Bygningsregistrering. Annebergparken Nykøbing Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsregistrering. Annebergparken Nykøbing Sjælland"

Transkript

1 Bygningsregistrering Nykøbing Sjælland Odsherred Kommunen marts 007

2 Bygningsregistrering Indhold Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland...3 Havebyen...3 Bedre byggeskik...4 Bygninger...6 Bøgehus, Poppelhus, Egehus, Granhus, Lindehus, Birkehus og Fjordhus...7 Fyrrehus, Vibehus og Lærkehus...8 Pilehus og Kastaniehus...9 Allébo og Platanhus...9 Nr Elevbolig... 0 Portner og vægterboliger... Syrenhus og Malerværkstedet... Funktionærboliger... Læge og gartnerboliger... 3 Grønnegården... 4 Skovhus og Elmehus... 5 Kapel... 5 Bygningsdetaljer i Anneberparken... 6 Farver... 6 Vinduer... 6 Kviste... 6 Døre... 7 Tage... 7 Parkering... 8 Skure og udhuse... 8 Adgangszoner... 8 Skrald/ renovation... 8 Skiltning... 9 Anbefalinger... 0 Bygningsregisrering... Registrering af bevaringsværdier... By og miljømæssige sammenhænge... 3 Bilag Regstreringsskemaer,... 5 Bygningsregistrant er udarbejdet af arkitekt maa. Finn Mørup og arkitekt maa. Poul Sørensen, Odsherred Kommune. Bearbejdning af registrering er udført af arkitekt maa. Finn Mørup Forsidebilledet viser Alléen og garneri vest for Grønnegården. Foto Finn Mørup Der er anvendt tekst og billeder fra Rapporten Anneberparken udgivet af NykøbingRørvig Kommune 006. Rapporten er udarbejdet af arkitekstuderende Nini Sharling og Sofie Kjærsgård.

3 Bygningsregistrering Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland Det tidligere sindssygehospital i Nykøbing Sjælland er beliggende ved Isefjorden som sin egen lille by syd for Nykøbing. Området, der i dag kaldes, ligger i et parklignende landskab, der skråner ned til fjorden mod øst. Mod nord er grunden afgrænset af Grønnehave skov. Første del af hospitalet er opført i 9395, men det er udvidet omkring 979. Alle disse bygninger er opført i stilen Bedre Byggeskik tegnet af Kristoffer Varming. Området må betegnes som originalt og meget homogent. Havebyen Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland var både som hospital og som bydel udtryk for arkitektonisk nytænkning. Nogle af grundtankerne omkring Garden Cities* ses i den måde hvorpå hospitalet er planlagt. Hospitalet blev bygget som en selvstændig by på et åbent landbrugsareal så patienterne kunne være tæt på landbrugslandskabet, naturen, Isefjorden og Grønnehaveskoven. I den typiske haveby er der klare referencer til middelalderbyen med torvet som omdrejningspunkt og mødested. Torvet, her Grønnegården, er bykernen med administration, kirke, køkken, værksteder, forsamlingssal osv. Når man bevæger sig rundt i byen, oplever man et nuanceret forløb af åbne og lukkede områder, og man ser klart, hvordan bygning og landskab forholder sig til hinanden. Hvert af hospitalets bygninger har store haver, og der er grønne fællesområder. Der er skabt et varieret og let nuanceret bybillede, ved at husene er skåret over samme læst og er ens i deres udtryk. Endnu en grundidé i havebyen er, at husene alle skal være i en bestemt stil, selvom de ikke nødvendigvis er ens. Nogle af havebyens byplanprincipper bør bevares og være retningsgivende for omdannelsen af det tidligere hospital og byudvikling i tilknytning hertil. Det nuanceret gadeforløb Det centrale bygningsanlæg bykernen bør bevare sin funktion som centrum for. Nærheden til naturen og landskabet og ad gan gen dertil gennem stiforløb. Blanding af funktioner, arbejdspladser, bolig, kultur og fritidsmuligheder de klare fy siske grænser til det omgivende landskab bør bevares. Park og haver som binder anlægget sammen og bør bevares og sikres * I 90 udkom Ebenezer Howards bog Garden Cities of ToMorrow med nærmest utopiske forestillinger om en ny bystruktur. Hans tanker kom frem i en tid med øget befolkningstilvækst, kraftig industrialisering og heraf følgende slumkvarterer i byerne. Havebyerne skulle være en mulighed udenfor storbyerne for at leve og arbejde omgivet af landbrug i et selvforsynende socialt andelssamfund.

4 Bygningsregistrering Bedre byggeskik Husene på Anneberg (9395 og 93) er meget karakteristiske for Bedre Byggeskikbevægelsen, der blev udbredt i perioden fra starten af 900tallet til. verdenskrig. I 95 oprettedes Foreningen for Bedre Byggeskik. Bedre Byggeskik kom som en reaktion på, at byggeriet i Danmark var blevet uskønt, og blev til i en tid, hvor en større nationalromantisk periode prægede landet. Her kom fokus på den traditionelle danske byggeskik, og man tog fat i tidligere tiders typiske danske kendetegn. Man ser foreningens tydelige spor over hele Danmark i udformningen af stationsbygninger, mejerier, forsamlingshuse, butikker, boliger m.m. fra denne periode. Annebergs arkitekt Kristoffer Varming var med i foreningens bestyrelse. Man stræbte efter ærlige, karakteristisk danske materialer som mursten eller pudsede, kalkede huse. Det ofte valmede tag var belagt med tegl, skifer eller strå. Bevægelsen vejledte og anviste korrekte eksempler på bygninger og bygningsdetaljer ofte til fri afbenyttelse. Det enkle understregedes af minimale facadedekorationer, begrænset til muret taggesims, og evt. hjørnekvadre. Det grundmurede hus, typisk opført i blank mur, dvs. i røde ubehandlede mursten. understreger den ærlighed i materiale og udtryk man tilstræbte. Husene er klassisk proportionerede og af meget høj håndværksmæssig standard og detaljering. Mange af Bedre Byggeskikhusene er proportioneret strengt symmetrisk, som man ser det i husene på Anneberg. Der er overensstemmelse mellem taget og facadens størrelse, vinduernes placering i facaden, størrelsen på vinduet i forhold til facadens proportionering. Ligeledes er ruderne og sprossernes størrelse afstemt med hinanden. Der er en klar takt mellem vinduer og vægge, som tydeligt aflæses i bygningerne. Denne fagdeling er tydelig at læse på bygningerne i. Holdningen til byggeri og arkitektur, som stammer fra Bedre Byggeskik, er vigtig at holde fast ved, når hospitalet omdannes og får nye funktioner: Materialeærlighed (tegl er tegl, træ er træ) Nænsom restaurering Bevar de originale detaljer, snedkerarbejdet og den fine detaljeringsgrad Det er meget svært at bygge til eller fjerne noget uden at det ses meget tydeligt Alléen med portbygningen i Grønnegården i baggrunden 4

5 Bygningsregistrering Lægeboliger i Grønnegården Vibehus Skovhus Gartnerbolig

6 Bygningsregistrering Kapel Fyrrehus Elmehus N Enggården Granhus Nr. 4 Elevbolig Pilehus Sprøjtehus Skovhus Bakkegården Bakkehuset Lade Platanhus Birkehus Villa Lindehus Nr. 54 Administration Udslusningsboliger Fritidscenter Kirke Kantine Festsal Værksteder Maskinafdeling Egehus Køkken, vaskeri, lager Lærkehus Odsherred teater Poppelhus Kastaniehus Bøgehus Syrenhus Vibehus Allébo Fjordhus Portnerbolig Vægterbolig Bygninger fra den originale plan fra 9395 Sindsygehospitalet Nykøbing Sj. Fase udvidelse ca. 97 efter den originale plan. Bygninger bygget ca i forbindelse med sygehusets funktioner (sygeplejeboliger, birum, ambulatorium, lager mm.) Mosbyvej opstår som parcelhusgade (privatejet) syd for området Amtet sælger fordi dele af hospitalet afvikles. Kommunen ønsker en ny bydel på området. Området kaldes nu. Bygninger I det følgende afsnit beskrives de forskellige typer af bygninger i. På grund af mands og kvindeopdelingen er der et system, der kan aflæses og bygningstyper, der gentager sig. Hovedparten af bygningerne på området er de oprindelige plejeafdelinger, de er i ½ etage opført som pudsede gulkalkede bygninger med hvide gesimser. De fleste bygninger er helvalmede med kviste på tagets langsider, bygningerne har alle småsprossede hvide vinduer, blåsorte døre, grønne kældervinduer og døre, og eventuelt træværk er grønmalet. Enkelte bygninger og grupper af bygninger afviger fra dette mønster, både i materialer og karakteristika. Et sådan skift i materialer og udtryk indikerer som regel en anden funktion som f.eks. gartneri, kapel, sikringsafdeling eller administration, og de er beskrevet med hver deres karakteristika efterfølgende. Bygningernes vigtigste karakteristika, som f.eks. facadernes opbygning, tage, kvistvinduer, vinduer, døre og farver, bliver derefter beskrevet i et afsnit om bygningsdetaljer, se side 6. Sikring Mænd Grønnegården og gartneri Kvinder 6

7 Bygningsregistrering Bøgehus Poppelhus Bøgehus, Poppelhus, Egehus, Granhus, Lindehus, Birkehus og Fjordhus Længehusene ligger nordsydvendte med store haver mod syd. De ligger som hovedregel parallelt med adgangsvejen med store havearealer mod syd. De ligger langs alléen, langs den snoede vej eller mod nordvest (skoven). Vinduernes opsprosning varierer lidt fra hus til hus, men samlet set er bygningerne ens i deres udtryk. Bygningerne har tidligere fungeret som plejeafdelinger for patienter, med plejere boende på værelser oppe under taget. Fjordhus Fjordhus har ved ombygning til boligformål i 005 tilføjet udvendige trapper og altaner. Bøgehus har ved ombygning til boligformål i 006 tilføjet en tilbygning, indeholdene trappe og elevator. Birkehus har i 999 fået tilføjet en fløjetbygning. Egehus Granhus Birkehus Lindehus

8 Bygningsregistrering Lærkehus Fyrrehus, Vibehus og Lærkehus Fyrrehus og Vibehus ligger parallelt med skoven i skovkanten, mens Lærkehus ligger vinkelret på skoven, østvestvendt, og mere midt i bebyggelsen. På ankomstsiden er der tre korte fløje, der danner en borgagtig struktur fra adgangssiden. Til havesiden er der ren facadelinie med frontispice. Frontispicen er i tagetagen flankeret af de små kviste. Vibehus Fyrrehus set fra skoven Fyrrehus Parken ved Fyrrehus

9 Bygningsregistrering Pilehus og Kastaniehus Pilehus og Kastaniehus har ankomstside fra nord, hvor de to fløje stikker ud mod skoven. Mellem de nordvendte fløje er der i 98 udvidet med en birumsbygning, der udfylder mellem de fløje. Husene bør kunne føres tilbage til deres oprindelige udseende, så fløjene træder frem. Mod den sydvendte haveside er der et par fremspring i bygningskroppen, de er med til at understrege symmetrien i bygningen. Ved husets gavle mod øst og vest var der oprindeligt overdækkede verandaer, hvor man kunne rulle sengene ud. De eksisterer ikke i dag. Pilehus Kastaniehus Allébo og Platanhus Allébo og Platanhus ligger i hver sin ende af den samlede plan. De er begge nordsydvendte med haver mod øst. Allébo ligger parallelt med alléen og man ankommer til huset herfra, mens Platanhus ligger vinkelret på sin adgangsvej. Det skaber to forskellige ankomstsituationer til husene, foran Platanhus er der nemlig antydningen af en pladsdannelse med parkering foran huset. Husene er mere kompakte end de andre huse i området, da de er kortere end længehusene og samtidig lige så dybe. Husene har antydningen af fløje som to fremspring på havesiden. Allé Bo har kviste, mens Platanhus har Veluxvinduer i taget. Pilehus Allébo set fra det sydlige byudviklingsområde Allébo Parkeringsplads ved Platanhus Platanhus

10 Bygningsregistrering Nr. 4, sydfacaden Nr. 4 set fra nordøst Nr. 4 Lejligheder Bygningen med i dag 6 lejligheder ligger i den vestlige del af området. Huset ligger parallelt med adgangsvejen og har en stor vestvendt baghave. Huset er mere kompakt end de andre gule læn ge huse, fordi det er lige så dybt, men kortere. Huset er symmetrisk med en frontispice på facaden og kvistvinduer i gavlen. Elevbolig, sydfacaden Elevbolig Elevboligen ligger på et hjørne med veje på tre sider. Bygningen er en trelænget bygning med et stort gård rum, der henvender sig til vejen tættest på Grønnegården. Gårdrummet har en offentlig karakter, og bygningen virker mest åben til denne side. Tidligere har der været boliger, små værelser, til de ansatte plejere i huset. Elevbolig, nordfacaden Elevbolig set fra sydøst 0

11 Bygningsregistrering Vægterbolig Portnerbolig Portner og vægterboliger De små boliger i ½ etage ligger ved alléens start ud til Egebjergvej og danner en slags entré til den øvrige bebyggelse. Det røde pyramideformede tegltag ligger som en hat på huset. De to huse og den oprindelige port understreger alléens symmetri ved at være spejlet i alléens akse. Husene syner umiddelbart symmetriske og identiske men deres forskellige funktion gør, at planløsningerne og detaljer i facaden er forskellige. Syrenhus Malerværkstedet Syrenhus og Malerværkstedet Denne villatype i ½ etage findes to steder på området. Begge steder ligger huset vinkelret på alléen og man ankommer til huset fra en sidevej. Husene er pudset lysegule med hvidkalkede hjørner og gesimser. Der er en kvist på hver gavl, mens der på tagets facader er skråvinduer. Villaerne har tidligere været beboelse for de roligste kroniske patienter. Huset har fungeret som et almindeligt hus for patienterne. Den østlige bolig fungerer i dag som naturbørnehaven Syrenhuset. Syrenhus anvendes i dag til børnehave

12 Bygningsregistrering Nr. 0 A og B Nr. 64 A og B Funktionærboliger Dobbelthuse i ½ etage. Typen findes fem steder i området. Her er vindueskarnapper med grønt træværk og hvide vinduer til gadesiden, mens dørene i gavlen er sortblå. Skorstenene sidder lidt forskelligt på husenes tage men ellers ser husene ens ud. Husene er den mindste type bygning i bebyggelsen. Det er med til at give balance i området, at der findes bygningskroppe i forskellige størrelser. Plan og facade er symmetriske. De små for og baghaver er afgrænset af hække. I baghaven er der udhuse (vaskehus og opbevaring af brændsel). Alle husene er placeret parallelt med adgangsvejen. Nr. 4 A og B Udhus bag Gymnastikhus Nr. 58 A og B Nr. 60 Gymnastikhus

13 Bygningsregistrering Nr. 37A Læge og gartnerboliger. Disse forskellige typer af villaer i ½ etage er solitære bygninger. De ligger enkeltvis spredt forskellige steder i planen, dog altid i nærheden af centralanlægget, gartneriet eller sikringsafdelingen. Afhængig af størrelsen er der tale om overlæge, reservelæge og gartnerboliger. Det er både murstenshuse og pudsede, gulkalkede huse, der hører til de forskellige anlæg. Taget er rødt valmet tegltag, enkelte steder mansard, eller halvvalmet tag. Nr. 39 tidligere gartnerbolig Nr. 33 tidligere lægebolig ne nr. 43 A og B har ved ombygning fået nyt tag. Tagets udhæng har ændret det oprindelige arkitektoniske udtryk. Nr. 54 A og B Nr. 43 A og B Nr. 4 villa 3

14 Bygningsregistrering Administration Festsal Grønnegården Grønnegården består af forskellige typer bygningskroppe bygget sammen omkring en stor åben grønning. Mod syd præges området af de gamle plataner og søen mens der mod nord står den gamle sten ved tre (oprindeligt fire) søjleege plantet i et kvadrat. Der er tydelige referencer til herregårdenes stramme aksiale anlæg med en slotsagtig hovedbygning og de lavere betjenende bygninger i et flankerende fløjanlæg. Anlægget indeholdt administrationsbygning, kirke, lægebolig, køkken, vaskeri, kedelhus, badeanstalt, plejerskeboliger og forsamlingsbygning og sprøjtehus (brandstation). Alle disse funktioner kommer til udtryk i proportionerne på husene og i vinduernes placering. Bygningerne er opført i røde mursten med rødt tegltag. På flere af facaderne vokser vildvin, det skaber levende facader og udtrykket blødes op. I bygningerne ved Grønnegården ser man både sadeltag, halvvalmet tag og mansard tag. Materialerne og byggeskikken binder området sammen. Bag murene, der fysisk binder bygningerne sammen, er der små gårdrum og haver mellem husene mod øst og vest. Sprøjtehus Plejerskebygning Badebygning og kedelhus 4

15 Bygningsregistrering Kapel Pudset, hvidkalket hus med grå gesimser og mere udsmykning end på de andre bygninger. På taget er der et lille klokketårn (idag er selve klokken udstillet på det medicinhistoriske museum i Fyrrehuset). Bagest i bygningen er sektionsrummet, hvor hjerneforskningen har sikret sig forskningsmateriale. Kapellet ligger mellem smukke, høje bøgetræer omkring 00 m. inde i Grønnehaveskoven. Her løber en sti gennem skoven til Nykøbing. Vest for stien ligger kapellet, øst for ligger en bronzealderhøj og rundt om den er de ca. 300 grave. Kapel og gravplads blev fredet marts 007. Kapel Skovhus og Elmehus Skovhus og elmehus er kun ½ etage. Husene putter sig i skovbrynet. De har skoven i ryggen og en lysning med have foran sig. Fløjbygningerne skaber et gårdhaveagtigt rum, der sammen med træerne i haven giver fornemmelsen af en lysning i skoven. Et meget karakteristisk rum. Mod haven ses en gavllignende struktur (frontispice), den skærper fokus i gårdrummet og understreger det symmetriske. Der er tilbygninger opført i grønmalet træ på fløjene og en mindre pavillon på havesidens facade. Elmehus Åben terasse ved Elmehus Skovhus Ombygget terasse ved Skovhus 5

16 Bygningsregistrering Bygningsdetaljer i Anneberparken Farver Farverne på Anneberg er meget karakteristiske og er med til at give stedets dets særegenhed og stemning. Gule pudsede facader, som oprindeligt var skagensgule/høstgule. I dag er der en for holdvis stor variation med forskellige gule farver. Det anbefales at anvende den gule farve som har været anvendt igennem mange år (af Vestsjællands Amt). En Siloxan baseret facdemaling indfarvet med farven Anneberg gul. Røde murede facader (blank mur) og de røde tegltage Jægergrønne, sortblå, svenskrøde og hvide døre Hvide småsprossede vinduer, kun kældervin duerne er grønne flere steder. Skure og tilbygninger er malet grønne Det er vigtigt at holde fast i disse farver, da de giver en samlet struktur. Vinduer Vinduerne er småsprossede vinduer af træ. De gamle vinduer er karakteristiske ved smalle sprosser og håndlavet glas, der reflekterer lyset på en let og levende måde. De smalle sprosser giver desuden en lethed til både vinduerne og det samlede indtryk. De gamle vinduer bør så vidt muligt bevares. Vinduernes proportionering er afgørende for husets udtryk, og dette vil ændre sig afgørende ved isætning af nye vinduer. Sprosserne er finere og der kommer mere lys ind gennem vinduerne end de typer, der laves i dag. Glassene i de gamle vinduer bryder lyset på en helt anden måde, da glasset er håndlavet. Nye termoruder reflekterer lyset og skaber mørke og spejlagtige facader. De fine nuancerede facader, man opnår med det gamle glas, kan ikke efterlignes. Vinduer og rammer er alle udført i kernetræ, der ved den rette behandling holder i årevis. Kviste Alle kviste har grønmalet træværk på facaden omkring hvide sprossede vinduer. Flunkerne, kvistenes sider, er hvide, men har formentlig tidligere været beklædt med bly eller zink. Kvisten er afrundet af et buet zinktag. Kvistene er proportioneret i forhold til det enkelte hus. De eksisterende kviste bør bevares og vedligeholdes. Ved tilførsel af flere kviste på den originale bebyggelse, bør disse være magen til og tilføjes den enkelte bygning i forhold til dennes proportioner. Der er i dag flere tage med veluxvinduer. Hvis sådanne vinduer kan indpasses i forhold til bygningen, giver de et godt alternativ til nye kviste. 6

17 Bygningsregistrering Døre Overalt på Anneberg findes smukke fyldningsdøre. Forskellige bygninger har ikke blot forskellige døre, der findes ofte forskellige døre i den samme bygning. Over døren er vinduet fint udformet med stor variation de forskellige steder i anlægget. Fællesnævneren for dørene er farven. Der findes fire kulører; hvid, svenskrød, sortblå og dyb grøn. Omkring Grønnegården er dørene langs siderne grønne, i hovedbygningen blå og i sprøjtehuset grønne. De gule bygninger har alle enten blå eller grønne døre på gadesiden, og alle bygninger har hvide havedøre. Alle døre vidner om meget fint og omhyggeligt udført snedkerarbejde af høj kvalitet. Ved udskiftning af snedkerarbejder som paneler, døre og vinduer, (hvilket i øvrigt ikke anbefales) bør elementerne opbevares, så senere ejere kan sætte dem op igen. Vedligeholdelse og restaurering af dørene bør foregå i overensstemmelse med deres nuværende udtryk, dvs. farve og vinduer skal bibeholdes. Tage Alle tage på området er belagt med røde teglsten, og flere steder har rygningsteglene knop. Der er 45 graders hældning og valmet tag på langt de fleste bygninger. Omkring Grønnegården, hvor bygningerne er røde, har de fleste bygninger saddeltag og halvvalmet tag. Enkelte villaer har mansardtag. De røde tage er en del af områdets udtryk. De bør bevares, og når de skiftes, bør det være med samme type røde vingetegl. En forandring i et enkelt tag vil medføre en tabt samhørighed for hele området. Glaserede tegl skal fuldstændig undgås, da udtrykket er for prangende og derfor uegnet til denne type bygninger. Tagfladen afsluttes altid med en taggesims,som enten kan være en trukket gesims i hvid puds eller ved rødstenshusene som en muret gesims med formsten. I enkelte tilfælde med en gesims i granit. 7

18 Bygningsregistrering Parkering Parkering vil være en dominerende faktor, når området begynder at huse flere beboere med egen bil. Det er vigtigt, at parkeringen bliver prioriteret lige så højt som bevaring af bygningerne i forbindelse med behandling af byggesager. Langt de fleste steder i området har man prøvet at få parkeringen placeret så ugenerende som muligt. Der er mange gode eksemler der viser, at parkering kan indpasses. Små lommer med 6 0 parkeringspladser omkranset af beplantning er en mulighed for diskret parkering. Underlaget bør være grus, armeret græs eller brosten i stedet for asfalt. Asfalt virker ofte dødt i dets udtryk og sammenstød mellem forskellige materialer bliver ofte tarvelige ved brug af asfalt. Adgangszoner Ved genanvendelse af bygningerne vil der blive brug for nye adgangsforhold, der vil nogle steder blive brug for mere end én indgang til hvert hus. Omkring husene bør det tilstræbes at bruge så lette og bløde materialer som muligt for at bevare det parkagtige præg på området: Græs, bunddække, lave buske, grus og brosten vil være egnet. Der skal være mulighed for beplantning helt tæt på husene, arealerne tættest på husene bør derfor ikke befæstes med asfalt og lignende. Parkering med græsarmering Parkering indpasset i den eksisterende beplantning Brostensbelægning Grusbelægning Skure og udhuse På området findes der en del udhuse og skure, der er indpasset i området, og etableret sammen med den øvrige oprindelige bebyggelse. Disse lave skure er grønmalede, ofte med klinkbeklædning. Tag med en ensidet svag hælning beklædt med tagpap. Karakteristisk for de mange skure er, at de er ydmygt placeret inde på grunden, omkranset af træer og buske, sådan at de nærmest er usynlige fra vejen. Nye skure bør være af samme type og udseende, som de originale. Skrald/ renovation Odsherred Kommunes grå affaldsstativer fungerer fint for enfamiliehusene, da de kan passes ind mange steder og virker diskrete. I større beboelseejendomme, hvor der kræves større skraldespande, bør placeringen ske så det er mindst muligt generende i gadebilledet. Skraldestativer bør, som de allerede er nogle steder, være omkranset af buskads eller indpasset i en hæk. Placeringen bør henvende sig til huset fremfor til gaden. Et af de oprindelige udhuse God placering affaldsstativer 8

19 Bygningsregistrering Skiltning Der findes i dag en stor orienteringstavle ved indkørslen til området, hvilket er nødvendigt, da hele området har den noget ulogiske adresse. De enkelte skilte foreslås udformet med grønbudnfarve og hvide bogstaver. Den grønne bundfarve bør være den samme på alle skilte. Størrelse og udformning af skiltningen bør svare til den nuværende skiltning. Det anbefales, at der udarbejdes et skilteregulativ. Små grønne skilte på hvert hus har hidtil været nok. Med nye funktioner, erhverv og boliger vil der blive brug for en ny skiltning. Det anbefales, at den eksisterende skiltning danner grundlag for kommende og ny skiltning. Skitningen bør være diskret og enkelt. Annebergskiltningen er et godt udgangspunkt for styring af den kommende skiltning. Skiltning på bygninger begrænses til husnummer og husnavn evt. suppleret med firmanavn eller lignende. Skiltning ved adgangsveje til bygninger og ejendomme udformes som et bøjleskilt med belysning eller som et vejskilt uden belysning. 9

20 Bygningsregistrering Anbefalinger Bygningsdele og overflader i Bedre Byggeskikhuset kan være djærvt eller meget forfinet, men kendetegnende er de klassiske proportioner og håndværksmæssig kvalitet. Den røde teglstensmur er robust og patinerer smukt. Fugerne vil ofte blive mørnede, og her er en udkrasning og ny opfugning løsningen. Det kalkede murværk har store stoflige kvaliteter, og er underlaget sundt, det vil sige fri for fugtskader, så har kalkningen en relativ lang levetid. Vinduerne er ofte en del af husets klassiske proportionering, hvor der er sammenhæng mellem rudefelternes størrelse og hele vinduets størrelse, som igen er proportioneret efter facadens mål. Ændrer man vinduernes formater, får det betydning for husets helhedsudtryk. De kitfalsede vinduer og den tilhørende profilering af sprosser og karme giver lysindfald af stor kvalitet. Vinduer udført af kernetræ har med den rette overfladebehandling en særdeles lang levetid. Vil man begrænse vinduernes varmetab tilrådes forsatsrammer. Teglsten er de anvendte tagmaterialer. De blev betragtet som smukke og ærlige materialer og er væsentlige for husets stoflighed. Eternit, stålpladereller farvede cementsten kan ikke anbefales som tagbeklædning. Glaserede teglsten anvendt på rødstenshuse er for prangende i forhold til Bedre Byggeskiks tanker omærlighed og mådehold i materialevalget. Bygningsændringer og tilbygninger Et Bedre Byggeskikshus proportioneret efter de klassiske regler er ikke umiddelbart disponeret for ændringer og tilbygninger, fordi det vil forstyrre helheden af symmetri og balance. Man kan foretage ændringer og tilbygninger, når man viderefører bygningens formsprog i form af kviste, karnapper, som i forvejen er kendte elementer i Bedre Byggeskiks formsprog. Større tilbygninger er sjældent mulige uden at helheden lider skade. 0

21 Bygningsregistrering Bygningsregisrering Registrering af bevaringsværdier Der er registreret 48 bygninger alle opført før 940. Skure og mindre betydende bygninger er ikke registreret. Området j, Mosbyvej er ikke regisreret. Registreringen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på grundlag af vurderinger af en række forhold: Den arkitektoniske værdi er et udtryk for bygningens individuelle, arkitektoniske kvalitet. Den kulturhistoriske værdi er udtryk for bygningens fortid, hvor gammel den er, hvad den har været brugt til gennem årene og evt. andre forhold af historisk interesse. Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder direkte op til bygningen. Originaliteten baserer sig på en vurdering af bygningens nuværende udseende i forhold til det udtryk, den havde ved opførelsen. Tilstanden det vil sige bygningens mere eller mindre gode tilstand i teknisk/konstruktiv henseende. Bevaringsværdien er udtryk for disse forholds indbyrdes afvejning og betydning. Bevaringsværdien er således ikke et gennemsnit af vurderingen af de forskellige forhold, men bygger på individuelle skøn over, hvilke forhold der bør veje tungest for den konkrete bygning. Den enkelte bygning får en bevaringsværdi på en karakterskala fra til 9, hvor er den bedste værdi. Bevaringsværdierne er inddelt i følgende kategorier: Høj bevaringsværdi, karaktererne 3, høj rød farve Middel bevaringsværdi, karaktererne 46, lysegul farve Lav bevaringsværdi, karaktererne 79. Der er ikke regisrerede bygninger med lav bevaringsværdi. Bevaringsværdige bygninger i lokalplan ,. Bygninger med høj bevaringsværdi (karaktererne 3) skal sikres således, at ny anvendelse ikke medføre forringelse eller ødelæggelse af den oprindelige arkitektur.

22 Bygningsregistrering Enggården Birkehus Lade Administration Udslusningsboliger Platanhus Elevbolig Fyrrehus Elmehus Kapel Pilehus Skovhus Egehus Kastaniehus Vibehus Fjordhus Vægterbolig Syrenhus Lærkehus Poppeclhus Bøgehus Allébo Maskinafdeling Køkken, vaskeri, Værksteder Kantine Festsal Kirke Sprøjtehus Fritidscenter Odsherred teater Granhus Lindehus Bakkegården Bakkehuset Portnerbolig N Høj bevaringsværdi Mellem bevaringsværdi Bygninger som ikke er vurderet Bygningsregistrering Bevaringsværdige bygninger mål : A, B 4 64A, B 37A A 8B 8C 8D A 4B A, B A 0B 0 6A 6B A,B 9 58A, B 56 6 A,B 6 3 q b d e 34 ad dz fi fh ex ev eu fl ac dv fk ep ø eo 7000a au ff eæ i a l n 39 cg ci cl di dh ds cf ck dg df de bt dm dn do cm ch as dp cr cs ct dk v an ar ai du db cz cæ bs bø bæ bp bn bm bl cq cu dr am cø 7000b bo fd fc es er ei eh eg ef fe et dæ ce cc cy cv bu cd cx bq dt br ca bz ez ey eq en em el ek ee ed ec eb ea dø 3a fg fa fb eø f e d dd 33a a ac ac ac ac ac ac

23 5 Bygningsregistrering N 30 C E B 0 0 F 5 5 C D 35 G 0 A Områder med høj miljø og bymæssig værdi Vigtige byrum hvor samspillet mellem de enkelte bygninger har en høj bevaringsværdi Park og landskaber med høj bevaringsværdi Områder hvor sammenhængen mellem bygninger, park og landskab har en høj miljømssig værdie By og miljømæssige sammenhænge A. Portbygningerne udgør et selvstændigt bygningsmiljø der som helhed udgør et meget bevaringsværdigt miljø. B. Grønnegården udgør som helhed en unik by bebyggelse, der som helhed er meget bevaringsværdigt. Grønnegården er bygget som center for administration og fællesanlæg for det det tidligere hospital. Anlægget bør i den kommende byomdannelse tillægges funktioner som gør det muligt at bevare Grønnegårdens arkitektur og bygningsmiljø. C. Parkbebyggelse med store solitære bygninger placeret i et bevaringsværdigt parklandskab. Området som helhed har en høj bevaringsværdi. D. s fysiske og visuelle sammenhæng til fjorden. E. Villavejen er med sin koncentration af småbygninger (vestlige side) et særligt bygningsmiljø som hsr hør bevaringsværdi. F. Bebyggelsen ved gartneriet udgør som helhed et bygningsniljø med høj bevaringsværdi. G. Bebyggelsen på Alléens sydside udgør som helhed en væsentlig del af alléens miljø. Bygningerne udgør som helhed et bygningsmiljø med høj bevaringsværdi. 3

24 Bygningsregistrering 4

25 Bilag Registreringsskemaer, Enggården Birkehus Lade Administration Udslusningsboliger Platanhus Elevbolig Fyrrehus Elmehus Kapel Pilehus Skovhus Egehus Kastaniehus Vibehus Fjordhus Vægterbolig Syrenhus Lærkehus Poppeclhus Bøgehus Allébo Maskinafdeling Køkken, vaskeri, Værksteder Kantine Festsal Kirke Sprøjtehus Fritidscenter Odsherred teater Granhus Lindehus Bakkegården Bakkehuset Portnerbolig 5 Bygningsregistrering 5

26 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. dz Bygnings navn Vægterbolig Vurdering Bevaringsværdi Arkitektonisk værdi Meget velproportioneret bygning i tofløjet anlæg Kulturhistorisk værdi Tidligere tjenestebolig (vægterboligbolig) Miljømæssig værdi Danner sammen med Vægterboligern porten til. Smuk beliggenhed ved Alléen Originalitet Velbevaret med få ændringer (enkelte ovenlysvinduer) Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal Om.og tilbygning Bygningsareal 5 Antal enheder Kælderareal Etager ½ Tagetageareal 30 Antal lejligheder Carport opført 995 bebygget areal 6 m, overdækning m, indbygget udhus 8 m Udhusfløj er muligvis udvidet år? 6

27 Bygningsbeskrivelse Muret og pudset sokkel, sortmalet Sokkel Muret og pudset gulmalet Ydermur Helvalm, falsteglsten, Tagkonstruktion rykning med knop Gavlkonstruktion Kviste Helvalm Oprindelige buede kviste Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil Dannebrogsvindue, småprosset med kitfals Yderdør oprindelig Oprindelige skorsten Taggesims udformet med bjælkeender Bedre byggeskik Bygningen er beliggende i et haveanlæg omkranset med klippede hække Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Bygningen danner med nabobygningen (Vægterbolig) sammen med portsøjler adgang til Bygningerne indgår som en vigtig del af Alléen Adgang via nyere stikvej giver muligehd for parkering til bil Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 7

28 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. eo Bygnings navn Portnerbolig Vurdering Bevaringsværdi Arkitektonisk værdi Meget velproportioneret bygning i tofløjet anlæg Kulturhistorisk værdi Tidligere tjenestebolig (portnerbolig) Miljømæssig værdi Danner sammen med Vægterboligern porten til. Smuk beliggenhed ved Alléen Originalitet Velbevaret med få ændringer (enkelte ovenlysvinduer) Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår Bebygget areal Om.og tilbygning Bygningsareal 4 Antal enheder Kælderareal 5 Etager ½ Tagetageareal 30 Antal lejligheder carport i indkørsel opført år? 8

29 Bygningsbeskrivelse Muret og pudset sokkel, sortmalet Sokkel Muret og pudset gulmalet Ydermur Helvalm, falsteglsten, Tagkonstruktion rykning med knop Gavlkonstruktion Kviste Helvalm Oprindelige buede kviste Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil Dannebrogsvindue, småprosset med kitfals Yderdør oprindelig Oprindelige skorsten Taggesims udformet med bjælkeender Bedre byggeskik Bygningen er beliggende i et haveanlæg omkranset med klippede hække Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Bygningen danner med nabobygningen (Vægterbolig) sammen med portsøjler adgang til Bygningerne indgår som en vigtig del af Alléen De oprindelige adgangsforhold giver muligehd for parkering til bil Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 9

30 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. eq Bygnings navn Fjordhus Vurdering 6 Arkitektonisk værdi Bevaringsværdi Meget velproportioneret bygning. På adgangssiden er der midt i bygningen en kort fløj, som tidligere var hovedindgang med trappe. 6 7 Kulturhistorisk værdi Tidligere patientbygning (kvindafd.) Den kulturhistoriske værdi er gået tabt med den omfattende ombygning 6 8 Miljømæssig værdi Bygningen er den første større bygning man møder i Anneberparken. Bygningen er en markant bygning set fra Egebjergvej. Opførelsen af 0 har medført at adgangen til Fjordhus har karkter af en baggård. Originalitet Bygningen er totalt ombygget med altaner på østfacaden.adgangen til lejlighederne sker via udvendige trapper. Den tidligere åbne veranda er i dag ombygget til boligformål. Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 93 Bebygget areal 4 Om.og tilbygning 005 Bygningsareal 99 Antal enheder * Kælderareal 335 Etager ½ Tagetageareal 45 Antal lejligheder 8 *Carport og udhus til 8 biler samt gæsteparkering til 34 biler opført

31 Bygningsbeskrivelse Sokkel Ydermur Tagkonstruktion Muret og pudset sokkel, sortmalet Muret og pudset gulmalet Helvalm, falsteglsten Vinduer Døre og porte Bygningsdele fags vinduer, småprosset med kitfals Nye døre Oprindelige skorsten Gavlkonstruktion Helvalm Udsmykning Taggesims Kviste Nye velux tagvinduer Stil Bedre byggeskik De oprindelige småsprossede vinduer (dannebrogsvindue) er renoveret og genanvendt Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Solitær bygning Bygningen ses fra Egebjergvej som et vigtigt arkitektonisk fixpunkt Adgang fra første side vej til Alléen. Parkering til 8 biler i carport og 34 gæsteparkering Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 3

32 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. ek Bygnings navn Allebo Vurdering Bevaringsværdi Arkitektonisk værdi Velproportioneret bygning med de karakteristiske buede kviste Kulturhistorisk værdi Tidligere plejebygning for rolige kroniske patienter (kvindafd.). Miljømæssig værdi Bygningen er den første større bygning man møder i Alléens sydlige side. Bygningen udgør sammen med Bøgehus og Poppelhus den markante bebyggelse af den sydlige side af Alléen. Originalitet Bygningen fremtræder i det ydre som den oprindelige bygning. I tagfladen mod nord er velux tagvinduer. De originale skorstenspiber er bevaret. 3 Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 93 Om.og tilbygning Bygningsareal 776 Antal enheder Kælderareal 67 Etager ½ Tagetageareal 90 Antal lejligheder 3

33 Bygningsbeskrivelse Muret sokkel beklædt Sokkel med granit Muret og pudset gulmalet Ydermur Helvalm, falsteglsten Tagkonstruktion Gavlkonstruktion Kviste Helvalm Buet kviste Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil fags vinduer, småprosset med kitfals Oprindelige døre Oprindelige skorsten Taggesims. Bedre byggeskik Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Solitær bygning som fremtræder som en harmonisk del af alléen Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Parkering på velplaceret parkeringsplads bag Alléen. Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 33

34 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. fd Bygnings navn Syrenhus Vurdering Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Bevaringsværdi Meget velproportioneret bygning. Bygningen er symetrisk omkring hoveddøren i vestfacaden med 7 fag. 3 fags småsprossede vinduer. Omkring hoveddør hvidpudset indfatning og stik. Gesims med bjælkender. Facaden opdeles af lodrette hvidpudsede søjler. Tidligere patientbygning (kvindafd.). kolonivilla, oprindeligt indrette som et almindeligt beboelseshus for de roligste kroniske patienter. Miljømæssig værdi Bygningen er den første større bygning man møder i Anneberparken. Bygningen er en markant bygning set fra Egebjergvej Originalitet Bygningen anvendes i dag som børneinstitution. Fremtræder i det ydre som den oprindelige bygning. I tagfalden mod vest er velux tagvinduer. De originale skorstenspiber er bevaret. 3 Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 85 Om.og tilbygning Bygningsareal 4 Antal enheder Kælderareal 7 Etager ½ Tagetageareal 36 Antal lejligheder 34

35 Bygningsbeskrivelse Muret og pudset sokkel, sortmalet Sokkel Muret og pudset gulmalet Ydermur Helvalm, falsteglsten Tagkonstruktion Gavlkonstruktion Kviste Helvalm Buet kviste Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil 3 fagsvinduer, småprosset med kitfals Oprindelige døre Oprindelige skorsten Taggesims med bjælkeender Bedre byggeskik Lodret pudsede lodrette bånd opdeler facaden. Buede kviste i tagfalden mod øst. Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Solitær bygning som fremtræder harmonisk i det omgivende parklandskab Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Parkering på velplaceret parkeringsplads. Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 35

36 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. eh Bygnings navn Bøgehus Vurdering 6 Arkitektonisk værdi Bevaringsværdi Den oprindelige velproportioneret bygning er ødelagt med tilføjelse af nyt trappetårn i facaden mod Alléen. 6 7 Kulturhistorisk værdi Tidligere plejebygning for rolige kroniske patienter (kvindafd.). Med ombygningen er den kulturhistoriske værdi ødelagt. 6 8 Miljømæssig værdi Bygningen fremtræder i dag meget dominerende. Helhedsindtrykket af bebyggelsen langs Alléen er delvis ødelagt med tilbygningen af trappetårnet. Originalitet Bygningens facade mod nord er domineret af det nye trappetårn. I tagfladerne er der opsat nye kvist og velux tagvinduer. Vinduerne er delvis udskiftet med nye vinduer småsprossede men uden kitfals. Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 49 Om.og tilbygning 006 Bygningsareal 70 Antal enheder Kælderareal 97 Etager ½ Tagetageareal 33 Antal lejligheder 5 36

37 Bygningsbeskrivelse Granit sokkel Sokkel Ydermur Tagkonstruktion Gavlkonstruktion Kviste Muret og pudset gulmalet Helvalm, falsteglsten Helvalm Nye Buet kviste udført i zink Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil fags vinduer, småprosset Nye døre Oprindelige skorsten Taggesims. Solitær bygning som med tilføjelsen af et trappe og elevatortårn i nordfacaden bryder den harmoniske række af bygninger på Alléens sydside. Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Trappe og elevatortårn i nordfacaden bryder den harmoniske række af bygninger på Alléens sydside. Den oprindelige beplantning er delvis fældet: En del af den oprindelige parkkarkter er ødelagt Parkering på parkeringsplads bag Alléen. Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 37

38 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr A + B Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. es Bygnings navn Vurdering Arkitektonisk værdi Bevaringsværdi Meget velproportioneret dobbelthus bygget til boligformål.bygning fremtræder i dag med den oprindelige arkitektur og detaljer (buede kviste, skorstene og kanapper Kulturhistorisk værdi Tidligere funktionærbolig med patienter i familiepleje (kvindafd.). Miljømæssig værdi Bygningen fremtræder med den oprindelige arkitektur med et haveanlæg omkranset af hække. Bygningen er tilbagetrukket fra Alléen og udgør et væsentligt arkitektonisk bidrag til Alléens nordlige side. Originalitet Bygningen fremtræder i dag med den originale arkitektur og udtryk Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 70 Om.og tilbygning Bygningsareal 69 Antal enheder * Kælderareal Etager ½ Tagetageareal 99 Antal lejligheder *Velbevaret udhus placeret som opdeling af haven til de boliger 38

39 Bygningsbeskrivelse Muret og pudset sokkel. Sortmalet Sokkel Muret og pudset gulmalet Ydermur Helvalm, falsteglsten Tagkonstruktion Gavlkonstruktion Kviste Helvalm Oprindlige buede kviste Vinduer Døre og porte Bygningsdele Udsmykning Stil fagsvinduer, småprosset Oprindelige døre Oprindelige skorsten Taggesims. Bedre byggeskik Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold parkering på ejen grund OK Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 39

40 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. fc Bygnings navn poppelhus Vurdering Arkitektonisk værdi Bevaringsværdi Velproportioneret bygning som dog skæmmes af udluftninger i mur og vindue i nordfacaden. Kulturhistorisk værdi Tidligere plejebygning for rolige kroniske patienter (kvindafd.). Miljømæssig værdi Bygningen fremtræder i dag med den oprindelige arkitektur og er en vigtig del af helhedsindtrykket af Alléen. Originalitet Bygningens facade mod nord skæmmes af udluftninger i mur og vindue i nordfacaden. I tagfladerne er der opsat nye velux tagvinduer. Der er ny hoveddør (galsdør) den oprindelige indfatning er bevaret. 6 Tilstand Dårlig stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 360 Om.og tilbygning 964 Bygningsareal 05 Antal enheder Kælderareal 97 Etager ½ Tagetageareal 3 Antal lejligheder 5 40

41 Bygningsbeskrivelse Granit sokkel Sokkel Ydermur Tagkonstruktion Muret og pudset gulmalet Helvalm, falsteglsten Vinduer Døre og porte Bygningsdele fagsvinduer, småprosset med kitfals Nye døre Oprindelige skorsten Gavlkonstruktion Helvalm Udsmykning Taggesims. Kviste oprindelige Buet kviste Stil Bedre byggeskik Solitær bygning som er en del af den harmoniske række af bygninger på Alléens sydside. Øvrige oplysninger Forhold til andre bygninger Omgivelser af særlig interesse Bygningsmiljø Trafikale forhold Indgår harmonisk i række af bygninger på Alléens sydside. Den oprindelige parkkarkter mod syd bør bevares Parkering på parkeringsplads bag Alléen. Situationsplan Kapel 3 d ac Enggården Bakkegården Bakkehuset fb 43A 43B ey Fyrrehus ez 4 Nr Granhus Elmehus Elevbolig 30 Pilehus e 40A 40B Sprøjtehus Skovhus Lindehus Platanhus ex 8D f Kantine fn 8C Maskinafdeling 60 fi 4 6 Birkehus 58A 8B 50 ac 6 ev Egehus ac 8 58B eu Festsal Nr. 54 8A Køkken, 8 vaskeri, Odsherred 56 Lade eæ ff lager teater 54A,B Vibehus fl Værksteder Kastaniehus 64A 6B 64B Villa 5 6A 4 et Lærkehus ep fe 6B eø 6 39 Kirke 4A 4B es Syrenhus 37B 37A 0A 35 0B er eq fa Fjordhus 33 fd 6A 39C 39A 37C Administration 3 0 fg Portnerbolig 39E 39B 37D 5 3 eo Udslusningsboliger Fritidscenter Poppelhus 9 ef fc Bøgehus Vægterbolig eg Allébo eh ei ek el em dz en 4 ac ee 9 3A eæ 7A ec 7B 3B eb 7C 7D 5A ed dø dæ 7E 5B 4

42 NykøbingRørvig Kommune Kommunenr. 37 Ejendomsnr A Planoplysning Kommuneplan Omr.4.9,4.0, 4.,4.,4.4 Lokalp. 57 og Tillæg Zonestatus Byzone Annebjerggård, Nykøbing Sjælland Jorde Matrikel nr. et Bygnings navn Bolig Vurdering Arkitektonisk værdi Bevaringsværdi Meget velproportioneret dobbelthus bygget til boligformål.bygning fremtræder i dag med den oprindelige arkitektur og detaljer (buede kviste og kanapper Kulturhistorisk værdi Tidligere funktionærbolig med patienter i familiepleje (kvindafd.). Miljømæssig værdi Bygningen fremtræder med den oprindelige arkitektur med et haveanlæg omkranset af hække. Bygningen er tilbagetrukket fra Alléen og udgør et væsentligt arkitektonisk bidarg til helhedsindtrykket af Alléen. Originalitet Bygningen fremtræder i dag med den originale arkitektur og udtryk Tilstand God stand BBR oplysninger Opførelsesår 95 Bebygget areal 03 Om.og tilbygning Bygningsareal 03 Antal enheder * Kælderareal 0 Etager ½ Tagetageareal? Antal lejligheder *Velbevaret udhus placeret som opdeling af haven til de boliger 4

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indledning 5 SWOT analyse 7 Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland 8 Havebyen Bedre Byggeskik

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indledning 5 SWOT analyse 7 Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland 8 Havebyen Bedre Byggeskik Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 5 SWOT analyse 7 Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland 8 Havebyen 0 Bedre Byggeskik 2 Bygninger 5 Bygningstyper 6 Bygningsanlæg 20 Bygningsdetaljer 22 Anbefaliger

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Annebergparken, Nykøbing Sj. SALGSOPSTILLING JANUAR 2017 SALGSOPSTILLING APRIL 2016

Annebergparken, Nykøbing Sj. SALGSOPSTILLING JANUAR 2017 SALGSOPSTILLING APRIL 2016 Annebergparken, Nykøbing Sj. SALGSOPSTILLING JANUAR 2017 SALGSOPSTILLING APRIL 2016 Side 2 Beliggenhed Annebergparken er beliggende som sin egen lille by ca. 2 km syd for Nykøbing Sjælland, og kun få hundrede

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune Carporte og udhuse til rækkehusene langs Søhøj Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Annebergparken tidl. Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland Arkitekt Kristoffer Nyrop Varming

Annebergparken tidl. Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland Arkitekt Kristoffer Nyrop Varming Annebergparken tidl. Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland Arkitekt Kristoffer Nyrop Varming Fredningsforslaget omfatter: Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjællands tidligere centralanlæg - bygningerne

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere