Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde"

Transkript

1 Helhedsplan Vigersted by og lokalområde Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 og 2014 af Vigersted Lokalråd og er færdiggjort den 30. september 2014 som oplæg til en ny lokalplan for Vigersted. Helhedsplanen er udarbejdet som en forlængelse af Kommuneplan og som udmøntning af den nye Landdistriktspolitik

2 Indledning For første gang siden kommunesammenlægningen i 1970, har borgerne i Vigersted lokalområde fået mulighed for, i en velovervejet form, at komme med ønsker, visioner og idéer til en udvikling, som borgerne i lokalområdet selv ønsker. Processen for denne helhedsplan blev skabt samtidig med stiftelsen af Vigersted Lokalråd i april Siden har der været holdt flere borgermøder, møder med foreninger og indsamling af idéer i lokalområdet. Mange aktører og lodsejere har været hørt i procesperioden og helt Der var stor interesse for helhedsplanen, både på kildemarkedet og på det efterfølgende borgermøde den 11. september grundlæggende er der positiv opbakning til planen, som den her fremlægges. Senest er planen fremlagt ved et offentligt borgermøde den 11. september Vigersted by set fra Humleorevej mod øst, hvorfra der endnu er en flot indsigt til kirkebebyggelserne. 2

3 Kortet viser "Det nye Vigersted" som borgerne i lokalområdet helst ser landsbyen udvikle sig til. Kortet findes som bilag i stor størrelse. Eksisterende bygninger og bebyggelser er vist i hvid Nye fremtidige bygninger og tilbygninger er vist i rød Grøn trampesti omkring Vigersted by er vist i gul Oplevelsesstien nederst på kortet er vist i lyseblå 3

4 Den overordnede vision Visionen i helhedsplanen er fremadrettet - at udvikle et landsbysamfund, så nuværende borgerne føler sig godt tilpas og får en endnu dybere forankring lokalt. Borgere må ikke gå i flyttetanker, men skal tværtimod være gode ambassadører for lokalsamfundet og udbrede alle de gode muligheder, som det nære miljø indeholder. Samtidig skal der igennem helhedsplanen sikres en opgradering og udbygning af landsbyen Vigersted for at tiltrække mange nye borgere ikke mindst ved at udnytte den helt unikke beliggenhed i forhold til arbejdspladser og uddannelsessteder i hovedstaden og Roskilde, samt arbejdspladser i Køge, Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved og Borup. Selvfølgelig også i forhold til kommunens egne arbejdspladser og skoler. Vi skal som lokalsamfund udnytte den gode overordnede infrastruktur, tæt på stationer, tæt på motorveje og tæt på Roskildevej. Visionen er at skabe en velordnet, gennemtænkt og smuk landsby for her igennem at tiltrække ressourcestærke familier, heraf mange med indkomster i den gode ende og dermed et fornuftigt skattegrundlag til kommunen. Denne tankegang vil være medvirkende til at give Ringsted kommune mulighed for at kunne opretholde et godt og solidt velfærdssystem. Målet er at bevare og udbygge lokalområdets institutioner som skole, børnehus, sfo, forsamlingshus, halfaciliteter og fremme foreningslivet. Alt dette er en forudsætning for, at unge familier vil bosætte sig i lokalområdet. Samtidig er det af afgørende betydning, at den trafikale infrastruktur er i orden. Vore dages familier forventer trafiksikre veje og sikre cykelveje til deres børn. For alle, der kommer fra de større byer, er dette en selvfølge. Selvom man bor i en landsby, er det af stor betydning, at der findes attraktive rekreative faciliteter i form af legemuligheder, stier, skove, pæne kulturlandskaber og smuk natur. Disse - næsten gratis glæder, er det tanken at udnytte så optimalt som muligt. Også fordi det giver borgerne lyst til at dyrke motion i naturen og få maximal glæde af det at bo på landet. Visionen er også at skabe et lokalsamfund, der i variation kan fastholde borgerne længst muligt i nærsamfundet. Dette gøres ved at skabe botilbud til alle aldersklasser og til alle familiestørrelser. Dette medvirker bl.a. til, at borgerne forbliver længere i eget hjem. Lidt populært sagt kan man sige, at Vigersted refortolker landsbybegrebet og gør det mere attraktivt at udleve drømmen om det gode liv på landet. Med den centrale beliggenhed kan man ca. 50 km fra Københavns Rådhusplads få det hele for det halve. Sammenfattende er visionen: At skabe en smuk, gennemtænkt og velordnet landsby, der udstråler kvalitet At udvikle institutioner og skabe rammer for et foreningsliv, der konstant lever op til tidens krav og som tiltrækker forældre og børn At tilbyde sikre skoleveje At udbygge en god rekreativ infrastruktur og værne om naturværdierne At skabe stor variation i botilbud til alle aldersklasser 4

5 Helhedsplanen indbefatter Gennem dialog og information fra borgermøder og indkomne idéer og ønsker, har Vigersted Lokalråd koncentreret sig om følgende elementer i helhedsplanen som forudsætning for et samfund, der er værd at flytte til og der er værd at bo i: 1. Opgradering og renovering af den gamle bymidte som byens samlingspunkt og lokalsamfundets værdifulde varemærke 2. Ønske om en fremtidig byudvikling med variation. Herunder ny bosætning i og omkring Vigersted landsby med flere kategorier af bosætningsmuligheder 3. Sikre cykelveje fra Kværkeby og fra Roskildevej i Ortved helt frem til Vigersted Skole 4. Sikre trafikforhold omkring børnehus, skole, idrætshal og sfo, især med hensyntagen til vore børn og de bløde trafikanter 5. Fremtidssikring med udbygning af skole, institutioner, sportshal, idrætsfaciliteter og boldbaner - samt samlingssteder som kulturhuset/forsamlingshuset 6. Sikre en god rekreativ infrastruktur, herunder opkobling til Oplevelsesstien, samt udbygning af trampestier i og omkring Vigersted landsby 7. Smukke og indbydende byporte til landsbyen fra alle indfaldsveje 5

6 Den nye bymidte Som en af få landsbyer i Ringsted Kommune, har Vigersted By en unik og fremtrædende placering af kirken, tiendeladen, rejsestalden, sprøjtehuset og forsamlingshuset alle placeret centralt i midtbyen. Dog er der gennem årerne foretaget forskellige tiltag, der har mindsket indblik til kirken og de omkringliggende gamle bygninger, grundet utilsigtede plantninger og bevoksninger, der over tid skygger mere og mere for landsbyens samlingspunkt i midtbyen og markant har mindsket den tidligere så gode oversigt i landsbyen. Heldigvis er der ikke opført store bebyggelser i midtbyen og der er ikke særlige lodsejerinteresser, der hindrer muligheden for at genskabe en smuk og tiltalende bymidte. Hovedparten af jorden i bymidten er ejet af Ringsted Kommune. Desuden ser en væsentlig lodsejer i midtbyen positivt på de foreslåede tilpasninger. Inden for de sidste 50 år er Vigersted midtby blevet mere og mere lukket på grund af mange selvsåede træer og buske. Derfor ønsker borgerne i Vigersted en opgradering af byfælleden bl.a. med genskabelsen af et sømiljø og et indbydende grønt område. 6

7 Sø i bymidten Genskabelse af det gamle miljø med vandspejl inderst i bymidten er en hjørnesten i projektet for en smukkere landsby. Fra gammel tid var engen i bymidten stort set oversvømmet hele vinterhalvåret og ved store regnskyl. Der blev sejlet med tømmerflåder og der blev skøjtet om vinteren. Meget af dette miljø ønskes genskabt ved etablering af en permanent sø eller et gadekær, der i våde perioder og ved ekstremregn kan opsamle overfladevand gerne på et større areal end den permanente sø. Ingen markeret overgang mellem landsbyhuse og byfælled Nye landsbyhuse Periodevis oversvømmet Permanent sø Ved at integrere et større jordstykke og nye landsbyhuse med den eksisterende byfælled, bliver der mulighed for at genskabe et større sø-miljø, der kan opsamle vand ved ekstremregn. Den opgravede jord til søen kan med fordel anbringes andre steder på byfælleden bl.a. til udjævning af uhensigtsmæssige skrænter ud til Bygaden mod nord og mod øst. 7

8 Det grønne område i bymidten ny grøn byfælled Omkring den nye sø bevares og udbygges de store grønne områder, herunder en mindre mark, der ejes af Ringsted Kommune og som p.t. benyttes til høslet. Herved sikres, at der også fremover kan arrangeres store friluftteaterforestillinger, børneteater, kildemarked med cirkus og meget mere. Bymidten vil, med søen og de store grønne plæner, komme til at danne en endnu bedre mulighed for aktiviteter i det fri ikke mindst med et flot kirkemiljø som baggrund. I øjeblikket dyrkes der hø på ca. halvdelen af det grønne areal i midtbyen. Denne halvdel øverst til højre inddrages som en integreret del af området inden for Bygaden til brug for nyt større busskur og grønt område til aktiviteter som kildemarked, udendørs teater og legeredskaber. Det grønne område i midtbyen rummer mulighed for mange forskellige aktiviteter. Her ses udendørs cirkus for børn i september

9 Legeplads Den tidligere så populære naturlegeplads anlægges i en mere holdbar version, kombineret med udendørs fitness og skulpturelle legeredskaber i høj kvalitet. Legepladsen skal igen kunne være samlingssted for dagplejebørn og byens øvrige børn. Her ses forskellige eksempler på motionsog legeredskaber i høj kvalitet. Legeredskaberne skal udvælges med omhu og være med til at gøre bymidten indbydende og spændende. 9

10 Kirkeforpladsen Kirke-forpladsen som den fremstår nu. Overfor indgangen til kirken står der konstant vand i en grim mudderpøl og græsarealet kan ikke bære biler og trafik i våde perioder. Pladsen foran kirken genskabes med parkeringspladser i granit og sammenkobles elegant med parkeringspladsen foran forsamlingshuset/kulturhuset og sprøjtehuset. Alt omkranses af lave bøgehække til erstatning for eksisterende berberishække og andre selvsåede planter. Kirke-forpladsen og parkeringspladsen foran forsamlingshuset bør være en sammenhængende pæn plads til biler og besøgende. Skilteskoven foran sprøjtehuset ændres til en stor informationstavle, der indeholder alle relevante informationer, herunder kirken og tilhørende bygninger, trampestien, Rosengårdsstien og Oplevelsesstien. Tavlen placeres hensigtsmæssigt og uden at skæmme området. Vigersted kirke er med sine mange unikke kalkmalerier et kendt turistmål og er på VisitDenmarks liste over seværdigheder. Derfor er det vigtigt, at besøgende turister og kirkegængere får et positivt indtryk af omgivelserne og får den rette information. I den nye kirke-forplads indgår også mulighed for af- og påsætning af besøgende. Der er et udbredt ønske om belysning af kirken om aftenen i vinterhalvåret. 10

11 Sprøjtehuset Det gamle sprøjtehus fra ca bevares og integreres i kirke-forpladsen. Sprøjtehuset har i en længere årrække været brugt til opbevaring af byens flag, som kan lånes eller lejes i forbindelse med festlige lejligheder og byens arrangementer. Billedet viser et eksempel på beplantning, der over tid er vokset stor og hæmmer oversigten i byen. Vigersted midtby har mange eksempler på plantninger, der skal tilpasses, så der igen kommer mere åbenhed omkring byens smukke gamle bygninger. 11

12 Bøgehække og lindetræer i landsbyen Velordnede og lave bøgehække vil medvirke til et smukt helhedsindtryk af landsbyen både forår, sommer og vinter. Bøgehække i lav højde plantes på offentlige og også gerne på private parceller for at give et smukt samlet indtryk af landsbyen og for at give sammenhæng med den eksisterende beplantning foran tiendeladen. Ligeledes er bøgehække tænkt som opblødning af kanter og skarpe vinkler overalt i midtbyen, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. De eksisterende lindetræer bevares i videst muligt omfang og suppleres med nye. Bøgebeplantningen og lindetræerne skal medvirke til at samle bymidten omkring søen og udstråle ordentlighed og høj kvalitet. Bøgehække er smukke på alle årstider især står hækken flot lysebrun hele vinteren. Lave bøgehække giver mulighed for at dæmpe indtrykket af parkerede biler og kan medvirke til at afrunde skarpe kanter. 12

13 Nye landsbyhuse Huset på Vigerste Bygade 2 er p.t. til salg. Huset er opført i 1917 og fordrer en gennemgribende renovering, hvis det skal bevares. Den utidssvarende beboelse på Vigersted Bygade 2 anbefales nedrevet og i stedet opføres der på den m2 store grund ca. 5-6 mindre boliger evt. som dobbelthuse. Alle placeret, så der opnås indsigt til kirken og til søen i bymidten. Husene skal kunne benyttes af ældre borgere, der ikke har brug for stor have og boligerne skal være så godt som vedligeholdelsesfri. På den m2 store grund øverst på kortet anbefales opført f. eks. 3 dobbelthuse, således at jordstykket smelter sammen med byfælleden og søen i midten af byen. Husene tænkes opført i nænsom landsbystil med røde tegltage, som passer til kirken og øvrige huse i landsbyen. Husene placeres som gadehuse med facader eller gavle tæt på Bygaden og uden forhaver. Den inderste del af denne bebyggelse er tænkt som fællesareal, der smelter sammen med søområdet og de store grønne plæner frem mod kirken. Plantninger omkring husene bør være bøgehække. Nærbutik Billedet viser et eksempel på et dobbelt landsbyhus. Et af landsbyhusene tænkes opført med mulighed for mindre specialbutik/nærbutik med de mest nødvendige varer, der kan sælges sammen med lokale specialprodukter. Der bør i en kommende lokalplan gives mulighed for mindre butik i dette område. Alternativ til placering af nærbutik i bymidten kan evt. være i forbindelse med den nye indkørsel til skolens parkeringsplads via Lønager. 13

14 Bygning til læ for skolesøgende børn, der venter på bussen Da bus-læskurene ikke har tilstrækkelig kapacitet pga. mange skolesøgende, opføres en ny bygning til at give læ. Bygningen er tænkt som et væsentligt og smukt element i bymidten, f.eks. inspireret af sprøjtehuset overfor gerne med rødt tegltag. Et lille hvidt eller gult hus i teglsten, der også kan benyttes ved aktiviteter og arrangementer i midtbyen. Huset forsynes med lys og strøm til brug for de mange udendørs aktiviteter. I forbindelse med etablering af cykelstien i bymidten fyldes der jord på skrænterne ud mod Bygadens nordlige og østlige side, så skrænterne udlignes til niveau for fortov og cykelsti så der bliver en blød overgang til byfælleden. Skrænter udjævnes indenfor cykelsti Permanent sø og sø til overfladevand Nyt læskur til skolebørn og aktiviteter på byfælleden De eksisterende læskure ved busholdepladsen er ikke tilstrækkelige til de mange skolebørn, der benytter bustransport. Generelt om bymidten Læ-bygningen til erstatning for busskurene får to formål, nemlig til skolesøgende børn, der venter på bussen og til I hele midtbyen og omkring de nye aktiviteter på byfælleden. En smuk bygning, der kan blive landsbyhuse, skal der plantes en del af byens højnede kvalitetsniveau. nænsomt, så der over tid ikke igen bliver for lukket. Fra vejen rundt i byen, skal der så vidt muligt være indblik til søen og til kirken. Samlet set, vil det inderste af midtbyen komme til at fremstå som et indbydende område til afslapning, leg og aktiviteter. Et område, der naturligt vil tiltrække borgere og vil blive mødested på tværs af generationer. Med den nye byfælled vil der blive mulighed for at samle endnu flere aktiviteter i bymidten. 14

15 Vigersted forsamlingshus/kulturhus Vigersted forsamlingshus er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet og er rammen om mange arrangementer. Huset er i brug året rundt til mange forskellige formål. Vigersted forsamlingshus er ejet af Ringsted Kommune, der vedligeholder bygningens klimaskærm. Tagbeklædningen er i en stand, så den bør renoveres. Gerne med røde tegl, der passer til landsbyens øvrige tegltage. Desuden er der behov for et opgraderet og tidssvarende indgangsparti. Vigersted forsamlingshus benyttes til gymnastik, billard, valgmøder, kunstudstillinger, dilletant og meget, meget mere. Desuden udlejes huset til private fester. Stort set alle week-ends er huset udlejet. Forsamlingshuset er en væsentlig del af sammenhængskraften i lokalsamfundet. Forsamlingshuset drives af en frivillig støtteforening. Forsamlingshuset foreslås navneændret til Kulturhus. Huset gøres mere energirigtigt med tidssvarende vinduer og optimal isolering under et nyt tag. Kirkeforpladsen og parkeringspladsen foran forsamlingshuset smeltes sammen og hastigheden på Bygaden sænkes til 15 km/t på denne vejstrækning. 15

16 Trafiksikker vej rundt i bymidten Vejen rundt i bymidten gøres trafiksikker så bløde trafikanter trygt kan færdes her. Der etableres f.eks. cykelmarkering med hvide striber i vejsiderne som i Jystrup og Kværkeby. Samtidig skal alle indfaldsveje ind til bymidten have ubetinget vigepligt. Dette vil give en markant fartdæmpning. Ligeledes bør der overvejes 40 km i timen ved alle byporte ind til landsbyen (som i Kværkeby). Der etableres stillevej på Vigersted Bygade forbi kulturhus og kirke med en hastighed på 15 km/t. Foran kirken anlægges afsætningsplads i forbindelse med nye parkeringspladser. Der anlægges separat cykelsti eller cykelstimarkering helt frem til Vigersted skole. Ved vejindsnævring sikres adgang bagom for cyklister. Alle indfaldsveje til byen skal have ubetinget vigepligt ved Vigersted Bygade, hvilket medvirker til fartsænkning i midtbyen. Den beskyttede cykelrute er markeret med hvid stiplet linie på kortet. Forbi kirke-forpladsen og forsamlingshuset sænkes farten til 15 km/t. 16

17 Anlægget med mindesten fra 1920 åbnes op - øst for kirkelade og præstegård De velbevarede og velholdte bygninger ved Vigersted kirke fremhæves ved at blive bedre sammenkoblet med mindelunden og et grønt område mod sydøst. I forbindelse med fremføring af cykelstien fra Kværkeby til Vigersted skole ændres vejføringen foran præstegården, rejsestalden og mindelunden, så pladsen mod øst bliver mere åben og større. Herved fremhæves de unikke bygninger, som er nogle af Vigersteds bedst bevarede bygninger fra gammel tid. Den eksisterende tjørnehæk omkring mindelunden fjernes og anlægget åbnes og reetableres med bøgehække i lav højde og der placeres et par bænke eller bord/bænkesæt. Hækkene omkring mindelunden erstattes af lave bøgehække og anlægget åbnes op. En lille del af kommunejorden inddrages til grønt område foran de gamle bygninger. Cykelstien den stiplede linje - fra Kværkeby føres igennem det grønne område helt frem til Vigersted skole. 17

18 Ny udstykning mellem Ågerupvej og Skovbakken Mellem Ågerupvej og Skovbakken foreslås en ny udstykning som i hovedtræk skal være en kopi af Skovbakken, suppleret med enkelte storparceller mod øst. Dvs. 2 4 jordbrugsparceller med mulighed for mindre dyrehold, dyrkning af grøntsager, vin og specialafgrøder. Jordbrugsparcellerne skal give mulighed for at flere generationer skal kunne bo sammen. En udstykning i kvalitet som Skovbakken foretrækkes, da der her er plads til grønne områder, stier og grundstørrelser omkring de 1000 m2. Billedet viser de snoede veje og de åbne grønne områder på den eksisterende bebyggelse på Skovbakken. Udstykningen må gerne have røde tegltage der matcher de eksisterende gårde i nærheden. Vejene ses gerne som snoede med mindre sideveje, der alle appellerer til lav fart. Udtryk, beplantning og hække som på Skovbakken foretrækkes. Som en del af udstykningen anlægges fra begyndelsen en sti i forlængelse af stien øst for Skovbakken. En sti, der vil blive en del af en rundstien omkring hele landsbyen. Stien suppleres visse steder med høj eller lav spredt beplantning. De 4 hvide rækkehuse i midten af kortet viser, hvor Skovbakken slutter mod nord og den nye udstykning begynder. Arealets to lodsejere har efter samråd med Vigersted Lokalråd vist positiv interesse for denne udstykning. 18

19 Lønager-udstykningen. Igangværende udstykning. Lokalplan nr. 212 Også omkring hele den igangværende Lønagerudstykning er der i forvejen lokalplanlagt en trampesti, der udføres jf. denne plan. Denne trampesti bliver en del at stien omkring hele Der er i september 2014 flyttet ialt 4 familier ind i udstykningen på Lønager. Alle mindre hvidskurede huse. Ny vej ind til nye parkeringsanlæg Vigersted landsby med forbindelse til Oplevelsesstien syd for byen. Det foreslås, at der igennem udstykningen etableres en ny vej ind til Vigersted skole til en kommende større parkeringsplads, der skal betjene både skole, børnehus, idrætshal og boldbaner. Nederst til venstre på kortet: Der anlægges en ny vej ind til skolens og institutionernes nye fælles parkeringsareal. Tre nye parceller nord for Rusgårds Bakke For at fuldføre landsbyen mod vest og for at inddrage areal til trampestien rundt om hele landsbyen, foreslås det, at der gives mulighed for udstykning af tre nye parceller mellem rensningsanlægget og den eksisterende bebyggelse på Degnebakken. Det sikres samtidig, at der bliver stiadgang fra Rusgårds Bakke ind til rundstien omkring landsbyen. Disse tre nye parceller bør have facade helt ud mod Rusgårds Bakke, for at forstærke landsbypræget. Der foreslås bøgehække omkring udstykningen ligesom på Skovbakken. 19

20 Kommunejord-udstykningen mod sydøst Den kommunalt ejede jord mellem Vigerstedvej, Humleorevej og Ejdamsvej foreslås udstykket til jordbrugsparceller med mulighed for mindre dyrehold, dyrkning af specielafgrøder, grøntsager mv. Vigersted Lokalråd vil med denne type bosætning medvirke til at nyfortolke landsbybosætningen og give mulighed for at flere generationer kan bo sammen. Disse parceller placeres med udkørsel til Humleorevej og med udkørsel til Vigerstedvej og vil ikke kræve store omkostninger til infrastruktur, kloakering mv. Nye jordbrugsparceller vil ikke kræve store omkostninger til omfattende infrastruktur som veje, fortove og kloakering. På den østlige side af udstykningen afsættes trampesti i samme bredde som øst for Skovbakken, således at der bliver stiforbindelse til Oplevelsesstien mod syd. Der afsættes et areal til Oplevelsesstien, der på strækningen mellem Ejdamsvej og Vigerstedvej vil få et forløb langs med Hofors tracé lige oven for det våde moseområde. Rosengårdsstien løber p.t. i Hofors tracé på denne strækning, men benyttes ikke, da stien ligger på lavt sumpet terræn. De høje træer i det lave område midt i udstykningen fældes, så der igen bliver indsigt til kirken fra Ejdamsvej og fra Oplevelsesstien. Ved denne udstykning tages der maximalt hensyn til indsigt til kirken og den unikke bebyggelse omkring kirken. 20

21 Grøn trampesti omkring landsbyen Hele vejen omkring Vigersted landsby sammenkobles eksisterende og planlagte stier med enkelte nyetableringer. En grøn gangsti, der skal kunne holdes med græsslåning ca. hver 14. dag i sæsonen. Det tilstræbes at lokale beboere vedligeholder stien i samarbejde med Lokalrådet/kommunen. Stiens bredde bør vær ca. 2 meter i græsslåningsbredde, da dette sikrer at højt græs, herregårdsskræpper og brændenælder ikke vælter ind over stien. Hvor det er nødvendigt, hegnes der med lavt hegn mellem stien og markerne med landsbrugsjord, så løsgående hunde undgås på markerne. Hvor det ikke generer udsigten til det omkringliggende landskab etableres der høj spredt opstammet beplantning suppleret med lav beplantning, f.eks. æbletræer, hindbær og lign. Arealudlægget omkring trampestien foreslås til 3 5 meter. Fra den eksisterende trampesti øst for Skovbakken etableres der en trampesti ned til Oplevelsesstien mod syd over den kommunale jord. 21

22 Sikre cykelstier helt frem til Vigersted Skole Cykelsti fra Kværkeby. Den dobbeltsporede cykelsti fra Kværkeby fremføres helt til Vigersted skole ca. 300 meter - så den velbefærdede cykelsti med primært skolebørn ikke ender i trafikal usikkerhed ved indgangen til landsbyen. En cykelsti, der i øvrigt også benyttes af mange fodgængere, der benytter stien sydvest for landsbyen. Cykelsti fra Roskildevej. For både bløde trafikanter og biler er det et stort problem at krydse Roskildevej. Trafikmængden er steget markant de senere år. Denne cykelsti står p.t. som nr. 3 på kommunens prioritetsliste for anlæg af cykelstier i Ringsted kommune (efter Kværkeby og Bringstrup). I Ortved, ved Roskildevej, bør der overvejes en sikker overgang for cyklister, da Roskildevej efterhånden er overordentlig befærdet især i morgen- og eftermiddagstimerne. Her er det kun et spørgsmål om tid, før der sker en grim ulykke. Ringsted Kommune opfordres til hurtigst muligt at tage kontakt til Vejdirektoratet vedr. denne farlige udkørsel til Roskildevej. Cykelstien fra Roskildevej følger Værkevadsvej frem til Rusgårds Bakke. Det foreslås, at Rusgårds Bakke bliver den gennemgående linjeføring helt frem til Vigersted skole og videre herfra langs med Vigersted Bygade. Hvor Værkevadsvej og Rusgårds Bakke møder hinanden, bør der tænkes i en udretning af det skarpe sving, der ofte giver uheld ved glat føre. Hvor Værkevadsvej og Rusgårds Bakke mødes i et skarpt sving, sker der ofte uheld i fedtet og glat føre. Ved etablering af cykelstien udrettes svinget og Rusgårds Bakke bliver den gennemkørende vej. 22

23 Nye tidssvarende parkeringsanlæg ved skole, sportshal og børnehus Med overbygningsskolen og den nye skolereform er de eksisterende parkeringsfaciliteter ikke tilstrækkelige ved skolen. På belastede tidspunkter vil der fremover være behov for op til ca. 150 parkeringspladser. Derfor foreslås det, at anlægge et helt nyt parkeringsanlæg på nordsiden af skole og sportshal, herunder også afsætningsmulighed. 23

24 Indkørsel til den nye parkeringsplads foreslås etableret med en ny vej igennem Lønager - øst for sportshal og skole - eller langs med idrætshallen mod øst. Samtidig benyttes eksisterende indkørsel ved børnehuset på Snekkerupvej ind til den nye parkeringsplads. Vejene ind til den nye parkeringsplads anlægges som stilleveje, så gennemkørende trafik undgås. Fra idrætshal og skole etableres der fortrinsret til boldbanerne via sluse gennem parkeringsarealet f.eks. med et bredt fodgængerfelt eller lignende. Det nye parkeringsanlæg vil medvirke til en langt bedre og mere sikker trafikafvikling omkring skole, hal og børnehus. Den eksisterende parkeringsplads til afsætning af børn vest for skolen ved Snekkerupvej nedlægges og inddrages til cykelparkering og opholdsareal. Arealet ud mod Snekkerupvej tilplantes. Hvor Degnebakke-stien går ind til skolen, fortsættes denne sti med korteste vej til børnehuset. Sti fra Degnebakken til skolen markeres med advarselslys og fodgængerfelt over Snekkerupvej. Den nye parkeringsplads nord for skolen vil markant medvirke til at adskille hårde og bløde trafikanter og dermed reducere biltrafikken i bymidten, hvilket giver mere sikker færdsel for buspassagerer/skolebørn og cyklister. Der etableres befæstet sti med slotsgrus fra skolen ud til trampestien mod nord langs med gærdet ved boldbanerne. Snekkerupvej mellem Vigersted skole og Vigersted børnehus er helt umulig for gående med klapvogne og barnevogne eller for små børn på cykel. Vejstykket er meget smalt og på begge vejsider er der skrænter, så gående og svage trafikanter ikke kan komme i sikkerhed, når tung trafik skal passere. Derfor benyttes bil mellem skole og børnehus morgen og eftermiddag, hvilket giver trafikalt kaos. For at få løst dette problem og for at få mere sikker trafik i landsbyen, foreslår Vigersted Lokalråd en helt ny parkeringsløsning omkring skole, børnehus, idrætshal og SFO et nyt fælles parkeringsanlæg til alle brugere placeret nord for skole og idrætshal. 24

25 Vigersted skole Vigersted skole er en folkeskole med ca. 350 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen har også sfo tilknyttet med ca. 100 børn. Desuden er der tilknyttet et specialafsnit for elever med autisme spektrum forstyrrelser, der pt. rummer 24 elever. Vigersted skole er en overbygningsskole for Søholmskolen samt andre Vigersted skole er i god stand både ude og inde med flere nye faglokaler og gode ungdomsmiljøer. elever, som måtte ønske at gå i og 9. klasse på Ringsted kommunes eneste overbygningsskole på landet. Vigersted skole er byens største virksomhed med et samlet personale på ca. 60 personer. Skolen er løbende istandsat både ude og inde. Skolen fremstår i dag tidssvarende og rummer flere nye faglokaler, herunder en ny sciensafdeling, hvor eleverne bliver undervist i fysik, kemi, biologi, natur og teknik. Endvidere er der etableret tidsvarende ungdomsmiljøer, med amfitrappe, arbejdsborde, caféborde, sofaer mm. der benyttes både i frikvarterer, i undervisningen og til lektiehjælp, som er det nye tilbud i skolereformen, pt. frivilligt, men inden længe obligatorisk for alle skolens elever. Den nye skolereform betyder længere skoledag, mere undervisning og ikke mindst behov for lærerarbejdspladser til alle lærere og pædagoger. Pt. deler mange lærere og pædagoger en arbejdsplads og dette er ikke optimalt. Alle skolens m2 er fuldt udnyttet, så der er behov for flere m2. Skolens udearealer bliver løbende mere tidssvarende og der er netop etableret forskellige aktivitetsmuligheder, som benyttes til bevægelse i undervisningen. En væsentlig del af den nye skolereform. Vigersted skole er en vigtig brik i Ringsted Kommune og ikke mindst i Vigersted lokalområde. Af Vigersted skoles vision fremgår det, at man arbejder for trivsel for alle og optimal læring for den enkelte. Skolens grundlag bygger på respekt, troværdihed og nysgerrighed. Af skolens anti-mobbestrategi fremgår, at man ikke accepterer nogen form for mobning. Vigersted skole er kommunens eneste skole, som er en mellemstor skole for elever fra klasse, beliggende i den skønneste natur, med mulighed for inddragelse af skove, søer, åer og marker i undervisningen. Vigersted skole rummer pt. ca. 60 arbejdspladser og er pladsmæssigt udfordret til det yderste. 25

26 Udvidelse af Vigersted-hallen Da Vigersted sportshal bliver benyttet af mange forskellige foreninger og organisationer også uden for lokalområdet, kan det ofte være problematisk af finde gode haltider for lokalbefolkningen. Hallen benyttes bl.a. også af borgere fra Kværkeby, Jystrup, Haraldsted, Allindelille, Bringstrup, TMS; MSB m.fl. Ligeledes fordrer den nye skolestruktur og overbygning behov for flere haltimer til skolen. Vigersted sportshal ønskes opgraderet og fremtidssikret således: Den store hal suppleres med en lille hal til mindre pladskrævende aktiviteter, så der kan være aktivitet i både en stor og i en mindre hal på samme tid De eksisterende fitnesslokaler er alt for små og udvides til den dobbelte plads for at kunne fungere optimalt Spinning bør have egne lokaler i forbindelse med fitness Mødefaciliteter opgraderes, da de ikke er tidssvarende og tilstrækkelige Der mangler hyggelige opholdsarealer til forældre og lign. i forbindelse med børneaktiviteter, hvor forældre ikke deltager direkte. Gerne som 1. sal ovenpå mindre hal mod nord. Med glaspartier til store hal og udendørs boldbaner Omklædnings- og badefaciliteter opgraderes så sportsudøvere igen får lyst til at benytte omklædning og bad Hele sportshallen og nyt indgangsparti gentænkes i forhold til nye parkeringsforhold, udbygning med mindre hal og øvrige opgradering Der etableres serveringskøkken 26

27 Udvidelse af boldbaner og udendørs sportsareal som kompensation for areal til ny parkeringsplads Børnehus og vej ind til børnehuset har tidligere været en del af det udendørs idrætsanlæg. Den nye skolereform og overbygningen fordrer mere brug af udendørs idrætsfaciliteter. Nord for de eksisterende sportsbaner foreslås anlagt et supplerende område til udendørs sportsfaciliteter, som erstatning for det areal, der udlægges til ny parkeringsplads og tidligere er taget ud fra børnehus og adgangsvej hertil. 27

28 Rensningsanlæg til overfladevand på Rusgårds Bakke tilpasses en smuk landsby Beplantning omkring rensningsanlægget udtyndes og opgraderes med bevaring af enkelte opstammede træer. Der plantes bøgehække i lav højde svarende til resten af bymidten og mindelunden. P-plads til 2 3 biler bevares. P-pladser belægges med slotsgrus. Ringsted Forsyning ejer og passer rensningsanlægget. Kloakbassinet er det første man møder fra Ortved-siden, når man kommer til Vigersted landsby. Derfor er det afgørende, at beplantningen omkring bassinet gentænkes med lave bøgehække og lindetræer, så arealet fremstår tiltalende. Grønne byporte ved alle indfaldsveje Der etableres fartsbegrænsning på 40 km/t ved alle indfaldsveje til landsbyen Alle steder, hvor indfaldsveje møder landsbyen etableres der byskilt, fartbegrænsning og byporte i røn. Skiltestørrelsen afpasses så de passer til en landsby. Ved alle byporte anlægges pæne fartsænkende foranstaltninger. Ligesom der også etableres fartsænkende foranstaltninger ved de to indkørsler til skolen og ved de to stier ind til skolen. 28

29 Oplevelsesstien Det separate projekt med Oplevelsesstien på ca. 25 km gennem Ringsted Kommune har et forløb på godt 10 km gennem Vigersted lokalområde, startende ved Udløbet/Dyndet og går gennem Humleore Skov, langs med Stængebække Å ved Humleore, gennem mosen syd for Vigersted by og frem til Kildevej og herfra videre over Værkevad og langs med Vigersdal Å under Roskildevej frem til Haraldsted Sø s østlige dæmning. Dispensationer for strækningen Roskildevej til Vrangeskov har netop været i høring uden indsigelser. Ved moserne mellem Ejdamsvej/Bjergvej og Vigerstedvej er der i forbindelse med Oplevelsesstien planlagt opførelse af bålhytte og fiskebroer til lystfiskeri i mosen som p.t. er ejet af Ringsted Kommune. Her er også planlagt plancher med tørvegravningens historie, samt natur-, fauna- og geologiplancher. Oplevelsesstien og stien omkring Vigersted By bliver samlet set et integreret stianlæg. Vigersted Haraldsted Sø Humleore Kværkeby Ringsted 10 km af den planlagte Oplevelsessti, der så småt er ved at blive etableret, løber gennem Vigersted lokalområde. Stien bliver en grusbelagt cykel og gangsti og vil i nærområdet bl.a. tilbyde Lær at cyklebane ved Bananen på Bjergvej og fiskebro i mosen lige neden for kommunejorden. Den stiplede violette markering på kortet viser Oplevelsesstiens forløb fra Humleore, nord om Haraldsted Sø, langs med Ringsted Å frem til Høm Mølle, i alt ca. 25 km. 29

30 Kloakanlæg i Vigersted By tilpasses ekstremregn Adskillige gange i nyere tid 5 gange siden udbygningen af Vigersted i 1970érne har der været problemer med vand i kældre og oversvømmelser på især Ågerupvej og Rusgårds Bakke. I forbindelse med et nyt overflade-regnvandsbassin i bymidten, bør kloaksystemet opgraderes med mulighed for adskillelse af regnvand og kloakvand. Store problemer med krydsning af Roskildevej ved Værkevadsvej Trafikken på Roskildevej er øget markant de sidste år, hvilket giver problemer med at krydse denne befærdede vej eller bare at komme ud på den. Det gælder især ved Valsømaglevej, Værkevadsvej, Nebsmøllevej og Borupvej/Egemosevej. Vigersted Lokalråd anbefaler, at der sikres bedre udkørselsforhold ved Roskildevej/Værkevadsvej, hvor den nye cykelsti fra Ortved til Vigersted skole skal etableres. Især i myldertiden om morgenen og om eftermiddagen er der store problemer med at krydse Roskildevej. Mere og mere tung trafik benytter Roskildevej som tilslutning til Vestmotorvejen. 30

31 Generelt Overalt i Vigersted lokalområde sikres der gode internetforbindelser, så serviceerhverv, institutioner og private får optimale it-forbindelser. Kun herved kan vi sikre nyetableringer og tilflytninger. Dette gælder også ejendomme, der ligger uden for Vigersted landsby. Der sikres mulighed for liberalt erhverv og mulighed for udnyttelse af nedlagte landbrugsbygninger til erhverv under hensyntagen til de landskabelige værdier. Ved nye udstykninger anbefales at campingvogne ikke må parkeres permanent og det henstilles at campingvogne ikke parkeres permanent ved eksisterende udstykninger. Ved alle nye udstykninger og ved opgradering af eksisterende kommunale arealer anbefales plantning af bøgehække dette gælder også omkring skole, børnehus, sfo, forsamlingshus og bymidte. Eksisterende plantninger der går ud over offentlige veje og stier beskæres af lodsejere evt. efter henstilling fra kommunen. Adskillige steder er der problemer med udhængende plantninger, der forringer muligheden for at gå på fortove eller køre sikkert på cykel i vejsiden. Afslutning Vigersted Lokalråd opfordrer Ringsted Kommune til hurtigst muligt at udarbejde en samlet lokalplan for Vigersted by på basis af denne helhedsplan, herunder Oplevelsesstiens tracé gennem hele lokalområdet, samt cykelstien fra Roskildevej til Vigersted Skole. Samtidig opfordres Ringsted Kommune til at benytte denne helhedsplan som case for opgradering af landsbyer, gerne i samarbejde med Real Dania og evt. andre større fonde. Jo hurtigere planen kan gennemføres, jo hurtigere vil der komme en markant tilflytning til lokalområdet til gavn for hele Ringsted Kommune. En kommune, som, med gennemførelse af denne plan, vil komme til at fremstå innovativ i relation til udvikling af landsbyer og bosætning. Vigersted Lokalråd er overbevist om, at denne helhedsplan - gennemført som lokalplan - vil kunne sikre en hurtig udbygning af Vigersted lokalområde. Ikke mindst via en intensivt markedsføring i et samarbejde mellem Ringsted Kommune, lokale jordbesiddere og Vigersted Lokalråd. Med denne plan får vi muligheden lokalt - til gavn for hele kommunen. Vigersted Lokalråd, september

32 Udarbejdet af Vigersted Lokalråd september 2014 Anette Fog, Laura Rossing, Kim Petersen, Kasper Rossing, Per Hermansen, Michael Kalmberg, Palle Kristoffersen og Peter Hansen, samt en masse interesserede borgere i lokalsamfundet. Det færdige helhedsplanforslag er positivt modtaget i lokalsamfundet Efter præsentation på kildemarkedet den 7. september 2014 og det efterfølgende borgermøde den 11. september 2014, er oplægget endeligt tilpasset for aflevering til Ringsted Kommune og Landsbyforum. Kontakt: Formand Palle Kristoffersen, Borupvej 60, Snekkerup, 4140 Borup. Telefon Mail: Næstformand: Kim Petersen, Ågerupvej 32, Vigersted, 4100 Ringsted. Telefon Mail: Sekretær Peter Hansen, Ågerupvej 141, 4140 Borup. Telefon Mail: Hjemmeside: Bilag: 1. Oversigtskort helhedsplan Det nye Vigersted 2. Oversigtskort før helhedsplan Vigersted. Inden helhedsplanen er indarbejdet 3. Trafikflow skole mv. helhedsplan Vigersted 4. Opdateret faktablad. Vigersted landsbyidentitet 32

Nye Vigersted Bymidte

Nye Vigersted Bymidte Bilag til ansøgning: Opsummering samt bilag A,B,C,D,E og F Nye Vigersted Bymidte Ansøgning til Helhedsplanpuljen Projekt for ny bymidte i Vigersted. Et delprojekt med baggrund i helhedsplanen. Projektet

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012 Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Lokalrådsmøde den 25. maj 2016 kl. 19:30. Blev holdt hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, Telefon: 20 83 60 90 Formand Peter Hansen, Ågerupvej 141, Telefon: 20 83 60 90

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ammendrup udstykningen.

Ammendrup udstykningen. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport 2. oktober 2005 Borgergruppens rapport over og indstillinger til det kommende Ammendrup boligområde. Side 1. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos:

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Telefon: 20 83 60 90 Mail: ph@carlhansens.dk Hjemmeside: www.vigersted.net Bankkonto:

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Overkørsel 310-311 Ved nedlæggelse af disse overkørsler opgraderes en eksisterende markvej til privat fællesvej og den forlænges til en eksisterende

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Ringsted Oplevelsessti er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. En sti for borgere i landdistrikterne og for byboere, der alle

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder.

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder. Bilag 2 Besvarelse af indsigelser fra den offentlige høring af Lokalplanforslag nr. 993. Side 1 af 5 I perioden fra den 12. november 2015 til den 7. januar 2016 er der gennemført en offentlig høring af

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere