Budget Anlægsønske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018 Anlægsønske"

Transkript

1 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Skolepatruljeanlæg Nr.: : Mange af kommunens skoler har en skolepatrulje som typisk står ved et fodgængerfelt eller lyskryds foran skolen. Langt de fleste skolepatruljer i kommunen er oprettet før der var særlige krav til skiltning og afmærkning som forvarsling af skolepatruljens arbejde. En ny bekendtgørelse om Vejafmærkning (nr. 801 og 802 af 4. juli 2012) betyder, at efter den 1. januar 2022 skal alle skolepatruljer ved uregulerede fodgængerfelter have et skolepatruljeanlæg. Der er i dag 8 skolepatruljer der arbejder ved uregulerede fodgængerfelter, hvor det kræves, at der etableres skolepatruljeanlæg. Det skønnes, at udgifterne pr. anlæg beløber sig til kr. I alt vil udgifterne for 8 skolepatruljeanlæg derfor udgøre 2,4 mio. kr. Såfremt skolepatruljeanlæggene ikke er anlagt 1. januar 2022, vil skolepatruljerne blive nedlagt. Udbud og udførelse i 2015 Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

2 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Trafikplan for Hornbæk samt realisering af denne Nr.: : Forslag om at der udarbejdes en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte med særlig fokus på trafikafvikling, sikkerhed særligt for cyklende og gående, hastighed, parkering og løsninger der understøtter en attraktiv byoplevelse og sæsonbestemte aktiviteter. Udarbejdelse af en trafikplan inklusiv handleplan til realisering i overslagsårene. Planen skønnes at koste ca kr. For at realisere planen foreslåes det, at der i overslagsårene afsættes 2 mio kroner årligt. Udarbejdelse af trafikplan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af trafikplan Ja 180 i overslagsårene efter endt anlæg Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

3 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Plads til børn og unge i Kulturhavnen Nr.: : Byrådet besluttede 19. april 2010, at der skulle afsættes kroner til etablering af legeplads ved Kulturværftet. Styregruppen for Kulturværftet besluttede efterfølgende at legepladsprojektet skulle afvente færdiggørelsen af Kulturhavnen samt Søfartsmuseet. Teknisk Udvalg besluttede derfor d. 15. juni 2010 at de kroner skulle indarbejdes i anlægsplanen for Kulturhavnsprojektet, Søfartsmuseet og Kulturværftet er færdigt og der er nu en lang række tilbud i området, der tiltrækker mange både familier og besøgende. Der er efterspørgsel på udendørsaktiviteter i Kulturhavnen for børn og unge, senest fremkom ønsket fra -kontoret på ungdomsskolen i forbindelse med workshop om brug af byrumspuljemidlerne. Der ønskes derfor etableret plads til børn og unge i den nye kulturhavn, der giver mulighed for fysisk aktivitet, leg og samvær. For at understøtte visionen og sikre et levende byrum med gode muligheder for at være aktiv omkring de store kulturinstitutioner, ønskes etableret plads til at motion, natur, kultur og børn og unge kan spille sammen på en ny måde. Det forventes, at planen kan udarbejdes og mindre anlæg kan gennemføres for kroner. Derudover ansøges Nordeafondens "det gode liv-puljen" om 2 mio kroner til at realisere større anlæg. Såfremt Nordeafonden ikke bevilliger midler til projektet, vil der indgives anlægsønske til realisering af den resterende del af planen i Juli 2014: Nordeafonden har ikke givet tilsagn om støtte. Primo 2015 gennemføres en proces hvor interessenterne er med til at definere projektets udformning. Projektet forventes såfremt Nordeafonden bevilliger midler til det blive realiseret medio Såfremt der ikke bevilliges midler til projektet, afhænger realiseringen af en anlægsbevilling i Ja Nej Anlægsudgifter 500 Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

4 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Espergærde Havnetorv Nr.: : I 2011 blev der på baggrund af ideer og forslag fra Espergærde Byforening udarbejdet et dispositionsforslag til ændring af Havnetorvet i Espergærde. Dispositionsforslaget omfatter den fysiske udformning af arealerne Strandvejen/Mørdrupvej og vejforbindelsen mellem Strandvejen og Havnen. Hovedideen er at skabe større og bedre opholdsarealer på Mørdrupvejs sydside ved at udvide arealerne foran restauranterne. Samtidig skabes en sikrere og roligere trafikafvikling ved at indsnævre Mørdrupvejs køreareal. Dispositionsforslaget er indarbejdet i Espergærde Helhedsplan og i sommeren 2014 testes en midlertidig fartdæmpning af Strandvejen og indsnævring af Mørdrupvejs køreareal i krydset. Det samlede forslag inklusive udvidelse af fortovsarealer, nye belægninger samt supplerende belysning og beplantning. Niveauforskel optages i trappeelement med mulighed for siddepladser, cykelparkering og plantebede. Bedre opholdsmuligheder, offentlige siddemuligheder og cykelparkering, større tryghed for lette trafikanter, bedre og mere sikker trafikafvikling. 2015: Projektering og anlæg x Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

5 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Havnegade 2015 Nr.: : På baggrund af de gennemførte test og evalueringer af trafikale løsninger i Havnegade i 2012 og 2013, er der udarbejdet et samlet disponerings- og skitseforslag for strækningen fra Wiibroe Plads til Kronborgvej med henblik på anlæg fra 2014 og frem. Der er beregnet et anlægsoverslag for hele på projektet på kroner. I 2014 anvendes tilbageværende midler fra "Havnegade Shared Space", i alt kroner, til at omlægge hele tværprofilet på strækningen ud for Wiibroe Plads samt til at etablere en bypromenade med fortov og cykelsti på strækningen fra Stengade til Hestemøllestræde. Projektet har været behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 8. april Differencen mellem det samlede anlægsoverslag og de tilbageværende midler fra "Havnegade Shared Space" er i alt kroner. Formålet med projektet er at forbedre forbindelsen mellem bykernen og Kulturhavnen for gående og indrette vejen som et byrum, så den harmonerer med de mange funktioner og tilpasses bytrafik med såvel busser og cykler, som biler og tog. Forår 2014: Projektering samt mindre anlæg. Efterår 2014: Anlæg af strækningen ud for Wiibroe Plads samt bypromenaden til Hestemøllestræde. 2015: Resten anlægges. x Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

6 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute Nr.: : Et anlæg af 1,54 km dobbeltrettet cykelsti vil skabe et 12 km ruteforløb af både lokal og regional betydning. Ved at udbedre dette missing link kobles velfungerende stiforbindelser og veje mellem Ålsgårde og Espergærde og dermed færdiggøres en vigtig lokal ringrute, som skaber: 1)lokal cykelpendlerforbindelse mellem oplandsbyerne: Espergærde, Nygård og Ålsgårde. 2)sikre, længere skolevejsstrækninger til: Hellebæk Skole, Helsingør Skole afd. Nygård, Mørdrupskolen, Espergærde Skole, Espergærde HF - Gymnasium 3)vigtig cykelpendlerforbindelse mellem regionale og nationale cykelruter: 3.1))National cykelrute nr. 9 (København- Helsingør) 3.2) Regional cykelrute nr. 47 (Hundested- Helsingør) 3.3)Fremtidig planlagt supercykelsti Helsingørruten (København Helsingør). Der er søgt puljemidler og givet tilsagn til dette anlægsprojekt ved den Nationale Cykelpulje Budget fremlagt i ansøgning til den Nationale cykelpulje: I ALT: kr, hvoraf kommunens selvfinaciering er 60% = kr. og puljestøtten er 40% = kr. Projektet forventes at skabe markant bedre forhold for cyklister og samtidig øge trafiksikkerheden på strækningen for alle trafikanter. Yderligere forventes: 50% flere cyklister på strækningen med ny cykelstianlæg. 25% af cyklisterne oplever større tryghed ved at cykle på ruten i mørke aften- og morgentimer. 5 min. sparet cykeltid for cyklister, som pt. cykler gennem Hammermølle Skov for at undgå, den utrygge strækning uden cykelsti på Skindersøvej. 2015: Projektering og anlæg x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

7 Budget Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Cykelsti på Ndr. Strandvej (Julebæk - Ålsgårde) samt skiltning og Projektnavn: kampagne for ny national cykelrute : Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner har i det seneste år samarbejdet om at forbedre regional cykelrute 47 med henblik på at opgradere ruten til national cykelrute. Projektet er en del af en satsning, der skal gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer i Danmark. Kommunerne har fået evalueret den eksisterende rute og vil nu forbedre ruten, så den lever op til de kriterier, der er opstillet for nationale cykelruter. I Helsingør Kommune vil ruten blive omlagt på væsentlige strækninger for at forbedre fremkommeligheden, trygheden og sikkerheden. Imellem Helsingør og Ålsgårde mangler der cykelsti på Nordre Strandvej på strækningen imellem Julebæk Strand og Krogebakken. Cykelstien skal etableres som delt sti med cykelsti på begge sider af vejen. Yderligere ønsker Halsnæs, Gribskov og Helsingør at skilte den som national cykelrute samt at skabe kampagnemateriale for at sikre at ruten bliver én af Danmarks mest attraktive cykeldestinationer. Der er søgt puljemidler til dette anlægsprojekt ved både Region Hovedstadens Cykelpulje 2014 og den Nationale Cykelpulje Dette budgetønske tager udgangspunkt i at Helsingør Kommune som minimum modtager 40% i puljestøtte til projektet. Budget fremlagt i ansøgning til den Nationale cykelpulje: Cykelsti mellem Julebæk Strand og Krogebakken: I ALT: kr. Skiltning og kampagne: I ALT: kr. SAMLET I ALT: , hvoraf kommunens selvfinaciering er 60% = kr. og puljestøtten er 40% = kr. Juli 2014: Der blev ikke givet tilsagn om puljestøtte, hvorfor skemaet "Økonomiske konsekvenser" er tilrettet. Projektet er en del af en satsning, der skal gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer i Danmark, samtidig er ruten imellem Helsingør og Ålsgårde en vigtig forbindelse for cykelpendlere. Andelen af både cykelpendlere og -turister vil stige betragteligt. 2014: Førevaluering. 2015: Projektering og anlæg. Forår 2016: Efterevaluering. Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

8

9 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Forankring af Cykeltek Nr.: : Helsingør Kommune ønsker at lave et Cykeltek, hvor borgere og arbejdstagere indenfor kommunen kan komme og låne forskellige cykler, som passer til forskellige transportbehov. Cykelteket giver mulighed for at låne og teste eksempelvis en ladcykel, el-cykel, foldecykel eller liggecykel, så låneren får mulighed for at afprøve en mulig transportvaneændring. Cykelteket skal være med til at skabe et bedre grundlag for transportvaneændringer og cykelinvesteringer hos borgere og arbejdstagere i Helsingør Kommune. Dette budgetønske vedrører forankring og opretholdelsen af Cykelteket i dets tre første leveår 2015, 2016 og Budgetønske tog oprindeligt udgangspunkt i at Helsingør Kommune modtager 40% ( kr. )af udgiften på ialt 2.7 mio. kr. i støtte til projektet fra den Nationale Cykel pulje Kommunen har nu fået tildelt støtte til projektet på ialt kr. dvs mindre end anslået i det oprindelige budgetønske. For ikke at fordyre projektet for kommunen, er projektet udgiftsniveau sænket tilsvarende således at det samlede budget er er sænket med kr fra kr. til kr. Kommunens selvfinaciering til projektet over de 3 år er derfor bibeholdt på i alt: kr. For den samlede gruppe af af lånere forventes det, at: 30% vil cykle mere. 15% vil bruge cyklen oftere til kombinationsrejser. 20% vil erstatte bilen med cyklen til fragttransport. 20% vil erstatte sin daglige bilpendling med cykel eller kombinationsrejser. 20% vil investere i egen cykel efter lånet. Det forventes også, at minimum 400 borgere eller arbejdstagere har lånt en cykel fra Cykelteket indenfor det første år. Cykelteket vil yderligere lette, effektivisere og synliggøre tidligere cykelinvesteringer som fx Helsingørcyklen (100 foldecykler), som naturligvis vil indgå i Cykeltekets lånesystem. 2014: Etablering og opstart af Cykeltek. 2015: Forankring 1. år samt delevaluering. 2016: Forankring 2. år samt delevaluering 2017: Forankring 3. år 2018: Slutevalueringevaluering x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

10 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Mobilitet - rammebeløb Nr.: : Den kommende mobilitetsplan vil indeholde en handleplan med konkrete indsatser, som skal støtte op om kommunens vision. For at kunne sikre mobilitetsplanens levedygtighed fremadrettet ønskes en ramme til mobilitetsindsatser, som understøtter mobilitetsplanen fokusområder: sundhed, klima og et levende sted. Det foreslås, at 1) rammen administreres af en styregruppe med forskellige eksterne og interne interessenter 2) rammebeløbet tildeles årligt særligt interessante mobilitetsprojekter, som understøtter mindst to ud af mobilitetsplanens tre fokusområder. Der beregnes ca kr. til administration af rammebeløbet. Eksempler på projketer kan være: 1) Dialog med daginstituioner og virksomheder om transportvaner og -adfærd, som resulterer i udarbejdelse af trafikpolitikker og transportplaner, 2) Udvikling af apps til transportvalg, 3) Bedre cykeltilgængelighed til færgen, 4) etablering af delebilsordning for kommunens bilflåde 5) Mobilityweek i samarbejde med Helsingborg 6) Kampagner, fx: "Bilfri dag i sammenhæng med de tre større cykelløb", "Fokus på kollektiv trafik og cykling på Helsingør Skole, afd. Marienlyst", "Vi cykler til træning". Det ønskes en årlig ramme på kr. til gennemførelse af konkrete mobilitetsindsatser. Kommunen sikrer, at visionen om smartere mobilitet kan efterleves, ved at afsætte midler årligt til konkrete indsatser. Forventet vedtagelse af mobilitetsplan ultimo Mobilitetsplanen indeholder en handlingsplan for konkrete mobilitetsindsatser. Ønskede rammebeløb kan bidrage til realiseringen af indsatserne i den følgende årrække. x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

11 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Øget tilgængelighed sø i Smørhullet Nr.: : Sø i smørhullet ved Koldingvej fremstår nærmest som et teknisk anlæg frem for en integreret del af det rekreative område. Ved at fjerne hegn og udjævne brinker på 2 sider der vender ind mod parken, vil man kunne gå ned til søbredden og opleve søen. Ved samtidig at hæve grusstien nær søen en smule, vil man kunne se vandspejlet når man går forbi ad stien. Anslået pris for projektet kr. Forbedret rekreativ oplevelse Arbejdet planlægges udført i x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

12 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Broer langs Poppelstien Nr.: : Broerne langs Poppelstien i Snekkersten (over Klostermosevej, Essingen, Kølen, Stævnen og Jollen) har gennem en årrække været udpeget som renoveringstrængende. I 2005 foretog kommunens brokonsulent særeftersyn af broerne og i 2008 blev der foretaget revurdering af anbefalingerne, på baggrund af det gennemførte særeftersyn. Anbefalingerne udmøntede sig i en udskiftning af den største og mest nedbrudte bro over Klostermosevej. Aktuelt udestår en hovedistandsættelse eller udskiftning af de 4 mindre broer. Det skal på baggrund af den aktuelle nedbrydning vurderes om hovedistandsættelse stadig er en mulighed, eller om udskiftning er eneste tilbageværende mulighed. Inden for de kommende år vil der opstå et behov for at foretage udskiftning/reparation af vejbærende bro ved Gurrevejs overførsel af Skindersøvej. Baseret på overslag er der en forventet udgift på 2,20 mio kr. I 2014 foretages fornyet skadesvurdering, og der vælges metode - udskiftning eller hovedistandsættelse. Primo 2015 foretages udbud og den valgte løsning udføres medio x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

13 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Flynderupgård spisehus - Lovliggørelse af køkken og renovering af landbrugsejendom Nr.: Der er i det nuværende spisehus "Folkestuen" opsat en container for enden af gavlen til opbevaring af fødevarer, da opbevaringsmulighederne indenfor bygningens rammer ikke er tilstrækkelige. Containeren er opsat på dispensation som nu er udløbet. Hvis der, i bygningen, skal indrettes rum til opbevaring af fødevarer, der overholder gældende myndighedskrav, samt personalefaciliteter, vil det medføre, at antallet af spisepladser reduceres fra 50 til 25. Driften af ''Folkestuen'' vil hermed ikke længere være rentabel. Derfor stilles der forslag om, at spisehuset flyttes til landbrugsejendommen på Flynderupgård, som står tom. De nye lokaler skal omfatte en "Folkestue" med ca. 100 spisepladser, dvs. en fordobling af pladser i forhold til i dag, og et produktionskøkken. En kapacitetsudvidelse vil betyde behov for flere hænder i køkkennet, svarende til en køkkenmedhjælper på 37 timer. Ved udvidelsen vil muligheden for indtjeningen til gengæld også vokse. Landbrugsejendommen er bevaringsværdi med save-karakter 3 (høj værdi), men i meget ringe stand. Det er, efter gennemgang af landbrugsejendommen vurderet, at istandsættelse af bygningen, samt indretning af ''Folkestue'' og produktionskøkken vil beløbe sig til 13,365 mio. kr. Ansættelse af køkkenmedhjælper fratrukket merindtjening, samt øgede driftsudgifter pga. udvidelsen af køkkenfaciliteter m.m. Understøtning af den succes ''Folkestuen'' allerede er Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

14 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kunstgræsarealer med idrætslegeland ved Snekkersten Idrætscenter Nr.: I Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets perspektivplan for anlægs- og investeringsønsker er det angivet, at der ønskes etableret fem kunstgræsbaner - en ved hvert af de store decentrale idrætsanlæg. Indtil videre ved Helsingør Idrætspark, Mørdrup Idrætsanlæg og Hornbæk Idrætsanlæg. Snekkersten Idrætscenter udbyder, på de andre idrætsanlæg i kommunen, også træningstid på kunstgræs, men pga. den manglede kapacitet kun til spillere mellem 13 og 30 år. Med etablering af kunstgræsbane vil der kunne tilbydes træningstid til alle aldersgrupper samt rugby og amerikansk fodbold. Yderligere vil det frigøre kapacitet indendørs til andre idrætsgrene/udøvere. I forlængelse af kunstgræsbanen er ønsket, at der etableres et Idrætslegeland. Idrætslegelandet skal inspirere til kreative bevægelsesaktiviteter og grundlæggende motorisk og fysisk træning, samt give mulighed for at mødes et sted og skabe sine egne aktiviteter, alene eller med dem man møder, og øge tilgængeligheden og muligheden for at være fysisk aktiv. Der er fremkommet et overslag på etablering af kunststofgræsbane med baggrund i etablering af en bane i Hornbæk. Det estimeres at anlægsudgiften vil være 6,5 mio.kr. Det estimeres, at et idrætslegeland i forlængelse af kunstgræsbanen vil andrage 3,5 mio.kr. Det samlede projekt vil kunne etableres i etaper. Driftsudgifter til kunstgræsbane anslås til kr. der er erfaringstal fra DBU og Helsingør Kommune. Drift af Idrætslegeland estimeres til kr. Et Idrætslegeland skal supplerer de eksisterende faciliteter med alsidige tilbud for mange bruger- og aldersgrupper; børn, unge og ældre. Placering ved Snekkersten Idrætscenter ses som særlig gunstig ift. idrætslinjen på Snerkkersten Skole, afd. Smakkevej, børne- og ungeinstitutioner, Poppelgården og det mangfoldige foreningsliv i området Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

15 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Udbygning af klubhus i Tikøb Nr.: Tikøb IF har oplevet en stigning i medlemstallet på ungdomssiden, specielt i pigerækkerne. På baggrund af dette har Tikøb IF løbende haft en dialog med Helsingør Kommune omkring udvidelse af deres eksisterende faciliteter, således det vil være muligt, at tilbyde flere omklædningsfaciliteter, samt mulighed for at etablere et motions- og fitnesslokale. Tikøb IF disponerer, med en udvidelse af de eksisterende faciliteter, over yderligere ca. 200 m² fordelt over to etager. Tikøb IF har udarbejdet et skitseforslag samt budget for tilbygning og fremsendt dette til Helsingør Kommune. Det vurderes at projektet kan udføres for 3,3 mio. kr. fordelt over årene Den afledte drift vil være ca kr./år. Honorering af det stigende medlemstal i Tikøb IF Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

16 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Etablering af træningspavilloner i lokalområder Nr.: I henhold til kommunens vision om "At bidrage med størst mulig livskvalitet for borgerne" er det intentionen, at etablering af træningspavilloner i udvalgte nærområder vil gøre adgang til motion og fysisk aktivitet lettere tilgængelig. Træningspavilloner tilbyder 'stationer' til f.eks. kredsløbstræning, styrketræning og træning af motorik og balance. Det planlægges, at anlægge tilsammen 4 træningspavilloner med hver 4 'stationer' i hhv. i Helsingør nord og Helsingør syd og i nærheden af de større idrætsanlæg så de også kan danne rammen om spontan og uformel idræt. Den estimerede omkostning ved etablering af 4 træningspavilloner anslås til 1,35 mio. kr. Den afledte drift anslås til kr./år (forebyggende vedligehold og reparation). Dette er i forlængelse af Helsingør Kommunes fokusområder i blandt andet Idræts- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken med fokus på aktive uderum og social lighed i sundhed. Muligheder for aktivitet i nærområder skal forbedres, så mulighederne for såvel selvorganiseret, som organiseret bevægelses/idrætsaktivitet højnes uanset social status. Projektet forberedes i 2015 og udføres i Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

17 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Etablering af multibaner i lokalområder Nr.: I henhold til kommunens vision om "At bidrage med størst mulig livskvalitet for borgerne" er det intentionen, at etablere 4 multibaner i udvalgte nærområder. Multibanerne vil gøre adgang til motion og fysisk aktivitet lettere tilgængelig og rummer muligheder for at spille og lege mange forskellige boldspil (håndbod, fodbold, basket, hockey, paddle tennis etc.). Det planlægges, at anlægge multibanerne ved de større idrætsanlæg. En multibane kan med det rigtige design og omtanke bruges året rundt - måske også til skøjteløb. Det vurderes at 4 multibaner kan udføres for 1,5 mio. kr. fordelt over årene Den afledte drift vil være ca kr./år (forebyggende vedligehold og reparation). Dette er i forlængelse af Helsingør Kommunes fokusområder i blandt andet Idræts- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken med fokus på aktive uderum og social lighed i sundhed. Muligheder for aktivitet i nærområder skal forbedres, så mulighederne for såvel selvorganiseret, som organiseret bevægelses/idrætsaktivitet højnes uanset social status. Projektet forberedes i 2015 og udføres i Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

18 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Gurrevej - etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) Nr.: Skolens bygning C rummer elever, og der er kun 2 toiletter i bygningen. Dette medfører massiv brug med deraf følgende dårlig hygiejne. Der er i den tilstødende bygning B nye toiletter i kælderen. Eleverne fra bygning C skal igennem teatersalen for at nå hertil, men teatersalen er oftest aflåst. Der er gode toiletforhold i en separat toiletbygning i gården, men så skal eleverne forlade bygning C. Skolen har derfor et ønske om at få etableret flere toiletter i bygning C, hvor det er vurderet, at der kan suppleres med 5 toiletter. Anlægsudgiften til etablering af 5 toiletter vil beløbe sig til ca kr. Etablering af flere toiletter medfører øgede udgifter til rengøring, samt større vandforbrug. Den afledte drift afholdes over budgetområde 825 og vurderes til ca kr./år. Bedre hygiejne og bedre vilkår for eleverne Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

19 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Opgradering af skolernes IT-netværk Alle elever i klasse i Helsingør Kommune fik i 2011 udleveret netbooks. Disse netbooks udnytter ikke det trådløse netværk optimalt, hvorfor brugerne oplever netværket som langsomt. Til optimering af brugen af det trådløse netværk har IT-afdelingen og Center for Dagtilbud og Skoler identificeret nedenstående løsningsmodel: a) At de FREKVENSOMRÅDER, der anvendes, ikke forstyrres af udefrakommende signaler fra rumfølere. Disse skal således identificeres og udskiftes. b) At alle accespoints skal have de bedst mulige arbejdsforhold, og ikke forstyrre hinanden. Det sikrer man ved at udarbejde en KANALPLAN, der angiver hvilken kanal det enkelte accespoint skal fungere på. De samlede udgifter til optimering af det trådløse net estimeres til at være: Sitesurvey, der afdækker defekte rumfølere: Kr Udskiftning af rumfølere: Kr Kanalplan: Kr Evt. flytning af accespointss: Kr I alt: Kr Bedre og hurtigere brug af netbooks i undervisningssituationen Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

20 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen (naboklager) Nr.: I Multiparken har der været uheldige optrin med unge mennesker, der løber om bag scenen og generer musikerne, mens de spiller. Beboere i Vapnagård har klaget over støj, når der er koncerter. En lydisoleret bagvæg vil kunne afværge begge problemer. Ca. 30 m støjhegn i 405 cm højde med isolering. Der skal afsætte midler til honorar for akustiske beregninger. Det vurderes, at etablering af lydisoleret bagvæg til scenen. incl. honorar for akustiske beregninger samt øvrige omkostninger, kan udføres for ca kr. Bedre forhold for både de udøvende musikere samt beboerne i Vapnagård Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

21 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Nr.: Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Tikøb Familiehus ansøger om etablering af vuggestue i tilknytning til Familiehuset. Skole og Tikøb Familiehus rummer børn fra 3-5 års alderen, og der er ca. 200 børn på matriklen. Hvis fødekæden skal bevares, er der behov for en vuggestue, da der er konstant efterspørgsel fra forældre om en vuggestue i lokalsamfundet. P.t. er der ca. 15 forældrepar, der har behov for en vuggestueplads. 24. juni 2014 vedtog Byrådet, at der pr. 1. august 2014 skal etableres en småbørnsgruppe (2-3 år) i Tikøb Familiehus. I småbørnsgruppen er der for nuværende optaget 5 børn, men hvis Tikøb skal tiltrække flere børnefamilier er der brug for tilbud om vuggestuepladser (0-3 år). Center for ejendomme har udarbejdet tre forslag til etablering af vuggestue (anlægsudgifter mellem 1,2-1,7 mio. kr.), hvor både personalegruppen og Fællesbestyrelsen mener at den billigste løsning også er den bedste løsning: - Vuggestuebørnene i den nuværende børnehave. - De ældste børn flyttes til Idrætsforeningens lokaler, som i forvejen bruges af førskolebørn/sfo. t omfatter følgende arbejder: Istandsættelse af modtagerkøkken, nyt krybberum, ny udendørsbelægning og legeplads, maleristandsættelse, sikkerhedsglas i facade, tilpasninger i edb-, alarm og telefonsystemer, udvidelse/tilpasning af varmeinstallationer, ventilation, kloak og el, løst og fast inventar, diverse omkostninger (forundersøgelser, rådgiver, byggetilladelse m.m) Køkkenpersonale kr./år. Øgede energiudgifter kr./år. I alt kr./år. Ved etablering af en vuggestue i Tikøb sikres alle områdets børn fra 0-15 år et forsvarligt pædagogisk tilbud med helhed og sammenhæng, med en nænsom overgang fra vuggestue til skole Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

22 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Renovering af gulvkonstruktioner i Troldehøj og Kasserollen Nr.: Begge institutioner er pavillonbyggerier, opført i I begge bygninger er der konstateret opfugtning i gulvkonstruktionen nedefra, hvilket har medført at disse er angrebet med skimmelsvamp, sandsynligvis på grund af vandindtrængning direkte ind i krybekælder med deraf følgende opfugtning af fundament. Teknologisk institut har undersøgt begge bygninger bl.a. ved opgravning langs fundament på udvalgte steder. Det blev i forbindelse med opgravningerne verificeret, at etablering af omfangsdræn er nødvendigt, ligesom der skal etableres drænplader på fundamenter. Med henblik på udtørring af krybekælder vil der skulle skabes et undertryk ved etablering af mekanisk ventilation. Herefter er der af rådgiver udarbejdet programoplæg for hver institution til udbedring af skimmelsvampen. Ved luftmålinger, fortaget af i 2013, blev der ikke målt forhøjede niveauer af skimmelsvamp i indeluften i institutionerne. Der tages nye luftmålinger hvert år. Det vurderes, at omkostningerne for udbedring af skimmelsvamp i én institution beløber sig til 4,0 mio. kr., dvs. i alt 8,0 mio. kr. for begge institutioner. Beløbet er ekskl. omlægning af gulve (ikke umiddelbart påkrævet). Der vil blive skimmelsvamprenoveresi én institution pr. år. I perioden for udbedring skal børnene genhuses og transporteres fra sædvanlig institution til genhusningsinstitution. Denne omkostning vurderes til 1,0 mio. kr. pr. institution. Levetidsforlængelse for institutionerne og forebyggelse af indeklimaproblemer Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

23 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd (nuværende ikke tidssvarende) Nr.: Eksisterende køkken er utidssvarende og skal totalt istandsættes. Alle hårde hvidevarer, gulvbelægning, bordplader og køkkenelementer er nedslidt og indretningen er ikke optimal. Ventilationsanlægget leverer ikke tilstrækkeligt luftskifte. Der søges om midler til istandsættelse og modernisering af køkkenet, herunder induktionskogeplade og konvektionsovn. Totalrenovering af køkken, inkl. hårde hvidevarer, ca kr. Opgradering af ventilationsanlæg, ca kr. Den samlede pris er baseret på tilsvarende køkken etableret i Børnehuset Møllen, afd. Vingen. Bedre forhold i forbindelse med madlavning og bedre hygiejne Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

24 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: IT kabler og fornyet IT installationer i Stokrosen (svag netværksdækning) Nr.: IT har vurderet at Stokrosens IT kabler er i så ringe stand, at nuværende netværksforbindelsen hindrer acceptabel netværkskontakt med omgivelserne. Projektet omfatter: a) opgravning og reetablering af areal mellem Stokrosen og Espergærde Skole, afd. Espergærde (nedgravet kabel). b) udskiftning af defekt fiber (dateret 1999 eller før). c) montering af fiber samt EDB drops i rackskab (findes ikke i dag). d) opgradering af switch (udgift afholdes af IT-afdelingen i Helsingør Kommune), hvilket medfører udgifter til to trådløse enheder. Omkostningerne ved det samlede projekt er vurderet af IT-afdelingen i Helsingør Kommune, i alt kr. Forbedret kommunikation via inter/intranettet Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

25 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Rottebekæmpelse - lovkrav Nr.: Der er i 2013 udarbejdet et programoplæg over hvilke institutioner, ejet af Helsingør Kommune, der skal rottesikres, ligesom det er estimeret, at der skal bruges 3,5 mio. kr. på udførelsen. Hermed ansøges om midler til at igangsætte udførelsen - selve rottesikringen - på baggrund af programoplægget. Der ønskes 3,5 mio. kr. til udførelsen af rottesikring Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

26 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: P-plads ved Nyrup Børnehus Nr.: De nuværende p-pladser ved Nyrup Børnehus er utilstrækkelige i forhold til behovet. Det er i praksis ikke muligt at standse på en forsvarlig måde på selve Kongevejen, hvorfor det er nødvendigt at køre ind på selve arealet ved institutionen. Det nuværende parkeringsareal kan ikke håndtere mængden af "forældre biler" og personalets parkerede biler. Center for Ejendomme har udarbejdet et mindre projekt, som skaber yderligere 6 stk. p-pladser samt mulighed for standsning i forbindelse med aflevering og afhentning af børn. Projektet er baseret på, at arbejdet styres direkte, det vil sige uden brug af ekstern rådgiver. Det vurderes, at projektet kan gennemføres for kr. Større tryghed for børn og forældre Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

27 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe Nr.: 'Hestestalden', der i dag benyttes af Park og Vej er blevet facaderenoveret og istandsat indvendigt igennem de seneste par år. Dog er taget endnu ikke renoveret, og er i meget ringe stand. Dette betyder, at det løbende skal vedligeholdes for at undgå indtrængning af vand og fygesne. Der ansøges hermed om midler: a) udskiftning af eksisterende tegltag. b) reparation af 3 kviste. c) nyt undertag/lægter. d) udskiftning af inddækninger, tagrender og skotrender. Der er vurderet at omkostninger ved en total tagrenovering er ca. 3,9 mio. kr. Bygnings levetid forlænges Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

28 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrup: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri Nr.: I forbindelse med lukning af Mørdråben pga. skimmelsvamp (SFO på Espergærde Skole, afd. Mørdrup) for ca. 7 år siden blev SFO'en genhuset i opsatte pavilloner. Disse pavilloner er opført på dispensation. Dispensationen er udløbet og der skal derfor findes en permanent og lovlig løsning for SFO'en med baggrund i et generelt ønske om, at flytte SFO'erne ind på skolerne. Signal Arkitekter har i 2013 udarbejdet forslag til at flytte SFO'en indenfor skolens eksisterende rammer, dog skal SFO'ens garderobefaciliteter og fællesrum placeres i tilbygning på ca m². Omkostningerne ved udførelse af det samlede projekt anslås til ca. 17,0 mio. kr. Center for Ejendomme arbejder pt. sammen med skolen på en alternativ løsning, der ikke kræver så stor en tilbygning som skitseret ovenfor og større grad af dobbeltudnyttelse af skolens lokaliteter. Omkostningerne anslås til ca. 7,0 mio. kr. Denne løsning fremlægges for Økonomiudvalget i august En del af omkostningerne, ved indretning af SFO på skolen, finansieres ved sparet lejeudgifter/driftsudgifter ved opsigelse af lejen af pavilloner (ca. 1,2 mio. kr. om året). Omkostningerne ved et vurderet budget på 7,0 mio. kr. vil således være afskrevet over en periode på knapt 6 år. Afledt drift er uforandret, da SFO blot flyttes fra pavillon til skolen. Opsigelse af lejemål på pavilloner (lejeudgifter) og dobbeltudnyttelse af faglokaler på skolen Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

29 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: 10. klasseskolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand Nr.: Samtlige vinduespartierne på 10. klasseskolen er i så ringe stand, at der er risiko for nedstyrtning med fare for personer der færdes i og ved skolen. Der er foretaget forbyggende foranstaltninger. Projektet omfatter: a) Udskiftning af alle vinduespartier - nuværende vandret delte vinduespartier ønskes udskiftet med et helt vinduesparti med træ/alu ramme (mindre vedligehold) og integreret solafskærmning (bedre indeklima). b) Etablering af brøstningspartier i stueplan - nuværende vinduespartier går helt til terræn (mindske vandalisme). Vinduesudskiftningen, inkl. brøstninger, anslås at beløbe sig til 4,65 mio. kr. Der er tidligere fundet forekomster af PCB i nabobygningen (Ungdomsskolen). 10. klasseskolen og Ungdomsskolen er begge opført i 1966, og det må derfor forudsættes at der også på 10. klasseskolen er risiko for PCB i vinduesfugerne. Der skal derfor afsættes 2,0 mio. kr. til udbedring af PCB. Det er vurderet, at vinduesudskiftninger, beløber sig til 6,65 mio. kr. inkl. beløb på 2,0 mio. kr., hvis der findes PCB i vinduesfugerne. Bygningens levetid forlænges og sikkerheden i og omkring bygningen skærpes. Bedre indeklima Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

30 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Nr.: Igennem de seneste år har der været fortaget udbedringer af nedslidte bygningsdele og diverse tekniske anlæg i Helsingør Svømmehal. På trods af dette nedslides bygningen hurtigt. Der er derfor udarbejdet et estimat over hvilke arbejder, der skal udføres indenfor en kort årrække for at opretholde en fornuftig drift af svømmehallen, samtidig med at bygningen får et mindre tiltrængt løft. Det er vurderet, at renoveringen vil medføre en levetidsforlængelse på ca. 10 år. Det vurderes, at der samlet set skal investeres 11,4 mio. kr. for at levetidsforlænge Helsingør Svømmehal i 10 år. Opretholdelse af tilbuddet om en svømmehal til Helsingør kommunes borgere Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

31 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage Nr.: På tre af fire bygningsafsnit på Helsingør Skole, afd. Nordvest trænger hele tagkonstruktionen til udskiftning. Der er flade tage på bygningerne. Ved en udskiftning, vil der blive efterisoleret i henhold til gældende Bygningsreglement. Tagene kan evt. istandsættes over en tre-årig periode: et bygningsafsnit pr. år. Det må dog forudsættes, at dette fordyrer projektet med ca 0,5 mio. kr. i forhold til én samlet entreprise. På det fjerde bygningsafsnit er taget renoveret for ca. fem år siden. Den samlede omkostning var på daværende tidspunkt ca. 1,5 mio. kr. Det vurderes, at omkostningerne ved istandsættelse over en treårig periode beløber sig til kr. 6,5 mio. kr. fordelt således: ,9 mio. kr ,2 mio. kr ,4 mio. kr. Bygningernes levetid forlænges Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

32 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering samt nye vinduer i tagetagen Nr.: Taget på Rådhuset (Stengade 59-61) er meget nedslidt, og der mangler isolering. Vinduerne i tagetagen er utætte, så det regner ind visse steder. Center for Bygningsbevaring har udarbejdet rapport over nødvendige arbejder, og samtidig givet et overslag på omkostningerne ved udførelse. Center for Bygningsbevaring anbefaler, at følgende udføres: a) Nyt skifertag (udvendige arbejder), Stengade 59. b) Indvendig efterisolering af tag, Stengade 59. c) Nyt tegltag og udvendig efterisolering af tag, Stengade 61. d) Facader, istandsættelse mod gade og gård, Stengade Det er vurderet at omkostningerne ved de foreslåede arbejder beløber sig til i alt 11,0 mio. kr. Dette kan fordeles med 3,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i Bygningens levetid forlænges og indeklima for de ansatte, på især øverste etage, forbedres Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

33 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Prøvestenen: Løbende til- og ombygning af administrationsbygningen over en periode på ca. 6 år Nr.: Der pågår drøftelser om et samlet salg af Mørdrupvej i forbindelse med planerne for 'Udviklingsområde Espergærde'. Hvis dette realiseres skal der på sigt findes plads til medarbejdere fra Center for Teknik, Miljø og Klima. En mulighed er, at flytte medarbejderne til administrationsbygningen på Prøvestenen. En forudsætning for det er, at hele bygningen nyindrettes til tidssvarende og moderne kontorarbejdspladser, hvor medarbejdernes forskellige arbejdsopgaver understøttes i den fysiske indretning og hvor eksisterende kvadratmeter udnyttes i højere grad. P.t. er der et pilotprojekt under udførelse på Prøvestenen, hvor et område ombygges til de såkaldte aktivitetsbaserede arbejdspladser. Dette medfører bl.a. at de, i dag, brede og ubenyttede gangarealer integreres i arbejdsområderne. Pilotprojektet evalueres medio 2015, og hvis det er en succes, vil det etapevist blive udrullet over hele Prøvestenen i en periode over 6 år. Økonomi På baggrund af pilotprojektet er det vurderet, at omkostningerne ved en etapevis ombygning af Prøvestenen, over en periode over 6 år, vil være ca. 60 mio. kr. Det vurderes at der vil være en årlig besparelse på ca kr./år (2018) - se 'Konsekvenser' nedenfor. Denne afledte drift vil øges over årene efterhånden som projektet realiseres. Samling af det administrative personale, og reduktion i ejede ejendomme betyder besparelser på bl.a. vedligehold, transport af medarbejder ved mødeaktivitet, rengøring, kantinedrift og øvrige servicefunktioner tilknyttet administrationen og bygningerne. Endelig fremmer det vidensdelingen centrene internt ikke at sidde i cellekontorer, samt centrene eksternt at være samlet geografisk (2021) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

34 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape Nr.: Byrådet godkendte d. 26. november 2012 at iværksætte opførelsen af Skolen i Bymidten, hvor Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej samles på den matrikel, hvor afd. Marienlyst i dag er beliggende. Byggeriet forventes at være gennemført i Etape 1 er på nuværende tidspunkt igangsat og under udførelse. Etape 1 består af ny Multihal og ny Musikskole. Der ansøges hermed om midler til gennemførelse af etape 2, 3 og 4, hvor skolebygningerne skal indrettes og moderniseres, så de understøtte nutidens undervisningsformer, ligesom bygningerne istandsættes, herunder højnes energiteknisk. Der ansøges om i alt 116 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2015, 51 mio. kr. i 2016, 40 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Projektets gennemførelse vil frigøre Klub Fiolen, SFO Hestemøllestræde og Helsingør Skole, afd. Kongevej. Projektets gennemførelse vil desuden medføre besparelser i den afledte drift på f.eks. vedligehold af bygninger, drift (vand, varme og el), rengøring m.m. - vurderet til ca. 1,5 mio. kr. år. Hvis projektet vedr. Skolen i Bymidten ikke fortsættes skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet - anslået efterslæb 120 mio. kr. - på Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

35 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Børnehuset Troldehøj: Nye p-pladser Nr.: Troldehøjs parkeringsmuligheder er i spidsbelastningsperioder utilstrækkelige. Derfor foreslås den nuværende p-plads på HP Christensens Vej (ved Forsyning Helsingør) udvidet med 7-8 nye pladser. Den eksisterende p-plads er "skåret" ind i bakken mod forsyningen. Det undersøges hvorvidt flere p- pladser kan etableres i bakken. Arbejdet omhandler ekstern rådgivning, jordarbejde, evt. forstærkning af bakke og etablering af p-pladser (grus) med overkørsler fra vej (fortov/granit). Undersøgelsesrapport, projektering og udbud beløber sig til 0,1 mio. kr. Fagentreprise skønnes til 0,36 mio. kr. Afledt drift (glatførebekæmpelse) vurderes til kr./år. Bedre parkeringsforhold for forældre til børn i Troldehøj, samt for personalet. Primo 2015 Udførelse af undersøgelsesrapport. Primo 2015 Udførelse af ingeniør projektbeskrivelse. Medio 2015 Udbud af fagentreprise. Ultimo 2015 Udførelse af arbejdet. Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

36 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Ejendommen Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer, samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn. Nr.: I forbindelse med Boanalysen blev det også udredt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen Wisborg: a) delvis facaderenovering b) delvis udskiftning af vinduer og yderdøre c) reparation af sætningsskader Derudover er der behov for terrænarbejder bl.a. afstivning/udskiftning af stensætninger i skråning Det er forlagt og godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014, at der indarbejdes et anlægsforslag på udvendig renovering af ejendommen Wisborg til budget Det er vurderet at den udvendige vedligehold på bygningen beløber sig til 1,7 mio. kr., mens terrænarbejderne beløber sig til 1,5 mio. kr. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 2015 og udføres i 2016 Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

37 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder Nr.: Stengade 72 er en fredet ejendom og al renovering skal udføres i dialog med Kulturarvsstyrelsen, der kan stille krav til hvordan bygningsbevarende arbejder skal udføres. Da bygningen er fredet er Helsingør Kommune, som ejer, forpligtet til, at opretholde bygningens stand og det er konstateret, at taget er meget nedslidt og skal udskiftes. Desuden er kælderen uisoleret, hvilken bevirker, at der er meget fodkoldt i stueetagen, hvorfor der er behov for isolering af kælderen. Det vurderes, at arbejdet kan udføres for 3,73 mio. kr. over en to-årig periode: ,2 mio. kr ,53 mio. kr. Bygningens levetid forlænges. Forbedret indeklima for de ansatte i stueplan Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

38 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Svømmehallen: Nuværende udledning af spildevand fra returskylning af filtre til sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Nr.: Center for Teknik, Miljø og Klima har stillet krav om, at den nuværende udledning af spildevand fra returskylning af filtre til sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette skyldes, at spildevandet har væsentlig forhøjede værdier af trichlormethan (kloroform) i forhold til tilladte grænseværdier, jf. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr af 25. august Dette betyder bl.a. at der skal: a) Nedgraves et forsinkelsesbassin (60 m³) b) Tilsluttes til offentlig kloak. Omkostningerne ved projektet er vurderet til ca. 1,02 mio. kr. Det vurderes ikke, at anlægges vil medføre afledt drift, da der allerede anvendes pumpe til udledning af filtervandet. Opfyldelse af bekendtgørelse om miljøkrav. Miljøforbedring i flora og fauna ved sø Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Budget Anlægsønske

Budget Anlægsønske 1 Broer Poppelstien Nr.: 04-01 I 005 blev der på stibroerne langs Poppelstien konstateret utilstrækkelig fugtisolering og deraf følgende nedbrydning af broerne som konsekvens. I 011 blev den største og

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej & etablering af højkvalitetscykelrute - Bilag 1 Projektet Missing link Missing link Et anlæg af 1,54 km dobbeltrettet cykelsti vil skabe et 12 km ruteforløb af både

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1 1 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Broer Poppelstien 2.400 0 0 0 1 X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT 2.400 0 0 0 309 KULTUR-

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Budget 2016-2019 Anlægsønske

Budget 2016-2019 Anlægsønske Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 1 Broer Poppelstien Nr.:

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016

Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 I dette bilag orienteres Byrådet om status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 at Center for Økonomi og Ejendomme løbende

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER

NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER NOTAT OVERSIGT OVER ANSØGNINGER TIL ANLÆGSPULJEN TIL RENOVERING OG UDBYGNING AF INSTITUTIONER 6. maj 2008 rev. 25. juni 2008 rev. 9. januar 2009 Ad prioriteringer foretaget af T&M og familieledelsen: =

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Den 08.04.2015 Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 Bevilling til og med 2014 Rådighedsbeløb 2014 Afrundet Afrundet Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering områ debeskrivelse, områ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning område 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres.

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres. Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2014, at der i 2014 og frem til 2016 afsættes en anlægsramme på samlet 90 mio. kr. Denne anlægsramme skal danne fundamentet for

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere