Lokalplan Kamstrup Landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Kamstrup Landsby"

Transkript

1 Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan 613

2 Indhold Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Miljømæssige forhold 12 Dispensation fra lokalplanen 14 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykning 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Bebyggelsens omfang og placering 18 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 8 Bevaring 22 9 Ubebyggede arealer tekniske anlæg Aflysninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 26 Kortbilag 1 28 Kortbilag 2 30 Kortbilag 3 32 Kortbilag 4 34 Kortbilag 5 36

3 3 Plan- og Teknikudvalget Offentlig høring Borgermøde Plan- og Teknikudvalget (2. beh.) 3. april april juni juni september 2014

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Rådhusbuen 1 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage skal sendes til Roskilde Kommune senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Roskilde Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse LP 613 Kamstrup Lokalplanområdets beliggenhed Krak Baggrund Roskilde Kommune ønsker med udarbejdelsen af denne lokalplan at sikre, at landsbymiljøet i Kamstrup bevares. Beboerne I Kamstrup har i en årrække ønsket en lokalplan for landsbyen for, at sikre landsbyens bebyggelse i forbindelse med om- og tilbygning. Dernæst ønsker beboerne i Kamstrup en forbedring af de trafikale forhold i byen og mulighed for udstykning af nye grunde. Roskilde Kommune ønsker, at bevare de kulturhistoriske landsbymiljøer, samt forbedre forholdne i landsbyerne.

7 Kamstrup er en del af Ramsø landbrugsflade, der er karakteriseret ved opdyrkede marker og et bølget terræn, der er skabt af moræneaflejringer under sidste istid. I Ramsø landbrugsflade er der adskellige små landsbyer og det åbne land er præget af mange gårde og husmandssteder, der er udflyttet under udskiftningen. Vest for Kamstrup ligger en transformerstation, der præger landskabet tæt på Kamstrup. 7 Derfor indeholder denne lokalplan bevaringsbestemmelser for landsbyens bebyggelse og beplantning samt vejstruktur. Det er ikke muligt, at imødekomme ønsket om udstykning i landsbyen, da nybyggeri i Kamstrup er underlagt Fingerplanens restriktioner for støj omkring Roskilde Lufthavn. Lokalplanområdet Kamstrup ligger 3 km syd for Roskilde centrum. Landsbyen består af beboelses- og landbrugsejendomme, men også små erhvervsvirksomheder, så som elektriker og entreprenørvirksomhed. Der er ingen dagligvarebutikker i Kamstrup og foruden en privat friskole indeholder Kamstrup ingen servicefunktioner. Landsbyen samler sig om det centrale forteareal og gadekæret, som er landsbyens fællesareal, som tidligere blev brugt til græsning af dyr. Landsbyens gårde ligger rundt om forten og udgør landsbyens afgrænsning mod det åbne land. Landsbyafgrænsningen er præget af de fritliggende gårde, der udgør et vigtigt element i landsbystrukturen. De store gårde bør friholdes for nybyggeri, da en udbygning nær disse gårde, vil skæmme landsbybilledet. Landsbyafgrænsningen bliver brudt af NUNC mod vest og en tidligere købmandsbygning mod øst. NUNC er en stor plastfabrikationsvirksomhed med 400 ansatte, der producerer laboratorieudstyr til medicinalindustrien. NUNC er ikke en del af lokalplanområdet, men påvirker landsbyen med en del personbiltrafik og godstransport til og fra virksomheden. Forten var i landsbyfælleskabets tid et fælles areal midt i landsbyen og kunne bestå af et gadekær omgivet af ubebyggede arealer. På forten har man lukket kvæget inde om natten og man har også drevet kvæget ind fra de omkringliggende græsningsarealer for, at vande og malke kvæget på forten. Forten er også blevet brugt til for eksempel oldermandslaugets rådslagning og majfester for landsbyens unge.

8 Udsnit fra matrikelkort over Kamstrup efter udskiftningen. År 1860 Redegørelse Formål og indhold Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse, ombygning, tilbygning og bygningsrenovering sker i overensstemmelse med den traditionelle byggeskik, der er karakteristisk for landsbyen. Lokalplanen skal ligeledes sikre bevaring af karakteristisk beplantning og vejforløbet i landsbyen. For at øge trafiksikkerheden i landsbyen ønsker Roskilde Kommune, at etablere en cykelsti fra Kamstrup til Vor Frue, særligt med henblik på at øge sikkerheden for områdets skolebørn og ældre. Cykelstien er en del af Roskilde Kommunes Cyklistplan Med denne lokalplan udlægges der areal til etablering af cykelsti fra Kamstrup til Vor Frue. Inddragelse af borgerne i Kamstrup Roskilde Kommune har ønsket, at engagere beboerne i Kamstrup og aktivt benyttet deres viden om byen og deres ideer til hvordan forholdene i landsbyen kan forbedres. Derfor har der været afholdt flere dialogmøder, som har bidraget til udarbejdelsen af denne lokalplan. HISTORIE Den første historiske registrering af Kamstrup er fra år 1295, hvor byen Camsthorp bliver nævnt. Kamstrup er bygget op som en klassisk fortelandsby. Forten var et fællesareal for landsbyens beboere og blev anvendt til græsning af dyr, landsbytinge og branddam for området. Billede fra den gamle skole på Kamstrupvejen 67. Billedet er taget omkring Forten har været det centrale mødested i landsbyen og landsbyens gårde er blevet bygget op omkring fortearealet.

9 Det gamle mejeri med store vinduer i facaden. 9 I år 1795 blev Kamstrup udskiftet. Der var ved udskiftningen 12 gårde i Kamstrup. Udskiftningen af Kamstrup var en stjerne-blokudskiftning, hvilket betyder at landsbyen var centrum i et landbrugssamfund, hvor gårdejernes jordlodder udgik fra landsbyen. Foruden de 12 gårde var der også adskillige husmandsteder i landsbyen. Husmandstederne har sandsynligvis været beboet af arbejdere til gårdene eller jordløse håndværkere. De gårde der ikke fik tildelt et jordlod, der stødte op til landsbyen flyttede deres gårde ud til deres marker i det åbne land. Alle gårdene i Kamstrup er dog blevet opført efter udskiftningen i 1795, men de nye bygninger er bygget på fundamentet af den oprindelige bebyggelsesstruktur. Udbygningen af Kamstrup efter udskiftningen, er koncentreret omkring to tidsperioder. Den første markante periode er fra 1860 og frem til 1888, hvor der blev opført nye boliger på de grunde, der blev ledige efter, at de tidligere gårde udflyttede. I år 1888 blev der grundlagt et mejeri i Kamstrup. Etableringen af mejeriet betød, at der blev brug for arbejdere til produktionen og der blev derfor opført en række arbejderhuse i landsbyen. Mejeriet indgår i dag som en del af NUNCs bebyggelse og man kan stadig se de store vinduer i bygningens facade, der er et gennemgående stiltræk ved flere tidligere mejerier i omegnen af Roskilde. Efter 2. verdenskrig blev der bygget enkelte nye boliger. Omkring 1960 fire nye boliger og 1972 en større købmandsbutik i udkanten af landsbyen. Købmandsbutikken er senere blevet omdannet til boliger. Principskitse af jordfordeling efter udskiftningen

10 Kamstrupvej 75 Landsbyens ældste hus fra Redegørelse Efter vedtagelsen i 1972 har støjkonsekvenszonen omkring Roskilde Lufthavn, hindret stort set alt nybyggeri i Kamstrup. Brordrupvej 5 BYGGESKIK I KAMSTRUP De bygninger der kan dateres tilbage til starten af 1800-tallet eller før, er karakteriseret ved at være små bindingsværkshuse med stråtag. Husene har typisk en facadehøjde på maksimalt to meter og seks meter til tagryggen. Bygningerne var hvidkalket, hvilket var typisk for egnen. Også bindingsværket var kalket over. På den måde forsøgte man, at skjule bindingsværket, da det gode tømmer på Sjælland skulle reserveres til skibsbyggeri og det mindre gode tømmer til husbyggeri. Vinduerne var typiske bondehusvinduer, torammede vinduer med to vandrette sprosser. Brordrupvej 5, Kamstrupvejen 75 og 73 er velbevarede eksempler på denne byggeskik. Efter Udskiftningen blev bindingsværkshusene gradvist afløst af grundmurede huse og nogle af husene har træbeklædning i gavltrekanterne. Et eksempel på dette ses på Kamstrupvej 77. Stråtag er stadig den dominerende tagbeklædning i Kamstrup, men tegltag er bliver mere almindeligt. Kamstrupvej 63, 65 er eksempler på grundmurede bygninger fra Træbeklædning i gavltrekanten på Kamstrupvej 77 Andelstidens byggeri er kendetegnet ved at soklen på husene forhøjes og facaden bliver højere. Vinduerne kan derved blive større og bliver typisk udformet som dannebrogsvinduer. Dette giver mere lys i boligerne. Gadekæret 2 er et eksempel på et tidstypisk hus fra starten af 1900-tallet.

11 Gadekæret 2 blev formentlig bygget som bolig til mejeriarbejder. 11 Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor Fingerplan 2013 Kamstrup ligger i det særligt restriktive støjområde omkring Roskilde Lufthavn, udpeget i Fingerplan 2013, hvilket umuliggør udstykning og nybyggeri af boliger i Kamstrup. Ved nybyggeri i form af genopførelse af boliger der hændeligt er blevet gjort ubeboelige, kan støjbestemmelserne fraviges. Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 5.BL.2, Kamstrup i Kommuneplan Rammeområde 5.BL.2 er udlagt til boliger, offentlige formål, landbrug gartneri og lignende, samt nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasses i landsbymiljøet uden genevirkninger for omgivelserne. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området.

12 Redegørelse Byplanvedtægt og lokalplan Der er ingen gældende lokalplan for området Vej- og stiplanlægning Lokalplanen udlægger areal til anlæggelsen af en cykelsti mellem Kamstrup og Vor Frue, samt en forbindelse til Kamstrupstien, der fører mod nord. Der planlægges ikke for yderligere ændringer af vej- eller stisystemer. Skoledistrikt Kamstrup ligger indenfor Vor Frue Skolens distrikt. Lokalplanen giver ikke mulighed for udstykning eller nybyggeri, hvorfor denne lokalplan ikke vil påvirke skolekapaciteten. Miljømæssige forhold Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

13 13 Roskilde kommune har foretaget en 360 screening af lokalplanforslaget, som redegør for de overordnede miljøkonsekvenser ved udvidelsen, samt i hvilken grad lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af relevans for planlægningen. Resultatet er illustreret med rosetten i figuren til højre. Screeningen viser, at lokalplan 613 for Kamstrup særligt understøtter lokalplanområdets identitet og karakter ved, at sikre at kulturhistoriske værdier bevares. Byens rum og bygninger understøttes ved at fremtidigt byggeri tilpasses områdets traditionelle byggeskik. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 613 ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget, da lokalplanen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering. Forurening Der er ikke kortlagte forureninger inden for lokalplanområdet. Endvidere er området ikke omfattet af bestemmelserne om, at byzonearealer klassificeres som muligt lettere forurenet. Generelt gælder, at enhver ejer eller bruger af en ejendom, der opdager en forurening af jorden, skal standse arbejdet og underrette kommunen. Varme og vandplanlægning Lokalplanområdet er forsynet med naturgas og nybyggeri skal tilsluttes gasnetværket, med mindre alternative og mere miljøvenlige opvarmningsmuligheder er tilgængelige og ikke forstyrrer, det samlede indtryk af landsbybilledet

14 Redegørelse Naturbeskyttelse Gadekæret i Kamstrup er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3. Som følge heraf må ændring af gadekærets udformning og vandføring, herunder tilledning af regnvand, kun ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15 15 Stuehuset på Gildesgaard

16 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanen har til formål: at sikre, at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og beplantning bevares, at sikre, at ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri, sker i overensstemmelse med de lokale kulturværdier og byggeskik og at fastlægge udlæg til cykel- og gangsti. 2 Område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matrikelnumre: 1b, 1æ, 2b, 3d, 5g, 6g, 7b, 7f, 7m, 7p, 7r, 9c, 9f, 10b, 10d, 11f, 11g, 16c, 17b, 18b, 18c, 20b, 21b, 21c, 21d, 21e, 22, 23, 24, 25, 29a, 29b samt dele af dele af 4a, 6f, 8, 9h og 10a, alle Kamstrup By, Vor Frue, samt alle parceller der efter den 27. februar 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og skal forblive i landzone. 3 Anvendelse 3.1 Ejendommene inden for lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, offentlige formål, landbrug, samt erhvervsom angivet på kortbilag 3 og som beskrevet neden for:

17 A A Æ K P P R R R R RR R R R Delområde 1 A A A A Delområde 2 P A A A V Delområde 3 E B R L E A K E Meter Delområde 1 er fastlagt til jordbrugsformål med tilknyttet bolig. Ejendommene må kun anvendes til jordbrug og gartneri m.v., og der må kun opføres bebyggelse med henblik på dette formål. Dog må ejendommen Gildesgaard, matr. nr. 10a, 18b og 18c Kamstrup by, Vor Frue ud over jordbrug anvendes til erhverv, som håndværksvirksomhed, lager- og kontorformål o. lign. samt offentlige formål. Ved byggeri eller ændret anvendelse gælder planlovens om landzoneadministration. 3.3 Delområde 2 er fastlagt til offentlige formål (skole, institution og lignende), erhverv og bolig. 3.4 Delområde 3 er fastlagt til boligformål. 3.5 Byrådet kan tillade sådanne erhvervs-, service- eller butiksvirksomheder, som efter byrådets skøn kan indpasses i området og under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. 4 Udstykning Udstykning inden for lokalplanens område kræver landzonetilladelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Ændringer i landsbyens eksisterende vejstruktur må ikke finde sted. Bortset fra muligheden for trafikdæmpende

18 Bestemmelser foranstaltninger skal veje bibeholde deres nuværende udformning, uden fortove og med asfalt- og grusbelægning uden kantsten. 5.2 Stier Der udlægges areal på 4m til en cykel- og gangsti, som vist på kortbilag 4. Stien skal have offentlig adgang og en profil som vist på figur 1. Stien skal anlægges uden fortove og med asfalt- eller grusbelægning uden kantsten. Stien må ikke anlægges inden for de bevaringsværdige træers drypzone. Træerne er udpeget på kortbilag Parkering Privat parkering skal ske på egen grund. Parkeringsareal på private parceller skal mht. placering og udformning indgå som en naturlig del af grundens areal, og må ikke anlægges, så det fremstår som en del af vejarealet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenter Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom ikke overstige 30. På ejendomme der anvendes af offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten ikke overstige Nybyggeri Nybyggeri i form af genopførelse skal opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Ny bebyggelse skal udformes som længehuse med en husbredde på maksimalt 9 meter. Bredden må maksimalt udgøre 2/3 af husets længde. Figur 1, dobbeltrettet fællessti. Bygningshøjden må ikke overstige 8 meter. Bygningshøjden skal måles fra eksisterende terræn.

19 Hovedbygning Figur 2 Ingen carporte, garager, udhuse og lignende Vej 19 Tilbygninger skal opføres i forlængelse af eller vinkelret på eksisterende bygninger. 6.3 Ervervs- og driftsbygninger for jordbrug kan undtages bestemmelserne i 6.2 hvis særlige hensyn taler herfor. 6.4 Garage, carport, udhuse og lignende Udhuse, garager, carporte og lignende kan opføres inden for lokalplanområdet. Disse bygninger må ikke placeres foran ejendommens hovedbygning. Se figur 2. Bygningshøjden på udhuse, garager, carporte og lignende må ikke overstige 2,5m, med mindre bygningen er opført med symmetrisk saddeltag. Ny bebyggelse i form af carporte, garager, udhuse og lignende, må ikke placeres inden for de bevaringsværdige træers drypzone. Træerne er udpeget på kortbilag 3. Udhuse, garager, carporte og lignende i skelbræmmen, må ikke overstiger en længde på 8m mod samme skel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader og gavle Alle facader skal fremstå med pudset eller blank mur. Overfladebehandlede mure skal males/kalkes i farverne hvid, gule eller røde okkerfarver. Bindingsværk males med sort eller mørkebrune jordfarver eller overkalkes/males i samme farve som muren. Hvor der på bygninger er gesimser eller detaljer i mursten i facade eller gavl, skal disse bevares og friholdes ved ombygning eller oplægning af nyt tag. Ved tilbygning skal den eksisterende gesims eller ornamenteret frise videreføres hvis muligt. Kamstrupvej 72 er et eksempel på en veludført taskekvist

20 Bestemmelser Træbeklædning kan anvendes i gavltrekanter. Træbeklædningen i gavltrekanten skal udføres som lodret beklædning 1 på 2 eller med dæklister. Der må ikke anvendes træbeklædning i gavlene på eksisterende bebyggelse på ejendommene matrikel nummer 2b, 3d, 10b og 22 alle Kamstrup By, Vor Frue. 7.2 Vinduer og døre Døre og vinduer skal fremstå som mindre huller i facade og gavl og udføres i træ, der males i jordfarver eller hvid. Se kortbilag 5 for den klassiske jordfarveskala. En-på-to træbeklædning Vinduer skal udformes med sidehængte rammer omkring lodpost og vinduesarealet skal underopdeles med sprosser således, at rudernes bredde ikke overstiger rudernes højde. Sprossernes bredde må ikke overstige 2,5 cm. Se figur 3. Ved udskiftning og vedligeholdelse af vinduer og døre skal eksisterende vindue- og dørhuller respekteres. Dog kan vindueshuller ændres til dørhuller efter byrådets særlige godkendelse. På bygninger på matrkel nummer 7b, 20b, 23 og 25 alle Kamstrup By, Vor Frue, samt stuehuse på landbrugsejendomme skal vinduer udføres som bondehusvinduer. Nye vinduer på ejendommene matrikel nummer 1æ, 7f, 7r, og 24 alle Kamstrup By, Vor Frue skal tilpasses husets arkitektur og byggeskik. 7.3 Udhuse Udhuse, garager og lignende samt gavltrekanter af træ skal males i sort eller mørke farver. Udhuse, garager, carporte og lignende skal i form, mate-

21 Figur 3 Dannebrogsvindue Bondehusvindue med vandrette og lodrette sprosser 21 riale og farvevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse. Alternativt opføres i træ med lodret beklædning 1 på 2 eller med dæklister. 7.4 Tage Tage skal være symmetriske saddeltag med taghældning mellem grader. På udhuse, carporte, garager og lignende kan man fravige bestemmelsen om en minimumshældning på 40 grader. Tagvinduer, frontéspicer og lignende må ikke etableres uden byrådets tilladelse og skal tilpasses bygningens eksisterende arkitektur. På bygninger der er udpeget som bevaringsværdige må der ikke ændres på bygningens tagkonstruktion eller tagmateriale. Tage må ikke udføres med helvalm og der må ikke etableres gavlaltaner. Tagbeklædning må kun udføres i strå, skifer, ubehandlede lertegl, tagpap med lister eller eternit. Bygninger med stråtag skal have kragetræer på tagryggen. Landbrugsejendomme med stråtag kan udformes med rygning med engtørv. Tagudhæng langs facader må være maksimalt 20 centimeter og 10 centimeter i gavle. Bygninger med stråtag er undtaget denne bestemmelse. Eksisterende tagkonstruktion skal ved istandsættelse eller tilbygning bevares på bygningerne på matrikel nummer 2b, 3d, 10b og 22 alle Kamstrup By, Vor Frue. Skorstene skal placeres i tagkip. Skorstene skal være byg- Gildesgaard har muret stik over vinduer.

22 Figur 4 Flunke Saddeltagkvist Pultkvist Taskekvist Bestemmelser get af sten og udformes med udkragning. På udhuse, carporte, garager og lignende kan der etableres tag der er fladt eller syner fladt. Muret skortsen i kip med udkragninger 7.5 Kviste Udformningen af kviste på beboelsesbygninger med stråtag skal være stråtagskviste. Kviste på andre beboelsesbygninger skal udformes som saddeltagskviste, pultkviste eller taskekviste, men kun med samme kvisttype på hver bygning. Kviste skal proportioneres i forhold til den bygning den placeres på. Kvistes flunker må ikke gives en tykkelse på merend 10 cm. Kvistene skal placeres midt på tagfladen (mellem tagkip og tagfod) og tilpasset husets øvrige vinduer og døres placering, i princippet som vist på figur 4. 8 Bevaring 8.1 Bevaringsværdige bygninger, som vist på kortbilag 3, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. Dog kan bevaringsværdige bygninger til enhver tid tilbageføres i overensstemmelse bygningens oprindelige byggeskik. Bevaringsværdig bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal ved genopførelse opføres på oprindelig placering. Eksempel på karakteristisk stakit i en landsby 9 Ubebyggede arealer 9.1 Nabo- og vejskel Hegn i nabo- og vejskel skal udføres som hæk eller stakit med lodrette tremmer, som vist på hosstående eksempel. Stakitter skal males med heldækkende maling i farverne hvid eller jordfarver, som vist på kortbilag 5. Hække kan

23 23 suppleres med trådhegn på egen grund. Hække og stakitter mod vej og fortearealet skal holdes i en højde på maks. 1,5 m. Hegn mellem de på kortbilag 4 udlagte stier og ejendommene matr.nr.ne 8, 10a, 18b, 18c, 11f og 11g Kamstrup by, Vor Frue, kan gives en højde på maks. 1,8m hvis det udføres som hæk. For de nævne ejendomme gælder endvidere, at der kan opsættes plankeværk på egen grund bag ved hækken. Plankeværkets højde må ikke overstige hækkens højde. Bestemmelsen hindrer ikke opsætning af trådhegn af driftsmæssig betydning for jordbruget Bevaringsværdig beplantning Træer og beplantning udpeget som bevaringsværdig på kortbilag 3 må ikke fældes eller topkappes uden Byrådets tilladelse. Beskæring af træer må kun ske som opstamning for lysindfald. Der må på intet tidspunkt udføres kronenedskæringer. Træer skal fremstå med den form på trækronen, som er naturlig for træarten. Ved stormfald og lignende skal træer erstattes med samme eller lignende art efter Byrådets tilladelse. 9.3 Terrænregulering Inden for lokalplanområdet må terrænregulering på mere end + / - 0,5m i forhold til det eksisterende terræn ikke finde sted. Terrænet må ikke reguleres inden for de bevaringsværdige træers drypzone. 9.4 Forteareal Arealet omkring forten, matrikel nummer 29a Kamstrup By, Vor Frue, skal vedligeholdes som fælles grønt areal for landsbyens beboere. Det skal fremstå med græsbevoksning

24 Bestemmelser med store fritstående træer og uden dominerende byinvetar. 9.5 Skiltning Skiltning, udover husnumre, dørskilte og lignende, må ikke finde sted i lokalplanområdet uden byrådets tilladelse. 9.6 Oplagring Lastbiler, varebiler, campingvogne, trailere og uindregistrerede biler samt større både må ikke opbevares på fælles ubebyggede arealer. Øvrig oplagring må ikke finde sted på offentlige udearealer. 10 tekniske anlæg 10.1 Installationer og gadeinventar Tekniske installationer, såsom pumpestationer, transformatorer og gadeinventar må ikke etableres uden byrådets særlige godkendelse Forsyningsledninger Alle forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. Endvidere skal tele-, antenne-, og elskabe indpasses så diskret som muligt af hensyn til gadebilledet Energianlæg Solceller o. lign. energianlæg skal indpasses på en sådan måde, at områdets bevaringsinteresser bevares, og skal overvejende placeres på terræn og må ikke være synlige fra offentlig vej og sti. Etablering af solceller o. lign. energianlæg kræver kommunens godkendelse Belysning Ved ændring af belysningstyper og amaturer i landsbyen skal såvel lyssætning som armaturvalg tilpasses landsby-

25 25 ens karakter og ikke fremtræde dominerende. Belysning må ikke blænde. 11 Aflysninger Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som bortfalder i henhold til planlovens 15, stk. 2, nr Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem. dk. Lokalplanen indeholder i 8 bestemmelser om, at den på kortbilag 3 angivne bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

26 Bestemmelser 13 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråds Plan og Teknikudvalg den 3. april 2014 Torben Jørgensen Formand for Plan og Teknikudvalget / Martin Holgaard Teknisk Direktør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde Byråds Plan og Teknikudvalg den 11. september 2014 Torben Jørgensen Formand for Plan og Teknikudvalget / Martin Holgaard Teknisk Direktør

27 27

28 Kortbilag 1 Eksisterende forhold

29 Meter Meter Politisk behandling

30 Kortbilag 2 Matrikelkort Lokalplangrænse Matrikelskel og nummer 10a

31 h 10a 7f 7p 7m 29b 8 7e 7t Kamstrupvej 7o 6f 7f 22 7b f 18b 18c 2b 11g 10a 10d Kamstrupvej 6f 6g 5g 21d 21e 17b 21b 21c 16c 29a Brordrupvej 1æ 9f 1b 10b 9c 9f 9a 24 4a 4a 20b 9h 9h 4i Meter

32 Kortbilag 3 Bevaringsværdig bygninger og beplantning Lokalplangrænse Bevaringsværdige bygninger Øvrige bygninger Bevaringsværdig beplantning A B E K L P R V Æ Ask Bøg Eg Kastanje Lind Pil Ahorn Valnød Æble Delområde 1 - Jordbrugsformål Delområde 2 - Boliger, Off. formål og erhverv Delområde 3 - Bolig

33 33 A A Æ K P P R R R R RR R R R A P A A A A A A V E B R L E A K E Meter

34 Kortbilag 4 Cykel- og gangsti til Vor Frue Lokalplangrænse Matrikelskel og nummer Ny cykel-gangsti

35 Kamstrup sti 7h 10a 7f 7p 7m 29b 8 7e 7t Kamstrupvej 7o 6f 7f 22 7b f 18b 18c 2b 11g 10a 10d Kamstrupvej 6f 6g 5g 21d 21e 17b 21b 21c 16c 29a Brordrupvej 1æ 9f 1b 10b 9c 9f 9a 24 4a 4a 20b 9h 9h 4i Meter

36 Kortbilag 5 Den klassiske jordfarveskala

37 Den klassiske jordfarveskala 37

38 Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Lokalplan 613 Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588 Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan

Læs mere

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 160 En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING JULI 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Lokalplanens målsætning. 3 BESKRIVELSEN 4 Baggrund for udarbejdelsen af lokalplanen. 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 225. Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65

Lokalplan nr. 225. Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65 Lokalplan nr. 225 Bevaring af statsfængslets tjenesteboliger Vindingevej 27-65 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere