KREJL. 3 t, F>t. November s.24. Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto. T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. 3 t, F>t. November 1987. ...s.24. Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto. T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR."

Transkript

1 KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR. 2 November t, F>t J INDHOLD: Kommentar...s.18 Restaurering i Vilsted og Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto....s.24 Æ Dowter ( fortsat)..s.26 Hvorfor hedder det sådan? Markedsp-Ladsen......s.31 Julekonkurrence s. 18o932

2 KREJL udkommer meil 4 numre om året, ca. september - november _ februar og april. Omfang l-6 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Baffes boghandel, Østerbrogade, 9670 LøgsLØr. Postgiro: I 50 4'7 46. Arsabonnement: Kr rssn Tryk 3 LØgstØr Bogtrykkeri. Kære 1æser l I det her nummer kommer der ikke så meget af det stof, der er blevet lovet. Kære læser I I dette nummer er der kun en enkelt ting, af det der blev.lovet. Til gengæld er der noget ganske uventet, og det er hell_er ikke så ringe. Helt tilfældiqt fik vi forbindelse med snedkerm. Marius Jørgenserr i Vindblæs, og <iet viste sig, al det kom der en fin beskrivelse af kirkerestaureringer ud. af. Se sioe 191 Er der andre, der ligger inde med godt stof, så kom frem fra gemmestederne. U6n o-t lvø..,.rtlø? i \r)re n.,e6 ISRflU D Toruentningens glæde f de næste nurnre kan bl.a, ventes: Hote1ler, restauranter m.m. Afholdsbevægelsen Spor t S lagter iet og hvad der ellers dukker op i me 11emt iden. Forsidebi-Lledet og billederne på bagsiden er dem, som I kan gætte på i KREJL. julekonkrrrrence. r skal bare fortælre, hvor bi1-lederne stam_ mer fra, og af.levere løsningen til Ba-L1es boghandel inden 20.december sidste år var der nogen, der mente, at konkurrencen var for svær, derfor er den blevet meget lettere i år. præmien er som de tidligere år storslået: Et helt års abonnement på KRI.IJL. Go<i fornøjelse. Løsning i næste nummer. l8

3 BEST,{UBTBIJUC I vtlsrud 0g UIffDB[ÆS Her følger to beskrivelser af restaurering af hhv Vilsted og Vindblæs kirker. De er skrevet af snedkernester Marius JØrgensen, Vindblæs, i Forord. Jeg har tit tænkt paa at skrive om det, jeg kan huske fra den gang Vil-sted og Vindb1æs kirker blev restaureret, da jeg er den eneste af disse haandværkere, der er ti.lbage, som var med ti1 disse arbejder. De ligger alle begravet henholdsvis paa Vilsted 09 Vindblæs kirkegaarde. Jeg kan.læse efter Kr.Kol-lerups bog, at købmand Ivar Christian Vibroe af Nibe har købt Vilsted kirke aar _1861. Han lod straks foretage en hovedreparation af kirken med nyt. tømner, spær og lægter. Der kom nyt spir paa taarnet, beklædt med zinkplader. Det kan ikke holde ti1 vejret,. Kirken blev matet indvendig, prædikestolen blev beklædt med rødl flø)\ og frynser. Det blev først aftaget i aar 1934 under restaureringen. Det har jeg selv aftaget. Jeg vi1 saa herefter skrive om arbejderne. Menighedsraadet overtog kirken aar 1901, da var den i god stand. VILSTED KIRKE. Det første, jeg kan huske, det var omkring 1920, d.a kon der nyt spir paa taarnet, og jeg mener, det blev dækket med bly, da det nok var zinkens skyld, at det hele var gaaet til. Det var tømrerm. Niels Oustrup, Raunstrup, der udførte tørnmerarbejdet paa spiret. Hvem der udførte tagdækningen med b1y, husker jeg ikke. Det var nok en blikkenslager fra LØgsLØr. Onkring samme tid udførte min fader, Jens Chr. Jørgensen pulpituret ti-l nyt orgel i kirken. Jeg kan huske, han talte meget om dette stykke arbejde. Og der blev gravet ud til et nyt fyr i ki.rken, - kalorifere. 19

4 Jeg kom i lære hos min fader i 1924, og da lagde vi brædegulv i sto.lestaderne. Der var e-liers klinkegulv over det hele, der var nogle skamler ti.l at sætte fødderne paa. Men saa kan jeg ikke huske, der skete ret meget med kirken før i Saa skete der ogsaa noget, men da var der kornmen 2 nye snedkere tii byen. Menighedsraadet besluttede, at der sku1le foretages en omfattende hovedreparation, der blev udført af kg1. bygningsinspektør Packness, Aalborg, efter Nationalmuseets forslag. Hele taget blev fornyet med tømner og lægter, og nyt tegltag blev lagt op. Arbejdet udførtes under ledelse af arkitekt Windfeld Brorson, Aars. Tømmerarbejdet blev de 3 snedkere enige om at udføre i kompagni, da det var for meget til een enkelt + een arbejdsrnand. De havde vist givet een fast pris ti1 rnenighedsraadet. Deres navne er: Jens Chr. JØrgensen, Søren ltyrhøj og K.P. Mortensen. Arbejdsmanden hed Jens Micael Kristensen. Murarbejdet foregik paa samme maade. Deres navne er: Kristiansen, Haugaard og Otto Kristensen, all-e af Vilsted. Murernes arbejdsmand husker jeg ikke. Jeg var ikke med til dette arbejde, da jeg var svend hos Mortensen og arbejdede andre steder. Jeg kan huske, de talte meget cm dette tømrnerarbejde, da ki.rken ikke var lige bred i begge ender. Der var 19 tommer forskel = 50 cm. Jeg kom først ind i kirken' da konservatoren og hans assistent fra Nationalmuseet kom. Konservatoren hed Andersen' hans navn staar i prædikestolen. Assistentens navn husker jeg ikke. Hvorfor Mortensen fik dette arbejde, ved jeg ikke. Men det var nok for de 2 her rer boede hos ham, der var jo ikke andre steder den gang. Saa kunde jeg ellers gaa i gang med at ski11e prædikestolen ad. Det hele sku11e gøres istand. Var der noget, der var lavet i fyrretræ, skulle det erstattes med egetræ. Var der noget væk, skulle det ogsaa laves i eg. A1le de gam.le, smedede søm skulle pilles ud, det kunne være et stort arbejde. Assistenten havde nok at gørel han sku1le drage den oprindelige farve frem. Saa den staar i dag med den originale farve. Det gamle krucifiks fra I4'75 b.lev ogsaa istandsat og malet med sine oprindelige farver, Denne figur er hul i ryggen. Og inden den blev naglet paa korset med nagler, som smeden Johan Knudsen havde srnedet, havde pastor Talleruphus lavet en beskrivelse over hele istandsættelsen, som blev sat i hulningen igen, og cier sidder ciet den dag i dag. 2A

5 Vilsted Kirke x. Den blev saa sat op som a1- tertavle. Den gamle tavle blev.lavet noget mindre, den hænger paa den nordre væ9. En stump 91. altertavle blev restaureret af Talleruphus og hænger paa vestvæggen. Der blev desuden lavel 2 døre, een udvendig ti1 vaabenhus, og een indvendig ti1 kirken. 41le disse søm og beslag er smedet af Johan Knudsen. Kirken blev malet j"ndvendig i graalig tone, i samarbejde med konservatoren Andersen. Kirke-maleren var 01sen og Søn fra Birkelse. Kirken var lukket somneren igennem. Jeg har faaet oplyst, at det hele kostede kr 'Det epitafrum over Hvass og hans hustru lavet i stand. pastor blev ogsaa Den 25. november toges den atter i brug ved en festgudstjeneste, hvor sognepræsten og provst Westergaard I LØgsLØr I præd i kede. 2I

6 VINDBLÆS KTRKE. Det var 3 aar senere, i 1937, at menighedsraadet i Vindblæs bestemte, at der skulle foretages en hovedreparation af kirkens tag. Hovedreparationen, der blev ledet af k91. bygningsinspektør Packness, Aalborg, efter NaLionalmuseets forslag, udførtes under l-edelse af arkitekt Windfel-d Brorson, Aars. Der kom nyt tømmer og lægter og teglstens tag op over hele kirken. Paa det tidspunkt var jeg saa smaat ved at etablere nig n,ed forretning i VindbIæs. Vi var 3 snedkere den gang i Vindbl-æs og 1 i Bjørumsleth, og deres navne er SØren Lund, Vindblæs og Anæus Pedersen, Bjørumslet, Hans Holst, Vindblæs og Marius Jørgensen, Vindblæs, Murarbejdet med tegltaget var der 3 murere om, deres navne er Kresten Gregersenr Vindblæs, Rasmus overgaard Pedersen, Vindblæs, og Thomas Valsted, Gl. Vindblæs. Murarbejdet udførtes af de 3 murermestre. Derimod tømmerarbejdet var vi to, der gav ti1- bud paa ti1 menighedsraadet. Søren Lund og Anæus Pedersen, Hans Ho-Lst og Marius JØrgensen. SØren Lund og Anæus Pedersens tilbud var det bil-iigste, og de iik arbejdet overdraget. Det var vist for lidt, de tjente ved dette arbejde, Men saa regnede de jo med den indvendige restaurering af prædikestolen m.m. Det kunne bedre lidt paa prisen, da disse arbejder var paa timeløn. Saa var det en aften, jeg var til- gudstjeneste. Da maa taget jo have været færdig, de ventede nok paa Nationalmuseets tillade1se. Saa var det den aften, at fru TalJ-eruphus kom hen ti1 mig og sagde, at hendes mand ville gerne ta.ie med nig. Dagen efter cyklede jeg over til- Talleruphus. Han spurgte mig, om jeg var interesseret i disse arbejder, oa det var den sarnme konservator og assistent, som var i Vilsted kirke. Jo, det vil1e jeg da neget gerne. Saa skulle han nok tale med menighedsraadet, han var vist formand. Dagen efter møcite jeg konservator Andersen, han kom cyklen de. Vi hil-ste jo pænt paa hinanden efter 3 aars forløb. Jeg fortalte ham, hvad Tallerup- 22

7 hus og jeg havde ta.lt om, han skulle nem-lig op i kirken og tale med menighedsraadet. Konservatoren og assistenten boede paa Vindblæs kro. Jeg havde et par gode venner i menighedsraadet, o9 jeg blev saa den heldige til at udføre disse arbejder rned restaurering af prædikestol. Der blev lavet nyt alterbord, nyt fodstykke med konsoller til at bære prædikestolen, ny trappe med gelænder ti1 samme, der bl-ev opsat hylde bag paa a.lterskranken til naoverbord Tavler ti1 salrnenumre blev indrarnmet med lister, gavle ved stolestader langs ydermur blev afsavet og ny åtoåkning kom. paa.. - Forskellige.Iister paa orglet blev udskiftet. Det hele foregik under konservatorens vejledning, Han og assistenten fremdrog åe oprinj delige farver paa siol og a1- tertavle, saa det hele siaar med de originale farver. Jeg kan op.lyse, at guldet er 1a9t paa med bladguld 24 karat, men er malet over med en mørk farve, ellers var det a-lt for nyt. Kirken blev malet indvendi.g af kirke-maler Olsen og søn fra Birkelse. De boede ogsaa paa VJ.ndblæs kro, mens det stod paa. Assistenten fra Nationalmuseet lavede akkord med meniqhedsraadet om at male billedei foran paa pulpituret ti1 orglet. Den ene af evange.listerne er Lucas, som er portræt af kirkemaleren O1sen, BirkeIse, et er kirketjener Sigurd Andersen, Enge.Lstrup. TØmrermesteren kom ti1 at lave en ny dør udvendig til vaabenhus. Jeg har faaet at vide af snedkermester Peter Hansen, Vindblæs, at der omkring aar 1920 bj.ev lavet nyt orge1 og pulpitur og brædegulv i stolestaåerne oå installeret nyt fyr - kalorifere. Snedkerarbejdet blev udført af Peter Hansen. Hvad der ellers er sket med kirken siden restaureringen, jeg har fulgt med i. Omkring 1950 er der bygget en kirkestalå, som senere er lavet om ti1 toiletter og oplagsrum for materialer. Samme tid blev der _Lavet fire nye kirkegaardslaager af smedemeåter Kar.L Ol-esen, Gl.Vindb1æs. Meget smukke arbejder. Kirkegaardsdiget blev omsat paa samne tid. Det var dette ud rnod vejen mod syd. Dette arbejde udførtes af kirketjener peder Vi1lesen, G1.Vindb1æs og arbsmd, SØren Strøn, Vindblæs. Varmen i kirken er nu først i firserne udskiftet med e1-varme. Der er saa blevet nogle f.ie_ re siddepladser, el-lys og stik ude paa kirkegaarden. Marius Jørgensen, Vindblæs. 23

8 BUr OAN$O Den S.august 19tl stiftede en kreds af borgere et mandskor. Da der normalt ikke er mange penge i kassen hos en nystartet forening, blev det vedtaget at tage imod et tilbud fra Løgstøir: Håndværkerforening om at afhotce korets udgifter ti1 'sangprøver. Der kunne bruges op til 200 kr., mod at koret kom ti1 at sortere direkte under håndværkerforeningen og var tit rådigtred ved forenlngei-rs sammenkomster, når det var Ønsket. Koret bestod hovedsagej-igt af håndværkere og handlende, og den første bestyrelse bj-ev: Snedker Phillipsen, snedker Strand, dugmager Chr. Jensen, gasværksbestyrer Damsholt og gartner Maltesen. Der var fra starten 30 nedlemmer fordelt nogenlunde ligeligt på 4 stemmer. Den første koncert, der er optegnet, var en Bel cantokoncert 14.juli På det følgende bestyrelsesmøde foreslog Damsholt at anskaffe nogle lærebøger i sang, men det blev afslået. I stedet vil.le man forsøge med en å-times teoretisk undervisning på hver sangaften. Den l.septernber gav de koncert i Aggersund. I 1913 var koret på udf-lugt på fjorden, og i 1914 gik turen ti1 Års. Der forelå to ti.lbud fra Ars.. 1. Bøf uden ø1 fcr l-.25 kr. og 2. Koldt dækket bord, en varm ret,ø1 og te for 1.50 kr. Bestyrelsen kunne ikke blive enige, så det var op ti1 sangerne, hvad de ville væ1ee. BØf fen vandt med.10 stemrner mod 8. Den 3. august vedtog koret at indstille sangøve.lserne, så Iænge det så truende ud med verdenskr igen. Den 10. august vedtog man at begynde igen, hvis der ikke kom flere indkaldelser. Koret afholdt flere koncerter sammen med Ranum Sangkor. I 1915 kom Ranum-sangerne til LØgstØr d. T.februar. Det var rnidt på eftermiddagen, og da de kom langvejs fra, blev det vedtaget, at sangerne skulle overnatte rundt om i byen, og foreningen var vært ved det tæ-lles kattebord- Det nystiftede sangkor: 1.række: Mekaniker Sørensen (Birkely), snedker Philipsen, bogtrykker Knudsen, kantor A.Munch (dirigent), købm.overgaard, gasværksbest.damsholt, faktor Pedersen, glarmester Ma1ling, gartner Maltesen. 24

9 I LØgsLØr-koret skulle også til- Ranum, "men blev forhindret, da det viste sig umulig at faa 1ys og varme, det blev da udsat til hen paa foraaret, da dette kunde undværes." Ranum-korets 1eder, lærer Thyri, forlod egnen i 1917, og fik bl,a. overrakt et billede af LØgsEØr-koreL. (Det er antageligt det, der vises her nedenfor. ) Korets dirigent gennem mange år, 1ærer og kantor Andreas Munch, nåtte melde fra i I juti 1919 havde koret en udflugt ti1 Nibe. Turen foregik med lodsbåden, o9 det biæste godt, men der var medvind. "turen gik rask, indtil vi drejede ind i løbet til- Nibe, da maatte a1l-e ned under dækket, det blev slemt kjendt paa en det af sangerhuerne, men ikke destomindre var humøret højt' da baaden lagde ti1 bolværket i Nibe Havn.." Modtagelsen var derin,od ikke festlig, der var næsten ingen mennesker, ikke engang børn', "Der marcheredes fra havnen med fanen og standere til byens første kl. hotel, hvor værten og hans folk nær havde gaaet bagover af forskrække.lse, da vi under sang drejede ind af porten, og skrækken virkede saa uheldi.gt, at kaffen vi fik var saa daarlig, at nange var i tvivl om' om det var kaffe eller noget andet rrylig opfunrlet noget' oet eneste det havde med kaffe at gøre var prisen' den var høj nok. " Koret sang en de1 sange i den smukke plantage. Tilhørerne var en forening fra Aalborg, der som tak inviterede på en dans. Nibefo-Lk var der ingen af. Hjemturen gik for en dels vedkommende med toget, oa den stærke vind nu var imod. Der havce i flere år været besvær med at få en dirigent' og den sidste indførsel korets forhandlingsplotokol i 1922 handler on at spørge lærer Jespersen, Bakken, om han vil påtage sig dirigenthvervet. Da der ikke står mere, må vi regne med, at koret ophører hor, 2.række: købm.tøttrup, sneker o.strand, Jakob svendsen, bager Nors, Mouritz piselhøj, købnå S.Laursen, Bering pisethøj, slagter pedersen. 3.række: Postbud christensen, naler Chr.Kvist Jensen, dugmager Jensen, maler Marinus Jensenr sadelm. Lindstrøm, maler Leth, manufakturh. cothard Hotm. 25

10 Æ, DOWTER og åe andre Æskulap-skrcn. (fortsat) Da man i 1856 begyndte på at gråve ud til Fr. 7.s kanal, var der samlet flere hundrede udenlandske arbejdere, nest tyske. Grunden var hårdere at grave i, end de havde regnet med, og det viste sig snart nødvendigt at oprette et sygehus til de uundgåe1ige skader. Huset var af træ, og b.lev anbragt på skrænten tæt ved graveomr ådet. Sygehuset blev betalt af Løgstør, Kornum-LØgsted og Bjørnsholm-Malle komuner. prisen var, med inventar, ca.2300 rd_1. (ca kr.). Det fungerede i fire år fra L85'1-6L, og lægen hed L. cottschaik. Så snart kanalen var færdig, blev huset solgt til bagermester L.Pedersen, som sku11e nedrive det. I de næste ca. 30 år var Løgstør uden sygehus, men den 28. febr godkendte komrnunen en skrivelse til Aalborg amtsråd. Her stod bl. a. : " f lang tid har det fot LØgstØr og den vestlige del af Aalborg amt været et stort savn, at der ikke findes noget sygehus i LøgstØr e1ler Sygehuset. Li;gstj 26

11 overhovedet noget nærmere end i Aalborg, Iiobro eller Viborg, de5 ligge henholdsvis 7, 7\ og 8 -/4 ntile fla LØgsfør, en nangel, der føles haardt ved ethvert a1- vorligere sygdoms- eiier ulykkestilfælde, som ikke egner sig til at behandles i hjemmet, og som i saadanne til-fælde kan medføre de alvorligste og mest uoprettelige fø1ger, Heller ikke dampskibsforbindelsen mel1em LøgslØr og Aalborg er i stand til at raade bod paa dette savn, thi dels er denne forbindelse ikke daglig dels navnlig afbrydes den ofte længe om vinteren, paa hvilken tid den lange kjørsel netop er mest besværlig og farefuld for de syge..." Den første sygehus.læge var K.S.Bøggild, son dog forlod byen allerede i I-ran blev er"terful-gt af C.J.Erix Kjelgaard. li,lrl,.lr r-rr)". ll.r!. ilti tttlooo Kommunen gjorde oprnærksom på fordelene ved at bygge i LøgstØr med det samrne og frernhævede, at det hidtil havde været den østlige det af Himmerland, der havde kunnet udvikle sig. Den tilbød at være med til at dele udgifterne, hvis sygehuset blev bevilget. Efter godt halvandet års forløb svarede amtsrådet den 16. december De foreslog, at LøgstØr betalte L/4-del af udgifterne, og der blev nedsat et byggeudvalg. Der var ikke noget vandværk i byen, så der var problemer med at finde brugbart drikkevand. Til alt held lykkedes det at finde udmærket vand på selve grunden ved kanalen. Den endelige overenskomst blev, at LØgstøt sku11e betale 7/6 af udgifterne, og sygehuset blev bygget. Det kunne indvies til nytår 1894, og havde 37 senge i to bygninge:1. Personalet var 1 læge, to sygeplejersker, hvoraf den ene også var økonoma, en e1ev, en pige og en kar1. o00 ooo 5\pcclr,,:lagt {\". l.f"lto.r,t $rir }lf rllrnnt}. le9ti - l!l!1, K jeigaard f un..yerede så længe, at man kunne fejre hans 25-års jubilæum ved en stor fest på Hotel du Nord i Han døde i 1925, men han nåede at rnodtage egnens første ambulance, som var en gave fra Kaptajn Jensens fond. Det var en mærkbar forbedring af de syges muligheder, for inden da havde de været henvist ti1 transport med hestevogn. f sine erindringer: "Om Livet i Lundby Sogn", skrev Jesper Hansen bl,.a.: "Det var et ikke helt ubetydeligt problem at ordne.lægebesøg, når vejen tij- LøgstØr var 11 km., og eneste transportmiddel var hestevogn.

12 alvorlige til-fælde kunne melde sig ti-l behandling. Folk, der selv klarede en konsultation i LØgsLØr, sku11e have en sygeseddel med fra sygekassen. Der var jo ikke så lidt kontorarbejde, men det gav vist også et par hundrede kroner om året. Den yngste læge i Løgstør havde cykel og i godt vejr påtog han sig selv befordringen og medførte altid en spadserestok til- værn mod hundene Den æ.ldste læge havde til- vinterbrug en speciel "doktorstol", der med remme kunne spændes på en alm. fjedervogn." Overrækkelsen af ambulancen i T.v. kaptajn Jensen. og i nidten sidder tru Jensen. Bag hende dr.kjelgaard 09 oversygeplejersken Louise Hestbech. r bilen sidder chauffør Larsen. De to sidste kendes ikke. Huset er kapt.jensens sommerhus på havnen Af de to 1æger, der omtales, Når var lægebesøg i hjemmet ilden yngste" var dr. H.E.Saabye, nødvendig, der i mange måtte sygekassen beordre en af sognerådet anvist år boede i huset hjørnet af iå Rådhusgade o9 Skolågade (Købmagergade) gårdmand (efter tur) ti1 at klare, hvår der nu er parkeringsplads for provinsbank kørs-len tur-retur. En sådan begivenhed rygtedes en. som en 1øbeild over sognet, så andre mindre "Den ældste 1æge" var sygehuslægen - Brix Kjelgaard, der-havde alnindelig praksis ved siden af. Denne ordning blev ophævet i slutningen af Erindringerne drejer sig om tiden ca _LO. Brix Kjelgaards efterfølger som sygehuslæge blev Arnold Chr i stensen. Sygehuset var jo også rnere end sygehuslægen. Det havde stor betydning hvem der var oversygeplejerske. Louise Hestbech, der havde været med omtrent fra starten, kunne fejre jubilæum 1. sept 1923 som oiersygep-lejerske. I den anledning 28

13 Fem raske cyklisler ned dr. Saabye i midten. Nr. skulle være Chr.? Odgaard, nr.4 sagfører Abel og havde en indsender fået en hyldestsang optaget i "Løgstør Avis" under mærket R.L. 1 fra v. kendes ikke' men nr.2 nr.5 Michael OIsen. Cll Ouersygcplclersfte f r[. Dcstbcch paa lubilæumsdagcn d. l. Scpl iffer, Jcon og ro,lig posier Du D,in Oont meb [oæ nø, fuvi'jahg, iom gør i?ge onbt. Qjælpiom, 6!ib os,fti[e Du meb Pynlig,2lanb og men Øjne milbe rccfteu os bin Ecanb. Slange 2lat illdnbt os Itøt Du gi! bin 6ong, og bit Dirfe Donbt 05, bc Do.r tlong.,paa Dort 9mertensleje Du gco Qjcelp og Etølt, ico oi flf i je otter $idots gyli. "Cdffelxs Orb fhrl Qøres nu i.jeitens 5turrb; irenr be lorrbt.lfol føres iro uor,qjertebunb. 6of for Dogliglioet, pr(tget ftærft oi \tlib Det, Soor 6ub for giuet Qetb til cl bin ]b. Siffer, j<eun og rolig f<unge enb Du goc i bin Dont. - $ortrolig er Du jo fom foo meb, Socb.bem forr trøile, iom lho! s?gbonrs Xoor. 9unb[ebs $.rugt Du,qøfte, enb i mdnge 2lor. a, f. Personalet, som ved oprettelsen af sygehuset var på ialt 5, var ved 50-års jubilæet steget ti1 37, og sygehuslægen var blevet ti1 overlæge. 29

14 Arnold Christensen fik et par perioder som byrådsmedlem, men trak sig tilbage p.g.a. sygdom. Han døde i EfterfØlgeren blev P.K.SØgaard, som var på sygehuset til det blev omdannet til efterbehandlj.ngs-sygehus. Derefter flyttede han tit Hobro sygehus. Da man forudså, at amtet vi1le vedtage en nedlæggelse eller omdannelse af sygehuset, blev hele byen og egnen rnobiliseret, og mellem 4 og 5000 mennesker tog til Aalborg og marcherede ti1 bygningen, hvor amtsrådet holdt møde. Her blev en skrivelse afleveret, og amtsrådet vedtog en nødlørflig udbygning' mens spørgsmålet om nedlæggelse blev udskudt. Det varede dog kun få år. Efterhånden kom der også assisterende læger på sygehuset, og nogle af dem nedsatte sig senere som praktiserende i LØgsLør og omegn, f.ex. G.Johs. SØrensen, som blev i LØgsLØr og K.Keiding i Overlade. T LØgstØr kom også N.P.Niel-sen, så byen i en årrække havde to 1æger at væige imeilern. Deres efterfølgere blev til et helt 1ægehus med fern læger, og da der også var Iæge i Ranum og i Overlade, må vi si.ge, at egnen efterhånden er velforsynet. Den sidste udvikling har været det al-ternative lægecenter i Ranum, som på en måde sluttede ringen fra gamle dage med et samarbejde mellem de autoriserede læger og de alternative behandlere, sorn hele tiden har eksisteret ved siden af. Desværre har det måttet standse igen, Blindebomsgade mod østerbrogade o I Gottschalk, Mygind 09 Bergh. I huset t.h. huset forrest t.v. boede efter tur lægerne var den sidste beboer dr. N.P.Nie1sen. 30

15 ]lvotfor heddu del sfidun? JYar&edsrol"dse, n. "Vi Christian den SYvende... o.s.v.... g\ør alle vitter'- 1ig, at eftersom indvaanerne udi. LØgsLØr under Aalborghus Amt i Vort land NørrejYlland for os allerunderdanigst have andraget, at det vilde blive til bemeldte byes opkomst' som ved 3de ildebrande i aarene I747, L75L og 1785 meget skal være svækket, om samme naatte forundes 3de markeder med krainvarer' haandværksarbejde og landets produkter, saa haver Vi... bevilget... det første den 6te og 7de juni, det andet den 29de og 30te september og det tredie, som er bevilget til 7de oktober maa udsættes ti1 den lrde og 14..' Christiansborg den 7de april 1786." Efterhånden blev pladsen for fugtig, 09 i 1836 blev den flyttet til Østerkær, som På den tid gik helt ind til Østerbrogade. Den første placering var ontrent, hvor nu -Lægehuset og benzinsta!ionen ligger. I takt med byens udvikling rykkede pj-adseri mod øst for at ende på det sted, der stadig hedder "Markedspladsen". Denne plads blev også brugt til andet end marked. F.ex. var den sportsplads for skolebørn og fodboldklub. Det er snart længe siden, der har været rnarked på pladsen. Det er rykket op på bakken syd for byen, hvor der er mere råderum, og den gamle markedspj-ads bliver snævret ind fra all-e sider. Mar ked spladsen 1å i byens Vesterkær ' det vil sige pladsen mellem Fischersgade og kanalen. De to ting eksisterede ganske vist ikke, før pladsen blev flyttet. Man kom ud til den ad den gade, som nu hedder Toftegpde igennem Trangeled, (Se:3.år9.s.30) t, t "Drengelejren" på Markedspladsen ca.i

16 .-t

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 INDHOLD: Kommentar side 50 Mit liv i Løgsløn Af Gudrun Mathiasen side 51 Smede i Brårup. Af Jacob Larsen side 53 Erindringer.

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før.

Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før. Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før. En fortælling om et skoledistrikts historie, skrevet af tidligere elever og lærere. Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen. For snart 50 år siden, 4. oktober 1955,

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR. wldr-= tu N[ 1 EUJLL: LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.2 NOVEMBER 1996 INDHOLD: Julekonkurrence s.17 ' Kommentar 32.. s.18 Mændene med sangerindeøjnene. Af Johs. Sørensen,

Læs mere

Egernsund kirke. Gennem 100 år. Fra 1909 til 2009. Fortalt af Leif Møller Jensen

Egernsund kirke. Gennem 100 år. Fra 1909 til 2009. Fortalt af Leif Møller Jensen Egernsund kirke Gennem 100 år Fra 1909 til 2009 Fortalt af Leif Møller Jensen Indhold 4 5 8 42 44 46 48 49 50 51 52 53 57 58 59 60 61 63 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 50 81 Kort over Egernsund Sådan

Læs mere

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-7 8-9 10 11 12 13 14-15 16-17 18-22 23 24-25 25 26-27 27 28 29 30-32 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 21. september 1921 til 16. august 1925 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 2 1921 21. september Jeg kørte fra morgenstunden med den gamle for jumben til Raabjerg.

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen...

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen... KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii 1986. INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6

KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6 KREJL I,OKAI,HISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,ØGSTØR OG OMEGN 6.ÅRG. NR.1 September 1986. lrr apfl -.\ \ ]NDHOLD: Kommentar...s.2 Bach og Aistrup...s. 3 Banen i fare.....s. 9 Bystyre i 200 år.."s.f0 Flyt jer

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere