Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé"

Transkript

1 Odensee Havn November ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

2 PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr Dokument nr Version 1 VVM-redegørelsen er udarbejdet af: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S: Kapitel 6 og 7 Orbicon A/S: Kapitel 13 og Natura 2000 konsekvensvurdering NIRAS A/S: Øvrige kapitler Ophavsret til ortofotos anvendt som baggrundskort: NIRAS 1 Ikke teknisk resumé Baggrund for projektet Beskrivelse af det nye havneområde Anlægsaktiviteter Driftsaktiviteter Midlertidig produktionshavn for store betonelementer Miljøpåvirkninger Afværgeforanstaltninger

3 1 IKKE TEKNISK RESUMÉ Denne VVM-redegørelse handler om en udvidelse på ca. 50 ha af ved Lindø. Desuden er 10 ha eksisterende havneareal øst for Havnevejen taget med i projektområdet, så der i alt planlægges for et område på 60 ha. Der er samtidig udarbejdet plangrundlag for havneudvidelsen i form af Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr Miljøvurdering af planforslag er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Et oversigtskort med områdeafgrænsning for havneudvidelsen er vist på kortbilag Baggrund for projektet Odense Havn er i vækst. En undersøgelse af havnens udviklingspotentiale og prognose for udvikling i godshåndtering viser behov for en havneudvidelse. Havnens nuværende kapacitet vil være fuldt udnyttet senest i 2016 og den seneste positive udvikling i arealbehov hen over vinteren 2011 tyder på, at det kan ske tidligere end Med den foreslåede havneudvidelse vil havnens forventede udviklingsbehov kunne dækkes frem til Det er normalt, at havne anvender en planperiode på år, når nye havnearealer planlægges. Godsprognosen forudsiger, at Odense Havns godshåndtering vil stige fra ca. 2,2 mio. tons i 2009 til ca. 6,0 mio. tons i Ingen af de andre erhvervshavne på Fyn har væsentlig ledig kapacitet. Der er således ikke tale om, at potentialet for mere havnedrift ville kunne udnyttes via andre eksisterende havneanlæg i nærområdet. På landsplan kan det konstateres, at en lang række erhvervshavne forventer at udvide havnearealerne i årene fremover for at udnytte udviklingspotentialerne for havnedrift. Disse planer understøttes af vurderinger af potentialet for udvikling af havnedrift i Danmark. Udviklingspotentialet for havne er blandt andet givet af forventede stigningsrater for godstransport generelt og af behovet for at omlægge godstransporten fra landevejstransport over på for eksempel skibsfart, fordi det er mere energieffektivt og vil mindske trængselsproblemer på vejnettet. Den foreslåede udvidelse af vil også give plads til, at der kan ske en udflytning af aktiviteter fra den del af Odense Havn, der ligger inde i Odense (kaldet Odense Erhvervshavn). Denne udflytning er allerede i gang og forventes forstærket i årene fremover. Odense Havn forventer, at aktiviteterne i Odense Erhvervshavn vil være kraftigt reduceret i I 2010 blev 60 % af godsmængden håndteret i Odense Erhvervshavn. Det forventes reduceret til mindre end 10 % i

4 Desuden er der en mulighed for at etablere en e midlertidigg produktionshavn for store betonelementer på det nye havneareal. Hvis dette bliver aktuelt, vil produk- erhvervshavn. En produktion af specialeleme enter til en tunnel under Femern Bælt er på nuværende tidspunkt det mest sandsynlige projekt for en midlertidig tionshavnen blive etableret indledningsvist ogg senere omdannet til almindelig produktionshavn Beskrivelse af det nye havneområde Udvidelsen indebærer, at ca. 50 ha af Odense Fjord omdannes til landareal ved opfyldning. Ind mod landsiden esterer en mindre bugt mod Boels Bro. Udvidelse af Odensee Havneterminal omfatter en forlængelse af den eksisterende e kaj med 100 m mod nord øst, for enden af kajforlængelsen etableres en 100 m lang fløjkaj eller ro-roo rampe (Roll-on, roll-off) 1. Senere bygges ca. 650 m kaj parallelt med sejlrenden. Afslutningsvist er der mulighed for en 200 m tværkaj ved hovedkajens afslutning mod nordøst (Figur 1). Figur 1: Illustration af det forventede fremtidigee havneområde. Udvidelsen giver kajplads til yderligere tre skibe på op til 190 m samt ét mindre skib ved den nye hovedkaj og to skibe på op til 90 m vedd tværkajen. På det nye havneareal etableres nødvendigee belægninger, vejtracé og bygninger. Derr er ikke behov for at ændre i den eksisterende adgangsvej til Odense Havneterminal på grund af havneudvidelsen. Indretningen af havnearealerne er vist på Figur 2. Yderstt etableres en 100 m bred kajgade. Herefter er der et bagland på 4504 m, og endelig afsluttes med et beplantningsbælte på 45 m ind mod Boels Bro. 1 Rampeanlæg til skibe, der fragter trailere og specialgods. s 3

5 Den maksimale bygningshøjde er gradueret således, at der kan bygges højest langs afgrænsningenn til den eksisterende havneterminal (40 m og eventuelle siloer i område 1 op til 50 m). Herefter sænkes bygningshøjden gradvist, så den er lavest langs den nordøstlige afgrænsning af det nye havneanlæg. Figur 2: Indretning af havnearealerne. Områderne nærmest kajen (område 2 og 5) er til aktiviteter og virksomheder med højest miljøpåvirkning, mens området nærmest Boels Bro er for aktiviteter og virksomheder med lavest miljøpåvirkning Anlægsaktiviteterr forventes udbygget i 2 etaper, benævnt etapee N1 og N2. Den etapeopdelte udbygning sikrer fleksibilitet, således at udbygningen kan tilår, mens passes de fremtidigee behov. Den første etape forventes igangsat i 2015 og o forventes at vare ca. 1 den anden etape forventes senest igangsat i 2025, og forventes ligeledes at vare ca. 1 år.. Anlægsaktiviteterne vil bl.a. omfatte: Spunsning og forankring, bunduddybning, opfyldning på havnearealer, etablering af dæmning med stensikring, bagstøb- af di- ning, etablering af kranspor samt afsluttendee arbejder i form af udførelse verse installationer og belægninger, som montering af kajudstyr, etablering af forsynings- og kloakanlæg, belægning på kajgader, lysmaster, kajstik, mv. samt etablering af navigationslys og afmærkninge r på søterritoriet. Ressourceforbruget vil primært bestå af: fyldsand, stål (spuns, stålankre, arme- ring), beton, belægning samt sten. 4

6 Anlægsarbejdet indledes med udlægning af en dæmning omkring hele havneområdet. Derved begrænses sedimentspildet mest muligt, og størstedelen af udgravningerne vil ikke give anledning til sedimentspild til Odense Fjord. Foran fremtidige kajer foretages nødvendig uddybning, og der uddybes en ny sejlrende ind til havnen ved Boels Bro. Uddybningsområdet er i alt på ca. 11 ha. Den samlede uddybningsmængde er på ca m³, heraf består langt størstedelen af sand og ler, som efter givet tilladelse fra Naturstyrelsen Odense ønskes genbrugt til opfyldning af havnearealerne. Der vil alene være behov for at klappe 2 en mindre mængde gytje 3. I alt skal der bruges ca. 2,2 mio. m³ fyldmateriale til etablering af havneudvidelsen. Supplerende fyldmaterialer påregnes leveret som sand fra søsiden. 1.4 Driftsaktiviteter Aktiviteter på havnen, når den er anlagt, vil overvejende bestå i lastning og losning af forskellige godstyper, omrangering af gods på havnearealer, samt drift af de forskellige virksomheder på havnen. Havneterminalen skal indrettes for omladning af gods mellem skibs- og landtransport, henholdsvis land- og skibstransport. Der skal kunne håndteres diverse forskellige godstyper som flydende og fast massegods, biobrændsel, stykgods, vindmølledele, offshore og projektgods. Samtidig skal der tages højde for f.eks. øget aktivitet inden for trailertrafik og containerhåndtering. Når kapaciteten er fuldt udnyttet, kan den samlede godsmængde på havneterminalen blive op til 5,8 mio. tons/år, afhængig af godstypefordelingen, hvilket er næsten fem gange så meget som godsmængden på den eksisterende i Samtidig forventes antal skibsanløb at stige fra ca. 640 i 2008 til ca i Landevejstransporten forventes at stige fra ca lastbilspassager i 2008 til ca i De fremtidige virksomheder, der etableres på havnen, vil være havnerelaterede erhverv, der af driftsmæssige årsager skal ligge i nærheden af en kaj. Dvs. at sådanne virksomheder skal generere en kajomsætning, eller de skal servicere skibe eller de virksomheder, der genererer en kajomsætning. Havnerelaterede erhverv kan således være virksomheder, der forarbejder store mængder af råprodukter, der importeres, eller virksomheder som håndterer trailers, containere, stykgods eller bulk. Havnerelaterede erhverv kan også være mindre skibsreparationsværksteder og leverandørvirksomheder til skibe. Derudover betragtes kontorfaciliteter for skibsmæglere, rederier og lignende erhverv, der arbejder med skibsfarten, som havnerelaterede. Derimod kan en produktionsvirksomhed, som 2 3 At klappe betyder her, at man fra et skib til søs lader materiale falde ned på havbunden. Det hedder klapning, fordi det normalt foregår ved, at der åbnes nogle klapper i bunden af skibet. Gytje består af omsat organisk materiale og uorganisk materiale eller salt, finsand, skaller af kiselalger eller kalkskaller 5

7 er uafhængig af nærhed til et havneanlæg, ikke betragtes som en havnerelateret virksomhed. Der forventes etableret 5 til 20 virksomheder på havneområdet. Spildevand og forurenet overfladevand afledes til renseanlægget i Kerteminde. Øvrigt overfladevand afledes til Odense Fjord gennem sandfang og olieudskiller. 1.5 Midlertidig produktionshavn for store betonelementer Der er en mulighed for at anvende det nye havneareal til midlertidig produktionshavn for store betonelementer i perioden frem mod 2016, hvor der senest vil være behov for nye arealer til almindelig erhvervshavn. Derfor er forskellige slags produktionshavne beskrevet. Senest har Femern Bælt A/S oplyst, at der vil være mulighed for at producere specialelementer til Femern Bælt i Munkebo. Specialelementerne opbygges i stål og udstøbes derefter i beton. De kan derfor produceres i samarbejde mellem og Lindø Industripark. Dette betragtes pt. som den mest oplagte mulighed for en midlertidig produktionshavn. Et sådant anlæg vil ikke give anledning til anlægs- eller driftsaktiviteter, der væsentligt adskiller sig fra en almindelig erhvervshavn. I VVM-redegørelsen er miljøpåvirkninger fra en produktionshavn beskrevet der, hvor de adskiller sig fra miljøpåvirkningerne fra en erhvervshavn. 1.6 Miljøpåvirkninger Udbygningen af kan medføre påvirkninger af forskellige miljøforhold. I VVM-redegørelsen er der foretaget en vurdering af påvirkninger af en lang række emner. I nedenstående gennemgås de væsentligste emner. Der er tale om: Landskabelig påvirkning og visuelle forhold, trafik, støj og marinbiologiske forhold. De øvrige miljøforhold, der er belyst i VVM-redegørelsen, omfatter naturforhold på land, afledning af spildevand og overfladevand til vandmiljøet, kystmorfologi 4 og sedimentspredning, skibstrafik, marinarkæologi, udledninger til luften, klimatiske forhold, friluftsliv og socioøkonomiske forhold. Ingen af disse forhold vurderes at blive påvirket væsentligt ved udvidelsen af, og der er således heller ikke behov for at iværksætte tiltag til reduktion af påvirkningen. Disse miljøforhold er således ikke beskrevet yderligere i dette ikke tekniske resumé Landskab og omgivelser Landskabet omkring anlægsområdet er stærkt præget af både natur, kulturhistorie, erhvervsaktiviteter og boligbebyggelse. Det kulturhistoriske kystlandskab med Munkebo Bakke danner overgang fra de markante randmorænebakker til det åbne fjordlandskab. Lindø Industripark og Havneterminalen ligger på kunstigt 4 Ændringer i kystens form 6

8 tørlagte arealer. Det tidligere Lindøværft er udpeget som industriminde sammen med boligområderne i Munkebo. Bebyggelsen er placeret i et markant terræn på randmorænebakken. Den ældre del af den moderne bebyggelse er bevaringsværdig som del af industrimindet. Landskabet ved Dræby Fed er ligeledes tørlagte arealer - et åbent område med spredte hegn og beplantning. Selve Lindø Industripark ligger på og omkring en oprindelig ø, adskilt fra fastlandet af et lavbundsområde, der er tørlagt. I stenalderen har kystlinjen gået et godt stykke inde i land i forhold til i dag. Samtidig er store arealer omkring Odense Fjord tørlagte. Munkebo ligger på markante bakkedrag med vide udsigter over Odense Fjord og over Kertinge Nor syd for Munkebo. Munkebo Bakkes nordlige skråning er et meget markant landskabeligt træk, der er identitetsgivende for området som landskabeligt modspil til de meget store industrianlæg i havneområdet. Fra toppen er der vide udsigter over fjordlandskabet fra fjordmundingen og helt ned til Odense Kanal, de små havne, bebyggelser og landsbyer. Nyere bevoksninger slører udsigter og terrænform og bidrager ikke positivt til at understøtte de landskabelige kvaliteter. Bufferzonen mellem industri- og havneområdet ved Lindø og de udlagte erhvervsområder mod Munkebo by fremstår uafklarede, rumligt og skalamæssigt. De landskabelige værdier i området knytter sig i hovedsagen til samspillet mellem Munkebo Bakke, fjordlandskabet med dets strandenge og moser og det mellemliggende kulturhistoriske landskab af jordbrugsparceller adskilt af sten- og jorddiger og levende hegn. De kulturhistoriske værdier knytter sig til det kulturhistoriske jordbrugslandskab og til de tidlige moderne bebyggelsesområder i Munkebo i sammenhæng med Lindøværftets industriområde. De landskabelige værdier vurderes at være af lokal og regional betydning. De kulturhistoriske værdier knyttet til samspillet mellem det tidlige moderne bebyggelsesområde i Munkebo og det tidligere Lindøværft vurderes at være af national betydning. I anlægsfasen vil der være en moderat negativ påvirkning af lokale landskabelige og kulturhistoriske interesser. I driftsfasen vil der være en moderat negativ påvirkning af landskab og kulturmiljø i lokalområdet og i nærområdet ved Boels Bro og af strandengene. Der vil være en moderat negativ påvirkning af de regionale interesser i landskab og kulturmiljø. Der vil være en mindre indirekte påvirkning af de nationale kulturmiljøinteresser i Lindø og Munkebo som industriminde. 7

9 Visualisering Figur 3: Visualisering af de fremtidige forhold med m erhvervshavn set fra udsigtstårnet på Munkebo Bakke. Visualiseringerne af projektet viser, at havneudvidelsen vil forstyrre de visuelle forhold markant i nærområdet ved Boels Bro. Set fra tårnet på toppen af Munkeaf fjordland- bo Bakke og fra nordsiden af bakkedraget vil den visuellee oplevelse skabet blive forstyrret i middel grad, men ikkee kvalitativt forringet. Sett fra nordsi- en mid- den af boligbebygge elsen på Munkebo Bakke vil høj bebyggelse medføre del grad af forstyrrelse. Set på afstand over fjorden f vil den visuelle oplevelse af Munkebo Bakke over fjordlandskabet være forstyrret i middel grad. Påvirkningen af udsigten over fjorden vil være mindre, set fra øst og fraa nord, mens påvirknin- er dog få gen af udsigten til Munkebo Bakke vil være betydelig, b sett fra vest. Der beboeree og få besøgende i området vest for fjorden. Denn samlede visuelle på- En midlertidig produktionshavn for store betonelementer vil uden for selve nær- virkning vurderes at være moderat. I anlægsfasen vil der være en moderat negativ påvirkningg af lokale interesser. områdett kun medføre en mindre, negativ påvirkning af kystlandskabet. I driftsfa- forhold sen vil der være en middel grad af forstyrrelse af de regionale visuellee af oplevelsen af Munkebo Bakke over fjordlandskabet og en høj grad af forstyr- relse af de lokale visuelle forhold af oplevelsen af fjorden fra nærområdet ved Boels Bro og fra Munkebo Bakke. Der vil være en moderat indirekte påvirkning af nationale interesser i det tidligere Lindøværft og Munkebo som samlet indu- negativ striminde. Den samlede visuelle påvirkning vurderes v at være moderat med en middel grad af forstyrrelse, med overvejende lokal og i mindre grad regi- 8

10 onal vigtighed. Påvirkningen har en høj sandsynlighed for at forekomme og vil være permanent. Natvisualiseringerne viser, at oplevelsen af natten påvirkes i tilsvarende omfang. Påvirkningen på afstand over fjorden øges dog kun i mindre grad, mens nattehimlen mod nordvest set fra området øst for havneområdet naturligvis påvirkes af, at en større del af synsfeltet er belyst. Det vil være afgørende for den visuelle påvirkning, at der i starten af anlægsfasen etableres en afskærmende beplantning mod landsiden Trafik Odense Havn har fremtidssikret sig, hvad angår baglandsinfrastrukturen, idet er forbundet til det overordnede vejnet (E20) med gode vejforbindelser. Fra havneterminalen køres via Kystvejen, Munkebovej, Kertemindevej, Østre Ringvej frem til motorvej E20. Undervejs passeres signalregulerede kryds ved blandt andet Munkebovej/Kystvejen/Kystalléen og Kertemindevej/Østre Ringvej/Bullerupvej. I dag er der begyndende trængselsproblemer ved udkørslen fra Bullerupvej, men ellers er der ledig kapacitet i krydsene. I anlægsfasen forventes der primært lastbiltrafik i forbindelse med spunsarbejde, beton- og belægningsarbejde. Øvrige materialer (fyldsand, grabsten og dæksten) til opbygning af havneudvidelsen forventes transporteret til havnen fra søsiden. Beregningsmæssigt er dog forudsat, at alle materialer leveres på lastbil, svarende til 122 lastbilture pr. hverdag i den mest intensive del af anlægsfasen. Selvom der er regnet meget på den sikre side, giver det ikke trængselsproblemer i krydsene ud over de eksisterende problemer ved udkørsel fra Bullerupvej. Når havneterminalen er fuldt udbygget, svarende til 2035, forventes lastbilpassagerne at være steget fra nuværende stk./år til stk./år. Trafikafviklingen forventes at kunne ske inden for kapacitetsgrænsen på vejnettet, så trafikken stadigvæk kan afvikles tilfredsstillende. Dog vil udkørslen fra Bullerupvej være markant præget af kødannelse, men det vurderes at være en følge af den almindelige trafikstigning og ikke havneudvidelsen. Trafiksikkerheden i området forventes at blive forringet på grund af stigende trafik, men kun minimalt. Hvis der etableres en midlertidig produktionshavn for store betonelementer, kan der opstå trængselsproblemer for lokaltrafikken ved Kystvejen og Kystalléen. Disse vil dog kunne afhjælpes ved planlægning af mødetidspunkter for ansatte på produktionshavnen. 9

11 1.6.4 Støj Området, hvor den nye havn tænkes etableret, er i dag et vandområde, som grænser op til erhvervsområder og det åbne land. Der er mere end meter til de nærmeste boliger. I anlægsfasen vil det hovedsageligt være nedbringelse af spuns, pilotering, kørsel med entreprenørmaskiner og uddybningsfartøjer, der bidrager til det eksterne støjniveau. De øvrige aktiviteter i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes som ubetydelige for det samlede støjniveau. Uddybningsaktiviteterne vil som det eneste kunne foregå hele døgnet. De øvrige støjkilder vil alene kunne forekomme i dagperioden. Støjniveauet vil ligge på ca. 45 db(a) ved det rekreative område Boels Bro. Ved beboelser i landzone vil støjniveauet være mindre end 40 db(a), og ved boligområder i Munkebo vil støjniveauet være mindre end 35 db(a). Ved Boels Bro kan der være behov for at myndighederne fastsætter en støjgrænse, som er lempet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Ved boliger overholdes de vejledende støjgrænser. I driftsfasen vil der være støj fra havneaktiviteterne og virksomhederne på havnen. Beregningerne viser, at de enkelte virksomheder vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Som eksempel er regnet på en produktionsfabrik for store betonelementer. Støjniveauet ved nærmeste følsomme område, Boels Bro, er beregnet til db(a). Ved boliger vil støjniveauet være lavere, da de ligger i større afstand fra havneområdet. For at vise det samlede støjbidrag fra og Lindø Industripark er der gennemført en beregning, hvor såvel alle nye virksomheder som de eksisterende virksomheder er medregnet. Der er desuden medregnet støj fra planlagte nye aktiviteter for H. J. Hansen Genvindingsindustri på Lindø Industripark. 10

12 Figur 4: Samlet støjudbredelse fra en udbygget havneterminal og Lindø Industripark. De samlede aktiviteter kan give anledning til et støjbidragg på op til: Ca. 43 db(a) ved Boels Bro Ca. 40 db(a) ved nærmeste beboelse i landzonee syd for Boels Bro Ca db(a) ved nærmeste beboelser i Munkebo Stigningen vil være størst ved Boels Bro, mens stigningen i boligområderne i Munkebo vil være begrænset. Det skyldes, at a de nye støjkilder fra udvidelsen af ligger længere væk fra boligområderne end de eksistedb(a). Til- rende støjkilder på Lindø Industripark. Trafikstøjen på tilkørselsvejene forventes at stige s med mindre end 2 og frakørsel sker ikke gennem tæt beboede områder, o og der er relativt få bebo- trafikstøj. elser tæt på vejene. Derfor forventes ingen væsentlige v problemer med Pga. den relativt store afstand til beboelser forventes derr ikke at opstå gener med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, hverken i anlægsfasenn eller i driftsfasen Marinbiologiske forhold Udbygningen af kan potentielt give anledning til påvirk- ninger på det marinee miljø. En vurdering af omfanget o af disse mulige påvirknin- ger blev derfor gennemført baseret på eksisterende biologiske forhold i den yderste del af Odense Fjord. Der blev desuden udført omfattende dykkerunder- og fauna- søgelser for at kortlægge de marinbiologiskee forhold, herunder florasamfund, i projektområdet og dets umiddelbare nærområde samt i en reference- 11

13 lokalitet i den vestlige del af Odense Fjord. For at vurdere potentielle effekter på fisk, pattedyr og fugle blev eksisterende data fra forskellige databaser benyttet. Fokus for disse undersøgelser var at kortlægge eventuelle områder med beskyttede eller specielt sårbare naturtyper samt at identificere eventuelle områder med stenrev, som er defineret som en sårbar naturtype i habitatdirektivet. I selve projektområdet blev der som støtte til dykkerundersøgelserne gennemført en geofysisk kortlægning af eventuelle stenrevslokaliteter. I vurderingen af mulige marinbiologiske påvirkninger ved havneudvidelsen holdes specielt fokus på arter og naturtyper, der er indeholdt i udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område. Natura 2000-område Odense Fjord (nr. 110) er udpeget for en række marine naturtyper, hvoraf specielt sandbanker (1110) og større lavvandede bugter og vige (1160) er udbredte. Der er ikke indeholdt marine enkeltarter i udpegningsgrundlaget for Natura område nr Fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord er udpeget af hensyn til fem ynglende Bilag I fuglearter samt store forekomster af fire arter af trækfugle. Habitatområdet Odense Fjord er udpeget af hensyn til én art og 20 naturtyper. Flere af de fugle, der er indeholdt i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, er relateret til det marine miljø, hvorfor eventuelle påvirkninger af havneudvidelsen på disse behandles under dette afsnit. Med hensyn til den statslige vandplan for Odense Fjord er projektet ikke umiddelbart foreneligt med den i vandplanen fastlagte målsætning for det marine område. Målsætningen skal opfyldes i hele vandområdet, og for de 50 hektar af fjorden der bliver inddæmmet, hvis projektet fuldføres, vil målsætningen selv sagt ikke kunne opfyldes. Resultaterne af de marine feltundersøgelser viste, at der i projektområdet og i det umiddelbare nærområde for ikke blev registreret beskyttede eller specielt sårbare naturtyper. Undersøgelserne viste endvidere, at de biologiske samfund bestod af få, men robuste arter såsom blåmuslinger, strandsnegle og sandorm. Få arter af tangplanter blev observeret og kun med lave dækningsgrader. Havgræssen ålegræs blev fundet i enkelte delområder, men kun i det undersøgte referenceområde. I anlægsfasen vil eventuelle påvirkninger af det marine miljø fortrinsvis være relateret til opgravning og håndtering af havbundsmateriale. Her kan bundlevende planter og dyr potentielt set blive overlejret med negative konsekvenser til følge. Derudover kan eventuelle miljøfremmede stoffer indeholdt i havbundsmaterialet blive frigivet. Det blev vurderet, at niveauet af miljøfremmede stoffer i havbundsmaterialet var så lavt, at anlægsaktiviteterne i forbindelse med nærværende projekt ikke vil medføre spredning af forurenende komponenter til det nærliggende Natura 2000-område (Orbicon A/S, 2011a). Anlægsarbejdets karakter taget i betragtning vurderes det ligeledes, at forstyrrelsesniveauet i anlægsfasen ikke vil skade områdets økologiske funktionalitet i forhold til marine pattedyr. For de forekommende fiskearter i Odense Fjord vurderes eventuelle forstyrrende elementer under anlægsarbejdet at have en ubetydelig effekt. Områdets ynglen- 12

14 de og rastende fugle vurderes ud fra aktiviteternes intensitet og tidsmæssige placering og varighed at have en mindre påvirkning på arternes bestandudvikling. Projektområdet vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive inddæmmet og opfyldt. I dette område vil forstyrrelsesgraden være betydelig, og høj mortalitet må forventes på lokal skala. Den ringe artsrigdom taget i betragtning vurderes denne påvirkning dog kun at være på individniveau og ikke på bestandsniveau for Odense Fjord. I områder, hvor opgravning af havbundsmateriale pågår, vil opslemmet materiale potentielt kunne påvirke fotosyntetiserende og filtrerende organismer negativt. Den gennemførte spredningsmodellering viser dog, at mængden af opslemmet materiale vil være meget lav, hvorfor eventuelle påvirkninger vil være meget begrænsede. Desuden blev sammenhængende områder med ålegræs ikke observeret i området. I driftsfasen vil potentielt forstyrrende elementer være relateret til aktiviteter, som er en del af den daglige drift af. Der vil i havnens driftsfase forventeligt forekomme en større skibstrafik, som kan medvirke til en større resuspension af havbundsmateriale samt bidrage til en forøget mængde udledning og afsmitning af miljøfremmede stoffer. På baggrund af de relativt lave værdier af miljøfremmede stoffer der er målt i havbundmateriale på tilstødende lokaliteter, f.eks. i den ønskede sejlrende til Boels Bro Havn, vurderes det, at dette vil være uden betydning for dyr og planter samt for det nærliggende Natura område. Ligeledes vurderes udledningsmæssige påvirkninger fra industrielle anlæg og overfladevand udledt fra området at have en ubetydelig påvirkning for vandkvaliteten i Odense Fjord. Eventuelle påvirkninger i driftsfasen på det lokale fugleliv vurderes primært at kunne ske i form af forstyrrelser som følge af øget sejlads og anden aktivitet i havneområder og/eller direkte beslaglæggelse af ellers egnede levesteder for ynglende og rastende fugle. For ynglende og rastende fugle vurderes denne påvirkning som værende af begrænset omfang og kun på individniveau. Påvirkningen på havpattedyr og fisk i driftsfasen vurderes som meget begrænset. På baggrund af de relativt få anløb, der også efter projektet kan forventes, og da området ikke er kerneområde for lydfølsomme marine pattedyr, vurderes den ekstra påvirkning som følge af havneudvidelsen som værende af mindre betydning. Ved udvidelsen af dannes en bugt beliggende ved Boels Bro Havn med en ca. 200 meter bred rende som eneste udløb. I denne bugt vil de biologiske og kemiske parametre være ændrede i forhold til de nuværende forhold. Hvilke effekter, denne ændring vil have på flora- og faunasamfund, er svært at forudse, men det vurderes på baggrund af bl.a. sedimentspredningsmodelleringen, at påvirkningen fra havneudvidelsen vil være af mindre betydning for den generelle biologiske tilstand i Boels Bro Bugt. 13

15 Samlet set vurderes påvirkningsgraden fra det planlagte havneprojekt på Natura 2000-området også i driftsfasen at være af mindre betydning for områdets integritet. Potentielt kan nærværende projekt, i kumulation med andre projekter i Odense Fjord, påvirke de biologiske samfund negativt og sætte dem under et forøget pres. Samlet set, og under forudsætning af, at de i rapporten foreslåede afværgeforanstaltninger realiseres, kan havneprojektet dog gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger af naturværdierne i og ved Odense Fjord. 1.7 Afværgeforanstaltninger Der er vurderet behov for afværgeforanstaltninger i forhold til den visuelle påvirkning fra udvidelsen af og i forhold til påvirkningen af naturforhold. Afværgetiltag i forhold til den visuelle påvirkning er indarbejdet i udformningen af det nye havneområde. På baggrund af de indledende visualiseringer er der foretaget en bearbejdning af projektet, således at den maksimale bygningshøjde er reduceret fra 60 m til 50 m, og således at den maksimale bygningshøjde aftrappes mod nordøst fra sydvest. Desuden friholdes en bugt mod Boels Bro og der etableres en naturkant mod denne bugt, for at reducere den visuelle påvirkning på nærområderne omkring Boels Bro set fra landsiden Et stort infrastrukturprojekt som må forventes at have en vis betydning for de forskellige fuglearter der i dag findes ved havneterminalen og i nærområdet. For at kompensere, for at vandfugle ikke længere kan yngle og finde føde på eksisterende ynglepladser på den nuværende havneterminal og finde føde på det opfyldte fjordareal, etableres der to fugleøer. Øerne etableres efter samme princip som tidligere etablerede fyrøer ved at uddybningsmateriale fra sejlrenden ved Gabet anvendes til at etablere to øer med en diameter på m og en højde på ca. 2 m over dagligt vande. Et eksisterende fyldt spulefelt for havnesediment kan retableres til et nyt landareal med ny natur. Den konkrete udformning skal ske i samarbejde med lokale naturinteresser. Der vil ikke blive tale om et kompenserende tiltag for det tabte vandareal, men et tiltag, som generelt vil kunne være til gavn for fuglelivet på og omkring fjorden. Vandplanerne har et mål om god økologisk tilstand for Odense Fjord som helhed. En kvælstofreduktion er nødvendig for at nå dette mål, og med en reduktion af vandarealet, er der behov for at den samme kvælstofreduktion sker på anden vis. Dette kan ligeledes ske i våde enge, og ved at føre å-vand ind over lavtliggende enge omkring Odense Fjord vil den samme kvælstofreduktion kunne ske på 8-10 ha. 14

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Odense Havn. August 2013. ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse

Odense Havn. August 2013. ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse Odense Havn August 2013 ODENSE HAVNETERMINAL Sammenfattende redegørelse PROJEKT Sammenfattende redegørelse Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 128013999 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN

VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN Vejle Kommune VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN August 2010 Vejle Kommune VVM-redegørelse med miljøvurdering VEJLE LYSTBÅDEHAVN August 2010 1 VVM til offentliggørelse August 2010 HKD/LNB

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-25 Forslag til tillæg

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Klage over Miljørapport, For udvidelse af Hundested Havn

Klage over Miljørapport, For udvidelse af Hundested Havn Naturklagenævnet Hundested den 21. april 2009 Frederiksborggade 15, 1360 København K nkn@nkn.dk Klage over Miljørapport, For udvidelse af Hundested Havn Baggrund for klage Hundested havn blev i 1997 udnævnt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Til Selvstyret, Departementet for Miljø og Natur (APN) Dato November 2013 UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Revision 06 Dato 2013-11-29 Udarbejdet af

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

VVM-redegørelse og miljørapport

VVM-redegørelse og miljørapport Ballen færgehavn VVM-redegørelse og miljørapport 11. oktober 2013 Seacon dokumentnr.: 01-10-01-L002 Revisionsnr.: 3 Forfatter: Stine Gro Jensen (SGJ) Signe Dons (SIG) Anke Struve (AS) Kvalitetssikring:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Ballen færgehavn. Ikke-teknisk resumé. 11. oktober 2013

Ballen færgehavn. Ikke-teknisk resumé. 11. oktober 2013 Ballen færgehavn Ikke-teknisk resumé 11. oktober 2013 Seacon dokumentnr.: 01-10-01-L002 Revisionsnr.: 3 Forfatter: Stine Gro Jensen (SGJ) Signe Dons (SIG) Anke Struve (AS) Kvalitetssikring: Anke Struve,

Læs mere