Lokalplan Kamstrup Landsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Kamstrup Landsby"

Transkript

1 Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan 613

2 Indhold Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Miljømæssige forhold 12 Dispensation fra lokalplanen 14 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykning 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Bebyggelsens omfang og placering 18 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 8 Bevaring 22 9 Ubebyggede arealer tekniske anlæg Aflysninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 26 Kortbilag 1 28 Kortbilag 2 30 Kortbilag 3 32 Kortbilag 4 34 Kortbilag 5 36

3 3 Plan- og Teknikudvalget Offentlig høring Borgermøde Plan- og Teknikudvalget (2. beh.) 3. april april juni juni september 2014

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage skal sendes til Roskilde Kommune senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Roskilde Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse LP 613 Kamstrup Lokalplanområdets beliggenhed Krak Baggrund Roskilde Kommune ønsker med udarbejdelsen af denne lokalplan at sikre, at landsbymiljøet i Kamstrup bevares. Beboerne I Kamstrup har i en årrække ønsket en lokalplan for landsbyen for, at sikre landsbyens bebyggelse i forbindelse med om- og tilbygning. Dernæst ønsker beboerne i Kamstrup en forbedring af de trafikale forhold i byen og mulighed for udstykning af nye grunde. Roskilde Kommune ønsker, at bevare de kulturhistoriske landsbymiljøer, samt forbedre forholdne i landsbyerne.

7 Kamstrup er en del af Ramsø landbrugsflade, der er karakteriseret ved opdyrkede marker og et bølget terræn, der er skabt af moræneaflejringer under sidste istid. I Ramsø landbrugsflade er der adskellige små landsbyer og det åbne land er præget af mange gårde og husmandssteder, der er udflyttet under udskiftningen. Vest for Kamstrup ligger en transformerstation, der præger landskabet tæt på Kamstrup. 7 Derfor indeholder denne lokalplan bevaringsbestemmelser for landsbyens bebyggelse og beplantning samt vejstruktur. Det er ikke muligt, at imødekomme ønsket om udstykning i landsbyen, da nybyggeri i Kamstrup er underlagt Fingerplanens restriktioner for støj omkring Roskilde Lufthavn. Lokalplanområdet Kamstrup ligger 3 km syd for Roskilde centrum. Landsbyen består af beboelses- og landbrugsejendomme, men også små erhvervsvirksomheder, så som elektriker og entreprenørvirksomhed. Der er ingen dagligvarebutikker i Kamstrup og foruden en privat friskole indeholder Kamstrup ingen servicefunktioner. Landsbyen samler sig om det centrale forteareal og gadekæret, som er landsbyens fællesareal, som tidligere blev brugt til græsning af dyr. Landsbyens gårde ligger rundt om forten og udgør landsbyens afgrænsning mod det åbne land. Landsbyafgrænsningen er præget af de fritliggende gårde, der udgør et vigtigt element i landsbystrukturen. De store gårde bør friholdes for nybyggeri, da en udbygning nær disse gårde, vil skæmme landsbybilledet. Landsbyafgrænsningen bliver brudt af NUNC mod vest og en tidligere købmandsbygning mod øst. NUNC er en stor plastfabrikationsvirksomhed med 400 ansatte, der producerer laboratorieudstyr til medicinalindustrien. NUNC er ikke en del af lokalplanområdet, men påvirker landsbyen med en del personbiltrafik og godstransport til og fra virksomheden. Forten var i landsbyfælleskabets tid et fælles areal midt i landsbyen og kunne bestå af et gadekær omgivet af ubebyggede arealer. På forten har man lukket kvæget inde om natten og man har også drevet kvæget ind fra de omkringliggende græsningsarealer for, at vande og malke kvæget på forten. Forten er også blevet brugt til for eksempel oldermandslaugets rådslagning og majfester for landsbyens unge.

8 Udsnit fra matrikelkort over Kamstrup efter udskiftningen. År 1860 Redegørelse Formål og indhold Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse, ombygning, tilbygning og bygningsrenovering sker i overensstemmelse med den traditionelle byggeskik, der er karakteristisk for landsbyen. Lokalplanen skal ligeledes sikre bevaring af karakteristisk beplantning og vejforløbet i landsbyen. For at øge trafiksikkerheden i landsbyen ønsker Roskilde Kommune, at etablere en cykelsti fra Kamstrup til Vor Frue, særligt med henblik på at øge sikkerheden for områdets skolebørn og ældre. Cykelstien er en del af Roskilde Kommunes Cyklistplan Med denne lokalplan udlægges der areal til etablering af cykelsti fra Kamstrup til Vor Frue. Inddragelse af borgerne i Kamstrup Roskilde Kommune har ønsket, at engagere beboerne i Kamstrup og aktivt benyttet deres viden om byen og deres ideer til hvordan forholdene i landsbyen kan forbedres. Derfor har der været afholdt flere dialogmøder, som har bidraget til udarbejdelsen af denne lokalplan. HISTORIE Den første historiske registrering af Kamstrup er fra år 1295, hvor byen Camsthorp bliver nævnt. Kamstrup er bygget op som en klassisk fortelandsby. Forten var et fællesareal for landsbyens beboere og blev anvendt til græsning af dyr, landsbytinge og branddam for området. Billede fra den gamle skole på Kamstrupvejen 67. Billedet er taget omkring Forten har været det centrale mødested i landsbyen og landsbyens gårde er blevet bygget op omkring fortearealet.

9 Det gamle mejeri med store vinduer i facaden. 9 I år 1795 blev Kamstrup udskiftet. Der var ved udskiftningen 12 gårde i Kamstrup. Udskiftningen af Kamstrup var en stjerne-blokudskiftning, hvilket betyder at landsbyen var centrum i et landbrugssamfund, hvor gårdejernes jordlodder udgik fra landsbyen. Foruden de 12 gårde var der også adskillige husmandsteder i landsbyen. Husmandstederne har sandsynligvis været beboet af arbejdere til gårdene eller jordløse håndværkere. De gårde der ikke fik tildelt et jordlod, der stødte op til landsbyen flyttede deres gårde ud til deres marker i det åbne land. Alle gårdene i Kamstrup er dog blevet opført efter udskiftningen i 1795, men de nye bygninger er bygget på fundamentet af den oprindelige bebyggelsesstruktur. Udbygningen af Kamstrup efter udskiftningen, er koncentreret omkring to tidsperioder. Den første markante periode er fra 1860 og frem til 1888, hvor der blev opført nye boliger på de grunde, der blev ledige efter, at de tidligere gårde udflyttede. I år 1888 blev der grundlagt et mejeri i Kamstrup. Etableringen af mejeriet betød, at der blev brug for arbejdere til produktionen og der blev derfor opført en række arbejderhuse i landsbyen. Mejeriet indgår i dag som en del af NUNCs bebyggelse og man kan stadig se de store vinduer i bygningens facade, der er et gennemgående stiltræk ved flere tidligere mejerier i omegnen af Roskilde. Efter 2. verdenskrig blev der bygget enkelte nye boliger. Omkring 1960 fire nye boliger og 1972 en større købmandsbutik i udkanten af landsbyen. Købmandsbutikken er senere blevet omdannet til boliger. Principskitse af jordfordeling efter udskiftningen

10 Kamstrupvej 75 Landsbyens ældste hus fra Redegørelse Efter vedtagelsen i 1972 har støjkonsekvenszonen omkring Roskilde Lufthavn, hindret stort set alt nybyggeri i Kamstrup. Brordrupvej 5 BYGGESKIK I KAMSTRUP De bygninger der kan dateres tilbage til starten af 1800-tallet eller før, er karakteriseret ved at være små bindingsværkshuse med stråtag. Husene har typisk en facadehøjde på maksimalt to meter og seks meter til tagryggen. Bygningerne var hvidkalket, hvilket var typisk for egnen. Også bindingsværket var kalket over. På den måde forsøgte man, at skjule bindingsværket, da det gode tømmer på Sjælland skulle reserveres til skibsbyggeri og det mindre gode tømmer til husbyggeri. Vinduerne var typiske bondehusvinduer, torammede vinduer med to vandrette sprosser. Brordrupvej 5, Kamstrupvejen 75 og 73 er velbevarede eksempler på denne byggeskik. Efter Udskiftningen blev bindingsværkshusene gradvist afløst af grundmurede huse og nogle af husene har træbeklædning i gavltrekanterne. Et eksempel på dette ses på Kamstrupvej 77. Stråtag er stadig den dominerende tagbeklædning i Kamstrup, men tegltag er bliver mere almindeligt. Kamstrupvej 63, 65 er eksempler på grundmurede bygninger fra Træbeklædning i gavltrekanten på Kamstrupvej 77 Andelstidens byggeri er kendetegnet ved at soklen på husene forhøjes og facaden bliver højere. Vinduerne kan derved blive større og bliver typisk udformet som dannebrogsvinduer. Dette giver mere lys i boligerne. Gadekæret 2 er et eksempel på et tidstypisk hus fra starten af 1900-tallet.

11 Gadekæret 2 blev formentlig bygget som bolig til mejeriarbejder. 11 Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor Fingerplan 2013 Kamstrup ligger i det særligt restriktive støjområde omkring Roskilde Lufthavn, udpeget i Fingerplan 2013, hvilket umuliggør udstykning og nybyggeri af boliger i Kamstrup. Ved nybyggeri i form af genopførelse af boliger der hændeligt er blevet gjort ubeboelige, kan støjbestemmelserne fraviges. Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 5.BL.2, Kamstrup i Kommuneplan Rammeområde 5.BL.2 er udlagt til boliger, offentlige formål, landbrug gartneri og lignende, samt nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasses i landsbymiljøet uden genevirkninger for omgivelserne. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området.

12 Redegørelse Byplanvedtægt og lokalplan Der er ingen gældende lokalplan for området Vej- og stiplanlægning Lokalplanen udlægger areal til anlæggelsen af en cykelsti mellem Kamstrup og Vor Frue, samt en forbindelse til Kamstrupstien, der fører mod nord. Der planlægges ikke for yderligere ændringer af vej- eller stisystemer. Skoledistrikt Kamstrup ligger indenfor Vor Frue Skolens distrikt. Lokalplanen giver ikke mulighed for udstykning eller nybyggeri, hvorfor denne lokalplan ikke vil påvirke skolekapaciteten. Miljømæssige forhold Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

13 13 Roskilde kommune har foretaget en 360 screening af lokalplanforslaget, som redegør for de overordnede miljøkonsekvenser ved udvidelsen, samt i hvilken grad lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af relevans for planlægningen. Resultatet er illustreret med rosetten i figuren til højre. Screeningen viser, at lokalplan 613 for Kamstrup særligt understøtter lokalplanområdets identitet og karakter ved, at sikre at kulturhistoriske værdier bevares. Byens rum og bygninger understøttes ved at fremtidigt byggeri tilpasses områdets traditionelle byggeskik. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 613 ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget, da lokalplanen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering. Forurening Der er ikke kortlagte forureninger inden for lokalplanområdet. Endvidere er området ikke omfattet af bestemmelserne om, at byzonearealer klassificeres som muligt lettere forurenet. Generelt gælder, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, der opdager en forurening af jorden, skal standse arbejdet og underrette kommunen. Varme og vandplanlægning Lokalplanområdet er forsynet med naturgas og nybyggeri skal tilsluttes gasnetværket, med mindre alternative og mere miljøvenlige opvarmningsmuligheder er tilgængelige og ikke forstyrrer, det samlede indtryk af landsbybilledet

14 Redegørelse Naturbeskyttelse Gadekæret i Kamstrup er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3. Som følge heraf må ændring af gadekærets udformning og vandføring, herunder tilledning af regnvand, kun ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15 15 Stuehuset på Gildesgaard

16 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanen har til formål: at sikre, at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og beplantning bevares, at sikre, at ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri, sker i overensstemmelse med de lokale kulturværdier og byggeskik og at fastlægge udlæg til cykel- og gangsti. 2 Område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matrikelnumre: 1b, 1æ, 2b, 3d, 5g, 6g, 7b, 7f, 7m, 7p, 7r, 9c, 9f, 10b, 10d, 11f, 11g, 16c, 17b, 18b, 18c, 20b, 21b, 21c, 21d, 21e, 22, 23, 24, 25, 29a, 29b samt dele af dele af 4a, 6f, 8, 9h og 10a, alle Kamstrup By, Vor Frue, samt alle parceller der efter den 27. februar 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og skal forblive i landzone. 3 Anvendelse 3.1 Ejendommene inden for lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, offentlige formål, landbrug, samt erhvervsom angivet på kortbilag 3 og som beskrevet neden for:

17 A A Æ K P P R R R R RR R R R Delområde 1 A A A A Delområde 2 P A A A V Delområde 3 E B R L E A K E Meter Delområde 1 er fastlagt til jordbrugsformål med tilknyttet bolig. Ejendommene må kun anvendes til jordbrug og gartneri m.v., og der må kun opføres bebyggelse med henblik på dette formål. Dog må ejendommen Gildesgaard, matr. nr. 10a, 18b og 18c Kamstrup by, Vor Frue ud over jordbrug anvendes til erhverv, som håndværksvirksomhed, lager- og kontorformål o. lign. samt offentlige formål. Ved byggeri eller ændret anvendelse gælder planlovens om landzoneadministration. 3.3 Delområde 2 er fastlagt til offentlige formål (skole, institution og lignende), erhverv og bolig. 3.4 Delområde 3 er fastlagt til boligformål. 3.5 Byrådet kan tillade sådanne erhvervs-, service- eller butiksvirksomheder, som efter byrådets skøn kan indpasses i området og under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. 4 Udstykning Udstykning inden for lokalplanens område kræver landzonetilladelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Ændringer i landsbyens eksisterende vejstruktur må ikke finde sted. Bortset fra muligheden for trafikdæmpende

18 Bestemmelser foranstaltninger skal veje bibeholde deres nuværende udformning, uden fortove og med asfalt- og grusbelægning uden kantsten. 5.2 Stier Der udlægges areal på 4m til en cykel- og gangsti, som vist på kortbilag 4. Stien skal have offentlig adgang og en profil som vist på figur 1. Stien skal anlægges uden fortove og med asfalt- eller grusbelægning uden kantsten. Stien må ikke anlægges inden for de bevaringsværdige træers drypzone. Træerne er udpeget på kortbilag Parkering Privat parkering skal ske på egen grund. Parkeringsareal på private parceller skal mht. placering og udformning indgå som en naturlig del af grundens areal, og må ikke anlægges, så det fremstår som en del af vejarealet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenter Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom ikke overstige 30. På ejendomme der anvendes af offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten ikke overstige Nybyggeri Nybyggeri i form af genopførelse skal opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse skal udformes som længehuse med en husbredde på maksimalt 9 meter. Bredden må maksimalt udgøre 2/3 af husets længde. Figur 1, dobbeltrettet fællessti. Bygningshøjden må ikke overstige 8 meter. Bygningshøjden skal måles fra eksisterende terræn.

19 Hovedbygning Figur 2 Ingen carporte, garager, udhuse og lignende Vej 19 Tilbygninger skal opføres i forlængelse af eller vinkelret på eksisterende bygninger. 6.3 Ervervs- og driftsbygninger for jordbrug kan undtages bestemmelserne i 6.2 hvis særlige hensyn taler herfor. 6.4 Garage, carport, udhuse og lignende Udhuse, garager, carporte og lignende kan opføres inden for lokalplanområdet. Disse bygninger må ikke placeres foran ejendommens hovedbygning. Se figur 2. Bygningshøjden på udhuse, garager, carporte og lignende må ikke overstige 2,5m, med mindre bygningen er opført med symmetrisk saddeltag. Ny bebyggelse i form af carporte, garager, udhuse og lignende, må ikke placeres inden for de bevaringsværdige træers drypzone. Træerne er udpeget på kortbilag 3. Udhuse, garager, carporte og lignende i skelbræmmen, må ikke overstiger en længde på 8m mod samme skel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader og gavle Alle facader skal fremstå med pudset eller blank mur. Overfladebehandlede mure skal males/kalkes i farverne hvid, gule eller røde okkerfarver. Bindingsværk males med sort eller mørkebrune jordfarver eller overkalkes/males i samme farve som muren. Hvor der på bygninger er gesimser eller detaljer i mursten i facade eller gavl, skal disse bevares og friholdes ved ombygning eller oplægning af nyt tag. Ved tilbygning skal den eksisterende gesims eller ornamenteret frise videreføres hvis muligt. Kamstrupvej 72 er et eksempel på en veludført taskekvist

20 Bestemmelser Træbeklædning kan anvendes i gavltrekanter. Træbeklædningen i gavltrekanten skal udføres som lodret beklædning 1 på 2 eller med dæklister. Der må ikke anvendes træbeklædning i gavlene på eksisterende bebyggelse på ejendommene matrikel nummer 2b, 3d, 10b og 22 alle Kamstrup By, Vor Frue. 7.2 Vinduer og døre Døre og vinduer skal fremstå som mindre huller i facade og gavl og udføres i træ, der males i jordfarver eller hvid. Se kortbilag 5 for den klassiske jordfarveskala. En-på-to træbeklædning Vinduer skal udformes med sidehængte rammer omkring lodpost og vinduesarealet skal underopdeles med sprosser således, at rudernes bredde ikke overstiger rudernes højde. Sprossernes bredde må ikke overstige 2,5 cm. Se figur 3. Ved udskiftning og vedligeholdelse af vinduer og døre skal eksisterende vindue- og dørhuller respekteres. Dog kan vindueshuller ændres til dørhuller efter byrådets særlige godkendelse. På bygninger på matrkel nummer 7b, 20b, 23 og 25 alle Kamstrup By, Vor Frue, samt stuehuse på landbrugsejendomme skal vinduer udføres som bondehusvinduer. Nye vinduer på ejendommene matrikel nummer 1æ, 7f, 7r, og 24 alle Kamstrup By, Vor Frue skal tilpasses husets arkitektur og byggeskik. 7.3 Udhuse Udhuse, garager og lignende samt gavltrekanter af træ skal males i sort eller mørke farver. Udhuse, garager, carporte og lignende skal i form, mate-

21 Figur 3 Dannebrogsvindue Bondehusvindue med vandrette og lodrette sprosser 21 riale og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse. Alternativt opføres i træ med lodret beklædning 1 på 2 eller med dæklister. 7.4 Tage Tage skal være symmetriske saddeltag med taghældning mellem grader. På udhuse, carporte, garager og lignende kan man fravige bestemmelsen om en minimumshældning på 40 grader. Tagvinduer, frontéspicer og lignende må ikke etableres uden byrådets tilladelse og skal tilpasses bygningens eksisterende arkitektur. På bygninger der er udpeget som bevaringsværdige må der ikke ændres på bygningens tagkonstruktion eller tagmateriale. Tage må ikke udføres med helvalm og der må ikke etableres gavlaltaner. Tagbeklædning må kun udføres i strå, skifer, ubehandlede lertegl, tagpap med lister eller eternit. Bygninger med stråtag skal have kragetræer på tagryggen. Landbrugsejendomme med stråtag kan udformes med rygning med engtørv. Tagudhæng langs facader må være maksimalt 20 centimeter og 10 centimeter i gavle. Bygninger med stråtag er undtaget denne bestemmelse. Eksisterende tagkonstruktion skal ved istandsættelse eller tilbygning bevares på bygningerne på matrikel nummer 2b, 3d, 10b og 22 alle Kamstrup By, Vor Frue. Skorstene skal placeres i tagkip. Skorstene skal være byg- Gildesgaard har muret stik over vinduer.

22 Figur 4 Flunke Saddeltagkvist Pultkvist Taskekvist Bestemmelser get af sten og udformes med udkragning. På udhuse, carporte, garager og lignende kan der etableres tag der er fladt eller syner fladt. Muret skortsen i kip med udkragninger 7.5 Kviste Udformningen af kviste på beboelsesbygninger med stråtag skal være stråtagskviste. Kviste på andre beboelsesbygninger skal udformes som saddeltagskviste, pultkviste eller taskekviste, men kun med samme kvisttype på hver bygning. Kviste skal proportioneres i forhold til den bygning den placeres på. Kvistes flunker må ikke gives en tykkelse på merend 10 cm. Kvistene skal placeres midt på tagfladen (mellem tagkip og tagfod) og tilpasset husets øvrige vinduer og døres placering, i princippet som vist på figur 4. 8 Bevaring 8.1 Bevaringsværdige bygninger, som vist på kortbilag 3, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Dog kan bevaringsværdige bygninger til enhver tid tilbageføres i overensstemmelse bygningens oprindelige byggeskik. Bevaringsværdig bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal ved genopførelse opføres på oprindelig placering. Eksempel på karakteristisk stakit i en landsby 9 Ubebyggede arealer 9.1 Nabo- og vejskel Hegn i nabo- og vejskel skal udføres som hæk eller stakit med lodrette tremmer, som vist på hosstående eksempel. Stakitter skal males med heldækkende maling i farverne hvid eller jordfarver, som vist på kortbilag 5. Hække kan

23 23 suppleres med trådhegn på egen grund. Hække og stakitter mod vej og fortearealet skal holdes i en højde på maks. 1,5 m. Hegn mellem de på kortbilag 4 udlagte stier og ejendommene matr.nr.ne 8, 10a, 18b, 18c, 11f og 11g Kamstrup by, Vor Frue, kan gives en højde på maks. 1,8m hvis det udføres som hæk. For de nævne ejendomme gælder endvidere, at der kan opsættes plankeværk på egen grund bag ved hækken. Plankeværkets højde må ikke overstige hækkens højde. Bestemmelsen hindrer ikke opsætning af trådhegn af driftsmæssig betydning for jordbruget Bevaringsværdig beplantning Træer og beplantning udpeget som bevaringsværdig på kortbilag 3 må ikke fældes eller topkappes uden Byrådets tilladelse. Beskæring af træer må kun ske som opstamning for lysindfald. Der må på intet tidspunkt udføres kronenedskæringer. Træer skal fremstå med den form på trækronen, som er naturlig for træarten. Ved stormfald og lignende skal træer erstattes med samme eller lignende art efter Byrådets tilladelse. 9.3 Terrænregulering Inden for lokalplanområdet må terrænregulering på mere end + / - 0,5m i forhold til det eksisterende terræn ikke finde sted. Terrænet må ikke reguleres inden for de bevaringsværdige træers drypzone. 9.4 Forteareal Arealet omkring forten, matrikel nummer 29a Kamstrup By, Vor Frue, skal vedligeholdes som fælles grønt areal for landsbyens beboere. Det skal fremstå med græsbevoksning

24 Bestemmelser med store fritstående træer og uden dominerende byinvetar. 9.5 Skiltning Skiltning, udover husnumre, dørskilte og lignende, må ikke finde sted i lokalplanområdet uden byrådets tilladelse. 9.6 Oplagring Lastbiler, varebiler, campingvogne, trailere og uindregistrerede biler samt større både må ikke opbevares på fælles ubebyggede arealer. Øvrig oplagring må ikke finde sted på offentlige udearealer. 10 tekniske anlæg 10.1 Installationer og gadeinventar Tekniske installationer, såsom pumpestationer, transformatorer og gadeinventar må ikke etableres uden byrådets særlige godkendelse Forsyningsledninger Alle forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. Endvidere skal tele-, antenne-, og elskabe indpasses så diskret som muligt af hensyn til gadebilledet Energianlæg Solceller o. lign. energianlæg skal indpasses på en sådan måde, at områdets bevaringsinteresser bevares, og skal overvejende placeres på terræn og må ikke være synlige fra offentlig vej og sti. Etablering af solceller o. lign. energianlæg kræver kommunens godkendelse Belysning Ved ændring af belysningstyper og amaturer i landsbyen skal såvel lyssætning som armaturvalg tilpasses landsby-

25 25 ens karakter og ikke fremtræde dominerende. Belysning må ikke blænde. 11 Aflysninger Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som bortfalder i henhold til planlovens 15, stk. 2, nr Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem. dk. Lokalplanen indeholder i 8 bestemmelser om, at den på kortbilag 3 angivne bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

26 Bestemmelser 13 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråds Plan og Teknikudvalg den 3. april 2014 Torben Jørgensen Formand for Plan og Teknikudvalget / Martin Holgaard Teknisk Direktør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråds Plan og Teknikudvalg den 11. september 2014 Torben Jørgensen Formand for Plan og Teknikudvalget / Martin Holgaard Teknisk Direktør

27 27

28 Kortbilag 1 Eksisterende forhold

29 Meter Meter Politisk behandling

30 Kortbilag 2 Matrikelkort Lokalplangrænse Matrikelskel og nummer 10a

31 h 10a 7f 7p 7m 29b 8 7e 7t Kamstrupvej 7o 6f 7f 22 7b f 18b 18c 2b 11g 10a 10d Kamstrupvej 6f 6g 5g 21d 21e 17b 21b 21c 16c 29a Brordrupvej 1æ 9f 1b 10b 9c 9f 9a 24 4a 4a 20b 9h 9h 4i Meter

32 Kortbilag 3 Bevaringsværdig bygninger og beplantning Lokalplangrænse Bevaringsværdige bygninger Øvrige bygninger Bevaringsværdig beplantning A B E K L P R V Æ Ask Bøg Eg Kastanje Lind Pil Ahorn Valnød Æble Delområde 1 - Jordbrugsformål Delområde 2 - Boliger, Off. formål og erhverv Delområde 3 - Bolig

33 33 A A Æ K P P R R R R RR R R R A P A A A A A A V E B R L E A K E Meter

34 Kortbilag 4 Cykel- og gangsti til Vor Frue Lokalplangrænse Matrikelskel og nummer Ny cykel-gangsti

35 Kamstrup sti 7h 10a 7f 7p 7m 29b 8 7e 7t Kamstrupvej 7o 6f 7f 22 7b f 18b 18c 2b 11g 10a 10d Kamstrupvej 6f 6g 5g 21d 21e 17b 21b 21c 16c 29a Brordrupvej 1æ 9f 1b 10b 9c 9f 9a 24 4a 4a 20b 9h 9h 4i Meter

36 Kortbilag 5 Den klassiske jordfarveskala

37 Den klassiske jordfarveskala 37

38 Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Lokalplan 613 Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Lokalplan Kamstrup Landsby

Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan 613 / Indhold Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Miljømæssige forhold 12 Lokalplanets midlertidige retsvirkninger

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597 Lokalplan for Smedegade 25 Lokalplan 597 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Lokalplan 8 Kommuneplan 8 Drikkevandsinteresser 8 Den kystnære del af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev VORDINGBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev Marts 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Kystnærhedszonen 9 Kommuneplan 9 Byplanvedtægt

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade. Lokalplan 628

Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade. Lokalplan 628 Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade Lokalplan 628 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende byplanvedtægt

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere