bygninger til statseje. En overenskomst mellem konge og stat i 1854 etablerede samlingen som een Samling arvelig fra Konge til Konge. Til gengæld for denne fideicommisariske status påtog staten sig drift og vedligehold. Denne overenskomst, Den Kgl. Resolution af 14. juni 1854, er fortsat samlingens juridiske grundlag. Statens engagement viser sig i dag ved, at Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager vedligeholdelse af bygningerne og de historiske interiører på selve slottet, mens Kulturministeriet yder tilskud til museumsdriften efter museumslovens 16. Museumsafdelingen på Amalienborg blev oprettet i 1966 og åbnet for offentligheden 1977 i Christian IX s Palæ. Afdelingen lukkede 1982, men genåbnede i 1994 i stueetagen i Christian VIII s Palæ. Den tidsmæssige skillelinie mellem de to afdelinger er sat til 1863, året hvor Christian IX, som den første kom på tronen af det glücksborgske dynasti. Ifølge resolutionen af 1854 har kongen betinget sig den fortsatte brug af visse genstande. Det drejer sig blandt andet om kronjuvelerne, der står til rådighed for Hendes Majestæt Dronningen, den kongelige døbefont, samt genstande til brug ved det kongelige castrum doloris: sølvløver, regalier m.m. Samlingens formål Samlingens formål er, i korte træk, at fremstille en del Danmarkshi

6 storien fra Christian 4. s tid til nutiden. Udgangspunktet er malerier, møbler og andre genstande, der har tilknytning til den danske kongefamilie. Samlingens arbejde fordeler sig indenfor de områderne: indsamling, bevaring, forskning og formidling. Der sker en stadig tilgang af genstande til samlingen, primært til afdelingen på Amalienborg, der bl.a. senest har modtaget en stor mængde fra Dronning Ingrids bo. Der sker også tilgang til Rosenborg, primært ved køb af genstande med kongelig proveniens. Disse køb er altid finansieret ved offentlige eller private tilskud. På bevaringsområdet kæmper samlingen stadig med fortidens synder, bl.a. i form af nogle årtiers voldsom opvarmning på slottet i tiden efter 1. verdenskrig, der medførte store ødelæggelser på de meget komplicerede, finerede møbler. Medarbejdere Samlingen har ansat fire akademiske medarbejdere, der foruden det administrative arbejde også udfører et solidt forsknings og publikationsarbejde

7 Besøgende Formidling Værksteder/Lokaler Fremtidsperspektiver Rosenborg Slot har i dag omkring gæster om året. En af slottets attraktioner er selve udstillingsformen, de møblerede interiører, hvor kongen lige er gået ud af den anden dør. De mange genstande indgår således i en helhed med interiørerne. Hertil kommer Skatkammeret, som åbnede i 1975, hvor regalierne, kronjuvelerne og de øvrige kostbarheder er udstillet med den fornødne sikring. I 1994 ombyggedes en del af slotskælderen til Det grønne Kabinet Frederik 4.s private samling af kostbarheder. Derudover findes der i slottet yderligere to kælderrum, som efter planen skal ombygges til våben/vinkælder og rav/elfenbenskammer, dog under forudsætning af fornøden ekstern finansiering. Formidlingen af samlingens genstande sker desuden ved særudstillinger, ofte ledsaget af kataloger, udlån til andre museer, samt ved rundvisninger i de faste samlinger, foredrag o.l. Til betjening af publikum er der gennem de senere år tilføjet restaurant, museumsbutik og særudstillingslokaler. Samlingen disponerer foruden selve slottet over lokaler i naboejendommen, Øster Voldgade 4B. Her findes værksteder og interne spise/mødefaciliteter. Grundet pladsmangel findes en del af samlingens konserveringsværksteder i dag, dels i fællesskab med hoffets værksted på Amalienborg, og dels i lejede lokaler hos Nationalmuseet i Brede. Her har man også lejet klimastyrede magasinrum, hvor den uerstattelige dragtsamling er overflyttet til. Samlingen ønsker med tiden at kunne råde over samtlige bygninger indenfor det gamle slotskompleks, således at alle samlingens funktioner kan samles i og omkring Rosenborg. 3. BESKRIVELSE, herunder historie, bygningsbeskrivelse og nuværende anvendelse

8 Adgang/ parkering/ geografisk afgrænsning Adgangen til slottet sker primært gennem hovedindgangen, Øster Voldgade 4A. Sekundært kan man gå ind fra Kongens Have via en gangbro over voldgraven syd for slottet. Store publikumsgrupper kommer til slottet i busser, hvor af- og pålæsning sker på Øster Voldgade ud for hovedindgangen. Dette kan være problematisk for både cyklister og besøgende, da udstigning fra busserne foregår direkte på cykelstien. Kommer man i bil er der ikke et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærheden af hovedindgangen. Der findes dog et begrænset antal parkeringspladser på Øster Voldgade nærmere Nørreport. Terræn og voldgrav Selve slottet ligger i dag på resterne af en bastion, som tidligere var omgivet af en voldgrav. I dag er voldgraven nedlagt vest og delvist nord for slottet, mens den øvrige strækning stadig findes. Grænser til/ sammenhæng med Kongens Have Der henvises til oversigtskort over Rosenborg og Kongens Have som findes bagest i udviklingsplanen. Slottet - 01 I opførte Chr. IV det første Rosenborg et lille lysthus uden for byens nordøstgrænse. Det lille slot blev formodentlig opført i to etager, halvt så langt som det vi ser i dag og med gavle, skorstene og trappetårn, alt sammen i bedste renæssancestil. Allerede i forlængede Chr. IV slottet mod nord, så det blev dobbelt så langt som det første Rosenborg. Derved fik slottet symmetri omkring en ny midterakse. Det er sandsynligt, at grundplanen af stueetagen og 1. salen oprindeligt var identiske. Kongens gemak var indrettet i den nordlige ende og dronningens i den sydlige. Senere under Fr. III blev de ombyttet. I forhøjede kongen huset med én etage, 2. salen, som blev indrettet til Den Lange Sal, senere kaldet riddersalen. Slottet har siden gennemgået en række ombygninger, specielt under Fr. IV i begyndelsen af 1700-tallet. Slottet er opført i 3. etager med tagrejsning. Facaderne fremstår i - 7 -

9 blank mur med sandstensdetaljer, og taget er belagt med kobber. Det bebyggede areal er på 467 m² inkl. tårne. Portbygningen - 02 Den midterste del af bygningen blev opført i 1616 som port ved den nordlige vindebro, mens bygningens sidefløje blev opført ca Selve midterporten er opført i sandsten, mens sidefløjene fremstår i blank mur i to typer tegl. Den nordlige del er opført i gule teglsten, mens den sydlige del er opført i røde tegl. Begge typer har munkestensformat, og i starten af 1700-tallet var begge fløje oliemalet, sandsynligvis i en stengrå nuance. Bygningen er opført i to etager med helvalmet (hhv. tagskæg i samme niveau) og opskalket (kileformet træstykke på tværs af et spærs tagfod) sadeltag belagt med sortglaserede tegl. Grundplanen udgør 169 m². I dag findes Rosenborgs billetsalg samt en særudstilling i stueetagen, mens 1. salen er indrettet til bolig, oprindelig slotsforvalterbolig. Bygningen fremstår arkitektonisk helstøbt i renæssancestil og symmetrisk opbygget omkring porten. Kommandant-bygningen

10 Traktørstedet - 04 Bygningen er opført i tidlig klassicistisk stil i 1763 med høj kælder, stueetage og udnyttet tagetage. Midten af langfacaderne udgør en risalit som strækker sig op i tagetagen. Det mansardagtige tag er valmet, forsynet med kviste og belagt med sortglaserede teglsten. Grundplanen er på 230 m2. I dag er stueetagen indrettet til særudstillinger, 1. salen udgør slottets administration mens kælderen anvendes som birum til opbevaring mm. Denne lille ét-etages vinkelbygning er opført i gule mursten med undtagelse af gadefacaden som består af røde tegl. Taget er sortglaserede tegl. Længen parallelt med Øster Voldgade blev opført i 1922 som bolig for Rosenborgs personale mens den mindre tilbygning mod øst blev opført i 1997 i forbindelse med stedets indretning til restaurant. Kustodeboligen - 05 Boligen er opført i 1763 som stald for kommandantens heste. Bygningen indgår som led i husrækken mod Øster Voldgade og er sammenbygget med gademuren

11 Den består af høj kælder og stueetage i tre fag samt sadeltag. Facaderne er opført i gule tegl, og taget er belagt med sortglaserede tegl. Grundplanen er på 60 m². I 1860 erne blev huset indrettet som bolig, der nu bebos af vagtmesteren på Rosenborg. Atelierbygningen 06 Varmecentral - 07 Atelierbygningen blev opført i 1936 primært som fotoatelier for Rosenborg. Bygningen består af én etage med helvalmet sadeltag og i midten af sydfacaden er placeret et større ateliervindue. Facaderne er opført i gule teglsten, og taget er beklædt med røde teglsten. Bag ateliervinduet og i den østlige ende er i dag indrettet snedkerværksted. I den nordlige ende af bygningen er indrettet publikumstoiletter. Grundplanen er på 90 m². I 1886 blev denne bygning opført som varmecentral af arkitekt Meldahl. Huset er opført i ny renæssancestil med røde teglstensfacader dekoreret med bl.a. sandstensbånd og hjørnekvadrer. Taget er et sadeltag, som sandsynligvis oprindeligt har været beklædt med skiffer, der i nyere tid er udskiftet med bølgeplader

12 Grundplanen er på 59 m². Materialbygningen 07A Materialehuset er fra 1999 og anvendes primært til opbevaring af haveredskaber, havemøbler og materialer til snedkerværkstedet. I den østlige ende er indrettet kontor for slottets museumspedel. Bygningen har lodret sort bræddebeklædning på facaderne og rødt tegltag. Grundplanen udgør 63 m². Forhus - 08 Forhuset er oprindeligt opført i 1688 som gartnerbolig i én etage, men blev senere i 1777 forhøjet til dets nuværende to etager. Mens slotsgartneren havde bolig i stueetagen og på 1. salen, var tagetagen indrettet til små værelser for gartnerelever. Siden starten af 1900-tallet, hvor slottets køkkenhaver blev nedlagt, har slotsgartneren boet i den nuværende gartnerbolig 09. Forhuset er i dag indrettet som tre boliger, én pr. etage, og bebos af personer med relation til slottet. Facaderne er gulkalkede. Mansardtaget (knækket tag) er beklædt med

13 Gartnerboligen - 09 røde tegl og forsynet med kviste. Grundplanen udgør 187 m². Overvintringshus - 10 Bygningen er sandsynligvis opført i slutningen af 1600-tallet eller begyndelsen af 1700-tallet som bolig for oldfruen. I dag anvendes boligen som tjenestebolig/lejebolig. Facaderne er pudsede og gulkalkede, mens taget er belagt med røde tegl og forsynet med to rækker luger i hele tagets udstrækning på begge sider. Taglugerne har tidligere strakt sig fire fag længere mod nord og har oprindeligt haft til formål at udlufte tørreloftet. Grundplanen er på 185 m². I forlængelse af gartnerboligen (09) er denne bygning opført senere, sandsynligvis i begyndelsen af 1700-tallet. Oprindeligt var her indrettet vaskeri samt bolig for vaskekoner, men i dag anvendes huset af gartnerne tilknyttet Kongens Have. Bygningen er opført i én etage med sadeltag. Facaderne er gulkalkede, og taget er belagt med røde tegl. På østsiden er etableret ovenlys. Grundplanen udgør 219 m²

14 Sidehus - 11 Bygningen er formodentlig opført samtidig med forhuset i 1688 og har oprindeligt været anvendt som køkken i tilknytning til forhuset. Siden 1923 har bygningen været indrettet som bolig med delvist udnyttet tagetage. Bygningen er opført i én etage med gulkalkede facader og rødt tegltag med kviste. Grundplanen udgør 112 m². Baghus - 12 Bygningen er efter al sandsynlighed opført samtidig med sidehuset og placeret i forlængelse heraf. Oprindeligt var bygningen indrettet som hestestald. Den er opført i én etage med gulkalkede facader og rødt tegltag med kviste. Mod nord er placeret et større ateliervindue i tag og facade, som stammer fra tiden, hvor kunstmaler Lauritz Tuxen havde atelier i bygningen. Siden 1970 erne har stedet været anvendt til gobelinværksted og øvrige faciliteter for Rosenborgs personale. Grundplanen er på 139 m²

15 Garager - 13 Garagebygningen er den nordligste af Rosenborgs bygninger. Den er formodentlig opført engang i 1970 erne med fladt buildup-tag og facader i gule mursten. Hele østfacaden mod Kongens Have er forsynet med sortmalede træporte, mens vestfacaden udgør muren mod Øster Voldgade. Grundarealet er på 91 m²

16 4. NYERE BYGNINGSHISTORIE Publikumsfaciliteter Med baggrund i kulturbyåret 1996 opstod ønsket om etablering af en kulturpark med de nærliggende museer omkring Rosenborg. De hermed forbundne arbejder omfattede bl.a. indretning af Traktørstedet med omlægning af haven og etablering af havepavillon, åbning af Grønne Bro, etablering af Materialebygning på parkeringspladsen, fjernelse af tilbygning til varmecentral, ny adgang fra 4A til 4B bagbygning, nye personalefaciliteter samt forslag til etablering af lys på slottet mm. Skatkammeret Rosenborgs Regaliekabinet, hvor kronjuvelerne og de mest kostbare genstande blev opbevaret, blev bla. af sikkerhedsmæssige grunde i 1975 flyttet til det nyetablerede underjordiske Skatkammer med adgang for publikum til 150 m² udstilling. Grønne Kabinet Det Grønne Kabinet var i det gamle Rosenborg beliggende i tilknytning til Regaliekammeret i Store Tårn. I 1991 lykkedes det at identificere de genstande, som i slutningen af 1600-tallet var opbevaret i Det Grønne Kabinet. En stor del af disse var med tiden blevet overført til Nationalmuseet. Ideen var nu at genskabe samlingen og gøre den tilgængelig for publikum ved retablering og nyindretning af slottets søndre kælderrum på 160 m². Projektet blev realiseret i 1994 og samtidig etableredes udgang fra Skatkammeret til terræn i det fri. Riddersalen gulv I forbindelse med brandsikring på slottet blev riddersalens malede trægulv i 1967 fornyet med det nuværende marmorgulv. Brandsikring, ABA-anlæg Det første automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) på Rosenborg er fra 1970 erne, hvor anlægget installeres i Slotsbygningen, Skatkammeret og delvis i Portbygningen. Efter branden i Provianthuset i begyndelsen af 1990 erne blev anlægget erstattet af et tidssvarende trådført ABA-anlæg, som installeres i Samtidig udvidedes dækningsområdet til at omfatte alle bygninger inden for slotsområdet 4A og 4B. Anlæggets centralskab er placeret på bagtrappen i kælderen i Kommandantboligen. I de senere år er der i forbindelse med forstærkningen af den passive brandsikring og etableringen af elektrisk lys i slotsbygningen tilkoblet automatiske branddørsalarmanlæg (ABDL-anlæg). I 1996 etableredes vandfyldte slangevinder på slottet, Portbygningen, Herkulesbygningen samt øvrige bygninger med undtagelse af Kustodeboligen og gartnerlængen

17 Sikringsanlæg Tyverisikringsanlæget (AIA) på slottet blev fornyet samtidig med etablering af brandsikringen. Lys på slottet I perioden er der etableret elektriske installationer i slotsbygningen på Rosenborg fortrinsvis beregnet til belysning. Projektet har været længe undervejs, dels af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde, dels fordi det krævede en særlig omtanke at etablere lys på slottet. Der var fra museets side ønske at skabe en stemningsskabende belysning på kerteniveau som kunne understrege rummenes indtryk af at være beboede. Der var således ikke tale om museumsbelysning i almindelig forstand. Der blev udviklet særbelysninger baseret på små 10W glødelamper, indbygget i eksisterende lysekroner og vægarmaturer, suppleret af nogle få spots og særlige standerlamper. El-kablerne er fremført ad føringsveje, der er monteret skjult under gulve i slotskælder og Riddersal samt synligt i skakte i Store Tårn, Dame- og Havetårn. I primære områder er installationer udført som skjulte installationer, mens de i sekundære områder er udført som synlige installationer. Vand og afløb på slottet I 2003 etableredes vand og afløb på slottet efter påbud fra Arbejdstilsynet. På grund af installationens placering i kælderrummet under Store Tårns trappe, var det samtidig nødvendigt at etablere pumpebrønd i gulvet under tårnets kælderrum Kongens Penge

18 5. ARKITEKTONISK/ FORMIDLINGSMÆSSIGT HOVEDGREB Kulturhistoriske kvaliteter Forebyggende vedligehold Med afsæt i Slots- og Ejendomsstyrelsens overordnede mål, at bevare og udvikle statens historiske slotte og ejendomme, er hovedsigtet med udviklingsplanen for Rosenborg at sikre anlæggets indlysende arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter for fremtiden. Den udvikling der er nødvendig for at sikre stedets fortsatte tiltrækningskraft er således til en vis grad begrænset af de historiske rammer. Udviklingsplanen indeholder et stort element af egentlig opretning, idet det er et mål, at fremtidige vedligeholdelsesarbejder i fremtiden skal have karakter af forebyggelse, således at begyndende svigt i de enkelte bygningsdele foregribes, inden egentlige skader indtræffer. Opretningsarbejderne beskrives nærmere i det følgende. Udviklingsprojekter Med det formål at styrke Rosenborgs enestående udstillingsform, hvor interiører og udstillingsgenstande går op i en højere enhed, indeholder udviklingsplanen to specifikke projekter til indvendig ombygning og istandsættelse, dvs. projekter, som har karakter af udvikling snarere end genopretning. Disse beskrives nærmere i det efterfølgende. Udvidelse af lejemål De Danske Kongers Kronologiske Samling har, som anført ovenfor, et ønske om at overtage samtlige lejemål omkring Rosenborg, dels for at samle konserverings- og magasinrum i umiddelbar nærhed af slottet, dels for, med tiden, at kunne øge særudstillingsvirksomheden. Slots- og Ejendomsstyrelsen er indstillet på at tilbyde samlingen de fleste af disse lokaler i takt med, at de bliver disponible. Omkostningerne i forbindelse med disse lokalers ændrede brug skønnes at skulle bæres af lejeren og vil således ikke figurere i det budget, som hører til udviklingsplanen. En undtagelse herfor er den østligste længebygning, som i dag disponeres af Slots- og Ejendomsstyrelsen til dels en tjenestebolig, dels til helt nødvendige depot- og mandskabsrum til brug for egne og eksterne gartnere tilknyttet Kongens Have. Tjenesteboligen forventes nedlagt som sådan indenfor overskuelig fremtid. En mulig anvendelse af dette lejemål kunne være som børnehave, til erstatning for den børnehave, der i dag ligger i Kongens Haves SØ-hjørne, og som er forlangt nedlagt af naturfredningsmyndighederne

19 6. BYGNINGSSYN, TILSTANDSVURDERING OG 10-ÅRS BUDGET Bygningssyn, generelt Der er på Rosenborg udarbejdet et bygningssyn, som omfatter en tilstandsvurdering med tilhørende prisoverslag på konstaterede mangler. Afhjælpningsarbejderne prioriteres og budgetter opdateres med en tidshorisont på 10 år, idet der tilstræbes en jævnt fordelt aktivitet over årene. Med den nuværende standard for vedligeholdelse udgør det årlige budget ca. 1,6 mio. kr. fordelt på samtlige bygninger og friarealer. Planlagte vedligeholdesaktiviteter fremgår af budget (se bilag bagest i rapporten). Slottet - 01 Taget er udskiftet i 1970 erne på nær enkelte sammenskæringer over tagryggen, som er planlagt udført i Facadesandstenene er mange steder forvitret i overfladen med afskalling og accelererende nedbrydning til følge. Mange steder ses større og mindre revner i murværket. Jernankre påtænkes efterset og istandsat. Istandsættelse af slottets omkring 100 år gamle egetræsvinduer med blyindfattet glas blev påbegyndt i 2000 foranlediget af en stormskade. En generel renovering af vinduer blev iværksat, og arbejdet forventes at fortsætte frem til 2009, hvor slottets samtlige 150 vinduer således vil være renoveret. Reparation af facader påregnes udført , hvor portrætbusterne på slottets sydfacade samtidigt istandsættes. Indvendigt er mange af overfladerne nedslidte, gyldenlædertapeter er i meget dårlig stand, og konstruktionsmæssigt har bygningen store problemer, hvad angår etageadskillelsen under Riddersalen og Fr. IV s gang på 1. salen. Portbygning 02 Lejligheden på 1. sal har gennemgået en omfattende renovering i begyndelsen af 1990 erne. Samtlige blyindfattede vinduer er istandsat Facadernes fugning og store port er planlagt istandsat i Kommandantbygningen - 03 Bygningen har inden for de seneste år gennemgået en hovedistandsættelse. Taget er udskiftet i 2001, facaderne er fugerepareret, vinduer og døre er snedker- og maleristandsat, og sandstenssålbænke er udskiftet i Traktørstedet - 04 Tagfladen mod Øster Voldgade er meget utæt. Udskiftning er planlagt udført i De øvrige tagflader og facader fremstår i god stand. Kustodeboligen - 05 Kældertrappe er omsat 2002, facader og vinduer er istandsat i Bygningen er i god stand

20 Atelierbygningen 06 Facaderne er i god stand, mens taget er meget utæt. Udskiftning er planlagt i Varmecentral - 07 Murkroner mv. påregnes istandsat i Materialbygningen 07A Tilstanden er god. Bygningen er nyopført i 1995 og der er ikke planlagt vedligeholdelsesarbejder. Forhus 4B 08 Facader er kalket og vinduer maleristandsat i Trappedøre og udvendige trapper påregnes istandsat i Gartnerboligen - 09 Facader er kalket, vinduer og kvistlemme er snedker og maleristandsat i Overvintringshus - 10 Facader er kalket, vinduer, døre og gavlport er snedker- og maleristandsat i Inddækninger omkring glaspanel i taget er repareret, men påregnes udskiftet indenfor en 15-års periode. Indvendige pudsreparationer og kalkning er påtænkt udført Sidehus - 11 Der er planlagt en hobvedistandsættelse af havefacaden i Taget er i rimelig stand. Baghus - 12 Havefacaderne og det store ateliervindue mod gården er planlagt istandsat i Taget er i rimelig stand. Garager - 13 Fornyelse af tagbelægning er planlagt til 2004 Terræn Voldgravens murværk er meget udsat og trænger til løbende istandsættelse, hvilket på de mest udsatte steder forudsætter en sænkning af voldgravens vandspejl. Reparation af disse er planlagt udført i Øvrige mur- og fugereparationer samt eftergang af skiferafdækninger er planlagt udført i Lysstandere i norsk marmor placeret mellem slot og portbygning er planlagt renoveret i Hegnsmur mod Øster Voldgade er renoveret i Kongeporten og Brandporten hhv. vest og øst for Kommandantbygningen er snedkerog maleristandsat Kongeportens murværk er planlagt renoveret i 2010, idet der er udført interimistisk sikring af den indmurede natursten

21 7. BYGNINGSPROJEKTER UNDER PLANLÆGNING/ PROJEKTERING Riddersalens gulv, Fr. 4. s gang Riddersalens gulvkonstruktion er underdimensioneret og slapheden i bjælkelaget har medført revnedannelser i puds og stuk i den underliggende Fr. 4. s gang. Gulvkonstruktionen under Fr. 4. s gang og rum 12 på 1. sal er ligeledes underdimensioneret, men hér er det på grund af rådsvækkelse i bjælkelaget og på grund af et fyldlags øgede belastning. For at mindske belastningerne af gulvkonstruktionerne er der opsat afspærringer med snore i den midterste del af Riddersalen, hvilket medfører, at publikums bevægelsesfrihed i salen er blevet begrænset. Når forstærkningen af gulvkonstruktionerne skal udføres, vil det være nødvendigt at fjerne den eksisterende gulvbelægning i Riddersalen. I den forbindelse bør den eksisterende gulvbelægning (grå Salla marmor) udskiftes til en anden type. Derved får man mulighed for at skabe et arkitektonisk og historisk sammenhængende rum med udgangspunkt i Chr. 5. s gobeliner og Fr. 4. s stukloft fra starten af 1700-tallet. Der er udarbejdet dispositionsforslag af september 2003 og projekteringen er planlagt gennemført i Gennemførelse af projektet påregnes at kunne udføres i 2006 og medens arbejdet pågår kan der ikke være publikumsadgang til selve slottet. Der vil således kun være adgang til Grønne Kabinet, Skatkammeret samt til særudstillinger i Kommandantboligen og på Amalienborg. Byggeudgifterne forventes at udgøre 6,9 mio. kr. Hertil kommer museets afledte udgifter til udflytning af inventar, provenutab m.m. af museet foreløbig opgjort til ca. 13,7 mio. kr

22 Dronningens vinkælder/det tredje Skatkammer Rosenborgs vinkælder optager slotskælderens nordlige halvdel og består af to hvælvede rum samt et tårnlammer. Her findes den såkaldte Rosenborgvin, der har en grundstamme af rhinskvin fra 1598, som dronningen fortsat byder på ved særlige lejligheder. Tidligere lå Rosenborgvinen i de endnu bevarede træfade i den ydre kælder. I dag opbevares den i metaltanke, mens den indre kælder rummer flaskevine og tårnkammeret står tomt. Hidtil har publikum kun kunnet få et glimt af fadene i den ydre kælder gennem en gitterdør. Nu har H. M. Dronningen og H. K. H. Prinsen givet tilladelse til, at den indre kælder rømmes for flaskevine og at metalfadene med Rosenborgvinen flyttes til tårnkammeret, mens vinfadene forbliver i den ydre kælder. Derved frigøres det øvrige areal, i alt ca. 135 m². Derved er der skabt en oplagt mulighed for at indrette pladsen til udstilling, således at publikum dels vil kunne opleve vinfadene på tæt hold og dels se udstillede genstande, der i dag enten er utilgængelige på magasin eller kun dårligt kan ses på slottet. I den ydre vinkælder er det tanken, at der foruden vinfadene skal udstilles våben og i den indre kælder rav og elfenben. Kælderens autentiske fremtoning med gulve i kløvede Ølandssten og kalkede vægge bevares. Der foreligger byggetilladelse til indretningen, som forestås af museet. Den samlede udgift skønnes til ca. 4,8 mio. kr. Slots- og Ejendomsstyrelsen påtænker at finansiere den bygningsmæssige istandsættelse af kælderen med en budgetramme på 0,7 mio. kr. Arbejdet forventes udført i Den resterende udgift tilvejebringes af museet ved fondsmidler og ved driften

23 8. OVERSIGTSKORT KONGENS HAVE

24 9. OVERSIGTSKORT ROSENBORG SLOT

25 10. BUDGETFORSLAG Ejd. nr. 324 Rosenborg og Kongens Have Planlagt vedligehold I alt 10 Tag Traktørstedet, nyt tag Atelierbygningen, nyt tag B forhus loftisol B garagebygning, nyt builtuptag Toil. pavillon, malerrep Slot, kobbertag partiel udskiftning Facader Slot, vinduer hovedistandsættes Slot, jernankre rep Slot, sandsten rep Slot, murværk udvendig rep Slot, indv. murværk rep Slot, udv. jern grafiltmal Slot, portrætbuster restaureres Atelierbygn., døre+vind. males B side- og baghus istandsættes B garagebygn, maler Portbygn, mur og fugerep Portbygn, store port +udv. døre istandsættes Varmecentral, murkroner mm B forhus trappedør, udv. trappe mm B dør, gårdrum, udv. belysning Kælder Slot, tavlerum istandsættes Konstruktioner Slot, marmorgemakket Slot, Fr.4. sal, rum 10 oprensning Rest. KH, udsk.af sokkel + fodrem Diverse arbejder

26 Planlagt vedligehold I alt 80 Udenomsarealer 0 Slot, udv.lysstandere, marmorsokkel Sølvgade, hegnsmur Øster Voldg. hegnsmur v Kongeport Voldgrav, murrep Supplerende havedrift Kommandantbygn. brolægning I alt Øvrige projekter I alt 1 Vinkælder,bygningsarbejder Riddersal og Fr.4. gang Havehegn og pavilloner Slot, reg.+syn med lift Hercules Overvintringshus, indv.istandsæt 200 I alt Noter: 1 Omfatter indvendige bygningsarbejder, indretning udføres af Rosenborg Museet 2 Riddersal og Fr.4. gang, Dispositionsforslag oktober Havehegn og pavilloner, Projektforslag januar 2003, sandstensproblematik skal løses i samarbejde med Kulturarvstyrelsen Fotogrammetrisk reg. af facader, syn af facader, tag og spir med lift hvert 3. 4 år 5 Hercules Pavillonen, Dispositionsforslag september Nyindretning, belysning mm i forbindelse med indv. pudsrep. og kalkning

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

INDHOLD. INDLEDNING...side 3. BYGNINGER TIL LEJE...side 4. CHARLOTTENLUND SLOT...side 5. KAVALERGÅRDEN...side 9. GARAGE OG VOGNPORTEN...

INDHOLD. INDLEDNING...side 3. BYGNINGER TIL LEJE...side 4. CHARLOTTENLUND SLOT...side 5. KAVALERGÅRDEN...side 9. GARAGE OG VOGNPORTEN... 2 INDHOLD INDLEDNING...side 3 BYGNINGER TIL LEJE...side 4 CHARLOTTENLUND SLOT...side 5 KAVALERGÅRDEN...side 9 GARAGE OG VOGNPORTEN... side 12 MASKINHUSET... side 15 MANDSKABSBYGNINGEN... side 18 VASKEHUSET

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 1 of 8 Molsuniverset Vurdering af tre institutioners tilstand, driftsomkostninger og egnethed Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 2 of 8 Antal m2 bygninger på Naturcenteret / Børnenes

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

NOTAT Børne- og Kulturforvaltningen Modeller for nye placeringer af kommunale faciliteter

NOTAT Børne- og Kulturforvaltningen Modeller for nye placeringer af kommunale faciliteter NOTAT Børne- og Kulturforvaltningen Modeller for nye placeringer af kommunale faciliteter Scenarie 1A: Amtsstuegården Sct. Bentsgade 18 Historiens Hus Amtsstuegården, Sct. Bentsgade 18 består af tre længer

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere