Budget Anlægsønske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018 Anlægsønske"

Transkript

1 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Skolepatruljeanlæg Nr.: : Mange af kommunens skoler har en skolepatrulje som typisk står ved et fodgængerfelt eller lyskryds foran skolen. Langt de fleste skolepatruljer i kommunen er oprettet før der var særlige krav til skiltning og afmærkning som forvarsling af skolepatruljens arbejde. En ny bekendtgørelse om Vejafmærkning (nr. 801 og 802 af 4. juli 2012) betyder, at efter den 1. januar 2022 skal alle skolepatruljer ved uregulerede fodgængerfelter have et skolepatruljeanlæg. Der er i dag 8 skolepatruljer der arbejder ved uregulerede fodgængerfelter, hvor det kræves, at der etableres skolepatruljeanlæg. Det skønnes, at udgifterne pr. anlæg beløber sig til kr. I alt vil udgifterne for 8 skolepatruljeanlæg derfor udgøre 2,4 mio. kr. Såfremt skolepatruljeanlæggene ikke er anlagt 1. januar 2022, vil skolepatruljerne blive nedlagt. Udbud og udførelse i 2015 Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

2 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Trafikplan for Hornbæk samt realisering af denne Nr.: : Forslag om at der udarbejdes en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte med særlig fokus på trafikafvikling, sikkerhed særligt for cyklende og gående, hastighed, parkering og løsninger der understøtter en attraktiv byoplevelse og sæsonbestemte aktiviteter. Udarbejdelse af en trafikplan inklusiv handleplan til realisering i overslagsårene. Planen skønnes at koste ca kr. For at realisere planen foreslåes det, at der i overslagsårene afsættes 2 mio kroner årligt. Udarbejdelse af trafikplan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af trafikplan Ja 180 i overslagsårene efter endt anlæg Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

3 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Plads til børn og unge i Kulturhavnen Nr.: : Byrådet besluttede 19. april 2010, at der skulle afsættes kroner til etablering af legeplads ved Kulturværftet. Styregruppen for Kulturværftet besluttede efterfølgende at legepladsprojektet skulle afvente færdiggørelsen af Kulturhavnen samt Søfartsmuseet. Teknisk Udvalg besluttede derfor d. 15. juni 2010 at de kroner skulle indarbejdes i anlægsplanen for Kulturhavnsprojektet, Søfartsmuseet og Kulturværftet er færdigt og der er nu en lang række tilbud i området, der tiltrækker mange både familier og besøgende. Der er efterspørgsel på udendørsaktiviteter i Kulturhavnen for børn og unge, senest fremkom ønsket fra -kontoret på ungdomsskolen i forbindelse med workshop om brug af byrumspuljemidlerne. Der ønskes derfor etableret plads til børn og unge i den nye kulturhavn, der giver mulighed for fysisk aktivitet, leg og samvær. For at understøtte visionen og sikre et levende byrum med gode muligheder for at være aktiv omkring de store kulturinstitutioner, ønskes etableret plads til at motion, natur, kultur og børn og unge kan spille sammen på en ny måde. Det forventes, at planen kan udarbejdes og mindre anlæg kan gennemføres for kroner. Derudover ansøges Nordeafondens "det gode liv-puljen" om 2 mio kroner til at realisere større anlæg. Såfremt Nordeafonden ikke bevilliger midler til projektet, vil der indgives anlægsønske til realisering af den resterende del af planen i Juli 2014: Nordeafonden har ikke givet tilsagn om støtte. Primo 2015 gennemføres en proces hvor interessenterne er med til at definere projektets udformning. Projektet forventes såfremt Nordeafonden bevilliger midler til det blive realiseret medio Såfremt der ikke bevilliges midler til projektet, afhænger realiseringen af en anlægsbevilling i Ja Nej Anlægsudgifter 500 Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

4 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Espergærde Havnetorv Nr.: : I 2011 blev der på baggrund af ideer og forslag fra Espergærde Byforening udarbejdet et dispositionsforslag til ændring af Havnetorvet i Espergærde. Dispositionsforslaget omfatter den fysiske udformning af arealerne Strandvejen/Mørdrupvej og vejforbindelsen mellem Strandvejen og Havnen. Hovedideen er at skabe større og bedre opholdsarealer på Mørdrupvejs sydside ved at udvide arealerne foran restauranterne. Samtidig skabes en sikrere og roligere trafikafvikling ved at indsnævre Mørdrupvejs køreareal. Dispositionsforslaget er indarbejdet i Espergærde Helhedsplan og i sommeren 2014 testes en midlertidig fartdæmpning af Strandvejen og indsnævring af Mørdrupvejs køreareal i krydset. Det samlede forslag inklusive udvidelse af fortovsarealer, nye belægninger samt supplerende belysning og beplantning. Niveauforskel optages i trappeelement med mulighed for siddepladser, cykelparkering og plantebede. Bedre opholdsmuligheder, offentlige siddemuligheder og cykelparkering, større tryghed for lette trafikanter, bedre og mere sikker trafikafvikling. 2015: Projektering og anlæg x Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

5 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Havnegade 2015 Nr.: : På baggrund af de gennemførte test og evalueringer af trafikale løsninger i Havnegade i 2012 og 2013, er der udarbejdet et samlet disponerings- og skitseforslag for strækningen fra Wiibroe Plads til Kronborgvej med henblik på anlæg fra 2014 og frem. Der er beregnet et anlægsoverslag for hele på projektet på kroner. I 2014 anvendes tilbageværende midler fra "Havnegade Shared Space", i alt kroner, til at omlægge hele tværprofilet på strækningen ud for Wiibroe Plads samt til at etablere en bypromenade med fortov og cykelsti på strækningen fra Stengade til Hestemøllestræde. Projektet har været behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 8. april Differencen mellem det samlede anlægsoverslag og de tilbageværende midler fra "Havnegade Shared Space" er i alt kroner. Formålet med projektet er at forbedre forbindelsen mellem bykernen og Kulturhavnen for gående og indrette vejen som et byrum, så den harmonerer med de mange funktioner og tilpasses bytrafik med såvel busser og cykler, som biler og tog. Forår 2014: Projektering samt mindre anlæg. Efterår 2014: Anlæg af strækningen ud for Wiibroe Plads samt bypromenaden til Hestemøllestræde. 2015: Resten anlægges. x Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

6 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute Nr.: : Et anlæg af 1,54 km dobbeltrettet cykelsti vil skabe et 12 km ruteforløb af både lokal og regional betydning. Ved at udbedre dette missing link kobles velfungerende stiforbindelser og veje mellem Ålsgårde og Espergærde og dermed færdiggøres en vigtig lokal ringrute, som skaber: 1)lokal cykelpendlerforbindelse mellem oplandsbyerne: Espergærde, Nygård og Ålsgårde. 2)sikre, længere skolevejsstrækninger til: Hellebæk Skole, Helsingør Skole afd. Nygård, Mørdrupskolen, Espergærde Skole, Espergærde HF - Gymnasium 3)vigtig cykelpendlerforbindelse mellem regionale og nationale cykelruter: 3.1))National cykelrute nr. 9 (København- Helsingør) 3.2) Regional cykelrute nr. 47 (Hundested- Helsingør) 3.3)Fremtidig planlagt supercykelsti Helsingørruten (København Helsingør). Der er søgt puljemidler og givet tilsagn til dette anlægsprojekt ved den Nationale Cykelpulje Budget fremlagt i ansøgning til den Nationale cykelpulje: I ALT: kr, hvoraf kommunens selvfinaciering er 60% = kr. og puljestøtten er 40% = kr. Projektet forventes at skabe markant bedre forhold for cyklister og samtidig øge trafiksikkerheden på strækningen for alle trafikanter. Yderligere forventes: 50% flere cyklister på strækningen med ny cykelstianlæg. 25% af cyklisterne oplever større tryghed ved at cykle på ruten i mørke aften- og morgentimer. 5 min. sparet cykeltid for cyklister, som pt. cykler gennem Hammermølle Skov for at undgå, den utrygge strækning uden cykelsti på Skindersøvej. 2015: Projektering og anlæg x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

7 Budget Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Cykelsti på Ndr. Strandvej (Julebæk - Ålsgårde) samt skiltning og Projektnavn: kampagne for ny national cykelrute : Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner har i det seneste år samarbejdet om at forbedre regional cykelrute 47 med henblik på at opgradere ruten til national cykelrute. Projektet er en del af en satsning, der skal gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer i Danmark. Kommunerne har fået evalueret den eksisterende rute og vil nu forbedre ruten, så den lever op til de kriterier, der er opstillet for nationale cykelruter. I Helsingør Kommune vil ruten blive omlagt på væsentlige strækninger for at forbedre fremkommeligheden, trygheden og sikkerheden. Imellem Helsingør og Ålsgårde mangler der cykelsti på Nordre Strandvej på strækningen imellem Julebæk Strand og Krogebakken. Cykelstien skal etableres som delt sti med cykelsti på begge sider af vejen. Yderligere ønsker Halsnæs, Gribskov og Helsingør at skilte den som national cykelrute samt at skabe kampagnemateriale for at sikre at ruten bliver én af Danmarks mest attraktive cykeldestinationer. Der er søgt puljemidler til dette anlægsprojekt ved både Region Hovedstadens Cykelpulje 2014 og den Nationale Cykelpulje Dette budgetønske tager udgangspunkt i at Helsingør Kommune som minimum modtager 40% i puljestøtte til projektet. Budget fremlagt i ansøgning til den Nationale cykelpulje: Cykelsti mellem Julebæk Strand og Krogebakken: I ALT: kr. Skiltning og kampagne: I ALT: kr. SAMLET I ALT: , hvoraf kommunens selvfinaciering er 60% = kr. og puljestøtten er 40% = kr. Juli 2014: Der blev ikke givet tilsagn om puljestøtte, hvorfor skemaet "Økonomiske konsekvenser" er tilrettet. Projektet er en del af en satsning, der skal gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer i Danmark, samtidig er ruten imellem Helsingør og Ålsgårde en vigtig forbindelse for cykelpendlere. Andelen af både cykelpendlere og -turister vil stige betragteligt. 2014: Førevaluering. 2015: Projektering og anlæg. Forår 2016: Efterevaluering. Ja Nej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

8

9 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Forankring af Cykeltek Nr.: : Helsingør Kommune ønsker at lave et Cykeltek, hvor borgere og arbejdstagere indenfor kommunen kan komme og låne forskellige cykler, som passer til forskellige transportbehov. Cykelteket giver mulighed for at låne og teste eksempelvis en ladcykel, el-cykel, foldecykel eller liggecykel, så låneren får mulighed for at afprøve en mulig transportvaneændring. Cykelteket skal være med til at skabe et bedre grundlag for transportvaneændringer og cykelinvesteringer hos borgere og arbejdstagere i Helsingør Kommune. Dette budgetønske vedrører forankring og opretholdelsen af Cykelteket i dets tre første leveår 2015, 2016 og Budgetønske tog oprindeligt udgangspunkt i at Helsingør Kommune modtager 40% ( kr. )af udgiften på ialt 2.7 mio. kr. i støtte til projektet fra den Nationale Cykel pulje Kommunen har nu fået tildelt støtte til projektet på ialt kr. dvs mindre end anslået i det oprindelige budgetønske. For ikke at fordyre projektet for kommunen, er projektet udgiftsniveau sænket tilsvarende således at det samlede budget er er sænket med kr fra kr. til kr. Kommunens selvfinaciering til projektet over de 3 år er derfor bibeholdt på i alt: kr. For den samlede gruppe af af lånere forventes det, at: 30% vil cykle mere. 15% vil bruge cyklen oftere til kombinationsrejser. 20% vil erstatte bilen med cyklen til fragttransport. 20% vil erstatte sin daglige bilpendling med cykel eller kombinationsrejser. 20% vil investere i egen cykel efter lånet. Det forventes også, at minimum 400 borgere eller arbejdstagere har lånt en cykel fra Cykelteket indenfor det første år. Cykelteket vil yderligere lette, effektivisere og synliggøre tidligere cykelinvesteringer som fx Helsingørcyklen (100 foldecykler), som naturligvis vil indgå i Cykeltekets lånesystem. 2014: Etablering og opstart af Cykeltek. 2015: Forankring 1. år samt delevaluering. 2016: Forankring 2. år samt delevaluering 2017: Forankring 3. år 2018: Slutevalueringevaluering x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

10 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Mobilitet - rammebeløb Nr.: : Den kommende mobilitetsplan vil indeholde en handleplan med konkrete indsatser, som skal støtte op om kommunens vision. For at kunne sikre mobilitetsplanens levedygtighed fremadrettet ønskes en ramme til mobilitetsindsatser, som understøtter mobilitetsplanen fokusområder: sundhed, klima og et levende sted. Det foreslås, at 1) rammen administreres af en styregruppe med forskellige eksterne og interne interessenter 2) rammebeløbet tildeles årligt særligt interessante mobilitetsprojekter, som understøtter mindst to ud af mobilitetsplanens tre fokusområder. Der beregnes ca kr. til administration af rammebeløbet. Eksempler på projketer kan være: 1) Dialog med daginstituioner og virksomheder om transportvaner og -adfærd, som resulterer i udarbejdelse af trafikpolitikker og transportplaner, 2) Udvikling af apps til transportvalg, 3) Bedre cykeltilgængelighed til færgen, 4) etablering af delebilsordning for kommunens bilflåde 5) Mobilityweek i samarbejde med Helsingborg 6) Kampagner, fx: "Bilfri dag i sammenhæng med de tre større cykelløb", "Fokus på kollektiv trafik og cykling på Helsingør Skole, afd. Marienlyst", "Vi cykler til træning". Det ønskes en årlig ramme på kr. til gennemførelse af konkrete mobilitetsindsatser. Kommunen sikrer, at visionen om smartere mobilitet kan efterleves, ved at afsætte midler årligt til konkrete indsatser. Forventet vedtagelse af mobilitetsplan ultimo Mobilitetsplanen indeholder en handlingsplan for konkrete mobilitetsindsatser. Ønskede rammebeløb kan bidrage til realiseringen af indsatserne i den følgende årrække. x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

11 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Øget tilgængelighed sø i Smørhullet Nr.: : Sø i smørhullet ved Koldingvej fremstår nærmest som et teknisk anlæg frem for en integreret del af det rekreative område. Ved at fjerne hegn og udjævne brinker på 2 sider der vender ind mod parken, vil man kunne gå ned til søbredden og opleve søen. Ved samtidig at hæve grusstien nær søen en smule, vil man kunne se vandspejlet når man går forbi ad stien. Anslået pris for projektet kr. Forbedret rekreativ oplevelse Arbejdet planlægges udført i x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

12 Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Trafik og Byrum Projektnavn: Broer langs Poppelstien Nr.: : Broerne langs Poppelstien i Snekkersten (over Klostermosevej, Essingen, Kølen, Stævnen og Jollen) har gennem en årrække været udpeget som renoveringstrængende. I 2005 foretog kommunens brokonsulent særeftersyn af broerne og i 2008 blev der foretaget revurdering af anbefalingerne, på baggrund af det gennemførte særeftersyn. Anbefalingerne udmøntede sig i en udskiftning af den største og mest nedbrudte bro over Klostermosevej. Aktuelt udestår en hovedistandsættelse eller udskiftning af de 4 mindre broer. Det skal på baggrund af den aktuelle nedbrydning vurderes om hovedistandsættelse stadig er en mulighed, eller om udskiftning er eneste tilbageværende mulighed. Inden for de kommende år vil der opstå et behov for at foretage udskiftning/reparation af vejbærende bro ved Gurrevejs overførsel af Skindersøvej. Baseret på overslag er der en forventet udgift på 2,20 mio kr. I 2014 foretages fornyet skadesvurdering, og der vælges metode - udskiftning eller hovedistandsættelse. Primo 2015 foretages udbud og den valgte løsning udføres medio x Ja Nej Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

13 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Flynderupgård spisehus - Lovliggørelse af køkken og renovering af landbrugsejendom Nr.: Der er i det nuværende spisehus "Folkestuen" opsat en container for enden af gavlen til opbevaring af fødevarer, da opbevaringsmulighederne indenfor bygningens rammer ikke er tilstrækkelige. Containeren er opsat på dispensation som nu er udløbet. Hvis der, i bygningen, skal indrettes rum til opbevaring af fødevarer, der overholder gældende myndighedskrav, samt personalefaciliteter, vil det medføre, at antallet af spisepladser reduceres fra 50 til 25. Driften af ''Folkestuen'' vil hermed ikke længere være rentabel. Derfor stilles der forslag om, at spisehuset flyttes til landbrugsejendommen på Flynderupgård, som står tom. De nye lokaler skal omfatte en "Folkestue" med ca. 100 spisepladser, dvs. en fordobling af pladser i forhold til i dag, og et produktionskøkken. En kapacitetsudvidelse vil betyde behov for flere hænder i køkkennet, svarende til en køkkenmedhjælper på 37 timer. Ved udvidelsen vil muligheden for indtjeningen til gengæld også vokse. Landbrugsejendommen er bevaringsværdi med save-karakter 3 (høj værdi), men i meget ringe stand. Det er, efter gennemgang af landbrugsejendommen vurderet, at istandsættelse af bygningen, samt indretning af ''Folkestue'' og produktionskøkken vil beløbe sig til 13,365 mio. kr. Ansættelse af køkkenmedhjælper fratrukket merindtjening, samt øgede driftsudgifter pga. udvidelsen af køkkenfaciliteter m.m. Understøtning af den succes ''Folkestuen'' allerede er Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

14 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kunstgræsarealer med idrætslegeland ved Snekkersten Idrætscenter Nr.: I Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets perspektivplan for anlægs- og investeringsønsker er det angivet, at der ønskes etableret fem kunstgræsbaner - en ved hvert af de store decentrale idrætsanlæg. Indtil videre ved Helsingør Idrætspark, Mørdrup Idrætsanlæg og Hornbæk Idrætsanlæg. Snekkersten Idrætscenter udbyder, på de andre idrætsanlæg i kommunen, også træningstid på kunstgræs, men pga. den manglede kapacitet kun til spillere mellem 13 og 30 år. Med etablering af kunstgræsbane vil der kunne tilbydes træningstid til alle aldersgrupper samt rugby og amerikansk fodbold. Yderligere vil det frigøre kapacitet indendørs til andre idrætsgrene/udøvere. I forlængelse af kunstgræsbanen er ønsket, at der etableres et Idrætslegeland. Idrætslegelandet skal inspirere til kreative bevægelsesaktiviteter og grundlæggende motorisk og fysisk træning, samt give mulighed for at mødes et sted og skabe sine egne aktiviteter, alene eller med dem man møder, og øge tilgængeligheden og muligheden for at være fysisk aktiv. Der er fremkommet et overslag på etablering af kunststofgræsbane med baggrund i etablering af en bane i Hornbæk. Det estimeres at anlægsudgiften vil være 6,5 mio.kr. Det estimeres, at et idrætslegeland i forlængelse af kunstgræsbanen vil andrage 3,5 mio.kr. Det samlede projekt vil kunne etableres i etaper. Driftsudgifter til kunstgræsbane anslås til kr. der er erfaringstal fra DBU og Helsingør Kommune. Drift af Idrætslegeland estimeres til kr. Et Idrætslegeland skal supplerer de eksisterende faciliteter med alsidige tilbud for mange bruger- og aldersgrupper; børn, unge og ældre. Placering ved Snekkersten Idrætscenter ses som særlig gunstig ift. idrætslinjen på Snerkkersten Skole, afd. Smakkevej, børne- og ungeinstitutioner, Poppelgården og det mangfoldige foreningsliv i området Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

15 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Udbygning af klubhus i Tikøb Nr.: Tikøb IF har oplevet en stigning i medlemstallet på ungdomssiden, specielt i pigerækkerne. På baggrund af dette har Tikøb IF løbende haft en dialog med Helsingør Kommune omkring udvidelse af deres eksisterende faciliteter, således det vil være muligt, at tilbyde flere omklædningsfaciliteter, samt mulighed for at etablere et motions- og fitnesslokale. Tikøb IF disponerer, med en udvidelse af de eksisterende faciliteter, over yderligere ca. 200 m² fordelt over to etager. Tikøb IF har udarbejdet et skitseforslag samt budget for tilbygning og fremsendt dette til Helsingør Kommune. Det vurderes at projektet kan udføres for 3,3 mio. kr. fordelt over årene Den afledte drift vil være ca kr./år. Honorering af det stigende medlemstal i Tikøb IF Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

16 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Etablering af træningspavilloner i lokalområder Nr.: I henhold til kommunens vision om "At bidrage med størst mulig livskvalitet for borgerne" er det intentionen, at etablering af træningspavilloner i udvalgte nærområder vil gøre adgang til motion og fysisk aktivitet lettere tilgængelig. Træningspavilloner tilbyder 'stationer' til f.eks. kredsløbstræning, styrketræning og træning af motorik og balance. Det planlægges, at anlægge tilsammen 4 træningspavilloner med hver 4 'stationer' i hhv. i Helsingør nord og Helsingør syd og i nærheden af de større idrætsanlæg så de også kan danne rammen om spontan og uformel idræt. Den estimerede omkostning ved etablering af 4 træningspavilloner anslås til 1,35 mio. kr. Den afledte drift anslås til kr./år (forebyggende vedligehold og reparation). Dette er i forlængelse af Helsingør Kommunes fokusområder i blandt andet Idræts- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken med fokus på aktive uderum og social lighed i sundhed. Muligheder for aktivitet i nærområder skal forbedres, så mulighederne for såvel selvorganiseret, som organiseret bevægelses/idrætsaktivitet højnes uanset social status. Projektet forberedes i 2015 og udføres i Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

17 Udvalg: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Etablering af multibaner i lokalområder Nr.: I henhold til kommunens vision om "At bidrage med størst mulig livskvalitet for borgerne" er det intentionen, at etablere 4 multibaner i udvalgte nærområder. Multibanerne vil gøre adgang til motion og fysisk aktivitet lettere tilgængelig og rummer muligheder for at spille og lege mange forskellige boldspil (håndbod, fodbold, basket, hockey, paddle tennis etc.). Det planlægges, at anlægge multibanerne ved de større idrætsanlæg. En multibane kan med det rigtige design og omtanke bruges året rundt - måske også til skøjteløb. Det vurderes at 4 multibaner kan udføres for 1,5 mio. kr. fordelt over årene Den afledte drift vil være ca kr./år (forebyggende vedligehold og reparation). Dette er i forlængelse af Helsingør Kommunes fokusområder i blandt andet Idræts- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken med fokus på aktive uderum og social lighed i sundhed. Muligheder for aktivitet i nærområder skal forbedres, så mulighederne for såvel selvorganiseret, som organiseret bevægelses/idrætsaktivitet højnes uanset social status. Projektet forberedes i 2015 og udføres i Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

18 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Gurrevej - etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) Nr.: Skolens bygning C rummer elever, og der er kun 2 toiletter i bygningen. Dette medfører massiv brug med deraf følgende dårlig hygiejne. Der er i den tilstødende bygning B nye toiletter i kælderen. Eleverne fra bygning C skal igennem teatersalen for at nå hertil, men teatersalen er oftest aflåst. Der er gode toiletforhold i en separat toiletbygning i gården, men så skal eleverne forlade bygning C. Skolen har derfor et ønske om at få etableret flere toiletter i bygning C, hvor det er vurderet, at der kan suppleres med 5 toiletter. Anlægsudgiften til etablering af 5 toiletter vil beløbe sig til ca kr. Etablering af flere toiletter medfører øgede udgifter til rengøring, samt større vandforbrug. Den afledte drift afholdes over budgetområde 825 og vurderes til ca kr./år. Bedre hygiejne og bedre vilkår for eleverne Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

19 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Opgradering af skolernes IT-netværk Alle elever i klasse i Helsingør Kommune fik i 2011 udleveret netbooks. Disse netbooks udnytter ikke det trådløse netværk optimalt, hvorfor brugerne oplever netværket som langsomt. Til optimering af brugen af det trådløse netværk har IT-afdelingen og Center for Dagtilbud og Skoler identificeret nedenstående løsningsmodel: a) At de FREKVENSOMRÅDER, der anvendes, ikke forstyrres af udefrakommende signaler fra rumfølere. Disse skal således identificeres og udskiftes. b) At alle accespoints skal have de bedst mulige arbejdsforhold, og ikke forstyrre hinanden. Det sikrer man ved at udarbejde en KANALPLAN, der angiver hvilken kanal det enkelte accespoint skal fungere på. De samlede udgifter til optimering af det trådløse net estimeres til at være: Sitesurvey, der afdækker defekte rumfølere: Kr Udskiftning af rumfølere: Kr Kanalplan: Kr Evt. flytning af accespointss: Kr I alt: Kr Bedre og hurtigere brug af netbooks i undervisningssituationen Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

20 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen (naboklager) Nr.: I Multiparken har der været uheldige optrin med unge mennesker, der løber om bag scenen og generer musikerne, mens de spiller. Beboere i Vapnagård har klaget over støj, når der er koncerter. En lydisoleret bagvæg vil kunne afværge begge problemer. Ca. 30 m støjhegn i 405 cm højde med isolering. Der skal afsætte midler til honorar for akustiske beregninger. Det vurderes, at etablering af lydisoleret bagvæg til scenen. incl. honorar for akustiske beregninger samt øvrige omkostninger, kan udføres for ca kr. Bedre forhold for både de udøvende musikere samt beboerne i Vapnagård Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

21 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus Nr.: Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Tikøb Familiehus ansøger om etablering af vuggestue i tilknytning til Familiehuset. Skole og Tikøb Familiehus rummer børn fra 3-5 års alderen, og der er ca. 200 børn på matriklen. Hvis fødekæden skal bevares, er der behov for en vuggestue, da der er konstant efterspørgsel fra forældre om en vuggestue i lokalsamfundet. P.t. er der ca. 15 forældrepar, der har behov for en vuggestueplads. 24. juni 2014 vedtog Byrådet, at der pr. 1. august 2014 skal etableres en småbørnsgruppe (2-3 år) i Tikøb Familiehus. I småbørnsgruppen er der for nuværende optaget 5 børn, men hvis Tikøb skal tiltrække flere børnefamilier er der brug for tilbud om vuggestuepladser (0-3 år). Center for ejendomme har udarbejdet tre forslag til etablering af vuggestue (anlægsudgifter mellem 1,2-1,7 mio. kr.), hvor både personalegruppen og Fællesbestyrelsen mener at den billigste løsning også er den bedste løsning: - Vuggestuebørnene i den nuværende børnehave. - De ældste børn flyttes til Idrætsforeningens lokaler, som i forvejen bruges af førskolebørn/sfo. t omfatter følgende arbejder: Istandsættelse af modtagerkøkken, nyt krybberum, ny udendørsbelægning og legeplads, maleristandsættelse, sikkerhedsglas i facade, tilpasninger i edb-, alarm og telefonsystemer, udvidelse/tilpasning af varmeinstallationer, ventilation, kloak og el, løst og fast inventar, diverse omkostninger (forundersøgelser, rådgiver, byggetilladelse m.m) Køkkenpersonale kr./år. Øgede energiudgifter kr./år. I alt kr./år. Ved etablering af en vuggestue i Tikøb sikres alle områdets børn fra 0-15 år et forsvarligt pædagogisk tilbud med helhed og sammenhæng, med en nænsom overgang fra vuggestue til skole Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

22 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Renovering af gulvkonstruktioner i Troldehøj og Kasserollen Nr.: Begge institutioner er pavillonbyggerier, opført i I begge bygninger er der konstateret opfugtning i gulvkonstruktionen nedefra, hvilket har medført at disse er angrebet med skimmelsvamp, sandsynligvis på grund af vandindtrængning direkte ind i krybekælder med deraf følgende opfugtning af fundament. Teknologisk institut har undersøgt begge bygninger bl.a. ved opgravning langs fundament på udvalgte steder. Det blev i forbindelse med opgravningerne verificeret, at etablering af omfangsdræn er nødvendigt, ligesom der skal etableres drænplader på fundamenter. Med henblik på udtørring af krybekælder vil der skulle skabes et undertryk ved etablering af mekanisk ventilation. Herefter er der af rådgiver udarbejdet programoplæg for hver institution til udbedring af skimmelsvampen. Ved luftmålinger, fortaget af i 2013, blev der ikke målt forhøjede niveauer af skimmelsvamp i indeluften i institutionerne. Der tages nye luftmålinger hvert år. Det vurderes, at omkostningerne for udbedring af skimmelsvamp i én institution beløber sig til 4,0 mio. kr., dvs. i alt 8,0 mio. kr. for begge institutioner. Beløbet er ekskl. omlægning af gulve (ikke umiddelbart påkrævet). Der vil blive skimmelsvamprenoveresi én institution pr. år. I perioden for udbedring skal børnene genhuses og transporteres fra sædvanlig institution til genhusningsinstitution. Denne omkostning vurderes til 1,0 mio. kr. pr. institution. Levetidsforlængelse for institutionerne og forebyggelse af indeklimaproblemer Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

23 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd (nuværende ikke tidssvarende) Nr.: Eksisterende køkken er utidssvarende og skal totalt istandsættes. Alle hårde hvidevarer, gulvbelægning, bordplader og køkkenelementer er nedslidt og indretningen er ikke optimal. Ventilationsanlægget leverer ikke tilstrækkeligt luftskifte. Der søges om midler til istandsættelse og modernisering af køkkenet, herunder induktionskogeplade og konvektionsovn. Totalrenovering af køkken, inkl. hårde hvidevarer, ca kr. Opgradering af ventilationsanlæg, ca kr. Den samlede pris er baseret på tilsvarende køkken etableret i Børnehuset Møllen, afd. Vingen. Bedre forhold i forbindelse med madlavning og bedre hygiejne Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

24 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: IT kabler og fornyet IT installationer i Stokrosen (svag netværksdækning) Nr.: IT har vurderet at Stokrosens IT kabler er i så ringe stand, at nuværende netværksforbindelsen hindrer acceptabel netværkskontakt med omgivelserne. Projektet omfatter: a) opgravning og reetablering af areal mellem Stokrosen og Espergærde Skole, afd. Espergærde (nedgravet kabel). b) udskiftning af defekt fiber (dateret 1999 eller før). c) montering af fiber samt EDB drops i rackskab (findes ikke i dag). d) opgradering af switch (udgift afholdes af IT-afdelingen i Helsingør Kommune), hvilket medfører udgifter til to trådløse enheder. Omkostningerne ved det samlede projekt er vurderet af IT-afdelingen i Helsingør Kommune, i alt kr. Forbedret kommunikation via inter/intranettet Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

25 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Rottebekæmpelse - lovkrav Nr.: Der er i 2013 udarbejdet et programoplæg over hvilke institutioner, ejet af Helsingør Kommune, der skal rottesikres, ligesom det er estimeret, at der skal bruges 3,5 mio. kr. på udførelsen. Hermed ansøges om midler til at igangsætte udførelsen - selve rottesikringen - på baggrund af programoplægget. Der ønskes 3,5 mio. kr. til udførelsen af rottesikring Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

26 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: P-plads ved Nyrup Børnehus Nr.: De nuværende p-pladser ved Nyrup Børnehus er utilstrækkelige i forhold til behovet. Det er i praksis ikke muligt at standse på en forsvarlig måde på selve Kongevejen, hvorfor det er nødvendigt at køre ind på selve arealet ved institutionen. Det nuværende parkeringsareal kan ikke håndtere mængden af "forældre biler" og personalets parkerede biler. Center for Ejendomme har udarbejdet et mindre projekt, som skaber yderligere 6 stk. p-pladser samt mulighed for standsning i forbindelse med aflevering og afhentning af børn. Projektet er baseret på, at arbejdet styres direkte, det vil sige uden brug af ekstern rådgiver. Det vurderes, at projektet kan gennemføres for kr. Større tryghed for børn og forældre Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

27 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Sindshvile: Nyt tag på Park og Vejs nyistandsatte længe Nr.: 'Hestestalden', der i dag benyttes af Park og Vej er blevet facaderenoveret og istandsat indvendigt igennem de seneste par år. Dog er taget endnu ikke renoveret, og er i meget ringe stand. Dette betyder, at det løbende skal vedligeholdes for at undgå indtrængning af vand og fygesne. Der ansøges hermed om midler: a) udskiftning af eksisterende tegltag. b) reparation af 3 kviste. c) nyt undertag/lægter. d) udskiftning af inddækninger, tagrender og skotrender. Der er vurderet at omkostninger ved en total tagrenovering er ca. 3,9 mio. kr. Bygnings levetid forlænges Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

28 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: SFO afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrup: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der pt. er placeret i pavillonbyggeri Nr.: I forbindelse med lukning af Mørdråben pga. skimmelsvamp (SFO på Espergærde Skole, afd. Mørdrup) for ca. 7 år siden blev SFO'en genhuset i opsatte pavilloner. Disse pavilloner er opført på dispensation. Dispensationen er udløbet og der skal derfor findes en permanent og lovlig løsning for SFO'en med baggrund i et generelt ønske om, at flytte SFO'erne ind på skolerne. Signal Arkitekter har i 2013 udarbejdet forslag til at flytte SFO'en indenfor skolens eksisterende rammer, dog skal SFO'ens garderobefaciliteter og fællesrum placeres i tilbygning på ca m². Omkostningerne ved udførelse af det samlede projekt anslås til ca. 17,0 mio. kr. Center for Ejendomme arbejder pt. sammen med skolen på en alternativ løsning, der ikke kræver så stor en tilbygning som skitseret ovenfor og større grad af dobbeltudnyttelse af skolens lokaliteter. Omkostningerne anslås til ca. 7,0 mio. kr. Denne løsning fremlægges for Økonomiudvalget i august En del af omkostningerne, ved indretning af SFO på skolen, finansieres ved sparet lejeudgifter/driftsudgifter ved opsigelse af lejen af pavilloner (ca. 1,2 mio. kr. om året). Omkostningerne ved et vurderet budget på 7,0 mio. kr. vil således være afskrevet over en periode på knapt 6 år. Afledt drift er uforandret, da SFO blot flyttes fra pavillon til skolen. Opsigelse af lejemål på pavilloner (lejeudgifter) og dobbeltudnyttelse af faglokaler på skolen Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

29 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: 10. klasseskolen: Udskiftning af vinduer. P.t. risiko for at vinduerne falder ud pga. meget ringe stand Nr.: Samtlige vinduespartierne på 10. klasseskolen er i så ringe stand, at der er risiko for nedstyrtning med fare for personer der færdes i og ved skolen. Der er foretaget forbyggende foranstaltninger. Projektet omfatter: a) Udskiftning af alle vinduespartier - nuværende vandret delte vinduespartier ønskes udskiftet med et helt vinduesparti med træ/alu ramme (mindre vedligehold) og integreret solafskærmning (bedre indeklima). b) Etablering af brøstningspartier i stueplan - nuværende vinduespartier går helt til terræn (mindske vandalisme). Vinduesudskiftningen, inkl. brøstninger, anslås at beløbe sig til 4,65 mio. kr. Der er tidligere fundet forekomster af PCB i nabobygningen (Ungdomsskolen). 10. klasseskolen og Ungdomsskolen er begge opført i 1966, og det må derfor forudsættes at der også på 10. klasseskolen er risiko for PCB i vinduesfugerne. Der skal derfor afsættes 2,0 mio. kr. til udbedring af PCB. Det er vurderet, at vinduesudskiftninger, beløber sig til 6,65 mio. kr. inkl. beløb på 2,0 mio. kr., hvis der findes PCB i vinduesfugerne. Bygningens levetid forlænges og sikkerheden i og omkring bygningen skærpes. Bedre indeklima Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

30 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Nr.: Igennem de seneste år har der været fortaget udbedringer af nedslidte bygningsdele og diverse tekniske anlæg i Helsingør Svømmehal. På trods af dette nedslides bygningen hurtigt. Der er derfor udarbejdet et estimat over hvilke arbejder, der skal udføres indenfor en kort årrække for at opretholde en fornuftig drift af svømmehallen, samtidig med at bygningen får et mindre tiltrængt løft. Det er vurderet, at renoveringen vil medføre en levetidsforlængelse på ca. 10 år. Det vurderes, at der samlet set skal investeres 11,4 mio. kr. for at levetidsforlænge Helsingør Svømmehal i 10 år. Opretholdelse af tilbuddet om en svømmehal til Helsingør kommunes borgere Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

31 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Nordvest: Udskiftning af flade tage Nr.: På tre af fire bygningsafsnit på Helsingør Skole, afd. Nordvest trænger hele tagkonstruktionen til udskiftning. Der er flade tage på bygningerne. Ved en udskiftning, vil der blive efterisoleret i henhold til gældende Bygningsreglement. Tagene kan evt. istandsættes over en tre-årig periode: et bygningsafsnit pr. år. Det må dog forudsættes, at dette fordyrer projektet med ca 0,5 mio. kr. i forhold til én samlet entreprise. På det fjerde bygningsafsnit er taget renoveret for ca. fem år siden. Den samlede omkostning var på daværende tidspunkt ca. 1,5 mio. kr. Det vurderes, at omkostningerne ved istandsættelse over en treårig periode beløber sig til kr. 6,5 mio. kr. fordelt således: ,9 mio. kr ,2 mio. kr ,4 mio. kr. Bygningernes levetid forlænges Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

32 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Rådhuset: Renovering af skifertag, efterisolering samt nye vinduer i tagetagen Nr.: Taget på Rådhuset (Stengade 59-61) er meget nedslidt, og der mangler isolering. Vinduerne i tagetagen er utætte, så det regner ind visse steder. Center for Bygningsbevaring har udarbejdet rapport over nødvendige arbejder, og samtidig givet et overslag på omkostningerne ved udførelse. Center for Bygningsbevaring anbefaler, at følgende udføres: a) Nyt skifertag (udvendige arbejder), Stengade 59. b) Indvendig efterisolering af tag, Stengade 59. c) Nyt tegltag og udvendig efterisolering af tag, Stengade 61. d) Facader, istandsættelse mod gade og gård, Stengade Det er vurderet at omkostningerne ved de foreslåede arbejder beløber sig til i alt 11,0 mio. kr. Dette kan fordeles med 3,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i Bygningens levetid forlænges og indeklima for de ansatte, på især øverste etage, forbedres Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

33 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Prøvestenen: Løbende til- og ombygning af administrationsbygningen over en periode på ca. 6 år Nr.: Der pågår drøftelser om et samlet salg af Mørdrupvej i forbindelse med planerne for 'Udviklingsområde Espergærde'. Hvis dette realiseres skal der på sigt findes plads til medarbejdere fra Center for Teknik, Miljø og Klima. En mulighed er, at flytte medarbejderne til administrationsbygningen på Prøvestenen. En forudsætning for det er, at hele bygningen nyindrettes til tidssvarende og moderne kontorarbejdspladser, hvor medarbejdernes forskellige arbejdsopgaver understøttes i den fysiske indretning og hvor eksisterende kvadratmeter udnyttes i højere grad. P.t. er der et pilotprojekt under udførelse på Prøvestenen, hvor et område ombygges til de såkaldte aktivitetsbaserede arbejdspladser. Dette medfører bl.a. at de, i dag, brede og ubenyttede gangarealer integreres i arbejdsområderne. Pilotprojektet evalueres medio 2015, og hvis det er en succes, vil det etapevist blive udrullet over hele Prøvestenen i en periode over 6 år. Økonomi På baggrund af pilotprojektet er det vurderet, at omkostningerne ved en etapevis ombygning af Prøvestenen, over en periode over 6 år, vil være ca. 60 mio. kr. Det vurderes at der vil være en årlig besparelse på ca kr./år (2018) - se 'Konsekvenser' nedenfor. Denne afledte drift vil øges over årene efterhånden som projektet realiseres. Samling af det administrative personale, og reduktion i ejede ejendomme betyder besparelser på bl.a. vedligehold, transport af medarbejder ved mødeaktivitet, rengøring, kantinedrift og øvrige servicefunktioner tilknyttet administrationen og bygningerne. Endelig fremmer det vidensdelingen centrene internt ikke at sidde i cellekontorer, samt centrene eksternt at være samlet geografisk (2021) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

34 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4. etape Nr.: Byrådet godkendte d. 26. november 2012 at iværksætte opførelsen af Skolen i Bymidten, hvor Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej samles på den matrikel, hvor afd. Marienlyst i dag er beliggende. Byggeriet forventes at være gennemført i Etape 1 er på nuværende tidspunkt igangsat og under udførelse. Etape 1 består af ny Multihal og ny Musikskole. Der ansøges hermed om midler til gennemførelse af etape 2, 3 og 4, hvor skolebygningerne skal indrettes og moderniseres, så de understøtte nutidens undervisningsformer, ligesom bygningerne istandsættes, herunder højnes energiteknisk. Der ansøges om i alt 116 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2015, 51 mio. kr. i 2016, 40 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i Projektets gennemførelse vil frigøre Klub Fiolen, SFO Hestemøllestræde og Helsingør Skole, afd. Kongevej. Projektets gennemførelse vil desuden medføre besparelser i den afledte drift på f.eks. vedligehold af bygninger, drift (vand, varme og el), rengøring m.m. - vurderet til ca. 1,5 mio. kr. år. Hvis projektet vedr. Skolen i Bymidten ikke fortsættes skal der afses midler til vedligehold af ejendommene omfattet af projektet - anslået efterslæb 120 mio. kr. - på Helsingør Skole, afd. Marienlyst og Helsingør Skole, afd. Kongevej Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

35 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Børnehuset Troldehøj: Nye p-pladser Nr.: Troldehøjs parkeringsmuligheder er i spidsbelastningsperioder utilstrækkelige. Derfor foreslås den nuværende p-plads på HP Christensens Vej (ved Forsyning Helsingør) udvidet med 7-8 nye pladser. Den eksisterende p-plads er "skåret" ind i bakken mod forsyningen. Det undersøges hvorvidt flere p- pladser kan etableres i bakken. Arbejdet omhandler ekstern rådgivning, jordarbejde, evt. forstærkning af bakke og etablering af p-pladser (grus) med overkørsler fra vej (fortov/granit). Undersøgelsesrapport, projektering og udbud beløber sig til 0,1 mio. kr. Fagentreprise skønnes til 0,36 mio. kr. Afledt drift (glatførebekæmpelse) vurderes til kr./år. Bedre parkeringsforhold for forældre til børn i Troldehøj, samt for personalet. Primo 2015 Udførelse af undersøgelsesrapport. Primo 2015 Udførelse af ingeniør projektbeskrivelse. Medio 2015 Udbud af fagentreprise. Ultimo 2015 Udførelse af arbejdet. Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

36 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Ejendommen Wisborg: Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer, samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn. Nr.: I forbindelse med Boanalysen blev det også udredt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen Wisborg: a) delvis facaderenovering b) delvis udskiftning af vinduer og yderdøre c) reparation af sætningsskader Derudover er der behov for terrænarbejder bl.a. afstivning/udskiftning af stensætninger i skråning Det er forlagt og godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014, at der indarbejdes et anlægsforslag på udvendig renovering af ejendommen Wisborg til budget Det er vurderet at den udvendige vedligehold på bygningen beløber sig til 1,7 mio. kr., mens terrænarbejderne beløber sig til 1,5 mio. kr. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 2015 og udføres i 2016 Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

37 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Stengade 72: Nyt tag + udluftning i kælder og isolering af kælder Nr.: Stengade 72 er en fredet ejendom og al renovering skal udføres i dialog med Kulturarvsstyrelsen, der kan stille krav til hvordan bygningsbevarende arbejder skal udføres. Da bygningen er fredet er Helsingør Kommune, som ejer, forpligtet til, at opretholde bygningens stand og det er konstateret, at taget er meget nedslidt og skal udskiftes. Desuden er kælderen uisoleret, hvilken bevirker, at der er meget fodkoldt i stueetagen, hvorfor der er behov for isolering af kælderen. Det vurderes, at arbejdet kan udføres for 3,73 mio. kr. over en to-årig periode: ,2 mio. kr ,53 mio. kr. Bygningens levetid forlænges. Forbedret indeklima for de ansatte i stueplan Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

38 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Ejendomme Projektnavn: Svømmehallen: Nuværende udledning af spildevand fra returskylning af filtre til sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Nr.: Center for Teknik, Miljø og Klima har stillet krav om, at den nuværende udledning af spildevand fra returskylning af filtre til sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette skyldes, at spildevandet har væsentlig forhøjede værdier af trichlormethan (kloroform) i forhold til tilladte grænseværdier, jf. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr af 25. august Dette betyder bl.a. at der skal: a) Nedgraves et forsinkelsesbassin (60 m³) b) Tilsluttes til offentlig kloak. Omkostningerne ved projektet er vurderet til ca. 1,02 mio. kr. Det vurderes ikke, at anlægges vil medføre afledt drift, da der allerede anvendes pumpe til udledning af filtervandet. Opfyldelse af bekendtgørelse om miljøkrav. Miljøforbedring i flora og fauna ved sø Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Centralforvaltningen 9. september 2013 3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik... 17 Vej- og Parkpolitik...

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019 Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019 Sager videresendt fra fagudvalgene 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Plan, Miljø og Klimaudvalget 11-08-2015 Kystbeskyttelse 1.238 922 1.472 34

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rudegaard Idrætsanlæg Kongevejen 464-468. Indgangen til Holte Hal 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Bilag 4 Bemærkninger til ændringer

Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side Økonomiudvalget... 3 ØU001 Indkøbsforbedringer... 4 ØU002 Administrative besparelser... 5 Kultur, Fritid og idrætsudvalget...

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere