Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER"

Transkript

1 Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

2 2/3 nærværende katalog 2 indledning 2 Koncepter 2 økonomi 3 non energy benefits 3 energi 3 Det bevarede HUS 4 Det fornyede HUS 6 glashuset 8 BÆREDYGTIGE TILTAG 10 Nærværende katalog Nærværende katalog indeholder en viderebearbejdning af ideer fra idekatalog, der blev til i forlængelse af en workshop, hvor det primære fokus var at få ideer til udvendig isolering af ejendomme. For at binde de forskellige overvejelser sammen, har vi udviklet tre designkoncepter som udtrykker tre forskellige holdninger til det at renovere en bygning. Det er ikke alle ideer fra den første workshop, der er kommet med i konceptkataloget, alle ideer har dog indgået i de diskussioner og overvejelser vi har haft i rådgivergruppen. Anvendelse af koncept- og idekatalog er dels at inspirere til løsninger på energirenoveringsprojekter og dels skal katalogerne danne grundlaget for en workshop 2, hvor koncepterne præsenteres og sidenhen viderebearbejdes. Endelig skal de bearbejdede koncepter være grundlaget for et projektforslag for energirenovering af Brigadevej 28-28A. Workshop 2 har deltagelse af beboere, repræsentanter fra myndighederne og rådgivergruppen. indledning En energirenovering kan have store konsekvenser for en bygnings arkitektoniske udtryk. Specielt hvis ydervæggene tilføres udvendig isolering, vil byg ningens udseende ændres markant. Enhver energirenovering bør derfor på et tidligt tidspunkt udsættes for overvejelser omkring bygningens fremtidige arkitektoniske udtryk,og forbedring af bygningens brugsværdi. Vi håber at kataloget er med til at visualisere og konkretisere mulighederne ved en energirenovering, således at det bliver nemmere for beboerne, at træffe de valg der skal til, for at få et energimæssigt bedre hus, som også fremstår harmonisk både inde og ude. Konceptkataloget har også til formål at give ideer til hvordan bygherre/beboere med udgangspunkt i tre forskellige koncepter for energirenovering, kan indtænke forskellige elementer, der både øger brugsværdien, reducerer energiforbruget og udvikler bygningens arkitektoniske værdi. På grundlag af idékataloget har rådgivergruppen, arbejdet videre og udført nærværende 3 koncepter. en holdning til udførelse og byggeteknik. Ved renovering af en bygning med høj bevaringsværdighed, er den almindelige holdning ofte at de oprindelige materialer og teknikker er en lige så vigtig del af projektet, som de synlige overflader og proportioner. Modsat kan man ved mindre bevaringsværdige bygninger argumentere for en fornyelse af bygningens udtryk. Hvorfor bruge forældede teknikker, hvis det kan gøres billigere og bedre med moderne metoder og teknikker. Ejendommen som er udgangspunktet for dette konceptkatalog, er Brigadevej 28-28A et aktuelt byfornyelsesprojekt, der er bevilget støtte og som skal fungere som demonstrationsprojekt for udvendig isolering af ejendomme. Følgende delopgaver er der bevilget støtte til: Udskiftning af tag og tagvinduer Udvendig efterisolering af facader og gavle Isolering i kælder mod beboelse Optimering af varmeanlægget Solcelleanlæg koncepter Vi har, på grundlag af de ideer der fremkom på workshop I, fremstillet tre forskellige designkoncepter. Første koncept genskaber bygningens eksisterende udtryk, det andet koncept fornyer klimaskærmen, med moderne løsninger og materialer. Det tredje koncept har foruden en udvendig isolering et glasinddække på dele af bygningen, således at den passive solvarme udnyttes. Hvert designkoncept indeholder muligheder for mange varianter med hensyn til valg af materialer, bygningsdele og udtryk. Der er ikke klare grænser for hvad, der er lovligt inden for de enkelte koncepter, det er op til den enkeltes vurdering og valg. Samtidigt er det er vigtigt, at være bevidst om at valgene der foretages passer til det valgte overordnede koncept. For hvert koncept har vi beskrevet et Standardprojekt med beskrivelse af hvilke materialer og løsninger, der kan indgå. Efterfølgende oplistes nogle detailløsninger, der kan tilføjes. koncept 1 koncept 2 Overordnet kan en bygning renoveres ud fra to grundholdninger: bevarelse eller fornyelse. Valget af tilgang til opgaven afhænger af flere ting, bl.a. hvor bevaringsværdig den pågældende bygning er. Tilgangen til renoveringen omfatter foruden en holdning til det umiddelbart synlige, så som bygningens overflader og propor tioner, også Bygningens eksisterende klimaskærm består af uisolerede murede vægge i teglsten, betonkældervægge og etageadskillelser af træbjælkelag med pudsede lofter. Vinduerne blev udskiftet i 2005 og har termoglas. Etageadskillelsen mod loftet er isoleret med 100 mm mineraluld. koncept 3 Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører irlandsvej københavn s Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv, 2400 København NV

3 N V Ø S Brigadevej isolering: a) eksisterende b) i etage c) i tag økonomi De økonomiske betragtninger der er gjort på de enkelte koncepter, har dels overvejelser og kalkulationer om udgifter til byggeprojektet og dels overvejelser og kalkulationer på den besparelse, en gennemført energirenovering medfører. Den opnåede årlige besparelse på energiforbruget er herefter omregnet til hvilken størrelse byggelån den kan finansiere. For hvert af de tre koncepter, er således udført et overslag for hvor meget renoveringen vil komme til at koste. Disse overslag er behæftet med en vis usikkerhed, som følge af at projekternes meget tidligt stadie Prisen er inklusiv moms og oplyses som håndværkerudgifter svarende til den pris entreprenører oplyser i deres tilbud samt rådgiverhonorar, myndighedsbehandling og evt. tekniske undersøgelser. Prisoverslaget sammenholdes derefter med den forventede varmetabsforbedring, således at man kan se hvad tilbagebetalingstiden er. Nedenstående tabel sam menligner byggeudgift på de 3 koncepter og viser bl.a. hvilken nettohuslejeforhøjelse de enkelte koncepter medfører. non energy benefits En bedre isoleret bygning medfører ofte flere afledte fordele. Boligernes komfortog indeklimamæssige værdi kan øges som følge af klimaskærmens forbedrede tæthed. Der er også mulighed for aktivt at præge den enkelte bolig og bygningens samlede arkitektoniske udtryk, f.eks. ved at gøre et eller flere vinduer større, bibeholdes eller forbedres dagslysindfaldet. Et udtryk for de fordele der opnås af energirenoveringen, og som ikke har med energibesparelser at gøre, kaldes Non Energy Benefits (NEB). NEB der opstår som følge af en energirenovering, er vigtige at få med i de samlede overvejelser, for selvom de kan være vanskelige, at gøre op i kroner og øre er de ensbetydende med en værdiforøgelse. Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Byggeudgifter i alt Forventede tilskud 25% Tilskud via Kbh E Lånebehov Årlig ydelse, 30 årigt lån 3,5% Årlig energi besparelse Årlig el besparelse Årlige nettoydelse efter skat Huslejestigning pr. andele pr. måned Priser er inklusive moms energi Der er i projektet udregnet en varmetabsramme af det eksisterende hus. Til sammenligning er udregnet flere rammer for fremtidige forhold, således at effekten af mulige energimæssige forbedringer kan måles og analyseres. Beregningerne bygger på det beregnede transmission tab, som fortæller hvor meget varme der går til spilde gennem klimaskærmen. I tabellen her under kan nogle af resultaterne aflæses. Ved at se på rentabiliteten kan det konkluderes hvor god en investering de forskellige tiltag vil være. Rentabilitet i forhold til BR 10: Hvis rentabilitet er større end 1,33 bør tiltaget gennemføres. Loft og kælder isoleres med 200 mm isolering Gavle isoleres med 150 mm isolering Facader isoleres med 150 mm isolering Loft og kælder isoleres med 300 mm isolering Gavle isoleres med 200 mm isolering Facader isoleres med 200 mm isolering CO2-udledning Reduktion i % Samlet varmetab Reduktion % Fjernvarmeindkøb Reduktion % Besparelse fra eksisterende fjernvarmeindkøb i kr Skønnet investering i kr Simpel tilbagebetalingstid/år Rentabilitet , , , , , ,8 Der isættes nye vinduer ,5 Koncept 3/Glasfacade ,1 Eksisterende Priser er eksklusive moms

4 4/A 4/5 Koncept 1 - Det Bevarede Hus Franske altaner giver mere dagslys i lejlighederne Det bevarede hus Det bevarede hus er en energirenovering, hvor ejendommens eksisterende arkitektoniske udtryk genskabes efter tilføjelse af isoleringsmaterialer. Med genskabelse menes, at der bruges materialer og udføres detaljer, der passer til husets alder. Eksempelvis har husets vinduer siden opførelsen været to- og trefags vinduer og de bør derfor bevares. Det er dog muligt at tilføje detaljer, overflader eller elementer, der ikke oprindelig har været på huset. Disse bør udføres, således at de integreres på en harmonisk måde. Eksempelvis kan et af de eksisterende vinduer i hver bolig ændres til en fransk altan. Dørene i altanen udføres så de passer med de eksisterende vinduer i forhold til farver og proportioner. Værnet udføres traditionelt, f.eks. i stål med lodrette balus tre. Der er en række muligheder og mulige valg inden for dette renoveringskoncept. Eksempelvis skal vælges hvordan vinduerne skal indgå i renoveringen. Skal de blive siddende hvor de er, skal de rykkes frem så de passer med den nye facade, eller skal de måske udskiftes?. Der er også økonomiske konsekvenser af disse valg, lige som valget har betydning for bygningens fremtidige udtryk. Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører irlandsvej københavn s Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv, 2400 København NV

5 N V Ø S Brigadevej standardprojekt 1 Nedenfor er beskrevet delelementerne i energirenovering efter koncept 1- Det bevarede hus: Tag. Det eksisterende tag demonteres og den underliggende tagkonstruktion rettes op og spærrene tilpasses/udskiftes, således at det nye tag kan isoleres og det geometrisk passer med den forøgede tykkelse på de efterisolerede ydervægge. Der isoleres mellem spærene med 300 mm mineraluld og der lægges nyt skifertag med fast undertag. Tagrender og nedløb udskiftes til nyt i zink. Facader og gavle. Her monteres 150 mm mineraluld udenpå den eksisterende ydervæg og pudses udenpå isoleringen. Alternativt isoleres med ca. 90 mm PUR på vægge og ca. 180 mm mellem spær og på kælderloft. De eksisterende vinduer demonteres og genmonteres længere fremme i den nye facade. For at kompensere for det begrænsede dagslys, udskiftes et vindue pr. bolig, med en fransk altan. Udfor de to opgange udføres et vindfang, der nedbringer varmetabet fra opgangen, samt mindsker trækgener. Gavlen markeres og fremstår uden valm og med gavlspids. Isolering i kælder. I kælderloftet monteres isolering op mod boligerne i stueetagen. Efterfølgende monteres træ betonplader for at beskytte isoleringen mod stød. Varmeanlæg. Varmeanlæg optimeres. Solcelleanlæg. Solcelleanlæg monteres på bygningens syd og østvendte tagflade og indrettes teknikrum, hvori anlæggets strøminverter placeres. Ejendommen har et fælles el forbrug på ca. 8500kW/h, som kan dækkes af 60 m² solceller. Udvendig trappe. I gården monteres en udvendig trappe. Dette muliggør udnyttelse af bagtrapper til baderum. Denne renovering kan udføres sammen med øvrige tiltag eller på et senere tidspunkt. Spinkleranlæg på hovedtrappe er pt. påkrævet. andre tiltag Renoveringen efter nærværende koncept kan selvfølgelig udføres i en del varianter. De franske altaner kunne eksempelvis konverteres til egentlige altaner. Nedenfor har vi oplistet nogle mulige alternative tiltag: Vinduerne flyttes ikke. Dette resulterer i et ændret facadeudtryk, da vinduerne efter isoleringen af facaderne vil sidde noget dybere. Altaner udføres. Altandøren giver mere dagslys til boligen og altanen vil give den enkelte bolig en højere kvalitet og værdi. Tagetagen indrettes til fælleslokaler eller nye lejemål. Der kan eventuelt ind rettes en tagterrasse, med respekt for bygningens eksisterende tagprofil. I stedet for at etablere udvendig bagtrappe kan nuværende bevares og i stedet etableres vindfang i gården. Alternativ. Placering af eksisterende vinduer bibeholdes / skrå fals hvad koster det Udskiftning af tag kr Facader og gavle kr Isolering i kælder mod beboelse kr Franske altaner kr Udvendige bagtrapper kr Sprinkleranlæg (fortrappe) kr Varmeanlæg kr Solceller kr Byggeplads kr Døre til bagtrappe kr Ialt inkl. rådgiverhonorar (inkl. moms) kr Øvrige tiltag og de foreslåede alternative tiltag vil betyde en merpris, som vi på dette tidlige stadie vurderer til at beløbe sig på: Nye vinduer kr Vindfang i gård kr Altaner 20 stk. kr Nye baderum kr stk. taglejligheder á 75 m² kr Eksisterende spær Forlængelse af spær Eksisterende mur Udvendig ny isolering DOBBELT VINDFANG SOM ALTERNATIV TIL UDVENDIGE BAGTRAPPER. vinduer på bagtrappe erstattes med lysbånd overgang mellem tag og facade

6 6/7 Koncept 2 - Det Fornyede Hus det fornyede hus Det fornyede hus er en energirenovering, hvor ejendommens eksisterende udtryk ændres til et mere nutidigt udtryk. De opsprossede vinduer ændres til store moderne vinduer i f.eks træ-alu. Facaden beklædes med eksempelvis cementfiberplader. Nogle partier kan være med anden beklædning, f.eks. mellem vinduerne, ligesom der kan udføres et nyt hjørnevindue, som giver mere lys i hjørneboligen og giver karakter i facaden. Nogle af vinduerne kan evt. udføres som bokse, der vil give et nyt forløb i facaden. På tagetagen kan indrettes bolig- eller fællesarealer, både indenfor det oprindelige tags geometri eller som en helt ny bygning på taget. I forbindelse med en evt. udnyttelse af loftrum eller tagetage, er det vigtigt at beboerne overvejer hvorledes de kan få opfyldt de behov som loftrummet opfylder i forvejen, eksempelvis kan dette være pulterrum, tørrerum etc. Standardprojekt: Der etableres franske altaner Bagtrappe lægges uden på facaden. Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører irlandsvej københavn s Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv, 2400 København NV

7 N V Ø S Brigadevej Karnapper bidrager til spil i facaden / taglejligheder med ny tagkonstrrktion hvad koster det En energirenovering udført efter konceptet Den fornyede hus kan udføres i flere prisklasser, afhængig af hvad der indgår af løsninger. Udskiftning af tag kr Facader og gavle kr Isolering i kælder mod beboelse kr Franske altaner kr Udvendige bagtrapper kr Sprinkleranlæg (fortrappe) kr Varmeanlæg kr Solceller kr Byggeplads kr Døre til bagtrappe kr Ialt inkl. rådgiverhonorar (inkl. moms) kr fornyede facade med altaner fornyede facade med større vinduer Karnapperne giver mere dagslys og øget rumlig værdi De foreslåede alternative tiltag vil betyde en merpris, som vi på dette tidlige stadie vurderer til at beløbe sig på: Karnapper kr Vindfang i gård kr Ny tagetage kr Demontering af tagkonstruktion kr Ny tagbolig kr Terrasse kr Brystning og værn kr Altaner kr Nye baderum kr standardprojekt 2 Nedenfor er beskrevet delelementerne i energirenovering efter koncept 2- Det fornyede hus: Tag. Det eksisterende tag demonteres, den underliggende tagkonstruktion rettes op og spærrene tilpasses, således at det nye tag kan isoleres og det geometrisk passer med den forøgede tykkelse på de efterisolerede ydervægge. Der isoleres mellem spærene med 300 mm mineraluld og lægges nyt tag i aluminium. Tagrender og nedløb udskiftes til nye i aluminium. Tagetagen forberedes for integration med 4. sals boliger. Pulterrum og tørrerum flyttes til kælder, regnvandsbeholder for opsamling af regnvand til tøjvask, placeres enten nedgravet eller i kælder. Facader og gavle. Her monteres 150 mm mineraluld uden på den eksisterende ydervæg, udenpå monteres cementfiberplader. De ek si ste rende vinduer demonteres og udskiftes med nye træ/alu vinduer. For at kompensere for det begrænsede dagslys, udskiftes et vindue pr. bolig, med en fransk altan. Udfor de to opgange udføres et vindfang, som nedbringer varmetabet fra op gangen, samt mindsker trækgener. Isolering i kælder. Isolering monteres i kælderloftet op mod boligerne i stueetagen. Efterfølgende monteres træbeton - plader som beskytter isoleringen mod stød. Varmeanlæg. Varmeanlæg optimeres. Solcelleanlæg. Sol cel leanlæg monteres på bygningens sydvendte tagflade samt indrettes et teknikrum, hvori anlæggets strøm inverter placeres. Ejendommen har et fælles el forbrug på ca. 8500kW/h som kan dækkes af 60 m2 solceller. Udvendig trappe. I gården monteres en udvendig trappe. Dette muliggør udnyttelse af bagtapper til baderum. Denne renovering kan udføres sammen med øvrige tiltag eller på et senere tidspunkt. Sprinkleranlæg er pt. påkrævet. varianter Renoveringen efter dette koncept kan udføres i andre varianter. De franske altaner kunne eksempelvis konverteres til egentlige altaner. Nedenfor har vi oplistet nogle mulige alternative tiltag: Altaner udføres i stedet for franske altaner. Karnapper udføres istedet for franske altaner. Tagetagen indrettes til fælleslokaler eller nye lejemål. Der kan eventuelt indrettes en tagterrasse, enten indenfor bygningens eksisterende tagprofil eller som en ny tagetage. Ydervægge beklædes med andet materiale, f.eks. skærmtegl eller skiffer. Inddrages bagtrappen til baderum etc. og huset påføres en udvendig trappe, skal fortrappen forsynes med et sprinkleranlæg. Der opnås adgang til vindue og evt. fugtstyret ventilator er med i prisen

8 8/9 Koncept 3 - Glashuset glashuset Glashuset er en energirenovering, hvor ejendommens eksisterende arkitektoniske udtryk genskabes efter tilføjelse af isoleringsmaterialer og hvor der rundt om bygningen opføres en ny glasfacade som skaber en ny zone mellem ude og inde. Her er der mulighed for at etablere nye private arealer og fællesrum, hvor glasfacaden, skærmer for vind og vejr, og bliver varmet op af solvarme og derfor kan de nye arealer benyttes i store dele af året. Udover ovenstående benefits vil en glasfacade også virke som støjværn mod trafik og udefrakommende støj. Glasinddækningen kan føres rundt om bygningen og evt. over taget eller glasinddækningen kan begrænses til nogle af facaderne eller dele af facaderne. I det givne eksempel er glasinddækningen begrænset til nogle af facaderne. Alternativt kunne glasstrukturen føres videre rundt om bygningen, eller over taget. Den nye facade har mange forskellige udformningsmuligheder, og kan tilpasses beboernes ønsker og behov. Der kan f. eks. etableres karnapper integreret i glasinddækningen. En anden mulighed er at placere glasvæggen cm fra facaden således at den eksisterende yder- Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører irlandsvej københavn s Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv, 2400 København NV

9 N V Ø S Brigadevej standardprojekt 3 Nedenfor er beskrevet delelementerne i energirenovering efter koncept 3 - Glashuset: Tag. Det eksisterende tag demonteres og den underliggende tagkonstruktion rettes op og spærrene tilpasses, således at det nye tag kan isoleres og det geometrisk passer med tykkelsen på den efterisolerede ydervæg. Der isoleres mellem spærene med 300 mm mineraluld og der lægges nyt tegltag med fast undertag. Tagrender og nedløb udskiftes til nyt i zink. Facader og gavle. Her monteres 150 mm mineraluld uden på den eksisterende ydervæg og pudses udenpå isoleringen. Efterfølgende udføres en glasinddækning i en afstand af ca. 1,5 m fra facaden. Der er oplukkelige felter, solafskærmning og solcellepaneler intergreret i glasinddækningen. Der er altangange på hver etage og et vindue pr. bolig, udskiftes med en altandør, så der er adgang til altangangen. Placeringen af de eksisterende vinduer i facaden ændres ikke. Isolering i kælder. Her monteres isolering i kælderloftet op mod boligerne i stueetagen. Efterfølgende monteres træ - betonplader der beskytter isoleringen mod stød. Varmeanlæg. Det eksisterende var meanlæg optimeres. Solcelleanlæg. Solcelleanlæg monteres på bygningens sydvendte tagflade, samt på glasinddækning. Et teknik rum indrettes, hvori anlæggets strøminverter placeres. Ejendommen har et fælles el forbrug på ca. 8500kW/h som kan dækkes af 60 m2 solceller. Bagtrapper nedlægges og indarbejdes i ny facade varianter Renoveringen efter dette koncept kan selvfølgelig udføres i andre varianter. Nedenfor har vi oplistet mulige alternative tiltag: Der udføres karnapper der er intergreret i glasinddækningen. Tagetagen indrettes til fælleslokaler eller nye lejemål. Der kan eventuelt indrettes en tagterrasse, dog med respekt for bygningens eksisterende tagprofil. hvad koster det En energirenovering udført efter konceptet glashuset kan udføres i flere prisklasser, afhængig af hvad der indgår af løsninger. Udskiftning af tag kr Facader og gavle inkl. bagtrapper kr Isolering i kælder mod beboelse kr Varmeanlæg kr Solceller kr Byggeplads kr Ialt inkl. rådgiverhonorar (inkl. moms) kr De foreslåede alternative tiltag vil betyde en merpris, som vi på dette tidlige stadie vurderer til at beløbe sig på: Karnapper kr Vindfang i gård kr Ny tagetage, Tillægspris kr Demontering af tagkonstruktion kr Ny tagbolig kr Terrasse kr Brystning og værn kr Der opstår liv mellem facaderne

10 10/11 BÆREDYGTIGE TILTAG Bæredygtige tiltag Når vi som rådgivere deltager i projektering og gennemførelse af en energirenovering, som jo i sig selv er et bæredygtigt tiltag, ønsker vi også at informere om og pege på muligheder for andre bæredygtige tiltag. Uafhængigt af og på tværs af de 3 koncepter i dette katalog, kan gennemføres en række mindre projekter, som vi har defineret som værende bæredygtige tiltag. Nogle af disse mulige tiltag er beskrevet hér på siderne. Tiltagene kan gennemføres samtidig med en planlagt energirenovering eller de kan indgå i drifts- og vedligeholdelsesplanen og gennemføres som mindre selvstændige projekter. I 1987 definerede Brundtland-Kommissionen bæredygtig udvikling som værende følgende: Bæredygtig udvikling er udvikling, som opfylder nutidens behov uden at kompromittere muligheden for fremtidige generationer, at opfylde deres behov. Sagt på en anden måde skal vi efterlade kloden i samme eller gerne bedre stand, end da vi modtog den. På Verdenstopmødet i 2005, blev definitionen udbygget/forklaret med udgangspunkt i de tre søjler miljø, social og økonomisk bæredygtighed. Grafisk illustreret således: ØKONOMISK retfærdigt SOCIAL bæredygtigt levedygtigt tåleligt MILJØ Miljø En energirenovering omfatter primært reduktion i forbrug af energi til opvarmning, hvilket typisk sikres ved øget isolering af ejendommen. At gå fra fossile brændsler til grøn energi, er også et andet bæredygtigt tiltag. I de fleste boliger og ejendomme i København anvendes fjernvarme til opvarmning. I henhold til regeringens/kommunens energipolitik forventes, at kommunen indenfor år vil sikre, at fjernvarmen i Københavns kommune produceres uden anvendelse af fossile brændsler. Altså bør foreninger i København lade det være op til kommunen at gøre (fjern)varmedelen grøn og miljøvenlig. Anvendelse af solceller er et grønt miljøvenligt tiltag, der også er økonomisk attraktivt. Solceller kan anvendes til fælles el-forbrug og til fordeling blandt de enkelte lejemål. Reduktion i energiforbrug til opvarmning og anvendelse af solceller medfører en reduktion i CO²-udslippet. Belastningen af miljøet kan også reduceres ved anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand), eller ved anvendelse af opsamlet regnvand fra taget til vaskeri og toiletskyld. Andre tiltag som grønne tage, valg af beplantning i gården, vandkanaler og vandbassin kan forsinke regnvandet, således at kloaksystemet har mulighed for at rumme et skybrud. Materialevalget i forbindelse med renoveringsarbejdet vil også i videst muligt omfang baseres på bæredygtighed. Altså også her et fokus på at efterlade verden i lige så god stand eller bedre end da vi overtog den fra vores forældres generation. Økonomi Energirenovering af en ejendom med mindre forbrug af fossile brændsler til følge, eller/og med skift til grøn energi er i dag både en god investering for ejendommens beboere og for samfundet. De fleste investeringer som fører til mindre forbrug af energi og til anvendelse af grøn energi, vil med stor sandsynlighed være eller blive en god investering. For foreninger og deres medlemmer / beboere vil de økonomiske overvejelser og økonomiske fokus også være på likviditeten. Beregningerne viser jo at investeringen sandsynligvis er god men hvordan er det netop nu, hvilken merudgift til renovering er der på huslejen i dag og i den nærmeste fremtid? Som samfund har vi en længere planlægningshorisont end en forening eller en beboer i en forening har. Nogle tiltag kan godt indgå i en kommunes/statens planlægning og samfundsøkonomisk være bæredygtige tiltag, og på sigt være attraktive. Alligevel udføres tiltagene ikke altid, da det på nuværende tidspunkt vil være en for stor investering, at belaste beboerne med. Nogle af disse bæredygtige tiltag, der netop er af samfundsøkonomisk interesse, støttes derfor også økonomisk af stat og kommuner. Social Trivsel og komfort for den enkelte beboer, for alle foreningens beboere og for samfundet som helhed indgår i den sociale dimension. At gennemføre en energirenovering kan samtidig være anledning til at overveje, hvordan kan indeklimaet for den enkelte beboer forbedres, eller hvordan kan udeklima, friluftslivet og fællesskabet forbedres i forbindelse med de tiltag der nu skal gennemføres. Øges facadetykkelsen med mm uden at vinduerne gøres større, vil der ske en reduktion i mængden af sollys, der finder vej til de enkelte rum. Det er vigtigt at vi som rådgiver gør opmærksom på dette og fortæller om de muligheder der er for at kompenserer for dette. Gøres en ejendom for tæt, kan dette medføre skimmelsvamp på udsatte steder. Rådgiverne har også her et ansvar for at redegøre for de mulige senarier der er og gennem god rådgivning kvalificerer beboerne til at træffe de for dem rigtige valg. En anden side af den sociale dimension er også, at et beboerfællesskab kan inspirere til adfærdsændring, således at forstå, at beboerne kan hente inspiration hos hinanden og blive enige om at gøre en indsats, for f.eks. at spare på vandet og på elforbruget. Tiltag i gårdmiljøet kan være med til at inspirere til socialt samvær i gården, der opstår altså nye rum hvor kommunikation og samvær med naboen får en naturlig plads. En forening der har gennemført en række bæredygtige tiltag og efterfølgende har opnået en øget livskvalitet som følge af disse tiltag, kan inspirere andre foreninger til at gennemføre tilsvarende bæredygtige tiltag og dermed samfundsmæssigt bidrage ved at være det gode eksempel. Bæredygtige tiltag På siden hér til højre er der beskrevet nogle bæredygtige tiltag, der kan gennemføres enten som delprojekt i en energirenovering eller som selvstændigt mindre projekt. Tiltagene er overordnet beskrevet og der er mulighed for stor varians i de fleste af disse tiltag. Afsnittet om økonomi er med diverse forbehold, i det kompleksiteten af sådanne projekter kan variere fra sted til sted. Dog er tallene anvendelige i tidlige budgetter for langt de fleste ejendomme og foreninger. Holmsgaard a/s rådgivende ingeniører irlandsvej københavn s Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv, 2400 København NV

11 N V Ø S Brigadevej Muligheder for anvendelse af solceller i etageejendomme For etageejendomme med flere boliger, er der forskellige muligheder for at gøre brug af solceller. Dels er der mulighed for, at etablere individuelle solcelle-anlæg med fritagelse for elafgift, blot effekten på det enkelte anlæg ikke overstiger 6 kw. Med sådan en løsning vil den enkelte elforbruger fortsat bevarer muligheden for frit at kunne skifte el-leverandør. Som alternativ til etablering af individuelle anlæg, kan der etableres ét fælles anlæg stadig med fritagelse for elafgift, hvis blot effekten pr. bolig ikke overstiger 6 kw. Ét fælles anlæg kræver, at der installeres én afregningsmåler, som måler hele bygningens nettoforbrug og nettoproduktion. Desuden skal der installeres fordelingsmålere i hver boligenhed. Afregningsmodellen med fælles afregning overfor én net-virksomheden forudsætter, at den enkelte beboer er enig i, at der afregnes efter denne model. Enigheden skal skriftligt dokumenteres, og det skal klart fremgå, at beboeren fraskriver sig retten til at skifte el-leverandør. Efterfølgende ved ny lejer/ejer, skal forholdet fremgå af kontrakten/handelen. Det er anlægsejeren, der hæfter for betaling af elregningen fra net-virksomheden. Anlægsejeren står også selv for at administrere fordelingen af elforbruget, idet net-virksomheden ikke formelt kender for delingsmålerne. Bebyggede fællesarealer En boligforening med boliger og bebyggede fællesarealer har også mulighed for, at installere ét anlæg med en samlet installeret effekt på 6 kw pr. 100 kvadratmeter bebygget fællesarealer. Også her gælder nettomålerordningen. Priser Et 6 kw s anlæg koster monteret kr kr. afhængig af typen af anlæg, om anlægget skal integreres i tagfladen eller ej samt virkningsgraden i forhold til placering på taget (Kompasretning og hældning). Med nettomålerordningen er solceller en god investering også for boligforeninger, lige nu med en tilbagebetalingstid på år og en levetid på min år. Nettomålerordning Nettomålerordning muliggør at produktionen fra solcelleanlægget, kan lagres på nettet og forbruget opgøres en gang om året. Faskine En faskine er et underjordisk bassin, hvor regnvandet opsamles og efterfølgende over tid, kan sive ned i jorden. Ved store mængder nedbør kan faskinen blive overfyldt, hvorfor overløb til kloak eller/og yderligere LAR tiltag anvendes til forsinkelse af regnvandet. Nedløb fra tag, afløbsbrønde fra gård (uden motortrafik) samt andre LAR- tiltag kan tilsluttes en faskine. Inden etablering af faskine skal undersøges om undergrunden er egnet til nedsivning, ligesom der skal undersøges om Københavns kommune har godkendt området til nedsivning. Bestemmelse af faskinens volumen er afhængig af flere ting: det areal hvorfra regn vand skal ledes til faskinen, vandets nedsivningsevne i den aktuelle jordbund og faskinens udformning. Det er gennem siderne i faskinen at udsivning finder sted, derfor er en smal, høj og lang faskine at foretrække. I forbindelse med etablering af faskine skal I også være opmærksom på hvilket materialer tag, tagrender og nedløb er fremstillet af. Zink og kobber kan give anledning til uønsket forurening af grundvandet. Økonomi Ved etablering af faskiner i København kan der søges om tilskud. Der kan opnås op til 40% af tilslutningsafgiften, svarende til maks. kr.: / boligenhed. I nærværende priseksempel er der dimensioneret efter at pr. 50 m² der skal afvandes, anvendes 2 m³ faskine. Tag areal: 400 m² Gårdareal: 250 m² Areal total: 650 m² Faskine: 26 m³ Pris faskine: kr Rør lagt 75 m: kr Faskine i alt eks. moms kr Tilskud: opnås tilskud på 20% og der er 20 boligenheder opnås tilskud på kr Udgift til faskine: kr Regnvandsbeholder til tøj Vask og toiletskyl Brug af og forsinkelse af regnvandet fra taget, kan bl.a. foregå ved at anvende noget af vandet til tøjvask og toiletskyl. Forholdsvis enkelt kan en tank enten graves ned eller placeres i kælderen. Ud over at undgå afledning til kloak kan der ske en væsentlig reduktion af brugen af rent vand, hvorved der også vil opnås en reel besparelse på udgiften til vand. Nedgravning af vandbeholder er at foretrække, i det de lave temperaturer hæmmer dannelse af bakterier i tanken. Temperaturer over 18 grader celsius er ikke tilladt. I forbindelse med etablering af opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl, er der en række betingelser, som skal være til stede. Eksempelvis skal I være opmærksomme på hvilke materiale taget er udført af, hvilket materiale tagrender og nedløbsrør er udført af og at det kun er vand fra tage der kan anvendes. Økonomi Med et tagareal på 400 m² og anvendelse til tøjvask alene, anbefaler vi at nedgrave en beholder med en størrelse på 4-6 m³. Nedgravet og inklusiv pumper, filtre og rør. Totalinstallation 6m³ ca.: kr eksklusiv moms. 6 m³ beholder i kælder alt inklusiv: kr eksklusiv moms. Føring af rør til toiletskyl med 20 boliger: kr eksklusiv moms og evt. følgearbejder. Grønne tage og grønne væg GE I Københavns kommunes nye lokalplan forventes tage med hældning på 30 grader eller derunder at være udført som grønne tage. I forbindelse med renovering af tage bør ligeledes overvejes, om et grønt tag er en mulighed. Grønne tage anvendes til at absorbere noget af regnvandet (op til 70% på årsbasis), lige som grønt tag har en isolerende og beskyttende effekt på selve taget, således at der opnås en fordobling af tagets levetid. Økonomi Grønne tage: Anlægsomkostninger er kr./m² dyrere end f.eks. tegltag. Grønne vægge er med til at omdanne CO² til ilt, ligesom grønne vægge beskytter den bagvedliggende væg, bidrager med isoleringen og er også godt visuelt for beboerne i byen. Etablering af grønne vægge: kr./m² - væggene kræver vedligeholdelse og de 2 første år er kritiske. faskine nedlagt ved bebyggelse

12 Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører Irlandsvej København S Telefon: Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv København NV Telefon: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for bydesign

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsrenovering Sommeren 2010

Bygningsrenovering Sommeren 2010 Bygningsrenovering Sommeren 2010 Vedligeholdsgennemgang Gennemgang af bygningen af byggeingeniør Rapport til foreningen Gennemgang af forbedringsforslag for bestyrelsen Energimærkning Gennemgang af bygningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Købkesvej 30 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere