Beretning 2011 for politikområderne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2011 for politikområderne:"

Transkript

1 Beretning 2011 for politikområderne: Vej og trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse til opr. Budget Vej og trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Total for udvalget Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

2 Årsberetning Overordnet for Teknisk Udvalg er der et samlet mindreforbrug på 1,478 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenlignet med det korrigerede budget, (der bl.a. indeholder overog underskud fra 2010) er der et mindreforbrug på 0,575 mio. kr. Denne afvigelse er fordelt ud på politikområderne således: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret. Budget Vej- og Trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold 922 Jordforsyning 305 Total for udvalget 575 Kilde: Regnskab og Budget 2011 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt Vej og trafik Entreprenørafdelingens regnskab for 2011 udgør en del af politikområder Vej og Trafik og Rekreative områder. Når Entreprenørafdelingens regnskab skal opgøres skal de to områder ses under et. Entreprenørafdelingens regnskab for 2011 udviser et merforbrug på godt 3,9 mio. kr. dette skyldes overført underskud på 3,3 mio. kr. og merforbrug på 0,6 mio. kr. i Merforbruget skyldes primært en øget indsats med at lappe huller i vejene i sidste halvår af Asfaltarbejder Et af de mest omdiskuterede emner i 2011 var vedligeholdelse af asfaltbelægningerne. Der er ingen tvivl om, at generelt er vejene i Middelfart kommune nedslidte, og der er behov for store investeringer i asfalt de kommende år, som sker efter en nøje tilrettelagt vedligeholdelsesstrategi. Teknisk Udvalg vedtog derfor i efteråret, at der til foråret 2012 skal udarbejdes en statusrapport for samtlige kommunale veje, så der skabes et overblik over investeringsbehovet de kommende år. Der skal ligeledes opstilles forskellige scenarier for, hvordan vedligeholdelsesefterslæbet kan indhentes f.eks. kraftigt forhøjede budgetter i en kortere årrække, funktionsudbud eller partneringkontrakter. Der arbejdes derfor intensivt på at skaffe et systematisk overblik over standen af kommunens veje. Det sker ved at alle de kommunale veje gennemgås og vurderes. Resultaterne lægges ind i Vejman Belægningsoptimering, så programmet kan beregne restlevetider og vedligeholdelsesefterslæb på vejene. Programmet kan efterfølgende hjælpe med at beregne investeringsbehov og udarbejde prioriteringslister. Samtidigt med beslutningen om at udarbejde en plan for den fremtidige vedligeholdelse vedtog Teknisk Udvalg, at lappearbejdet skulle intensiveres. Dette skete ved at etablere et yderligere lappehold, så der fra sommerferien frem til oktober, hvor vejret satte en stopper for lappearbejdet, blev lappet huller i vejen med to lappehold.

3 Renovering af gadelysanlæg ESCO: Det mest utrolige projekt i Trafik og vejafdelingen i 2011 var resultatet af EU-udbuddet på renoveringen af gadelysanlægget. I dag består Middelfart Kommunes gadelysanlæg af: Ca armaturer heraf med kviksølvspære. 22 km gamle stålmaster og træmaster med luftledninger. Generelt nedslidt anlæg - flere med 40 års jubilæum. Måler på kun 20 % af anlæggene. Årligt forbrug på 3,5 mio. kwh og vi forventer at energipriser er kraftigt stigende de kommende år. I planlægningen af udbuddet lavede vi en ønskeliste på, hvad vi kunne drømme om. Ønskeseddel til udbuddet: Udskiftning af armaturer med kviksølvpærer inden Udskiftning af armaturer over 25 år i kontraktperioden. Målere på alt gadelys. Nedlæggelse af al luftledning på stål og træmaster. Billigere vedligeholdelse af anlægget (ca. 1,1 mio. kr. i dag) Opgaven blev sendt i udbud på en 15- årig kontrakt, hvor entreprenøren skal forestå renoveringen af anlægget og driften af anlægget i kontraktperioden. Der blev efter en prækvalifikationsrunde udvalgt 5 firmaer til at give pris. Udbuddet blev vundet af EnergiMidt med hovedsæde i Silkeborg. Vi fik alt, hvad vi kunne ønske os, på nær nedlæggelses af luftledningerne (en udgift på ca. 10 mio. kr.) indenfor det eksisterende budget. Nedlæggelse af luftledningerne forventes at kunne finansiere af yderligere energibesparelse i løbet af kontraktperioden. Det til kommer at udgiften til den daglige drift af anlægget fladt fra ca. 1,1 mio. kr. pr. år til kr. Med besparelse på driftsudgifterne kan nedlæggelsen af luftledningerne i træmasterne (3,5 mio. kr.) finansieres, lige som den forventede prisstigning på eludgiften kan afholdes uden yderligere bevillinger. Der forventes en investering i gadelysanlægget på ca. 28. mio. kroner. Teletaxi: I august 2011 blev der indført en ny teletaxiordning, til at dække de 5 centerområder Røjle/Vejlby, Nørre Aaby nord og syd samt Ejby nord og syd. Med den nye teletaxi ordning er der nu mulighed for at blive kørt fra adresse til adresse eller frem til stationen i det enkelte centerområde, på bestemte tidspunkter af dagen, hvor der ikke kører lokal/skolebusser i området. Men ikke alene er den nye ordning meget fleksibel, med hensyn til at blive kørt fra adresse til adressen, men den giver også mulighed for at komme rundt i ferieperioderne, hvor der tidligere ingen kollektiv trafik var i områderne. I ferieperioderne er der nu mulighed for 8 afgange om dagen mandag til fredag, fordi der udvides med 2 afgange midt på dagen, hvor der normalt kører busser.

4 En tur med teletaxaen skal bestilles senest 2 timer før den afgang kunden vil med og det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn pr. tur, medmindre man har et periodekort til tog/bus, hypercard, en printet DSB-billet, for så er turen gratis. Vintertjenesten: Til vinteren 2011/2012 hjemtog vi den præventive saltning og snerydning på klasse 1-veje (de tidligere amtsveje), der siden kommunesammenlægningen har været udliciteret til Vejdirektoratet. For at løse den nye opgave skulle der investeres i nyt materiel. Efter grundige forundersøgelser blev det valgt at investere i en 12,5 m³ saltlagespreder. Fordelene ved saltlage er, at teknikken er mekanisk simpel (vandbeholder, en pumpe og nogle dyser, som en overdimensioneret vandpistol), saltet kan lægges meget præcist på vejen og saltet bliver bedre hængende på asfalten end befugtet salt. Den større præcision i udlægningen og større hæfteevne til asfalten gør, at der skal bruges mindre salt for at holde vejene sikre. Det er godt for både miljøet og pengepungen. Den nye saltlagerute er ca. 112 km. lang dertil kommer 74 km. hvor der ikke lægges saltlage ud (tomkørsel). De i alt 186 km. køres på 3,5 timer og er formodentligt Danmarks længste saltruter og det er kun muligt med saltlage. Den nye metode har sparet investering i en saltspreder og giver et årligt mindre mandskabsforbrug. Udover arbejdet med saltlageruterne har Entreprenørafdelingen også gennemgået de øvrige saltningsruter, som er blevet justeret efter saltlageruten og erfaringerne fra sidste år er indarbejdet, samtidigt er der gjort en stor indsats for at få kortlagt og genplanlagt de vintertjenesteruter der tager fortove, stier og parkeringspladser. Anlægsprojekter Forbrug i kr. U/I Forbrug Frigivet rådighedsbeløb Afvigelse Afslut Fortsæt 10 Vej- og Trafik U Bygningsforbedring U x Vejafvanding/overfladevand U x Slidlag på kørebaner 2010 U x Renovering af gadelys U x Asfaltslidlag 2011 U x Udviklingsplan Gl. Havn U x Vejudvidelse - udstykning Brændeskov U x Aulby-afkørslen U x Rundkørsel Hovedvejen/Brovejen U x Renovering p-plads Hindsgavl U x En god omvej U x Renovering fra Nygade til Jernbanegade U x Cykelsti melem Middelfart og Strib U x

5 Trafiksikkerhedsarbejde 2011 U x Pulje handicapforanstaltninger 2011 U x Forplads Ejby Bymidte, færdiggørelse U x Parkeringspladser - P-fonden U x Stier i Nørre Aaby og på tidl. baneareal U x Pulje trafiksikkerhed 2009 U x Trafiksikkerhed Østre skole U x Renovering af Risingsgyde m.v. U x Pulje handicapforanstaltninger 2010 U x Pulje cykelstier +trafiksikkerhedskamp.2010 U x 15 Rekreative områder U Kloakering toiletbygning, Varbjerg U x Korrosionsbeskyttelse af spunsvægge U x Projektsikring af Kaj 6, U x 20 Bygningsvedligehold U Bygningsvedligehold, øvrige 2011 U x Energiprojekter under kvalitetsfond U x Bygningsvedligehold - kvalitetsfond 2011 U x Nødvendig vedligehold af rådhusbygninger U x 25 Jordforsyning U I Skrillinge Øst, etape 7 (tæt/lav U x bebyggelse + færdiggørelse) Skrilling Øst, etape 8 U x (Rønnebærgrenen) Søndermarken 1. etape U x Udstykning Kærbyvænget/Skarøvej U x Udstykning Bøgevej 2. etape, U x Åbakken I Juelsmindevænget, Harndrup U x Drejerbakken, etape 2 U x Drejerbakken, Ejby U x I Kirkebyvænget U x I Havrevænget, etape 2 U x Afsluttede projekter U x

6 Hyllehøjvej 2-4 U x Havrevænget, etape 4 U x Drejerbakken, færdiggørelse af U x etape1-3 I Søndermarken, etape 3 U x I Kløvermarken 20 og 24 U x Byggemodning, Birkelunden U x I Assensvej / Ulvsbjergvej U x Mandal Allé U x Nyt erhvervsområde v/fynsvej U x Industriareal, asperup mark, U x tværvejen I Industrivej/Fabriksvej Ejby U x Stævnegårdsvej, Harndrup U x Klodeparken, Brenderup U x Fynsvej, Middelfart U x I Tværvejen, Nørre Aaby U x Erhvervsvejs forlængelse, Ejby U x Industrivænget (Søndergaardvej), U x Nørre Aaby Færdiggørelse industriudstykninger U x Salg af mindre erhvervsjord I x Momsregulering af erhvervsjord U x Køb og salg af jord I x Brændeskov U x Køb/salg af jord 2010 U x I Køb/salg af jord 2011 U x I Note: - = merudgift/mindre indtægt

7 Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 4,640 mio. kr. forventes overført til budget 2012 Kommentarer til anlægsprojekterne Vej og Trafik Gågadebelægning i Algade, Gimbels Gyde og Risings Gyde: 25. november 2011 blev årets største anlægsprojekt indviet med taler, nisseorkester og gløgg og æbleskiver. Med projektet er der nu gågadebelægning fra Jernbanegade til Torvet og belægning på alle stikvejene fra Algade ned til Havnegade. Så der er et stort sammenhængende gågadesystem i Middelfart By, der gør det til en oplevelse at færdes rundt i Middelfart by og fastholde Middelfart som en attraktiv handelsby. Anlægsprojekter i gamle bycentre giver altid mange udfordringer, både anlægsteknisk og for dem der skal færdes og arbejde i byen. Men set i bakspejlet blev projektet på trods af forsinkelser gennemført uden de store problemer. Der var gennem hele projektet en god dialog mellem entreprenørerne, ledningsejerne, de handlende og medarbejderne fra Trafik- og vejafdelingen. Dels blev der fra forvaltningens side brugt mange kræfter på at holde de handlende orienteret om, hvordan projektet skred frem, og dels når der kom klager eller opstod problemer, blev det løst hurtigst ved personlig kontakt. Det er blevet et flot resultat, hvor der er fundet gode løsninger ved overgangen til torvearealet ved Middelfart Sparekasse og rampen op til Gimbels Gyde 4, så det både er funktionelt og passer ind i gadebilledet. Planlægning af ombygningen af Aulbyvej: Den sag der i 2011 var den klart største enkelt opgave i Trafik og vejafdelingen i 2011 har været arbejdet med ombygningen af Aulbyvej i forbindelse med den nye motorvejsafkørsel Middelfart Øst til Aulbyvej. Afdelingen har med hjælp fra Vejdirektoratet udarbejdet og beskrevet 9 forskellige løsningsforslag og regnet økonomiske overslag på de 6 løsningsforslag. Der har været holdt personlige møder med alle direkte berørte lodsejere og Kauslunde Bylaug, samt planlagt og afholdt et stort borgermøde og to offentlige høringsperioder. I høringsperioden er det indkommet 34 høringssvar, der er behandlet og kommenteret. Alt arbejdet er endt med at forslag D blev vedtaget af Byrådet den 6. februar 2012 og arbejdet med at detailprojekteringen, udarbejdelse af udbudsmateriale og ekspropriationen af en ejendom og jordarealer kan begynde. Da ombygningen af Aulbyvej skal med som en del af Vejdirektoratets licitation til udvidelse af motorvejen er den oprindelige tidsplan for detailprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet blev kortet noget af og skal være færdig til ca. 1. juni Vi har valgt, at detailprojekteringen af ombygningen af Aulbyvej skal deles således, at et rådgivende ingeniørfirma skal projektere den store rundkørsel ved Hovedvejen og Trafik- og vejafdelingen selv projekterer vejstrækningerne og rundkørslen ved Bogensevej. For at finde det rådgivende ingeniørfirma, der skal projektere den store rundkørsel, har der været afholdt et EU-udbud på rådgiveropgaven, der blev vundet af Rambøll. Der ud over har

8 der været afholdt udbudsforretninger på de geotekniske undersøgelser og landmålingsopgaven. Trafik- og vejafdelingen har udarbejdet udbudsmaterialet på de 3 udbudsforretninger. Udover arbejdet med ombygningen af Aulbyvej så har der igennem hele 2011 været meget mødeaktivitet med Vejdirektoratet om udvidelsen af motorvejen. Det har primært været beredskabsplanen og trafikafviklingsplanen i forbindelse motorvejsudvidelsen, der har været brugt mange kræfter på. Trafik- og vejafdelingen har også deltaget i udformningen af den nye motorvejsafkørsel ved Aulbyvej (Middelfart Øst), ombygningen af afkørslen ved Jyllandsvej (Middelfart) og i statens besigtigelsesforretninger forud for selve ekspropriationsforretningen i september Rekreative områder: Rustbeskyttelse af Gl. Havn: I det tidlige forår 2011 iværksatte Middelfart Lystbådehavne et stort og omfattende renoveringsprojekt af havneanlægget i Gammel Havn og langs havnepromenaden. For at modstå tæring af de jernplader som kajerne er bygget op af, er der monteret zinkanoder på pladerne. Disse skal skiftes med ca. 10 års mellemrum, og 2011 var året, hvor det atter var tid til af få nye anoder monteret. Under forarbejdet til projektet viste der sig imidlertid et andet problem, som krævede umiddelbar handling. Lillebælts kraftige strøm havde gnavet så meget af bunden langs med visse dele af kajen, at den var i risiko for at blive undermineret. Dette betød at der måtte foretages en bundfyldning, hvorved dybden igen kunne blive den samme som da kajen blev bygget i slutning af 60 erne. Bygningsvedligehold Arbejdet med bygningsvedligehold har været udført, med det forholdsvis lille beløb der har været til rådighed, på de bygninger der har haft det største behov eller ved akut skade på ejendommen. På Lillebæltskolen er der igen i år renoveret murværk over tag tagpap og ovenlyskupler som anlægsprojekt på ca. 0,9 mio. kr. Derudover er der i driftsbudgettet renoveret for 0,284 kr. I Stribklubben på Sofiendalsvej har regnvandet oversvømmet parkering og udearealer, så der er etablering rensebrønde og faskiner for i alt 0,083 mio. kr. I samarbejde med Fyns Almennyttige Boligselskab, er der udskiftet vinduer på Centerdelen, Egebo Plejecenter 0,075 mio. kr. På Vestre Skole er der i forbindelse med udskiftning af vinduer på Rød bygning renoveret murværk, tagrender, kloak, m.v. for 0,53 mio. kr. På Strib Skole hal 1 er der skiftet knap 1600 m 2 bølgeeternit, samtidig er der etableret ny dampspærre og taget er efterisoleret med 200 mm mineraluld, så den samlede isoleringstykkelse er oppe på 350 mm. Røgudluftning er skiftet til nye ovenlys med forbedret mulighed for ventilation. Anlægssum 1,408 mio. kr. Den gamle del af børnehaven Nordlys, ca. 560 m 2, har fået nyt tagpaptag. Bygningen var efterisoleret i forbindelse med energiprojektet og er derfor ikke efterisoleret. Anlægssum 0,463 mio. kr. Dagplejehuset, Grønærten, i Nørre Aaby har som Nordlys fået nyt tagpaptag. Anlægssum 0,176 mio. kr. Nyt tegl tag over gymnastiksal på Østre skole for 0,33 mio. kr.

9 Renovering af tag på grund af råd i tagkonstruktionen på Skrillingeskolen med 0,34 mio. kr. Udskiftning af gaskedel til halerne på strib skole 0,32 mio. kr. Konvertering fra naturgas til fjernvarme på Skrillingeskolen 0,330 mio. kr. Jordforsyning Boligarealer Pr. 1. januar 2011 blev der pålagt moms på byggejord. Formentlig var dette sammen med finanskrisen årsagen til et historisk lavt salg af parcelhusgrunde på 3 stk. i Til sammenligning blev der i 2007 solgt 53 grunde, grunde, grunde og grunde. Erhvervsarealer Salget af erhvervsjord, som administreres i afdelingen, faldt i 2011 til et lavpunkt i historien med salg af ca m2. I 2006 lige før den nye storkommune var salget i de gamle kommuner nået op på ca m2 hvilket i 2007 faldt til et mere normalt niveau på m2, i 2008 blev der solgt m2, i 2009 blev der solgt m2. I 2009 blev der desuden købt erhvervsarealer tilbage bl.a. på Nyvang i Middelfart og det store erhvervsareal nord for motorvejen i Nørre Aaby. I 2010 blev salget på i alt m2 hvoraf de ca m2 var salg til ny renovationsplads ( m2) og arealer til Middelfart Spildevand. En mindre optimisme synes på vej og med nye forsøg i salgsarbejdet håber vi på et bedre 2012 på erhvervssiden.

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk Årsberetning 212 17. september 213 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 6 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16. MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.30 Frokost kl. 12.30 i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus. Kl. 13.15:

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere