Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé"

Transkript

1 Odensee Havn November ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

2 PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr Dokument nr Version 1 VVM-redegørelsen er udarbejdet af: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S: Kapitel 6 og 7 Orbicon A/S: Kapitel 13 og Natura 2000 konsekvensvurdering NIRAS A/S: Øvrige kapitler Ophavsret til ortofotos anvendt som baggrundskort: NIRAS 1 Ikke teknisk resumé Baggrund for projektet Beskrivelse af det nye havneområde Anlægsaktiviteter Driftsaktiviteter Midlertidig produktionshavn for store betonelementer Miljøpåvirkninger Afværgeforanstaltninger

3 1 IKKE TEKNISK RESUMÉ Denne VVM-redegørelse handler om en udvidelse på ca. 50 ha af ved Lindø. Desuden er 10 ha eksisterende havneareal øst for Havnevejen taget med i projektområdet, så der i alt planlægges for et område på 60 ha. Der er samtidig udarbejdet plangrundlag for havneudvidelsen i form af Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr Miljøvurdering af planforslag er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Et oversigtskort med områdeafgrænsning for havneudvidelsen er vist på kortbilag Baggrund for projektet Odense Havn er i vækst. En undersøgelse af havnens udviklingspotentiale og prognose for udvikling i godshåndtering viser behov for en havneudvidelse. Havnens nuværende kapacitet vil være fuldt udnyttet senest i 2016 og den seneste positive udvikling i arealbehov hen over vinteren 2011 tyder på, at det kan ske tidligere end Med den foreslåede havneudvidelse vil havnens forventede udviklingsbehov kunne dækkes frem til Det er normalt, at havne anvender en planperiode på år, når nye havnearealer planlægges. Godsprognosen forudsiger, at Odense Havns godshåndtering vil stige fra ca. 2,2 mio. tons i 2009 til ca. 6,0 mio. tons i Ingen af de andre erhvervshavne på Fyn har væsentlig ledig kapacitet. Der er således ikke tale om, at potentialet for mere havnedrift ville kunne udnyttes via andre eksisterende havneanlæg i nærområdet. På landsplan kan det konstateres, at en lang række erhvervshavne forventer at udvide havnearealerne i årene fremover for at udnytte udviklingspotentialerne for havnedrift. Disse planer understøttes af vurderinger af potentialet for udvikling af havnedrift i Danmark. Udviklingspotentialet for havne er blandt andet givet af forventede stigningsrater for godstransport generelt og af behovet for at omlægge godstransporten fra landevejstransport over på for eksempel skibsfart, fordi det er mere energieffektivt og vil mindske trængselsproblemer på vejnettet. Den foreslåede udvidelse af vil også give plads til, at der kan ske en udflytning af aktiviteter fra den del af Odense Havn, der ligger inde i Odense (kaldet Odense Erhvervshavn). Denne udflytning er allerede i gang og forventes forstærket i årene fremover. Odense Havn forventer, at aktiviteterne i Odense Erhvervshavn vil være kraftigt reduceret i I 2010 blev 60 % af godsmængden håndteret i Odense Erhvervshavn. Det forventes reduceret til mindre end 10 % i

4 Desuden er der en mulighed for at etablere en e midlertidigg produktionshavn for store betonelementer på det nye havneareal. Hvis dette bliver aktuelt, vil produk- erhvervshavn. En produktion af specialeleme enter til en tunnel under Femern Bælt er på nuværende tidspunkt det mest sandsynlige projekt for en midlertidig tionshavnen blive etableret indledningsvist ogg senere omdannet til almindelig produktionshavn Beskrivelse af det nye havneområde Udvidelsen indebærer, at ca. 50 ha af Odense Fjord omdannes til landareal ved opfyldning. Ind mod landsiden esterer en mindre bugt mod Boels Bro. Udvidelse af Odensee Havneterminal omfatter en forlængelse af den eksisterende e kaj med 100 m mod nord øst, for enden af kajforlængelsen etableres en 100 m lang fløjkaj eller ro-roo rampe (Roll-on, roll-off) 1. Senere bygges ca. 650 m kaj parallelt med sejlrenden. Afslutningsvist er der mulighed for en 200 m tværkaj ved hovedkajens afslutning mod nordøst (Figur 1). Figur 1: Illustration af det forventede fremtidigee havneområde. Udvidelsen giver kajplads til yderligere tre skibe på op til 190 m samt ét mindre skib ved den nye hovedkaj og to skibe på op til 90 m vedd tværkajen. På det nye havneareal etableres nødvendigee belægninger, vejtracé og bygninger. Derr er ikke behov for at ændre i den eksisterende adgangsvej til Odense Havneterminal på grund af havneudvidelsen. Indretningen af havnearealerne er vist på Figur 2. Yderstt etableres en 100 m bred kajgade. Herefter er der et bagland på 4504 m, og endelig afsluttes med et beplantningsbælte på 45 m ind mod Boels Bro. 1 Rampeanlæg til skibe, der fragter trailere og specialgods. s 3

5 Den maksimale bygningshøjde er gradueret således, at der kan bygges højest langs afgrænsningenn til den eksisterende havneterminal (40 m og eventuelle siloer i område 1 op til 50 m). Herefter sænkes bygningshøjden gradvist, så den er lavest langs den nordøstlige afgrænsning af det nye havneanlæg. Figur 2: Indretning af havnearealerne. Områderne nærmest kajen (område 2 og 5) er til aktiviteter og virksomheder med højest miljøpåvirkning, mens området nærmest Boels Bro er for aktiviteter og virksomheder med lavest miljøpåvirkning Anlægsaktiviteterr forventes udbygget i 2 etaper, benævnt etapee N1 og N2. Den etapeopdelte udbygning sikrer fleksibilitet, således at udbygningen kan tilår, mens passes de fremtidigee behov. Den første etape forventes igangsat i 2015 og o forventes at vare ca. 1 den anden etape forventes senest igangsat i 2025, og forventes ligeledes at vare ca. 1 år.. Anlægsaktiviteterne vil bl.a. omfatte: Spunsning og forankring, bunduddybning, opfyldning på havnearealer, etablering af dæmning med stensikring, bagstøb- af di- ning, etablering af kranspor samt afsluttendee arbejder i form af udførelse verse installationer og belægninger, som montering af kajudstyr, etablering af forsynings- og kloakanlæg, belægning på kajgader, lysmaster, kajstik, mv. samt etablering af navigationslys og afmærkninge r på søterritoriet. Ressourceforbruget vil primært bestå af: fyldsand, stål (spuns, stålankre, arme- ring), beton, belægning samt sten. 4

6 Anlægsarbejdet indledes med udlægning af en dæmning omkring hele havneområdet. Derved begrænses sedimentspildet mest muligt, og størstedelen af udgravningerne vil ikke give anledning til sedimentspild til Odense Fjord. Foran fremtidige kajer foretages nødvendig uddybning, og der uddybes en ny sejlrende ind til havnen ved Boels Bro. Uddybningsområdet er i alt på ca. 11 ha. Den samlede uddybningsmængde er på ca m³, heraf består langt størstedelen af sand og ler, som efter givet tilladelse fra Naturstyrelsen Odense ønskes genbrugt til opfyldning af havnearealerne. Der vil alene være behov for at klappe 2 en mindre mængde gytje 3. I alt skal der bruges ca. 2,2 mio. m³ fyldmateriale til etablering af havneudvidelsen. Supplerende fyldmaterialer påregnes leveret som sand fra søsiden. 1.4 Driftsaktiviteter Aktiviteter på havnen, når den er anlagt, vil overvejende bestå i lastning og losning af forskellige godstyper, omrangering af gods på havnearealer, samt drift af de forskellige virksomheder på havnen. Havneterminalen skal indrettes for omladning af gods mellem skibs- og landtransport, henholdsvis land- og skibstransport. Der skal kunne håndteres diverse forskellige godstyper som flydende og fast massegods, biobrændsel, stykgods, vindmølledele, offshore og projektgods. Samtidig skal der tages højde for f.eks. øget aktivitet inden for trailertrafik og containerhåndtering. Når kapaciteten er fuldt udnyttet, kan den samlede godsmængde på havneterminalen blive op til 5,8 mio. tons/år, afhængig af godstypefordelingen, hvilket er næsten fem gange så meget som godsmængden på den eksisterende i Samtidig forventes antal skibsanløb at stige fra ca. 640 i 2008 til ca i Landevejstransporten forventes at stige fra ca lastbilspassager i 2008 til ca i De fremtidige virksomheder, der etableres på havnen, vil være havnerelaterede erhverv, der af driftsmæssige årsager skal ligge i nærheden af en kaj. Dvs. at sådanne virksomheder skal generere en kajomsætning, eller de skal servicere skibe eller de virksomheder, der genererer en kajomsætning. Havnerelaterede erhverv kan således være virksomheder, der forarbejder store mængder af råprodukter, der importeres, eller virksomheder som håndterer trailers, containere, stykgods eller bulk. Havnerelaterede erhverv kan også være mindre skibsreparationsværksteder og leverandørvirksomheder til skibe. Derudover betragtes kontorfaciliteter for skibsmæglere, rederier og lignende erhverv, der arbejder med skibsfarten, som havnerelaterede. Derimod kan en produktionsvirksomhed, som 2 3 At klappe betyder her, at man fra et skib til søs lader materiale falde ned på havbunden. Det hedder klapning, fordi det normalt foregår ved, at der åbnes nogle klapper i bunden af skibet. Gytje består af omsat organisk materiale og uorganisk materiale eller salt, finsand, skaller af kiselalger eller kalkskaller 5

7 er uafhængig af nærhed til et havneanlæg, ikke betragtes som en havnerelateret virksomhed. Der forventes etableret 5 til 20 virksomheder på havneområdet. Spildevand og forurenet overfladevand afledes til renseanlægget i Kerteminde. Øvrigt overfladevand afledes til Odense Fjord gennem sandfang og olieudskiller. 1.5 Midlertidig produktionshavn for store betonelementer Der er en mulighed for at anvende det nye havneareal til midlertidig produktionshavn for store betonelementer i perioden frem mod 2016, hvor der senest vil være behov for nye arealer til almindelig erhvervshavn. Derfor er forskellige slags produktionshavne beskrevet. Senest har Femern Bælt A/S oplyst, at der vil være mulighed for at producere specialelementer til Femern Bælt i Munkebo. Specialelementerne opbygges i stål og udstøbes derefter i beton. De kan derfor produceres i samarbejde mellem og Lindø Industripark. Dette betragtes pt. som den mest oplagte mulighed for en midlertidig produktionshavn. Et sådant anlæg vil ikke give anledning til anlægs- eller driftsaktiviteter, der væsentligt adskiller sig fra en almindelig erhvervshavn. I VVM-redegørelsen er miljøpåvirkninger fra en produktionshavn beskrevet der, hvor de adskiller sig fra miljøpåvirkningerne fra en erhvervshavn. 1.6 Miljøpåvirkninger Udbygningen af kan medføre påvirkninger af forskellige miljøforhold. I VVM-redegørelsen er der foretaget en vurdering af påvirkninger af en lang række emner. I nedenstående gennemgås de væsentligste emner. Der er tale om: Landskabelig påvirkning og visuelle forhold, trafik, støj og marinbiologiske forhold. De øvrige miljøforhold, der er belyst i VVM-redegørelsen, omfatter naturforhold på land, afledning af spildevand og overfladevand til vandmiljøet, kystmorfologi 4 og sedimentspredning, skibstrafik, marinarkæologi, udledninger til luften, klimatiske forhold, friluftsliv og socioøkonomiske forhold. Ingen af disse forhold vurderes at blive påvirket væsentligt ved udvidelsen af, og der er således heller ikke behov for at iværksætte tiltag til reduktion af påvirkningen. Disse miljøforhold er således ikke beskrevet yderligere i dette ikke tekniske resumé Landskab og omgivelser Landskabet omkring anlægsområdet er stærkt præget af både natur, kulturhistorie, erhvervsaktiviteter og boligbebyggelse. Det kulturhistoriske kystlandskab med Munkebo Bakke danner overgang fra de markante randmorænebakker til det åbne fjordlandskab. Lindø Industripark og Havneterminalen ligger på kunstigt 4 Ændringer i kystens form 6

8 tørlagte arealer. Det tidligere Lindøværft er udpeget som industriminde sammen med boligområderne i Munkebo. Bebyggelsen er placeret i et markant terræn på randmorænebakken. Den ældre del af den moderne bebyggelse er bevaringsværdig som del af industrimindet. Landskabet ved Dræby Fed er ligeledes tørlagte arealer - et åbent område med spredte hegn og beplantning. Selve Lindø Industripark ligger på og omkring en oprindelig ø, adskilt fra fastlandet af et lavbundsområde, der er tørlagt. I stenalderen har kystlinjen gået et godt stykke inde i land i forhold til i dag. Samtidig er store arealer omkring Odense Fjord tørlagte. Munkebo ligger på markante bakkedrag med vide udsigter over Odense Fjord og over Kertinge Nor syd for Munkebo. Munkebo Bakkes nordlige skråning er et meget markant landskabeligt træk, der er identitetsgivende for området som landskabeligt modspil til de meget store industrianlæg i havneområdet. Fra toppen er der vide udsigter over fjordlandskabet fra fjordmundingen og helt ned til Odense Kanal, de små havne, bebyggelser og landsbyer. Nyere bevoksninger slører udsigter og terrænform og bidrager ikke positivt til at understøtte de landskabelige kvaliteter. Bufferzonen mellem industri- og havneområdet ved Lindø og de udlagte erhvervsområder mod Munkebo by fremstår uafklarede, rumligt og skalamæssigt. De landskabelige værdier i området knytter sig i hovedsagen til samspillet mellem Munkebo Bakke, fjordlandskabet med dets strandenge og moser og det mellemliggende kulturhistoriske landskab af jordbrugsparceller adskilt af sten- og jorddiger og levende hegn. De kulturhistoriske værdier knytter sig til det kulturhistoriske jordbrugslandskab og til de tidlige moderne bebyggelsesområder i Munkebo i sammenhæng med Lindøværftets industriområde. De landskabelige værdier vurderes at være af lokal og regional betydning. De kulturhistoriske værdier knyttet til samspillet mellem det tidlige moderne bebyggelsesområde i Munkebo og det tidligere Lindøværft vurderes at være af national betydning. I anlægsfasen vil der være en moderat negativ påvirkning af lokale landskabelige og kulturhistoriske interesser. I driftsfasen vil der være en moderat negativ påvirkning af landskab og kulturmiljø i lokalområdet og i nærområdet ved Boels Bro og af strandengene. Der vil være en moderat negativ påvirkning af de regionale interesser i landskab og kulturmiljø. Der vil være en mindre indirekte påvirkning af de nationale kulturmiljøinteresser i Lindø og Munkebo som industriminde. 7

9 Visualisering Figur 3: Visualisering af de fremtidige forhold med m erhvervshavn set fra udsigtstårnet på Munkebo Bakke. Visualiseringerne af projektet viser, at havneudvidelsen vil forstyrre de visuelle forhold markant i nærområdet ved Boels Bro. Set fra tårnet på toppen af Munkeaf fjordland- bo Bakke og fra nordsiden af bakkedraget vil den visuellee oplevelse skabet blive forstyrret i middel grad, men ikkee kvalitativt forringet. Sett fra nordsi- en mid- den af boligbebygge elsen på Munkebo Bakke vil høj bebyggelse medføre del grad af forstyrrelse. Set på afstand over fjorden f vil den visuelle oplevelse af Munkebo Bakke over fjordlandskabet være forstyrret i middel grad. Påvirkningen af udsigten over fjorden vil være mindre, set fra øst og fraa nord, mens påvirknin- er dog få gen af udsigten til Munkebo Bakke vil være betydelig, b sett fra vest. Der beboeree og få besøgende i området vest for fjorden. Denn samlede visuelle på- En midlertidig produktionshavn for store betonelementer vil uden for selve nær- virkning vurderes at være moderat. I anlægsfasen vil der være en moderat negativ påvirkningg af lokale interesser. områdett kun medføre en mindre, negativ påvirkning af kystlandskabet. I driftsfa- forhold sen vil der være en middel grad af forstyrrelse af de regionale visuellee af oplevelsen af Munkebo Bakke over fjordlandskabet og en høj grad af forstyr- relse af de lokale visuelle forhold af oplevelsen af fjorden fra nærområdet ved Boels Bro og fra Munkebo Bakke. Der vil være en moderat indirekte påvirkning af nationale interesser i det tidligere Lindøværft og Munkebo som samlet indu- negativ striminde. Den samlede visuelle påvirkning vurderes v at være moderat med en middel grad af forstyrrelse, med overvejende lokal og i mindre grad regi- 8

10 onal vigtighed. Påvirkningen har en høj sandsynlighed for at forekomme og vil være permanent. Natvisualiseringerne viser, at oplevelsen af natten påvirkes i tilsvarende omfang. Påvirkningen på afstand over fjorden øges dog kun i mindre grad, mens nattehimlen mod nordvest set fra området øst for havneområdet naturligvis påvirkes af, at en større del af synsfeltet er belyst. Det vil være afgørende for den visuelle påvirkning, at der i starten af anlægsfasen etableres en afskærmende beplantning mod landsiden Trafik Odense Havn har fremtidssikret sig, hvad angår baglandsinfrastrukturen, idet er forbundet til det overordnede vejnet (E20) med gode vejforbindelser. Fra havneterminalen køres via Kystvejen, Munkebovej, Kertemindevej, Østre Ringvej frem til motorvej E20. Undervejs passeres signalregulerede kryds ved blandt andet Munkebovej/Kystvejen/Kystalléen og Kertemindevej/Østre Ringvej/Bullerupvej. I dag er der begyndende trængselsproblemer ved udkørslen fra Bullerupvej, men ellers er der ledig kapacitet i krydsene. I anlægsfasen forventes der primært lastbiltrafik i forbindelse med spunsarbejde, beton- og belægningsarbejde. Øvrige materialer (fyldsand, grabsten og dæksten) til opbygning af havneudvidelsen forventes transporteret til havnen fra søsiden. Beregningsmæssigt er dog forudsat, at alle materialer leveres på lastbil, svarende til 122 lastbilture pr. hverdag i den mest intensive del af anlægsfasen. Selvom der er regnet meget på den sikre side, giver det ikke trængselsproblemer i krydsene ud over de eksisterende problemer ved udkørsel fra Bullerupvej. Når havneterminalen er fuldt udbygget, svarende til 2035, forventes lastbilpassagerne at være steget fra nuværende stk./år til stk./år. Trafikafviklingen forventes at kunne ske inden for kapacitetsgrænsen på vejnettet, så trafikken stadigvæk kan afvikles tilfredsstillende. Dog vil udkørslen fra Bullerupvej være markant præget af kødannelse, men det vurderes at være en følge af den almindelige trafikstigning og ikke havneudvidelsen. Trafiksikkerheden i området forventes at blive forringet på grund af stigende trafik, men kun minimalt. Hvis der etableres en midlertidig produktionshavn for store betonelementer, kan der opstå trængselsproblemer for lokaltrafikken ved Kystvejen og Kystalléen. Disse vil dog kunne afhjælpes ved planlægning af mødetidspunkter for ansatte på produktionshavnen. 9

11 1.6.4 Støj Området, hvor den nye havn tænkes etableret, er i dag et vandområde, som grænser op til erhvervsområder og det åbne land. Der er mere end meter til de nærmeste boliger. I anlægsfasen vil det hovedsageligt være nedbringelse af spuns, pilotering, kørsel med entreprenørmaskiner og uddybningsfartøjer, der bidrager til det eksterne støjniveau. De øvrige aktiviteter i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes som ubetydelige for det samlede støjniveau. Uddybningsaktiviteterne vil som det eneste kunne foregå hele døgnet. De øvrige støjkilder vil alene kunne forekomme i dagperioden. Støjniveauet vil ligge på ca. 45 db(a) ved det rekreative område Boels Bro. Ved beboelser i landzone vil støjniveauet være mindre end 40 db(a), og ved boligområder i Munkebo vil støjniveauet være mindre end 35 db(a). Ved Boels Bro kan der være behov for at myndighederne fastsætter en støjgrænse, som er lempet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Ved boliger overholdes de vejledende støjgrænser. I driftsfasen vil der være støj fra havneaktiviteterne og virksomhederne på havnen. Beregningerne viser, at de enkelte virksomheder vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Som eksempel er regnet på en produktionsfabrik for store betonelementer. Støjniveauet ved nærmeste følsomme område, Boels Bro, er beregnet til db(a). Ved boliger vil støjniveauet være lavere, da de ligger i større afstand fra havneområdet. For at vise det samlede støjbidrag fra og Lindø Industripark er der gennemført en beregning, hvor såvel alle nye virksomheder som de eksisterende virksomheder er medregnet. Der er desuden medregnet støj fra planlagte nye aktiviteter for H. J. Hansen Genvindingsindustri på Lindø Industripark. 10

12 Figur 4: Samlet støjudbredelse fra en udbygget havneterminal og Lindø Industripark. De samlede aktiviteter kan give anledning til et støjbidragg på op til: Ca. 43 db(a) ved Boels Bro Ca. 40 db(a) ved nærmeste beboelse i landzonee syd for Boels Bro Ca db(a) ved nærmeste beboelser i Munkebo Stigningen vil være størst ved Boels Bro, mens stigningen i boligområderne i Munkebo vil være begrænset. Det skyldes, at a de nye støjkilder fra udvidelsen af ligger længere væk fra boligområderne end de eksistedb(a). Til- rende støjkilder på Lindø Industripark. Trafikstøjen på tilkørselsvejene forventes at stige s med mindre end 2 og frakørsel sker ikke gennem tæt beboede områder, o og der er relativt få bebo- trafikstøj. elser tæt på vejene. Derfor forventes ingen væsentlige v problemer med Pga. den relativt store afstand til beboelser forventes derr ikke at opstå gener med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, hverken i anlægsfasenn eller i driftsfasen Marinbiologiske forhold Udbygningen af kan potentielt give anledning til påvirk- ninger på det marinee miljø. En vurdering af omfanget o af disse mulige påvirknin- ger blev derfor gennemført baseret på eksisterende biologiske forhold i den yderste del af Odense Fjord. Der blev desuden udført omfattende dykkerunder- og fauna- søgelser for at kortlægge de marinbiologiskee forhold, herunder florasamfund, i projektområdet og dets umiddelbare nærområde samt i en reference- 11

13 lokalitet i den vestlige del af Odense Fjord. For at vurdere potentielle effekter på fisk, pattedyr og fugle blev eksisterende data fra forskellige databaser benyttet. Fokus for disse undersøgelser var at kortlægge eventuelle områder med beskyttede eller specielt sårbare naturtyper samt at identificere eventuelle områder med stenrev, som er defineret som en sårbar naturtype i habitatdirektivet. I selve projektområdet blev der som støtte til dykkerundersøgelserne gennemført en geofysisk kortlægning af eventuelle stenrevslokaliteter. I vurderingen af mulige marinbiologiske påvirkninger ved havneudvidelsen holdes specielt fokus på arter og naturtyper, der er indeholdt i udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område. Natura 2000-område Odense Fjord (nr. 110) er udpeget for en række marine naturtyper, hvoraf specielt sandbanker (1110) og større lavvandede bugter og vige (1160) er udbredte. Der er ikke indeholdt marine enkeltarter i udpegningsgrundlaget for Natura område nr Fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord er udpeget af hensyn til fem ynglende Bilag I fuglearter samt store forekomster af fire arter af trækfugle. Habitatområdet Odense Fjord er udpeget af hensyn til én art og 20 naturtyper. Flere af de fugle, der er indeholdt i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, er relateret til det marine miljø, hvorfor eventuelle påvirkninger af havneudvidelsen på disse behandles under dette afsnit. Med hensyn til den statslige vandplan for Odense Fjord er projektet ikke umiddelbart foreneligt med den i vandplanen fastlagte målsætning for det marine område. Målsætningen skal opfyldes i hele vandområdet, og for de 50 hektar af fjorden der bliver inddæmmet, hvis projektet fuldføres, vil målsætningen selv sagt ikke kunne opfyldes. Resultaterne af de marine feltundersøgelser viste, at der i projektområdet og i det umiddelbare nærområde for ikke blev registreret beskyttede eller specielt sårbare naturtyper. Undersøgelserne viste endvidere, at de biologiske samfund bestod af få, men robuste arter såsom blåmuslinger, strandsnegle og sandorm. Få arter af tangplanter blev observeret og kun med lave dækningsgrader. Havgræssen ålegræs blev fundet i enkelte delområder, men kun i det undersøgte referenceområde. I anlægsfasen vil eventuelle påvirkninger af det marine miljø fortrinsvis være relateret til opgravning og håndtering af havbundsmateriale. Her kan bundlevende planter og dyr potentielt set blive overlejret med negative konsekvenser til følge. Derudover kan eventuelle miljøfremmede stoffer indeholdt i havbundsmaterialet blive frigivet. Det blev vurderet, at niveauet af miljøfremmede stoffer i havbundsmaterialet var så lavt, at anlægsaktiviteterne i forbindelse med nærværende projekt ikke vil medføre spredning af forurenende komponenter til det nærliggende Natura 2000-område (Orbicon A/S, 2011a). Anlægsarbejdets karakter taget i betragtning vurderes det ligeledes, at forstyrrelsesniveauet i anlægsfasen ikke vil skade områdets økologiske funktionalitet i forhold til marine pattedyr. For de forekommende fiskearter i Odense Fjord vurderes eventuelle forstyrrende elementer under anlægsarbejdet at have en ubetydelig effekt. Områdets ynglen- 12

14 de og rastende fugle vurderes ud fra aktiviteternes intensitet og tidsmæssige placering og varighed at have en mindre påvirkning på arternes bestandudvikling. Projektområdet vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive inddæmmet og opfyldt. I dette område vil forstyrrelsesgraden være betydelig, og høj mortalitet må forventes på lokal skala. Den ringe artsrigdom taget i betragtning vurderes denne påvirkning dog kun at være på individniveau og ikke på bestandsniveau for Odense Fjord. I områder, hvor opgravning af havbundsmateriale pågår, vil opslemmet materiale potentielt kunne påvirke fotosyntetiserende og filtrerende organismer negativt. Den gennemførte spredningsmodellering viser dog, at mængden af opslemmet materiale vil være meget lav, hvorfor eventuelle påvirkninger vil være meget begrænsede. Desuden blev sammenhængende områder med ålegræs ikke observeret i området. I driftsfasen vil potentielt forstyrrende elementer være relateret til aktiviteter, som er en del af den daglige drift af. Der vil i havnens driftsfase forventeligt forekomme en større skibstrafik, som kan medvirke til en større resuspension af havbundsmateriale samt bidrage til en forøget mængde udledning og afsmitning af miljøfremmede stoffer. På baggrund af de relativt lave værdier af miljøfremmede stoffer der er målt i havbundmateriale på tilstødende lokaliteter, f.eks. i den ønskede sejlrende til Boels Bro Havn, vurderes det, at dette vil være uden betydning for dyr og planter samt for det nærliggende Natura område. Ligeledes vurderes udledningsmæssige påvirkninger fra industrielle anlæg og overfladevand udledt fra området at have en ubetydelig påvirkning for vandkvaliteten i Odense Fjord. Eventuelle påvirkninger i driftsfasen på det lokale fugleliv vurderes primært at kunne ske i form af forstyrrelser som følge af øget sejlads og anden aktivitet i havneområder og/eller direkte beslaglæggelse af ellers egnede levesteder for ynglende og rastende fugle. For ynglende og rastende fugle vurderes denne påvirkning som værende af begrænset omfang og kun på individniveau. Påvirkningen på havpattedyr og fisk i driftsfasen vurderes som meget begrænset. På baggrund af de relativt få anløb, der også efter projektet kan forventes, og da området ikke er kerneområde for lydfølsomme marine pattedyr, vurderes den ekstra påvirkning som følge af havneudvidelsen som værende af mindre betydning. Ved udvidelsen af dannes en bugt beliggende ved Boels Bro Havn med en ca. 200 meter bred rende som eneste udløb. I denne bugt vil de biologiske og kemiske parametre være ændrede i forhold til de nuværende forhold. Hvilke effekter, denne ændring vil have på flora- og faunasamfund, er svært at forudse, men det vurderes på baggrund af bl.a. sedimentspredningsmodelleringen, at påvirkningen fra havneudvidelsen vil være af mindre betydning for den generelle biologiske tilstand i Boels Bro Bugt. 13

15 Samlet set vurderes påvirkningsgraden fra det planlagte havneprojekt på Natura 2000-området også i driftsfasen at være af mindre betydning for områdets integritet. Potentielt kan nærværende projekt, i kumulation med andre projekter i Odense Fjord, påvirke de biologiske samfund negativt og sætte dem under et forøget pres. Samlet set, og under forudsætning af, at de i rapporten foreslåede afværgeforanstaltninger realiseres, kan havneprojektet dog gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger af naturværdierne i og ved Odense Fjord. 1.7 Afværgeforanstaltninger Der er vurderet behov for afværgeforanstaltninger i forhold til den visuelle påvirkning fra udvidelsen af og i forhold til påvirkningen af naturforhold. Afværgetiltag i forhold til den visuelle påvirkning er indarbejdet i udformningen af det nye havneområde. På baggrund af de indledende visualiseringer er der foretaget en bearbejdning af projektet, således at den maksimale bygningshøjde er reduceret fra 60 m til 50 m, og således at den maksimale bygningshøjde aftrappes mod nordøst fra sydvest. Desuden friholdes en bugt mod Boels Bro og der etableres en naturkant mod denne bugt, for at reducere den visuelle påvirkning på nærområderne omkring Boels Bro set fra landsiden Et stort infrastrukturprojekt som må forventes at have en vis betydning for de forskellige fuglearter der i dag findes ved havneterminalen og i nærområdet. For at kompensere, for at vandfugle ikke længere kan yngle og finde føde på eksisterende ynglepladser på den nuværende havneterminal og finde føde på det opfyldte fjordareal, etableres der to fugleøer. Øerne etableres efter samme princip som tidligere etablerede fyrøer ved at uddybningsmateriale fra sejlrenden ved Gabet anvendes til at etablere to øer med en diameter på m og en højde på ca. 2 m over dagligt vande. Et eksisterende fyldt spulefelt for havnesediment kan retableres til et nyt landareal med ny natur. Den konkrete udformning skal ske i samarbejde med lokale naturinteresser. Der vil ikke blive tale om et kompenserende tiltag for det tabte vandareal, men et tiltag, som generelt vil kunne være til gavn for fuglelivet på og omkring fjorden. Vandplanerne har et mål om god økologisk tilstand for Odense Fjord som helhed. En kvælstofreduktion er nødvendig for at nå dette mål, og med en reduktion af vandarealet, er der behov for at den samme kvælstofreduktion sker på anden vis. Dette kan ligeledes ske i våde enge, og ved at føre å-vand ind over lavtliggende enge omkring Odense Fjord vil den samme kvælstofreduktion kunne ske på 8-10 ha. 14

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Hovedrapport

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Hovedrapport Odensee Havn November 20122 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Hovedrapport PROJEKT VVM-redegørelse - Hovedrapport Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 125397479 Version 1 VVM-redegørelsen er

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser PRÆSENTATION RIKKE HOLM Civilingeniør i Miljøteknik, Aalborg Universitet, 1993 Ringkjøbing Amt (1993 2000) HOH Vand & Miljø (2000 2002) NIRAS A/S (2006 VVM

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Havneudvidelse mod syd

Havneudvidelse mod syd Forslag til Ændring 2008.26 i Kommuneplan 2010-2022 Havneudvidelse mod syd Marts 2010 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2008.26 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2008.26 Baggrund Esbjerg

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

VVM-TILLADELSE UDVIDELSE AF RANDERS HAVN - LANDDEL

VVM-TILLADELSE UDVIDELSE AF RANDERS HAVN - LANDDEL VVM-TILLADELSE UDVIDELSE AF RANDERS HAVN - LANDDEL Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/10 VVM-TILLADELSE TIL

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Odense Havn. August 2013. ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse

Odense Havn. August 2013. ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse Odense Havn August 2013 ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse PROJEKT Sammenfattende redegørelse Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 128013999 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Tommy Hamlet Søndergaard Baldersbækvej 6 2635 Ishøj E-mail: 36643@ishoj.dk Telefon 43577768 Indsendt: 04-02-2016 14:39 Ansøgningsnr.: MaID-2016-43 Indsendelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Spulefelt på Esbjerg Østhavn December 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for spulefelt på Esbjerg Østhavn Udgivet december 2015 af Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN

VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN Vejle Kommune VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN August 2010 Vejle Kommune VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN August 2010 1 VVM til offentliggørelse August 2010 HKD/LNB

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen. 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg

19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen. 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Program 19:00 Velkomst ved Borgmester Henrik Frandsen 19:10 Introduktion til projektet ved Direktør Keld I. Hansen 19:25 Baggrund og idehøring ved Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg 19:45 Kaffepause 20:00 Paneldiskussion

Læs mere

Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn

Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn Oktober 2011 Udgivelsesdato : 19. oktober 2011 Projekt : 23.0140.07 Version : 1e Udarbejdet : Gunnild Vølund Kontrolleret

Læs mere

Tilladelse til etablering af etape 1 i udvidelsen af Off Shore Supply Terminal Nord- OST Nord

Tilladelse til etablering af etape 1 i udvidelsen af Off Shore Supply Terminal Nord- OST Nord Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Sendt elektronisk til lbne@orbicon.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 22. august 2008 J.nr.: NKN-261-00079 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi.

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ISHØJ KOMMUNE KUNSTENS Ø, ISHØJ VVM SCREENING PROJEKTNR. A0 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO

Læs mere