KREJL. 3 t, F>t. November s.24. Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto. T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. 3 t, F>t. November 1987. ...s.24. Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto. T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR."

Transkript

1 KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,øGSTØR OG OMIiGN 7.ARG. NR. 2 November t, F>t J INDHOLD: Kommentar...s.18 Restaurering i Vilsted og Vindblæs. Af M. Jørgensen. s.19 Be] Canto....s.24 Æ Dowter ( fortsat)..s.26 Hvorfor hedder det sådan? Markedsp-Ladsen......s.31 Julekonkurrence s. 18o932

2 KREJL udkommer meil 4 numre om året, ca. september - november _ februar og april. Omfang l-6 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Baffes boghandel, Østerbrogade, 9670 LøgsLØr. Postgiro: I 50 4'7 46. Arsabonnement: Kr rssn Tryk 3 LØgstØr Bogtrykkeri. Kære 1æser l I det her nummer kommer der ikke så meget af det stof, der er blevet lovet. Kære læser I I dette nummer er der kun en enkelt ting, af det der blev.lovet. Til gengæld er der noget ganske uventet, og det er hell_er ikke så ringe. Helt tilfældiqt fik vi forbindelse med snedkerm. Marius Jørgenserr i Vindblæs, og <iet viste sig, al det kom der en fin beskrivelse af kirkerestaureringer ud. af. Se sioe 191 Er der andre, der ligger inde med godt stof, så kom frem fra gemmestederne. U6n o-t lvø..,.rtlø? i \r)re n.,e6 ISRflU D Toruentningens glæde f de næste nurnre kan bl.a, ventes: Hote1ler, restauranter m.m. Afholdsbevægelsen Spor t S lagter iet og hvad der ellers dukker op i me 11emt iden. Forsidebi-Lledet og billederne på bagsiden er dem, som I kan gætte på i KREJL. julekonkrrrrence. r skal bare fortælre, hvor bi1-lederne stam_ mer fra, og af.levere løsningen til Ba-L1es boghandel inden 20.december sidste år var der nogen, der mente, at konkurrencen var for svær, derfor er den blevet meget lettere i år. præmien er som de tidligere år storslået: Et helt års abonnement på KRI.IJL. Go<i fornøjelse. Løsning i næste nummer. l8

3 BEST,{UBTBIJUC I vtlsrud 0g UIffDB[ÆS Her følger to beskrivelser af restaurering af hhv Vilsted og Vindblæs kirker. De er skrevet af snedkernester Marius JØrgensen, Vindblæs, i Forord. Jeg har tit tænkt paa at skrive om det, jeg kan huske fra den gang Vil-sted og Vindb1æs kirker blev restaureret, da jeg er den eneste af disse haandværkere, der er ti.lbage, som var med ti1 disse arbejder. De ligger alle begravet henholdsvis paa Vilsted 09 Vindblæs kirkegaarde. Jeg kan.læse efter Kr.Kol-lerups bog, at købmand Ivar Christian Vibroe af Nibe har købt Vilsted kirke aar _1861. Han lod straks foretage en hovedreparation af kirken med nyt. tømner, spær og lægter. Der kom nyt spir paa taarnet, beklædt med zinkplader. Det kan ikke holde ti1 vejret,. Kirken blev matet indvendig, prædikestolen blev beklædt med rødl flø)\ og frynser. Det blev først aftaget i aar 1934 under restaureringen. Det har jeg selv aftaget. Jeg vi1 saa herefter skrive om arbejderne. Menighedsraadet overtog kirken aar 1901, da var den i god stand. VILSTED KIRKE. Det første, jeg kan huske, det var omkring 1920, d.a kon der nyt spir paa taarnet, og jeg mener, det blev dækket med bly, da det nok var zinkens skyld, at det hele var gaaet til. Det var tømrerm. Niels Oustrup, Raunstrup, der udførte tørnmerarbejdet paa spiret. Hvem der udførte tagdækningen med b1y, husker jeg ikke. Det var nok en blikkenslager fra LØgsLØr. Onkring samme tid udførte min fader, Jens Chr. Jørgensen pulpituret ti-l nyt orgel i kirken. Jeg kan huske, han talte meget om dette stykke arbejde. Og der blev gravet ud til et nyt fyr i ki.rken, - kalorifere. 19

4 Jeg kom i lære hos min fader i 1924, og da lagde vi brædegulv i sto.lestaderne. Der var e-liers klinkegulv over det hele, der var nogle skamler ti.l at sætte fødderne paa. Men saa kan jeg ikke huske, der skete ret meget med kirken før i Saa skete der ogsaa noget, men da var der kornmen 2 nye snedkere tii byen. Menighedsraadet besluttede, at der sku1le foretages en omfattende hovedreparation, der blev udført af kg1. bygningsinspektør Packness, Aalborg, efter Nationalmuseets forslag. Hele taget blev fornyet med tømner og lægter, og nyt tegltag blev lagt op. Arbejdet udførtes under ledelse af arkitekt Windfeld Brorson, Aars. Tømmerarbejdet blev de 3 snedkere enige om at udføre i kompagni, da det var for meget til een enkelt + een arbejdsrnand. De havde vist givet een fast pris ti1 rnenighedsraadet. Deres navne er: Jens Chr. JØrgensen, Søren ltyrhøj og K.P. Mortensen. Arbejdsmanden hed Jens Micael Kristensen. Murarbejdet foregik paa samme maade. Deres navne er: Kristiansen, Haugaard og Otto Kristensen, all-e af Vilsted. Murernes arbejdsmand husker jeg ikke. Jeg var ikke med til dette arbejde, da jeg var svend hos Mortensen og arbejdede andre steder. Jeg kan huske, de talte meget cm dette tømrnerarbejde, da ki.rken ikke var lige bred i begge ender. Der var 19 tommer forskel = 50 cm. Jeg kom først ind i kirken' da konservatoren og hans assistent fra Nationalmuseet kom. Konservatoren hed Andersen' hans navn staar i prædikestolen. Assistentens navn husker jeg ikke. Hvorfor Mortensen fik dette arbejde, ved jeg ikke. Men det var nok for de 2 her rer boede hos ham, der var jo ikke andre steder den gang. Saa kunde jeg ellers gaa i gang med at ski11e prædikestolen ad. Det hele sku11e gøres istand. Var der noget, der var lavet i fyrretræ, skulle det erstattes med egetræ. Var der noget væk, skulle det ogsaa laves i eg. A1le de gam.le, smedede søm skulle pilles ud, det kunne være et stort arbejde. Assistenten havde nok at gørel han sku1le drage den oprindelige farve frem. Saa den staar i dag med den originale farve. Det gamle krucifiks fra I4'75 b.lev ogsaa istandsat og malet med sine oprindelige farver, Denne figur er hul i ryggen. Og inden den blev naglet paa korset med nagler, som smeden Johan Knudsen havde srnedet, havde pastor Talleruphus lavet en beskrivelse over hele istandsættelsen, som blev sat i hulningen igen, og cier sidder ciet den dag i dag. 2A

5 Vilsted Kirke x. Den blev saa sat op som a1- tertavle. Den gamle tavle blev.lavet noget mindre, den hænger paa den nordre væ9. En stump 91. altertavle blev restaureret af Talleruphus og hænger paa vestvæggen. Der blev desuden lavel 2 døre, een udvendig ti1 vaabenhus, og een indvendig ti1 kirken. 41le disse søm og beslag er smedet af Johan Knudsen. Kirken blev malet j"ndvendig i graalig tone, i samarbejde med konservatoren Andersen. Kirke-maleren var 01sen og Søn fra Birkelse. Kirken var lukket somneren igennem. Jeg har faaet oplyst, at det hele kostede kr 'Det epitafrum over Hvass og hans hustru lavet i stand. pastor blev ogsaa Den 25. november toges den atter i brug ved en festgudstjeneste, hvor sognepræsten og provst Westergaard I LØgsLØr I præd i kede. 2I

6 VINDBLÆS KTRKE. Det var 3 aar senere, i 1937, at menighedsraadet i Vindblæs bestemte, at der skulle foretages en hovedreparation af kirkens tag. Hovedreparationen, der blev ledet af k91. bygningsinspektør Packness, Aalborg, efter NaLionalmuseets forslag, udførtes under l-edelse af arkitekt Windfel-d Brorson, Aars. Der kom nyt tømmer og lægter og teglstens tag op over hele kirken. Paa det tidspunkt var jeg saa smaat ved at etablere nig n,ed forretning i VindbIæs. Vi var 3 snedkere den gang i Vindbl-æs og 1 i Bjørumsleth, og deres navne er SØren Lund, Vindblæs og Anæus Pedersen, Bjørumslet, Hans Holst, Vindblæs og Marius Jørgensen, Vindblæs, Murarbejdet med tegltaget var der 3 murere om, deres navne er Kresten Gregersenr Vindblæs, Rasmus overgaard Pedersen, Vindblæs, og Thomas Valsted, Gl. Vindblæs. Murarbejdet udførtes af de 3 murermestre. Derimod tømmerarbejdet var vi to, der gav ti1- bud paa ti1 menighedsraadet. Søren Lund og Anæus Pedersen, Hans Ho-Lst og Marius JØrgensen. SØren Lund og Anæus Pedersens tilbud var det bil-iigste, og de iik arbejdet overdraget. Det var vist for lidt, de tjente ved dette arbejde, Men saa regnede de jo med den indvendige restaurering af prædikestolen m.m. Det kunne bedre lidt paa prisen, da disse arbejder var paa timeløn. Saa var det en aften, jeg var til- gudstjeneste. Da maa taget jo have været færdig, de ventede nok paa Nationalmuseets tillade1se. Saa var det den aften, at fru TalJ-eruphus kom hen ti1 mig og sagde, at hendes mand ville gerne ta.ie med nig. Dagen efter cyklede jeg over til- Talleruphus. Han spurgte mig, om jeg var interesseret i disse arbejder, oa det var den sarnme konservator og assistent, som var i Vilsted kirke. Jo, det vil1e jeg da neget gerne. Saa skulle han nok tale med menighedsraadet, han var vist formand. Dagen efter møcite jeg konservator Andersen, han kom cyklen de. Vi hil-ste jo pænt paa hinanden efter 3 aars forløb. Jeg fortalte ham, hvad Tallerup- 22

7 hus og jeg havde ta.lt om, han skulle nem-lig op i kirken og tale med menighedsraadet. Konservatoren og assistenten boede paa Vindblæs kro. Jeg havde et par gode venner i menighedsraadet, o9 jeg blev saa den heldige til at udføre disse arbejder rned restaurering af prædikestol. Der blev lavet nyt alterbord, nyt fodstykke med konsoller til at bære prædikestolen, ny trappe med gelænder ti1 samme, der bl-ev opsat hylde bag paa a.lterskranken til naoverbord Tavler ti1 salrnenumre blev indrarnmet med lister, gavle ved stolestader langs ydermur blev afsavet og ny åtoåkning kom. paa.. - Forskellige.Iister paa orglet blev udskiftet. Det hele foregik under konservatorens vejledning, Han og assistenten fremdrog åe oprinj delige farver paa siol og a1- tertavle, saa det hele siaar med de originale farver. Jeg kan op.lyse, at guldet er 1a9t paa med bladguld 24 karat, men er malet over med en mørk farve, ellers var det a-lt for nyt. Kirken blev malet indvendi.g af kirke-maler Olsen og søn fra Birkelse. De boede ogsaa paa VJ.ndblæs kro, mens det stod paa. Assistenten fra Nationalmuseet lavede akkord med meniqhedsraadet om at male billedei foran paa pulpituret ti1 orglet. Den ene af evange.listerne er Lucas, som er portræt af kirkemaleren O1sen, BirkeIse, et er kirketjener Sigurd Andersen, Enge.Lstrup. TØmrermesteren kom ti1 at lave en ny dør udvendig til vaabenhus. Jeg har faaet at vide af snedkermester Peter Hansen, Vindblæs, at der omkring aar 1920 bj.ev lavet nyt orge1 og pulpitur og brædegulv i stolestaåerne oå installeret nyt fyr - kalorifere. Snedkerarbejdet blev udført af Peter Hansen. Hvad der ellers er sket med kirken siden restaureringen, jeg har fulgt med i. Omkring 1950 er der bygget en kirkestalå, som senere er lavet om ti1 toiletter og oplagsrum for materialer. Samme tid blev der _Lavet fire nye kirkegaardslaager af smedemeåter Kar.L Ol-esen, Gl.Vindb1æs. Meget smukke arbejder. Kirkegaardsdiget blev omsat paa samne tid. Det var dette ud rnod vejen mod syd. Dette arbejde udførtes af kirketjener peder Vi1lesen, G1.Vindb1æs og arbsmd, SØren Strøn, Vindblæs. Varmen i kirken er nu først i firserne udskiftet med e1-varme. Der er saa blevet nogle f.ie_ re siddepladser, el-lys og stik ude paa kirkegaarden. Marius Jørgensen, Vindblæs. 23

8 BUr OAN$O Den S.august 19tl stiftede en kreds af borgere et mandskor. Da der normalt ikke er mange penge i kassen hos en nystartet forening, blev det vedtaget at tage imod et tilbud fra Løgstøir: Håndværkerforening om at afhotce korets udgifter ti1 'sangprøver. Der kunne bruges op til 200 kr., mod at koret kom ti1 at sortere direkte under håndværkerforeningen og var tit rådigtred ved forenlngei-rs sammenkomster, når det var Ønsket. Koret bestod hovedsagej-igt af håndværkere og handlende, og den første bestyrelse bj-ev: Snedker Phillipsen, snedker Strand, dugmager Chr. Jensen, gasværksbestyrer Damsholt og gartner Maltesen. Der var fra starten 30 nedlemmer fordelt nogenlunde ligeligt på 4 stemmer. Den første koncert, der er optegnet, var en Bel cantokoncert 14.juli På det følgende bestyrelsesmøde foreslog Damsholt at anskaffe nogle lærebøger i sang, men det blev afslået. I stedet vil.le man forsøge med en å-times teoretisk undervisning på hver sangaften. Den l.septernber gav de koncert i Aggersund. I 1913 var koret på udf-lugt på fjorden, og i 1914 gik turen ti1 Års. Der forelå to ti.lbud fra Ars.. 1. Bøf uden ø1 fcr l-.25 kr. og 2. Koldt dækket bord, en varm ret,ø1 og te for 1.50 kr. Bestyrelsen kunne ikke blive enige, så det var op ti1 sangerne, hvad de ville væ1ee. BØf fen vandt med.10 stemrner mod 8. Den 3. august vedtog koret at indstille sangøve.lserne, så Iænge det så truende ud med verdenskr igen. Den 10. august vedtog man at begynde igen, hvis der ikke kom flere indkaldelser. Koret afholdt flere koncerter sammen med Ranum Sangkor. I 1915 kom Ranum-sangerne til LØgstØr d. T.februar. Det var rnidt på eftermiddagen, og da de kom langvejs fra, blev det vedtaget, at sangerne skulle overnatte rundt om i byen, og foreningen var vært ved det tæ-lles kattebord- Det nystiftede sangkor: 1.række: Mekaniker Sørensen (Birkely), snedker Philipsen, bogtrykker Knudsen, kantor A.Munch (dirigent), købm.overgaard, gasværksbest.damsholt, faktor Pedersen, glarmester Ma1ling, gartner Maltesen. 24

9 I LØgsLØr-koret skulle også til- Ranum, "men blev forhindret, da det viste sig umulig at faa 1ys og varme, det blev da udsat til hen paa foraaret, da dette kunde undværes." Ranum-korets 1eder, lærer Thyri, forlod egnen i 1917, og fik bl,a. overrakt et billede af LØgsEØr-koreL. (Det er antageligt det, der vises her nedenfor. ) Korets dirigent gennem mange år, 1ærer og kantor Andreas Munch, nåtte melde fra i I juti 1919 havde koret en udflugt ti1 Nibe. Turen foregik med lodsbåden, o9 det biæste godt, men der var medvind. "turen gik rask, indtil vi drejede ind i løbet til- Nibe, da maatte a1l-e ned under dækket, det blev slemt kjendt paa en det af sangerhuerne, men ikke destomindre var humøret højt' da baaden lagde ti1 bolværket i Nibe Havn.." Modtagelsen var derin,od ikke festlig, der var næsten ingen mennesker, ikke engang børn', "Der marcheredes fra havnen med fanen og standere til byens første kl. hotel, hvor værten og hans folk nær havde gaaet bagover af forskrække.lse, da vi under sang drejede ind af porten, og skrækken virkede saa uheldi.gt, at kaffen vi fik var saa daarlig, at nange var i tvivl om' om det var kaffe eller noget andet rrylig opfunrlet noget' oet eneste det havde med kaffe at gøre var prisen' den var høj nok. " Koret sang en de1 sange i den smukke plantage. Tilhørerne var en forening fra Aalborg, der som tak inviterede på en dans. Nibefo-Lk var der ingen af. Hjemturen gik for en dels vedkommende med toget, oa den stærke vind nu var imod. Der havce i flere år været besvær med at få en dirigent' og den sidste indførsel korets forhandlingsplotokol i 1922 handler on at spørge lærer Jespersen, Bakken, om han vil påtage sig dirigenthvervet. Da der ikke står mere, må vi regne med, at koret ophører hor, 2.række: købm.tøttrup, sneker o.strand, Jakob svendsen, bager Nors, Mouritz piselhøj, købnå S.Laursen, Bering pisethøj, slagter pedersen. 3.række: Postbud christensen, naler Chr.Kvist Jensen, dugmager Jensen, maler Marinus Jensenr sadelm. Lindstrøm, maler Leth, manufakturh. cothard Hotm. 25

10 Æ, DOWTER og åe andre Æskulap-skrcn. (fortsat) Da man i 1856 begyndte på at gråve ud til Fr. 7.s kanal, var der samlet flere hundrede udenlandske arbejdere, nest tyske. Grunden var hårdere at grave i, end de havde regnet med, og det viste sig snart nødvendigt at oprette et sygehus til de uundgåe1ige skader. Huset var af træ, og b.lev anbragt på skrænten tæt ved graveomr ådet. Sygehuset blev betalt af Løgstør, Kornum-LØgsted og Bjørnsholm-Malle komuner. prisen var, med inventar, ca.2300 rd_1. (ca kr.). Det fungerede i fire år fra L85'1-6L, og lægen hed L. cottschaik. Så snart kanalen var færdig, blev huset solgt til bagermester L.Pedersen, som sku11e nedrive det. I de næste ca. 30 år var Løgstør uden sygehus, men den 28. febr godkendte komrnunen en skrivelse til Aalborg amtsråd. Her stod bl. a. : " f lang tid har det fot LØgstØr og den vestlige del af Aalborg amt været et stort savn, at der ikke findes noget sygehus i LøgstØr e1ler Sygehuset. Li;gstj 26

11 overhovedet noget nærmere end i Aalborg, Iiobro eller Viborg, de5 ligge henholdsvis 7, 7\ og 8 -/4 ntile fla LØgsfør, en nangel, der føles haardt ved ethvert a1- vorligere sygdoms- eiier ulykkestilfælde, som ikke egner sig til at behandles i hjemmet, og som i saadanne til-fælde kan medføre de alvorligste og mest uoprettelige fø1ger, Heller ikke dampskibsforbindelsen mel1em LøgslØr og Aalborg er i stand til at raade bod paa dette savn, thi dels er denne forbindelse ikke daglig dels navnlig afbrydes den ofte længe om vinteren, paa hvilken tid den lange kjørsel netop er mest besværlig og farefuld for de syge..." Den første sygehus.læge var K.S.Bøggild, son dog forlod byen allerede i I-ran blev er"terful-gt af C.J.Erix Kjelgaard. li,lrl,.lr r-rr)". ll.r!. ilti tttlooo Kommunen gjorde oprnærksom på fordelene ved at bygge i LøgstØr med det samrne og frernhævede, at det hidtil havde været den østlige det af Himmerland, der havde kunnet udvikle sig. Den tilbød at være med til at dele udgifterne, hvis sygehuset blev bevilget. Efter godt halvandet års forløb svarede amtsrådet den 16. december De foreslog, at LøgstØr betalte L/4-del af udgifterne, og der blev nedsat et byggeudvalg. Der var ikke noget vandværk i byen, så der var problemer med at finde brugbart drikkevand. Til alt held lykkedes det at finde udmærket vand på selve grunden ved kanalen. Den endelige overenskomst blev, at LØgstøt sku11e betale 7/6 af udgifterne, og sygehuset blev bygget. Det kunne indvies til nytår 1894, og havde 37 senge i to bygninge:1. Personalet var 1 læge, to sygeplejersker, hvoraf den ene også var økonoma, en e1ev, en pige og en kar1. o00 ooo 5\pcclr,,:lagt {\". l.f"lto.r,t $rir }lf rllrnnt}. le9ti - l!l!1, K jeigaard f un..yerede så længe, at man kunne fejre hans 25-års jubilæum ved en stor fest på Hotel du Nord i Han døde i 1925, men han nåede at rnodtage egnens første ambulance, som var en gave fra Kaptajn Jensens fond. Det var en mærkbar forbedring af de syges muligheder, for inden da havde de været henvist ti1 transport med hestevogn. f sine erindringer: "Om Livet i Lundby Sogn", skrev Jesper Hansen bl,.a.: "Det var et ikke helt ubetydeligt problem at ordne.lægebesøg, når vejen tij- LøgstØr var 11 km., og eneste transportmiddel var hestevogn.

12 alvorlige til-fælde kunne melde sig ti-l behandling. Folk, der selv klarede en konsultation i LØgsLØr, sku11e have en sygeseddel med fra sygekassen. Der var jo ikke så lidt kontorarbejde, men det gav vist også et par hundrede kroner om året. Den yngste læge i Løgstør havde cykel og i godt vejr påtog han sig selv befordringen og medførte altid en spadserestok til- værn mod hundene Den æ.ldste læge havde til- vinterbrug en speciel "doktorstol", der med remme kunne spændes på en alm. fjedervogn." Overrækkelsen af ambulancen i T.v. kaptajn Jensen. og i nidten sidder tru Jensen. Bag hende dr.kjelgaard 09 oversygeplejersken Louise Hestbech. r bilen sidder chauffør Larsen. De to sidste kendes ikke. Huset er kapt.jensens sommerhus på havnen Af de to 1æger, der omtales, Når var lægebesøg i hjemmet ilden yngste" var dr. H.E.Saabye, nødvendig, der i mange måtte sygekassen beordre en af sognerådet anvist år boede i huset hjørnet af iå Rådhusgade o9 Skolågade (Købmagergade) gårdmand (efter tur) ti1 at klare, hvår der nu er parkeringsplads for provinsbank kørs-len tur-retur. En sådan begivenhed rygtedes en. som en 1øbeild over sognet, så andre mindre "Den ældste 1æge" var sygehuslægen - Brix Kjelgaard, der-havde alnindelig praksis ved siden af. Denne ordning blev ophævet i slutningen af Erindringerne drejer sig om tiden ca _LO. Brix Kjelgaards efterfølger som sygehuslæge blev Arnold Chr i stensen. Sygehuset var jo også rnere end sygehuslægen. Det havde stor betydning hvem der var oversygeplejerske. Louise Hestbech, der havde været med omtrent fra starten, kunne fejre jubilæum 1. sept 1923 som oiersygep-lejerske. I den anledning 28

13 Fem raske cyklisler ned dr. Saabye i midten. Nr. skulle være Chr.? Odgaard, nr.4 sagfører Abel og havde en indsender fået en hyldestsang optaget i "Løgstør Avis" under mærket R.L. 1 fra v. kendes ikke' men nr.2 nr.5 Michael OIsen. Cll Ouersygcplclersfte f r[. Dcstbcch paa lubilæumsdagcn d. l. Scpl iffer, Jcon og ro,lig posier Du D,in Oont meb [oæ nø, fuvi'jahg, iom gør i?ge onbt. Qjælpiom, 6!ib os,fti[e Du meb Pynlig,2lanb og men Øjne milbe rccfteu os bin Ecanb. Slange 2lat illdnbt os Itøt Du gi! bin 6ong, og bit Dirfe Donbt 05, bc Do.r tlong.,paa Dort 9mertensleje Du gco Qjcelp og Etølt, ico oi flf i je otter $idots gyli. "Cdffelxs Orb fhrl Qøres nu i.jeitens 5turrb; irenr be lorrbt.lfol føres iro uor,qjertebunb. 6of for Dogliglioet, pr(tget ftærft oi \tlib Det, Soor 6ub for giuet Qetb til cl bin ]b. Siffer, j<eun og rolig f<unge enb Du goc i bin Dont. - $ortrolig er Du jo fom foo meb, Socb.bem forr trøile, iom lho! s?gbonrs Xoor. 9unb[ebs $.rugt Du,qøfte, enb i mdnge 2lor. a, f. Personalet, som ved oprettelsen af sygehuset var på ialt 5, var ved 50-års jubilæet steget ti1 37, og sygehuslægen var blevet ti1 overlæge. 29

14 Arnold Christensen fik et par perioder som byrådsmedlem, men trak sig tilbage p.g.a. sygdom. Han døde i EfterfØlgeren blev P.K.SØgaard, som var på sygehuset til det blev omdannet til efterbehandlj.ngs-sygehus. Derefter flyttede han tit Hobro sygehus. Da man forudså, at amtet vi1le vedtage en nedlæggelse eller omdannelse af sygehuset, blev hele byen og egnen rnobiliseret, og mellem 4 og 5000 mennesker tog til Aalborg og marcherede ti1 bygningen, hvor amtsrådet holdt møde. Her blev en skrivelse afleveret, og amtsrådet vedtog en nødlørflig udbygning' mens spørgsmålet om nedlæggelse blev udskudt. Det varede dog kun få år. Efterhånden kom der også assisterende læger på sygehuset, og nogle af dem nedsatte sig senere som praktiserende i LØgsLør og omegn, f.ex. G.Johs. SØrensen, som blev i LØgsLØr og K.Keiding i Overlade. T LØgstØr kom også N.P.Niel-sen, så byen i en årrække havde to 1æger at væige imeilern. Deres efterfølgere blev til et helt 1ægehus med fern læger, og da der også var Iæge i Ranum og i Overlade, må vi si.ge, at egnen efterhånden er velforsynet. Den sidste udvikling har været det al-ternative lægecenter i Ranum, som på en måde sluttede ringen fra gamle dage med et samarbejde mellem de autoriserede læger og de alternative behandlere, sorn hele tiden har eksisteret ved siden af. Desværre har det måttet standse igen, Blindebomsgade mod østerbrogade o I Gottschalk, Mygind 09 Bergh. I huset t.h. huset forrest t.v. boede efter tur lægerne var den sidste beboer dr. N.P.Nie1sen. 30

15 ]lvotfor heddu del sfidun? JYar&edsrol"dse, n. "Vi Christian den SYvende... o.s.v.... g\ør alle vitter'- 1ig, at eftersom indvaanerne udi. LØgsLØr under Aalborghus Amt i Vort land NørrejYlland for os allerunderdanigst have andraget, at det vilde blive til bemeldte byes opkomst' som ved 3de ildebrande i aarene I747, L75L og 1785 meget skal være svækket, om samme naatte forundes 3de markeder med krainvarer' haandværksarbejde og landets produkter, saa haver Vi... bevilget... det første den 6te og 7de juni, det andet den 29de og 30te september og det tredie, som er bevilget til 7de oktober maa udsættes ti1 den lrde og 14..' Christiansborg den 7de april 1786." Efterhånden blev pladsen for fugtig, 09 i 1836 blev den flyttet til Østerkær, som På den tid gik helt ind til Østerbrogade. Den første placering var ontrent, hvor nu -Lægehuset og benzinsta!ionen ligger. I takt med byens udvikling rykkede pj-adseri mod øst for at ende på det sted, der stadig hedder "Markedspladsen". Denne plads blev også brugt til andet end marked. F.ex. var den sportsplads for skolebørn og fodboldklub. Det er snart længe siden, der har været rnarked på pladsen. Det er rykket op på bakken syd for byen, hvor der er mere råderum, og den gamle markedspj-ads bliver snævret ind fra all-e sider. Mar ked spladsen 1å i byens Vesterkær ' det vil sige pladsen mellem Fischersgade og kanalen. De to ting eksisterede ganske vist ikke, før pladsen blev flyttet. Man kom ud til den ad den gade, som nu hedder Toftegpde igennem Trangeled, (Se:3.år9.s.30) t, t "Drengelejren" på Markedspladsen ca.i

16 .-t

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Glimt af en landsbypræsts dagbog

Glimt af en landsbypræsts dagbog Glimt af en landsbypræsts dagbog TORBEN RECHENDORFF 1. september 2011 01:01 Præstehistorie Min farfar var en ganske almindelig præst i dette begrebs allerbedste forstand. Han blev hverken provst eller

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Godt Nytår. Godt Nytår til alle!

Godt Nytår. Godt Nytår til alle! Nummer 4, Januar, 2015 Godt Nytår Godt Nytår til alle! Lidt om forside billedet: Der findes ikke noget bedre end en løbetur en frostkold dag, hvor solen står klart over landet. Billedet er taget af Jonatan

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen.

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. 2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. Fra venstre: Marianne Sten, Lone Vivi Nielsen, Lone Nielsen, Lene Haugaard

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere