Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013"

Transkript

1 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013

2 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4. Eftersynskort side Vedligeholdelsesbudget side 79 Udarbejdet: 2013 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2014 Fremlagt beboermøde 2014 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 Side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 52. Svaneke Bestående af 10. byggeafsnit. der er opført i perioden 1952 til 1991, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Ydervægge hegnsmure Indervægge Etage- og kælderdæk Udvendige trapper - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer og døre Tætningslister fuger Ovenlysvinduer Tagrender- og nedløb - Belægninger, som: Udvendige belægninger (asfalt- og flisearealer) Tage Overdækninger/ skure Kviste - VVS-installationer, som: Kloakledninger Nedløbs- og rensebrønde Faldstammer Toiletter Blandingsbatterier Brugsvandsrør og isolering Varmerør Varmeproducerende anlæg. Radiatorer Radiator ventiler Ventilations anlæg El og mekaniske anlæg som: El- tavler Afbrydere og stikkontakter Belysningsarmaturer - Inventar, som: Hvidevarer Køkkener Postkasser Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 Side SAMMENFATNING Ydervægge: Generelt er facader filtset og malerbehandlet, hvilket kræver regelmæssig genbehandling af overflader. Facaderne fremstår generelt intakte og uden tegn på skadelige revner og afskallinger. Dog er bindingsværks facade i byggeafsnit 8, stærkt nedbrudt og kræver snarlig genopretning. Helhedsindtryk: Facaderne er med det foreslåede vedligehold og genopretning i god stand Indervægge: Mindre revner forekommer i skillevægge, revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningernes stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejligheder. Helhedsindtryk: Med det foreskrevne vedligehold er vægge i god stand Vinduer og Døre: Er generelt udført som trævinduer, dog forekommer alu/træ vinduer på byggeafsnit 2. Dyrlæge Jürgensensgade. Levetid for elementer i afsnit 5 og 8 er ved at være opbrugt hvorfor det anbefales at udskifte vinduer og døre. Elementer i øvrige afsnit er i rimelig stand uden tegn på svigt eller nedbrydning, Løbende justering og reparation udføres. Helhedsindtryk: Vinduer og døre er med de foreslåede tiltag i rimelig stand Tætningslister: Fuger: Ovenlys: Er generelt i rimelig stand, men af hensyn til tæthed af vinduer anbefales at foretage systematisk udskiftning af tætningslister i forbindelse med maling af elementer. Helhedsindtryk: Tætningslister i god stand. Fuger er overvejende mørtel fuger, fuger er intakte, men repareres løbende ved konstatering af defekter. Helhedsindtryk: fuger er i rimelig stand. Ovenlys er Velux med standard inddækninger, inddækninger i afsnit 1. er tærede og levetid er ved at være opbrugt, udskiftning af vinduer bør overvejes. Helhedsindtryk: Ovenlys vinduer er rimelig stand.

5 Side Tagrender og tagnedløb: Tagrender og nedløb er zink eller pvc. render og nedløb er ført til afløbsbrønde i terræn. Tagrender og tagnedløb er intakte. Det anbefales at foretage rensning af render 1. gang årlig. Defekter udbedres løbende. Helhedsindtryk: Tagrender og nedløb er i rimelig stand Belægninger: Tage: Stier ved indgange og terrasser belagt med 50x50 cm beton fliser, fremstår i varierende stand. Opretning af stier foretages løbende. Adgangsveje og p-pladser er belagt med grus eller asfalt. Arealer med grus fremstår med begyndende sætninger og revner Løbende udbedring af skader anbefales. Helhedsindtryk: med mindre opretning er arealer i god stand. Tagflader er overvejende belagt med røde vingetagsten afsnit 6, med grå eternit og afsnit 10 med tagpap. Taghældninger er med varierende hældning. Tagflader fremstår i rimelig stand, bortset fra afsnit 8, der anbefales udskiftet i vedligeholdelses periode. Helhedsindtryk: Tage er i god og funktionsdygtig stand Gavlbeklædning: Træ beklædte gavle 1 på 2.beklædning. Gavle er malerbehandlede og fremstår i god vedligeholdt stand, gavle malerbehandles hver 5-6 år. Speciel opmærksomhed iagttages på syd og vest vendte gavle. Eventuelle rådskader udbedres inden malerbehandling. Helhedsindtryk: Gavlbeklædninger er i god stand Overdækninger, skure: Skure er opført som træskure med træbeklædning, tagdækning overvejende af tagpap. Ny overpap udføres ved konstatering af utætheder. Helhedsindtryk: Skure er intakte og brugelige, men kræver regelmæssig vedligehold og reparation Kviste: Kviste er udført med sider af træbeklædning, som regelmæssigt skal vedligeholdes, grundet omkostning til stillads mv. anbefales at udskifte beklædninger til zink.

6 Side 6 Helhedsindtryk: Kviste er i rimelig stand, men vil,ed de foreslåede forbedringer få øget levetid Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion. Helhedsindtryk: kloakledninger er i god stand Nedløbs- og rensebrønde: Kloakbrønde er i god stand. Helhedsindtryk: Brønde er i god stand Faldstammer: Faldstammer fremtræder i den udstrækning de kan inspiceres, i god stand. Helhedsindtryk: Faldstammer er i rimelig stand, og vil med det foreskrevne vedligehold kunne øge levetiden Toiletter: Toiletter er lavtskyllende, enkelte steder med 1-skyl. Toiletter med 1-skyl, udskiftes før ikrafttræden af vedligeholdelses periode. Helhedsindtryk: klosetter er i funktionsdygtig stand Blandingsbatterier: Blandingsbatterier er generelt funktionsdygtige, i vedligeholdelsesbudget afsættes beløb til løbende udskiftning/ reparation, hvilket sikrer levetiden. Helhedsindtryk: Blandingsbatterier er i god stand Brugsvandsrør: Levetid for rør i afsnit 01. er ved at være opbrugt, det anbefales at foretage udskiftning i vedligeholdelses periode. Øvrige afsnit er synlig del af vandledningsnettet i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Helhedsindtryk: Brugsvandsrør er i rimelig stand Varmerør: Varmerør er rimelig stand, men det bør overvejes helt eller delvis at udskifte rør ved eventuel konvertering til fjernvarme.

7 Side 7 Helhedsindtryk: varmerør er i rimelig stand Varmeproducerende anlæg: Afsnit 01,02,03 og 10. Er alle opvarmet med vandbåret anlæg, dels fra fælles varmecentraler og dels fra egne kedler i afsnit 02. Kedler i afsnit 2 er nedslidte og bør skiftes. Ved etablering af fjernvarme anbefales at undersøge mulighed for tilslutning. I budget er indregnet beløb til etablering af fjernvarme i alle bygge afsnit. Helhedsindtryk: Varmeproducerende anlæg er nedslidte og bør udskiftes Radiatorer: Radiatorer er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter eventuel overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Helhedsindtryk: Radiatorer er funktionsdygtige Radiatorventiler: Termostatventiler er fundet i god stand. Bliver udskiftet ved konstatering af defekt. Helhedsindtryk: Radiator termostater er i god og funktionsdygtig stand Ventilation: Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning, via emhætte og ventilator. I afsnit 10. er etableret centralt udsugningsanlæg. Helhedsindtryk: anlæggene er fuldt funktionsdygtigt Gruppeskabe: Er generelt i god stand, skabe bliver løbende vedligeholdt/ repareret, der bør jævnlig foretages afprøvning af HFI relæer. Helhedsindtryk: Gruppeskabe er i god stand Afbrydere og stikkontakter: Er generelt i god stand, materiel bliver løbende vedligeholdt/ udskiftet. Dog bør afsnit 01. ved renovering fornyes/ suppleres. Helhedsindtryk: Afbrydere og stikkontakter er i god stand.

8 Side Belysningsarmaturer: Er generelt i god stand, lamper bliver løbende vedligeholdt/ udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændtid bør forsynet med LED pærer. Helhedsindtryk: Belysningsarmaturer er i rimelig stand Badeværelser: Badeværelser er i varierende alder og udførelse. Afsnit 1, er ældre badeværelser som er delvis renoveret. Badeværelser er overvejende flisebadeværelser, men i etage bebyggelser er badeværelser udført med gulv af homogen vinyl. Badeværelser etableret på terræn forekommer sætninger mellem væg og gulv. Fuger holdes under opsyn, og udbedres ved svigt. Helhedsindtryk: Badeværelser er i god stand Hårde hvidevarer: Komfurer og Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, der foretages løbende udskiftning af hvidevarer ved defekter. Helhedsindtryk: Hvidevarer er i god stand Køkkener: Køkkenskabe er elementer, med laminat bordplader. Elementer og bordplader er af varierende alder og kvalitet. Men opfylder alle funktionskravene til et køkken. Helhedsindtryk: Køkkener er i god stand Postkasser: Postkasser er i varierende alder og stand, postkasser udskiftes løbende ved defekt. Helhedsindtryk: Postkasser er i rimelig stand Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms men uden honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

9 Side KONKLUSION Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i rimelig vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion, specielt afsnit 8 er behæftet med skader. Skader vil blive gennemgået efterfølgende Ydervægge eftersynskort (21)01: Som det fremgår af eftersynskort, anbefales Bindingsværk på gavl og gård afsnit 8, udbedret i forbindelse med malerbehandling, øvrige facader repareres løbende og malerbehandles hver 6-8 år Udvendige trapper eftersynskort (24)01: Som det fremgår af eftersynskort er trapper af træ i byggeafsnit 3, nedbrudte, og bør skiftes til ståltrapper. Levetid øges ved ændring til ståltrapper Vinduer og døre (31)01: Som det fremgår af eftersynskort er vinduer og døre i varierende alder og kvalitet, generelt er vinduer af træ og skal vedligeholdes hver 5-6 år. Specielt er vinduer i afsnit 05 og 08 nedbrudte og anbefales udskiftet i vedligeholdelses perioden Ovenlys vinduer (37)01: Som det fremgår af eftersynskort er ovenlysvinduer af varierende alder og stand. Ovenlysvinduer i afsnit 01 er meget nedbrudte og bør snarest udskiftes. Ved valg af nye vinduer bør vælges vedligeholdelses frie overflader Belægninger (40)01: Som det fremgår af eftersynskortene, er belægninger af forskellige materialer og stand. Det anbefales at foretage løbende opretning af belægninger, sætninger vil bevirke øget nedbrydning og kan medføre faldskader Tage (47)01: Tage er generelt i funktionsdygtig stand, men teglsten i afsnit 08 er af meget ringe kvalitet og anbefales udskiftet i vedligeholdelses perioden Kviste (47)04: Kviste er generelt i rimelig stand, men vedligeholdelse af træværk i forbindelse med kviste er en stor omkostning, hvorfor det anbefales at udskifte beklædninger til zink.

10 Side Brugsvandrør (53)01: Teoretisk levetid for rør i afsnit 1. er opbrug, der er løbende blevet foretaget udskiftning af tærede og til kalkede rør, det anbefales snarest at foretage udskiftning af resterende rør Varmeproducerende anlæg (56)01: Afsnittene er opvarmet med henholdsvis el eller olie fra egen kedel eller fælles varmecentral, generelt er anlæg udtjente og bør udskiftes, omlægges til el opvarmning eller konverteres til fjernvarme. I budget er medtaget beløb til generel omlægning til fjernvarme såfremt det er den mest fordelagtige opvarmningsform Badeværelser (70)01: Levetid for badeværelser i ældre afsnit er opbrugt, renovering i afsnit 1. er delvis udført, det anbefales at fuldføre renoveringen. Der henlægges årligt beløb til renovering af badeværelser, I budget regnet med levetid 30 år Køkkener (73)01: Levetid for køkkener i de ældste afsnit er ved at være opbrugt, det anbefales at foretage udskiftning af køkkener. I budget er påregnet udskiftning over 20 år Samlet vurdering: Afdeling Svanekes 10 byggeafsnit, er opført på forskellige tidspunkter og i varierende kvalitet. Generelt skal bemærkes at malede facader og træ vinduer, som er fremtrædende, er meget vedligeholdelses krævende. Specielt for byggeafsnit 01 skal bemærkes, at bygningen grundet sin alder har opbrugt teoretisk levetid for flere bygningsdele, men med opretning er en sund bygning. For byggeafsnit 08. skal bemærkes at bygningen grundet oprindelig alder og mangelfuld renovering/ løbende vedligehold fremtræder i ringe stand og vil vær meget omkostnings krævende. Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene er det efter vor vurdering en god afdeling, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

11 Bo42 Eftersynskort side 11 (12) 01 Fundamenter Svaneke - afdeling 52 (12)Fundamenter Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Malet beton støbt på stedet 1952 ½ - 1% D. Jürgensgade 2-30 Malet beton 1976 ½ - 1% D. Jürgensgade Malet beton støbt på stedet 1983 ½ - 1% Lindevej Malet beton støbt på stedet 1986 ½ - 1% Gulehaldsstræde Malet beton støbt på stedet 1987 ½ - 1% Norrebakke Malet beton støbt på stedet 1988 ½ - 1% Ahornvej Beton støbt på stedet 1990 ½ - 1% Byfogedbakke Malede af granit sten 1877 ½ - 1% Otto Holst Bakke Malede af granit sten 1850 ½ - 1% Gryneparken Malede pudsede 1991 ½ - 1% Afsnit 01: IB: Fundamenter støbt på stedet, der fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Afsnit 02-07: IB: Fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af Leca-blokke. Fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Afsnit 08-09: MB: Fundamenter af granit sten, der forekommer revner mellem sten, disse er ikke af skadelig karakter men udbedres løbende. Sokler er malerbehandlet med asfalt. Grundet alder og konstruktion, skal der iagttages øget opmærksomhed og øgede henlæggelser til reparationer. Afsnit 10: K2: Fundamenter af beton støbt på stedet. Fundamenter er efterfølgende isoleret med trykfaste batts afsluttet med puds. Puds nedbrydes grundet fugt. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

12 side 12 Vedligehold/behandling: Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres. Malerbehandling af sokler udføres hvert 5 år. Skønnet omkostning: 01.pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 100 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 80 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 40 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 20 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 40 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 20 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 50 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 30 m pudsreparationer og malerbehandling hver 8-10 år. 100 m Zinkindskud, malerbehandling af sokler og kældertrapper Omkostningsfordeling:

13 Bo42 Eftersynskort side 13 (21) 01 Ydervægge Svaneke - afdeling 52 (21) 01 Ydervægge Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Muret facade røde sten/mal ½-1% 1-5 år D. Jürgensgade 2-30 Muret facade malet 1976 ½-1% 5-10 år D. Jürgensgade Muret facade malet 1983 ½-1% 5-10 år Lindevej Muret facade malet 1986 ½-1% 5-10 år Gulehaldsstræde Muret facade malet 1987 ½-1% 5-10 år Norrebakke Muret facade malet 1988 ½-1% 5-10 år Ahornvej Muret facade malet 1990 ½-1% 5-10 år Byfogedbakke Muret / bindingsværk 1989 ½-1% 1-5 år Otto Holst Bakke Muret / bindingsværk 1990 ½-1% 1-5 år Gryneparken Pudset facade på isolering 1991 ½-1% 1-5 år 2018 Afsnit 01: IB: Muret for og bagmur, hulmur er efterisoleret. Afsnit 02-07: IB: Muret facade og bagmur af 75 mm letbeton elementer. Afsnit 08: K2: Bindingsværk i gård fremstår i ringe stand, anbefales udbedret i forbindelse med malerbehandling. Afsnit 09: K1: Bindingsværk samt muret for og bagmur. Bindingsværk fremstår med mindre råd skader, som bør udbedres i forbindelse med malerbehandling. Murede facader fremstår med afskallinger der udbedres inden fornyet malerbehandling. Afsnit 10: K1: Pudset facade på bagmur af betonelementer, puds mod sokkel fremstår med afskallinger og tegn på opstigende fugt. Det anbefales at fortage fugt sikring mod jord. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Udsnit af murværk Postgade:

14 Vedligehold/behandling: side 14 Teglstensfacader eftergås for løse og defekte fuger og sten. Malede facader eftergås før løs puds og genbehandles hver 8-10 år. Bindingsværks facader rådskader udbedres, løse tavler om mures. Facade og bindingsværk malerbehandles hvert 8-10 år. Pudset facade gennemgås for løs puds og facade genbehandles hvert 8-10 år. Skønnet omkostning: 01.Pudsreparation og genbehandling af facader 160 m Pudsreparation og genbehandling af facader 873 m Pudsreparation og genbehandling af facader 415 m Pudsreparation og genbehandling af facader 290 m Pudsreparation og genbehandling af facader 380 m Pudsreparation og genbehandling af facader 200 m Pudsreparation og genbehandling af facader 580 m Genoprette, pudsreparation og genbehandling af facader 270 m Pudsreparation og genbehandling af facader 510 m Pudsreparation og genbehandling af facader 250 m Omkostningsfordeling:

15 Bo42 Eftersynskort side 15 (21) 02 Hegnsmure Svaneke - afdeling 52 (21) 02 Hegnsmure Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Letbeton og teglsten 1952 ½-1% 5-10 år D. Jürgensgade 2-30 Ingen 03.D. Jürgensgade ingen 04.Lindevej Træ hegn 1986 ½-1% 1-5 år Gulehaldsstræde Træ hegn 1987 ½-1% 1-5 år Norrebakke Træ hegn 1988 ½-1% 1-5 år Ahornvej Kampesten, træhegn 1990 ½-1% 1-5 år Byfogedbakke Kampesten 1989 ½-1% 5-10 år Otto Holst Bakke Kampesten og teglsten 1990 ½-1% 5-10 år Gryneparken ingen Afsnit 01: MB: Hegnsmure er murede i letbeton eller teglsten. Forekommer på alle sider mod naboer. Mure er helt eller delvis dækkede med beplantning. Opmærksomhed på revner iagttages, beplantning holdes nede ved beskæring. Vedligehold årlig beskæring og reparation af revner. Afsnit 04-06: MB: Læhegn mellem terrasser opført af træ afdækket med zinkinddækning fremstår i god stand. Vedligeholdes hver 5-6 år med reparation og malerbehandling. Afsnit 07-09: MB: Mure af kampesten gennemgås årligt for afskallinger og repareres. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

16 side 16 Vedligehold/behandling: Murede hegnsmure, repareres og males hvert 8-10 år. Træ hegn repareres for rådskader og malerbehandles hvert 5-6 år. Skønnet omkostning: 01. Pudsreparationer og genbehandling af overflader 100 m ingen 03. ingen 04. Træhegn repareres og males 32 m Træhegn repareres og males anslået Træhegn repareres og males 8 m Træhegn repareres og males 18 m kampestens mure, fuger repareres og overflader males kampestens mure, fuger repareres og overflader males 50 m ingen Omkostningsfordeling:

17 Bo42 Eftersynskort side 17 (22) 01 Indervægge Svaneke - afdeling 52 (22) 01 Indervægge Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Beton, teglsten pudsede 1952 ½-1% år 02.D. Jürgensgade 2-30 teglsten pudsede 1976 ½-1% D. Jürgensgade Letbeton pudsede 1983 ½-1% Lindevej letbeton 1986 ½-1% Gulehaldsstræde letbeton 1987 ½-1% Norrebakke letbeton 1988 ½-1% Ahornvej letbeton 1990 ½-1% Byfogedbakke Gips, puds 1989 ½-1% år 09.Otto Holst Bakke Gips, puds 1990 ½-1% år 10.Gryneparken Gips, beton 1991 ½-1% år Afsnit 01: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, Trappeopgange malerbehandles hvert 6-8 år. K1: Fugt i tidligere vaskeri skyldes placering ved klippe, rummet holdes ventileret og opvarmet, for at begrænse fugt skader. Afsnit 02-07: Indvendige vægge vedligeholdes af lejere, i bo periode. K2: Mindre ubetydelige revner i skillevægge, udbedres i forbindelse med fraflytning eller anden istandsættelse. Afsnit 08-09: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, Trappeopgange malerbehandles hvert 6-8 år. Afsnit 10: Indvendige vægge i lejligheder vedligeholdes af lejere. Kælder vægge malerbehandles hver 6-8 år, facade i væksthus malerbehandles hvert 6-8 år. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

18 side 18 Vedligehold/behandling: Kældervægge malerbehandles hvert 8-10 år. Trappeopgange malerbehandles hver 6 8 år Indvendige vægge i lejemål, beklædt med savsmuldstapet vedligeholdes af lejet i bo periode. Skønnet omkostning: 01.maling af kældervægge, maling af opgange vedligeholdes af lejer i bo periode. 03. vedligeholdes af lejer i bo periode. 04. vedligeholdes af lejer i bo periode. 05. vedligeholdes af lejer i bo periode. 06. vedligeholdes af lejer i bo periode. 07. vedligeholdes af lejer i bo periode. 08. maling af kældervægge, maling af opgang maling af kældervægge maling af kældervægge, og vægge i væksthus Omkostningsfordeling:

19 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 19 (23) 01 Etage og kælderdæk (23) 01 Etage og kælderdæk Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Rør væv og puds/ beton D. Jürgensgade 2-30 beton D. Jürgensgade beton Lindevej Gulehaldsstræde Trækonst. med gipsplader Norrebakke Ahornvej Byfogedbakke Trækonstruktion med gipspl. 09.Otto Holst Bakke Trækonstr. med gipsplader Gryneparken Beton Afsnit 01: Etageadskillelser er udført af beton og trækonstruktion afsluttet med rør væv og puds. Lofter fremstår i god stand, lofter vedligeholdes løbende med maling. Afsnit 02,03,10: Etageadskillelser er udført af beton, lofter vedligeholdes med maling, mod kældre hver 8-10 år. Afsnit 5,8 og 9: Etageadskillelser er udført som trækonstruktion. Afsluttet med gipsplade mod opholdsrum. Lofter vedligeholdes med maling. Etageadskillelser er sikret mod brand og lyd. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

20 side 20 Vedligehold/behandling: Pudsreparationer samt malerbehandling af lofter i kældre, foretages hvert 8-10 år. Skønnet omkostning: 01.reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder reparation og maling af lofter i kælder Omkostningsfordeling:

21 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 21 (24) 01 Udvendige trapper (24) 01 Udvendige trapper Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Støbte trappe/ramper D. Jürgensgade 2-30 ingen 03.D. Jürgensgade Trapper af træ Lindevej ingen 05.Gulehaldsstræde Trapper af stål/træ 87/ Norrebakke ingen 07.Ahornvej ingen 08.Byfogedbakke Ståltrappe 89/13 09.Otto Holst Bakke ståltrappe 90/13 10.Gryneparken Trapper af beton/stål 1991 Afsnit 01: Trappe til lejligheder i tidligere bank, er beton trappe/ handicap rampe. Trappe fremstår i god stand. Repareres ved afskallinger og frostskader. Afsnit 03: K2. 5 stk. trætrapper har begrænset levetid, og kræver øget kontrol og vedligeholdelse. Det anbefales at udskifte til stål trapper ved begyndende nedbrydning. (anbefales udskiftet ) Afsnit 5: K2. Eksisterende træ trapper skiftes ud til stål trapper ved defekter. Det foreslås at udskifte trappe i Afsnit 8,9 og 10: Trapper udført af galvaniseret stål, gennemgås årligt for evt. rustgennemslag, Rust skader udbedres løbende. Afsnit 10: Beton trappe til kælder, efterses årligt og afskallinger og frost skader udbedres. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

22 side 22 Vedligehold/behandling: Skønnet omkostning: 01. Årlig gennemgang og udbedring af småskader ingen 03. Eksisterende trætrapper udskiftes til galvaniserede ståltrapper trætrappe udskiftes i Ståltrappe og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Ståltrappe og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Ståltrapper og kældertrappe gennemgås og repareres, anslået Omkostningsfordeling:

23 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 23 (31) 01 Vinduer og døre (31) 01 Vinduer og døre Registrering: apr Afsnit: Materiale træ år Levetid alu år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Træ Koblede rammer, % 0-20år D. Jürgensgade 2-30 Træ og alu./træ, 2-3 Thermo % D. Jürgensgade Træ med 2- lag Thermo glas % Lindevej Træ med 2- lag Thermo glas % Gulehaldsstræde Træ med 2- lag Thermo glas % 3-23 år Norrebakke Træ med 2- lag Thermo glas % 5-25 år Ahornvej Træ med 2- lag Thermo glas % Byfogedbakke Træ med 2- lag Thermo glas % Otto Holst Bakke Træ Koblede rammer, Thermo % 4-26 år Gryneparken Træ med 2- lag Thermo glas % Afsnit 01: Afsnit 02: Afsnit 05: Afsnit 06: Afsnit 07: Afsnit 08: Koblede rammer med 2-lag glas, udvendig side med kit fals. Vinduer fremtræder i god stand Stueetage Koblede rammer med 2-lag glas, udvendig side med kit fals. 1.sal 3-lags termoglas i alu./træ ramme. Vinduer er i god stand. Træ vinduer med termoglas. Begyndende nedbrydning, i karm og rammer, Overflader er nedslidt, flere vinduer er udskiftet. K2. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, Overflader er nedbrudt. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, vinduer og døre fremtræder i god stand. Træ vinduer med 2-lag Thermo glas, elementer er i ringe stand og bør snarest udskiftes. Afsnit 09: Koblede rammer med 3-lag glas, udvendig side med kit fals. Indvendig Thermo glas. Overfladebehandling er nedbrudt. Afsnit 10: Træ vinduer med termoglas. Overflader er i god stand.

24 side 24 Vedligehold/behandling: Årlig gennemgang justering og smøring. Vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Vinduer med glaslister af træ, anbefales udskiftet med aluminiums bundlister. Tætningslister gennemgås og defekte lister udskiftes, det påregnes at tætningslister udskiftes hver 10 år. I forbindelse med malerbehandling af vinduer. Skønnet omkostning: 01. Malerbehandling af vinduer 106 m2 à Etablering af nye vinduer 02. Malerbehandling af vinduer 250 m2 à 800 Genopretning af vinduer og døre 03. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 04. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 05. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 06. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 07. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 08. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 09. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer 10. Malerbehandling af vinduer Etablering af nye vinduer Omkostningsfordeling:

25 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 25 (31) 02 Tætningslister (31) 02 Tætningslister: Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Pvc tætningslister Var. ½% D. Jürgensgade 2-30 Pvc tætningslister 1976 ½% D. Jürgensgade Pvc tætningslister 1983 ½% Lindevej Pvc tætningslister 1986 ½% Gulehaldsstræde Pvc tætningslister 1986 ½% Norrebakke Pvc tætningslister 1988 ½% Ahornvej Pvc tætningslister 1990 ½% Byfogedbakke Pvc tætningslister 1989 ½% Otto Holst Bakke Pvc tætningslister 1990 ½% Gryneparken Pvc tætningslister 1991 ½% Afsnit 01-10: Tætningslister er af varierende materiale og kvalitet, det anbefales at gennemgå tætningslister inden maling af vinduer, da de med fordel kan udskiftes i samme periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

26 side 26 Vedligehold/behandling: Tætningslister repareres i mindre omfang ved konstatering af defekt, men det anbefales at foretage samlet udskiftning hver år. når vinduer skal males. Skønnet omkostning: 01. Etablering af nye tætningslister. 440 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 990 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 340 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 150 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 360 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 120 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 340 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 180 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 390 m. à 70, Etablering af nye tætningslister. 220 m. à 70, Omkostningsfordeling:

27 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 27 (31) 03 Fuger (31) 03 Fuger Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Mørtelfuger Var. ½% D. Jürgensgade 2-30 Elastiske fuger 1976 ½% D. Jürgensgade Elastiske fuger 1983 ½% Lindevej Elastiske fuger 1986 ½% Gulehaldsstræde Elastiske fuger 1986 ½% Norrebakke Elastiske fuger 1988 ½% Ahornvej Elastiske fuger 1990 ½% Byfogedbakke Mørtelfuger 1989 ½% Otto Holst Bakke Mørtelfuger 1990 ½% Gryneparken Elastiske fuger 1991 ½% Afsnit 01,08 og 09: Fuger er mørtel fuger, fuger fremstår i varierende stand, og bør løbende udskiftes ved konstatering af defekter. Afsnit og 10: Fuger er elastiske fuger i varierende stand, levetid for elastiske fuger er år, hvorfor det må påregnes at udskifte fugerne i den 10 årige vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

28 Vedligehold/behandling: side 28 Kalfatringsfuger vedligeholdes løbende, defekte fuger udskiftes. Skønnet omkostning: m. kalfatringsfuger af mørtel. à 210 pr m m. kalfatringsfuger, genopretning drift 2000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 500, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 500, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, m. kalfatringsfuger, genopretning drift 1000, Omkostningsfordeling:

29 Bo42 Eftersynskort side 29 (37) 01 Ovenlys Svaneke - afdeling 52 (37) 01 Ovenlys Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Ældre Velux vinduer % 0-5 år D. Jürgensgade 2-30 Velux ovenlys vinduer % D. Jürgensgade Velux ovenlys vinduer % Lindevej 05.Gulehaldsstræde Velux ovenlys vinduer % Norrebakke 07.Ahornvej 08.Byfogedbakke Velux ovenlys vinduer % Otto Holst Bakke Velux ovenlys vinduer % Gryneparken Velux ovenlys vinduer % Afsnit 01: K1: Ovenlys er ældre Velux vinduer i ringe stand, inddækninger er nedslidte og bør snarest overvejes udskiftet. Afsnit 02,03,05,08,09,10: Ovenlys vinduer i afdelingerne er Velux vinduer i varierende alder og kvalitet, det påregnes at vinduer ikke udskiftes i den 10 årige vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

30 Vedligehold/behandling: side 30 Omkostninger til årligt vedligehold omfatter, diverse reparationer, justeringer samt udskiftning af defekte tætningslister mv. Ved valg af nye ovenlys, bør vælges vedligeholdelsesfrie overflader. Skønnet omkostning: 01.Udskiftning af ovenlysvinduer 02. Udskiftning af ovenlysvinduer 03 Udskiftning af ovenlysvinduer 04. ingen 05. Udskiftning af ovenlysvinduer 06. ingen 07. ingen 08. Udskiftning af ovenlysvinduer 09. Udskiftning af ovenlysvinduer 10. Udskiftning af ovenlysvinduer Omkostningsfordeling:

31 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 31 (37) 02 Tagrender og nedløbsrør (37) 02 Tagrender og nedløbsrør Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid zink år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest Levetid pvc år 01.Postgade Zink render og nedløb Var. 1-2% D. Jürgensgade 2-30 Pvc render og nedløb % D. Jürgensgade Pvc render og nedløb % Lindevej Pvc render og nedløb % Gulehaldsstræde Pvc render og nedløb % Norrebakke Pvc render og nedløb % Ahornvej Zink render og nedløb % Byfogedbakke Zink render og nedløb % Otto Holst Bakke Zink render og nedløb % Gryneparken Pvc render og nedløb % Afsnit 01,07,08 og 09: Er opført med zink tagrender og nedløb, tagnedløb og render er i varierende alder og stand. Afsnit 02,03,04,05,06 og 10: Er opført med Plastmo pvc. Tagrender og nedløb, render og nedløb er i varierende alder og stand. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Tagrender Dr. Læge Jürgensgade

32 side 32 Vedligehold/behandling: Defekte tagrender og nedløb repareres/ udskiftes partielt ved skader, ved generelle tæringer/nedslidninger udskiftes render og nedløb. Det anbefales at tagrender renses 1. gang om året. Af hensyn til økonomi bør det overvejes at udskifte til pvc. Render og nedløb i byggeafsnit 3. Skønnet omkostning: Udskiftning årligt 01.Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 252 m og 140 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 110 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 100 m og 30 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 60 m og 24 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 120 m og 45 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 50 m og 20 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 120 m og 40 m nedløb Udskiftning af eksisterende render 90 m og 30 m nedløb Omkostningsfordeling:

33 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 side 33 (40) 01 Belægninger (40) 01 Belægninger Registrering: apr Afsnit: Materiale Levetid år Indb. år: Vedligehold: % Rest levetid: Udbedres senest 01.Postgade Beton fliser/grus belægning Og asfalteret p-plads Var. 1-2% D. Jürgensgade 2-30 Beton fliser Var. 1-2% D. Jürgensgade Beton fliser Var. 1-2% Lindevej Beton fliser Var. 1-2% Gulehaldsstræde Beton fliser Var. 1-2% Norrebakke Beton fliser Var. 1-2% Ahornvej Beton fliser Var. 1-2% Byfogedbakke Beton fliser Var. 1-2% Otto Holst Bakke Beton fliser/ brosten Var. 1-2% Gryneparken Beton fliser/grus belægning Var. 1-2% belægning. Afsnit 01: Private flise terrasser ved 2. lejemål samt grusbelagt fællesareal i gård. Asfaltbelagt fællesvej. Afsnit 02-07: Private flise terrasser ved boliger. Afsnit 08: Afsnit 09: Flisebelagte stier. Fælles flise terrasse. Afsnit 10: Fælles flisebelagt terrasse i væksthus, flisestier samt grusbelagt adgangs vej og p-plads. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere Byggeafsnit 03.

34 side 34 Vedligehold/behandling: K1: Fliseterrasser afsnit 02, fremstår med sætninger og skader, K1: Flisestier afsnit 08, fremstår med sætningsskader, det anbefales at foretage opretning/ udskiftning af belægninger. af belægninger sker ved mindre opretninger, udskiftning af defekte fliser samt opretning af asfalt og grus belægninger. Store sætninger kan bevirke vandsamlinger med øget nedbrud og faldskader til følge. Skønnet omkostning: m2 flise og asfaltbelægning, 300 m2 skærvebelægning. Nyetablering af arealer, ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning og 200 m2 asfalt belægning Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 Flisebelægning. Nyetablering af flisearealer ,- årligt vedligeh m2 flise og asfaltbelægning, 100 m2 asfalt belægning. Nyetablering af arealer årligt vedligehold m2 fliser og 25 m2 asfalt belægning. Nyetablering af arealer ,- årligt vedligehold m2 fliser og 420 m2 asfalt belægninger. Nyetablering af belægninger ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning. Nyetablering af belægninger ,- årligt vedligehold m2 flisebelægning og 200 m2 markstens belægning. Nyetablering af belægninger årligt vedligehold m2 flisebelægning og 280 m2 skærvebelægning. Nyetablering af belægninger årligt vedligehold Omkostningsfordeling:

35 side 35 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 (47) 01 Tage (47) 01 Tage Registrering: apr Materiale levetider: Indb. Vedlige- Rest Udbedres Afsnit: teglsten år år: hold: % levetid: senest Tagpap/eternit år 01.Postgade Røde vingetagsten % D. Jürgensgade 2-30 Røde vingetagsten % D. Jürgensgade Røde vingetagsten % Lindevej Røde vingetagsten % Gulehaldsstræde Røde vingetagsten % Norrebakke Grå eternit % Ahornvej Røde vingetagsten % Byfogedbakke Røde vingetagsten % Otto Holst Bakke Røde vingetagsten % Gryneparken Liste tagpap dækning % Afsnit og 07: Tage er belagt med røde vingetagsten, i varierende alder, tagbeklædning fremstår i god stand. Afsnit 06: MB: Tagdækning er udført med grå, asbestfrie eternit plader, levetid for ny eternit er noget lavere end for teglsten, det må forventes at eternit udskiftes i sidste del af vedligeholdelses periode. Afsnit 08 og 09: MB: teglsten er ældre vingetagsten genbrugt fra tidligere bygninger, i forbindelse med ombygninger er etableret undertage og nye lægter, levetid for vingetagsten er ved at være opbrugt. Afsnit 10: Tagdækning udført som liste tagpap dækning, fremstår i rimelig stand men har begrænset levetid, tagpap må forventes udskiftet i kommende vedligeholdelses periode. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

36 side 36 Vedligehold/behandling: Tagflader eftergås jævnligt, specielt efter storme, sne og kraftige regnskyl. Manglende, knækkede eller defekte tagdæknings materialer udskiftes. Tag rum inspiceres for kontrol at tæthed mod sne og fugt. Konstant op fugtning vil bevirke nedbrydning råd og eventuelt svampeskader. Skønnet omkostning: 01.Etablering af nyt tegltag. 600 m2 02. Etablering af nyt tegltag m2 03 Etablering af nyt tegltag. 640 m2 04. Etablering af nyt tegltag. 460 m2 05. Etablering af nyt tegltag. 600 m2 06. Etablering af nyt eternit tag. 300 m2 07. Etablering af nyt tegltag. 600 m2 08. Etablering af nyt tegltag. 370 m2 09. Etablering af nyt tegltag. 700 m2 10. Etablering af nyt tagpaptag. 200 m2 Kr Omkostningsfordeling:

37 side 37 Bo42 Eftersynskort Svaneke - afdeling 52 (47) 02 Gavlbeklædninger (47) 02 Gavlbeklædninger Registrering: apr Materiale levetider: Indb. Vedlige- Rest Udbedres Afsnit: teglsten år år: hold: % levetid: senest Tagpap/eternit år 01.Postgade Røde teglsten/malet % D. Jürgensgade 2-30 Træ beklædning malet % D. Jürgensgade Træ beklædning malet % Lindevej Teglsten malet % Gulehaldsstræde Træ beklædning malet % Norrebakke Teglsten malet % Ahornvej Teglsten malet % Byfogedbakke Teglsten malet % Rødvingetagsten 09.Otto Holst Bakke Teglsten malet % Rødevingetagsten 10.Gryneparken Liste tagpap % Afsnit 01: Murede og malede gavle, fremtræder i god stand. Afsnit 02,03 og 05: Træ beklædte gavle er malerbehandlede og fremstår i god vedligeholdt stand, gavle malerbehandles hver 5-6 år, speciel opmærksomhed iagttages på syd og vest vendte gavle. Eventuelle rådskader udbedres inden malerbehandling. Afsnit 04,06,08 og 09: Murede og pudsede gavle, malerbehandling er medtaget under facader. Afsnit 10: Gavle er udført som liste tagpap dækning, afvalmet del af tagflade. Tilstandsvurdering: Karakterskala: IB: Ingen bemærkninger MB: Med bemærkninger K0: Kosmetiske skader K1: Mindre alvorlige skader K2: Alvorlige skader K3: Kritiske skader UN: Bør undersøges nærmere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere