Nordborg Kirkes bygningshistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Kirkes bygningshistorie"

Transkript

1 Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser til den kommende tagrenovering). Plan af Nordborg Kirke ca. anno 1950 Nedenstående hovedafsnit / årstal refererer til illustrationer Kirken bygges omkr som en typisk romansk kirke i tegl bestående af skib, kor og apsis. Skibet er byget på et fundament af kampesten lagt i gravede render. Teglstensmuren af munkesten opmures fra dette fundament umiddelbart under jordniveau. Under tagudhænget er murene dekoreret med buefriser. Der er en dør i nord og syd samt to små romanske vinduer i hver side. Koret er opført af samme materiale, og har sandsynligvis været dekoreret på samme måde. Der har formodentlig været et vindue i hver side. Apsis har været rundt ( som en bageovn ) og antagelig været dekoreret som skib og kor. Tagværket over skib og kor har været et alm. romansk tagværk med enkelt hanebånd og dobbelte stivere mellem spær og bjælke. Der har været bræddeloft over bjælkerne. Beklædningen har sandsynligvis været munke og nonne-tagsten. Kirkens klokke kan have været ophængt på vestgavlen. Fra denne periode er skibets og korets ydermure bevaret. Kun et enkelt romansk vindue er bevaret i skibets nordside.

2 Ca. 50 år senere udvides kirken med påbegyndelsen til et tårn mod vest. Tårnet var da måske tænkt som et muret tårn med en overhvælvet, tre-skibet underdel med selve tårnet stående over det midterste skib. Underselen udføres i tegl som resten af kirken, men der udføres en sokkel med affasede gesimser og under taget udføres en krydsende buefrise. Af ukendte årsager opføres tårnoverdelen dog ikke af tegl, hvilket man stærkt formoder var hensigten p.g.a. af det meget svære murværk i underdelen. I stedet opføres - at dømme ud fra de spor der er at læse i den bevarede vestgavl - et tårn af træ. Formen og størrelsen på dette tårn er stort set umulig at fastslå i dag. Kun en formodet bredde kan aflæses af afstanden mellem spor efter de lodrette stolper i vestgavlen. Denne er stor - også i forhold til det formodentlig påtænkte tårn af sten, så generelt må der have været tale om et ret stort tårn. Det må formodes at have været udført som en tømmerkonstruktion med bræddebeklæædning. Tagets form kendes der heller intet til. Kirkens klokke kommer sandsynligvis til at hænge i det nye tårn. Fra denne periode er nord- og sydsiden samt vestgavlen bevaret med bl.a. en indv. murtrappe og en åbning / hejseluge i overgavlen Ca. 200 år senere - omkr overhvælves kirkens skib med krydshvælv. Ved den anledning udskiftes de romanske spærfag med tværgående bjælker over skibet. De nye spærfag udføres som krydsbåndsspærfag, der er konstrueret på en sådan måde, at de tillader de høje hvælv, der rager op i det, der før var loftsrummet. Det er muligt, at også koret overhvælves på dette tidspunkt, men da spærene her ikke fornyes på samme måde som over skibet, men ombygges, sker denne overhvælving nok på et senere tidspunkt. Ca. 50 år senere nedriver man trætårnet over skibets vestre del. Underdelens tre-skibede indretning og hvælv fjernes og erstattes af et krydshvælv svarende til hvælvene over skibets tre østre fag. På skibets østre fag påbygges mod syd et kapel, som også overhvælves. Det er tænkeligt, at koret også overhvælves ved denne anledning. Tagværkerne over koret og skibets vestre fag har fælles træk i form af anbringelse af dobbelte hanebånd og knæ mellem hanebånd og spær. Spærene over koret er dog tydeligvis lavet af de genanvendte, romanske spærfag her, mens spærfagene - naturligt nok - er nye over skibets vestre del. Spærfagene over det søndre kapel kender vi naturligvis ikke, da de jo senere fjernes.

3 Kirkens oprindelige, romanske vinduesåbninger erstattes nu af gotisk, spidsbuede vinduer. Det ville være en naturlig proces i forbindelse med overhvælvingen af kirken. 3 Det er tænkeligt, at kirkens tagbeklædning med munke og nonner nu er udskiftet med vingetagsten. Det er nævnt, at der nu opføres et tårn af træ på en opkastet høj vest for kirken. Som så mange andre steder på Als kunne der være tale om et fritstående, tømret klokketårn. Men da dette tårn på et senere tidspunkt styrter ned og ødelægger skibets vestre fag, må der være tale om et tårn, der er bygget tæt op ad kirkens vestgavl. Vi ved intet om dette tårn - udover at materialer herfra bruges i andre byggesammenhæng på senere tidspunkter. Men det må have været ret højt, hvis det skulle kunne falde ned over kirkens tag. Der kan have været tale om et bindingsværkstårn med udmurede / klinede tavl, eller der kan have været tale om et tømret tårn med bræddebeklædning. Det kan også have været et tårn af mere åben type, hvor tømmerkonstruktionen har været frit synlig. Om taget ved vi, at det var spånklædt. Fra de sidste perioder er hvælv over skib, kor og søndre kapel bevaret. Desuden er tagværkerne over skib og kor bevaret. For skibets vestre fag dog noget ombygget - se herom senere Ind til nu har kirkens oprindelige syd- og nordindgange været benyttet. Men omkr sløjfes indgangen i syd og en ny etableres - med et lille vindfang / våbenhus - i sydkapellets sydgavl. Ca. 100 år senere - i bygges et nordre kapel. Det opføres sandsynligvis i bindingsværk og af omtrent samme størrelse som det nuværende. Højden kender vi dog ikke. Det kan have været en almindelig bygning som datidens øvrige bindingsværkshuse, men netop på Als her det i 1600-tallet ikke ualmindeligt med endog ret høje bindingsværksbygninger, som f.eks. kendes i de store hertugelige ladegårde. I 1700 nedrives apsis og korets østgavl. Det hertugelige kapel opføres som en forlængelse af koret, der også i sig selv bliver forlænget nogle meter. Denne forlængelse adskilles dog ved en trævæg eller skærm (kun et par meter høj) med tø døre. Adskillelsen rummer sakristi samt adgang til det hertugelige kapel. Sandsynligvis opføres kapellet i blank rødstensmur med sandstensdetaljer omkring de ovale vinduer? Såvel koret med den nye forlængelse som hertugkapellet overhvælves med krydshvælv. På korets nordside opføres på samme tidspunkt en tilbygning, der rummer en hertugstol (loge for hertugen), en trappeopgang hertil samt indgang til sakristiet østligst i koret. Hertugstolen har været indrettet i korets sydvestre hjørne. Der har været fjernet en del af den metertykke mur her - i anden sals højde, som har været erstattet af en bræddeklædt loge / kasse (taget over logen har mere eller mindre været en forlængelse af korets tag).

4 Af disse ombygninger er i dag koret og kapellet bevaret. 4 Omkring 1730 bygges der et våbenhus ud for kirkens opr. nordindgang. I 1729 tilmures vinduerne i det hertugelige kapel - måske også døren fra sakristiet? Vinduerne bliver først genåbnet i I 1785 nedbrydes det da brøstfældige nordre kapel af bindingsværk. Det genopføres nu i grundmur. To etager højt og med trævinduer - tre i hver etage - i siden mod vest og øst. I kapellet (eller den nordre korsarm) er indsat pulpiturer, hvorfra der er adgang via en udv. trappe I 1788 indtræder en mindre katastrofe. Tårnet i vest - der for i øvrigt kort forinden havde fået sit spåntækte tag erstattet med bly - rammes af et lyn og styrter ned over skibets tag, som ødelægges. Et nyt tårn at grundmur designes. Man beslutter sig for et tårn over det søndre kapel - ikke ret meget højere end kirkens tag. Som forberedelser hertil fjernes vindfang og indgang i kapellets sydgavl og stræbepiller opføres. Murene forhøjes, og det tårn, vi kender i dag - med pyramideformet tegltag samt lanterne med bly og spåntækket tag - bygges. Det forsynes i første omgang med en udv. trætrappe til øvre stokværk. Den erstattes dog i 1814 med et firkantet, muret trappetårn. Af resterne af det nedstyrtede tårn mod vestgavlen bygges et mindre materiel- og ligbårerum ved vestgavlen. Taget over skibets vestre fag hovedrepareres / ombygges (måske bruges der også tømmer fra det nedstyrtede tårn hertil?). Af disse ændringer og nybygninger er den grundmurede, nordre korsarm samt tårnet over sydkapellet bevaret.

5 I 1832 erstattes trævinduerne i den nordre korsarm med høje, spidsbuede vinduer. Muligvis sløjfes pulpiturerne, men det nævnes også, at den udvendige trætrappe i 1830 bygges ind i et trappehus? - og altså stadig er nødvendig. Sandsynligvis er der tale om, at trappen flyttes ind i et nyopført / adskilt rum ved korsarmens nordre gavl. I 1833 nedbryder man det ved vestgavlen opsatte materiel- og ligbårerum, som flyttes / genopbygges på kirkens nordside ved våbenhuset østre side ( 3 fod bredt ). I 1881 opføres et nyt våbenhus mod skibets vestgavl. Det udføres med en meget dramatisk opbygget dørportal, der dog fjernes nogle årtier senere. Sandsynligvis er den dog blot blevet indbygget i den nu meget tykke vestgavl? Ved samme lejlighed nedbrydes nu den hidtil fungerende indgang og våbenhus og det hermed sammenbyggede materiel- og ligbårerum ved skibets norddør. Også hertugstolen og det tilhørende trappehus fjernes. I stedet opføres et nyt sakristi på samme sted (dog med en noget anden dimension). Det gamle sakristi - adskilt med en bræddevæg i korets østre ende - fjernes ligeledes, og koret rummes nu under hele korhvælvingen. Der etableres en ny indgang til korets nordvestre hjørne fra det nye sakristi og den tidl. dør i nord tilmures. I siden mod syd tilmures det ovale vindue, der gav lys til det fraskilte sakristi. Det erstattes af et trefags spidsbuet vindue, som inddrager det tidl. gotiske vindue på dette sted. Det firkantede trappetårn på tårnets østmur erstattes af det nuværende halvrunde trappetårn. Omkring 1880 reduceres de høje vinduer i den nordre korsarm fra tre i hver side til to i hver side. Det må også antages, et der omkring dette tidspunkt - eller måske først i begyndelsen af 1900-tallet - opsættes skorsten i nordre korsarm. Om den har forbindelse med en regulær kakkelovn eller der er tale om opsætning af et fyringsanlæg i kælderen under korsarmen er dog usikkert. Kirken fremstår nu stort set, som vi kender den i dag. Dog sker der nogle radikale ændringer i Alle kirkens oprindelige, spidsbuede, gotiske vinduer såvel som senere vinduer udskiftes med de nuværende, fladbuede vinduer. Til ovennævnte bygningshistoriske gennemgang hører selvfølgelig en mængde detaljer. Mange af disse kan det dog være ganske svært at sætte årstal på, og mange kan have stor indflydelse på sandsynligheden af denne, skematiske gennemgang. F.eks. dukkede der ved renovering af kirkens facader en del spor efter bygningsændringer op. Nogle var genkendelige - som resterne af de romanske vinduer, andre giver anledning til fortsat undren - som f.eks. spor efter en dør i skibets vestre fag mod syd placeret oppe midt på muren; har der været udvendig opgang til et pulpitur? Gennemgangen skal derfor kun betragtes som vejledende - men dog alligevel ganske spændende. John Kronborg Christensen, arkitekt m.a.a. - jan. 2004

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Projektbeskrivelse til Kulturravsstyrelsen Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet.

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

STORE FUGLEDE ARS HERRED

STORE FUGLEDE ARS HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1987. - The church seen from the east. STORE FUGLEDE ARS HERRED Ifølge præsterækketavlen fra 1600'rnes slutning (s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af Olaus,

Læs mere

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. MALLING KIRKE NING HERRED På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård.

Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer. Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence. Kontorer i laden på Sejersgård. Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer Fonden Realdania Fase 2: Projektkonkurrence Kontorer i laden på Sejersgård i Bjerager August 2004 Kontorsiloer i laden på Sejersgård i Bjerager Bevaringsværdige

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE TYRSTING HERRED Kirken, der nævnes første gang 1476, 1 hørte i middelalderen

Læs mere

Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune  Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Bevaringsvejledning Kommuneplan 2005-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Bevaringsvejledning... 3 Husets fundament... 4 Husets facader og

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing Fuglslev En by og dens historie Af Aksel Rousing Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa 2006 Indhold Forord I. Fortiden II. Kirken og skolen III. Byens gårde De gamle overleveringer Fuglslev Stenalder

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1

SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion af en trækirke mv. 1 2 SEBBERSUND VIKINGER Oplæg til disponering af formidlingsområde samt forslag til rekonstruktion

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O. 1350 blev

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

Christian IX s Palæ På Amalienborg

Christian IX s Palæ På Amalienborg Christian IX s Palæ På Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader December 2013 Christian IXs Palæ på Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader Udarbejdet af Kent

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere